Греческий алфавит

Греческий алфавит состоит из 24 букв1.

В круглых скобках указано название буквы в традиционном произношении, реконструированном для древнегреческого языка голландским гуманистом Эразмом Роттердамским.

буква название буква название
Α α άλφα альфа Ν ν νι ни (ню)
Β β βήτα вита (бета) Ξ ξ ξι кси
Γ γ γάμμα гамма Ο ο όμικρον омикрон
Δ δ δέλτα дельта Π π πι пи
Ε ε έψιλον эпсилон Ρ ρ ρο, ρω ро
Ζ ζ ζήτα зита (дзета) Σ σ2 ς3 σίγμα сигма
Η η ήτα ита (эта) Τ τ ταυ таф (тау)
Θ θ θήτα фита (тета) Υ υ ύψιλον ипсилон
Ι ι γιώτα йота Φ φ φι фи
Κ κ κάππα каппа Χ χ χι хи
Λ λ λάμ(β)δα ламда (лямбда) Ψ ψ ψι пси
Μ μ μι ми (мю) Ω ω ωμέγα омега

Дополнительные замечания

Точка с запятой (;) в греческом языке, в отличие от русского, служит знаком вопроса. Πού; Где? Πότε; Когда?4

Точке с запятой русского языка в греческом языке соответствует точка вверху строки, η άνω τελεία (·).

 

Звуки современного греческого языка и их буквенное выражение

Таблица соответствий «от написания к звуку»

Буква или букво­соч. Русская транс­крипция и описание Примеры, транс­крипция, перевод
Α      α
[а] άλφα [´алфаальфа,
ακουστική [акустик´и] акустика,
άθεος [´аθэос] безбожник,
παραλληλισμός [паралилизм´ос] параллелизм,
ακαδημία [акаðим´иаакадемия,
αεροδρόμιο [аэроðр´омио] аэродром,
Αναστασία [анастас´иаАнастасия,
Ασία [ас´иаАзия
ΑΙ      αι
[э] αισθητική [эсθитик´и] эстетика,
Αιθιοπία [эθиоп´иа] Эфиопия,
γεωδαισία [йэоðэс´иа] геодезия,
παιδαγωγική [пэðаγойк´и] педагогика,
δαιμονικός [ðэмоник´ос] демонический,
Αίγυπτος [´эйиптос] Египет,
αρχαιολογία [архэолой´иа] археология
ΑΥ      αυ
[ав] перед гласным и звонким согласным παύω [п´аво] прекращаю,
τραυματισμός [травматизм´ос] ранение,
Αύγουστος [´авγустос] август,
υδραυλική [иðравлик´и] гидравлика,
Παύλος [п´авлос] Павел
[аф] перед глухим согласным παύση [п´афси] прекращение, пауза,
αυτόματο [афт´омато] автомат,
αυτοκράτωρ [афтокр´атор] самодержец,
ναυτικός [нафтик´ос] морской,
Αυστραλία [афстрал´иа] Австралия,
Αυστρία [афстр´иа] Австрия
Β      β
[в] βιογραφία [виоγраф´иа] биография,
βιζαβί [визав´и] визави,
βιταμίνες [витам´инес] витамины,
βιβλιοθηκάριος [вивлиоθик´ариос] библиотекарь,
δισκοβολία [ðисковол´иа] дискометание,
σερβιτόρος [сервит´орос] официант,
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος [вас´илиос ο вулγарокт´онос] Василий Болгаробойца
Γ      γ
[γ]: фрикативное г,
как в украинском языке
λόγος [л´оγос] слово,
λογοτεχνία [лоγотехн´иа] литература,
Γαλλία [γал´иа] Франция, Галлия,
γαλήνη [γал´ини] спокойствие,
Γαλήνη Галина,
Βουλγαρία [Вулγар´иа] Болгария,
γαστρικός [γастрик´ос] желудочный,
γεωγραφία [йэоγраф´иа] география
[й],
близкое среднеязычному г; перед ι,
ε,
η,
υ,
αι,
ει,
οι,
υι
Γενάρης [йэн´арис] январь,
Γερμανία [йэрман´иа] Германия,
γενεαλογία [йэнэалой´иа] родословная,
γύψινος [й´ипсинос] гипсовый,
γυναίκα [йин´эка] женщина,
γυναικολογία [йинэколой´иа] гинекология,
γεωγραφία [йэоγраф´иа] география,
ευγενής [эвйэн´ис] благородный,
Ευγένιος [эвй´эниос] Евгений,
Αγία Σοφία [ай´иа соф´иа] святая София,
ΓΓ      γγ
[ŋг]: ‘заднеязычное н+ г’ αγγούρι [аŋг´ури] огурец,
αγγλικός [аŋглик´ос] английский,
εγγράμματος [эŋгр´аматос] грамотный,
πλάστιγγας [пл´астиŋгас] весы,
σπόγγος [сп´оŋгос] губка
ΓΚ      γκ
[ŋг]: ‘заднеязычное н+ г’; в исконных словах άγκυρα [´аŋгира] якорь,
αγκυροβολώ [аŋгировол´о] бросаю якорь,
αγκώνας [аŋг´онас] локоть,
αγκίστρι [аŋг´истри] крючок, удочка,
εγκαρδιότητα [эŋгарðи´отита] сердечность,
εγκλιματισμός [эŋглиматизм´ос] акклиматизация
[г]; обычно в заимствованных словах и/или в начале слова γκαζόζα [газ´оза] газированная вода,
γκαρσόνι [гарс´они] официант,
γκιρλάντα [гирл´анда] гирлянда,
γκάζι [г´ази] газ,
γκαράζ [гар´аз] гараж,
γκαλερί [галэр´и] галерея,
γκαρνταρόμπα [гардар´оба] гардероб,
Γιουγκοσλάβος [йугосл´авос] югослав
[ŋк]: ‘заднеязычное н+ к’; только в иностранных словах ιγκόγνιτο [иŋк´огнито] инкогнито,
Φραγκφούρτη [фраŋкф´урти] Франкфурт,
Ουάσιγκτον [у´асиŋктон] Вашингтон
ΓΧ      γχ
[ŋх]: ‘заднеязычное н+ х’ έγχρωμος [´эŋхромос] цветной,
έγχορδος [´эŋхорðос] струнный,
αγχόνη [аŋх´они] петля,
σύγχρονος [с´иŋхронос] современный
ΓΙ      γι
[й]; перед гласным Γιουγκοσλάβος [йугосл´авос] югослав,
Γιούλης [й´улис] июль,
Γιαπωνέζος [йапон´эзос] японец,
Γιάννινα [й´анина] Янина,
άγιος [´айос] святой,
αγιοβασίλης [айовас´илис] дед-мороз,
αγιοβασιλιάτικος [айовасили´атикос] новогодний
Δ      δ
[ð],
звонкое межзубное д,
как в словах this,
there,
than английского языка
δέντρο [ð´эндро] дерево,
δυάδα [ðи´аðа] пара,
δελφίνι [ðэлф´ини] дельфин,
καθεδρικός ναός [каθэðрик´ос на´ос] кафедральный собор,
τετράδιο [тэтр´аðйо] тетрадь,
δημοκρατία [ðимократ´иа] республика,
εφημερίδα [эфимэр´иðа] ежедневная газета,
δερμάτινος [ðэрм´атинос] кожаный,
δίπλωμα [ð´иплома] диплом,
δραχμή [ðрахм´и] драхма,
ιδέα [иð´эа] идея,
ορθόδοξος [орθ´оðоксос] православный,
ιδιωτισμός [иðиотизм´ос] своеобразие,
Δαρδανέλλια [ðарðан´элиа] Дарданеллы,
Δημήτριος [ðим´итриос] Дмитрий
Ε      ε
[э] εκκλησία [экклис´иа] церковь,
θερμόμετρο [θэрм´омэтро] теплоизмеритель,
Ελένη [эл´эни] Елена,
Ελβετία [элвэт´иа] Швейцария,
μετέωρος [мэт´эорос] парящий,
μετεωρολογικός [мэтэоролойик´ос] метеорологический,
Μελίτη [мэл´ити] Мальта
ΕΙ      ει
[и] ειρήνη [ир´ини] мир, спокойствие,
Ειρήνη Ирина,
Ειρηνικός ωκεανός [ириник´ос окэан´ос] Тихий океан,
ειρωνεία [ирон´иа] ирония,
εικόνα [ик´она] изображение, икона,
εικονογραφημένος [иконоγрафим´энос] иллюстрированный
ΕΥ      ευ
[эв] перед гласным и звонким согласным Ευρώπη [эвр´опи] Европа,
εύρηκα [´эврика] я нашел, эврика,
ευδοξία [эвðокс´иа] хорошая репутация,
ευγενής [эвйэн´ис] благородный,
Ευγένιος [эвй´эниос] Евгений,
παρασκευή [параскэв´и] приготовление,
Παρασκευή пятница,
Παρασκευή Прасковья,
θεραπεύω [θэрап´эво] исцеляю,
Εύα [´эва] Ева
[эф] перед глухим согласным ευκάλυπτος [эфк´алиптос] эвкалипт,
Εύξεινος πόντος [´эфксинос п´ондос] Гостеприимное море (Черное море),
θεραπευτικός [θэрапэфтик´ос] лечебный
Ζ      ζ
[з] ζώνη [з´они] пояс, зона,
Ζάκυνθος [з´акинфос] Закинф,
ζωή [зо´и] жизнь,
Ζωή Зоя,
ζωολόγος [зоол´оγос] зоолог,
ζωγραφική [зоγрафик´и] живопись
Η      η
[и] Ιησούς [иис´ус] Иисус,
Κρήτη [кр´итиКрит,
αριθμητική [ариθмитик´иарифметика,
ήπειρος [´ипирос] материк,
Ήπειρος Эпир,
ηχώ [их´о] эхо,
ήλεκτρο [´илэктро] янтарь,
ηλεκτρονικός [илэктроник´ос] электрический,
ήρωας [´ироас] герой,
ηρωισμός [ироизм´ос] героизм,
κάμηλος [к´амилос] верблюд,
πάρδαλη [п´арðалилеопард,
καμηλοπάρδαλη [камилоп´арðалижираф
Θ      θ
[θ],
глухое межзубное т,
как в словах three,
throw,
theatre английского языка
Θεσσαλία [θэсал´иа] Фессалия,
Θράκη [θр´аки] Фракия,
Θήβαι [θ´ивэ] Фивы,
Θεσσαλονίκη [θэсалон´ики] Фессалоники,
αριθμός [ариθм´ос] число,
θήκη [θ´ики] хранилище, футляр,
βιβλιοθήκη [вивлиоθ´ики] книгохранилище,
αποθήκη [апоθ´ики] хранилище (ср. аптека),
άρθρο [´арθро] сустав, артикль,
θεός [θэ´ос] бог,
θεολογία [θэолой´иа] богословие,
Θεόδωρος [θэ´оðорос] Федор (дар Божий),
Τιμόθεος [тим´оθэос] Тимофей (почитатель Бога),
ήθος [´иθос] нрав,
ηθικός [иθик´ос] этический,
θεωρώ [θэор´о] рассматриваю,
θεωρία [θэор´иа] теория, рассмотрение,
πάθος [п´аθос] страдание, болезнь,
παθολόγος [паθол´оγос] врач-терапевт
Ι      ι
[и] ιατρός [иатр´ос] врач,
παιδίατρος [пэð´иатрос] детский врач,
ιππος [´ипос] конь,
Φίλιππος [ф´илипос] Филипп (конелюб),
ιπποδρομία [ипоðром´иа] скáчки,
ιππική [ипик´и] конный спорт,
ιστορία [истор´иа] история,
καλαμάρι [калам´аричернильница, кальмар5,
συρτάκι[сирт´акисиртаки,
Ισραήλ [изра´ил] Израиль
Κ      κ
[к] κύκλος [к´иклос] круг,
Κυκλάδες [кикл´аðэс] Киклады,
κόσμος [к´озмос] миропорядок,
κοσμητική [козмитик´и] искусство наряда,
κέραμος [к´эрамос] черепица,
κεραμική [кэрамик´и] керамика,
κροκόδειλος [крок´оðилос] крокодил,
άκακος [´акакос] незлобивый,
Ακάκιος [ак´акиос] Акакий
Λ      λ
[л] Λήμνος [л´имнос] Лемнос,
λύρα [л´ира] лира,
λυρικός [лирик´ос] лирический,
λύση [л´иси] развязка,
παράλυση [пар´алиси] паралич,
κατακλύζω [катакл´изо] смываю,
κατακλυσμός [катаклизм´ос] потоп, катаклизм,
κλύσμα [кл´изма] промывание, клизма,
Λεωνίδας [лэон´иðас] Леонид
Μ      μ
[м] μορφή [морф´и] образ,
μούσα [м´уса] муза,
μουσική [мусик´и] музыка,
μουσείο [мус´ио] музей,
μιμούμαι [мим´умэ] подражаю,
Μακεδονία [макэðон´иа] Македония,
Μαραθών [мараθ´он] Марафон,
Μόσχα [м´осха] Москва
ΜΠ    μπ
[б]; в начале слова μπουφές [буф´эс] буфет,
μπότα [б´ота] сапог,
μπροσούρα [брос´ура] брошюра,
μπόμπα [б´омба] бомба
[мб]; в середине слова перед гласным или звонким согласным μπόμπα [б´омба] бомба,
εμπειρία [эмбир´иа] опыт,
λάμπω [л´амбо] свечу,
λάμπα [л´амба] лампа
[мп]; в середине слова перед глухим согласным άμεμπτος [´амемптос] безупречный,
σύμπτωμα [с´имптома] признак, симптом
Ν      ν
[н] νάρκη [н´арки] спячка,
νάρκωση [н´аркоси] усыпление,
νικώ [ник´о] побеждаю,
νικητής [никит´ис] победитель,
Νικήτας [ник´итас] Никита,
Νεάπολις [нэ´аполис] Неаполь,
Ναύπλιον [н´афплионНавплион
ΝΤ      ντ
[д]; в начале слова ντουζίνα [дуз´ина] дюжина,
ντιβάνι [див´ани] диван,
ντροπή [дроп´и] стыд
[нд]; в середине слова перед гласным или звонким согласным πέντε [п´энде] пять,
γέροντας [й´эрондас] старик,
μαντίλι [манд´или] платок,
πάντα [п´анда] всегда,
μάντρα [м´андра] загон для скота,
αρχιμαντρίτης [архимандр´итис] архимандрит
[нт]; в некоторых иностранных словах κόντρα [к´онтра] против,
κομπλιμέντο [комплим´энто] комплимент
Ξ      ξ
[кс] ξένος [кс´энос] чужой, гость,
Ξενία [ксэн´иа] Ксения (гостеприимная),
δόξα [ð´окса] слава,
παράδοξος [пар´аðоксос] невероятный,
Νάξος [н´аксос] Наксос,
Αλεξάνδρεια [алекс´анðриа] Александрия,
Αλέξης [ал´эксис] Алексей
Ο      ο
[о] ορθός [орθ´ос] прямой, правильный,
ορθογραφία [орθоγраф´иа] правописание,
Όλυμπος [´олимбос] Олимп,
όραση [´ораси] зрение,
πανόραμα [пан´орама] панорама (букв. всеобозрение),
πόλεμος [п´олэмос] война
ΟΙ      οι
[и] όμοιος [´омиос] подобный,
ομοιοπαθητική [омиопаθитик´и] гомеопатия,
οίκος [´икос] дом,
οικονομία [иконом´иа] домохозяйство,
ποινή [пин´и] наказание (ср. пеня),
ποιητής [пиит´ис] поэт,
ποίηση [п´ииси] поэзия
ΟΥ      ου
[у] ουρανός [уран´ос] небо,
οικουμένη [икум´эни] мир (ойкуменанаселяемая земля),
πλούτος [пл´утос] богатство,
ούζο [´узо] узо (сорт водки),
νους [н´ус] ум,
Θεόδουλος [θэ´оðулос] Федул (раб Божий)
Π      π
[п] προπύλαια [проп´илэа] пропилеи,
πιπέρι [пип´эри] перец,
πολύκαρπος [пол´икарпос] многоплодный,
Πολύκαρπος Поликарп,
Παρνασσός [парнас´ос] Парнас,
Πέτρος [п´этрос] Петр
Ρ      ρ
[р] ρυθμός [риθм´ос] ритм, темп,
πρώτος [пр´отос] первый,
δρώ [ðр´о] действую,
δράση [ðр´аси] действие,
δράμα [ðр´ама] драма, действо,
Ρόδος [р´оðос] Родос
Σ      σ,
ς
[с] Σάμος [с´амосСамос,
στρατός [страт´осармия,
στρατηγός [страгиγ´осгенерал,
σείω [с´ио] трясу,
σεισμός [сизм´осземлетрясение,
σοφία [соф´иа] мудрость
[з]; перед звонким согласным σεισμός [сизм´ос] землетрясение,
κοσμητική [козмитик´и] косметика,
σχίσμα [сх´изма] раскол
Τ      τ
[т] τομή [том´и] разрез,
ανατομία [анатом´иа] анатомия,
άτομο [´атомо] индивидуум, атом,
τροφή [троф´и] питание,
στόμα [ст´ома] рот,
στήλη [ст´или] столб
ΤΖ      τζ
[дз] τζάκι [дз´аки] камин
ΤΣ      τσ
[ц] ρετσίνα [рэц´ина] рецина (сорт вина),
τσίρκο [ц´ирко] цирк,
τσέπη [ц´эпи] карман
Υ      υ
[и] τύπος [т´ипос] отпечаток,
τυπογραφικός [типоγрафик´ос] типографский,
σύστημα [с´истима] система,
μύθος [м´иθос] басня, миф
Φ      φ
[ф] σφαίρα [сф´эра] шар,
φύση [ф´иси] природа,
φως [фос] свет,
φωτογραφία [фотоγраф´иа] светопись, фотография,
φιλώ [фил´о] целую
Χ      χ
[х] Χίος [х´иос] Хиос,
χρώμα [хр´ома] цвет,
χρωματισμός [хроматизм´ос] расцветка,
χρηστομάθεια [христом´аθиа] хрестоматия (букв. полезное для учения),
χορός [хор´ос] танец
Ψ      ψ
[пс] ψυχή [псих´и] душа,
ψυχίατρος [псих´иатрос] психиатр (душецелитель),
ψεύτης [пс´эфтис] обманщик
Ω      ω
[о] ώρα [´ора] час,
άνθρωπος [´анθропос] человек,
συναγωγή [синаγой´и] синагога (сонмище),
Ρώσος [р´осос] русский,
Ρωσία [рос´иа] Россия,
ρωσικά [росик´а] русский язык
 1. В наборе UNICODE для греческого алфавита предусмотрены символы от U+0370 до U+03FF, для расширенного греческого алфавита от U+1F00 до U+1FFF, для древнегреческих цифр от U+10140 до U+1018F; есть также символы для древних вариантов греческой письменности — письма Фестского диска, критского линейного письма B, карийского и кипрского слогового письма.
 2. Начальное и серединное написание.
 3. Конечное написание.
 4. Для греческого вопросительного знака (;) в наборе UNICODE существует специальный символ &#037E.
 5. Значение развилось благодаря метафоре: кальмары выделяют черноватую жидкость.

Автор-составитель таблицы чтения букв и буквосочетаний греческого языка:
Егор А. Поликарпов, просветительский проект «ZAUMNIK.RU — Уроки латыни и древнегреческого»

Буква Название Произношение на русском Латинская транслитерация Числовое значение
совр. греч. русское др.-греч. совр. греч.
Α, α άλφα альфа а a 1
Β, β βήτα бета (вита) в b v 2
Γ, γ γάμμα
γάμα
гамма глухая, шипящая Г, типа украинской в слове Гривна g gh, g, j 3
Δ, δ δέλτα дельта д d d, dh 4
Ε, ε έψιλον эпсилон э e 5
Ζ, ζ ζήτα дзета (зита) з z 7
Η, η ήτα эта (ита) и e, e i 8
Θ, θ θήτα тета (фита) как в англ. th th 9
Ι, ι ιώτα
γιώτα
йота и/й i 10
Κ, κ κάππα κάπα каппа к k 20
Λ, λ λάμδα λάμβδα лямда (лямбда) л l 30
Μ, μ μι
μυ
мю (ми) м m 40
Ν, ν νι
νυ
ню (ни) н n 50
Ξ, ξ ξι кси кс x x, ks 60
Ο, ο όμικρον омикрон о o 70
Π, π πι пи п p 80
Ρ, ρ ρω ро р r (: rh) r 100
Σ, σ, ς σίγμα сигма с s 200
Τ, τ ταυ тау (тав) т t 300
Υ, υ ύψιλον ипсилон и/й/в/ф u, y y, v, f 400
Φ, φ φι фи ф ph f 500
Χ, χ χι хи х ch ch, kh 600
Ψ, ψ ψι пси пс ps 700
Ω, ω ωμέγα омега о o, o o 800

 

Особенности произношения

Ряд греческих букв в зависимости от своего положения передаёт несколько звуков:

γ – произносится как украинское Г (глухое), но перед гласными ε, ι, η, υ становится похоже на Й:
γίνομαι (йи́номэ) – становлюсь
γιὲν (йе́н) – йен,
а перед согласными γ, κ, χ, ξ (т.е. в сочетаниях γγ, γκ, γχ, γξ) произносится как Н:
άγγλος (а́нглос) – англичанин
Αγκόλα (Анго́ла) – Ангола
άγχος (а́нхос) – стресс

η, ι, υ – произносятся как русское И, но в безударном положении (после гласных и перед гласными) как русское Й:
Μάιος (Ма́йос) – Май

υ – между гласными и звонкими согласными а также между двумя гласными звучит как русское В:
αυγό (авго́) – яйцо
αυλή (авли́) – двор
αλιέυω (алиэ́во) – рыбачу,
а перед глухими согласными как русское Ф:
αυτό (афто́) – это
ευκαιρία (эфкери́я) – шанс

κ – произносится как русское К, но после букв γ и ν звучит как Г:
ανάγκη (ана́нги) – необходимость
Звук Г в словах иностранного происхождения обычно передаётся сочетанием γκ:
γκολ (гол) – гол

σ – произносится как русское С, а перед звонкими согласными как З:
πλάσμα (пла́зма) – существо
(σ пишется в начале и в середине слова, в конце слова пишется ОБЯЗАТЕЛЬНО ς)

π – произносится как русское П, но после μ звучит как Б:
έμπορος (э́мборос) – торговец

τ – произносится как русское Т, но после ν звучит как Д:
έντονος (э́ндонос) – яркий

ξ и ψ – произносятся как КС и ПС, но когда предшествующее слово оканчивается на Н, то звучат более звонко, примерно как ГЗ и БЗ:
τον ξέρω (тон кзе́ро) – я его знаю

Буквы δ и θ не имеют точного соответсвия в русском языке.
δ – как английское th в словах this, they, далее буду обозначать в транскрипции как [д]
θ – как английское th в словах think, thin, далее буду обозначать в транскрипции как [ф]

λ – произносится мягко, как Л в названии ноты Ля

 

Сочетания букв

Сочетания μπ и ντ в НАЧАЛЕ слов читаются как Б и Д соответственно:
μπορώ (боро́) – могу
ντύνω (ди́но) – одеваю

Сочетание τσ – передаёт звук Ц:
έτσι (э́ци) – так

Сочетание τζ – передаёт звук ДЗ:
τζάμι (дза́ми) – стекло

Сочетания ει, οι, υι передают звук И:
κείμενο (ки́мено) – текст

Сочетание ου произносится как У:
Άγια Πετρούπολη (А́йя Петру́поли) – Санкт Петербург

Сочетание αι произносится как Э или Е:
αίμα (э́ма) – кровь

Сочетания αυ, ευ, ηυ в некоторых случаях произносятся как АВ или АФ, ЕВ или ЕФ, ИВ или ИФ (смотрите выше – буква υ)

Сочетание ντ читается, как НД.

Сочетание γχ читается, как НХ.

Нет разницы в произношении удвоенных согласных (исключение γγ – см. выше). Например: ββ читается, как β, κκ = κ, μμ = μ, νν = ν, ππ = π, σσ = σ, ττ = τ.

photo 2024 02 07 13 36 22 - Греческий алфавит

Комментировать

1 Комментарий

 • Елена, 21.06.2022

  Запоминалка для греческого алфавита.

  Альфа Бета Гамма Дельта
  а за ними Эпсилон
  Дзета Эта Тета Йота
  Каппа Лямбда Мю и Ню
  Кси и Омикрон — а дальше?
  Пи и Ро — ну а потом?
  Сигма Тау, Сигма Тау, Сигма Тау, Ипсилон!
  Фи Фи, Хи Хи, Пси, Омега!

  Ответить »