14

Правило 15

16

О необходимости вернуть проданное пресвитерами вдовствующей кафедры церковное имущество или деньги за него.

О принадлежащих церкви (τῷ Κυριακῷ) вещах. То, что пресвитеры продали в отсутствие епископа, следует вернуть в церковь (τό Κυριακόν). Однако епископу предоставляется право рассудить, следует ли возвратить купившим стоимость вещи или нет, потому что часто доход от проданных вещей уже принес покупателям больше, чем стоила вещь.

Περὶ τῶν διαφερόντων τῷ Κυριακῷ, ὅσα ἐπισκόπου μὴ ὄντος πρεσβύτεροι ἐπώλησαν, ἀνακαλεῖσθαι τὸ Κυριακόν. Ἐν δὲ τῇ κρίσει τοῦ ἐπισκόπου εἶναι, εἴπερ προσήκει ἀπολαβεῖν τὴν τιμήν, εἴτε καὶ μή, διὰ τὸ πολλάκις τὴν πρόσοδον τῶν πεπραγμένων ἀποδεδωκέναι αὐτοῖς τούτοις πλείονα τὴν τιμήν.

Толкования

Зонара. Если в небытность епископа, членами клира отчуждено будет какое-либо из принадлежащих церкви недвижимых имуществ по какой-нибудь, может быть, настоятельной нужде (ибо правило под пресвитерами разумело клир, упомянув об них по причине преимущества их степени); то может требовать его обратно церковь, то есть епископ, суду которого правило предоставляет решить, нужно ли возвратить назад цену, или нет; ибо могло случиться, что имение, будучи хорошо доходным, с избытком возвратило покупщику ценность его. А 29‑е (42) правило Карфагенского собора дозволяет отчуждать бездоходные недвижимые имущества, когда настоит нужда, но и это с ограничением.

Аристен. Если пресвитеры продадут что-либо церковное, то да будет продажа недействительна, и пусть останется церковным по суду епископа.

По смерти епископа церковное имущество должно быть сохраняемо в целости клириками или, когда нет клириков, митрополитом; так, чтобы все было передано имеющему быть поставленным епископу, и ни митрополит, ни клирики ничего себе не присвояли, и не отнимали ничего из него, чтобы вдовствующая церковь не долго оставалась без епископа, но в течение 3‑х месяцев совершаемы были хиротонии епископов, если какая-нибудь неизбежная необходимость не принудит продлить время. Итак, если в промежуточное время, в которое церковь вдовствует без епископа, клирики продадут что-либо из церковного имущества, сделанное должно быть не действительно и во власти епископа будет – или отменить продажу и возвратить имущество, или утвердить оную и получить цену. Ищи 29‑е (42) правило Карфагенского собора.

Вальсамон. В 12‑м правиле 2‑го Никейского собора мы достаточно сказали об отчуждении недвижимых церковных имуществ. А отцы настоящего собора, узнав, что во время вдовства епископии было продаваемо священниками недвижимое имущество епископии, называемое также Господним, как посвященное Господу, и признавая, что случившееся не должно быть терпимо, определили, что церковь, то есть люди Господни, должна требовать его обратно, так как продажа эта недействительна и по многому другому, а не менее и потому, что церковь во время продажи не имела епископа. А как некто, будто, сказал: что же должно быть с ценою, данною покупщиком? – то отцы выразили мнение, что это предоставляется рассуждению епископа, и он должен рассудить, следует покупщику получить данную им цену или и нет. Именно: если она покрыта доходом с проданного имущества, то недвижимость должна быть возвращена епископии безденежно; если же нет, то по расчету он может получить ее от епископа. И правило состоит в этом. Но кто-нибудь спросит: для чего правило упомянуло только о пресвитерах, и не упомянуло и о прочих клириках? Решение. Именем пресвитеров оно прикровенно обозначило весь клир; ибо, упомянув об них, как занимающих высшую степень, оно, кажется, обозначило и прочих; ибо если отменяется продажа, учиненная пресвитерами, то гораздо более должна быть отменена продажа, учиненная другими клириками. Таким образом не подумай, заключая по противоположению, что продажа, таким образом учиненная другими клириками, действительна. А если продажа отменяется, как недействительная; – каким образом отцы говорят, что предоставляется епископскому рассуждению возвратить цену, или и нет? Покупщик вовсе не должен был искать цены, на основании общего правила закона, в котором говорится: кто даст по противозаконному условию, не имеет права вести иск, чтобы обратно получить данное. Решение. Отцы не определили, чтобы необходимо цена была возвращаема вопреки указанному закону, но кто повнимательнее прочтет правило, тот найдет, что они скорее отвергли возвращение цены. Ибо если в виде снисхождения они предоставили это дело рассуждению епископа, и сказали, что истинный архиерей будет обращать внимание на то, чтобы не потерпели ущерба на церковь, ни покупщик и поступит так, как покажется ему благополезнее и не предосудительнее, хотя бы это было и не по строгой точности; то этим, кажется, они объясняют, что купивший не имеет права возбуждать иск против церкви, и потому должен просить, а не возбуждать иск. Прочти также 4‑ю главу послания святого Кирилла к Домну, Карфагенского собора правило 29 (42) и Никейского 2‑го правило 12‑е, точно также и толкования на них.

Славянская кормчая. Аще что церковное пресвитери продадят, да есть нетвердо. И да пребудет на суде епископли, рекше нань.

Толкование. Скончавшуся епископу, церковное имение цело и невредно да хранят причетницы тоя церкве. Аще ли не будут причетницы, митрополит да хранит, якоже все цело и невредно да предаст хотящему поставитися епископу в той церкви: да ни от митрополита, ни от причетник освоено будет что или взято от такового имения. Аще же овдовевшая церковь, да не пребывает на мнозе времени без епископа, но в 3 месяцы епископ да будет поставлен в ней, аще не некая неизбежная нужда времене продолжит и сотворит. Аще же убо что от церковного имения между тем временем, егда церковь вдовствует, причетницы продадят, да будет не твердо, и да пребудет на епископли власти. И той аще хощет продание разрушити, и взяти церковныи сосуд, или ино что проданое, или утвердити продание, и прияти цены: и к сему ищи правила 25-го, собора иже в Халкидоне. И 35-го правила Вселенского 6‑го собора, иже в Трулле Полатнем.

Толкование еп. Никодима (Милаша). См. по ссылке.

Пидалион или «Греческая кормчая книга». См. по ссылке.

Комментировать