Молитвы о помощи в родах


 

Моли́тва Господу о дарова́нии терпе́ния

Господь Иисус Христос
Аудио:
01:08

О, Ди́вный созда́телю Человеколюби́вый Влады́ко, многоми́лостивый Го́споди! С се́рдцем сокруше́нным и смире́нным си́це молю́ Тя́: не возгнуша́йся гре́шнаго моле́ния мое­го́, не отри́ни сле́з мои́х и воздыха́ния, услы́ши мене́, я́коже Ханане́ю, не пре́зри мене́, я́коже блудни́цу, яви́ и на мне́, гре́шнем, вели́кую ми́лость человеколю́бия Тво­е­го́, ри́зою Твое́ю честно́ю защи­ти́, поми́луй и под­кре­пи́ мя́, да вся́ посыла́емыя от Тебе́ беды́ и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных бла́г пре­терп­лю́: изря́днее же печа́ль мою́ на ра́дость пре­тво­ри́, да не в отча́яние впа­ду́ и поги́бну а́з, окан­ный. Ты́ бо еси́ исто́чник ми́лости и непосты́дная спасе́ния на́шего наде́жда, Хри­сте́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Ди́вный созда́тель Человеколюби́вый Влады́ка, многоми́лостивый Го́сподь! С рас­ка­яв­шим­ся во гре­хах и смире́нным се́рдцем молю́ Тебя́: не отвра­щай­ся гре́шного моле́ния мое­го́, не отверг­ни слёз мои́х и воз­ды­ха­ний, услы́шь меня, как Хана­не­ян­ку, не пре­не­бре­гни мной, как и блудни́цой, пока­жи и на мне́, гре́шном, вели́кую ми́лость человеколю́бия Тво­е­го́, одеж­дой Тво­ей чест­ной защи­ти́, поми́луй и под­кре­пи́ меня́, да все посыла́емые от Тебя беды и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных бла́г буду тер­петь: осо­бен­но печа́ль мою́ на ра́дость изме­ни, да не в отча́яние я ока­ян­ный впа­ду́ и поги́бну. Ты́ — исто́чник ми́лости и без­бо­яз­нен­ная наде́жда на́шего спасе́ния, Хри­сте́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву вос­сы­ла­ем со Безнача́льным Твои́м Отцом и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и все­гда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Помо́щница в ро́дах»

bcb03f02c1dfdd3ee7b57a71682ae875 - Молитвы о помощи в родах

Молитва 1‑я

Аудио:
00:48

О, Пресвята́я Богоро́дице, Ма́ти на́ша милосе́рдная! Яви́ на на́с, в печа́ли су́щих и во гресе́х все­гда́ пребыва́ющих рабе́х Твои́х (име­на́), ми́лость Свою́ и не пре́зри на́с, многогре́шных рабо́в Свои́х.
К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дице, мно́гое мно́жество созна­вая прегреше́ний на́ших и мо́лимтися: посе­ти́ немощству́ющыя на́ши души́ и испро­си́ у возлю́бленнаго Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего да́ти на́м, раба́м Твои́м (име­на́), проще́ние. Еди́на Пречи́стая и Благослове́нная, все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, сохра­ни́ на́с под покро́вом Свои́м.

Пере­вод: О, Пресвята́я Богоро́дица, Матерь на́ша милосе́рдная! Пока­жи на на́с, нахо­дя­щих­ся в печа́ли и во гре­хах все­гда́ пребыва́ющих рабах Твои́х (име­на́), ми́лость Свою́ и не пре­не­бре­гай нами, мно­го­греш­ны­ми раба­ми Своими.
К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дица, мно́гое коли­че­ство пони­мая прегреше́ний на́ших и умо­ля­ем Тебя: обра­ти вни­ма­ние на боль­ные на́ши души́ и испро­си́ у возлю́бленного Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего да́ть на́м, раба́м Твои́м (име­на́), проще́ние. Одна Пречи́стая и Благослове́нная, всё упова́ние на́ше на Тебя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Матерь Божья, сохра­ни́ на́с под покро́вом Свои́м.

Молитва 2‑я

Аудио:
2:03

 

При­и­ми́, Гос­по­же́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зри́м Тя́ на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́. А́ще и безболе́зненно роди­ла́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Тво­е­му́ и умиле́нно се́й лобыза́юще, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: на́с, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно поща­ди́ и сострада́тельно засту­пи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия и́х, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй и́м здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия и́х испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из у́ст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хва­лу́ Свою́.
О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия на́с боле́зни ско́ро исце­ли́, належа́щия на на́с ско́рби и печа́ли уто­ли́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши на́с в де́нь ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния при­и­ми́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Воз­не­си́ моль­бы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы́, и ча́да на́ша, просла́вим Тя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: При­ми, о Гос­по­жа Богороди́тельница, слёз­ные моле­ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ при­бе­га­ю­щих. Видим Тебя на свя­той ико́не в живо­те нося́щую Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́. Если и без боли Ты роди­ла́ Его́, но мате­рин­ские ско́рби зна­ешь и болез­ни сыно­вей и доче­рей люд­ских видишь. Так­же усерд­но припа́дая к цельбоно́сному о́бразу Тво­е­му́ и с умиле́ннием его лобыза́я, мо́лим Тебя́, Всеми́лостивая Влады́чица: на́с, гре́шных, осуж­дён­ных в боле́знях рожать и в печа́лях пита́ть дитей на́ших, ми́лостивно поща­ди́ и состра­да­тель­но засту­пись, младе́нцев на́ших, так­же и родив­ших и́х, от тяжё­лой болез­ни и горь­кой ско́рби изба́вь; да́руй и́м здо­ро­вье и твёр­дость, да и пита́емые от си́лы в си́лу вырас­тут, и пита́ющия и́х напо́лнятся ра́дости и утеше́ния, так и ны́не предста́тельством Твои́м ³ Из уст мла­ден­цев и груд­ных детей Ты вызо­вешь Себе хва­лу (Пс.8:3).
О, Ма́терь Сы́на Божье­го! Умилосе́рдись на мате­рей сыно́в челове́ческих и на боль­ных людей Тво­их: настиг­ли на́с боле́зни ско́ро исце­ли́, стес­ня­ю­щие на́с ско́рби и печа́ли уто­ли́ и не пре­не­бре­ги слёз и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́шь на́с в де́нь ско́рби, перед ико́ной Твое́й припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния при­и­ми́ бла­го­дар­ные хвале́ния серде́ц на́ших. Воз­не­си́ моль­бы́ на́ша к Престо́лу Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет к гре­хам и болез­ням на́шим и про­длит ми́лость Свою́ зна­ю­щим и́мя Его́, пото­му что мы́ и дети на́ши, просла́вим Тебя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

Аудио:
1:28

 

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы воз­не­су́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния при­не­су́, а́ще не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живо­та́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да да́ст ражда́ти на́м ча́д Тебе́ и Сы́ну Тво­е­му́ во благоугожде́ние, да соблюде́т на́с в чисто­те́ смире́ния, в наде́жде о Хри­сте́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́вех благода́ти Тво­ея́, земно́е утеше́ние. Хра­ни́ на́с под се́нию ми́лости Тво­ея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помо­зи́, наве́тов злы́х сво­бо­ди́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отвра­ти́. Да́ждь благода́тное прозре́ние, ду́х сокруше́ния о гресе́х, да́ждь зре́ти всю́ высо­ту́ и чисто­ту́ дарова́ннаго на́м Христо́ва уче́ния; хра­ни́ на́с от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси́, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Гос­по­жа Влады́чица Богоро́дица, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы воз­не­су́, к кому́ слё­зы и скорбь при­не­су́, если не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рой, любо́вью, Матерь Жиз­ни, молю́ Тебя: да вразуми́т Госпо́дь пра­во­слав­ный народ для спасе́ния, да да́ст рожать на́м детей Тебе́ и Сы́ну Тво­е­му́ во благоугожде́ние, да сохра­нит на́с в чисто­те́ смире́ния, в наде́жде о Хри­сте́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́ве благода́ти Тво­ей, земно́е утеше́ние. Сора­ни́ на́с под покро­вом ми́лости Тво­ей, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помо­ги́, от поку­ше­ний злы́х осво­бо­ди́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отвер­ни́. Да́й благода́тное прозре́ние, ду́х рас­ка­я­ния о гре­хах, да́й видеть всю́ высо­ту́ и чисто­ту́ дарова́нного на́м Христо́ва уче́ния; сохра­ни́ на́с от поги́бельного отчужде́ния, да все, бла­го­дар­но воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́сного покоя и там с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́ного Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и все­гда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Цели́тельница»

Икона Богородицы Целительница

Молитва 1‑я1

Аудио:
01:26

При­и­ми́, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, печа́льныя сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей и прислу́шающей моле́ния на́ша и подаю́щей с ве́рой прося́щим. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, рассла́бленных и неду́жных исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от бед избавля́еши, прокаже́нных очища́еши и ма́лых дете́й ми́луеши, еще́ же, Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, от у́з и темни́цы свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему.
О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих и чту́щих Тя и вопию́щих во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: При­ми, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная Гос­по­жа Влады́чица Богоро́дица Де́ва, печа́льные эти моли́твы, со слеза́ми Тебе́ при­но­си­мые от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих с умиле́нием, как к Тебе́ Само́й здесь нахо­дя­щей­ся и при­слу­ши­ва­ю­щей­ся к моле́ниям на́шим и подаю́щей с ве́рой прося́щим. Каж­до­го прось­бу испол­ня­ешь, ско́рби облегча́ешь, боль­ным здо­ро­вие да́руешь, рассла́бленных и неду́жных исцеля́ешь, из бес­но­ва­тых бесов выгоня́ешь, оби­жен­ных от бед избавля́ешь, про­ка­жён­ных очи­ща­ешь и мла­ден­цев ми́луешь, ещё, о Гос­по­жа Влады́чица Богоро́дица, от у́з и тем­ниц осво­бож­да­ешь и вся­кие стра­сти лечишь: всё воз­мож­но по Тво­е­му хода́тайству к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему.
О, Всепе́тая Ма́терь, Пресвята́я Богоро́дица! Не переста́вай моли́ться о нас, недосто́йных рабах Твои́х, сла́вящих Тебя́ и почита́ющих Тебя́, и име­ю­щих наде́жду невозвра́тную и ве́ру искрен­нюю к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих и почи­та­ю­щих Тебя и вопию́щих во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Аудио:
01:01

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Цари́це Богоро́дице, Вы́сшая все́х небе́сных си́л и Святе́йшая все́х святы́х. Припа́даем и покланя́емся Тебе́ и усе́рдно мо́лим Тя́, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу и Помо́щницу, исце­ли́ на́ша души́ и теле­са́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния. Сохра­ни́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́нии неви́димых враго́в. Пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́йн прича́стну. Сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́ще Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: Прииди́те благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Гос­по­жа Цари́ца Богоро́дица, Вы́сшая все́х небе́сных си́л и Святе́йшая все́х святы́х. Припа́даем и покланя́емся Тебе́ и усе́рдно мо́лим Тебя́, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу и Помо́щницу, исце­ли́ на́ши ду́ши и тела́, боле­ю­щие ра́нами грехо́в и огром­ным коли­че­ством раз­лич­ных страсте́й, изба́вь на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чного осужде́ния. Сохра­ни́ от губя­ших душу уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́нии неви́димых враго́в. Пода́й на́м христиа́нскую кончи́ну безболе́зненную, спо­кой­ную, беспосты́дную, прича́стную к Святы́м Та́йнам. Сподо́би на́с на нелицеприя́тном суде Хри­сто­вом ста́ть одесну́ю Всепра́ведного Судьи́ и блаже́нный голос Его́ услы́шать: «При­ди­те ко Мне, бла­го­сло­вен­ные Моим Отцом, полу­чи­те ваше наслед­ство – Цар­ство, при­го­тов­лен­ное вам еще от созда­ния мира» (Мф.25:34). Ами́нь.

Кондак2

Аудио:
00:24

О, Всепе́тая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, ми́лостивно при­и­ми́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше, изба́ви на́с от вся́кия напа́сти, боле́зни и внеза́пныя сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ти Ца́рствия Небе́снаго и со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Пере­вод: О, Всепе́тая Ма́терь Сладча́йшего Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, ми́лостивно при­ми это ма́лое моле́ние на́ше, изба́вь на́с от вся́кой напа́сти, боле́зни и неожи­дан­ной сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ть Ца́рства Небе́сного и со все́ми святы́ми воспева́ть Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Скоропослу́шница»

p1b1redbuuffe1gu3q797b15tma - Молитвы о помощи в родах

Молитва 1‑я

Аудио:
01:08

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пнице все́х, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высо­ты́ небе́снаго вели́чия Тво­е­го́ на непотре́бных ра́б Твои́х (име­на́), услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву на́с, гре́шных, и при­не­си́ ю́ к Сы́ну Тво­е­му́, умо­ли́ Его́, да озари́т мрач­ные души́ на́ша све́том Боже́ственным благода́ти Сво­ея́ и очи́стит умы́ на́ша от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее се́рдце на́ше и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т ны́ на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся́ соде́янная на́ми зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т небе́снаго Сво­е­го́ ца́рствия. О, преблагослове́нная Богоро́дице Скоропослу́шница не пре́зри у́бо на́м, ско́рбным, и не попу­сти́ поги́бнути на́м в бе́здне грехо́в на́ших, на Тя́ по Бо́зе все́ на́ше упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Тво­е­му́ покро́ву и предста́тельству вруча́ем ся́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Де́ва, Ма́терь Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пница все́х, к Тебе́ с ве́рой прибега́ющих! Посмот­ри с высо­ты́ небе́сного вели́чия Тво­е­го́ на непотре́бных ра́б Твои́х (име­на́), услы́шь как мож­но ско­рее смире́нную моли́тву на́с, гре́шных, и при­не­си́ её к Сы́ну Тво­е­му́, умо­ли́ Его́, да озари́т мрач­ные души́ на́ши све́том Боже́ственным благода́ти Сво­ей и очи́стит умы́ на́ши от по́мыслов су́етных, да успо­ко­ит стра́ждущее се́рдце на́ше и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т нас на доб­рые дела́ и укрепи́т рабо́тать Ему́ со стра́хом, да прости́т всё то злое, кото­рое мы сде­ла­ли, да изба́вит от ве́чных му́к и не лиши́т небе́сного Сво­е­го́ ца́рства. О, преблагослове́нная Богоро́дица Скоропослу́шница не пре­не­бре­гай нами, кото­рые ско́рбят, и не попу­сти́ поги́бнуть на́м в бе́здне грехо́в на́ших, на Тебя́ после Бо́га всё на́ше упова́ние и наде́жда на спасе́ние, и Тво­е­му́ покро́ву и предста́тельству вруча́ем себя́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Аудио:
01:27

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че все́х прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость все́м, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери человеколюби́ваго Влады́ки, уди­ви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́ и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, уско­ри́ испо́лнити все́, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посе­ти́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ (име­на́) благода́тию Твое́й, пода́ждь неду́гующим цель­бу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тиши­ну́, плене́нным свобо́ду, и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гне́в Бо́жий душе́внаго рас­слаб­ле­ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний сво­бо­ди́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, и в бу́дущем ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Преблагослове́нная Влады́чица, Присноде́ва Богоро́дица, Бо́га Сло́ва более вся́кого сло́ва на спасе́ние на́ше родив­шая, и благода́ть Его́ преизоби́льно более все́х пока­зав­шая, мо́ре явив­ша­я­ся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с неис­ся­ка­е­мая река́, пролива́ющая бла́гость все́м, с ве́рой к Тебе́ прибега́ющим! Мо́лимся к Тебе́, всеще́дрой Ма́тери человеколюби́вого Влады́ки, пока­жи на на́с пребога́тые ми́лости Твои и проше́ния на́ши, кото­рые мы к Тебе при­но­сим, о Скоропослу́шница, уско­ри́ испо́лнить всё, то что на по́льзу в утеше́ние и спасе́ние каж­до­му гото­вишь. Посе­ти́, Преблага́я, рабов Тво­их (име­на́) благода́тью Твое́й, подай боль­ным исце­ле­ние и без­упреч­ное здо­ро­вье, нахо­дя­щим­ся в смя­те­нии тиши­ну́, пле­нён­ным свобо́ду, и раз­ны­ми болез­ня­ми стра́ждущих уте́шь. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отставь гне́в Бо́жий. Душе́вного рас­слаб­ле­ния, от вол­не­ния страсте́й и грехопаде́ний осво­бо­ди́ рабов Тво­их, да без соблаз­на во вся́ком благоче́стии пожи­вем в этой жиз­ни, и в бу́дущей ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тью и человеколю́бием Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, Кото­ро­му подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отцом и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Сло́во пло́ть бы́сть»1

p1bb6ldk924tqp52air10kc1j093 - Молитвы о помощи в родах

Аудио:
01:24

Богоро́дице Де́во, Пренепоро́чная Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго!
Пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю предстоя́ще, отцы́ на́ши моли́ша Тя́, да яви́ши покро́в Тво́й и заступле́ние стране́ приаму́рстей. Те́мже и мы́ ны́не мо́лим Тя́: гра́д на́ш и стра­ну́ сию́ от нахожде́ния иноплеме́нных соблю­ди́ и от междоусо́бныя бра́ни сохра­ни́. Да́руй ми́рови ми́р, зем­ли́ плодо́в изоби́лие; сохра­ни́ во святы́ни па́стырей на́ших, во святы́х хра́мех тружда́ющихся: осе­ни́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утвер­ди́ в правове́рии и единомы́слии бра́тий на́ших: заблу́ждших же и отсту́пльших от правосла́вныя ве́ры вра­зу­ми́ и соеди­ни́ Святе́й Це́ркви Сы́на Тво­е­го́. Бу́ди все́м притека́ющим к ико́не Твое́й покро́в, утеше́ние и приста́нище от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́ждших исправле́ние и вразумле́ние.
Прии­ми́ моле́ния на́ша и воз­не­си́ я́ ко престо́лу Всевы́шняго, я́ко да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Богоро́дица Де́ва, Пренепоро́чная Ма́терь Хри­ста́ Бо́га на́шего, Засту́пница ро́да христиа́нского!
Перед чудотво́рной ико́ной Твое́й стоя, отцы́ на́ши моли­ли Тебя́, да пока­жешь покро́в Тво́й и заступле́ние в при­амур­ской обла­сти. Так и мы́ ны́не мо́лим Тебя́: город на́ш и эту областьот вар­вар­ско­го напа­де­ния сбе­ре­ги и от междоусо́бной вой­ны сохра­ни́. Да́руй миру ми́р, зем­ле изоби́лие плодо́в; сохра­ни́ в свя­то­сти пас­ты­рей на́ших, в святы́х хра́мах тру­дя­щих­ся: покрой вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утвер­ди́ в пра­вой ве́ре и единомы́слии бра́тий на́ших: заблу­див­ших­ся и отсту­пив­ших от правосла́вной ве́ры вра­зу­ми́ и соеди­ни́ с Свя­той Це́рковью Сы́на Тво­е­го́. Бу́дь все́м при­бе­га­ю­щим к ико́не Твое́й покро́вом, утеше́нием и приста́нищем от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ для больны́х исцеле́ние, для скорбя́щих утеше́ние, для заблу́дившихся исправле́ние и вразумле́ние.
При­ми на́ши моле́ния и воз­не­си́ их ко престо́лу Все­выш­не­го, да Тво­ей забо­той сбе­ре­жён­ные и покро́вом Твои́м защи­щён­ные, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

В тру́дных ро́дах:

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Федоровской»

p1bbt8t7uv16is11fp1qhvdlqrc03 - Молитвы о помощи в родах

Аудио:
02:13

О, Премилосе́рдая Гос­по­же́, Цари́це, Богоро́дице, при­и­ми́ смире́нное моле́ние на́ше и не отри́ни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но я́ко милосе́рдая, не преста́ни моля́щи Его́же роди­ла́ еси́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т на́с и́миже ве́сть судьба́ми. Поми́луй на́с, Влады́чице, поми́луй на́с, не́сть бо на́м спасе́ния от де́л. Те́мже ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй рабы́ Твоя́ и непло́дное се́рдце на́ше пока­жи́ плодоно́сно благи́х де́л. При́зри на на́с недосто́йных, Ты́ бо упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Я́ко невече́рний Све́т от чре́ва Тво­е­го́ воздви́гшая, оза­ри́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отже­ни́ вся́ку мглу́ се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с по вся́ дни́ живо­та́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего и во все́м благоугожда́ти Ему́ еди́ному. О, Богома́ти, не преста́ни моля́щи ро́ждшагося от Тебе́ за ны́ и подава́й на́м ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех и напа́стех и злострада́ниих, изба́ви ны́ от кле­ве­ты́ и зло́бы челове́ческия, от вра́г ви́димых и неви́димых и вся́кия ну́жды и печа́ли. Сотво­ри́ ми́лостива на́м бы́ти Бо́га на́шего, отвра­ти́ гне́в Его́ на ны́ дви́жимый и изба́ви ны́ от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О, Боголюби́вая Влады́чице, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и все́х святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии сконча́ти живо­та́ на́шего тече́ние. В сме́рти же ча́с, Пресвята́я Де́во, изба́ви на́с от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и огня́ ве́чнаго, да сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя́ и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Хри­ста́ Бо́га на́шего, Ему́ же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

Пере­вод: О, Премилосе́рдая Гос­по­жа, Цари́ца, Богоро́дица, при­ми смире́нное моле́ние на́ше и не отверг­ни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но как милосе́рдная, непреста́но молишь Того, Кото­ро­го Ты роди­ла́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спа­сёт на́с теми путя­ми, кото­ры­ми Он один зна­ет. Поми́луй на́с, Влады́чица, поми́луй на́с, не́т на́м спасе́ния от де́л. Так­же ве́рно вопие́м Тебе: поми́луй рабов Тво­их и непло́дное се́рдце на́ше пока­жи́ плодоно́сным благи́х де́л. Посмот­ри на на́с недосто́йных, Ты́ — упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Как немерк­ну­щий Све́т от чре́ва Тво­е­го́ под­няв­шая, оза­ри́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отго­ни вся́кую тьму се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с во все дни́ жиз­ни нашей твори́ть во́лю Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего и во всём благоугожда́ть Ему́ одно­му. О, Богома́терь, непре­стан­но молишь родив­ше­го­ся от Тебя за нас, и подава́й на́м быст­рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбях и напа́стях и зло­стра­да­ни­ях, изба́вь нас от кле­ве­ты́ и зло́бы чело­ве­че­ской, от вра́гов ви́димых и неви́димых и вся́кой ну́жды и печа́ли. Сде­лай состра­да­ю­щим к на́м Бо́га на́шего, обра­ти гне́в Его́ на нас нахо­дя­щий, и изба́вь нас от стес­ня­ю­щей и пра́ведной Его́ угро­зы. О, Боголюби́вая Влады́чица, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́ва и все́х святы́х ра́дость, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии окон­чить жизнь нашу. В час сме́рти, Пресвята́я Де́ва, изба́вь на́с от вла́сти бесо́вской и осужде́ния, и отве́та, и стра́шного испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и ве́чного огня́, да удо­сто­ив­шись сла́вного Ца́рства Божье­го, велича́ем Тебя́ и сла́вим вопло­тив­ше­го­ся от Тебя Хри­ста́ Бо́га на́шего, Кото­ро­му сла́ва с Отцом и Святы́м Ду́хом, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «При́зри на смире́ние»

ecf2e06364602a14033714b3de04b41d - Молитвы о помощи в родах

Аудио:
01:21

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высо­ты́ небе́сной ми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Тво­е­го́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и мно­го­мя­теж­ном. Спа­си́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глу­би­ны́ грехо́вныя, про­све­ти́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших!
О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Уди­ви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укре­пи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умяг­чи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, Пресвята́я Гос­по­жа, Де́ва Богоро́дица, вы́сшая Херуви́мов и Честне́йшая Серафи́мов, Богоизбра́нная Отрокови́ца! Посмот­ри с небе́сной высо­ты́ ми́лостивным Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, с умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Тво­е­го́ заступле́ния и покро́ва Держа́вного в этом зем­ном стра́нствии, многоско́рбном и мно­го­мя­теж­ном. Спа­си́ на́с, нахо­дя­щих­ся в поги́бели и ско́рби, под­ни­ми из глу­би­ны́ грехо́в, про­све­ти́ у́м на́ш, помраче́нный стра­стя­ми и изле­чи я́звы ду́ш и тел на́ших!
О, Всеще́драя Ма́терь Человеколюби́вого Влады́ки! Уди­ви́ на на́с самые бога­тые ми́лости Твои, укре­пи́ немощну́ю во́лю на́шу, что­бы испол­нять запо­ве­ди Хри­сто­вы, умяг­чи́ ока­ме­не­лые се́рдца на́ши любо́вью к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м серде́чное рас­ка­я­ние о гре­хах и и́стинное покая́ние, да очи­стив­шись от скве́рны грехо́вной, сподо́бимся спо­кой­ной христиа́нской кончи́ны и до́брой защи­ты на Стра́шном и нелицеприя́тном Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, Кото­ро­му с Безнача́льным Его́ Отцом и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и все­гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к3

Аудио:
00:49

О, Всепе́тая Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, неисчерпа́емое мо́ре Боже́ственных даро́в, Ты́ еси́, Всесвята́я Де́во! Я́ко светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости испо́лненную, созерца́ем Тя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м озаря́еми, любо́вию же Твое́ю при́сно согре­ва­е­мии, Тебе́, я́ко благо́й Засту́пнице на́шей, со умиле́нием глаго́лем: при­и­ми́ благоутро́бно моле́бное пе́ние на́ше с ве́рою Тебе́ возноси́мое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умо­ли́, Влады́чице, изба́витися на́м гре́шным вре́менных бе́д и ве́чныя му́ки, да спасе́ннии Тобо́ю просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, ве́рно зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

Пере­вод: О, Всепе́тая Ма́терь Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, Ты — неис­ся­ка­е­мое мо́ре Боже́ственных даро́в, о Всесвята́я Де́ва! Слов­но светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости напо́лненную, видим Тебя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м про­све­ща­ем­ся, любо́вью же Твое́й все­гда согре­ва­е­мии, к Тебе́, слов­но к благо́й Засту́пнице на́шей, с умиле́нием гово­рим: при­ми мило­стив­ное моле́бное пе́ние на́ше с ве́рой Тебе́ под­ни­ма­е­мое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умо­ли́, Влады́чица, что­бы спа­стись на́м гре́шным от вре́менных бе́д и ве́чных му́к, да спа­сён­ные Тобо́й просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, с верой взы­вая Ему́: Аллилу́иа.

* * *

Великомученице Екатерине (при трудных родах)

p1b2nj5cojspt1gaf137q1t64lq59 - Молитвы о помощи в родах

Молитва

Аудио:
00:57

О, свята́я де́во и великому́ченице Екатери́не! Мо́лим тя́: при́зри на бе́дствия гре́шных ра́б Бо́жиих (име­на́), сотво­ри́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспе­ши́ на́м моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злы́х духо́в, на на́с зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х истяза́ний. О, прему́драя де́во! Да́руй на́м вся́ я́же к по́льзе проше́ния, мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у Возлю́бленнаго Жени­ха́ тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего. Мы́ ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию Милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, че́сть и благодаре́ние все­гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пере­вод: О, свята́я де́ва и великому́ченица Екатери́на! Мо́лим тебя́: посмот­ри на бе́дствия гре́шных ра́бов Божьих (име­на́), дай нам думать о выш­нем, а не о зем­ном. Поспе­ши к на́м моли́твами твои́ми побе­дить похо­ти пло­ти, при­стра­стия к ми́ру и ко́зни злы́х духо́в, с на́ми зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ этой жиз­ни ста­нем сво­бод­ны­ми от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х испы­та­ний. О, прему́драя де́ва! Да́руй на́м всё, что для по́льзы проше́ния, мо́жешь мно́гое испроси́ть у Возлю́бленного Жени­ха́ тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего. Мы́ зна­ем, что мно́го мо́жет моли́тва пра́ведного, пособ­ля­е­мая бла́гостью Милосе́рдного Бо́га, Кото­ро­му сла́ва, че́сть и благодаре́ние все­гда́, ны́не и во ве́ки веко́в.

Конда́к4

Аудио:
00:17

О, свята́я великому́ченице Екатери́но! При­и­ми́ сие́ похва́льное пе́ние и изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых и от ве́чнаго муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохра­ни́, да с тобо́ю при́сно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Пере­вод: О, свята́я великому́ченица Екатери́на! При­ми это похва́льное пе́ние и изба́вь на́с от вра́гов ви́димых и неви́димых и от ве́чного муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохра­ни́, да с тобо́й все­гда поём Бо́гу: Аллилу́иа.

* * *

Проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, родителям Иоа́нна Предте́чи

p1asjpdh61ahp1768ap5grq16433 - Молитвы о помощи в родах

Моли́тва 1‑я

Аудио:
01:08

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего тор­же­ства́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тии ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и пра­вед­ной Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Пере­вод: О преблаже́нные уго́дники Бо́жьи, все свя­тые, предстоя́щие Престо́лу Пре­свя­той Тро́ицы и наслажда́ющиеся неизрече́нного блаже́нства! Сего­дня, в де́нь о́бщего ва́шего тор­же­ства́, ми́лостивно посмот­ри­те на на́с, ме́ньших бра́тьев ва́ших, принося́щих ва́м это хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Пре­бла­го­го Го́спода; зна­ем, точ­но зна­ем, что всё, то что вы захо­ти­те испроси́ть у Него́, мо́жете. Так­же смире́нно мо́лимся к ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и пра­вед­ной Елисаве́те, моли́те Ми́лостивого Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шей ре́вности, что­бы сохра­нить свя­тые Его́ за́поведи, да бы, да быст­ро идя по стопа́м ва́шим, смог­ли зем­ную жизнь с доброде́тельми и без поро́ка про­жить, и в покая́нии дости́гнуть пресла́вных ра́йских поселе́ний, и та́м вме­сте с ва́ми прославля́ть Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Моли́тва 2‑я

Аудио:
01:00

О, святы́е уго́дники Бо́жии проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым подвиза́лись на зем­ли́, восприя́ли еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь все́м лю́бящим Его́; те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, пред­стоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша о рабе́х Бо́жиих (име­на́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на зем­ли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, святы́е уго́дники Бо́жьи про­рок Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым вы подвиза́лись на зем­ле, при­ня­ли на небе­сах вене́ц пра́вды, кото­рые пригото́вил Госпо́дь все́м, кто воз­лю­бил Его́; так­же ра́дуемся о див­ном окон­ча­нии жиз­ни ва́шей и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, пред­стоя́ Престо́лу Бо́жьему, прими́те моле́ния на́ши о рабах Бо́жьих (име­на́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о про­ще­нии нам вся­ко­го согре­ше­ния и по́мощи на́м вста́ть проти́в ко́зней дья­воль­ских, да изба­вим­ся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́кого зла́, благоче́стно и пра́ведно пожи­вём в этом веке и сподо́бимся ва́шим хода­таль­ством, если мы и недосто́йны, видеть блага́я на зем­ли́ живы́х, сла́вяще Еди́ного во святы́х Свои́х сла́вимого Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великому́ченице Анастаси́и Узореши́тельнице

Anastasiia Uzoreshitelnitca - Молитвы о помощи в родах

Аудио:
00:47

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на небе­си́ у престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на зем­ли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на ра́б Бо́жиих (име­на́), прося́щия тво­ея́ по́мощи: про­стри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о на́с, и испро­си́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умо­ли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, многострада́льная и прему́драя великому́ченица Христо́ва Ана­ста­сия! Ты́ душою на небе у престо́ла Госпо́да предстои́шь, на зем­ле, да́нной тебе́ благода́тью, разли́чные соверша́ешь исцеле́ния. Посмот­ри ми́лостивно на ра́бов Бо́жьих (име­на́), прося́щих тво­ей по́мощи: направь к Го́споду свя­тые моли́твы твои о на́с, и испро­си́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умо­ли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шном суде́ Сво­ём, да сподо́бимся и мы́ вме­сте с тобой сла́вить Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподо́бной Мела́нии Римляныне

p18dd1mrj21vsc1oanqcvql11dfa5 - Молитвы о помощи в родах

Аудио:
01:13

О, пресла́вная ма́ти Мела́ние, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о на́с моли́твеннице! При­и­ми́ проше́ния на́ша и при­не­си́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испро­си́ раба́м Бо́жиим (име­на́) и все́м правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся́ блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Е́й, чадолюби́вая ма́ти на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы ну́жды на́ша духо́внии и житей­скии, при́зри на ны́ ма́терним о́ком, и твои́ми моли́твами отвра­ти́ от на́с колеба́ние вся́ким ве́тром уче́ния, злы́х и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние; утвер­ди́ же во все́х ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и сло­ве­сы́ и писа́нии и дела́ми, сла́вится сре­ди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, пресла́вная ма́терь Мела́ния, быст­рая на́ша помо́щница и засту́пница и неуто­ми­мая о на́с моли́твенница! При­ми проше́ния на́ши и при­не­си́ их ко Престо́лу Милосе́рдного Отца́ Небе́сного, пото­му что дерзнове́ние к Нему́ име­ешь; испро­си́ раба́м Бо́жьим (име­на́) и все́м правосла́вным христиа́нам ве́чное спасе́ние и вре́менное бла­го­по­лу­чие, ще́дрое благослове́ние на все бла­гие дела́ и начина́ния на́ши, ты быст­рое избавле́ние от вся́ких бе́д и скорбе́й. О чадолюби́вая ма́терь на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жьему, извест­ны ну́жды на́ши духо́вные и житей­ские, при́зри на нас ма́теринским о́ком, и твои́ми моли́твами отвер­ни от на́с колеба́ния вся́ким ве́тром начав­ши­е­ся, злы́х и богопроти́вных обы­ча­ев умноже́ние; утвер­ди́ во все́х ве́ры согла́сное пони­ма­ние, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и сло­ва­ми и писа́нием и дела́ми, сла́вится сре­ди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, Еди́ного Бо́га, в Тро́ице покланя́емого, Ему́ че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, гла́с 3

Аудио:
00:19

Де́вства чисто­ты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м уве­щав­ши, премно́жество бога́тства рас­то­чи́ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же. Те́мже в Небе́сная оби́тели всели́ся, помина́й на́с, Мела́ние всечестна́я.

Пере­вод: Дев­ства чисто­ту воз­лю­бив и супру­га к бла­го­му побу­див, мно­гое богат­ство раз­да­ла ты в поль­зо­ва­ние мона­ше­ству­ю­щим, Бого­бла­жен­ная, и воз­двиг­ла оби­те­ли. Пото­му в Небес­ные оби­те­ли пере­се­лив­шись, вспо­ми­най нас, Мела­ния все­ми почитаемая.

* * *

Святи́телю Никола́ю Уго́днику

p1b3hjerg92rkrok4n71o0cth3 - Молитвы о помощи в родах

Моли́тва 1‑я

Аудио:
01:32

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем пле­ну́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотво­ри́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечи­сто­те́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу тво­е­му́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, и укро­ти́ во́лны страсте́й и бе́д возстаю́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пере­вод: О, пре­крас­ный наш пас­тырь и бого­муд­рый настав­ник, свя­ти­тель Хри­стов Нико­лай! Услышь нас греш­ных (име­на), кото­рые молят­ся к тебе и при­зы­ва­ют тебя в помощь и ско­рое пред­ста­тель­ство твоё: посмот­ри на нас немощ­ных, с каж­дой сто­ро­ны нас ловя­щих, всех благ лишён­ных и умом от мало­ду­шия помра­чён­ных. Поспе­ши, угод­ник Божий, не оставь нас в гре­хов­ном пле­ну, да не будем в радость вра­гом нашим и не умрём в лука­вых делах наших. Моли о нас, недо­стой­ных, Соде­те­ля наше­го и Вла­ды­ку, кото­ро­му ты с бес­плот­ны­ми хора­ми пред­сто­ишь: да про­явит милость к нам Бог наш в этой жиз­ни и в буду­щем веке, да не воз­даст на́м по делам нашим и по нечи­сто­те сер­дец наших, но по Сво­ей бла­го­сти воз­даст нам. На твоё хода­тай­ство наде­ем­ся, тво­им пред­ста­тель­ством хва­лим­ся, твоё заступ­ле­ние на помощь при­зы­ва­ем, и к пре­свя­то­му обра­зу тво­е­му при­бе­га­ем, помощь твою про­сим: избавь нас, угод­ник Хри­стов, от зол на нас нахо­дя­щих, и успо­кой во́лны страсте́й и бе́д под­ни­ма­ю­щи­е­ся на на́с, да ради свя­тых тво­их молитв не овла­де­ет нами напасть и не погряз­нем в пучине гре­хов и в тине стра­стей наших. Моли, свя­ти­тель Хри­стов Нико­лай, Хри­ста Бога наше­го, да подаст нам мир­ную жизнь и остав­ле­ние гре­хов, душам же нашим спа­се­ние и вели­кую милость, ныне и все­гда и во веки веков.

Моли́тва 2‑я

Аудио:
02:25

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий, и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звез­до́ осиява́ющая и освеща́ющая всю́ вселе́нную, ты́ еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода сво­е­го́. Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ предста́тельство твое́ о на́с к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми Богоприя́тными моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохра­ни́ до́м се́й, вся́кий гра́д и ве́сь, и вся́кую стра­ну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щыя, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю: ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е: тебе́ же пра́веднаго по преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к тво­е­му́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем: ты́ на́с соблю­ди́ я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й на́м ру́ку по́мощи и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия; поне́же недосто́йны есмы́ зре́ти высо­ту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́м же преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю сво­е­му́, и тво­е­го́ оте́ческаго заступле́ния к нему́ про́сим: помо­зи́ на́м, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви на́с от вся­ко­го зла́, и от вся­кие ве́щи сопроти́вныя, упра́ви у́м на́ш, и укре­пи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́й же твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля сво­е­го́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде́ поживе́м житие́, и да сподо́бимся ви́дети блага́я на зем­ли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О, всехва́льный и всечестны́й архиере́й, вели́кий чудотво́рец, святи́тель Христо́в, о́тче Нико́лай, челове́к Бо́жий, и ве́рный ра́б, му́ж жела́ний, сосу́д избра́нный, кре́пкий сто́лп Церк­ви, свети́льник пресве́тлый, звез­да оза­ря­ю­щая и освеща́ющая всю́ вселе́нную, ты́ — пра­вед­ник, кото­рый цве­тет, слов­но паль­ма (см.: Пс. 91:13) поса­жен­ный в доме Гос­по­да (см.: Пс. 91:14) сво­е­го́. Услы́шь на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, пока­жи предста́тельство твоё о на́с к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми Богоприя́тными моли́твами всё поле́зное для спасе́ния ду́ш и тел на́ших: сохра­ни́ этот до́м, вся́кий город и село, и вся́кую христиа́нскую стра­ну́, и живу­щих лю́дей, от вся́кого озлобле́ния по́мощью твое́й: зна­ем, что мно́го мо́жет моли́тва пра́ведного, пособ­ля­е­мая во благо́е: тебя же пра́ведного после преблагослове́нной Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу име­ем, и к тво­е­му́, преблаги́й о́тец, усерд­но­му хода́тайству и заступле́нию смире́нно при­бе­га­ем: ты́ на́с сохра­ни слов­но бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, зем­ле­тря­се­ния, гра́да, голо­да, пото́па, огня́, меча́, напа­де­ния вар­ва­ров, и во вся́ких беда́х и ско́рбях на́ших подава́й на́м ру́ку по́мощи и открой две́ри милосе́рдия Бо́жьнго; пото­му что мы недосто́йны видеть высо­ту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: мы свя́заны у́зами гре­ха, и нико­гда не испол­ня­ли во́ли Созда́теля на́шего, ни сохра­ни­ли повеле́ний Его́. По это­му преклоня́ем коле́на с рас­ка­я­ни­ем о гре­хах и смире́нным се́рдцем на́шим к Зижди́телю сво­е­му́, и тво­е­го́ отцов­ско­го заступле́ния к нему́ про́сим: помо­ги́ на́м, уго́дник Бо́жий, да не поги́бнем с без­за­кон­ни­я­ми на́шими, изба́вь на́с от вся­ко­го зла́, и от вся­кой ве́щи сопроти́вной, напра́вь у́м на́ш, и укре­пи́ се́рдце на́ше в пра́вильной ве́ре, в не́й же твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни угро­за­ми, ни мо́ром, ни каким гне́вом от Созда́теля сво­е­го́ не будем уни­что­же­ны, но спо­кой­ную здесь пожи­вём жизнь, и сподо́бимся ви́деть блага́я на зем­ли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, еди́ного в Тро́ице сла́вимого и поклоня́емого Бо́га, ны́не и все­гда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великому́ченику и цели́телю Пантелеи́мону

p1ap57bh5ph381s44vu2hdtqal3 - Молитвы о помощи в родах

Аудио:
00:57

О, святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши на́с гре́шных, усе́рдне моля́щихся тебе́, испро­си́ на́м у Го́спода Бо́га, Ему́же со а́нгелы предстои́ши на небе­си́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших: исце­ли́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя рабо́в Бо́жиих (име­на́) и все́х христиа́н правосла́вных, ко тво­е­му́ заступле́нию притека́ющих: се́ бо, гре́х на́ших ра́ди, лю́те одержи́ми есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния: к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти́ благода́ть моли́тися за ны́ и цели́ти вся́к неду́г и вся́ку боле́знь: да́руй у́бо все́м на́м святы́м моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся́ к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная, я́ко да сподо́бившеся тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя́ и пода́теля все́х бла́г, ди́внаго во святы́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

Пере­вод: О, святы́й великому́ченик и цели́тель Пантелеи́мон, Бо́га ми́лостивого подража́тель! Посмот­ри бла­го­душ­но и услы́шь на́с гре́шных, усе́рдно моля́щихся тебе́, испро­си́ на́м у Го́спода Бо́га, Кото­ро­му с анге­ла­ми предстои́шь на небе, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших: исце­ли́ боле́зни душе́вные и теле́сные рабо́в Бо́жьих (име­на́) и все́х христиа́н правосла́вных, к тво­е­му́ заступле́нию при­бе­га­ю­щих: пото­му что, из-за гре́хов на́ших, мы тяж­ко одержи́мы мно́гими болез­ня­ми и не име­ем по́мощи и утеше́ния: к тебе́ же прибега́ем, пото­му что тебе дана благода́ть моли́ться за нас и исце­лять вся́кий неду́г и вся́кую боле́знь: да́руй все́м на́м святы́ми моли́твами твои́ми здо­ро­вье и силы души́ и те́ла, пре­успе­ва­ние в ве́ре и благоче́стии и всё к вре́менной жиз­ни и для спасе́ния потре́бное, для того, что­бы спо­до­бив­шись тобо́й вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тебя́ и пода́теля все́х бла́г, ди́вного во святы́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свя­то­го Ду́ха, во ве́ки веко́в.


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

7 комментариев

 • Оль­га, 05.05.2022

  Спа­си­бо огром­ное за молитвы!

  Ответить »
 • _, 29.04.2022

  Читаю ваши молит­вы все под­ряд, доч­ке дела­ют кесо­ре­во сече­ние, упо­ваю и наде­юсь на помощь Божью и его Святых!!!

  Ответить »
 • Оль­га, 05.07.2021

  Сего­дня доч­ка роди­ла малыш­ку. Было тяж­ко, в кри­ти­че­ский момент я чита­ла под­ряд все эти молит­вы несколь­ко раз с глу­бо­кой верой в душе. В тече­ние часа доч­ка бла­го­по­луч­но раз­ре­ши­лась. Спа­си­бо Гос­по­ду Богу!!!

  Ответить »
 • Рим­ма, 27.06.2021

  Сно­ху пере­ве­ли в родзал, а я чита­ла молит­вы все . Бла­го­по­луч­но роди­ла! Маль­чик! Спа­си­бо Гос­по­ду за все!

  Ответить »
 • Надеж­да, 14.06.2021

  Бла­го­да­рю, Господи!
  Крест­ную доч­ку уве­ли в родо­вую, мы с ее мамой чита­ли Вами собран­ные на этой стра­нич­ке молит­вы. Как толь­ко про­чи­та­ли, она роди­ла! Мальчик!
  СЛАВА ГОСПОДУ ЗА ВСЁ!

  Спа­се­ния Вам и вся­че­ско­го благоденствия!

  Ответить »
 • Фати­ма, 12.02.2021

  Супер !!! Молит­ва свя­той Ека­те­ри­неипо­мог­ла вче­ра, 11.02.21 родить мой доче­ри Катень­ке родить здо­ро­во­го сыноч­ка. Спа­си­бо вам за Молит­во­слов ! Бла­го дарю !!!

  Ответить »
  • Кирилл, 16.02.2021

   Сла­ва Богу! Поздрав­ля­ем от всей души!
   Толь­ко помо­га­ет не молит­ва, а Господь.

   Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки