Греческий алфавит

Гре­че­ский алфа­вит состо­ит из 24 букв1.

В круг­лых скоб­ках ука­за­но назва­ние бук­вы в тра­ди­ци­он­ном про­из­но­ше­нии, рекон­стру­и­ро­ван­ном для древ­не­гре­че­ско­го язы­ка гол­ланд­ским гума­ни­стом Эраз­мом Роттердамским.

бук­ва назва­ние бук­ва назва­ние
Α α άλφα аль­фа Ν ν νι ни (ню)
Β β βήτα вита (бета) Ξ ξ ξι кси
Γ γ γάμμα гам­ма Ο ο όμικρον омик­рон
Δ δ δέλτα дель­та Π π πι пи
Ε ε έψιλον эпси­лон Ρ ρ ρο, ρω ро
Ζ ζ ζήτα зита (дзе­та) Σ σ2 ς3 σίγμα сиг­ма
Η η ήτα ита (эта) Τ τ ταυ таф (тау)
Θ θ θήτα фита (тета) Υ υ ύψιλον ипси­лон
Ι ι γιώτα йота Φ φ φι фи
Κ κ κάππα кап­па Χ χ χι хи
Λ λ λάμ(β)δα лам­да (лямб­да) Ψ ψ ψι пси
Μ μ μι ми (мю) Ω ω ωμέγα оме­га

Допол­ни­тель­ные замечания

Точ­ка с запя­той (;) в гре­че­ском язы­ке, в отли­чие от рус­ско­го, слу­жит зна­ком вопро­са. Πού; Где? Πότε; Когда?4

Точ­ке с запя­той рус­ско­го язы­ка в гре­че­ском язы­ке соот­вет­ству­ет точ­ка ввер­ху стро­ки, η άνω τελεία (·).

 

Звуки современного греческого языка и их буквенное выражение

(не пред­на­зна­ча­ет­ся для чте­ния Сеп­ту­а­гин­ты, Ново­го Заве­та, отцов церк­ви и визан­тий­ской литературы)

Таблица соответствий «от написания к звуку»

Бук­ва или буквосоч. Рус­ская транс­крипция и описание При­ме­ры, транс­крипция, перевод
Α      α
[а] άλφα [´алфааль­фа,
ακουστική [акустик´и] аку­сти­ка,
άθεος [´аθэос] без­бож­ник,
παραλληλισμός [паралилизм´ос] парал­ле­лизм,
ακαδημία [акаðим´иаака­де­мия,
αεροδρόμιο [аэроðр´омио] аэро­дром,
Αναστασία [анастас´иаАна­ста­сия,
Ασία [ас´иаАзия
ΑΙ      αι
[э] αισθητική [эсθитик´и] эсте­ти­ка,
Αιθιοπία [эθиоп´иа] Эфи­о­пия,
γεωδαισία [йэоðэс´иа] гео­де­зия,
παιδαγωγική [пэðаγойк´и] педа­го­ги­ка,
δαιμονικός [ðэмоник´ос] демо­ни­че­ский,
Αίγυπτος [´эйип­тос] Еги­пет,
αρχαιολογία [архэолой´иа] архео­ло­гия
ΑΥ      αυ
[ав] перед глас­ным и звон­ким согласным παύω [п´аво] пре­кра­щаю,
τραυματισμός [травматизм´ос] ране­ние,
Αύγουστος [´авγустос] август,
υδραυλική [иðравлик´и] гид­рав­ли­ка,
Παύλος [п´авлос] Павел
[аф] перед глу­хим согласным παύση [п´афси] пре­кра­ще­ние, пау­за,
αυτόματο [афт´омато] авто­мат,
αυτοκράτωρ [афтокр´атор] само­дер­жец,
ναυτικός [нафтик´ос] мор­ской,
Αυστραλία [афстрал´иа] Австра­лия,
Αυστρία [афстр´иа] Австрия
Β      β
[в] βιογραφία [виоγраф´иа] био­гра­фия,
βιζαβί [визав´и] виза­ви,
βιταμίνες [витам´инес] вита­ми­ны,
βιβλιοθηκάριος [вивлиоθик´ариос] биб­лио­те­карь,
δισκοβολία [ðис­ковол´иа] дис­ко­ме­та­ние,
σερβιτόρος [сервит´орос] офи­ци­ант,
Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος [вас´илиос ο вулγарокт´онос] Васи­лий Болгаробойца
Γ      γ
[γ]: фри­ка­тив­ное г,
как в укра­ин­ском языке
λόγος [л´оγос] сло­во,
λογοτεχνία [лоγотехн´иа] лите­ра­ту­ра,
Γαλλία [γал´иа] Фран­ция, Гал­лия,
γαλήνη [γал´ини] спо­кой­ствие,
Γαλήνη Гали­на,
Βουλγαρία [Вулγар´иа] Бол­га­рия,
γαστρικός [γастрик´ос] желу­доч­ный,
γεωγραφία [йэоγраф´иа] гео­гра­фия
[й],
близ­кое сред­не­языч­но­му г; перед ι,
ε,
η,
υ,
αι,
ει,
οι,
υι
Γενάρης [йэн´арис] январь,
Γερμανία [йэрман´иа] Гер­ма­ния,
γενεαλογία [йэнэа­лой´иа] родо­слов­ная,
γύψινος [й´ипси­нос] гип­со­вый,
γυναίκα [йин´эка] жен­щи­на,
γυναικολογία [йинэко­лой´иа] гине­ко­ло­гия,
γεωγραφία [йэоγраф´иа] гео­гра­фия,
ευγενής [эвйэн´ис] бла­го­род­ный,
Ευγένιος [эвй´эниос] Евге­ний,
Αγία Σοφία [ай´иа соф´иа] свя­тая София,
ΓΓ      γγ
[ŋг]: ‘зад­не­языч­ное н+ г’ αγγούρι [аŋг´ури] огу­рец,
αγγλικός [аŋглик´ос] англий­ский,
εγγράμματος [эŋгр´аматос] гра­мот­ный,
πλάστιγγας [пл´астиŋгас] весы,
σπόγγος [сп´оŋгос] губ­ка
ΓΚ      γκ
[ŋг]: ‘зад­не­языч­ное н+ г’; в искон­ных словах άγκυρα [´аŋгира] якорь,
αγκυροβολώ [аŋгировол´о] бро­саю якорь,
αγκώνας [аŋг´онас] локоть,
αγκίστρι [аŋг´истри] крю­чок, удоч­ка,
εγκαρδιότητα [эŋгарðи´отита] сер­деч­ность,
εγκλιματισμός [эŋглиматизм´ос] аккли­ма­ти­за­ция
[г]; обыч­но в заим­ство­ван­ных сло­вах и/или в нача­ле слова γκαζόζα [газ´оза] гази­ро­ван­ная вода,
γκαρσόνι [гарс´они] офи­ци­ант,
γκιρλάντα [гирл´анда] гир­лян­да,
γκάζι [г´ази] газ,
γκαράζ [гар´аз] гараж,
γκαλερί [галэр´и] гале­рея,
γκαρνταρόμπα [гардар´оба] гар­де­роб,
Γιουγκοσλάβος [йугосл´авос] юго­слав
[ŋк]: ‘зад­не­языч­ное н+ к’; толь­ко в ино­стран­ных словах ιγκόγνιτο [иŋк´огни­то] инког­ни­то,
Φραγκφούρτη [фраŋкф´урти] Франк­фурт,
Ουάσιγκτον [у´асиŋктон] Вашинг­тон
ΓΧ      γχ
[ŋх]: ‘зад­не­языч­ное н+ х’ έγχρωμος [´эŋхромос] цвет­ной,
έγχορδος [´эŋхорðос] струн­ный,
αγχόνη [аŋх´они] пет­ля,
σύγχρονος [с´иŋхронос] совре­мен­ный
ΓΙ      γι
[й]; перед гласным Γιουγκοσλάβος [йугосл´авос] юго­слав,
Γιούλης [й´улис] июль,
Γιαπωνέζος [йапон´эзос] япо­нец,
Γιάννινα [й´ани­на] Яни­на,
άγιος [´айос] свя­той,
αγιοβασίλης [айовас´илис] дед-мороз,
αγιοβασιλιάτικος [айовасили´атикос] ново­год­ний
Δ      δ
[ð],
звон­кое меж­зуб­ное д,
как в сло­вах this,
there,
than англий­ско­го языка
δέντρο [ð´энд­ро] дере­во,
δυάδα [ðи´аðа] пара,
δελφίνι [ðэлф´ини] дель­фин,
καθεδρικός ναός [каθэðрик´ос на´ос] кафед­раль­ный собор,
τετράδιο [тэтр´аðйо] тет­радь,
δημοκρατία [ðимократ´иа] рес­пуб­ли­ка,
εφημερίδα [эфимэр´иðа] еже­днев­ная газе­та,
δερμάτινος [ðэрм´атинос] кожа­ный,
δίπλωμα [ð´ипло­ма] диплом,
δραχμή [ðрахм´и] драх­ма,
ιδέα [иð´эа] идея,
ορθόδοξος [орθ´оðоксос] пра­во­слав­ный,
ιδιωτισμός [иðиотизм´ос] свое­об­ра­зие,
Δαρδανέλλια [ðарðан´элиа] Дар­да­нел­лы,
Δημήτριος [ðим´итриос] Дмит­рий
Ε      ε
[э] εκκλησία [экклис´иа] цер­ковь,
θερμόμετρο [θэрм´омэтро] теп­ло­из­ме­ри­тель,
Ελένη [эл´эни] Еле­на,
Ελβετία [элвэт´иа] Швей­ца­рия,
μετέωρος [мэт´эорос] паря­щий,
μετεωρολογικός [мэтэоролойик´ос] метео­ро­ло­ги­че­ский,
Μελίτη [мэл´ити] Маль­та
ΕΙ      ει
[и] ειρήνη [ир´ини] мир, спо­кой­ствие,
Ειρήνη Ири­на,
Ειρηνικός ωκεανός [ириник´ос окэан´ос] Тихий оке­ан,
ειρωνεία [ирон´иа] иро­ния,
εικόνα [ик´она] изоб­ра­же­ние, ико­на,
εικονογραφημένος [иконоγрафим´энос] иллю­стри­ро­ван­ный
ΕΥ      ευ
[эв] перед глас­ным и звон­ким согласным Ευρώπη [эвр´опи] Евро­па,
εύρηκα [´эврика] я нашел, эври­ка,
ευδοξία [эвðокс´иа] хоро­шая репу­та­ция,
ευγενής [эвйэн´ис] бла­го­род­ный,
Ευγένιος [эвй´эниос] Евге­ний,
παρασκευή [параскэв´и] при­го­тов­ле­ние,
Παρασκευή пят­ни­ца,
Παρασκευή Прас­ко­вья,
θεραπεύω [θэрап´эво] исце­ляю,
Εύα [´эва] Ева
[эф] перед глу­хим согласным ευκάλυπτος [эфк´алиптос] эвка­липт,
Εύξεινος πόντος [´эфкси­нос п´ондос] Госте­при­им­ное море (Чер­ное море),
θεραπευτικός [θэрапэфтик´ос] лечеб­ный
Ζ      ζ
[з] ζώνη [з´они] пояс, зона,
Ζάκυνθος [з´акин­фос] Зак­инф,
ζωή [зо´и] жизнь,
Ζωή Зоя,
ζωολόγος [зоол´оγос] зоо­лог,
ζωγραφική [зоγрафик´и] живо­пись
Η      η
[и] Ιησούς [иис´ус] Иисус,
Κρήτη [кр´итиКрит,
αριθμητική [ариθмитик´иариф­ме­ти­ка,
ήπειρος [´ипирос] мате­рик,
Ήπειρος Эпир,
ηχώ [их´о] эхо,
ήλεκτρο [´илэк­тро] янтарь,
ηλεκτρονικός [илэктроник´ос] элек­три­че­ский,
ήρωας [´ироас] герой,
ηρωισμός [ироизм´ос] геро­изм,
κάμηλος [к´амилос] вер­блюд,
πάρδαλη [п´арðалилео­пард,
καμηλοπάρδαλη [камилоп´арðалижираф
Θ      θ
[θ],
глу­хое меж­зуб­ное т,
как в сло­вах three,
throw,
theatre англий­ско­го языка
Θεσσαλία [θэсал´иа] Фес­са­лия,
Θράκη [θр´аки] Фра­кия,
Θήβαι [θ´ивэ] Фивы,
Θεσσαλονίκη [θэсалон´ики] Фес­са­ло­ни­ки,
αριθμός [ариθм´ос] чис­ло,
θήκη [θ´ики] хра­ни­ли­ще, футляр,
βιβλιοθήκη [вив­лиоθ´ики] кни­го­хра­ни­ли­ще,
αποθήκη [апоθ´ики] хра­ни­ли­ще (ср. апте­ка),
άρθρο [´арθро] сустав, артикль,
θεός [θэ´ос] бог,
θεολογία [θэолой´иа] бого­сло­вие,
Θεόδωρος [θэ´оðорос] Федор (дар Божий),
Τιμόθεος [тим´оθэос] Тимо­фей (почи­та­тель Бога),
ήθος [´иθос] нрав,
ηθικός [иθик´ос] эти­че­ский,
θεωρώ [θэор´о] рас­смат­ри­ваю,
θεωρία [θэор´иа] тео­рия, рас­смот­ре­ние,
πάθος [п´аθос] стра­да­ние, болезнь,
παθολόγος [паθол´оγос] врач-тера­певт
Ι      ι
[и] ιατρός [иатр´ос] врач,
παιδίατρος [пэð´иатрос] дет­ский врач,
ιππος [´ипос] конь,
Φίλιππος [ф´илипос] Филипп (коне­люб),
ιπποδρομία [ипоðром´иа] скáч­ки,
ιππική [ипик´и] кон­ный спорт,
ιστορία [истор´иа] исто­рия,
καλαμάρι [калам´аричер­ниль­ни­ца, каль­мар5,
συρτάκι[сирт´акисир­та­ки,
Ισραήλ [изра´ил] Изра­иль
Κ      κ
[к] κύκλος [к´иклос] круг,
Κυκλάδες [кикл´аðэс] Кикла­ды,
κόσμος [к´озмос] миро­по­ря­док,
κοσμητική [козми­тик´и] искус­ство наря­да,
κέραμος [к´эра­мос] чере­пи­ца,
κεραμική [кэра­мик´и] кера­ми­ка,
κροκόδειλος [крок´оðи­лос] кро­ко­дил,
άκακος [´акакос] незло­би­вый,
Ακάκιος [ак´акиос] Ака­кий
Λ      λ
[л] Λήμνος [л´имнос] Лем­нос,
λύρα [л´ира] лира,
λυρικός [лирик´ос] лири­че­ский,
λύση [л´иси] раз­вяз­ка,
παράλυση [пар´алиси] пара­лич,
κατακλύζω [катакл´изо] смы­ваю,
κατακλυσμός [катаклизм´ос] потоп, ката­клизм,
κλύσμα [кл´изма] про­мы­ва­ние, клиз­ма,
Λεωνίδας [лэон´иðас] Лео­нид
Μ      μ
[м] μορφή [морф´и] образ,
μούσα [м´уса] муза,
μουσική [мусик´и] музы­ка,
μουσείο [мус´ио] музей,
μιμούμαι [мим´умэ] под­ра­жаю,
Μακεδονία [макэðон´иа] Маке­до­ния,
Μαραθών [мараθ´он] Мара­фон,
Μόσχα [м´осха] Москва
ΜΠ    μπ
[б]; в нача­ле слова μπουφές [буф´эс] буфет,
μπότα [б´ота] сапог,
μπροσούρα [брос´ура] бро­шю­ра,
μπόμπα [б´омба] бом­ба
[мб]; в сере­дине сло­ва перед глас­ным или звон­ким согласным μπόμπα [б´омба] бом­ба,
εμπειρία [эмбир´иа] опыт,
λάμπω [л´амбо] све­чу,
λάμπα [л´амба] лам­па
[мп]; в сере­дине сло­ва перед глу­хим согласным άμεμπτος [´амемптос] без­упреч­ный,
σύμπτωμα [с´имптома] при­знак, симптом
Ν      ν
[н] νάρκη [н´арки] спяч­ка,
νάρκωση [н´арко­си] усып­ле­ние,
νικώ [ник´о] побеж­даю,
νικητής [никит´ис] побе­ди­тель,
Νικήτας [ник´итас] Ники­та,
Νεάπολις [нэ´аполис] Неа­поль,
Ναύπλιον [н´афп­лионНав­пли­он
ΝΤ      ντ
[д]; в нача­ле слова ντουζίνα [дуз´ина] дюжи­на,
ντιβάνι [див´ани] диван,
ντροπή [дроп´и] стыд
[нд]; в сере­дине сло­ва перед глас­ным или звон­ким согласным πέντε [п´энде] пять,
γέροντας [й´эрондас] ста­рик,
μαντίλι [манд´или] пла­ток,
πάντα [п´анда] все­гда,
μάντρα [м´андра] загон для ско­та,
αρχιμαντρίτης [архи­мандр´итис] архи­манд­рит
[нт]; в неко­то­рых ино­стран­ных словах κόντρα [к´онтра] про­тив,
κομπλιμέντο [комплим´энто] ком­пли­мент
Ξ      ξ
[кс] ξένος [кс´энос] чужой, гость,
Ξενία [ксэн´иа] Ксе­ния (госте­при­им­ная),
δόξα [ð´окса] сла­ва,
παράδοξος [пар´аðоксос] неве­ро­ят­ный,
Νάξος [н´аксос] Нак­сос,
Αλεξάνδρεια [алекс´анðриа] Алек­сан­дрия,
Αλέξης [ал´эксис] Алек­сей
Ο      ο
[о] ορθός [орθ´ос] пря­мой, пра­виль­ный,
ορθογραφία [орθоγраф´иа] пра­во­пи­са­ние,
Όλυμπος [´олимбос] Олимп,
όραση [´ораси] зре­ние,
πανόραμα [пан´орама] пано­ра­ма (букв. все­обо­зре­ние),
πόλεμος [п´олэмос] вой­на
ΟΙ      οι
[и] όμοιος [´омиос] подоб­ный,
ομοιοπαθητική [омиопаθитик´и] гомео­па­тия,
οίκος [´икос] дом,
οικονομία [иконом´иа] домо­хо­зяй­ство,
ποινή [пин´и] нака­за­ние (ср. пеня),
ποιητής [пиит´ис] поэт,
ποίηση [п´ииси] поэ­зия
ΟΥ      ου
[у] ουρανός [уран´ос] небо,
οικουμένη [икум´эни] мир (ойку­ме­нанасе­ля­е­мая зем­ля),
πλούτος [пл´утос] богат­ство,
ούζο [´узо] узо (сорт вод­ки),
νους [н´ус] ум,
Θεόδουλος [θэ´оðулос] Федул (раб Божий)
Π      π
[п] προπύλαια [проп´илэа] про­пи­леи,
πιπέρι [пип´эри] перец,
πολύκαρπος [пол´икарпос] мно­го­плод­ный,
Πολύκαρπος Поли­карп,
Παρνασσός [парнас´ос] Пар­нас,
Πέτρος [п´этрос] Петр
Ρ      ρ
[р] ρυθμός [риθм´ос] ритм, темп,
πρώτος [пр´отос] пер­вый,
δρώ [ðр´о] дей­ствую,
δράση [ðр´аси] дей­ствие,
δράμα [ðр´ама] дра­ма, дей­ство,
Ρόδος [р´оðос] Родос
Σ      σ,
ς
[с] Σάμος [с´амосСамос,
στρατός [страт´осармия,
στρατηγός [страгиγ´осгене­рал,
σείω [с´ио] тря­су,
σεισμός [сизм´осзем­ле­тря­се­ние,
σοφία [соф´иа] муд­рость
[з]; перед звон­ким согласным σεισμός [сизм´ос] зем­ле­тря­се­ние,
κοσμητική [козмитик´и] кос­ме­ти­ка,
σχίσμα [сх´изма] рас­кол
Τ      τ
[т] τομή [том´и] раз­рез,
ανατομία [анатом´иа] ана­то­мия,
άτομο [´атомо] инди­ви­ду­ум, атом,
τροφή [троф´и] пита­ние,
στόμα [ст´ома] рот,
στήλη [ст´или] столб
ΤΖ      τζ
[дз] τζάκι [дз´аки] камин
ΤΣ      τσ
[ц] ρετσίνα [рэц´ина] реци­на (сорт вина),
τσίρκο [ц´ирко] цирк,
τσέπη [ц´эпи] кар­ман
Υ      υ
[и] τύπος [т´ипос] отпе­ча­ток,
τυπογραφικός [типоγрафик´ос] типо­граф­ский,
σύστημα [с´исти­ма] систе­ма,
μύθος [м´иθос] бас­ня, миф
Φ      φ
[ф] σφαίρα [сф´эра] шар,
φύση [ф´иси] при­ро­да,
φως [фос] свет,
φωτογραφία [фотоγ­раф´иа] све­то­пись, фото­гра­фия,
φιλώ [фил´о] целую
Χ      χ
[х] Χίος [х´иос] Хиос,
χρώμα [хр´ома] цвет,
χρωματισμός [хроматизм´ос] рас­цвет­ка,
χρηστομάθεια [христом´аθиа] хре­сто­ма­тия (букв. полез­ное для уче­ния),
χορός [хор´ос] танец
Ψ      ψ
[пс] ψυχή [псих´и] душа,
ψυχίατρος [псих´иатрос] пси­хи­атр (душе­це­ли­тель),
ψεύτης [пс´эфтис] обман­щик
Ω      ω
[о] ώρα [´ора] час,
άνθρωπος [´анθропос] чело­век,
συναγωγή [синаγой´и] сина­го­га (сон­ми­ще),
Ρώσος [р´осос] рус­ский,
Ρωσία [рос´иа] Рос­сия,
ρωσικά [росик´а] рус­ский язык
  1. В набо­ре UNICODE для гре­че­ско­го алфа­ви­та преду­смот­ре­ны сим­во­лы от U+0370 до U+03FF, для рас­ши­рен­но­го гре­че­ско­го алфа­ви­та от U+1F00 до U+1FFF, для древ­не­гре­че­ских цифр от U+10140 до U+1018F; есть так­же сим­во­лы для древ­них вари­ан­тов гре­че­ской пись­мен­но­сти — пись­ма Фест­ско­го дис­ка, крит­ско­го линей­но­го пись­ма B, карий­ско­го и кипр­ско­го сло­го­во­го письма.
  2. Началь­ное и сере­дин­ное написание.
  3. Конеч­ное написание.
  4. Для гре­че­ско­го вопро­си­тель­но­го зна­ка (;) в набо­ре UNICODE суще­ству­ет спе­ци­аль­ный сим­вол &#037E.
  5. Зна­че­ние раз­ви­лось бла­го­да­ря мета­фо­ре: каль­ма­ры выде­ля­ют чер­но­ва­тую жидкость.

Автор-соста­ви­тель таб­ли­цы чте­ния букв и бук­во­со­че­та­ний гре­че­ско­го язы­ка:
Егор А. Поли­кар­пов, про­све­ти­тель­ский про­ект «ZAUMNIK.RU — Уро­ки латы­ни и древнегреческого»

Бук­ва Назва­ние Про­из­но­ше­ние на русском Латин­ская транслитерация Чис­ло­вое значение
совр. греч. рус­ское др.-греч. совр. греч.
Α, α άλφα аль­фа а a 1
Β, β βήτα бета (вита) в b v 2
Γ, γ γάμμα
γάμα
гам­ма глу­хая, шипя­щая Г, типа укра­ин­ской в сло­ве Гривна g gh, g, j 3
Δ, δ δέλτα дель­та д d d, dh 4
Ε, ε έψιλον эпси­лон э e 5
Ζ, ζ ζήτα дзе­та (зита) з z 7
Η, η ήτα эта (ита) и e, e i 8
Θ, θ θήτα тета (фита) как в англ. th th 9
Ι, ι ιώτα
γιώτα
йота и/й i 10
Κ, κ κάππα κάπα кап­па к k 20
Λ, λ λάμδα λάμβδα лям­да (лямб­да) л l 30
Μ, μ μι
μυ
мю (ми) м m 40
Ν, ν νι
νυ
ню (ни) н n 50
Ξ, ξ ξι кси кс x x, ks 60
Ο, ο όμικρον омик­рон о o 70
Π, π πι пи п p 80
Ρ, ρ ρω ро р r (: rh) r 100
Σ, σ, ς σίγμα сиг­ма с s 200
Τ, τ ταυ тау (тав) т t 300
Υ, υ ύψιλον ипси­лон и/й/в/ф u, y y, v, f 400
Φ, φ φι фи ф ph f 500
Χ, χ χι хи х ch ch, kh 600
Ψ, ψ ψι пси пс ps 700
Ω, ω ωμέγα оме­га о o, o o 800

 

Особенности произношения

Ряд гре­че­ских букв в зави­си­мо­сти от сво­е­го поло­же­ния пере­да­ёт несколь­ко звуков:

γ – про­из­но­сит­ся как укра­ин­ское Г (глу­хое), но перед глас­ны­ми ε, ι, η, υ ста­но­вит­ся похо­же на Й:
γίνομαι (йи́номэ) – ста­нов­люсь
γιὲν (йе́н) – йен,
а перед соглас­ны­ми γ, κ, χ, ξ (т.е. в соче­та­ни­ях γγ, γκ, γχ, γξ) про­из­но­сит­ся как Н:
άγγλος (а́нглос) – англи­ча­нин
Αγκόλα (Анго́ла) – Анго­ла
άγχος (а́нхос) – стресс

η, ι, υ – про­из­но­сят­ся как рус­ское И, но в без­удар­ном поло­же­нии (после глас­ных и перед глас­ны­ми) как рус­ское Й:
Μάιος (Ма́йос) – Май

υ – меж­ду глас­ны­ми и звон­ки­ми соглас­ны­ми а так­же меж­ду дву­мя глас­ны­ми зву­чит как рус­ское В:
αυγό (авго́) – яйцо
αυλή (авли́) – двор
αλιέυω (алиэ́во) – рыба­чу,
а перед глу­хи­ми соглас­ны­ми как рус­ское Ф:
αυτό (афто́) – это
ευκαιρία (эфкери́я) – шанс

κ – про­из­но­сит­ся как рус­ское К, но после букв γ и ν зву­чит как Г:
ανάγκη (ана́нги) – необ­хо­ди­мость
Звук Г в сло­вах ино­стран­но­го про­ис­хож­де­ния обыч­но пере­да­ёт­ся соче­та­ни­ем γκ:
γκολ (гол) – гол

σ – про­из­но­сит­ся как рус­ское С, а перед звон­ки­ми соглас­ны­ми как З:
πλάσμα (пла́зма) – суще­ство
(σ пишет­ся в нача­ле и в сере­дине сло­ва, в кон­це сло­ва пишет­ся ОБЯЗАТЕЛЬНО ς)

π – про­из­но­сит­ся как рус­ское П, но после μ зву­чит как Б:
έμπορος (э́мборос) – торговец

τ – про­из­но­сит­ся как рус­ское Т, но после ν зву­чит как Д:
έντονος (э́ндонос) – яркий

ξ и ψ – про­из­но­сят­ся как КС и ПС, но когда пред­ше­ству­ю­щее сло­во окан­чи­ва­ет­ся на Н, то зву­чат более звон­ко, при­мер­но как ГЗ и БЗ:
τον ξέρω (тон кзе́ро) – я его знаю

Бук­вы δ и θ не име­ют точ­но­го соот­вет­свия в рус­ском язы­ке.
δ – как англий­ское th в сло­вах this, they, далее буду обо­зна­чать в тран­скрип­ции как [д]
θ – как англий­ское th в сло­вах think, thin, далее буду обо­зна­чать в тран­скрип­ции как [ф]

λ – про­из­но­сит­ся мяг­ко, как Л в назва­нии ноты Ля

 

Сочетания букв

Соче­та­ния μπ и ντ в НАЧАЛЕ слов чита­ют­ся как Б и Д соот­вет­ствен­но:
μπορώ (боро́) – могу
ντύνω (ди́но) – одеваю

Соче­та­ние τσ – пере­да­ёт звук Ц:
έτσι (э́ци) – так 

Соче­та­ние τζ – пере­да­ёт звук ДЗ:
τζάμι (дза́ми) – стекло

Соче­та­ния ει, οι, υι пере­да­ют звук И:
κείμενο (ки́мено) – текст

Соче­та­ние ου про­из­но­сит­ся как У:
Άγια Πετρούπολη (А́йя Петру́поли) – Санкт Петербург

Соче­та­ние αι про­из­но­сит­ся как Э или Е:
αίμα (э́ма) – кровь

Соче­та­ния αυ, ευ, ηυ в неко­то­рых слу­ча­ях про­из­но­сят­ся как АВ или АФ, ЕВ или ЕФ, ИВ или ИФ (смот­ри­те выше – бук­ва υ)

Соче­та­ние ντ чита­ет­ся, как НД.

Соче­та­ние γχ чита­ет­ся, как НХ.

Нет раз­ни­цы в про­из­но­ше­нии удво­ен­ных соглас­ных (исклю­че­ние γγ – см. выше). Напри­мер: ββ чита­ет­ся, как β, κκ = κ, μμ = μ, νν = ν, ππ = π, σσ = σ, ττ = τ.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки