Празднование:

История

Остробрам­ская (Ви­лен­ская) ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри яв­ля­ет­ся глав­ной свя­ты­ней Виль­ны.

Со­хра­ни­лось несколь­ко пре­да­ний, по­вест­ву­ю­щих об ис­то­рии про­ис­хож­де­ния об­ра­за. Со­глас­но од­но­му из них, ико­на бы­ла при­не­се­на из Кор­су­ни ве­ли­ким кня­зем Оль­гер­дом и по­да­ре­на пер­вой су­пру­ге Ма­рии. Вто­рая су­пру­га ве­ли­ко­го кня­зя, Иули­а­ния, пе­ре­да­ла ико­ну в Тро­иц­кую цер­ковь, от­ку­да об­раз по­пал в ча­сов­ню у ост­рых во­рот.

Дру­гое пре­да­ние го­во­рит о том, что ико­на бы­ла при­сла­на Оль­гер­ду гре­че­ским им­пе­ра­то­ром Иоан­ном Па­лео­ло­гом, ко­гда тот узнал о при­ня­тии Оль­гер­дом хри­сти­ан­ства.

По тре­тье­му ис­точ­ни­ку, чу­до­твор­ная ико­на са­ма чу­дес­но яви­лась на Ост­рых во­ро­тах 14 ап­ре­ля 1431 г. Несо­мнен­но од­но – в 1431 го­ду ико­на уже на­хо­ди­лась в ча­совне близ Тро­иц­кой церк­ви в Рус­ском (или Остром) кон­це го­ро­да Виль­ны и име­но­ва­лась Кор­сун­ской.

В 1498 г. в Вильне в свя­зи с воз­ник­шей опас­но­стью на­па­де­ния та­тар бы­ли за­ло­же­ны но­вые го­род­ские ка­мен­ные сте­ны, со­ору­же­ны во­ро­та с баш­ней, над ко­то­рой бы­ла устро­е­на ча­сов­ня. На эту ча­сов­ню (сна­ру­жи) и бы­ла по­ме­ще­на Кор­сун­ская ико­на, об­ра­щен­ная ли­ком ко вхо­дя­щим в го­род. Так как ча­сов­ня бы­ла со­ору­же­на в «остром» кон­це го­ро­да над во­ро­та­ми, то и на­зва­ние ико­ны по­сте­пен­но за­ме­ни­лось но­вым: она ста­ла име­но­вать­ся Ост­ро­во­рот­ной или Остробрам­ской (бра­ма – во­ро­та).

Во вре­ме­на унии об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы пе­ре­шел сна­ча­ла в соб­ствен­ность ба­зи­ли­ан, а за­тем, при­бли­зи­тель­но в 1624 го­ду, кар­ме­ли­тов, за­хва­тив­ших и ча­сов­ню и ико­ну в свои ру­ки. В 1671 г. кар­ме­ли­ты устро­и­ли вме­сто преж­ней (вет­хой) ча­сов­ни но­вую и, уста­нав­ли­вая в ней ико­ну, об­ра­ти­ли ее ли­ком к ко­сте­лу и го­ро­ду, т.е. внутрь.

По­сле страш­но­го по­жа­ра Виль­ны в 1714 г. ико­на бы­ла пе­ре­не­се­на в Те­ре­зин­ский ко­стел, но в 1744 г., ко­гда ча­сов­ня бы­ла вновь от­стро­е­на, сно­ва по­ме­ще­на над во­ро­та­ми. В на­ча­ле XIX сто­ле­тия ба­зи­ли­ане пы­та­лись воз­вра­тить ико­ну в свою соб­ствен­ность, спор до­шел до Ри­ма, и па­па по­ве­лел оста­вить ико­ну на по­пе­че­нии оби­те­ли кар­ме­ли­тов, так как она на­хо­ди­лась бли­же к ча­совне, в ко­то­рой пре­бы­вал свя­той об­раз.

В 1812 г. ико­на бы­ла немно­го по­вре­жде­на фран­цу­за­ми, а в 1829 г. от­ре­ста­ври­ро­ва­на. По­сле за­кры­тия в 1832 г. кар­ме­лит­ско­го мо­на­сты­ря, Те­ре­зин­ский ко­стел был пе­ре­име­но­ван в Остробрам­ский и остал­ся в ве­де­нии рим­ско-ка­то­ли­че­ско­го ду­хо­вен­ства.

Ико­на на­пи­са­на на ду­бо­вой дос­ке, изо­бра­же­ние по­яс­ное. Пре­чи­стая Де­ва изо­бра­же­на в мо­мент Бла­го­ве­ще­ния.

Ико­на оди­на­ко­во по­чи­та­ет­ся и пра­во­слав­ны­ми, и ка­то­ли­ка­ми.

Молитвы

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Остробрамской Виленской»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це и гра́да на́шего Ки́ева всемо́щная Засту́пнице!
Приими́ хвале́бное пе́ние сие́ от на́с недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет на́м, гре́шным, и да проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим Тя́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́.
К кому́ бо возопии́м Влады́чице? К кому́ прибе́гнем в го́рестех на́ших, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч на́ш и воздыха́ния на́ша прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и прибе́жище на́м гре́шным? Кто́ па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Те́м же мо́лим Тя́ усе́рдно: покры́й Твои́м хода́тайством на́ша прегреше́ния, защити́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на на́с.
О, Ма́ти Го́спода на́шего Творца́! Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чистоты́. Приими́ недосто́йную моли́тву на́шу и соблюди́ на́с в чистоте́ душе́вней, сохрани́ на́с от наве́та злы́х челове́к и от внеза́пныя сме́рти, и да́руй на́м пре́жде конца́ покая́ние. Поми́луй на́с в дневны́х часе́х и у́тренних и вече́рних, и во вся́кое вре́мя сохрани́ на́с: стоя́щих, седя́щих соблюди́, и на вся́ком пути́ ходя́щих, и в нощны́х часе́х спя́щих снабди́, покры́й и заступи́. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди на́м, Ма́ти Преблага́я, стена́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое. Ты́ храни́тельница жи́зни всея́ на́м яви́ся, Пречи́стая; Ты́ на́с изба́ви от бесо́в в ча́с сме́рти; Ты́ и по сме́рти упокое́ние обрести́ испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.
Мы́ же, гре́шнии, со упова́нием моле́ния Тебе́ возно́сим и уми́льно вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная; ра́дуйся, Преблагослове́нная; Госпо́дь с Тобо́ю, с Тобо́ю с на́ми. К Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей, и Тебе́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш по Христе́ Бо́зе предае́м, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

показать все
 
 
 
 

Молитва иная Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Остробрамской Виленской»

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными ублажа́емая! Воззри́ ми́лостиво на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щияся Тебе́, и сотвори́ предста́тельством Твои́м и заступле́нием у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́ же оты́дет от ме́ста сего́ то́щ упова́ния своего́ и посра́млен в наде́жде свое́й, но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся́ по благо́му изволе́нию се́рдца своего́, по ну́жде и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу.
Наипа́че же осени́ и огради́ покро́вом Твои́м, Милосе́рдная Ма́ти, Це́рковь Твою́ Святу́ю, вы́шним Твои́м благослове́нием архиере́и на́ши правосла́вныя укрепи́, ми́ром огради́, и Святе́й Твое́й Це́ркви це́лых, здра́вых, че́стных, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Своея́ и́стины да́руй, от все́х же ви́димых и неви́димых вра́г, со все́ми правосла́вными христиа́ны, ми́лостиво изба́ви, и во правосла́вии и тве́рдей ве́ре до конца́ веко́в непосту́пно и неизме́нно сохрани́. Призира́й благосе́рдием, Всепе́тая, и призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния на всю́ страну́ на́шу, гра́ды на́ша и гра́д се́й [или́: хра́м се́й, или́: и духо́вный вертогра́д, зде́ су́щий], и на сия́ бога́тыя Твоя́ ми́лости неоску́дно излива́й. Ты́ бо еси́ всеси́льная Помо́щница и Засту́пница все́х на́с. Приклони́ся к моли́твам и все́х ра́б Твои́х, ко святе́й ико́не Твое́й зде́ притека́ющих, услы́ши воздыха́ния и гла́сы, и́миже раби́ Твои́ мо́лятся во святе́м ме́сте се́м.
А́ще же и инове́рный, и иноплеме́нник, зде́ преходя́, помо́лится, услы́ши, чадолюби́вая Госпоже́, и сего́ человеколю́бне и ми́лостивно соде́лай, я́же к по́мощи ему́ и ко спасе́нию. Ожесточе́нныя же и разсе́янныя сердцы́ свои́ми во страна́х на́ших на пу́ть и́стины наста́ви: отпа́дшия от благочести́выя ве́ры обрати́ и па́ки святе́й Правосла́вней Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви сопричти́. В доме́х люде́й Твои́х и во бра́тии святы́я оби́тели сея́ ми́р огради́ и соблюди́, в ю́ных бра́тство и смиренному́дрие утверди́, ста́рость поддержи́, о́троки наста́ви, в во́зрасте соверше́ннем су́щия умудри́, си́рыя и вдови́цы заступи́, утесне́нныя и в ско́рбех су́щия уте́ши и охрани́, младе́нцы воспита́й, боля́щия уврачу́й, плене́нныя свободи́, огражда́ющи ны́ при́сно от вся́каго зла́ бла́гостию Твое́ю, и уте́ши ми́лостивным Твои́м посеще́нием и вся́ благоде́ющия на́м. Да́руй же, Блага́я, земли́ плодоно́сие, возду́ху благорастворе́ние и вся́, я́же на по́льзу на́шу, да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, всемо́щным Твои́м предста́тельством пред Всесвято́ю Живонача́льною Тро́ицею.
Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тию и сестры́ на́ша, и вся́ от ле́т дре́вних ко святе́й ико́не Твое́й се́й припа́давшия, упоко́й в селе́ниих святы́х, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чной жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, Преблагослове́нная Де́во, и да́руй христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́ин прича́стну, да и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́, ку́пно со все́ми святы́ми, безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во Ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Остробрамская Виленская»

Икона Богородицы Остробрамская Виленская

Кондак 1

Возбранной Воеводе и предивной Заступнице рода христианскаго, благоизволившей от святыя Своея иконы изливати нам струи благодатных исцелений, похвальная восписуем Ти раби Твои, Богородице. Ты же, яко благая Заступница чтущих Тя, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Икос 1

Ангел с небесе послан бысть рещи Богородице: Радуйся! Мы же, земнороднии, дивящеся воплощению от Тебе Сына Твоего и Бога нашего, дерзаем воспевати Тебе сице:

Радуйся, благодатная Богородице Дево;

Радуйся, преблагословенная в женах.

Радуйся, яко Спаса родила еси душ наших;

Радуйся, яко Свободителя явила еси нам.

Радуйся, небесе и земли Царице;

Радуйся, яко превышши еси всякаго создания.

Радуйся, ангелы на небеси чтимая;

Радуйся, человеки на земли прославляемая.

Радуйся, яко пришедши ко Елисавете, Сама прорекла еси: «Отныне ублажат Мя вси роди»;

Радуйся, яко воистинну вси роди до ныне Тя непрестанно ублажают.

Радуйся, верно Тя величающим помощь скорую дарующая;

Радуйся, чудотворными Своими иконами, яко солнцем, светящая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 2

Видящи, всеблагая Владычице, с высоты святаго жилища Своего скорбь и тесноту жития в державе нашей, восхотела еси явити зде славу Твою, чудотворным образом Твоим подающи скорбящим утешение, болящим исцеление, бедствующим помощь, да видяще таковую милость Твою к нам, благодарными усты воспеваем вси Богу: Аллилуия.

Икос 2

Разум благопросвещен имуще, святии праотцы и пророцы в образех, видениих и сониих чудное Рождество Твое и тайну Приснодевства Твоего изобразиша. Апостоли же Христови, проразумевше духом, коль вожделенно будет для верующих изображение святейшего лика Пречистыя Девы Богоматере, избраша из среды себе божественного Луку, яко живописца предивна. И той, испросив Матернее от Тебе благословение, подкрепляемый постом и молитвою, написа первую икону Твою, Владычице, к нейже Сама рекла еси: с образом сим будут благодать Моя и сила. Сего ради со умилением и любовию воспеваем Тебе:

Радуйся, Лествице высокая, Иаковом древле виденная;

Радуйся, землю с Небом совокупльшая;

Радуйся, Бога, на земле явльшагося, во чреве Твоем понесшая;

Радуйся, яко Неопалимая Купина нетленною пребывшая.

Радуйся, светоносный Облаче, из негоже всех Владыка, яко дождь на руно, на землю сниде.

Радуйся, чудный Жезле, цветами добродетелей верных украшающая.

Радуйся, Живоносный Источниче;

Радуйся, алчущими жаждущим вечныя правды Насыщение рождшая.

Радуйся, Христа, манну жизни, во чрево Свое вместившая;

Радуйся, души наша хлебом безсмертия насыщающая.

Радуйся, яко молящиеся Тебе от всякаго зла сохраняются;

Радуйся, яко Твоя честныя иконы чудесами прославляются.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 3

Сила Вышняго осеняет всякаго человека, с верою притекающаго к Твоей цельбоносней иконе, юже даровала еси людем на утешение. Сего ради и мы, со умилением взирающе на святый Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, из глубины сердца вопием: осени и нас сирых и безпомощных, да воспоем прославляющему Тя Господу: Аллилуия.

Икос 3

Имый благое попечение о людех благосердый Господь, попусти иконе Твоей святей оставити на время некое храм Православныя Церкве, егда монаси латинстии, вземше образ Твой святый, поставиша его во храме своем. Ты же и тамо явила еси токи благодатных чудес Твоих, да познают вси христиане, коль сильна есть помощь Богоматере, и да с радостию воспевают Ти сице:

Радуйся, всех христиан помощнице;

Радуйся, Православныя Церкве славо и утешение.

Радуйся, яко отроковицею вошла еси в храм Господень;

Радуйся, яко во храме воспиталася еси.

Радуйся, святых храмов первейшее украшение;

Радуйся, яко и Сама соделалася еси храмом Сына Божия.

Радуйся, в четыредесятый день отрока Иисуса в храм Божий принесшая;

Радуйся, яко сбысться предреченное Тебе во храме Симеоном Богоприимцем.

Радуйся, любящая всех чтущих храмы Божия;

Радуйся, святых храмов твердое ограждение.

Радуйся, яко во Храме Небеснем вечно царствуеши;

Радуйся, яко вся верныя в храм сей ввести тщишися.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 4

Бурю земнаго скорбнаго жития нашего в немощех и болезнех видящи, Премилосердная Мати Божия благоизволи быти чуду явления образа своего во граде Киеве, темже мы с радостию неизреченною припадаем к Тебе, Владычице, и из глубины души благодарим Тя, дивную Заступницу, воспевающе Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше ближнии и дальнии о дивном чудеси святыя иконы Твоея, Пречистая Владычице, со усердием многим притекаху к цельбоносному Твоему образу, приемля от него дары неисчетных Твоих благодеяний. Темже и мы, аще и недостойни суще, со благоговением и радостию покланяемся Тебе пред сим чудным образом и достодолжно Тя песньми ублажаем:

Радуйся, обет девства Господеви давшая;

Радуйся, до конца той соблюдшая.

Радуйся, девство и рождество сочетавшая;

Радуйся, яко по рождестве пребыла еси Дева непорочная.

Радуйся, добрыя обеты приемлющая;

Радуйся, не соблюдающих обеты наказующая.

Радуйся, покровительнице притекающих к Тебе по обету паломников;

Радуйся, милости дарующая Тебе молящимся.

Радуйся, благим намерением способствующая;

Радуйся, злая начинания разрушающая.

Радуйся, во дни земнаго странствия нашего добрая Путеводительнице;

Радуйся, к тихому пристанищу нас приводящая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 5

Яко лучезарная звезда возсия в стране нашей святая Твоя чудотворная икона, Богородице Дево. Мы же, озаряемии сиянием пресветлых чудес Твоих, преклоняюще колена сердца, вопием Подателю чудес Богу: Аллилуия.

Икос 5

Видящи, яко тщетна есть помощь врачев земных, уврачевати болящего сына не могущих, боголюбивая мати его начат возносити усердныя молитвы ко Врачу небесному. Вразумление получив призвати в помощь Тя, Богородице, поспеши в храм Твой, ко святому образу Твоему и, совершив пред ним усердное молебное пение, испроси чудеснаго исцеления сына. Сего ради и мы немощнии, надеющиися на Твою всесильную помощь, дерзаем воспевати Ти:

Радуйся, немощным здравие дарующая;

Радуйся, всякия болезни исцеляющая.

Радуйся, оставленных врачами под Свой покров приемлющая;

Радуйся, исцеление им подающая.

Радуйся, огнь лютыя болезни утоляющая;

Радуйся, от одра смертнаго возставляющая.

Радуйся, безнадежным надеяние;

Радуйся, упование наше непостыдное.

Радуйся, немощи душевныя врачующая;

Радуйся, грешников на путь правый наставляющая.

Радуйся, греховную отъемлющая скверну;

Радуйся, бане, омывающая совесть.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 6

Предстояще пред Твоим образом, архиреев сословие, священницы, монаси и вси людие проповедуют неисчетная Твоя благодеяния, яже обильно изливаеши от святыя Твоея иконы. Сего ради и мы, грешнии, предстояще ныне пред чудотворным Твоим образом, веруем и уповаем, яко испросиши вся благая и полезная нам у Сына Твоего и Бога нашего, Ему же дерзновенно вопием: Аллилуия.

Икос 6

Возсия благодать от святыя Твоея иконы, юже иногда яве узреша разбойницы; тии же честно исповедавше грехи своя вся и избавльшеся Тобою от верныя смерти духовныя, научиша ны воспевати Ти похвалы сия:

Радуйся, от напрасныя смерти спасающая;

Радуйся, от греха смертнаго избавляющая.

Радуйся, Начальника живота и смерти рождшая;

Радуйся, Мати Живота, смерть умертвившаго.

Радуйся, яко в час смерти Своея тихо возлегла еси на одре Своем;

Радуйся, яко Сын Твой и Бог наш кротко душу Твою от тела отдели.

Радуйся, яко с телом взята была еси на небо:

Радуйся, яко и по смерти жива еси.

Радуйся, непостыдную кончину нам дарующая;

Радуйся, в час кончины нашея нас заступающая.

Радуйся, и по смерти нас не оставляющая;

Радуйся, от воздушных мытарств спасающая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 7

Хотяй явити велию любовь Свою к людям, Человеколюбец Господь Тебе, Матерь Свою Пренепорочную, покров и защиту роду христианскому дарова, да будеши печальным утешение, скорбящим радование, отчаянным надеяние, вечныя муки Своим ходатайством избавляющи и к небесному веселию всех приводящи, вопиющих непрестанно гласом хваления Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 7

Новое чудо даровала еси, Дево Богородице, от боголепныя иконы Своея, егда возвращала чада похищенныя родителем их, усердно к лику Твоему святому с молитвою притекающим. Мы же, с любовию прославляюще Тя, Помощницу нашу Всеизрядную, немолчными гласы вопием:

Радуйся, Своим пришествием нас обогащающая;

Радуйся, всех прибегающих под кров Твой приемлющая.

Радуйся, раны греховныя благоутробно врачующая;

Радуйся, праведный гнев Божий на нас, грешных, Твоим молением скоро утоляющая.

Радуйся, терпеливых страдальцев дарами благодатными ущедряющая;

Радуйся, к покаянию нас призывающая.

Радуйся, грешников молений не отвергающая;

Радуйся, желания богоугодная исполняющая.

Радуйся, радость скорую подающая;

Радуйся, на смиренныя призирающая.

Радуйся, врагов наших видимых и невидимых побеждающая;

Радуйся, любящия и чтущия Тя от всяких бед избавляющая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 8

Странно и сумнительно неверующим слышати, како от святыя Твоея иконы чудеса источаются, одебеле бо сердце людей сих, яко видяще не видят и слышаще не слышат и не обратятся к Тебе, да исцелиши их. Мы же, усердно почитающе чудотворный образ Твой, преклоньше колена, умильно лобызаем его, вопиюще Богу: Аллилуия.

Икос 8

Весь мир преисполнен, яко звездами Богосветлыми, чудотворными иконами Твоими, Богородице Дево, в нихже яко Солнце лучезарное, имеющее луну подножием и звезд сих знамениями окруженная, икона Твоя Остробрамская предивными чудесы благодатно сияет и согревает хладныя сердца наша знаменьми Твоего о нас милостиваго попечения. Сего ради чествуем Пречистаго Лика Твоего святое изображение и Тебе пред ним вопием:

Радуйся, благочестивых иноков и инокинь благая покровительнице;

Радуйся, иереев благоговейных похвало.

Радуйся, во дни скорбнаго жития нашего на земли скорая помощнице;

Радуйся, во всех бедах и напастех всемощная защитнице.

Радуйся, алчущих кормительнице;

Радуйся, жаждущим жизни питие неисчерпаемое.

Радуйся, сирот незримая воспитательнице;

Радуйся, вдов заступление.

Радуйся, лествице небесная, еюже Бог к нам сниде;

Радуйся, мосте, преводяй суших от земли на небо.

Радуйся, ключу царствия Христова;

Радуйся, двери райския нам отверзающая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 9

Всякаго естества ангельскаго превышши еси, Богородице Дево, честнейшая херувим, и славнейшая без сравнения серафим, предстоящи бо Сыну Твоему на Небеси, выну молишися Ему за род христианский, сего ради и начертание сей песни ангельской на иконе Своей имаши. Не престани молитися и о нас, недостойных, у престола Вседержителя, да с радостию вопием Господеви: Аллилуия.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут по достоянию восхвалити предивная чудеса, от святыя Твоея иконы являемая, изумевает же ум всяк пети Тя, Богородице. Ты же, яко благая сущи, приими от нас похвалы сия:

Радуйся, за христиан Сыну Твоему усердно молящаяся;

Радуйся, страну нашу святым Твоим омофором покрывающая.

Радуйся, ум наш к Богу приводящая;

Радуйся, злыя наша помыслы искореняющая.

Радуйся, сердце наше любовию к Богу воспламеняющая;

Радуйся, хотение наше ко благу наставляющая.

Радуйся, гнев Божий, праведно на ны движимый, скоро утоляющая;

Радуйся, козни духов злобы разрушающая.

Радуйся, от их нападения нас охраняющая;

Радуйся, во искушениих плоти и духа крепкая помощнице.

Радуйся, падших скорое востание;

Радуйся, к Богу наше дерзновение.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 10

Спасения ищуще, к Тебе прибегаем, Милосердная Мати, и икону Твою святую ныне обстояще, со благоговением и верою чествуем, ибо всем покланяющимся Тебе скорое вспоможение подаеши, и во иных градех и весех чтущих Тя полезное прошение исполняеши. Темже, воспоминая неисчетная чудотворения Твоя, вопием Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси Ты, ограждающая нас от всяких болезней, всем с верою призывающим Тя в помощь, Пресвятая Дево Богородице. Ты бо, Мати, младенцу, зело страждущему, исцеление даровала еси. Сего ради, прославляюще Твое Матернее милосердие, благодарственными усты вопием Ти вси из глубины души:

Радуйся, яко по молитве пред иконою Твоею болезни лютыя прекращаются;

Радуйся, всем во всякой потребе вся полезная и благая подавающая.

Радуйся, никогоже отревающая;

Радуйся, призывающих Тя заступающая.

Радуйся, в семействах мир и дружелюбие устрояющая.

Радуйся, матерей детородящих скоро и безболезненно от бремени разрешающая;

Радуйся, чад их благодатно охраняющая.

Радуйся, скорбным вдовицам и сирым помогающая;

Радуйся, в брани нашей со духами злобы нам помогающая.

Радуйся, от наветов вражиих нас спасающая;

Радуйся, от клеветы и досаждения охраняющая.

Радуйся, благая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 11

Пение наше, аще было бы и тмочисленное, не довлеет к достойному прославлению милостей Твоих, Всехвальная Владычице, яже непрестанно изливаеши роду человеческому. Мольбу безчадных супругов, пришедших к чудотворней иконе Твоей, не оставила тщетною, но даровала еси им милость деторождения. Тем же, да не неблагодарни явимся пред Тобою, по силе нашей похвальная восписуем Ти с любовию, вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоприемную свещу зрим Твою честную икону, Пречистая и Преблагословенная Дево Богородице, невещественный в душах наших возжигающе огнь любви к Тебе, Всеблагая. Ты же приими веру и усердие наше, направи на стези истины путь наш, умоли Господа и Сына Твоего, да спасет нас, имиже весть судьбами, да не погибнем в нераскаянии о гресех наших, и услыши моление к Тебе взывающих:

Радуйся, чрез икону Твою нам благодеющая;

Радуйся, Матерния щедроты Твоя на нас изливающая.

Радуйся, греховныя помыслы властно отгонящая:

Радуйся, маловерных вразумляющая.

Радуйся, неверных смыслы просвещающая:

Радуйся, милосердие Божие разумети нам помогающая.

Радуйся, страх Божий в сердца верных влагающая;

Радуйся, о храмах Божиих попечение имущих духовною радостию утешающая.

Радуйся, от сна лености нас воставляющая;

Радуйся, светом Богопознания и благочестия омраченных озаряющая.

Радуйся, блага земная, суетныя и скоропреходящия, презирати нас научающая;

Радуйся, к небесным и вечным сокровищам умы и сердца наша возводящая.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, дарова нам Господь цельбоносную икону Твою, пред нею же возносяще усердная моления, возводим ум свой к Первообразней — Тебе, Богородице, просящи даровати нам благая и полезная во временней жизни сей, и в будущей жизни блаженство безконечное, да воспоем со ангелы и всеми святыми на небеси: Аллилуия.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса, яже обильно источаеши нам от святыя Своея иконы, хвалим Тя, Пресвятая Богородице и, предстояще пред пречистым Твоим образом со слезами, умиленною душею и сокрушенным сердцем взываем Ти:

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго;

Радуйся, Мати Господа и наша Мати и покровительнице.

Радуйся, источающая всем нам неоскудныя милости;

Радуйся, избавляющая от всяких бед и напастей благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Радуйся, телес наших здравие;

Радуйся, душ наших спасение.

Радуйся, яко за всех молиши Сына Твоего и Бога нашего;

Радуйся, яко всем твориши спастися.

Радуйся, избавление всех зол;

Радуйся, полезная всем дарующая.

Радуйся, яко Тя едину надежду имамы;

Радуйся, яко Ты еси божественный покров рабом Твоим.

Радуйся, Владычице, иконою Твоею Остробрамскою благодать и милость нам являющая.

Кондак 13

О, всепетая Мати, рождшая всех святых святейшее Слово, нынешнее молебное приемши приношение, и на нужды наша призирающи, подаждь нам силу Твоея благодати, управи нас на пути спасения и умоли ниспослати нам милости щедрыя Сына Твоего, Ему же хвалу велию во умилении возносим: Аллилуиа.

Сей кондак глаголи трижды, посем Икос 1: Ангел с небесе послан бысть рещи Богородице…, таже Кондак 1: Возбранной Воеводе и предивной Заступнице рода христианскаго…

Молитва

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, Небесе и земли Царице и града нашего Киева всемощная Заступнице!

Прими хвалебное пение сие от нас недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет нам, грешным, и да пробавит благость Свою чтущим Тя и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему.

К кому бо возопиим Владычице? К кому прибегнем в горестях наших, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач наш и воздыхания наша приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и прибежище нам грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Тем же молим Тя усердно: покрый Твоим ходатайством наша прегрешения, защити нас от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, возстающих на нас.

О Мати Господа нашего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. Прими недостойную молитву нашу и соблюди нас в чистоте душевней, сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. Помилуй нас в дневных часех и утренних и вечерних, и во всякое время сохрани нас: стоящих, седящих соблюди, и на всяком пути ходящих, и в нощных часех спящих снабди, покрый и заступи. На всяком месте и на всякое время буди нам, Мати Преблагая, стена необоримая и заступление крепкое. Ты хранительница жизни всея нам явися, Пречистая; Ты нас избави от бесов в час смерти; Ты и по смерти упокоение обрести испроси у Сына Твоего и Бога нашего.

Мы же, грешнии, со упованием моления Тебе возносим и умильно вопием: радуйся, Благодатная; Радуйся, Обрадованная; радуйся, Преблагословенная; Господь с Тобою, с Тобою с нами. К Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой Заступнице нашей, и Тебе, яко всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш по Христе Бозе предаем, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем, со Пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

О, Всемилостивая Госпоже, Царице Богородице, от всех родов избранная и всеми роды небесными ублажаемая! Воззри милостиво на предстоящия пред святою иконою Твоею люди сия, усердно молящияся Тебе, и сотвори предстательством Твоим и заступлением у Сына Твоего и Бога нашего, да никто же отыдет от места сего тощ упования своего и посрамлен в надежде своей, но да приимет кийждо от Тебе вся по благому изволению сердца своего, по нужде и потребе своей, во спасение души и во здравие телу.

Наипаче же осени и огради покровом Твоим, Милосердная Мати, Церковь Твою Святую, вышним Твоим благословением архиереи наши православныя укрепи, миром огради, и Святей Твоей Церкви целых, здравых, честных, долгоденствующих право правящих слово Своея истины даруй, от всех же видимых и невидимых враг, со всеми православными христианы, милостиво избави, и во православии и твердей вере до конца веков непоступно и неизменно сохрани. Призирай благосердием, Всепетая, и призрением милостиваго Твоего заступления на всю страну нашу, грады наша и град сей [или: храм сей, или: и духовный вертоград, зде сущий], и на сия богатыя Твоя милости неоскудно изливай. Ты бо еси всесильная Помощница и Заступница всех нас. Приклонися к молитвам и всех раб Твоих, ко святей иконе Твоей зде притекающих, услыши воздыхания и гласы, имиже раби Твои молятся во святем месте сем.

Аще же и иноверный, и иноплеменник, зде преходя, помолится, услыши, чадолюбивая Госпоже, и сего человеколюбне и милостивно соделай, яже к помощи ему и ко спасению. Ожесточенныя же и разсеянныя сердцы своими во странах наших на путь истины настави: отпадшия от благочестивыя веры обрати и паки святей Православней Соборней и Апостольстей Церкви сопричти. В домех людей Твоих и во братии святыя обители сея мир огради и соблюди, в юных братство и смиренномудрие утверди, старость поддержи, отроки настави, в возрасте совершеннем сущия умудри, сирыя и вдовицы заступи, утесненныя и в скорбех сущия утеши и охрани, младенцы воспитай, болящия уврачуй, плененныя свободи, ограждающи ны присно от всякаго зла благостию Твоею, и утеши милостивным Твоим посещением и вся благодеющия нам. Даруй же, Благая, земли плодоносие, воздуху благорастворение и вся, яже напользу нашу, дары благовременныя и благопотребныя, всемощным Твоим предстательством пред Всесвятою Живоначальною Троицею.

Прежде отшедшия отцы и матери, братию и сестры наша, и вся от лет древних ко святей иконе Твоей сей припадавшия, упокой в селениих святых, в месте злачне, в месте покойне, идеже несть печаль и воздыхание. Егда же приспеет и наше от жития сего отшествие и к вечной жизни преселение, предстани нам, Преблагословенная Дево, и даруй христианскую кончину жития нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и Святых Таин причастну, да и в будущем веце сподобимся вси, купно со всеми святыми, безконечныя блаженныя жизни во Царствии возлюбленнаго Сына Твоего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Емуже подобает слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Случайный тест