День памяти

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи, глас 2

Пра́ведных твои́х Заха́рии и Елисаве́ты,/ Го́споди, па́мять пра́зднующе,/ те́ми мо́лим Тя:// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Праведников твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднуя, вместе с ними молим Тебя: «Спаси души наши».

Тропарь пророку Захарии, отцу Иоанна Предтечи, глас 4

Свяще́нства оде́ждею обложе́н, прему́дре,/ по зако́ну Бо́жию всесожже́ния прия́тна священноле́пно приноси́л еси́, Заха́рие,/ и бы́л еси́ свети́льник и зри́тель та́йных,/ зна́мения в тебе́ благода́ти нося́ я́вственно, всему́дре,/ и, мече́м убие́н бы́в в хра́ме Бо́жии,/ Христо́в проро́че, с Предте́чею моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Священством облеченный, премудрый, по закону Божию ты, достойно святыни, приносил богоприятные всесожжения, Захария, и был светильником и зрителем таинств, явно нося в себе знамения благодати, всемудрый, и был убит мечом в храме Божием, Христов пророк, с Предтечей моли о спасении душ наших.

показать все

Кондак пророку Захарии, отцу Иоанна Предтечи, глас 3

Проро́к дне́сь и свяще́нник Вы́шняго,/ Заха́рия предложи́, Предте́чев роди́тель,/ трапе́зу своея́ па́мяти,/ ве́рныя пита́я, питие́ бо пра́вды все́м раствори́в,/ сего́ ра́ди скончава́ется,// я́ко боже́ственный таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: Сегодня пророк и священник Всевышнего, Захария - родитель Предтечи, приготовил трапезу в свою память, питающую верующих, ибо, смешав напиток истины (Прит.9:1-5) для всех, потому он и упокоился, как священный тайнослужитель Божией благодати.

Кондак праведной Елисавете, матери Иоанна Предтечи, глас 4

Яко луна́ полна́,/ свет пра́вды от мы́сленнаго Со́лнца, Месси́и, прия́ла еси́/ и во всех за́поведех Госпо́дних с Заха́рией ходи́ла еси́,/ боговозлю́бленная Елисове́то./ Досто́йными у́бо тя пе́сньми ублажа́юще,/ всеще́драго Све́та, просвеща́ющаго всех,// Го́спода велича́ем.

Перевод: Как полная луна, ты озарилась светом истины от духовного Солнца, Мессии, и все заповеди Господни с Захарией исполняла, боговозлюбленная Елизавета. По достоинству тебя молитвенными песнопениями прославляя, всещедрый Свет, просвещающий всех (Ин.1:9), Господа величаем.

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на небеси́ от а́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся́ во все́х, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, на́м о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дший, гото́ви, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и на́м напа́ствуемым помога́ти. Си́х святы́х все́х и свята́го проро́ка Заха́рию и пра́ведную Елисаве́ту воспомина́я и и́х богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в ни́х де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя́, Свя́те святы́х, да́ждь ми́ гре́шному после́довати и́х уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и и́х моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и пра́ведней Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Молитва третья пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

К ва́м, о, святи́и вси́ и святы́й проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, я́ко путево́дным светильникам, дея́ньми свои́ми осветившим пу́ть небе́снаго восхо́да, а́з многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне́ Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми́ еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мо́й у́м и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаряем и подкрепляем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

О, святи́и уго́дницы Бо́жии, проро́че Заха́рие и пра́ведная Елисаве́то! По́двигом до́брым подвиза́вшася на земли́, восприя́ли еста́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́ же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й ваш о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чтим святу́ю па́мять ва́шу. Вы же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, прими́те моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест