Символ веры на греческом языке (греч. Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως)


Греческий Транскрипция Церковнославянский
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων και ἀοράτων. Пистэ́во ис э́на Фэо́н, Патэ́ра, Пандокра́тора, пиити́н урану́ кэ йи́с, орато́н дэ па́ндон кэ аора́тон. Верую во еди́наго Бога Отца, Вседержителя, Творца не́бу и земли, видимым же всем и невидимым.
Και εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Кэ ис э́на Ки́рион Иису́н Христо́н, тон Ио́н ту Фэу́ тон Монойэни́, тон эк ту Патро́с йэнифэ́нда про па́ндон тон эо́нон, Фо́с эк Фото́с, Фэо́н алифино́н эк Фэу́ алифину́, йэнифэ́нда, у́ пиифэ́нда, омоу́сион то Патри́, ди’ у́ та́ па́нда эйэ́нэто. И во еди́наго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единоро́днаго, И́же от Отца рожде́ннаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосущна Отцу, Им же вся бы́ша;
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Тон ди’ има́с тус анфро́пус кэ диа́ тин имэтэ́ран сотири́ан катэльфо́нда эк тон урано́н кэ саркофэ́нда эк Пнэ́вматос Айи́у кэ Мари́ас тис Парфэ́ну кэ энанфропи́санда. Нас ради человек и нашего ради спасения сше́дшаго с небес, и воплоти́вшагося от Духа Свя́та и Марии Девы, и вочелове́чшася;
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Ставрофэ́нда тэ ипэ́р имо́н эпи́ Понди́у Пила́ту, кэ пафо́нда кэ тафэ́нда. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилате, и страдавша, и погребенна;
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Кэ анаста́нда ти три́ти имэ́ра ката́ тас Графа́с. И воскре́сшаго в третий день, по Писанием;
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Кэ анэльфо́нда ис тус Урану́с кэ кафэзо́мэнон эк дэксио́н ту Патро́с. И восше́дшаго на Небеса, и седя́ща одесну́ю Отца;
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Кэ па́лин эрхо́мэнон мэта́ до́ксис кри́нэ зо́ндас кэ нэкру́с, у́ тис Васили́ас у́к э́стэ тэ́лос. И па́ки гряду́щаго со славою суди́ти живым и мертвым, Его́же Царствию не будет конца.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, (καὶ) τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Кэ ис то Пнэ́вма то А́йион, то Ки́рион, то Зоопио́н, то эк ту Патро́с экпорэво́мэнон, то син Патри́ кэ Ийо́ симброскину́мэнон кэ синдоксазо́мэнон, то лали́сан дья то́н профито́н. И в Духа Святаго, Господа, Животворя́щаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланя́ема и ссла́вима, глаголавшаго пророки.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Из ми́ан, Айи́ан, Кафолики́н кэ Апостолики́н Эклиси́ан. Во Еди́ну, Святу́ю, Соборную и Апостольскую Церковь.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Омолого́ эн ва́птизма ис а́фэсин амартио́н. Испове́дую еди́но крещение во оставле́ние грехов.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Проздоко́ ана́стасин нэкро́н. Ча́ю воскресе́ния мертвых.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. Кэ зои́н ту мэ́ллондос эо́нос. Ами́н. И жизни будущаго века. Аминь.

 

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки