Празднование:

История

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» Аба­лак­ская (Аба­лац­кая, Аба­лац­кая-Зна­мен­ская) бы­ла на­пи­са­на про­то­ди­а­ко­ном То­боль­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в честь Со­фии-Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, Мат­фе­ем, во ис­пол­не­ние обе­та рас­слаб­лен­но­го кре­стья­ни­на Ев­фи­мия для вновь по­стро­ен­но­го в Аба­лак­ской оби­те­ли хра­ма Зна­ме­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Храм этот был по­стро­ен в 1637 го­ду по­сле неод­но­крат­но­го чу­дес­но­го яв­ле­ния об­ра­за «Зна­ме­ния» Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы с пред­сто­я­щи­ми свя­ти­те­лем Ни­ко­ла­ем и пре­по­доб­ной Ма­ри­ей Еги­пет­ской некой бла­го­че­сти­вой вдо­ве Ма­рии. По на­пи­са­нии хра­мо­во­го об­ра­за рас­слаб­лен­ный Ев­фи­мий со­вер­шен­но ис­це­лил­ся. Во вре­мя тор­же­ствен­но­го пе­ре­не­се­ния ико­ны в Аба­лак­ский храм со­вер­ша­лось мно­го чу­дес­ных ис­це­ле­ний.

Внешне Аба­лак­ский об­раз схож с Нов­го­род­ской ико­ной «Зна­ме­ние», с той лишь раз­ни­цей, что на Аба­лак­ской иконе Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це пред­сто­ят свя­ти­тель Ни­ко­лай и пре­по­доб­ная Ма­рия Еги­пет­ская. Об­раз был по­ме­щен в се­реб­ря­ную с по­зо­ло­той ри­зу и укра­шен жем­чу­гом и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми.

С 1665 го­да был уста­нов­лен еже­год­ный крест­ный ход, ко­гда чу­до­твор­ная ико­на «Зна­ме­ние» при огром­ном сте­че­нии бо­го­моль­цев пе­ре­но­си­лась в То­больск и пре­бы­ва­ла там с 8 по 23 июля.

В 1680 го­ду де­ре­вян­ный храм, в ко­то­ром по­ме­ща­лась свя­тая ико­на, сго­рел, но чу­до­твор­ный об­раз был спа­сен. На ме­сте церк­ви позд­нее был воз­ве­ден ка­мен­ный Зна­мен­ский со­бор, а в 1783 го­ду был ос­но­ван муж­ской мо­на­стырь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние», ко­то­рый бла­го­по­луч­но су­ще­ство­вал до на­ча­ла XX ве­ка.

Аба­лак­ский об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри осо­бен­но по­чи­та­ли цар­ствен­ные стра­сто­терп­цы, пе­ред ней они мо­ли­лись во вре­мя то­боль­ско­го за­клю­че­ния.

В 1924 го­ду мо­на­стырь был за­крыт бо­го­бор­че­ски­ми вла­стя­ми. Лишь в 1989 го­ду оби­тель с раз­ру­шен­ны­ми хра­ма­ми бы­ла воз­вра­ще­на То­боль­ской епар­хии Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви. Од­на­ко под­лин­ной Аба­лак­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри нет ни в мо­на­сты­ре, ни в То­боль­ске. Сле­ды ее за­те­ря­лись, и на­сто­я­щее ме­сто­на­хож­де­ние неиз­вест­но.

В вос­ста­нав­ли­ва­е­мой из ру­ин оби­те­ли на­хо­дит­ся один из спис­ков с пер­во­об­ра­за, ко­то­рый по древ­ней тра­ди­ции на­зы­ва­ют «На­мест­ни­цей», и от ко­то­рой ныне про­ис­хо­дят чу­де­са ис­це­ле­ний при­бе­га­ю­щих к по­мо­щи Ца­ри­цы Небес­ной.

Из­вест­но мно­го чу­до­твор­ных спис­ков Аба­лак­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние», бла­го­го­вей­но по­чи­та­е­мых по всей Си­би­ри.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Днесь, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ све́тло сия́ет о́браз Твой, Пречи́стая,/ в ве́си Абала́кской на возду́се/ вдови́це чу́дне яви́вшийся./ И мы, припа́дающе к нему́,/ Богоро́дице уми́льно вопие́м:/ о, Всепе́тая Влады́чице,/ мир оби́тели Твое́й да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Сегодня, как незакатное солнце, ярко сияет образ Твой, Пречистая, в селении Абалак в небесах вдове чудесно явившийся. И мы, преклоняя перед ним колена, Богородице смиренно взываем: «О Воспеваемая всеми Владычица, мир обители Твоей даруй и душам нашим великую милость».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Ева́нгелия Христо́ва благове́стник Лука́/ о́бразы Твоя́, Пречи́стая, дре́вле изобрази́,/ вдови́ца же, еди́н от них чу́дне узре́вши,/ возвести́ нам повеле́ние Твое́,/ да ве́рнии, к Тебе́ притека́юще, зову́т:/ ра́дуйся, Влады́чице,// Зна́мение ми́лости Твоея́ нам явля́ющая.

Перевод: Евангелия Христова проповедник Лука образы Твои, Пречистая, в древности написал, вдова же, один из них чудесно увидев, возвестила нам повеление Твое, чтобы верующие, обращаясь к Тебе взывали: «Радуйся, Владычица, Знамение милости Твоей нам являющая».

показать все

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская, глас 4

Абала́кской ико́не Влады́чицы на́шей Богоро́дицы,/ благогове́йно поклоня́ющеся,/ со умиле́нием взыва́ем:/ спаси́ нас моли́твами Твои́ми,// Пресвята́я Де́во.

Перевод: Абалакской иконе Владычицы нашей Богородицы благоговейно поклоняясь со смирением взываем: «Спаси нас молитвами Твоими, Пресвятая Дева».

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская

О, Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, милосе́рдия су́щи исто́чник, покро́ве, упова́ние и прибе́жище христиа́н! Тебе́, Всеси́льней Предста́тельнице и Спору́чнице покая́ния и спасе́ния моего́, а́з, гре́шный ра́б Тво́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, вхо́ды и исхо́ды моя́, ве́ру и жи́тельство мое́, кончи́ну и число́ дне́й мои́х, глаго́лы и помышле́ния моя́, дела́ и начина́ния моя́; Ты́ же, ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, мно́ю руково́дствуй, покрыва́й, соблюда́й и спаса́й мя́ от все́х вра́жеских ко́зней невреди́мо, да немо́лчно, до после́дняго издыха́ния моего́, взыва́ю Ти́: Ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная! Ра́дуйся, Свята́я, святы́х бо́льшая! Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя́! Ами́нь!

 
 
 
 

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Абалакская

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́м и Серафи́м, и всех святы́х Святе́йшая! Ты, Всеблага́я, во Абала́це ико́ну Твою́ многоцеле́бную яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чудеса́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши по Твоему́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́, Преблагослове́нней ро́да на́шего Засту́пнице, припа́даем и мо́лимся, вку́пе со святи́телем Никола́ем и преподо́бною Мари́ею Еги́петскою, да не лиши́мся их хода́тайства и Твоего́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спаси́ и защити́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго, укрепи́ не́мощную волю́ на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́нная сердца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя и изба́вльшеся от неве́дения и забве́ния, восста́вше от ле́ности и нераде́ния, возмо́жем принести́ Творцу́ благоуго́дныя Ему́ плоды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и ответа́ пра́ваго на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. О, Госпоже́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, ускори́ тогда́ на по́мощь к нам, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхити́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стинну мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и вся возмо́жна суть хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним Тебе́ покланя́ющеся, со упова́нием благи́м са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богослужения

Служба Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Абалакская»

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
21 октября 2016 года (журнал № 96)

Ме́сяца ноября́ в 27-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и,
в честь ико́ны Ея́, имену́емыя Абала́кская

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.
На Г
о́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1:

Кра́йним Свои́м благоутро́бием Всеви́дец Госпо́дь,/ челове́ческим ро́дом ко спасе́нию управля́яй,/ мно́гую благода́ть дарова́ Тебе́, Богоро́дице Пречи́стая:/ во о́бразех бо мно́зех, и в зна́мениих,/ и в чудесе́х явля́ешися,// я́ко тве́рдое Правосла́вныя ве́ры утвержде́ние.

Неизрече́нную ми́лость Свою́ ро́ду челове́ческому да́руя,/ Христо́с Госпо́дь яви́ Тя, Чи́стая,/ ве́рным лю́дем Свои́м в защище́ние,/ и Твое́ю ико́ною чудотво́рною предста́тельство пока́за./ Е́юже укрепи́ стра́ждущия ду́ши на́ша,// да предста́нем чи́сты Сы́ну Твоему́, Богоневе́стная.

Ди́вным Свои́м Про́мыслом Влады́ка всех/ устроя́ет Тя, Нетле́нная Свята́я Де́во,/ в предста́тельство земны́м изве́стное:/ столп бо о́блачный Изра́илю/ путеводи́тель бысть в зе́млю обетова́нную,/ всемо́щное же моле́ние Твое́, Пречи́стая,// возно́сит ве́рныя в Небе́сное блаже́нство.

О́блак невеще́ственный в бре́нном телеси́ ви́дящи,/ и Твоего́, Богома́ти, чу́днаго явле́ния/ Боже́ственное де́йство разуме́вши,/ во у́жасе вдови́ца вопие́т:// несмь досто́йна ви́дети/ сла́ву Твою́, Пренепоро́чная.

Вдови́ца явле́ние ико́ны Богома́тере узре́вши на возду́се/ и мно́жицею о сем уве́рившися и́стинно,/ глаго́ла лю́дем о чудеси́, во Абала́це бы́вшем./ О, благонаде́жнаго Твоего́ промышле́ния, Де́во Чи́стая,/ ско́рая в беда́х Засту́пнице.

Цели́тельница безме́здная земли́ Сиби́рстей/ яви́лася еси́, Де́во Богоро́дице:/ кто бо, к ико́не Твое́й притека́яй,/ от смертоно́сныя я́звы не исцели́тся?/ Боле́зни бо и не́мощи врачу́еши,// чуде́сная ве́рным Помо́щнице.

Избра́нное ме́сто на Абала́це/ плодоно́сно чудесы́ Твои́ми яви́ла еси́,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице:/ повеле́ла бо еси́ но́ву це́рковь лю́дем Твои́м созда́ти,/ иде́же и́мя Твое́, Отрокови́це, просла́вится// во спасе́ние на́ше и утвержде́ние.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, ве́рнии,/ почти́м ико́ну Пречи́стыя Богоро́дицы,/ во Абала́кской ве́си чу́дно яви́вшуюся,/ и досто́йно Присноде́ву восхва́лим,/ Сия́ Столп о́блачный яви́ся,/ и́мже рабо́ты фарао́на мы́сленнаго свободи́хомся,/ Сия́ Ка́мень горы́ Хори́в показа́ся,/ от него́же благода́ти ми́ро источа́ется/ во исцеле́ние неду́гов немощству́ющих,/ Сия́ есть Ста́мна манноприе́мная,// Е́юже Хле́ба Небе́снаго приобща́емся.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три Богоро́дичная.

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Прииди́те, Сиби́рстии наро́ди,/ восхва́лим Пречи́стую Богоро́дицу,/ Я́же явле́нием о́браза Своего́/ да́рует стра́ждущим осла́бу,/ скорбя́щим утеше́ние,/ бе́дствующим избавле́ние// и всем ве́рным ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Кто, таково́е пресла́вное чу́до ви́дя, не диви́тся?/ Или́ кто, благоутро́бие Пречи́стыя разуме́в, не ужа́снется?/ Я́ко Де́ва Всенепоро́чная,/ в дожди́ ги́бельнем гнев Бо́жий на ми́лость преложи́вши,/ лю́дем Свои́м утеше́ние подаде́,/ преста́ бо тещи́ пото́к водны́й/ и затвори́шася исто́чницы возду́шнии./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благоутро́бная Влады́чице,// скорбь на ра́дость лю́дем Свои́м всегда́ претворя́ющая!

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Что Тя нарече́м, Богоро́дице Де́во?/ Зарю́ ли у́треннюю,/ я́ко Христа́, Со́лнце пра́вды, нам предваря́ющая?/ Столп ли о́блачный,/ ве́рных в зе́млю обетова́нную путеводя́й?/ Ни́ву ли неора́нную,/ Хлеб Жи́зни лю́дем прозя́бшая?/ Его́же причаще́ния нас сподо́би,// да обря́щем живо́т ве́чный.

Стих: Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний,/ Бог посреде́ его́ и не подви́жится.

Что Тя нарече́м, Богоро́дице Де́во?/ Цвет ли рая́ Божестве́ннаго,/ я́ко весь Абала́кскую украси́ла еси́?/ Крин ли благоуха́ния духо́внаго,/ я́ко оби́тель Свою́ облагоуха́ла еси́?/ Сосу́д ли ми́ра многоце́ннаго,/ я́ко цельбы́ неоску́дно излия́ла еси́?/ Сего́ ра́ди мо́лим Тя:// сотвори́ нас досто́йны ми́лости Твоея́.

Стих: Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́ в ри́зах позлаще́нных/ оде́яна и преиспещре́на.

Что Тя нарече́м, Богоро́дице Де́во?/ Исто́чник ли живоно́сных вод,/ я́ко духо́вную жа́жду притека́ющих утоля́еши?/ Стену ли кре́пкую,/ я́ко лю́ди земли́ Сиби́рския наде́жно защища́еши?/ Ле́ствице изве́стнейшая,/ к Небеси́ пра́ведных ско́ро возводя́щая./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Ра́дуйтеся, сиби́рстии наро́ди/ и вси лю́дие правосла́внии,/ я́ко явле́нием честна́го о́браза Пречи́стыя Де́вы во Абала́це/ град Тобо́льск просвеща́ется./ Сего́ ра́ди и мы от належа́щих нужд избавля́емся/ и вопие́м Ти, Влады́чице:// ра́дуйся, благи́х Вино́внице, изве́стное христиа́н Упова́ние.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

Днесь, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ све́тло сия́ет образ Твой, Пречи́стая,/ в ве́си Абала́кской на возду́се/ вдови́це чу́дне яви́вшийся./ И мы, припа́дающе к нему́,/ Богоро́дице уми́льно вопие́м:/ о, Всепе́тая Влады́чице,/ мир оби́тели Твое́й да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость. 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Пресве́тлый о́браз Твой ра́дость всем ве́рующим прино́сит/ и, скорбе́й и напа́стей нас свобожда́я,/ бога́тство бла́гости оби́тели Твое́й да́рует./ К Тебе́ же прибега́ющии лю́тых бед избавля́ются/ и ку́пно с Гаврии́лом пе́ние прино́сят:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2_м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Боже́ственным и светоно́сным явле́нием Твои́м, Пренепоро́чная Де́во, освяти́ сла́вящия Тя/ и к стяжа́нию и́стиннаго благоче́стия наста́ви,/ нело́жна бо еси́ Предводи́тельница к ве́чному ра́дованию./ Сего́ ра́ди с любо́вию пра́зднуем явле́ние о́браза Твоего́, славосло́вяще Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Велича́ние о́бщее или́ сие́:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Дево,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Тво́й святы́й,/ его́же земли́ Сиби́рстей// в покро́в и заступле́ние дарова́ла еси́.

Псало́м избра́нный:

Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́.

Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий.

Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний.

Свят храм Твой, ди́вен в пра́вде.

Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня.

Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́ в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на.

Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл ца́рствия Твоего́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Вели́чие Твое́ кто пове́сть, Всенепоро́чная Де́во?/ Явле́нием Твои́м всю страну́ Сиби́рскую удиви́ла еси́,/ благода́ть бо от ико́ны Твоея́ неду́ги мно́гих уврачева́ и боле́зни исцели́./ Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даем и те́пле вопие́м:/ не лиши́ нас Твоея́ ми́лости, безме́здная Цели́тельнице.

Сла́ва, и ны́не:

О, Всеми́лостивая Влады́чице!/ Не отри́ни нас, в беда́х су́щих, от Твоего́ заступле́ния,/ но моли́твами Твои́ми защити́ и спаси́ страну́ на́шу от вся́каго зла./ Да, Тобо́ю хва́лящеся и на Тя все упова́ние возлага́юще,/ не постыди́мся во ве́ки.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ны́не наста́ пра́зднество ико́ны Твоея́, Пречи́стая,/ торжеству́йте, лю́дие,/ се бо светоно́сный о́браз на возду́се чуде́сне явля́ется/ и столпо́м о́блачным ви́димо утвержда́ется;/ днесь пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости духо́вныя сказу́ется,/ днесь серде́чное к Бо́гу обраще́ние соверша́ется/ и полнота́ покая́ния пропове́дуется// во спасе́ние душ на́ших.

Кано́н, глас 8

Его́же краегране́сие: При́зри благосе́рдием, Всепе́тая, Богоро́дице.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ израильтя́нин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Прекра́сный хра́ме Трисо́лнечнаго Све́та,/ украси́ моя́ чу́вства, молю́ся,/ да целому́дрен сый,/ честно́е Твое́ во Абала́це о́браза явле́ние воспою́, Чи́стая.

Ра́дуяся, к Твое́й честне́й ико́не припа́даю, Пречи́стая,/ ду́шу мою́ просвети́,/ те́ло от скве́рны очи́сти/ и, от лю́тых мя неду́гов свободи́вши,/ покажи́ прича́стника Небе́снаго Ца́рствия.

Изнемога́ющий ум мой напра́ви, молю́ Тя, Еди́на Присноде́во,/ к позна́нию Еди́наго Су́щаго Бо́га,/ и щедролю́бие да́руй ми,/ и благода́тию Христо́вою украси́ мя, Богоблагода́тная.

Зря́щи грехо́вность и ху́дость естества́ моего́,/ молю́ Тя, Де́во:/ даждь ми позна́ние моея́ не́мощи,/ да слеза́ми мно́гими омы́ю скве́рное мое́ житие́,/ Еди́на Богоблаже́нная.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// еди́не Человеколю́бче.

Ра́ди ми́лости Твоея́ низложи́ во мне прило́ги бесо́вския,/ да, ум очи́стив и се́рдце уцелому́дрив,/ к и́стинному богопозна́нию устремлю́ся, Еди́на Де́во Всепе́тая.

Изво́лила еси́ сто́лпом о́блачным/ яви́ти добро́ту о́браза Твоего́ вдови́це смире́нней,/ та́ко и ны́не при́зри на рабы́ Твоя́,/ призыва́ющия Тя и тре́бующия Твоея́ по́мощи, Благода́тная.

Бу́дущее муче́ние, я́ко наказа́ние за суету́ дея́ний грехо́вных,/ и кра́ткий всех веще́й и всего́ ми́ра тле́ннаго коне́ц,/ помышля́ти сподоби́ мя, Де́во,/ да благода́тию Сы́на Твоего́,/ на путь и́стиннаго покая́ния наста́влен,/ ве́чнаго осужде́ния избе́гну, Пренепоро́чная.

Люби́ти бли́жняго и покрыва́ти согреше́ния его́ даждь ми, Де́во,/ честолю́бие же, осужде́ние и праздносло́вие отдали́ от мене́,/ да плоды́ досто́йны принесу́ Сы́ну Твоему́, Еди́на Пречи́стая.

Ин конда́к, глас 4:

Абала́кской ико́не Влады́чицы на́шей Богоро́дицы,/ благогове́йно поклоня́ющеся,/ со умиле́нием взыва́ем:/ спаси́ нас моли́твами Твои́ми,// Пресвята́я Де́во.

Седа́лен, глас то́йже:

Глаго́лы на́ша услы́ши, Влады́чице,/ призыва́ющих Тя и тре́бующих Твоея́ по́мощи,/ да́руй нам на враги́ одоле́ние/ и душа́м на́шим спасе́ние,/ Ты бо еси́ Пода́тельница благи́х,/ Небеси́ Цари́ца/ и ми́ру Помо́щница.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

О Тебе́, Богома́ти, небе́сное торжеству́ет сосло́вие,/ с ни́мже и мы, земноро́днии, пра́зднуем днесь,/ прославля́юще явле́ние о́браза Твоего́, Пречи́стая.

Се́рдце мое́ ожесточе́нное умягчи́, Де́во,/ и росо́ю милосе́рдия напои́ изсо́хшую ду́шу мою́,/ да, бли́жнему своему́ и́скренне послужи́в,/ просла́влю Тя, Богоневе́сто Влады́чице.

Еди́на Присноде́во,/ от тле́нных и вре́менных ум мой отврати́/ и, милосе́рдием Твои́м покры́вши,/ пла́мень страсте́й мои́х угаси́.

Ра́бское сребролю́бие и забве́ние благоче́стия потреби́ от правосла́вных, Влады́чице,/ да, жизнь нескве́рную восприе́мше,/ невозбра́нно еди́ными усты́ восхва́лят Тя, Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою// Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Ди́внаго о́браза Богома́тере явле́ние,/ в не́мже святи́тель Никола́й наставля́ет вдови́цу чи́стую/ о Твое́м зна́мении пове́дати лю́дем, Пренепоро́чная,/ да, тьму суеве́рия отгна́вши,/ и́стинный свет спасе́ния восприи́мут.

Испо́лни ра́дости се́рдце мое́, Пречи́стая,/ и, лю́тых собла́знов изба́вльши,/ мглу грехо́вную разве́й/ и бла́гостию Твое́ю храм чистоты́ и вся́кия доброде́тели мя соде́лай.

Еди́но души́ моея́ упова́ние, Богоро́дице,/ кра́сная ми́ра сего́ возненави́дети мя наста́ви, молю́ Тя, Чи́стая,/ да помраче́ния мы́сленнаго изба́влься,/ улучу́ нетле́нное Сы́на Твоего́ насле́дие.

Молю́ Тя, Влады́чице,/ па́мять сме́ртную и благи́м воздая́ние во мне утверди́,/ да, сия́ вы́ну во уме́ содержа́,/ вся́кая беззако́ния оста́влю/ и Ца́ствия Небе́снаго дости́гну.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Возводя́щи лю́ди от тьмы грехо́вныя/ явле́нием о́браза Твоего́, Влады́чице,/ подае́ши заступле́ние и предста́тельство,/ да еди́ными усты́ и чи́стым се́рдцем просла́вят Тя, Еди́на Пречи́стая.

Сло́ва Бо́жия Роди́тельнице,/ за́висти грехо́вныя изба́ви мя,/ да, и́скреннее братолю́бие явля́я,/ жи́зни ве́чныя в Ца́рстве Сы́на Твоего́ сподо́блюся, Преблагослове́нная.

Еди́на Богома́ти,/ ра́дости мое́ се́рдце испо́лни/ и, печа́ли мглу грехо́вную ско́ро потребля́ющи,/ наста́ви мя пе́ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, Спа́са Христа́ нам ро́ждшая.

Пресвята́я Богоро́дице,/ благода́тию Твое́ю любовь к Сы́ну Твоему́ во мне возгре́й/ и бли́жнему моему́ от души́ благотвори́ти наста́ви,/ да не пре́дан бу́ду Суду́ без ми́лости,/ я́ко не сотвори́вый ми́лости, Всенепоро́чная.

Конда́к, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва благове́стник Лука́/ о́бразы Твоя́, Пречи́стая, дре́вле изобрази́,/ вдови́ца же, еди́н от них чу́дне узре́вши,/ возвести́ нам повеле́ние Твое́,/ да ве́рнии, к Тебе́ притека́юще, зову́т:/ ра́дуйся, Влады́чице,// Зна́мение ми́лости Твоея́ нам явля́ющая.

И́кос:

Твоего́ пресла́внаго явле́ния чу́до, Богоро́дице, во Абала́це/ почита́ющих Тя утеша́ет и укрепля́ет:/ земноро́дным бо подае́ши незави́стную исцеле́ния ра́дость,/ е́юже и земля́ Сиби́рская, преизоби́льно обогати́вшися,/ весели́тся ны́не и непреста́нно вопие́т Ти:/ Ра́дуйся, прибе́жище на́ше и упова́ние;/ ра́дуйся, неисповеди́мая всем ра́досте./ Ра́дуйся, о́бразом Свои́м святы́м нас просвеща́ющая;/ ра́дуйся, исцеле́ние всем ско́ро подаю́щая./ Ра́дуйся, от бед и скорбе́й избавле́ние;/ ра́дуйся, оби́тели Абала́кской и всея́ Сиби́ри защище́ние./ Ра́дуйся, Влады́чице, зна́мение ми́лости Твоея́ нам явля́ющая.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Боже, благослове́н еси́.

А́нгельский лик на небеси́ песносло́вит пресве́тлое Твое́ явле́ние/ и челове́ческий род восхваля́ет Тя на земли́, Пренепоро́чная Богоро́дице,/ я́ко Ма́ти су́щи Живота́,/ мо́лиши о нас Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, пою́щих:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́дию в тле́ние па́дших лю́те/ Рождество́м Твои́м возста́вила еси́, Богоро́дице Де́во./ Сего́ ра́ди презре́ние вре́менных и жела́ние благ ве́чных пода́ждь ве́рою пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Бесо́вския прило́ги потребля́ющи,/ по́хоти плотски́я укроти́ во мне, Де́во,/ и, души́ мое́й здра́вие да́рующи,/ сподо́би вку́пе со святы́ми пе́ти:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Оскверни́х ду́шу мою́ греха́ми мно́гими/ и невоздержа́нием вся́ческим сотвори́х себе́ непотре́бна пред Тобо́ю, Пречи́стая Влады́чице,/ но очи́сти мя и на богоуго́дное житие́ наста́ви,/ да со святы́ми вку́пе воспою́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Ца́ря Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Грехо́вное томле́ние души́ моея́ утоли́, Богоро́дице,/ росою́ же благода́ти Твоея́ со́вестное жже́ние угаси́/ и, от клеветы́ наве́тующих изба́вльши,/ не́нависть и памятозло́бие отврати́ от мене́, да благода́рне воспою́:/ хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

О́браз Твой, Богоро́дице, во Абала́це я́вльшийся,/ по́мощь и заступле́ние подае́т всем, с ве́рою к нему́ притека́ющим и благода́рне вопию́щим:/ хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ра́дость вме́сто печа́ли души́ моей пода́ждь, Всечи́стая,/ и ми́лостию Твое́ю утверди́ в ми́ре се́рдце мое,/ мяте́ж ми́ра сего́ потребля́ющи, да благода́рне воспою́:/ хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

О, Пренепоро́чная Де́во,/ терпе́ние тве́рдое да́руй ми во искуше́нии,/ кро́тостию и незло́бием испо́лни мя во озлобле́нии,/ да, ра́дуяся, воспою́:/ хвали́те Бо́га и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// со безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Дом Пречи́стыя Богоро́дицы яви́ся оби́тель Абала́кская,/ в не́мже чудотво́рный о́браз пребыва́ет,/ я́ко зна́мение спасе́ния земли́ Сиби́рстей/ и всем, с ве́рою к нему́ притека́ющим.

Испо́лни ра́дости сердце мое́, Де́во Чи́стая,/ уныва́ющаго мя оживи́/ и отча́янием па́дшаго возста́ви,/ ле́ность же души́ моея́ потребля́ющи,/ во вся́цей доброде́тели укрепи́,/ да со безпло́тными ли́ки непреста́нно Тя велича́ю.

Целому́дренно се́рдце сози́жди во мне, Присноде́во Богоро́дице,/ ко исполне́нию во́ли Сы́на Твоего при́сно наставля́ющи,/ и в моли́тве постоя́нство даруй ми,/ Путеводи́тельнице моего́ спасе́ния.

Еди́ная Пречи́стая Чи́стая Присноде́во,/ мно́гия ми́лости о́бразом Твои́м чудотво́рным во Абала́це нам яви́вшая,/ ны́не благода́рственное славосло́вие воспева́ем Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная, земли́ Сиби́рстей Покро́в и Утвержде́ние.

Свети́лен:

Досто́йное пе́ние воздади́м днесь, ве́рнии, Ро́ждшей всех святы́х Святе́йшее Сло́во,/ Сия́ бо есть нетле́нный Сосу́д чистоты и и́стинная Присноде́ва,/ от грехо́вныя нечистоты́ предста́тельством Свои́м нас избавля́ющая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Днесь торжеству́ет сла́вный град Тобо́льск,/ ра́дуяся посеще́нию Де́вы Богоро́дицы,/ Сия́ бо явле́нием о́браза Своего́/ всей земли́ Сиби́рстей яви́лася еси́ Засту́пница/ от находя́щих бед и мно́гих скорбе́й,/ покрыва́ющи ве́рныя лю́ди// честны́м Свои́м омофо́ром.

Пресла́вное Твое́ во Абала́це явле́ние,/ Пренепоро́чная Влады́чице,/ неду́гующим есть исцеле́ние,/ слепы́м прозре́ние, хромы́м хожде́ние,/ гре́шным с Бо́гом примире́ние,/ всем ве́рным торжество́ спаси́тельное// и во и́стинней ве́ре утвержде́ние.

Ны́не проро́честии глаго́лы Твоя́, Богома́ти, исполня́ются,/ вси бо ро́ди Тя досто́йно ублажа́ют,/ с ни́миже и лю́дие Сиби́рстии днесь све́тло пра́зднуют,/ я́ко чудесы́ Твои́ми, Богома́ти,/ от Абала́кскаго о́браза Твоего́/ по́мощь благода́тную ско́ро получа́ют,/ в ве́ре и благоче́стии наставля́ются,/ в наде́жди на ми́лость Бо́жию укрепля́ются// и в любви́ к Тебе́ и Сы́ну Твоему́ утвержда́ются.

Росоно́сною Ду́ха благода́тию/ исцели́ боле́знующую мою́ ду́шу/ и даждь ми плач о гресе́х мои́х, Влады́чице,/ и не яви́ мя враго́м бы́ти ра́дование,/ но благода́тию Пречестна́го о́браза Твоего́/ отжени́ от мене́ мглу страсте́й душевре́дную и просвети́ све́том Сы́на Твоего́,// Всенепоро́чная Влады́чице.

Ро́ди челове́честии с ве́рою несумне́нною/ притека́ют к Тебе́, Богоро́дице,/ ско́ро бо подае́ши душа́м на́шим исцеле́ние,/ враго́в на́ших сту́дно посрамля́еши/ и благода́тию пречи́стаго о́браза Твоего́/ просвеща́еши све́том Сы́на Твоего́,// Всенепоро́чная Влады́чице.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Прииди́те, сиби́рстии наро́ди,/ прииди́те, приступи́те и просвети́теся,/ се бо во сла́ве Бо́жией Цари́ца Небе́сная/ со святи́телем и чудотво́рцем Никола́ем/ и преподо́бною Мари́ею Еги́петскою/ пресве́тлым Свои́м предстои́т о́бразом,/ да спасе́т оби́тель Свою́ и страну́ Сиби́рскую./ Е́юже ду́си лука́вии прогоня́ются,/ боле́зни исцеля́ются,/ и все естество челове́ческое,/ вину́ избавле́ния своего́ Тобо́ю прие́мши,/ с любо́вию вопие́т Ти:// ра́дуйся, Влады́чице, зна́мение ми́лости Твоея́ нам явля́ющая.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нна от кано́на, пе́снь 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 320. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

Моли́тва

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́м и Серафи́м, и всех святы́х Святе́йшая! Ты, Всеблага́я, во Абала́це ико́ну Твою́ многоцеле́бную яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чудеса́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши по Твоему́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́, Преблагослове́нней ро́да на́шего Засту́пнице, припа́даем и мо́лимся, вку́пе со святи́телем Никола́ем и преподо́бною Мари́ею Еги́петскою, да не лиши́мся их хода́тайства и Твоего́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спаси́ и защити́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́нная сердца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя и изба́вльшеся от неве́дения и забве́ния, восста́вше от ле́ности и нераде́ния, возмо́жем принести́ Творцу́ благоуго́дныя Ему́ плоды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и отве́та пра́ваго на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. О, Госпоже́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, ускори́ тогда́ на по́мощь к нам, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхити́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стинну мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и вся возмо́жна суть хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним Тебе́ покланя́ющеся, со упова́нием благим са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О, Всеблагослове́нная Влады́чице на́ша, Богоро́дице и Присноде́во Мари́е! Приими́ сию́ моли́тву, Тебе́ ны́не приноси́мую от нас, недосто́йных рабов Твои́х, к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ со умиле́нием притека́ющих, и с ве́рою прося́щих благода́тныя по́мощи. О наде́ждо на́ша, Ма́ти Бо́жия, помози́ всем бе́дствующим, оби́димым, больны́м, путеше́ствующим, гла́дствующим, приюти́ сиро́т, благослови́ всех дете́й, напра́ви к добру́ вся́ку ю́ность, правосла́вному во́инству спобо́рствуй, укрепи́ в чи́стом житии́ во́зрастных, вся́ку ста́рость соде́лай о́бразом святы́я жи́зни, укрепи́ наде́ждою умира́ющих, всех гре́шников приведи́ к покая́нию, истреби́ тьму язы́чества, неве́рия, ересе́й и раско́лов, просвети́ нас све́том Небе́сным, да́руй мир душа́м на́шим, всех введи́ в позна́ние И́стины Бо́жией, всех напра́ви на путь и́стинный и спаси́ нас. Ами́нь.

И́на моли́тва

О, Пресвята́я Влады́чице на́ша Богоро́дице, милосе́рдия исто́чниче, покро́ве, упова́ние и прибе́жище христиа́н, к Тебе́ прибега́ющих! Тебе́, Всеси́льней Предста́тельнице и Спору́чнице покая́ния и спасе́ния на́шего, мы, гре́шнии раби́ Твои́, вруча́ем ду́ши и телеса́ на́ша, вхо́ды и исхо́ды, ве́ру и упова́ние на́ша, кончи́ну и число́ дней на́ших, глаго́лы и помышле́ния, дела́ и начина́ния. Ты же, Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, на́ми руково́дствуй, покрыва́й, соблюда́й и спаса́й нас от всех ко́зней вра́жеских невреди́мо, да немо́лчно до после́днего издыха́ния взыва́ем Ти: Радуйся, Неве́сто Неневе́стная! Ра́дуйся, Свята́я святы́х бо́льшая! Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист Божией Матери перед иконой «Абалацкая»

Икона Богородицы «Знамение» Абалацкая

Кондак 1

Избранной Предвечным Царем в наше верных спасение небесе и земли Царице, благодарственныя похвалы приносим Ти, Богородице! Ты же, яко имущая державу непобедимую и милосердие неизреченное, от всяких нас бед свободи и вся благая нам даруй, да зовем Ти:

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Икос 1

Архангелы и Ангелы поют Тебе, Деве чистой, немолчныя песни на небеси. Мы же, грешнии, на земли преклоньша колена душ и сердец наших пред Пречистым Твоим образом со слезами умиления, бренными устами вопием Ти:

Радуйся, Заступница наша усердная;

Радуйся, Мати наша премилосердная.

Радуйся, славо наша непроходящая;

Радуйся, богатство наше неистощимое.

Радуйся, Помощнице наша непреложная;

Радуйся, Покровительница наша присная.

Радуйся, радосте наша, от всякия скверны плоти и духа нас очищающая;

Радуйся, Целительнице наша, болезней душевных и телесных нас избавляющая.

Радуйся, похвало наша, радостей духовных нас не лишающая;

Радуйся, Владычице наша, помощию Твоею недуги наша исцеляющая.

Радуйся, прибежище наше, от врагов видимых и невидимых нас покрывающая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 2

Видящи в трикратных видениих боголюбивая вдовица Мариа всечестнаго лица Твоего, Пресвятая Дево, изображение, ужасом великим одержима, убойся поведати о чудесных видениих своих людем, в сердцы же своем, из глубины души взывати Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неразумеваемый человеческими помыслы ища разумети в чудном явлении пречистаго Твоего, БогоМатери, образа, блаженная Мария новаго удостойся видения, в немже великий святитель Николай грозно повеле ей возвестити виденное, она же со страхом и трепетом всем поведа тайну видения своего и всех научи взывати к Богородице:

Радуйся, всех Зиждителя в Твоих ложеснах носившая;

Радуйся, Бога плотию рождшая миру Спасителя.

Радуйся, в рождестве девство нетленно сохраншая;

Радуйся, на земли ангельски пожившая.

Радуйся, Бога с человеки примирившая;

Радуйся, святых всех Пресвятейшая.

Радуйся, Дево Пресвятая, дивно явившая нам образ Свой;

Радуйся, Благодатная, в явлении образа Своего милосердие нам являющая.

Радуйся, о всех чтущих образ Твой святый промышляющая;

Радуйся, всем молящимся Тебе пред святым образом Твоим по мере веры спасение подавающая.

Радуйся, чудесами Твоего образа умы наша к горнему миру возводящая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 3

Силу Божию ищущи уведети благовернии людие Тобольстии в дивных явлениях образа Твоего, Богомати, собрашася вкупе с архиереем своим Нектарием, да уверитися, яко милосердие Царицы Небесной восхоте посетити и в стране нашей всех, хотящих улучити спасение; уверившеся же и радующеся радостию великою, воспеша Богу: Аллилуиа!

Икос 3

Имеющи всеусердно желание стяжати сокровище небесное, святый лик Твой, Богородице, вси единодушно возжелаша первее своими руками устроити на месте явлений новую в честь Знамения Божией Матери церковь, юже и воздвигоша, со всем усердием воспевая Царице Небесной:

Радуйся, ангельское великое удивление;

Радуйся, праотеческое дивное утешение.

Радуйся, пророческая высокая проповедь;

Радуйся, апостольская преславная похвало.

Радуйся, святителей изрядное украшение;

Радуйся, мучеников крепкое утверждение.

Радуйся, преподобных спасительное наставление;

Радуйся, постников неизнемогающее воздержание.

Радуйся, девствующих чистото и славо;

Радуйся, отцев и матерей тихое веселие.

Радуйся, всех православных христиан удобрение;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 4

Буря помышлений сумнительных в радостную тишину преложися, егда видевшая в видениих образ Пречистыя Девы Богородицы указа быти его подобием Знамения Новгородския, точию с предстоящими святителем Николаем и Мариею Египетскою; темже и возопиша вси Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав Евфимий, разслабленный телом, но не духом, от некоего старца Павла, еже бы написати явленную икону в новую церковь, созидавшуюся по повелению Божию на Абалаке, потщася вдати дело сие искусному в живописании перводиакону Тобольския кафедры Матфею, егда же образ сей писаше, болящий по малу целяшеся и Богородице усердно пояше:

Радуйся, Царице Небесная, явлением честныя Твоея иконы нас обрадовавшая;

Радуйся, Мати Божия, чудесным целением от нея нас удивляющая.

Радуйся, стране нашей светлое просвещение;

Радуйся, земли нашей несокрушимое ограждение.

Радуйся, по водам плавающим тишино;

Радуйся, обуреваемым небурное пристанище.

Радуйся, путешествующим легкое прехождение;
Радуйся, блуждающим милосердная Наставнице.

Радуйся, труждающимся благое покоище;

Радуйся, обремененным тихое прибежище.

Радуйся, в бедах сущим скорая Заступнице;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 5

Боготечней звезде, приведшей иногда волхвов к Солнцу Правды Христу Богу нашему, подобно бысть явление иконы Твоея, Божественная Дево, в пределах наших: видящи бо молящихся пред нею, предки наши из Тебе познаваху Сына Твоего Спаса нашего, мы же научаемся усерднее пети Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши людие Тобольстии честную икону Божия Матере, явившую чудесное исцеление усердствовавшему написати ю, яко божественное сокровище прияша ю и яко многосветлый светильник поставиша в новом храме, ими созданном, радующеся и вопиюще к Богородице:

Радуйся, светозарное Светило, страну нашу озаряющее;

Радуйся, спасение душам нашим устрояющая.

Радуйся, небесным светом сердца наша просвещающая;

Радуйся, мир, тишину и благоденствие нам являющая.

Радуйся, болящим духовно и телесно здравие подавающая;

Радуйся, обидимых Своею честною ризою покрывающая.

Радуйся, безнадежных известное надеяние;

Радуйся, младенцев разум просвещающая.

Радуйся, вдовиц и сирот Кормительнице;

Радуйся, нагих одеяние и пленных избавление.

Радуйся, просящим помощи скорая Помощница;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 6

Проповедницы нелестнии великого милосердия Твоего, Владычице, к людем быша вси приявшии чудесныя исцеления от святыя иконы Твоея; вси же слышавшии и видевшии благодатныя токи, изливающиеся обильно от Тебе на страждующих и бедствующих, вкупе с ними радостно воспеваху Богу: Аллилуиа!

Икос 6

Возсия благодать от образа Твоего, Дево Чистая, яко солнце пресветлое в пределех наших, лучами чудес, истекающих от него, град наш и вся грады и страны не точию земли сибирския, но и российския озаряющая, сего ради недоумевающе изрещи величие чудес, от иконы Твоея бывших, Богородице, во умилении сердца, верою и любовию вопием Ти:

Радуйся, черною немощию одержимых исцеляющая;

Радуйся, болящих очами уздравляющая.

Радуйся, падучих болезней избавляющая;

Радуйся, слепым зрение отверзающая.

Радуйся, злыя демоны от людей отгоняющая;

Радуйся, беснующимся здравие подавающая.

Радуйся, разслабленных от одра воздвизающая;

Радуйся, немым язык и глаголание возвращающая.

Радуйся, от всех лютых недугов врачующая;

Радуйся, в сониих и видениих страждущим Себя являющая.

Радуйся, от всяких напастей чудесно свобождающая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 7

Хотяй прославити святую икону Твою, Богородице Дево, Сын Твой и Бог наш Господь Иисус Христос, воочию всех излия от нея неисчерпаемое чудес море, в немже вси погружающиеся с верою и упованием приемлют благодать исцелений и, благодарящи Господа, со страхом и любовию умиленно вопиют Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя и преславныя чудеса благодати Твоея, Богородице, яви нам Господь, егда святая икона Твоя носима бе по градом и весям страны нашея; мнози бо верующие внезапу исцеляхуся от разнообразных неисцельных недугов, и неверные к вере обращахуся, с удивлением, умилением и любовию воспевая Тебе:

Радуйся, всякие болезни исцеляющая;

Радуйся, вся недуги отгоняющая.

Радуйся, любовию серафимскою присногорящая;

Радуйся, души и сердца наша любовию божественною воспламеняющая.

Радуйся, огонь Божества в Себе вместившая;

Радуйся, пламене страстей наших изменяющая.

Радуйся, от огня греховнаго верующих в Тя соблюдающая:

Радуйся, от огня геенскаго любящих Тя избавляющая.

Радуйся, от запаления огненнаго жилища наша сохраняющая;

Радуйся, света Твоего зарями мрак неведения нашего разгоняющая.

Радуйся, теплая наша Заступница и усердная к Богу о нас Молитвенница;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 8

Странное видение честныя иконы Богоматери, свыше явленное с предстоящими святителем Николаем и Мариею Египетскою, разумевше, устранимся, мужие и жены, мира суетнаго, ум к небесным возводящи; сего бо ради и дадеся нам чудная икона Богородицы, да взирающе на ню, горняя мудрствуем, а не земная, вопия к Богу: Аллилуиа!

Икос 8

Вся еси в вышних, но и нижних не оставляешь, Богородице Дево, чудесы бо Твоими, от святыя иконы Твоея, яко от живаго и независтнаго источника, изливающимися, присно нас просвещаеши, верою к Тебе притекающих и зовущих таковая:

Радуйся, нищих духом неистощимое богатство и милостей бездно;

Радуйся, Мати чадолюбивая, печальных незримое утешение.

Радуйся, Голубице кроткая, тихая и незлобивая;

Радуйся, Горлице благогласная, ненавидимых тайное успокоение.

Радуйся, грешников спасение и к Богу присвоение;

Радуйся, правоверных всех твердое ограждение.

Радуйся, невидимое надеющимся на Тя поможение и заступление;

Радуйся, ангельский уме, присно зрящий Бога.

Радуйся, светозарная звездо умнаго солнца;

Радуйся, Херувимов и Серафимов славнейшая.

Радуйся, Архангелов и Ангелов честнейшая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 9

Вся страна наша богохранимая, милостями Твоими, Богомати, облагодатствованная, имея икону Твою чудотворную в щит и ограждение от врагов видимых и невидимых, незримою Твоею помощию побеждает вся супостаты своя, Богу же в радости сердца благоговейно вопиет: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство наше песенное, яко детское немотствование, не довлеет к изглаголанию всех чудес и благодеяний, Тобою, Владычице, явленных и присно являемых нам от дивныя иконы Твоея; сего ради недоумевающе благохвалити Тя по достоянию, со смирением взываем Ти:

Радуйся, славящих Тя всегда прославляющая;

Радуйся, от огня, града и весей наших хождением иконы Твоея освящающая.

Радуйся, храмы и домы наша иконою Твоею благодатно посещающая;

Радуйся, молитвы молящихся Тебе к Богу возносящая.

Радуйся, рыданий и воздыханий наших никогда же отметающая;

Радуйся, пришествием Твоея иконы радости наша усугубляющая.

Радуйся, все скорби наша и горькия беды ею услаждающая;

Радуйся, унывающих Твоим человеколюбием ободряющая.

Радуйся, поклоняющимся явленной Твоей иконе радость и здравие подавающая;

Радуйся, души верных милосердием Твоим умиляющая.

Радуйся, радосте наша, иконою Твоею святою присно нас утешающая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 10

Спасти хотяй род человеческий от вечнаго мучения и дати ему Царство Небесное, человеколюбивый Господь дарова нам, грешным, Матерь Свою в помощь, покров и защищение; буди же нам, о, Всеблагая, Помощница, Заступница и Руководительница во всем житии нашем, во исходе и по кончине нашей не остави нас, милостию вопиющих: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси воистинну необоримая, Богородице Дево, всем к Тебе прибегающим; никто же бо притекаяй к Тебе отходит тощь, темже ущедряеми милостию Твоею, во умилении души молим Тя: покрый, заступи и спаси всех нас, безпомощных, от всяких бед, искушений и озлоблений, Тебе с любовию взывающих:

Радуйся, крепкая защито возложивших на Тя упование;

Радуйся, воинству споборяющая.

Радуйся, судиям немздоприемным Споспешница;

Радуйся, наставников и детоводителей вразумление.

Радуйся, познания истины чистое зерцало;

Радуйся, сохранения веры крепкое забрало.

Радуйся, всеблагая Утешительница несчастных;

Радуйся, сиротам безприютным Покровительница.

Радуйся, всех детей благословляющая;

Радуйся, всякую юность к добру направляющая.

Радуйся, всех возрастных в святой жизни укрепляющая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 11

Пения и моления наша пред святою и чудотворною иконою Твоею, Тебе возносимая, приимши, благосердная Владычице, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас от всякаго злаго обстояния, да тихое и безмолвное житие под кровом Твоим поживем во всяком благочестии и чистоте, из глубины души умиленно воспевая Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу света божественнаго, яко Богородицу и Матерь Света Невечерняго, разумевающи и почитающи Тя, Пречистая, како возможем изрещи благодатная Твоя озарения, приснотекущая от иконы Твоея, яко от солнца лучезарнаго; обаче озарения Твоего милостиваго, Всеблагая, ищущи, дерзаем воспевати Тебе:

Радуйся, заре незаходимая, светом вечным нас осиявающая;

Радуйся, луно, от Солнца Правды нас облиставающая.

Радуйся, светильниче, на свещнице превысшем поставленный;

Радуйся, свеще неугасимая огня невещественнаго.

Радуйся, Мати света истиннаго, благочестивых души просвещающая;

Радуйся, свет райския жизни нам источающая.

Радуйся, присноблажащих Тя пресветло ублажающая;

Радуйся, усердно молящихся Тебе светом благодати озаряющая.

Радуйся, всякую старость образцом святой жизни соделывающая;

Радуйся, тьму, в которой живут язычники, неверующие, еретики и раскольники, истребляющая.

Радуйся, всех грешников светом Твоим просвещающая и к покаянию приводящая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 12

Благодати залог давшая нам святую икону Твою, Мати Бога Вышняго, испроси нам у Небеснаго Владыки, Сына Твоего и Бога нашего, благодать Святаго Духа; воздвигни нас из глубины греховныя, просвети сердечныя очи наша к зрению спасения, оживотвори сердца наша духом благочестия и страха Божия, духом чистоты и правды, духом любви и милосердия, да всегда поем Богу: Аллилуиа!

Икос 12

Поющи Твоя древняя и новая милости и чудеса, Богородительнице, хвалим Тя вси, яко твердую и надежную Предстательницу нашу, со умилением поклоняемся Тебе, выну молящейся о нас и благотворящей нам; веруем бо и уповаем, яко испросиши и подаси нам вся благая и спасительная, временная и вечная, воспевающим Ти:

Радуйся, непостыдное упование в животе, во исходе и по кончине нашей;

Радуйся, уповающим на Тя мирен конец живота сего подающая.

Радуйся, в день судный наша надежда и защищение;

Радуйся, Судий праведнаго умоление.

Радуйся, всех кающихся грешников прибежище и заступление;

Радуйся, всех праведных слава и утешение.

Радуйся, радость выну Тебе приносящих радости вечныя сподобляющая;

Радуйся, слезныя моления наша милостивно приемлющая.

Радуйся, покровом Твоим от врагов видимых и невидимых нас покрывающая;

Радуйся, всех нас, грешных, ко спасению и восприятию благ вечных наставляющая.

Радуйся, поклоняющимся иконе Твоей и Тя на помощь призывающим скоро помогающая;

Радуйся, Святая, святых большая.

Радуйся, Мати Дево, всепетая христиан похвало.

Кондак 13

О Всеблагая Мати Дево, Богородице, присно благодеющая нам во святей иконе Твоей, нынешнее приемши Тебе единей прикладное приношение, от всяких нас бед, напастей и скорбей временных и вечных избави и сподоби нас, рабов Твоих, в селениих райских водворитися, да во вся веки поем: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Случайный тест