Символ веры на греческом языке (греч. Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως)


Гре­че­ский Тран­скрип­ция Цер­ков­но­сла­вян­ский
Πιστεύομεν[1] εἰς ἕνα Θεὸν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων και ἀοράτων. Пистэ́во ис э́на Фэо́н, Патэ́ра, Пандокра́тора, пиити́н ура­ну́ кэ́ ги́с, орато́н тэ па́ндон кэ́ аора́тон. Верую во еди́наго Бога Отца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца не́бу и зем­ли, види­мым же всем и невидимым.
Και εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Кэ́ ис э́на Ки́рион Иису́н Христо́н, то́н Ио́н ту́ Фэу́ то́н Моног­эни́, то́н эк ту́ Патро́с гэннифэ́нда про́ па́ндон то́н эо́нон, Фо́с эк Фото́с, Фэо́н алифино́н эк Фэу́ али­фи­ну́, гэннифэ́нда, у пиифэ́нда, омоу́сион то́ Пат­ри́, ди’ у́ та́ па́нда эгэ́нэто. И во еди́наго Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сына Божия, Единоро́днаго, И́же от Отца рожде́ннаго преж­де всех век; Све­та от Све­та, Бога истин­на от Бога истин­на, рожде́нна, несотворе́нна, еди­но­сущ­на Отцу, Им же вся бы́ша;
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. То́н ди’ има́с ту́с анфро́пус кэ́ диа́ ти́н имэтэ́ран сотири́ан катэльфо́нда эк то́н урано́н кэ́ саркофэ́нда эк Пнэ́вматос Аги́у кэ́ Мари́ас ти́с Парфэ́ну кэ́ энанфропи́санда. Нас ради чело­век и наше­го ради спа­се­ния сше́дшаго с небес, и воплоти́вшагося от Духа Свя́та и Марии Девы, и вочелове́чшася;
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Ставрофэ́нда тэ ипэ́р имо́н эпи́ Понди́у Пиля́ту, кэ́ пафо́нда кэ́ тафэ́нда. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила­те, и стра­дав­ша, и погребенна;
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Кэ́ анаста́нда ти́ три́ти имэ́ра ката́ та́с Графа́с. И воскре́сшаго в тре­тий день, по Писанием;
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Кэ́ анэльфо́нда ис ту́с Урану́с кэ́ кафэзо́мэнон эн дэк­сиа́ ту́ Патро́с. И восше́дшаго на Небе­са, и седя́ща одесну́ю Отца;
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Кэ́ па́лин эрхо́мэнон мэта́ до́ксис кри́нэ зо́ндас кэ́ нэкру́с, у́ ти́с Васили́ас ук э́стэ тэ́лёс. И па́ки гряду́щаго со сла­вою суди́ти живым и мерт­вым, Его́же Цар­ствию не будет конца.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, (καὶ) τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Кэ́ ис то́ Пнэ́вма то́ А́гион, то́ Ки́рион, то́ Зоопио́н, то́ эк ту́ Патро́с экпорэво́мэнон, то́ си́н Пат­ри́ кэ́ Ио́ симброскину́мэнон кэ́ синдоксазо́мэнон, то ляли́сан диа́ то́н профито́н. И в Духа Свя­та­го, Гос­по­да, Животворя́щаго, Иже от Отца исхо­дя­ща­го, Иже со Отцем и Сыном спокланя́ема и ссла́вима, гла­го­лав­ша­го пророки.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ис ми́ан, Аги́ан, Кафолики́н кэ́ Апостолики́н Экклиси́ан. Во Еди́ну, Святу́ю, Собор­ную и Апо­столь­скую Цер­ковь.
Ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Омо­лё­го́ э́н ва́птисма ис а́фэсин амартио́н. Испове́дую еди́но кре­ще­ние во оставле́ние грехов.
Προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν. Про­сдо­ко́ ана́стасин нэкро́н. Ча́ю воскресе́ния мертвых.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. Кэ́ зои́н ту́ мэ́ллёндос эо́нос. Ами́н. И жиз­ни буду­ща­го века. Аминь.

При­ме­ча­ние

[1] При­ве­ден­ный текст Сим­во­ла веры, в том виде в кото­ром он был при­нят на II Все­лен­ском Собо­ре в 381 году, путем рас­ши­ре­ния и допол­не­ния Сим­во­ла, при­ня­то­го на I Все­лен­ском Собо­ре в 325 году, исполь­зу­ет фор­мы пер­во­го лица мно­же­ствен­но­го чис­ла (Πιστεύομεν… ὁμολογοῦμεν… προσδοκοῦμεν — т.е.: веру­ем… испо­ве­ду­ем… чаем).

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки