Источник

4-й день

Предпра́зднство Просвеще́ния, и Собо́р святы́х седми́десяти апо́стол, и преподо́бнаго отца́ на́шего Феокти́ста игу́мена, и́же в Куку́ме Сикели́йстем

На ма́лой вече́рни

На Господи, воззва́х: стихи́ры, глас 2:

Све́тлый лик седми́десяти апо́стол Христо́вых/ согла́сно в пе́снех похва́лим,/ обо́лкшеся бо в кре́стное всеору́жие,/ и́дольскую лесть упраздни́ша/ и победи́телие мира яви́шася,/ и́хже молитвами, Боже,/ поми́луй нас.

Апо́столи святи́и,/ де́ятели Спасовы,/ крест бо я́ко рало, на ра́мех нося́ще,/ оледене́вшую зе́млю от и́дольския ле́сти очи́стивше,/ и ве́ры сло́во все́ясте,/ вои́стинну досто́йно нарица́етеся/ святи́и Христо́вы апо́столи.

Всю напоиша землю/ струя́ми Бо́жия сло́ва,/ апо́столи святи́и,/ и возрасте́ клас ве́ры,/ и концы́ вселе́нныя напо́лни,/ пле́велы бо вся посеко́ша./ Те́мже всех Христу́ Бо́гу приведо́ша,/ креща́юще тех в Тро́ицу Несозда́нную.

Спа́са Го́спода моли́те,/ спаса́телие су́ще челове́ков,/ всеблаже́ннии апо́столи,/ да нас спасе́т от искуше́ний злых,/ я́ко Человеколю́бец.

Слава:

Святе́й и Честне́й Тро́ице,/ ве́рнии, покланя́ющеся, возопии́м:/ апостол мольба́ми/ спаси́ всех нас.

И ны́не:

Яви́ся сла́вы О́тчее Сия́ние/ во струя́х Иорда́нских,/ Креще́нием очища́я/ скве́рну душ на́ших.

На стиховне стихи́ры, глас 4:

Апо́столов лик согла́сно похва́лим,/ я́ко пропове́даша всем Госпо́дне уче́ние,/ и, прогна́вша ерети́ческую мглу,/ просвеще́ние принесо́ша, духо́вно возсия́вшеся в ми́ре благода́ти уче́нием,/ и мо́лятся спасти́ся нам.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Улови́в ловцы́ язы́ки мре́жею Ду́ха/ и научи́в концы́ земны́я кла́нятися Тебе́/ со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же,/ тех ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным ниспосли́ благослове́ние,/ И́же Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его возвеща́ет твердь.

Мирски́я концы́ проше́дше, апо́столи,/ от тьмы пре́лести и злоче́стия/ челове́ки изба́вили есте́, прему́дрии.

Сла́ва, и ны́не:

На Иорда́нскую реку́ Христо́с Бог наш прихо́дит ко Креще́нию,/ очи́стити хотя́ ны от беззако́ний на́ших Своим явле́нием,/ я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.

На велице́й вече́рни

Стихологису́ем Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Клео́пу, Андрони́ка,/ Силуа́на же и Ага́ва,/ Ана́нию и Фили́ппа,/ Про́хора, Никано́ра/ Ру́фа и Сосфе́на,/ Ли́на же и Стахи́я, Стефа́на, Ти́мона,/ Е́рма, Фле́гонта, Ма́рка, Луку́,/ Сосипа́тра, Иа́ссона и Га́ия,/ и Тихи́ка, и Филимо́на/ свяще́нными пе́сньми, ве́рнии, ублажи́м.

Нарки́сс и Трофи́м,/ Ке́сарь, Зи́на и Ариста́рх,/ Ма́рк, Си́ла и Га́ий,/ Ерми́й и Асинкри́т,/ Аполло́с и Ки́фа, Клим и Иу́ст,/ Куа́рт, Ера́ст, Лука́,

Ониси́фор,/ Карп и Ево́д, Матфи́й и Иа́ков,/ Урва́н и Аристову́л,/ Тихи́к и Ариста́рх/ досто́йно да почтя́тся.

Пу́да, Иродио́на и Арте́му,/ Филоло́га, Оли́мпа же и Родио́на,/ Апе́лла и Ампли́я,/ Петро́ва и Ма́рка,/ Те́ртия и Фадде́я,/ Епене́та чу́днаго,/ Аха́ика же, Аки́лу, Луки́я, Варна́ву,/ и Фуртуна́та, и Апо́лла сла́внаго, и Кри́спа/ почти́м, честны́я Богопропове́дники.

Прииди́те, ве́рнии,/ Собо́р седми́десяти Христо́вых апо́столов/ Боже́ственно восхва́лим:/ Иа́кова, бра́та Госпо́дня,/ Варна́ву, Ма́рка и Луку́,/ Ана́нию, Клео́пу, Си́лу и Силуа́на/ и Епене́та чу́днаго,/ с ни́миже Кри́скента, Фле́гонта и Асинкри́та,/ Филоло́га и Стефа́на просла́вим.

Госпо́дних ученико́в лик чу́дный/ в пе́снех возвели́чим:/ Иу́ста, Аки́лу, Стахи́я,/ Филимо́на, Они́сима и Архи́ппа,/ Иу́ду сла́внаго,/ пе́рваго в му́ченицех Стефа́на/ и с ним диа́конов Фили́ппа, Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на,/ проро́ка Ага́ва и Андрони́ка сро́дника Па́влова.

Боже́ственными пе́снями ублажи́м/ сла́вных апо́столов Спа́са Христа́ Бо́га на́шего:/ Тимофе́я, Ти́та и Кли́мента,/ Иродио́на, Сосфе́на и Е́рма/ Иассо́на, Нарки́сса, Ариста́рха, Пу́да, Трофи́ма,/ с ни́миже да почту́тся Га́ий странноприи́мец, Патро́в/ и Ма́рко, Ане́нсий Варна́вин.

Свяще́нными псалмы́ и пе́сньми почти́м/ Боже́ственных апо́столов:/ Ера́ста, Варса́ву, Фадде́я,/ Арте́ма, Епафра́са, Ерми́я,/ Куа́рта, Ли́на и Ево́дия,/ Луку́, Урва́на и Аристову́ла,/ Аполло́са всехвальнаго» Тихи́ка и Зи́ну зако́нника.

Прииди́те, правосла́вных собо́ры,/ и досто́йно почти́м честны́я Богопропове́дники:/ Ониси́фора, Аха́ика, Апе́ллия и Ампли́я,/ Те́ртия, Сосипа́тра, Кри́спа, Епафроди́та, Фуртуна́та, Оли́мпа,/ с ни́миже да просла́вится Нафана́ил/ и Боже́ственный Диони́сий с про́чими ученика́ми Христо́выми.

Апо́столы согла́сно восхва́лим,/ я́ко самови́дцы Сло́ва в Боже́ственныя пропове́дники/ и язы́ков духо́вныя ловцы́,/ я́ко я́ве приведо́ша нас к позна́нию Христа́,/ изба́вльше от пре́лести род челове́ческий,/ и Ца́рствия сподо́биша.

И́ны стихи́ры преподобнаго, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ уязви́л еси́ ду́шу/ жела́нием Боже́ственным, всеблаже́нне,/ ра́дуяся, взял еси́ твой крест,/ и после́довал еси́ Христу́,/ и, умертви́в мудрова́ние плотско́е воздержа́нием,/ Ду́ха де́йство жи́во восприя́л еси́,/ реши́ти неду́гов зи́му/ теплото́ю моли́тв твои́х Богоприя́тных,/ те́мже тя согла́сно ублажа́ем.

Егда́ приле́жными моли́твами/ и тверде́йшим поще́нием/ зри́тельное ду́ши, о́тче, очи́стил еси́,/ храм был еси́ Трисо́лнечнаго Божества́/ и, свяще́нства пома́зание Боже́ственное свято́е прии́м,/ внутрь невхо́дных вшел еси́,/ закала́я тебе́ ра́ди Закла́вшагося,/ ра́ди сше́ствия неизглаго́ланнаго.

Кро́ток, незло́бив я́влься,/ в це́лости нра́ва, о́тче Феокти́сте,/ насле́довал еси́ кро́тких вои́стинну зе́млю/ и, прича́стием обожа́емь,/пи́щи наслажда́ешися,/ и ра́дости, и весе́лия и́стиннаго,/ иде́же помина́я не преста́й и́скренно тя почита́ющих/ и твое́ соверша́ющих Боже́ственное успе́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Я́сен у́бо мимоше́дший пра́здник,/ сла́внейший же настоя́щий день:/ во он Спа́су волсви́ поклони́шася,/ в сей же Влады́ку раб сла́вен крести́./ Та́мо па́стырие свиря́юще,/ ви́девше и чудя́хуся,/ зде же глас О́тчий Единоро́днаго Сы́на пропове́да.

Вход. Проки́мен дне, и чтения три.

Числ чтение (Глава 2, стихи 16–17, 24–30):

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю:/ собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец Изра́илевых,/ и́хже ты сам ве́си,/ я́ко ти́и суть ста́рцы людсти́и и книго́чия их,/ и да приведе́ши я ко ски́нии свиде́ния,/ и да ста́нут та́мо с тобо́ю./ И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю,/ и уйму от Духа, И́же в тебе́, и возложу́ на ня,/ да поды́мут с тобо́ю устремле́ние люде́й,/ и не бу́деши води́ти их ты еди́н./ И изы́де Моисе́й,и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня,/ в собра́ се́дмьдесят муже́й от ста́рец людски́х,/ и поста́ви я о́крест ски́нии./ И сни́де Госпо́дь во о́блаце и глаго́ла к нему́,/ и уя́ от Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й старец./ Егда́ же препочи́ Дух на них,/ и проро́чествоваша, и ктому́ не приложи́ша./ И оста́шася два му́жа в полце́,/ и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д./ И препочи́ на них Дух./ И сии́ бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко ски́нии,/ и проро́чествоваша в полце́./ И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю, и рече́, глаго́ля:/ Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х./ И отвеща́в Иису́с Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́:/ го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им./ И рече́ ему́ Моисе́й:/ еда́ ревну́еши ты мне?/ И кто даст всем лю́дем Госпо́дним (бы́ти) проро́ки,/ егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них?/ И и́де Моисе́й в полк сам/ и ста́рцы Изра́ильтестии.

Исхода чтение (глава 15, стихи 23–27):

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го/ и веде́ их в пусты́ню Сур./ И идя́ху три дни в пусты́ни,/ и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли./ Приидо́ша же в Ме́рру,/ и не можа́ху пити, воды́ от Ме́рры: горька́ бо бе,/ сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть./ И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще:/ что́ пие́м?/ Возопи́ же Моисей ко Го́споду,/ и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во,/ и вложи́ е в во́ду, и сладка́ бысть вода./ Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́./ И тамо искуша́ше его, и рече́:/ а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода, Бо́га твоего́,/ и уго́дная пред Ним сотвори́ши,/ и внуши́ши за́поведи Его́,/ и сохрани́ши вся оправда́ния Его́,/ вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны,/ не наведу́ на тя./ Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя./ И приидо́ша во Ели́м,/ и бя́ху тамо двана́десять исто́чников вод/ и се́дмьдесят стебль фи́ников,/ и ополчи́шася та́мо при вода́х./ И воздви́гшеся от Ели́ма,/ и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син,/ я́же есть между Ели́мом и ме́жду Си́ною.

Прему́дрости Сира́ха чтение (глава 44, стихи 1–7, 12–14):

Восхва́лим му́жи сла́вны/ и отцы́ на́ша в бытии́:/ мно́гу сла́ву созда́ Господь в них вели́чием Свои́м от ве́ка./ Госпо́дствующе во ца́рствиих свои́х,/ и му́жие, имени́ти силою, сове́тующе ра́зумом свои́м,/ провеща́вшии во проро́чествах,/ старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й,/ прему́драя словеса́ в наказа́нии их,/ и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих,/ му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию,/ ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х./ Вси сии́ в ро́дех просла́влени бы́ша,/ и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет се́мя их,/ и сла́ва их не потреби́тся,/ телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша,/ а имена́ их живу́т в ро́ды./ Прему́дрость их пове́дят лю́дие,/ и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

На литии́ стихи́ры, глас 1:

Прииди́те вси,/ честны́я апо́столы восхва́лим, я́ко ко́рмчия:/ и́дольскую бо пре́лесть упраздни́ша,/ и ко све́ту жи́зни возведо́ша,/ и в Тро́ицу ве́ровати научи́ша./ Те́мже днесь па́мять их честну́ю соверша́юще, ве́рнии,/ сла́вим Христа́ Бо́га на́шего.

Апо́столи сла́внии, столпи́ Церко́внии,/ И́стины пропове́дницы, свети́ла су́ще све́тлая,/ вы огне́м духо́вным вся́ку пре́лесть попали́сте,/ челове́ческий род ве́рно просвети́сте./ Те́мже мо́лим вы:/ моли́те Спа́са и Бо́га на́шего/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Свети́ла вы су́ще ми́ру, Госпо́дни апо́столи,/ облистава́ете при́сно сло́во ве́рным,/ отгоня́юще зе́льме пре́лести мглу,/ Те́мже и просвеща́ете язы́ки Креще́нием,/ я́ко проповедниды Тро́ицы су́ще, при́сно почита́емии.

Ре́ки Богосло́вия/ из честны́х уст ва́ших истеко́шa, апо́столи,/ из ни́хже и ими́же Це́рковь Божия напая́ема,/ покланя́ется правосла́вно Тро́ице Единосу́щней,/ Юже и ны́не моли́те/ утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 8:

Лик проро́ческий ра́дуется,/ пропове́дуя Креще́ние Христо́во, живо́т источа́ющее. Зове́т Иса́ия:/ почерпи́те во́ду чисти́тельную./ Пи́шет Богооте́ц:/ ка́ко от лица́ Его́ бежи́т мо́ре,/ благоволе́нием спаса́ющаго Бо́га род челове́ческий.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: Му́ченицы Твои́, Го́споди:

Сый Огнь нестерпи́мый,/ бре́нию и се́ну мне су́щу, Христе́ мой,/ что́ святу́ю Твою́ преклоня́еши главу́,/ ея́же А́нгельская трепе́щут мно́жества? -/ рече́ Иоа́нн ко Творцу́, егда́ крести́тися прии́де./ Вели́ко Твое́ есть, Благоутро́бне Жизнода́вче, низше́ствие.

Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ерионии́мски.

Се Просвеще́ние на́ше,/ Избавле́ние, Спасе́ние,/ хотя́, предгряде́т на Иорда́не обнажи́тся я́ве/ и оде́ятися, я́ко ри́зою, вода́ми,/ обнаже́ние одева́я всех,/ обна́жшихся зми́я сове́том сопроти́вным.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

Огнь нестерпи́мый вои́стинну,/ хотя́, предгряде́т ко Иорда́ну/ очи́стити мя, сокруше́ннаго преступле́нием лука́вым,/ дождь Небе́сный прие́млет,/ посреди́ вод омы́ти мя от скве́рны мно́гих мои́х прегреше́ний,/ я́ко Щедр и Многоми́лостив.

Слава:

Сы́не Бо́жий,/ сы́ны по прича́стию Небе́снаго Отца́ Твоего́ апо́столы яви́л еси́/ и их моли́твами/ сы́ны све́та всех нас сотвори́.

И ны́не, глас 6:

Гряде́т ко Иорда́ну Христо́с И́стина/ крести́тися от Иоа́нна,/ и рече́ к Нему́:/ аз тре́бую от Тебе́ крести́тися./ И Ты ли гряде́ши ко мне?/ Не сме́ю, се́но, прикосну́тися Огню́:/ Ты мя освяти́, Влады́ко,/ Боже́ственным явле́нием Твои́м.

Тропа́рь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:

Гото́вися, Завуло́не,/ и красу́йся, Неффали́ме,/ Иорда́не реко́, ста́ни,/ подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку./ Весели́ся, Ада́ме с прама́терию,/ не кры́йта себе́, я́коже в раи́ пре́жде,/ и́бо, на́ги ви́дев вы, яви́ся,/ да облече́т в пе́рвую оде́жду:/ Христо́с яви́ся, всю тварь хотя́ обнови́ти.

На повече́рии

Кано́н, его́же краегране́сие: Вели́каго четвертка́ до́лгую песнь пою́. Глас 6: Ирмосы́ по два́жды, тропари́ на 6. Та́же ирмо́с, о́ба ли́ка вку́пе.

Песнь 1

Ирмо́с: Се́ченое сече́тся мо́ре Чермно́е,/ волнопита́емая же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма и всеору́жным гроб./ Песнь же Богокра́сная воспева́шеся:/ сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Всевино́вная и пода́тельная жи́зни, безме́рная му́дрость Бо́жия/ созда́ храм себе́ из Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере,/ ко Иорда́нским же ны́не струя́м гряде́т,/ обогаща́я Божество́м земны́х на обновле́ние.

Таи́ново́дствующи, вся созыва́ет, су́щия от язы́к, Бо́жия му́дрость к Све́ту,/ во тьме пре́жде неве́дения несве́тлой лежа́щия,/ в позна́ние Истины возводя́щи, к Све́ту Креще́нием,/ сердца́ очища́ющим и созида́ющим Ду́хом.

Да послу́шаем ны́не проро́ческих, соверша́емых Ду́хом гла́сов:/ креща́яй бо в Ду́се и Огни́, и́дет Христо́с ко Иорда́ну./ Прииди́те к Нему́ и просвети́теся, ваша бо ли́ца не постыдя́тся.

Песнь 3

Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́л еси́/ и струя́ми, и́миже хотел еси́ приити́,/ Сам Сый лю́дем провозглаша́л еси́:/во́ду Жи́зни почерпи́те/ и ве́рою утверди́теся.

Реши́тельную душ и теле́с ку́пно Креще́ния благода́ть, Спа́се, гряде́ши дарова́ти,/ сего́ ра́ди подава́еши ны́не нам и благода́ть вме́сто благода́ти, зовый:/ во́ду Жи́зни почерпи́те и ве́рою утверди́теся.

Безу́мен муж, неве́дый Бо́га, растлева́ется,/ и́бо безме́стными начина́ньми лиша́ется от вся́каго бла́га и вся́каго отпада́ет спасе́ния,/ его́же ча́сти вси, Христа́ ве́дящии, да изба́вимся.

Песнь 4

Ирмо́с: Прови́дя проро́к/ та́йны Твоея́ неизрече́нное, Христе́, провозгласи́:/ положи́л еси́ кре́пкую Креще́ния благода́ть/ ве́рою сие́ прие́млющим всем/ во избавле́ние грехо́в на́ших.

На Креще́ние тща́ся, сме́ртным источа́ющее оставле́ние,/ обремене́нныя вся прегреше́ньми зове́ши, зле в нечистоте́ пожи́вшия,/ душе́вный поко́й тем, я́ко Щедр, пода́ти обещава́я.

Причаща́яйся пло́ти мое́й, да Твоего́ Божества́ пода́си ми;/ о́браз бо неизме́нен сый Твоего́ Отца́,/ вмеща́ешися под ру́ки Твоего́, Спа́се, созда́ния,/ кроме́ греха́ Челове́к я́влься, подо́бным очища́я, Сло́ве, подо́бное.

Питие́, и пома́зание, и Дух Твоея́ печа́ти, Спа́се, позна́ния,/ и та́йная дарова́ния, и даро́в Боже́ственных досторачи́тельная дела́,/ и́бо Единоро́днаго Тя очище́ние Оте́ц в мир посла́.

Песнь 5

Ирмо́с: Сою́зом боязни содержи́мь ны́не, Предтеча/ отрица́ется крести́ти,/ благогове́йно Христа́ ви́дев, на́га стоя́ща на воде́,/ водо́ю покрыва́ющаго превы́спренняя.

Неодержи́мую держа́щая и превы́спреннюю на возду́се во́ду, бе́здны обуздава́ющая/ и моря́ востязу́ющая, Бо́жия Му́дрость гряде́т ко Иорда́ну,/ Креще́ние прие́мля от руки́ раба́.

Вообрази́в челове́ческое естество́, Креще́нием ны́не гряде́т очи́стити Христо́с,/ о́блаки Не́бо облага́я и одева́яйся све́том/ наг зри́тся во Иорда́нских струя́х, и руко́ю держи́тся вся нося́й.

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.

Го́спода Тя ве́дяще, Небеса́ пове́дают земли́ Твою́, Спа́се, сла́ву в Твое́м рождестве,/ ны́не же Оте́ц Тя пропове́дует, Сы́на возлю́бленна, креща́емаго.

Скве́рну всяк нося́й да омы́ет ю сле́зными ка́плями/ и Христу́ с тре́петом да присту́пит,/ огне́м и Ду́хом Боже́ственным очи́стити иду́щему естество́ на́ше.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Помава́я главо́ю ко вражде́, никто́же ле́стно да дви́жет,/ и́скреннему зло возда́ти зле вме́сто зла поуча́яся,/ но в любви́ Го́спода я́вльшагося да почестви́м.

Вы, Христо́вы я́ко дру́зи, ма́ло спостражди́те вообра́жшемуся,/ и гряду́щему Креще́ние прия́ти, и я́вльшемуся по нам о́браза на очище́ние/ и прегреше́ний на избавле́ние.

Со Мно́ю а́ще кто сни́дет и спогребе́тся Креще́нием,/ со Мно́ю сла́вы наслади́тся и воскресе́ния, – Христо́с ны́не возвеща́ет,/ Его́же ве́рно да усря́щим.

Песнь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Гости́телие, Бо́жия пи́щи в Вифлее́ме му́дре напита́вшеся,/ со А́нгелы же просла́вльше, и па́стырьми, и волхвы́ Вопло́щшагося,/ ны́не же ко Иорда́ну та́инственно и́дем,/ ви́дяще та́инство ве́лие, е́же Христо́с Сам соверша́ет,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Зако́на соблюда́юще глави́зну и проро́к, любо́вию утве́рждшеся,/ подо́бницы Христа́ бу́дем, за любо́вь кра́йнюю плоть прии́мшаго,/ и Креще́нием нас Отцу́ примири́вшаго, и научившаго пе́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Приима́ше Гряду́щаго грехи́ ми́ра очи́стити водо́ю,/ но Сему́ возбраня́ше, сопряту́емь стра́хом:/ аз бо тре́бую крести́тися от Тебе́, – Жениху́ противорече́ друг,/ глас же Сло́ву и Со́лнцу свети́льник./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и безсме́ртныя трапе́зы/ во убо́зем верте́пе пре́жде наслади́вшеся, ны́не на Иорда́н теце́м,/ та́йну зря́ще стра́нну,/ Го́рния све́тлости хода́тайственну.

Иди́те от Вифлее́ма, пито́мицы чуде́с, к стране́ Иорда́нстей/ и та́мо ви́дите дела́, та́инственно соверша́ема/ Креще́нием же Христа́, прише́дша Ада́ма обнови́ти, и́бо воплоти́ся.

Соде́тель, ро́ждься из Отца́ пре́жде веко́в,/ роди́ся, напосле́док непрело́жно вопло́щся из Де́вы Чи́стыя Богоотрокови́цы,/ сугу́б, Бог и Челове́к пребыва́я,/ Ада́ма обнови́ти Креще́нием.

Я́ко Челове́к прише́л еси́ существо́м, не мечта́нием,/ я́ко Еди́н посреди́ всех, прося́й Креще́ния,/ Еди́н, естество́м непови́нный,/ погребсти́ бо вины́ прише́л еси́ челове́ческия, в вода́х крещаем.

Та́же ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня: И покло́н.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, апо́столов. И ны́не, предпра́зднства.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Се прихо́дит ко Иорда́ну Христо́с,/ приглаша́ет же Предте́чу: гряди́ и крести́ ве́рно/ весь очища́ющаго ми́ра грех ре́чными струя́ми,/ простри́ твою́ ру́ку к верху́ Моему́ Боже́ственному,/ руки́ бо прегреше́ние приидо́х исцели́ти.

Сла́ва:

Апо́стольский лик Ду́хом Святы́м просвети́л, Христе́,/ и на́шу скве́рну грехо́вную те́ми омы́й, Бо́же, и поми́луй нас.

И ны́не, глас то́йже:

Подо́бен: Вознесы́йся:

Царя́ всех и Влады́ку на Креще́ние, ве́рнии, зря́ще, боголе́пно гряду́ща, воспои́м Его,/ стези́ серде́ц на́ших угото́вим любо́вию, скве́рны отмыва́юще лю́тых прегреше́ний:/ се бо спасти́ род челове́ческий на Иорда́нския струи́ прихо́дит.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Воскре́се:

Вели́кий Крести́телю Госпо́день, ра́дуйся!/ Прии́де бо Христо́с от Тебе́ крести́тися./ Трепе́щеши, я́ко служи́тель, Влады́ка бо главу́ преклоня́ет тебе́,/ прикосни́ся Боже́ственному верху́ содержа́щего руко́ю вся́ческая/ и благоволе́нием спаса́ющаго Бо́га род челове́ческий.

Сла́ва:

Я́ко свети́ла, в ми́ре сия́ете и по сме́рти, сла́внии апо́столи,/ по́двигом до́брым подвиза́вшеся,/ и́муще дерзнове́ние, Христа́ моли́те/ поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, глас то́йже:

Торжество́ све́тлое предсоверша́юще вси Просвеще́ния Христо́ва,/ доброде́тельми облиста́емся:/ прихо́дит бо И́же над все́ми от Галиле́и ко Иоа́нну/ Креще́ние источи́ти спасе́ния огне́м Ду́ха/ во Иорда́нских струя́х, я́ко Бог, ро́ду челове́ческому.

По полиелеи седален, глас 4:

Свети́ла в конце́х, ученики́ твоя́, Христе́, яви́л еси́,/ сия́ющия душа́м, су́щим во тьме, ра́зум Твой, Влады́ко,/ и, лесть и́дольскую тех ради омрачи́в,/ уче́ньми благоче́стия просвети́л еси́ мир./ Тех мольба́ми спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Да возра́дуется пусты́ня Иорда́нова и да процвете́т, я́ко крин,/ глас бо вопию́щаго услы́шан бысть в ней:/ угото́вайте путь Госпо́день./ Го́ры бо поста́вивый ста́вилом и удо́лия ме́рилом,/ вся исполня́яй, я́ко Бог, креща́ется от раба́./ Обнищева́ти нача́т, бога́тныя да́ры да́руяй./ Услы́ша Е́ва: в печа́лех роди́ши чада./ Ны́не же услы́ша Де́ва: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ его возвеща́ет твердь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 50.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 3:

Во всю зе́млю/ пропове́дников веща́ние изы́де Боже́ственное,/ уча́щее правосла́вно о Еди́ном Существе́,/ Еди́но Естество́ почита́ти Святы́я Тро́ицы,/ и еди́но вои́стинну госпо́дство,/ и еди́но Ца́рство во вся ве́ки.

Кано́ны предпра́зднства со ирмосо́м на 4, апо́столов и преподо́бнаго. Кано́н Предпра́зднства, его́же краегране́сие по алфави́ту, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Да ра́дуется тварь, оте́чествия язы́ков да пою́т:/ Иису́с, Царь всея́ земли́, предгряде́т/ струя́ми Иорда́нскими на́ше сотвори́ти очище́ние.

В ца́рскую багряни́цу из де́вственных крове́й, Го́споди, оде́явся пло́тию,/ к речны́м тече́нием наг прихо́диши, мою́ одева́я наготу́.

Сын Отца́ Пребезнача́льнаго Ты сый,/ к сы́ну, Благоутро́бне, Заха́риину смире́нно прихо́диши, Креще́ния прося́,/ я́ко да благода́тию сы́ны Бо́жия сотвори́ши ны.

Ин кано́н апо́столов, его́же краегране́сие: Христо́вы ученики́ вторы́я да похвалю́. Ио́сиф, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Христо́вы ученицы́ бы́вше,/ нас ра́ди ве́щию теле́сного Я́вльшагося, всехва́льнии,/ просвети́сте мир весь заре́ю благоче́стия, тьму разори́вше безбо́жия.

Тле́нных оста́вльше оскверне́нное и нестоя́нное,/ Христу́ после́доваша Крисп, и Про́хор, и Андрони́к,/ Фадде́й и Никано́р,/ свети́льницы бы́вше Богови́днейшии.

Кре́пость губи́теля победи́сте, сла́внии, кре́постию Ду́ха,/ неи́стовством же безбо́жия коне́чне осла́бленныя кре́пости испо́лнисте/ и Боже́ственного разуме́ния.

Пло́ти подо́бием я́вльшагося Го́спода Ампли́й пропове́да, Стахи́й и Фили́пп,/ я́ко апо́столи, я́ко Боже́ственнии иера́рси,/ я́ко вои́стинну служи́телие су́щих па́че ума́.

Богоро́дичен: Боже́ственную Пала́ту Царе́ву почти́м,/ в Ню́же всели́ся, я́коже восхоте́, Неискусому́жную и Еди́ну Богоро́дицу,/ Ея́же ра́ди обожи́хомся, воспесносло́вим.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Ага́ве, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ иногда́,/ прозна́менуя Па́влу наве́ты, и у́зы, и озлобле́ния,/ апо́столе и проро́че Ага́ве,/ егда́ ру́ки твоя́ о́наго по́ясом связа́л еси́.

Святы́й апо́столе Аки́ло, моли́ Бо́га о нас.

Тя, ученика́ Па́влу, уве́девше, Аки́ло,/ ми́рови же свети́льника неле́стна и свяще́нного му́ченика,/ потреби́теля и́долов и ра́зума Бо́жия вводи́теля,/ благоче́стною мы́слию, Богому́дре, ублажа́ем.

Святы́й апо́столе Ампли́е, моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию Боже́ственнаго укрепля́ем Ду́ха,/ живу́щия во тьме сы́ны све́та показа́л еси́, Ампли́е апо́столе,/ соверша́я чуде́с дела́ пресла́вная и упражня́я де́монов полки́.

Святы́й апо́столе Ана́ние, моли́ Бо́га о нас.

Дама́ск, апо́столе, ныне о тебе́ хва́лится,/ ему́же упространи́л еси́ кре́пость муче́нием, Ана́ние,/ учи́тель быв Христа́ гоня́щему, я́ко учени́к наро́чит Христа́ гони́маго,/ к Нему́ же о нас моли́ся.

Святы́й апо́столе Андрони́че, моли́ Бо́га о нас.

Тя, я́ко сро́дника, целу́ет Па́вел,/ пред ве́рными Боже́ственныя твоея́ похвалы́ пропове́дая, Андрони́че Богоглаго́ливе,/ световоди́телю восхваля́ющим тя.

Святы́й апо́столе Апе́ллие, моли́ Бо́га о нас.

Я́коже многоце́нен ка́мень, имя́ше тя Иракли́йская Честна́я Це́рковь,/ укрепля́юща, Апе́ллие блаже́нне, сию́ сло́вом И́стины./ Тем досто́йно почита́ем тя.

Святы́й апо́столе Аполло́се, моли́ Бо́га о нас.

Е́ллинстии мудрецы́, твои́ми побежде́ни му́дрыми догма́ты,/ испове́дати покори́шася, прему́дре Аполло́се, Христа́ Соде́теля,/ Отца́ Безнача́льнаго Му́дрость и Си́лу.

Святы́й апо́столе Ариста́рше, моли́ Бо́га о нас.

Прему́дрый и чу́дный Ариста́рх,/ я́ко учени́к Сло́ва и свяще́нный Па́влу спу́тник,/ свяще́нными пе́сньми да восхва́лится.

Святы́й апо́столе Аристову́ле, моли́ Бо́га о нас.

Поте́кл еси́, я́коже звезда́ от восто́ка, устреми́вся,/ и Вретани́йския гра́ды дости́гл еси́,/Христо́во пропове́дуя Ева́нгелие и просвеща́я благода́тию, блаже́нне Аристову́ле,/ ве́рно прие́млющия сло́во твое́.

Богоро́дичен: Я́же апо́столов ра́дость, Богороди́тельнице Всенепоро́чная Влады́чице,/ я́ко Ма́ти бы́вши в тех боголе́пно глаго́лавшему,/ с ни́миже моли́ся о́гня гее́нскаго изба́вити нас.

Ин кано́н преподо́бнаго, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Сла́дости Пото́к, Христо́с, к вода́м прихо́дит раболе́пно Иорда́нским омы́тися./ Го́ры, взыгра́йте ра́достию, хо́лми, препоя́шитеся,/ оскверне́ннии, ко очище́нию Боже́ственному угото́витеся.

Светоно́сная па́мять твоя́/ нам днесь возсия́ со́лнечныя лучи́, Феокти́сте, исправле́ний твои́х,/ страсте́й у́бо на́ших отгоня́щи о́блак,/ ю́же совершаю́ще, ве́рою тя и любо́вию блажи́м.

Впери́вся любо́вию Христо́вою, был еси́ вы́шший, мирска́го отступи́в смуще́ния,/ те́мже отлучився к по́стничества боле́зненным трудо́м и воздержа́нием,/ я́коже А́нгел, пожи́л еси́»

Богоро́дичен: Чи́стую чи́стым умо́м, прииди́те, ублажи́м, Добро́ту Иа́ковлю,/ Ю́же возлюби́ Бог, избра́в, в Ню́же всели́ся,/ я́ко ски́нию свяще́ния, я́ко Честне́йшую всех тва́рей воспои́м.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Влады́чествуяй все́ми я́ко Бог, раба́ но́сиши о́браз/ и к рабу́, Ще́дре, прихо́диши пло́тски,/ Креще́нием Богоде́льным от рабо́ты вра́жия изымая ны.

Прише́л еси́ на струи́, чесо́ ра́ди?/ Ко́е очище́ние хотя́?/ Ку́ю скве́рну отмы́ти, Преблаги́й, ища́й?/ Пою́ Твое́, е́же па́че ума́, за милосе́рдие, Сло́ве, снизхожде́ние.

Ища́ овча́, Христе́, е́же ди́вий волк расто́ргне ле́стию,/ на Иорда́нских струя́х стои́ши, взыва́я Предте́чи:/ гряди́, крести́ Мя ты.

Ин. Апостолов

Ирмо́с: Твоя песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Я́коже ре́ки, вас Сло́во посла́ во всю зе́млю,/ наполня́ющия сию́, всему́дрии, напое́нии Боже́ственнаго Ду́ха/ и пла́мень отъе́млющия безбо́жия благода́тию.

Воспои́м Ти́мона Боже́ственнаго,/ Си́лу же и Силуа́на/ и ве́рою восхва́лим Епене́та сла́внаго, и Урва́на, и Ага́ва,/ и́стинныя Христопропове́дники.

Блаже́ни уже́ бы́вше, я́ко и́стинно блаже́ннаго Бо́га Учи́теля стяжа́вше,/ и́же пе́рвее окая́ныя, всему́дрии, прича́стники показа́сте Боже́ственнаго блаже́нства.

Богоро́дичен: Чиста́ пре́жде рождества, и в рождестве́,/ и по рождестве́ воистинну Де́ва, Ма́ти, была́ еси́:/ Бо́га бо породила́ еси́,/ Его́же апо́столов сосло́вие пресве́тло пропове́да.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Арте́мо, моли́ Бо́га о нас.

Не́бо яви́лся еси́, всем веща́я сла́ву спаси́тельную/ тебе́ просла́вльшаго и ученико́м сочета́вшего седмодеся́тным,/ Арте́мо всебога́те.

Святы́й апо́столе Архи́ппе, моли́ Бо́га о нас.

Па́влов учени́к быв, Богоно́се,/ просвети́л еси́ лю́ди воспева́ти Тро́ицу,/ хра́мы же разори́л еси́ па́губныя благода́тию,/ пострада́в же терпели́вно, венцы́, ра́дуяся, прия́л еси́,/ о нас моля́ся, блаже́нне Архи́ппе.

Святы́й апо́столе Асинкри́те, моли́ Бо́га о нас.

Обре́те тя, Асинкри́те, реку́, вод испо́лнену Ирка́ния Ду́ха/ и, честны́ми напое́нии твои́ми напои́вшися,/ принесе́ Влады́це красне́йшая прозябе́ния.

Святы́й апо́столе Аха́ике, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нныя соста́вим вси ли́ки,/ свяще́нно блажа́ще Аха́ика, вели́каго Христо́ва апо́стола,/ с ли́ки Безпло́тными всегда́ веселящася.

Святы́й апо́столе Варна́во, моли́ Бо́га о нас.

Апо́столе Спа́сов, Варна́во прехва́льне,/ прия́телище ве́ры, сы́не утеше́ния, тишино́ обурева́емых,/ непреста́нно в па́мяти твое́й дерзнове́ние име́я,/ моли́ в ми́ре сохрани́тися душа́м на́шим.

Святы́й апо́столе Га́ие, моли́ Бо́га о нас.

Твоя́ похвалы́ Лука́ Богогла́сный вои́стинну написа́,/ свяще́ннаго бо Па́вла учени́к и Боже́ствен странново́дец быв,/ Боже́ственным я́ве наказу́я, всече́стне Га́ие.

Святы́й апо́столе Ево́де, моли́ Бо́га о нас.

Да слави́т тя, ученика́ Бо́жия, Ево́де, и иера́рха ве́рна,/ и свиде́теля Боже́ственных страда́ний, возглаша́ющи, честна́я Це́рковь Христо́ва:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Святы́й апо́столе Епафра́се, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко верхо́внаго апо́столов быв учени́к, Па́вла му́драго благоглаго́ливаго,/ с тем ра́дуешися, ве́чнующее насле́дуеши наслажде́ние,/ всеблаже́нне Епафра́се, Колосса́ев удобре́ние.

Святы́й апо́столе Епафроди́те, моли́ Бо́га о нас.

С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, путь ше́ствуя мно́жицею,/ пути́ веду́щия, Епафроди́те, показа́л еси́ лю́дем ко благоче́стию.

Богоро́дичен: Апо́столов похвала́, страда́льцев удобре́ние/ Ты еси́, Пречи́стая Де́во, и ми́ра спасе́ние.

Ин Преподобнаго

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л ecи́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти;/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Бе́здны повеле́нием Сотвори́вый,/ вода́ми Покрыва́яй превы́спренняя в вода́х предгряде́т крести́тися./ Душе́, бо́дрствуй, от страсте́й очи́стися,/ доброде́телей принося́щи прозябе́ния.

Я́ко ши́пок сладково́нен, де́ланием Ду́ха во цве́тнице поще́ния процве́л еси́, Феокти́сте,/ благоуха́ния исполня́яй Боже́ственнаго пою́щия всегда́:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́ко ма́слина плодови́та, в дому́ Госпо́дни прозя́бл еси́,/ еле́ем трудо́в твои́х, Феокти́сте, умаща́я на́ша ли́ца,/ пою́щих, преподо́бне:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди,

Богоро́дичен: Мно́зи, борю́щии мя от высоты́,/ в боле́зни оскуде́ жизнь моя́,/ понро́х в про́пасть прегреше́ний./ Спаси́ мя, Влады́чице, не пре́зри мене́,/ Предста́тельницу бо Тя непобе́дну и́мам.

Конда́к предпра́зднства, глас 4

Подо́бен: Яви́лся еси́:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ Спасти́ бо приидо́х/ Ада́ма первозда́ннаго.

И́кос;

Не истязу́ю тя, Крести́телю, преде́лы преходи́ти,/ не глаго́лю тебе́:/ рцы Ми, я́же глаго́леши беззако́нным и учи́ши гре́шники./ То́чию крести́ Мя молча́ и ча́я, я́же от Креще́ния,/ прии́меши бо сего́ ра́ди досто́инство, е́же не бысть А́нгелом,/ и́бо всех проро́ков бо́льша тя сотворю́./ От онех у́бо ни един яве Мя виде,/ но во образех, и се́нех, и гаданиих,/ ты же пред тобо́ю стоя́ща ви́дел еси́,/ спасти́ бо приидо́х Ада́ма первозда́ннаго.

Ин конда́к апо́столом, глас 1.

Подо́бен: Лик а́нгельский:

Зве́зды све́тлый, я́ко двунадеся́тем спосо́бницы,/ Христо́с вас яви́ прему́дрии,/ озаря́ющия мир све́том про́поведи/ и в ве́ру приве́дшия мно́жество безчи́сленно язы́к, апо́столи Боже́ственнии./ Сего́ ра́ди днесь восхваля́ем ве́рою ва́шу па́мять,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к преподо́бнаго, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Я́ко А́нгел во пло́ти на земли́ показа́ся,/ поще́нием насажде́н бысть, о́тче преподо́бне Феокти́сте,/ наста́вник и́ноком мно́гим быв,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Та́же седа́лен апо́столов, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Столпи́ непоколеби́мии Це́ркве,/ основа́ния благоче́стия бы́вше, ученицы́ Бо́га на́шего,/ соблюди́те сию́ невре́дну, отгоня́юще льсти́ваго собла́зны/ и моля́ще Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, преподо́бнаго, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Упа́с Богоуго́дно Госпо́дню па́ству свире́лию сло́ва,/ Богоно́се Феокти́сте,/ на па́жити безстра́стия и жи́зни приве́л еси́, спаса́емую, Бо́гу/ и, к Сему́ отше́д, мзду трудо́в прия́л еси́ досто́йную./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Иису́су ро́ждшуся от Де́вы Мари́и/ и во Иорда́не кре́щщуся от Иоа́нна,/ Дух сни́де на Него́, зри́мый в ви́де голуби́не./ Сего́ ра́ди проро́к со А́нгелы глаго́лаше, зовы́й:/ сла́ва прише́ствию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Егда́ ви́де Тя, струя́, Го́споди, Иорда́нская возврати́ся;/ мно́гими же страстьми́ низложе́нное естество́ на́ше к Небесе́м обрати́ся,/ поклони́вся Тебе́.

Ужаса́ется со́лнце, зря Тебе́, Со́лнца, пло́тски обна́жшася/ и та́инственно все озаря́юща,/ обна́жшееся мра́чным преступле́нием естество́, Влады́ко.

Се Очище́ние, се Избавле́ние и Обновле́ние всех,/ Просвеще́ние прии́де во своя́,/ да присво́имся у́бо Ему́ жития́ чистото́ю.

Ин. Апо́столов

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Мо́ре возмути́ша язы́ческое,/ в сие́ вше́дше, всему́дрии, я́коже ко́ни, Спа́совы ученицы́/ и ве́рныя спасо́ша водо́ю свято́ю и Ду́хом.

Облиста́ша, я́ко со́лнце на земли́,/ Пуд, Апе́ллий и Филоло́г,/ и Иродио́н, Руф же и Патро́в/ и ве́рный просве́ша, от тьмы неве́дения изба́вльше.

Напря́г, посла́ стре́лы вы я́ко изощре́нны Благоутро́бный,/ стре́лы, сокруша́ющия вражия и лю́те уя́звленныя, сла́внии,/ благода́тию Бо́жиею исцеля́ющия.

Хвалу́ принесе́м Избави́телю, песносло́вяще Родио́на Богоглаго́ливаго,/ и Ерми́я сла́внаго, и му́драго Асинкри́та,/ Ли́на же Боже́ственнаго и Га́ия.

Богоро́дичен: Тя блаже́ннейший дре́вле лик проро́чествующих Ду́хом/ Богоглаго́лании свяще́нными боголе́пно имену́ет, Всечи́стая,/ дверь же и го́ру приосене́нную.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Епене́те, моли́ Бо́га о нас.

Похва́лим Епене́та сла́внаго, Карфаге́ном похвалу́ Боже́ственну бы́вшу,/ и Сло́ва ученика́, и исцеле́ний исто́чника,/ и вели́ка пропове́дника су́щим па́че ума́, и ве́ры утвержде́ние.

Святый апо́столе Ера́сте, моли́ Бо́га О нас.

Тя, свяще́нна иконо́ма, Ера́сте, Це́ркве Христо́вы, су́щия во Иерусали́ме, пиша́,/ пропове́даше Па́вел апо́стол,/ с ними́же тя почита́ем.

Святы́й апо́столе Ерме, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко звезда́, возсия́л еси́ вселе́нней,/ све́том просия́в со́лнца, блаже́нне Е́рме,/ всесве́тлаго Па́вла, ми́ра просве́щшаго концы́,/ сего́ ра́ди почита́ем тя.

Святы́й апо́столе Ерми́е, моли́ Бо́га о нас,

Ерми́й пресла́вный Далма́тии бысть всея наста́вник и просвеще́ние: на сию́ бо, я́ко со́лнце многосве́тло, на́йде,/ творя́ ди́вная и просвеща́я сердца́, неви́дящая пе́рвее.

Святый апо́столе Зи́но, моли́ Бо́га о нас.

Зако́на но́ваго яви́лся еси́, Зи́но, возвести́тель,/ ве́тхаго безза́кония отводя́ чуждему́дренныя/ и к возновле́нию жи́зни преводя́ зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Святы́й апо́столе Иродио́не, моли́ Бо́га о нас.

Град Па́трский граждани́ном тобо́ю вели́ким обогати́ся, блаже́нне Иродио́не,/ вои́стинну, к Сио́ну Вы́шнему приводя́ща сий в пра́вду,/ те́мже почита́ем тя Боже́ственными песнопе́ньми.

Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о нас.

Началопа́стыря Христа́ брат был еси́/ и прее́мник и во апо́столех знамени́т,/ е́же за Того́ умре́ти возлюби́л еси́/ и муче́ния не устыде́лся еси́, Иакове сла́вне,/ Того́ моли́ непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша.

Святы́й апо́столе Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Всеблаже́нне Иоа́нне-Ма́рко, самови́дец быв Христа́ Спа́са/ и дея́ния Того́ я́ве пропове́дал еси́ люде́й, во тьме седя́щим,/ Его́же с ю́жиком твои́м, сла́вным апо́столом Варна́вою,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Святы́й апо́столе Иассо́не, моли́ Бо́га о нас.

Иассо́н, Богодухнове́нный апо́стол, ле́ствица бысть, до Небе́с дося́жущая,/ ве́рныя возводя́щая уче́нием к Небе́сней жи́зни,/ живе́т же по кончи́не и предстои́т, ра́дуяся, Тро́ице Сла́вней,/ того́ моли́твами, Го́споди, всем пода́ждь ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Де́ва Пречи́стая, Де́ва Непоро́чная,/ со апо́столы о нас моли́тву сотвори́,/ я́ко да изба́вимся от лю́тых искуше́ний и бед.

Ин. Преподо́бного

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Иска́паша сла́дость боле́зней по́тове твои́,/ го́ресть отъе́млюще де́монскую, сла́вне,/ неду́ги отгоня́ще сла́вныя окропле́нием, досточу́дне.

Обожа́емь непреста́нными очище́нии, преподо́бне,/ свети́льник был еси́ мона́шествующих светле́йший,/ о́браз изве́стнейший, и наста́вник, и столп непоколеби́м.

Расторгл еси́ страсте́й моря́, Феокти́сте, жезло́м ве́ры/ и, фарао́на неви́димаго, о́тче, потопи́в,/ ко обетова́нней земли́ дости́гл еси́, преподо́бне.

Богоро́дичен: Воззову́ в но́щи и во дни, Всенепоро́чная, к Тебе́, и спасу́ся,/ и сласте́й преиду́ сте́ну,/ и изба́влюся искуше́ний де́монских хода́тайством Твои́м.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том твои́м, Блаже,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Плодопринесе́м Христу́ житие́ чи́стое:/ гряде́т бо Очища́яй вода́ми грехо́в скве́рну благода́тию,/ Еди́н Благоде́тель и Безгре́шный.

Лю́дие, во тьме скорбе́й дре́вле седя́щии,/ Свет яви́ся вам незаходя́щий,/ ви́дите, и Боже́ственными заря́ми просвети́теся,/ и Я́вльшагося благода́ть воспо́йте.

Ве́лие та́инство соверша́я,/ к вели́кому Предте́чи Твоему́, о Великодарови́те Го́споди, гряде́ши,/ ума́лившееся челове́чество неизглаго́ланно велича́я Креще́нием.

Ин. Апостолов

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Вяза́ти же, всехва́льнии, и реши́ти я́ко апо́столи прии́мше вы власть,/ свя́занный злове́рия у́зами разреши́сте,/ те́мже ва́шу па́мять пра́зднуем, ве́рно лику́юще.

Боже́ственными Ариста́рх да почти́тся песнопе́ньми,/ Те́ртий, Иассо́н и Сосфе́н,/ Ке́сарь и Марк, Лука́, Сосипа́тр,/ Куа́рт и Боже́ственный Апе́ллий,/ Клим и Епафроди́т и всему́дрый Ера́ст.

Вас, я́ко двана́десять, посла́ Госпо́дь, все искореня́ющия безбо́жие,/ всем челове́ком насажда́ющия зна́ние Боже́ственное све́тло, сла́внии апо́столи,/ моли́твенницы о душа́х на́ших.

Богоро́дичен: О́чи просвети́, Де́во, се́рдца моего́,/ осия́й ми зарю́ покая́ния,/ тьмы мя изба́ви ве́чнующия, две́ре Све́та,/ христиа́н всех Прибе́жище, ве́рно воспева́ющих Тя.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Иу́до, моли́ Бо́га о нас.

Таи́нниче Небе́сных, Иу́до всему́дре,/ учениче́ Спа́сов и о́бщниче и́стинныя жи́зни,/ язы́к мой подви́гни и сло́во упра́ви на пе́ние твое́, всеблаже́нне.

Святы́й апо́столе Иу́сте, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дев со сла́вою Бо́га восходя́ща с плотию́ в Вы́шняя,/ седми́десятим, Иу́сте, ученико́м соприче́лся еси́,/ изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник Боже́ствен явля́яся.

Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о нас.

Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю,/ и свято́е пропове́дал еси́ Ева́нгелие ве́рою,/ и ду́ши живода́тельному Сло́ву приве́л еси́./ Те́мже тебе́ да́рует насле́дие Небе́сное.

Святы́й апо́столе Клео́по, моли́ Бо́га о нас.

Путеше́ствовав ты по восста́нии, Клеопо всесвяще́нне, с Луко́ю про́чее во Еммау́с,/ вопроше́ние творя́щу ти, предста́ Госпо́дь, о́бразом прикрове́н,/ абие же прием хле́ба пода́ние, позна́л еси́ Спа́са,/ Его́же моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Святы́й апо́столе Кли́менте, моли́ Бо́га о нас.

Други́й Моисей, Кли́менте му́дре, был еси́,/ зако́ны Боже́ственныя всем излага́я и свяще́нная пиша́ уче́ния,/ и церко́вное все вчиня́еши исполне́ние,/ отсю́ду законополо́жника тя и учи́теля вси иму́щее, ве́рою чтим.

Святы́й апо́столе Кодра́те, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шен ра́зумом, кра́сному Влады́це предстои́ши,/ светле́йш при́сно, я́ко иера́рх Богоприя́тен,/ я́ко апо́стол Боже́ствен, со все́ми апо́столы и́стинно мир ми́ру, Кодра́те, непроша́я.

Святы́й апо́столе Кри́скенте, моли́ Бо́га о нас.

Вжи́лив твой Христо́с по́мысл, Кри́скенте прему́дре, пома́занием ра́дования,/ Халкидо́на первопа́стыря, я́ко сего́ ученика́, благоче́стно показа́,/ заблужде́нным стезю́ показу́ющаго.

Святый апо́столе Кри́спе, моли́ Бо́га о нас.

Пет буди́, Кри́спе, пе́сньми Боже́ственными,/ сокрове́нныя пути́ Христо́вы показа́вый,/ и осуди́вый пло́тию свое́ю осужде́нный грех, и мно́ги неосужде́нны показа́вый.

Богоро́дичен: Све́том Твои́м озари́ мя, во тьме лежа́ща, Све́та жили́ще,/ и со апо́столы моли́ся, Пренепоро́чная,/ от вся́кия ну́жды изба́вити мя Твои́ми моли́твами.

Ин. Преподо́бнаго

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м;/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Моли́тв ра́лом обнови́в зе́млю се́рдца/ сию́ насе́ял еси́ Сло́ва се́менем, о́тче Богому́дре,/ и клас пожа́л еси́ благопло́дия,/ восхваля́ющих тя всех благочести́вых ду́ши пита́ющий.

Бодр ум всегда́ приноси́, о́тче Богому́дре,/ стра́сти успи́л еси́ душетле́нныя,/ к Боже́ственному у́тру тща́ся дости́гну, к незаходи́маго Све́та све́тлости,/ веселя́щихся в не́мже есть жили́ще.

Я́ко светоза́рный и светоно́сец/ и полн дарова́ний Ду́ха Боже́ственнаго сый, о́тче,/ незло́бия чист обы́чай явля́я,/ всем пока́зовался еси́, я́коже А́нгел живы́й с те́лом,

Богоро́дичен: С высоты́ восто́ка я́вльшагося показа́лася еси́ дверь/ и престо́л превознесе́н Царе́в,/ Небоме́рная и высо́кая ле́ствица, на ню́же взы́де Христо́с, Пречи́стая,/ и отринове́нным челове́ком приобщи́ся.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию Ти;/ возведи́ от тли живо́т мои́,/ Многоми́лостиве.

Вод сый испо́лнен та́йных,/ я́ко река́ ми́ра, Еди́не Го́споди, к реце́ прише́л еси́,/ от ма́лыя ка́пли прося́ крести́тися, Еди́не Безгре́шне.

Диви́тся свы́ше А́нгельский лик,/ смотря́я обнаже́на о́блаки покрыва́ющаго Не́бо, и взыва́ет:/ что сие́ Твое́ мно́гое к челове́ком снизше́ствие?

По́лный истощи́ся, Неви́димый се, вопло́щся, яви́ся./ Иорда́не реко́, возвесели́ся, струи́ твоя́ испо́лни,/ я́ко да омы́еши всех Возрожде́ние.

Ин. Апо́столов

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

В весь мир кропи́те во́ду жи́зни спаси́тельную,/ о́блацы одушевле́ннии я́вльшеся, апо́столи,/ и ве́рных сердца́ ороси́сте.

Глаго́л Боже́ственных си́ла ва́ша ри́торов победи́ мно́гую лю́тость/ и нему́дрыя умудри́, объюроде́вшия ра́зумом пре́лести, всему́дрии.

Боже́ственный Пуд и Трофи́м,/ Филимо́н сла́вный и Ариста́рх,/ Ониси́фор же и Тихи́к всеизря́днейший,/ я́ко ученицы́ Сло́ва да возвели́чатся.

Богоро́дичен: Пою́ Тя, Еди́на Всепе́тая,/ сла́влю Тя, при́сно Богосла́вная,/ и блажу́ Тя, Ю́же ро́ди блажа́т родо́в,/ Де́во Бoгоблаже́нная.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Ли́не, моли́ Бо́га о нас.

От Петра́ Боже́ственнаго, апо́столов верхо́внаго, научи́вся/ и от него́ навы́к Боже́ственное зна́ние, апо́столе Ли́не,/ и́дольскую лесть обличи́л еси.

Святы́й апо́столе и Евангели́сте Луко́, моли́ Бо́га о нас.

Христо́ва ученика́, Ева́нгелия списа́теля мудре́йша,/ сосу́да избра́нна кра́сна, о́браз одушевле́н, ве́рнии,/ его́же во всех Це́рквах похвала́,/ Луку́ апо́стола в пе́снех почти́м:/ той бо пропове́да Бо́жия пресла́вная чудеса́,/ просвети́в я́же на земли́, Богосло́вия луча́ми, бла́гости ра́ди.

Святы́й апо́столе Луки́е, моли́ Бо́га о нас.

Па́влу спу́тник избра́вся, Луки́й всеблаженный,/ язы́ки улови́л еси́ мре́жею, Богоглаго́льниче, догма́тов твои́х.

Святы́й апо́столе и Евангели́сте Ма́рко, моли́ Бо́га о нас.

Богогла́сных слове́с написа́теля, ве́рния,/ и Еги́пта вели́кого наста́вника досто́йно воспое́м, вопию́ще:/ Ма́рко му́дре, уче́нии и моли́твами твои́ми/ к невла́емому житию́ наставля́ти всех нас не преста́й,/ Христо́в учениче́ и Евангели́сте.

Святы́й апо́столе Матфи́е, моли́ Бо́га о нас.

Ученико́в двоенадеся́тых яви́лся еси́, исполня́я лик блаже́нный,/ из него́же преда́тель себе́ отве́рг, на Христа́ воздви́г пя́ту,/тайновеща́телю Матфи́е чу́дне.

Святы́й апо́столе Нарки́ссе, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лости воли́теля Бо́га пропове́дал еси́/ и лести свободил еси́, Боже́ственный Нарки́ссе, ду́ши благочестивых,/ великих быв Афи́нян председа́тель и насади́тель садо́в кра́сных, Богоблаже́нне.

Святы́й апо́столе Никано́ре, моли́ Бо́га о нас

Честь Боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне,/ заколе́н быв, я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими,/ в о́ньже сконча́ся день Стефа́н первострада́лец.

Святы́й апо́столе Оли́мпе, моли́ Бо́га о нас.

Да похва́лится Боже́ственный Оли́мп песнопе́ньми/ и Родио́н с ним да возвели́чится благоче́стно,/ тече́ние соверши́вше муче́ния с Петро́м Богопропове́дниким в Ри́ме, глава́ми отсека́еми.

Святы́й апо́столе Они́симе, моли Бо́га о нас.

Вре́менныя, Они́симе, отреши́вся рабо́ты,/ был еси́ раб Христа́ Бо́га и сосу́д благопотре́бен./ Те́мже порабоще́нныя враго́м свобо́дны показа́л еси́ Божественным сло́вом/ и Небе́сныя гражданы сотвори́л,/ с ни́миже свяще́нную твою́ па́мять ве́рно сла́вим.

Богоро́дичен: Не осуди́ мене́ и не отве́ржи мя от лица́ Твоего́, Многоми́лостиве,/ мо́лит Тя чи́сто Ро́ждшая со святы́ми апо́столами.

Ин. Преподобнаго

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

В ра́бий зрак оде́явся,/ гряде́т к рабу́ Христо́с, прося́ Креще́ния,/ порабоще́нныя страстьми́ свобо́дны показу́я благода́тию.

Лука́вствия покори́л еси́ ду́хи, Ду́ха Свята́го яви́вся сосу́д,/ си́лу тебе́ вдохну́вшаго, Богоно́се всеблаже́нне Феокти́сте.

Слове́сною па́лицею твое́ю, преподо́бне,/ на па́жити по́стничества, отче, воспита́л сей слове́сную твою́ па́ству/ и ко огра́де Небе́сней напра́вил еси.

Богоро́дичен: Не́бо простры́й манове́нием/ ино́е на земли́ Не́бо Тя показа́, Богороди́тельнице Непоро́чная,/ и из Тебе́ су́щим во тьме яви́ся.

Конда́к апо́столов, глас 2.

Подобен: Вы́шних ища́:

Христо́вых ученико́в лик се́дмьдесят/ Боже́ственно, ве́рнии, в пе́снех восхва́лим,/ те́ми бо вси навыко́хом Тро́ицу почита́ти Неразде́льную,/ и пребыва́ют свети́льницы Боже́ственныя ве́ры.

Икос:

Се́дмьдесяти апо́столов лик согла́сно, ве́рнии,/ свяще́нными песнопе́ньми да восхва́лим:/ Стефа́на, Про́хора же, и Си́лу, и Никано́ра,/ Ти́мона, и Ампли́я и Парме́на,/ Апе́ллия же, Иа́кова, Фили́ппа,/ Ариста́рха, и Ма́рка, и Матфи́я, и Иродио́на,/ Кри́скена и Фле́гонта,/ Варна́ву, Ли́на и Оли́мпа,/ Ана́нию, Луку́ и Асинкри́та и про́чия,/ пребыва́ют бо свети́льницы Боже́ственныя ве́ры.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́. Бо́же оте́ц на́ших,

Ка́ко Тя струи́ поды́мут ре́чныя, сла́дости су́ща пото́ка, Христе́?/ Ка́ко Предте́ча простре́т ру́ку на Тя, руко́ю созда́вшего его́/ и от руки́ льсти́ваго изба́вльшаго ны?

Струя́, Го́споди сый, бла́гости, ко струя́м Иорда́нским ка́ко прихо́диши,/ нетле́ния вода́ми ища́ напои́ти/ вкуше́нием лука́вым низложе́нныя во тлю за́вистию зми́я?

Да ка́плют го́ры ра́дование,/ и холми́ да взыгра́ют, веселя́щеся,/ ре́ки да воспле́щут руко́ю:/ яви́ся, гряде́т Христо́с в реце́ челове́ческая погрузи́ти прегреше́ния.

Ин. Апо́столов

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрни/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Улови́вше сло́вом, извлеко́сте из глубины́ безбо́жия язы́ки многоразсе́янныя,/ зна́меньми и чудесы́ утверди́вше мудрова́ния сих,/ му́дрии апо́столи, путевожди́ заблу́ждших.

Вше́дше в приста́нище тиша́йшее, волну́ющимся в мо́ри лю́тых спаси́телие яви́стеся/ и прави́телие му́дрии, воспева́юще:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Вси Ево́да и Ка́рпа ублажи́м, и Тихи́ка, и Ки́фу,/ Иу́ста и Арте́му, Зи́ну же сла́внаго,/ я́ко Христо́вы ученики́, воспева́юще:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Молниезра́чнии Ду́хом бы́вше, Христо́вы апо́столи,/ одержи́мыя но́щию неве́дения изба́висте/ и к Све́ту жи́зни наста́висте, вопию́щия всегда́:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Очисти́лище, Всенепоро́чная, была́ еси́ греша́щих при́сно,/ ро́ждши преесте́ственно ми́ра взе́млющаго грех Христа́, Ему́же зове́м:/ отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Оннси́форе, моли́ Бо́га о нас.

Па́вел, похвала́ми свяще́нными похваля́я тя, Ониси́форе сла́вне,/ свои́на тя свя́те, написа́, соверши́теля Боже́ственных дея́ний,/ служа́ща ему́ и ве́рою пою́ща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Святы́й апо́столе Парме́не, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кий Парме́на пред очи́ма апо́столов у́спе,/соверши́в со тща́нием те́плым Боже́ственное служе́ние.

Святы́й апо́столе Патро́ве, моли́ Бо́га о нас.

Твой апо́стол Патро́в, Бла́же,/ плотско́е Твое́ к челове́ком прише́ствие пропове́да,/ заблу́ждшия к позна́нию наставля́я и просвеща́я заре́ю ве́ры.

Святы́й апо́столе Про́хоре, моли́ Бо́га о нас.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелию,/ Никомиди́и был еси́, Про́хоре преблаже́нне, изря́ден учи́тель/ и Боже́ственный первопресто́льник, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.

Святы́й апо́столе Пу́де, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́ннейший Пуд и сла́вный, му́дрый Ариста́рх с Трофи́мом,/ я́ко зве́зды светоза́рныя,

Возсия́ша на земли́,/ пре́лести омраче́ние отгоня́ще.

Святы́й апо́столе Ру́фе, моли́ Бо́га о нас.

Сло́вом твои́м Боже́ственным обнови́в, Руфе му́дре, сердца́,/ насе́яв спаси́тельная уче́ния,/ и многопло́ден клас спа́сшихся пожа́л еси спасе́ние.

Святы́й апо́столе Си́ло, моли́ Бо́га о нас.

Ве́лиими благода́тьми украша́емь, ше́ствовал еси́ от восто́ка до за́пада,/ я́коже заря́, с Па́влом, Си́ло прему́дре, светоза́рная со́лнцу/ су́щи, язы́ков сердца́ просвети́сте.

Святы́й апо́столе Силуа́не, моли́ Бо́га о нас.

Проза́рнаго и пресве́тлаго сосу́да Уте́шителева,/ заблу́ждших наставле́ние,/ Селу́ня пресла́вную похвалу́, апо́столов удобре́ние,/ ны́не Силуа́на му́драго восхва́лим.

Святы́й апо́столе Симео́не, моли́ Бо́га о нас.

Симо́н-Симео́н, сугу́бо зва́ние име́л еси,/ сугу́бо естество́м су́щее сло́во пред безбо́жными богосло́вив и кресту́ прибли́жився./ Темже тя вси, соше́дшеся, ублажа́ем.

Святы́й апо́столе Сосипа́тре, моли́ Бо́га о нас.

Днесь весели́тся вся Христо́ва Це́рковь,/ пра́зднственную ра́дость духо́вно соста́вльши в па́мяти твое́й,/ ю́же непоколе́блену спаси́ твои́ми к Спа́су и Бо́гу благоприя́тными моли́твами,/ Сосипа́тре свяще́ннейше.

Богоро́дичен: Ми́лостивая Богоро́дице, апо́столов похвало́,/ и страстоте́рпцев сла́ва, и ве́рных утвержде́ние,/ разори́, молю́ся, наве́ты лука́ваго и изба́ви мя ве́чнаго осужде́ния.

Ин. Преподобнаго

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Пусты́ня днесь Иорда́нова да процвете́т:/ гряде́т бо всех Избавле́ние, огне́м Божества́/ погрузи́ти нас водо́ю и Ду́хом, лю́те сокруше́нных грехопаде́ньми.

Слез пролия́ньми погаси́л еси́ страсте́й разжже́ния, Феокти́сте блаже́нне,/ чуде́с источи́л еси́ струи́ присноживо́тныя,/ и́миже отмыва́ются душ же и теле́с неду́ги, пресла́вне.

Дави́дове кро́тости, о́тче, поревнова́л еси́,/ стяжа́в непоро́чно И́овлево безстра́стие, Иа́ковлю простоту́/ и ве́ру Авраа́мову, Петро́ву теплоту́./ С ни́миже всели́вся, нас помина́й.

Богоро́дичен: Жизнь Ипоста́сную нам ро́ждши, сме́ртию смерть, Де́во, упраздни́вшую,/ лю́тыми обурева́ньми умерщвлена́ мя оживи́/ мольба́ми Твои́ми, Чи́стая, Благослове́нная и Препросла́вленная.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо еже́ хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Ре́чныя струи́ ми́лотию разсека́ше Елиссе́й, благода́ть Креще́ния предсеннопиша́,/ ю́же Христо́с соде́лает, на сия́ восходя́, Еди́н Благоде́тель.

Назна́меноваше иногда́ проро́к сла́вный Креще́ния благода́ть,/ со́лию во́ды безпло́дныя пе́рвее соде́лав многопло́дны,/ я́вльшагося Бо́га на́шего си́лою.

Дебрь вся́ка Боже́ственных даро́в испо́лнится,/ и холм проти́вный смири́тся, и стро́потная в пра́вая обратя́тся/ воплоще́ннаго Бо́га явле́нием.

Ин. Апостолов

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Обно́вльше ра́зумы олядене́вшия ра́лом Сло́ва, всесла́внии,/ и в них спаси́тельная се́мена насе́ясте,/ и благоче́стия клас стори́чный пожа́сте – спа́сшихся мно́жество,/ Госпо́дни апо́столи все му́дрии.

Похвала́ми Иа́кова Боже́ственными,/ Клео́пу, Варна́ву же и Стефа́на,/ Нарки́сса всему́драго, Ма́рка, Аристову́ла и Апе́ллия/ почти́м, апо́столы Христо́вы, вопию́ще:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Крест вме́сто броня́ нося́ще,/ ко всем му́жески ополчи́стеся полко́м зми́я, всему́дрии апо́столи,/ и, ты́я погуби́вше, я́же плени́ челове́ки, улови́сте ве́рою,/ и Жизнода́вцу приведо́сте Влады́це.

Богоро́дичен: О, чу́до вы́шше чуде́с!/ Ка́ко ражда́еши и пребыва́еши де́вствующи, Всечи́стая Богоневе́сто?/ Сло́во бо родила́ еси́, Отцу́ Собезнача́льное,/ Ему́же вси пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Сосфе́не, моли́ Бо́га о нас.

Учени́к быв Па́влу, прему́дрому священнопропове́днику,/ подо́бник же Христу́, сла́вне Сосфе́не,/ Того́ повину́яся Боже́ственным манове́нием.

Святы́й апо́столе, первому́чениче и архидиа́коне Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко пе́рвый в диа́конех,/ пе́рвый и в му́ченицех показа́лся еси, всесвяты́й Стефа́не,/ путь бо был еси́ и мно́ги Го́споду приве́л еси./ Тем не́бо тебе́ отве́рзеся, и Бог тебе́ яви́ся,/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Святы́й апо́столе Те́ртие, моли́ Бо́га о нас.

Священноде́йствуя свяще́нное Ева́нгелие,/ сия́нии Ду́ха ду́ши просвети́л еси,/ изба́вив от тьмы идолонеи́стовства, Те́ртие апо́столе.

Святы́й апо́столе Ти́моне, моли́ Бо́га о нас.

Ти́мон свяще́нный, па́стырь Во́стряном быв,/ прия́т муче́ния блаже́нную кончи́ну, огне́м сожигаемь.

Свя́тый апо́столе Тимофе́е, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственными дарова́нии укра́шен,/ удобри́л еси́, сла́вне, Ефе́сскую светлую Митропо́лию, апо́столе Тимофе́е,/ пропове́дник бо показа́лся еси́ с Па́влом Боже́ственным всем,/ провозвести́л еси́ спаси́тельное сло́во./ Те́мже торжеству́ем ве́рою па́мять твою́.

Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о нас.

Па́влов яви́ся собесе́дник, апо́столе,/ с ним нам сло́во предвозвести́л еси́ Боже́ственныя благода́ти,/ тайноглаго́льниче Ти́те приснопа́мятне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся о всех нас.

Святы́й апо́столе Тихи́ке, моли́ Бо́га о нас.

Па́влу, му́дрому наста́внику, в Посла́ниях служа́ Боже́ственных,/ апо́стол Тихи́к спаси́тельная уче́ния всем раздаде́ спаса́емым.

Святы́й апо́столе Трофи́ме, моли́ Бо́га о нас.

Су́ще с Па́влом сла́вным, Трофи́ме прему́дре,/ с ним весь мир, я́ко звезда́ с со́лнцем, проидо́сте,/ све́том пропове́дания свяще́ннаго неве́дения тьму отгоня́ще.

Богоро́дичен: Со святы́ми А́нгелы, с Боже́ственными апо́столы, с сла́вными му́ченики/ Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ от бед изба́вити ду́ши на́ша.

Ин. Преподобнаго

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в росу́ прело́жшаго Бо́га,/ по́йте,дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Просвеще́ние и очище́ние душ яви́лся еси́ на Иорда́не,/ исто́чник, Спа́се, му́дрости:/ воды́ жи́вы пи́щный пото́к подава́я нам,/ вода́ми погружа́еши на́ша грехи́.

В незло́бии жизнь препроводи́в вои́стинну, Богому́дре о́тче,/ вра́жию зло́бу соверше́ннейшим умо́м низложи́л еси,/ по́йте, – вопия, – дела́ вся, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ны́не секи́ра душа́м прети́т посече́ние,/ душе́ моя́, потщи́ся/ и, страсте́й те́рния отсе́кши, плоды́ зре́лы Го́споду принеси́,/ Богоно́снаго моли́твами спаса́ющися.

Богоро́дичен: От всех Тя родо́в избра́ Христо́с в жи́лище Себе́, Богоро́дице,/ обновля́я ны, истле́вшия, соедине́нием лу́чший,/ тем Тя пое́м во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти./ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Рука́ми созда́вый, Христе́, челове́ка,/ по́д руку́ Предте́чеву подклоня́ешися, я́ко Челове́к смиря́яся,/ я́ко да возвы́сиши мя, дре́вле смири́вшася и поги́бша./ Сла́ва сла́вному и стра́шному строе́нию Твоему́.

Душ очище́ние гото́вится, просвеще́ние, реше́ние лю́тых прии́де./ Иорда́не реко́, возвеселися,/ возлику́й, вся тварь, земля́ же и мо́ре, восплещи́,/ сла́вящи Христа́ Преблаго́го.

Я́ко Сый всех до́брых исполне́ние,/ грядеши, вопия́, испо́лненному святы́ни рабу́ Твоему́,/ уди́вльшуся Твоему́ снизхожде́нию:/ прибли́жися, крести́ Мя,/ хощу́ бо испо́лнити естество́ земны́х освяще́ния и очище́ния.

Ин. Апо́столов

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́ем,/да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Исцели́ на́ша, Христе́, сокруше́ния серде́чная/ моли́твами возлюби́вших Тя и пропове́давших во всех язы́цех/ Бо́га ку́пно и Го́спода, Соде́теля всех,/ и и́дольское все омраче́ние отгна́вших све́том пропове́дания.

Я́коже мо́лния, мир освети́ша/ Лука́ вку́пе и Ерм,/ Марк и Ана́ния и с Матфи́ем свяще́нный Оли́мп/ и ве́рных исполне́ние я́ве просвети́ша,/ я́же ве́рою днесь почти́м свяще́нными и честны́ми песнопе́ньми.

Ста́нем благогове́йно в дому́ Бо́га на́шего/ И ублажи́м священнопропове́дники и учи́тели, и Ангелому́дрыя,/ и богати́тели, спаси́тели же, и защи́тники,/ и предста́тели всех су́щия, чту́щих их па́мяти,

Озари́шася Све́том невеще́ственным Ду́ха/ Аки́ла, Ахаик, Луки́й сла́вный и Фуртуна́т/ с шестиюде́сять и шестию́ Христо́выми уго́дники и свяще́нными ученики́/ и сердца́ всех озаря́ют светоно́сную их па́мятию днесь.

Богоро́дичен: Сия́ние блиста́ния Рождества́ Твоего́ просия́,/ и уясни́ всю подсо́лнечную,/ и предста́теля тьмы погуби́, Богороди́тельнице Всечи́стая,/ А́нгелов хвало́ и челове́ков всех спасе́ние,/ непреста́нными гла́сы восхваля́ющих Тя.

Вторы́й кано́н апо́столов

Святы́й апо́столе Урва́не, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственный Урва́н, сло́во жизното́чное и благода́ть врачева́ний источи́в,/ привлече́ лю́ди к просвеще́нию Боже́ственнаго ра́зума,/ я́ко подража́тель Воплоти́вшагося и мир Спасшаго.

Святы́й апо́столе Филимо́не, моли́ Бо́га о нас.

Град тя Га́зский почита́ет, свет позна́ния, блаже́нне, тобо́ю узре́в./ Колосса́е же, Боже́ственное твое́ те́ло, я́коже бога́тство, иму́ще,/ объе́млют врачевания и источа́ющу благода́ть всегда́./ Те́мже соверша́ющии па́мять твою́, сохраня́емся от бед,/ Филимо́не сла́вне, моли́твами твои́ми.

Святы́й апо́столе Фили́ппе, моли́ Бо́га о нас.

В Самари́и дре́вле живу́щий, Фили́ппе,/ благода́ти зарю́ от Тебе́ прие́млют,/ ви́дяще многая содева́юща тя чудеса́/ си́лою Ду́ха, Исто́чника благода́тнаго.

Святы́й апо́столе Филоло́ге, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко учени́к Христо́в, я́ко апо́стол све́тел,/ я́ко со́лнца пра́вды светови́дная, апо́столе святы́й,/ просвети́ и освяти́ соверша́ющия святу́ю па́мять твою́.

Святы́й апо́столе Фле́гонте, моли́ Бо́га о нас.

Марафонстии жи́тели, предста́теля тя велича́йша, и учи́теля тя изря́дна,/ и свети́льника, и наста́вника иму́ще, Фле́гонте сла́вне,/ почита́ют тя непреста́нно.

Святы́й апо́столе Фуртуна́те, моли́ Бо́га о нас.

Ве́рою па́мять твою́ соверша́юще, апо́столе,/ моли́твенника ко Влады́це тя предлага́ем,/ разреше́ние прося́ще согреше́ний твои́м хода́тайством, Фуртуна́те всече́стне.

Свя́тый апо́столе Фадде́е, моли́ Бо́га о нас.

Влады́ки Боже́ственное нося́, блаже́нне Фадде́е, подо́бие,/ Еде́сскому кня́зю Авгарю Боже́ственный врач был еси́.

Свяи́ит апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Священнонача́льннцы Диони́сий Ареопаги́т и ди́вный Иерофе́и́/ да причту́тся к ли́ку Христо́вых апо́столов,/ с ни́миже да просла́вятся Мано́ил, дре́вний учени́к, Ни́рей, и Нимфа́н,/ и Нафана́ил, и Дими́трий, его́же похвала́ во Ева́нгелии.

Богоро́дичен: Со святы́ми А́нгелы, с Боже́ственными апо́столы и со сла́вными му́ченики/ Твоего́ моли́ Сы́на и Бо́га, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ от бед изба́вити ду́ши на́ша.

Ин. Преподобнаго

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Господь,/вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нныя освети́ти, собра́ти расточе́нная,/ тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Божие зда́ние был еси́, Феокти́сте, чи́стое,/ не скверни́в души́ твоея́ добро́ты, преподо́бне, грехо́в ка́лом,/ но тебе́ сама́го всего́ украси́л еси́ до́брыми пода́нии,/ сего́ ра́ди тя почита́ем.

Доброде́тельми укра́шен, любо́вию просвеща́емь, до́брых ви́ды облиста́емь,/ к твои́м преста́вился еси́ отце́м, о́тче му́дре, в ста́рости масти́тей/ я́коже пшени́ца зрела́, в сокро́вищах Боже́ственных блюдо́м.

Па́ства твоя́ днесь лику́ет, пра́зднующи светоно́сную па́мять твоего́ успе́ния,/ ю́же благословя́ с Небесе́ и по преставле́нии не преста́й, треблаже́нне,/ Бо́гу предстоя́ со А́нгелы, всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Жизнь ро́ждшая земны́м на избавле́ние,/ уме́ршую, Де́во, прегреше́ньми оживи́, Чи́стая, ду́шу мою́,/ я́ко сострада́тельна, я́ко Еди́на Предста́тельница/ прибега́ющих в Твой кров, Всенепоро́чная.

Свети́лен апо́столов,

Подо́бен: Жены, услышите:

Апо́столи всехва́льнии Христа́ всеще́драго, и ученицы́, и Богови́дцы,/ не премолчи́те, моля́ще о нас, любо́вию ва́шу па́мять соверша́ющих,/ да прегреше́ний оставле́ние и Боже́ственную обря́щем благода́ть в День Суда́.

Сла́ва, глас 4:

Яви́ся апо́стольский честны́й сей пра́здник,/ просвеща́я нас и грехо́вную мглу прогоня́я, зову́щим;/ яви́ся Свет, и прии́де избавле́ние.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

Подо́бен: Посети́л ны;

Гото́вися, Завуло́не,/ Неффали́ме, украси́ся,/ подыми́, Иорда́не, Зижди́теля всех и Бо́га, плотию́ к тебе́ гряду́ща,/ на́ша грехи́ измы́ти хотя́щаго.

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 6.

Подо́бен: Ангельския:

Его́же глас вопию́щаго предъявля́ше,/ прии́де Христо́с на струи́ Иорда́нския/ и Предте́чи рече́:/ гряди́, омы́й Мя вода́ми,/ крести́ Мя, ны́не снизше́дшаго,/ Ада́ма бо омы́ти приидо́х от пе́рваго паде́ния./ Благослове́н, явле́йся Бо́же наш, Сла́ва Тебе́.

Высоты́ Небе́сныя ника́коже изсле́дих,/ звёзд число́, ниже́ зе́млю изме́рих,/ и ка́ко верху́ Твоему́,-/ Влады́це Предте́ча рече́,– косну́ся руко́ю?/ Ка́ко же крещу́ Нося́щаго го́рстию тварь?/ Те́мже зову́ Ти:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сопресто́лен Отцу́ и Ду́ху Сый,/ А́нгельскими во́инствы дориношу́ся,/ но в ма́лем верте́пе, стра́нствуя,/ роди́хся в Вифлее́ме за благоутро́бие./ Те́мже и ны́не десни́цу твою́ Мне взаи́мствуй,/ да отмыю во Мне ми́ра прегреше́ния.

Потопи́л еси́ иногда́ грех при Но́и,/ сло́вом разве́рзый хля́би Небе́сныя,/ и ка́ко Тя Иорда́н ви́дев, стерпи́т?/ уже́ бо струю́ отврати́т./ Позна́ Тя тварь вся,/ и аз зову́ Тебе́:/ благослове́н, явле́йся Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Да испо́лнится О́тчее благоволе́ние:/ приидо́х на зе́млю, оде́явся в нищету́,/ Не́бо Мне престо́л, земля́ же подно́жие,/ тебе́ же вы́ю преклоня́ю,/ на сие́ бо приидо́х,/ Мене́ крести́,/ во Мне челове́ков очища́юща прегреше́ния.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Ты, Изра́иля столпо́м и о́блаком пе́рвее световодя́/ и ороша́я в пусты́ни,/ Ты, влады́чествуяй все́ми,/ естество́м несказа́нный в ра́бий зрак ка́ко оде́ялся еси́?/ не прикосну́ся Тебе́, Огню́ се́но:/ Сам мя крести́,/ аз бо тре́бую от Тебе́ очище́ние прия́ти.

Аще несть вели́каго славосло́вия, на стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Яви́ся Оте́ческое/ озаре́ние сла́вы/ на Иорда́нских струя́х,/ Креще́нием очища́я/ скве́рну душ на́ших.

Стих: Сего́ ра́ди помяну́х Тя/ от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски.

Приими́ раболе́пно,/ проро́че Иоа́нне,/ Избави́теля ми́ра/ и крести́ Зижди́теля/ земны́х на возрожде́ние.

Стих: Ви́деша Тя во́ды, Бо́же,/ ви́деша Тя во́ды и убоя́шася.

Прии́де Просвеще́ние,/ Избавле́ние яви́ся./ На Иорда́н прииди́те,/ сни́демся очи́ститися/ и пе́ти предпра́зднственная.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Днесь Христо́с/ спаси́тельное челове́ком/ реше́ние да́рует,/ душ очища́я скве́рну/ огне́м Креще́ния.

На литургии

Блаже́нны от кано́на преднра́зднства песнь 3-я и апо́столов песнь 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изыде веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 96. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 50. Прича́стен: Во всю зе́млю:

Собор семидесяти апостолов

Кроме отдельной памяти, совершаемой в честь каждого из семидесяти апостолов, Православная Церковь установила общую память их, чтобы, во-первых, показать равночестие всех семидесяти и, во-вторых, предотвратить разногласия в их почитании. По свидетельству святого апостола и евангелиста Луки, Господь Иисус Христос избрал двенадцать апостолов и еще семьдесят других. Двенадцать находились при нем, а семьдесят Спаситель посылал по два проповедовать Евангелие в те города Палестины, какие намеревался посетить Сам (Лк. 10, 1). «И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лк. 10, 2–3). «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10, 16). Исполнив возложенное на них Господом дело благовестил, семьдесят учеников возвратились с радостью и сказали: «Господи! и бесы повинуются нам о Имени Твоем» (Лк. 10, 17), на что Господь ответил: «тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на Небесах» (Лк. 10, 20).

В евангельском повествовании не открыты имена семидесяти апостолов, избранных Господом. Несомненно лишь, что первоначальный лик апостолов впоследствии изменил свой состав, так что в числе ныне чествуемых Церковью есть такие, которых Сам Христос непосредственно не посылал на проповедь, и нет некоторых из тех, которых избрал Господь. Как повествует святой евангелист Иоанн Богослов, «многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6, 66). В дни страданий Господних число учеников Христа умалилось еще более: «едва ли кто из числа семидесяти остался при Нем, когда и один из двенадцати отпал от Него», – пишет святитель Димитрий Ростовский. Число двенадцати апостолов восполнилось сразу по Воскресении Христовом апостолом Матфием (Деян. 1, 23), а число семидесяти восполнилось мало-помалу из тех, кто был впоследствии обращен ко Христу двенадцатью апостолами и проповедью святого апостола Павла.

На основании Священного Писания, предания святых отцов, творений древних историков и достоверных церковных повествователей лик святых семидесяти апостолов представился в следующем виде:

1. Апостол Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалимский (Гал. 1, 18 – 19; память 23 октября).

2. Апостол Марк, евангелист, первый епископ Александрийский (1Пет. 5,13; память 25 апреля, в день его мученической кончины).

3. Апостол Лука, евангелист, автор Деяний Апостольских (память 18 октября, принял мученическую кончину в Фивах).

4. Апостол Клеопа, брат Иосифа Обручника (Лк. 24, 13–35; память 4 января, был умерщвлен иудеями).

5. Апостол Симеон, сын его, епископ Иерусалимский (память 27 апреля; распят в Иерусалиме).

6. Апостол Варнава, епископ Медиоланский (память 11 июня; побит камнями на Кипре).

7. Апостол Иосия, или Иосиф, называемый Варсавою или Иустом, сын Иосифа Обручника, епископ Елевферопольский (память 30 октября, в день мученической кончины).

8. Апостол Фаддей, первоначально ученик святого Иоанна Предтечи; крестил Едесского царя Авгаря (память 21 августа, умер в Бейруте).

9. Апостол Анания, епископ Дамасский, крестил святого апостола Павла (Деян. 9, 10–18; память 1 октября, побит камнями в Елевферополе).

10. Апостол Стефан, первомученик и архидиакон (Деян. 7, 55; память совершается трижды: 27 декабря, в день мученической кончины; 15 сентября, в день обретения мощей; 2 августа, в день перенесения мощей из Иерусалима в Константинополь).

11. Апостол Филипп из 7 диаконов, епископ Траллийский (в Лидии) (Деян. 8, 26–39; память 11 октября).

12. Апостол Прохор из 7 диаконов, епископ Никомидийский, сподвижник святого апостола Иоанна Богослова, записавший Апокалипсис на острове Патмос (память 28 июля и 25 сентября, принял мученическую кончину в Антиохии).

13. Апостол Никанор из 7 диаконов (Деян. 8, 1; память 28 июля и 28 декабря, побит камнями в Иерусалиме).

14. Апостол Тимон из 7 диаконов, епископ г. Востры (Аравия) (память 28 июля и 30 декабря; распят на кресте).

15. Апостол Пармен из 7 диаконов, проповедовал в Македонии (память 28 июля).

16. Апостол Тимофей, епископ Ефесский, к нему написано послание святого апостола Павла (память 22 января, принял мученическую кончину в Ефесе).

17. Апостол Тит, епископ г. Гортины на острове Крит, к нему написано послание святого апостола Павла (память 25 августа).

18. Апостол Филимон, епископ г. Газа, к нему написано послание святого апостола Павла (память 19 февраля и 22 ноября, принял мученическую кончину в царствование Нерона).

19. Апостол Онисим, проповедовал в Малой Азии, Греции и Испании (память 15 февраля, побит камнями в Риме).

20. Апостол Епафрас, епископ Колоссянский и Иерапольский, сподвижник и соузник святого апостола Павла (Флм. 1, 23; Кол. 4, 12–13; память 4 января).

21. Апостол Архипп, преемник апостола Епафраса на епископской кафедре в г. Колоссах (Кол. 4, 17; память 19 февраля и 22 ноября; принял мученическую кончину в Колоссах).

22. Апостол Сила, епископ Коринфский; ученик, ближайший сподвижник и соузник святого апостола Павла, «начальствующий между братьями» в первоначальной Иерусалимской Церкви (Деян.15:22, 40–41, 16:13–24; память 30 июля).

23. Апостол Силуан, епископ Фессалоникийский (Македония), проповедовал вместе со святыми апостолами Петром и Павлом (1Пет. 5, 12; 2Кор. 1, 19; память 30 июня).

24. Апостол Крискент, епископ в провинции Галатия (Малая Азия), проповедовал в Галлии (2Тим. 4, 10; память 30 июля, принял мученическую кончину в Галатии, в царствование императора Траяна, 98–117 гг.).

25. Апостол Крисп, епископ на острове Эгине (Южная Греция), крещен святым апостолом Павлом (Деян. 18, 8; 1Кор. 1, 19; память 4 января).

26. Апостол Епенет, епископ Карфагенский (Рим. 16, 5; память 30 июля).

27. Апостол Андроник, епископ в римской провинции Паннония (ныне в Венгрии), сродник и соузник святого апостола Павла (Рим. 16, 7; память 17 мая, 30 июля и 22 февраля).

28. Апостол Стахий, первый епископ Византийский, хиротонисан святым апостолом Андреем Первозванным (Рим. 16, 9; память 31 октября).

29. Апостол Амплий, епископ Диоспольский (Палестина) (Рим. 16, 8; память 31 октября; принял мученическую кончину в г. Одисса, ныне Варна, Болгария).

30. Апостол Урван, епископ в Македонии (Рим. 16, 9; память 31 октября; принял мученическую кончину).

31. Апостол Наркисс, епископ Афинский (Рим. 16, 11; память 31 октября).

32. Апостол Апеллий, епископ Смирнский (Рим. 16, 10; память 31 октября).

33. Апостол Аристовул, епископ Вританийский (Британия) (Рим. 16, 10; память 16 марта и 31 октября, преставился в Англии).

34. Апостол Иродион,или Родион, епископ г. Патры (Малая Азия) (сродник святого апостола Павла) (Рим. 16, 11; память 8 апреля и 10 ноября; обезглавлен в Риме).

35. Апостол Агав, имел дар пророчества, предсказал мученическую кончину святого апостола Павла (Деян. 21, 10–11; память 8 апреля).

36. Апостол Руф, епископ г. Фивы (Греция) (Рим. 16,13; память 8 апреля).

37. Апостол Асинкрит, епископ в Гиркании (область Малой Азии) (Рим. 16, 14; память 8 апреля).

38. Апостол Флегонт, епископ г. Марафон (Фракия) (Рим. 16, 14; память 8 апреля).

39. Апостол Ерм, епископ г. Филиппополь (Фракия) (Рим. 16, 14; память 8 марта и 5 ноября).

40. Апостол Патров, епископ Неаполитанский (Италия) (Рим. 16, 14; память 5 ноября).

41. Апостол Ермий, епископ в Далмации (Рим. 16, 14; память 8 апреля).

42. Апостол Лин, епископ Римский, преемник святого апостола Петра (2Тим. 4,21; память 5 ноября).

43. Апостол Гаий, епископ Ефесский, после апостола Тимофея (Рим. 16,23; память 5 ноября).

44. Апостол Филолог, епископ Синопский (южный берег Черного моря), хиротонисан святым апостолом Андреем Первозванным (Рим. 16,15; память 5 ноября).

45. Апостол Лукий, или Лука, епископ Лаодикии Сирийской (Малая Азия) (Рим. 16, 21; память 10 сентября).

46. Апостол Иассон, епископ г. Таре (Киликия, Малая Азия) (Рим. 16, 21; память 28 апреля).

47. Апостол Сосипатр, епископ г. Икония (Ликаония, Малая Азия), проповедовал вместе с апостолом Иассоном на острове Керкиры в Ионическом море (Рим. 16, 21; память 28 апреля).

48. Апостол Олимпан, или Олимп, свидетель мученической кончины святого апостола Петра (Рим. 16, 15; память 10 ноября, обезглавлен в Риме вместе с апостолом Иродионом).

49. Апостол Тертий, епископ г. Икония (после апостола Сосипатра), ученик святого апостола Павла, записавший его Послание к Римлянам (Рим. 16, 22; память 30 октября и 10 ноября, принял мученическую кончину в Иконии).

50. Апостол Ераст, сначала диакон и казнохранитель Иерусалимской Церкви (Рим. 16, 23); затем епископ города Панеада (Палестина) (память 10 ноября).

51. Апостол Куарт, или Кварт, епископ г. Берит (Бейрут) (Рим. 16, 23; память 10 ноября).

52. Апостол Евод, епископ Антиохийский, после святого апостола Петра; автор нескольких сочинений, в одном из которых пишет о Пресвятой Деве Марии, что Она родила Спасителя в возрасте пятнадцати лет; об апостоле Еводе упоминает его преемник священномученик Игнатий Богоносец в своем Послании к Антиохийцам (память 7 сентября, принял мученическую кончину в 66 г.).

53. Апостол Онисифор, епископ г. Колофон (Лидия, Малая Азия) и г. Киринея (северная Африка), сподвижник святого апостола Павла (2Тим. 1,16–18; память 7 сентября и 8 декабря, по римскому мартирологу 16 сентября; принял мученическую кончину в г. Пария, недалеко от Ефеса).

54. Апостол Климент, епископ г. Сардика (древний Сардис, Малая Азия), впоследствии епископ Римский, сподвижник святого апостола Павла (Флп. 4, 3; память 10 сентября, 22 апреля и 25 ноября).

55. Апостол Сосфен, епископ г. Колофон (Лидия, Малая Азия), был начальником синагоги в Коринфе, обращен в христианство святым апостолом Павлом (Деян. 18,17; 1Кор. 1, 1; память 30 марта и 8 декабря).

56. Апостол Аполлос, или Апеллий, епископ Кесарийский, сподвижник святого апостола Павла, из ученых книжников Александрии (Деян. 18, 24?28; 1Кор. 3, 4–6; память 10 сентября и 8 декабря).

57. Апостол Тихик, епископ г. Колофон, после апостола Сосфена, сподвижник святого апостола Павла (Деян. 20, 4; Кол. 4, 7; Еф. 6, 21–22; 2Тим. 4, 12; память 8 декабря).

58. Апостол Епафродит, епископ г. Адриака (или Адрия, во Фракии, на берегу Черного моря), сподвижник святого апостола Павла (Флп. 2, 25–30; память 30 марта и 8 декабря).

59. Апостол Карп, епископ в Берия (в Македонии, ныне г. Веррия), ученик и спутник святого апостола Павла, им хиротонисанный (2Тим. 4, 13); проповедовал на острове Крит, где его посетил святой Дионисий Ареопагит, рассказавший впоследствии о чудесном видении апостолу Карпу. Память 26 мая.

60. Апостол Кодрат, епископ Афинский и Магнезии, автор представленной им императору Адриану (117–138) апологии в защиту христиан (126 г.) (память 21 сентября, принял мученическую кончину).

61. Апостол Марк, он же Иоанн, епископ в г. Библос (Финикия, Малая Азия), сподвижник святых апостолов Павла и Варнавы, чудотворец, даже тень которого, по преданию, исцеляла больных (Деян. 12:25, 15:37–39; Кол. 4, 10; Флм. 1, 24; память 27 сентября).

62. Апостол Зина, епископ в г. Диосполь (Палестина), по прозванию Законник, был ученым мужем и ведал юридическими делами в церковных судах, ученик святого апостола Павла (Тит. 3, 13; память 27 сентября).

63. Апостол Аристарх, епископ в г. Апамея (Сирия), сподвижник святого апостола Павла (Деян. 19:29, 20:4, 27:2; Кол. 4, 10; Флм. 1, 24; память 15 апреля и 27 сентября, обезглавлен в Риме).

64. Апостол Пуд, римский сенатор, дом которого был обращен в «Пастырскую церковь», где совершали богослужения святые апостолы Петр и Павел (2Тим. 4,21; память 15 апреля, обезглавлен в Риме).

65. Апостол Трофим, сподвижник святого апостола Павла (Деян. 20:4, 21:29; 2Тим. 4, 20; память 15 апреля; был обезглавлен в Риме, вместе с апостолами Аристархом и Пудом).

66. Апостол Марк, епископ в г. Аполлониада (в Вифинии, Малая Азия), племянник апостола Варнавы; в доме его матери Марии (память 29 июня) часто находили убежище гонимые апостолы после Вознесения Господня (Кол. 4,10; память 30 октября).

67. Апостол Артема, епископ в г. Листры (в Ликаонии, Малая Азия) (Тит. 3, 12; память 30 октября).

68. Апостол Акила, епископ в Гераклее, крещен святым апостолом Павлом (вместе со своей женой Прискиллой), преданный и ревностный его ученик (Деян. 18, 1–3; Рим. 16, 3–4; память 14 июля, принял мученическую кончину вместе со святой Прискиллой).

69. Апостол Фортунат, сподвижник святого апостола Павла (1Кор. 16, 17–18; память 4 января).

70. Апостол Ахаик, сподвижник святого апостола Павла (1Кор. 16, 17–18; память 4 января).

По некоторым свидетельствам, к лику 70 апостолов причисляются еще два: священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, и святой Симеон, называемый Нигер.

71. Священномученик Дионисий Ареопагит был членом верховного суда (ареопага) в Афинах. Просвещенный святым апостолом Павлом, он стал его сподвижником и принял от него епископский сан. В 57 г. святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Ему принадлежат известные богословские труды: «О Небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О Именах Божиих», «О мистическом богословии».

Святой Дионисий проповедовал впоследствии в Галлии (Франция), где был обезглавлен в 96 г. в Лютеции (древнее название Парижа) (память 3 октября).

О его принадлежности к апостольскому лику свидетельствует выдающийся церковный историк древности епископ Кесарийский Евсевий. Перечисляя 70 апостолов, он пишет: «Прибавь к ним того Ареопагита, по имени Дионисий, о котором Лука в Деяниях Апостольских пишет, что он был обращен к вере проповедью Павла в Афинах» (см. Деян. 17, 34).

72. Святой Симеон, по прозванию Нигер, упоминается в Деяниях апостолов (13,1). О его принадлежности к лику апостолов пишет святитель Епифаний Кипрский (†403; память 12 мая), сообщая, что лик меньших апостолов состоит из семидесяти двух лиц. Об этом же свидетельствует преподобный Иоанн Дамаскин: «всехвальная десятица со двоицею показася совершение, видяше единоревнительный собор, семидесяти и дву» (Октоих, пятый глас в среду за вечерней).

В IX веке преподобный Иосиф Песнописец написал канон на день Собора 70-ти апостолов Христовых. Служба Собору 70-ти апостолов была написана также епископом Димитрием Самбикиным (опубликована в 1899 г.). В данном издании эта служба объединена с минейной.

Преподобный Феоктист

Жил во второй половине VIII века, в период широкого распространения иконоборческой ереси.

Преподобный был игуменом Кукумского монастыря, находившегося на острове Сицилии.

В то тяжелое для Церкви время православные подвергались гонению со стороны императоров-иконоборцев. Церкви православных закрывались, святые иконы подвергались поруганию и уничтожению. Особенно страдали от преследований иконоборцев монахи, защищавшие святые иконы. Их изгоняли из монастырей, обители разоряли, и монахи принуждены были бежать из своего отечества.

Преподобный Феоктист давал в своем монастыре приют греческим монахам, изгнанным из своих обителей.

Седьмой Вселенский Собор, созванный в 787 году, осудил иконоборческую ересь, однако и после этого ересь, поддерживаемая императорами-иконоборцами, продолжала возмущать покой Церкви, и лишь в царствование святой императрицы Феодоры Собором 842 года иконоборческая ересь была окончательно осуждена и был установлен праздник торжество Православия, совершающийся в 1-ю Неделю Великого поста.

Преподобный Феоктист не дожил до того времени. Он преставился ко Господу в 800-м году.

Святи́теля Евстафия, архиепи́скопа Се́рбскаго

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Все́ отло́жше:

Всего́ себе́ сама́го прине́сши Бо́гу,/ Небе́сное сокро́вище себе́ обре́л еси́,/ земна́я оста́вив,/ Небе́сный Свет возжеле́л еси́,/ Ему́же и угото́вася оби́тель в тебе́, о́тче Евста́фие,/ сотвори́вся Христу́ со Отце́м и Ду́хом Святы́м жили́ще,/ те́мже, со А́нгелы предстоя́ Тро́ице,/ Ейже со дерзнове́нием моли́ся о душа́х на́ших.

Всех мирски́х отре́кся, блаже́нне,/ духо́вным прилепи́лся еси́,/ плотска́я бо игра́ния и зе́мныя по́хоти/ посто́м и всено́щным бде́нием покори́в,/ моли́твами же и слеза́ми, яже посе́яв,/ с ве́селием пожа́л еси́;/ те́мже просла́вльшаго святу́ю па́мять твою́ Христа́ Бо́га/ со дерзнове́нием моли́ о душа́х на́ших.

Вся восприя́л еси́, преосвяще́ние уго́дниче Госпо́день,/ всю́ду бо разда́л еси́ ста́ду твоему́ Боже́ственная сла́дости уче́ния,/ и́миже наслажда́ешися,/ утвержда́емь и огражда́емь от вра́жия собла́зна и молвы́,/ те́мже Христа́ прославля́ем, да́вшаго тебе́ такову́ю благода́ть,/ Его́же со дерзнове́нием моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

На высоту́ доброде́телей Небе́сных восте́кл еси́,/ велегла́сно всех, притека́ющих к тебе́, научи́л еси́ Небе́сная му́дрствовати,/ зе́мных же попече́ний и плотски́х похоте́й дале́че уклоня́тися,/ те́мже, я́ко фи́никс, процве́л еси́ в до́му Госпо́дни/ и, я́ко крин, благоуха́еши,/ Небе́сныя красо́ты наслажда́яся,/ сего́ ра́ди, о всече́стне Евста́фие,/ непреста́нно моли́ Христа́, да спасе́т ду́ши на́ша.

И ны́не, предпра́зднства.

Вход, проки́мен дне и чте́ние три святи́тельская (зри страни́цы 322–324).

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехвальнии му́ченицы:

О́тче Евста́фие,/ твои́ устне́ ре́ки духо́вныя точа́щи,/ напая́ющия ве́рою изсо́хшая сердца́,/ изыма́я и на путь и́стины наставля́я/ заблу́ждших Боже́ственным уче́нием,/ всех приве́л еси́ в позна́ние Единосу́щный Тро́ицы,/ Ейже моли́ся о душа́х на́ших.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

О́тче Евста́фие,/ не дал еси́ сна очесе́м,/ ни ве́ждома свои́ма дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу и те́ло свое́ от по́хоти свободи́л еси́,/ слеза́ми облива́яся,/ те́мже моли́ся Христу́ Бо́гу/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

О́тче Евста́фие,/ нача́льник святи́телем сподо́бился еси́ бы́ти/ и, я́ко первопресто́льник незло́бив,/ сама́го себе́ в непоро́чну же́ртву прине́сл еси́ Христу́,/ Его́же моли́ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 4:

Па́мять твоя́, Евста́фие, иера́рше Госпо́день,/ просия́ па́че со́лнечнаго сия́ния,/ озаря́ющи ста́ду твоему́ сердца́ и просвеща́ющи мы́сли:/ и́бо вои́стинну ра́ка Боже́ственных моще́й твои́х,/ я́ко труба́, велегла́сно свиде́тельствует сие́,/ облагоуха́ющи ны дарова́нием Боже́ственного Ду́ха,/прогоня́ет грехо́вную тьму и науча́ет нас/ благодари́ти и сла́вити Христа́ Го́спода,/ тя просла́вльшаго ве́чною сла́вою.

И ны́не, предпра́зднства.

Тропа́рь, глас 4:

Избран от Бо́га, возлю́блен от люде́й,/ архиереов Боже́ственная красото́,/ о́тче Евста́фие, А́нгелов сослужи́телю,/ та́ин же Боже́ственных пропове́датель был еси́,/ те́мже моли́ Христа́ Бо́га со все́ми святы́ми/ изба́витися от вся́ких зол/ моли́твами твои́ми, блаже́нне,/ и спасти́ся нам,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предара́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, предпра́зднства.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари:

Се приспе́ све́тлая па́мять и торжество́ святи́теля Христо́ва Евста́фия:/ сего́ ра́ди прииди́те, соше́дшеся, да пра́зднуем све́тло/ и, соста́вльше ли́ки, похва́лим его́, вопия́:/ ра́дуйся, честны́й свети́льниче земли́ Се́рбския, красото́ ея́ и сла́во,/ то́чиши бо чудеса́ и излива́еши исцеле́ния,/ моля́ся непреста́нно о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Kpacoте́ де́вства:

Красоте́ де́вственныя и пресве́тлыя добро́ты твоея́/ чи́ни А́нгельстии, зря́ще,/ удиви́шася и глаго́лаша:/ ка́ко, во пло́ти сый, безпло́тнаго врага́ победи́л еси́?/ Что же тя нарече́м и мы, ча́да твоя́?/ А́ще и недоуме́ем, оба́че вопие́м ти:/ ра́дуйся, Евста́фие, отче преосвяще́нне, святи́телем похвало́.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Прему́дрость Вы́шнюю ве́дая,/ А́нгельскому житию́ подража́тель был еси́,/ всех, послу́шающих тя, приве́д к спасе́нию, блаже́нне Евста́фие./ Терпе́нию бо чин был еси́ и кро́тости удивле́ние,/ и́ноком о́браз и ю́ным наста́вник, ста́рым же кре́пость,/ те́мже и мы, соше́дшеся, святу́ю па́мять твою́ по до́лгу восхваля́ем/ и согла́сно вопие́м ти, глаго́люще:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся всем нам.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

Степе́нна 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ преподо́бне о́тче,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати во Трои́цу Единосу́щную/ во Еди́ном Божестве́.

Кано́н предпра́зднству со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, его́же краегране́сне: Благостоя́нию тезоимени́таго Евста́фия пе́сньми почту́. Глас 3.

Песнь 1

Ирмо́с: Су́шу глубороди́тельную, зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́,/я́ко стена́ бо, огусте́ оба́полы вода́/ лю́дем пешемореходя́щим/ и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Прему́дрость Бо́жия Всемо́щная, все́льшися в тя, о́тче,/ от пеле́н назна́мена тя благода́тию духо́вною и наставля́я,/ те́мже всех исправля́вши и науча́еши пе́ти си́це:/ поим Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Крепи́теся и мужа́йтеся проти́ву неви́димых бра́ней вра́жиих,/ Госпо́днею по́мощию утвержда́яся и глаго́ля:/ Го́сподеви поим, сла́вно бо просла́вися.

Ра́зум восприе́мше Небе́сный, весели́теся, земноро́днии,/ процвете́ бо цвет от земна́го ко́рене,/ светя́щу Богосия́нному све́ту, и, Богоуго́дно взыва́ющу, рцем:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Богоро́дичен: Из чре́ва пре́жде денни́цы рожде́нное от Отца́ Преве́чное Сло́во Бо́жие/ возсия́ нам из Тебе́, Браконеиску́сная, и роди́ся, Богоро́дице,/ науча́я святы́я Своя́ воспева́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 3

И́рмос: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ ю́же стяжа́л еси́/ Честно́ю Твое́ю Кро́вию.

Пе́рвенца показа́ тя Госпо́дь ста́ду Своему́ пе́рвенствовать преосвяще́нна архиере́я,/ е́же стяжа́ Свое́ю Кро́вию.

Малоу́мным па́ки возвраща́я зе́льныя по́мыслы,/ ко исправле́нию яви́ тя Госпо́дь, преосвяще́нне о́тче Евстафие.

Земли́ ве́рных Свои́х яви́ тя Бог Сло́во/ ко исправле́нию благоче́стных дея́ний, святи́телю преблаже́нне.

Богоро́дичен: Из Деви́ческаго чре́ва яви́лся еси́, Со́лнце Пра́ведное,/ озаря́яй земны́х чу́вствия и наставляяй вои́стинну к позна́нию Своего́ Божества́.

Катава́сия по уста́ву.

Седа́лен, глас 8:

Повеле́нное та́йне, Боже́ственная прием в ра́зуме свое́м,/ покро́в возжеле́л еси́ Небе́снаго жития́,/ ско́ро прии́де, взем крест на ра́мо, глаго́лал еси́ непреста́нно всем:/ преклони́вый схожде́нием Небеса́ и плоть взем от Де́вы/ всех велегла́сно зове́т спасти́ся, вопи́ти же и глаго́лати;/ сла́ва нензрече́нней Твое́й ми́лости, Еди́не Преми́лостиве.

Сла́ва и ны́не, предпра́зднства.

Песнь 4

Ирмо́с: Покры́ла есть Небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из киво́та бо проше́д святы́ни, Твоея́ Нетле́нный Ма́тере,/ в хра́ме сла́вы Твоея́ яви́лся еси́,/ я́ко Младе́нец руконоси́мь,/ и испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

Я́ко свяще́нный неизрече́нных благ спасе́ния служи́тель,/ ве́село во Святе́й Це́ркви служи́л еси́,/ моли́твами и слеза́ми приле́жно просия́л еси́,/ всем прося́ оставле́ние грехо́в, и духодви́жно ра́достию вопия́л еси́:/ Го́споди, испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

На Него́ же упова́л еси́, святи́телю,/ из мла́да бо во́зраста, ра́дуяся же, я́ко еле́нь, восте́кл еси́ на Го́ру святу́ю,/ земна́я вся в ми́ре остави́л еси́,/ прилепи́вся зако́ну Творца́ и Влады́ки исполне́нием за́поведи Боже́ственнаго хоте́ния,/ Ему́же, святи́телю, ра́достно вопие́ши:/ испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

Ви́дел еси́, святи́телю, Сло́во Безнача́льное, пло́тию к нам прише́дшее и вся челове́ки спа́сшее,/ сам бо вся мирска́я ни во что же вмени́л еси́,/ усе́рдно вопия́ ко Го́споду:/ испо́лнишася вся Твоего́ хвале́ния.

Богоро́дичен: Ви́дети Херуви́мом и Серафи́мом невозмо́жно от Деви́ческия кро́ве плоть заи́мствовавшаго в к нам Пришедшаго,/ научи́ всех с любо́вию вопи́ти Ему́:/ Свят еси́, Го́споди.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно/ на Престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от А́нгел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, – вопия́ше,– аз!/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га, Све́та Невече́рня/ и ми́ром влады́чествующа.

Свяще́нный смысл изуча́я,/ пло́ти уго́дия и похоте́ния удали́л еси́ непреста́нным рук твои́х воздея́нием/ и ча́стым коле́н преклоне́нием, о́тче Богому́дре,/ с ра́достию воспева́еши си́це:/ Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мой,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующаго.

Прему́дрость Бо́жия, избра́вшая гони́теля Па́вла в сосу́да Себе́,/ изыма́ющая от земли́ убо́га и посажда́я на Престо́ле бога́тем,/ прови́дя и тебе́, святы́й архиере́ю Бо́жий Евста́фие,/ избра́ла есть в па́стыря и наста́вника всем лю́бящим Христа́,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Очи́стив ду́шу и те́ло от скве́рны,/ преподо́бна, пра́ведна и незло́бива учи́теля себе́ показа́л еси́, о́тче блаже́нне,/ си́рых пита́тель, оби́димых помо́щник и странноприи́мец был еси́,/ те́мже со дерзнове́нием вопие́ши:/ Тебе́ люблю́, Иису́се Бо́же мой,/ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Богоро́дичен: Безле́тнаго в ле́то родила́ еси́, Браконеиску́сная,/ де́вство и рождество́ сопря́гши па́че ума́,/ да челове́ка обожи́ши, па́че естества́ и ра́зума./ Све́та Невече́рняго и ми́ром влады́чествующа.

Песнь 6

Ирмо́с: Возопи́ к Тебе́, ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же лю́дем прии́де от Бо́га:/ Христе́, ты – Бог мой.

Сио́на доше́л еси́, блаженнe,/ и, Гроб Госпо́день усе́рдною любо́вию облобыза́в,/ о ка́мень претыка́ния ника́коже потка́лся еси́,/ благода́тию Бо́жиею сохраня́емь.

Сы́ны челове́ческия сотворя́я сына́ми Бо́жиими,/ потща́лся еси́, блаже́нне, покланя́тися Святе́й Тро́ице во Еди́ном Существе́.

Брань и бу́ря от вселука́ваго врага́ воздвиза́ется на ны, чад твои́х,/ но я́ко име́я ко Христу́ дерзнове́ние,/ пода́ждъ ста́ду твоему́ благостоя́ние, я́ко тезоимени́т.

Богоро́дичеи: Безле́тнаго во чре́ве прие́мши, Богоро́дице, неизрече́нно Сы́на – Емману́ила,/ чу́дно воздои́ла еси́ от сосе́ц Твои́х во спасе́ние всем ве́рным.

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Свы́ше благода́ть прие́м от Бо́га,/ во святи́тельское подо́бие обле́клся еси́/ и от уст твои́х благоче́стно всех научи́л еси́ покланя́тися Тро́ице Единосу́щней,/ Те́мже па́мять твою́ чту́ще,/ прославля́ем Бо́га, просла́вльшаго тя.

И́кос:

На Престо́ле сла́вы седя́щаго Бо́га возжеле́в всеусе́рдно,/ к Нему́ приве́л еси́ ве́рное ста́до твое́/ и процве́л еси́ в дому́ Госпо́дни, я́ко фи́никс,/ умножа́я и возвыша́я, я́коже кедр, ча́да твоя́,/ кро́тостию и смире́нием научи́в их воспева́ти и сла́вити Бо́га, просла́вльшаго тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, во огни́ ороси́вшяго о́троки богосло́вившия/ и в Де́ву нетле́нну все́льшагося,/ Бо́га Сло́ва пои́м,/ благочестно пою́ще;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Авраа́мли же́ртвы подража́в, о́тче Евста́фие,/ я́коже он Исаа́ка, та́ко ты твою́ ду́шу прине́сл еси́ Христу́/ в же́ртву чи́сту и непоро́чну, благоче́стно воспева́я:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Ро́да зе́мна изба́вити, грехи́ сластолюби́вых очища́я/ воздея́нием рук, всено́щным бде́нием, слеза́ми мно́гими,/ церко́вного слу́жбою и ча́стым воздыха́нием прося́ о них Го́спода,/ Ему́же благоче́стно воспева́еши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Гроб твой нетле́нна тя соблю́л есть Бо́жиим манове́нием,/ ра́ди утвержде́ния в ве́ре ста́да твоего́,/ те́мже, ра́ку твою целу́юще, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших,

Богоро́дичен: О́тчею во́лею, осене́нием Ду́ха Свята́го прия́ла еси́ Сы́на Бо́жия, Пречи́стая,/ неизрече́нно поне́сши Его́, родила́ еси́,/ Ему́же ве́рно вопие́м;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Лю́дие твои́, предзря́ще тя свяще́нна,/ возлюби́ша твоего́ уста́ва смире́ние и кро́тость/ исполненную Боже́ственнаго уче́ния,/ от медото́чных усте́н пе́сненно вопию́т:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Се Жизнь и Свет всем Христо́с прибли́жися, воздая́ кому́ждо по дело́м:/ нечести́вым осужде́ние, благочести́вым благода́ть и сла́ву, велегла́сно вопию́щим Ему́;/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

По успе́нии твое́м, свяще́нне отче Евстафие,/ пресели́лся еси́ в Го́рний Иерусали́м,/ нам же оста́вль мо́щи своя́, те́мже вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Се Де́ва, я́коже проро́к глаго́лаше, во чре́ве прия́ и роди́ Сы́на Емману́ила,/ е́же есть с на́ми Бог,/ на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́,/ Ему́же, ве́рнии, вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я,/ свят Бо́гу./ Тем Перворожде́нное Сло́во,/ Отца́ Безнача́льна/ Сы́на, первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.

Дре́вле разумева́емей Же́ртве, зако́ном принося́щейся,/ ю́же Бо́жий архиере́й прино́сит, Госпо́дня преда́ния па́мятствуя,/ возно́сит хлеб и вино́ во оставле́ние грехо́в,/ всем я́сно сказу́ет испове́дание ве́ры во Христа́ Го́спода.

Возда́ждь ми, – Бо́гу вопия́ше святи́тель, – прича́стия да́ра,/ е́же вопи́ти Тебе́ во Ца́рствии Твое́м/ и испо́лнитися ми Твоего́ весе́лия и в Тебе́ пребыва́ти;/ те́мже, хва́лище, велича́ем Го́спода.

Свяще́ннаго пропове́дателя вои́стинну и Бо́жия рачи́теля,/ гряди́те, обстоя́ще честну́ю ра́ку на́шего учи́теля, усе́рдно воспои́м благода́ть Бо́жию,/ я́же в нем пребыва́ет, велича́юще Го́спода.

Богоро́дичен: Превы́ше обы́чая, неизрече́нно, Де́во Богоро́дяце, Христа́ родила́ еси́,/ Его́же ны́не умоли́ изба́витися нам от нахожде́ния пога́ных ага́рян/ и от вся́каго вреда́ и междоусо́бныя бра́ни,/ да Тя непреста́нно, и́стинную Богома́терь, велича́ем.

Свети́лен:

Свяще́нная и светоно́сная, па́че ума́ светле́йшая, отче Евста́фие, па́мять твоего́ успе́ния,/ ю́же све́тло пра́зднуем, возсия́ нам днесь:/ сего́ ра́ди сла́вим просла́вльншаго тя Го́спода, да́вшаго ти благода́ть такову́ю,/ е́юже огражда́еши ста́до твое́.

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:

О́тче Богому́дре Евста́фие,/ мы́сленное о́ко на высоту́ ра́зума впери́в,/ Небе́сною му́дростию наслади́лся еси́,/ с не́ю же пита́еши духо́вная ча́да твоя́,/ соблюда́я их от вся́кия се́ти,/ те́мже не преста́й моля́ся Святе́й Тро́ице/ спасти́ся нам.

О́тче Богому́дре Евста́фие,/ уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ Небе́сный же дар в се́рдце твое́м стяжа́л еси́/ и неле́ностно труди́лся есн зе́льною ре́вностию о ста́де твое́м,/ е́же невреди́мо соблю́л еси́,/ те́мже мо́лимся ти: непреста́й моли́тися Христу́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

О́тче Богому́дре Евста́фие,/ сла́дкоглаго́ливей ла́стовице уподобля́лся,/ непреста́нно ста́до твое́ науча́л еси́ Боже́ственным уче́ниям Христо́вым,/ Ему́же, я́ко Подвигополо́жнику, подо́бяся,/ положи́л еси́ ду́шу за о́вцы своя́,/ те́мже ча́да твоя́,/ усе́рдно обсто́яще ра́ку моще́й твои́х, мо́лятся ти:/ не преста́й моли́тися о нас ко Го́споду.

Глас 1:

Небе́сных красо́т дости́г/ и с Вы́шними ликостоя́нии водворя́яся,/ пресве́тлый святи́телю Евста́фие,/ всегда́ моли́ся Го́сподеви/ о соверша́ющих твою́ па́мять.

Сла́ва, глас 6:

Се прии́де весе́лое торжество́/ и пресве́тлая па́мять Богоно́снаго отца́!/ Ра́дуйся и красу́йся, Се́рбская митропо́лие,/ ве́село с на́ми взыгра́й, взыва́я:/ уясни́ся добро́та твоя́ па́че луны́ по́лныя,/ се бо святи́телей верх,/ пресла́вный чудотво́рец и архипа́стырь Евста́фий/ оби́льную ча́шу духо́внаго пития́ раздае́т всем./ Те́мже у́бо, о празднолю́бцы,/ вку́пе соше́дшеся, пе́сненными похвала́ми увязе́м его́, глаго́люще:/ ра́дуйся, учи́телю благи́й,/ положи́вый ду́шу за о́вцы своя́;/ ра́дуйся, апо́стольских преда́ний и Правосла́вныя ве́ры изве́стный храни́телю и побо́рниче;/ радуйся, сто́лпе неноколеба́выйся злым богоху́льных еретико́в лжеуче́нием;/ ра́дуйся, си́рых и вдов пита́телю,/ радостотворя́й6 и нам жизнь ве́чную,/ чту́щим любо́вию святу́ю и всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не, предпра́зднства.

Славосло́вие вели́кое. По трисвято́м тропа́рь свята́го я предпра́зднства. Ектения́ и отпу́ст.

На литургии

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Апо́стол ко Евре́ем: зача́ло 318. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святитель Евстафий I, архиепископ Сербский

Жил и подвизался во 2-й половине XIII века при короле Сербском Стефане Уроше (1262–1320). Родился он в Будимильской области (Черногория) в благочестивой христианской семье, где получил основы духовного воспитания. Отрок часто посещал храм Божий, внимательно слушал богослужебное пение и чтение. По горячему желанию сына, родители отдали его на обучение «книжной премудрости», во время которого одаренный юноша особенно усердно изучал Священное Писание и приобрел глубокие познания. Отдавшись учению, он не заботился о еде и одежде, возложив все упование на Господа. Достигнув совершеннолетия, Евстафий оставил родительский дом и принял пострижение в монастыре святого Михаила в Зетской области (Черногория), от епископа Неофита. Чистотой своей жизни, воздержанием, постоянной молитвой и в особенности полным смирением он скоро стал известным в своей стране как великий подвижник.

Горячим желанием Евстафия было посетить Иерусалим и поклониться Гробу Господню. Он усердно просил Бога сподобить его совершить паломничество к Святым местам, и молитва его была услышана. На обратном пути святитель Евстафий посетил Святую гору Афон. Желая видеть там иноческую жизнь, он поселился в Сербском Хилендарском монастыре, построенном святым Симеоном (в мире Стефаном Немани (Неманя), †1200, память 13 февраля). Здесь он предался усиленным монашеским подвигам, с покорностью исполняя всякую работу, посещая все церковные службы и совершая уединенную ночную молитву. Через несколько лет он стал известным на Афоне подвижником, к которому обращались и молодые иноки, и опытные старцы за советом и духовным утешением. Советом старцев Святой горы Евстафий был возведен в сан игумена Хилендарского монастыря. К нему стали прибегать не только иноки, но и миряне. Принимая от них щедрые дары, Евстафий раздавал их бедным, вдовам и сиротам.

Вскоре преподобный Евстафий был избран и рукоположен во епископа Зетской епархии, в которой он начинал свой монашеский путь, и, таким образом, вернулся на родину. Опытный духовный пастырь, владыка Евстафий и в делах церковных вскоре приобрел любовь своих соотечественников. Когда скончался сербский архиепископ Иоанникий, он, по постановлению собора епископов, игуменов и бояр, был избран на сербский архиепископский престол святого Саввы. Не оставляя трудов о спасении своей души, святой Евстафий с великой ответственностью горячо заботился о вверенной ему Сербской Церкви, помогая бедным приходам, чтобы ни один из них не имел недостатка в удовлетворении насущных потребностей.

Через семь лет после вступления на архиепископскую кафедру святой Евстафий занемог и почувствовал приближение своей кончины. Собравшиеся у одра болящего епископы, игумены и иноки вместе со всеми членами Сербской Церкви скорбели и плакали, расставаясь со своим пастырем. Прощаясь с ними, святитель Евстафий сказал: «возвеличите Господа со мной и вознесем Имя Его вкупе» (Пс. 33,4). Прервав свой плач, присутствовавшие обратились к молитве, после которой святой приобщился Святых Тайн, простился со всеми и мирно отошел ко Господу. Скончался он около 1285 года. Тело его было погребено в монастыре Жидоча в храме во Имя Христа Спасителя. При раке почившего верующие стали свидетелями многих чудесных знамений, иногда видели как бы горящие свечи и слышали говор множества людей. Вскоре у гроба произошло много исцелений, и тогда рака была торжественно открыта, и мощи святителя обретены нетленными. Позднее они были перенесены в Пеши (Печ) в кафедральной собор во имя апостолов Петра и Павла.

Преподо́бнаго Ахи́лы, диа́кона Пече́рскаго, в Да́льних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 8:

По́стническое житие́ облобыза́в/ и мно́гими тру́ды от млады́х ногте́й себе́ обложи́в,/ на сте́пень диа́конства произведе́н быв, всечестне,/ в ко́ем служи́л еси́ в це́ркви Бо́жия Ма́тере непоро́чне,/ Ейже моли́ся,/ во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 2:

Ве́лие име́л еси́ вои́стинну воздержа́ние, сла́вне,/ и мно́гое показа́л еси́ поще́ние, о Ахи́ло,/ зане́ едва́ еди́ною в седми́цы,/ и се еди́ну ма́лу просфору́ снеда́ше/ и бде́нным стоя́нием к Нему́ вы́ну друча́шеся,/ тем тя, я́ко по́стника и преподо́бным соо́бщника/ чту́ще, ублажа́ем.

Преподобный Ахила, диакон Киево-Печерский (XIV)

Прославился подвигами воздержания как великий постник. Он не ел вареной пищи, а во время поста вкушал только просфоры. Долгое время преподобный Ахила провел в затворе. Святые мощи преподобного Ахилы покоятся в Феодосиевых (Дальних) пещерах Киево-Печерской Лавры. К заступничеству преподобного прибегают жаждущие избавиться от чревоугодия и желающие научиться воздержанию. Память преподобного Ахилы совершается также 28 августа (Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах, преподобного Феодосия, почивающих) и в Неделю 2-ю Великого поста (Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских).

* * *

6

Радостотворя́й – возбуждающий, производящий радость


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle