Дни памяти

1 февраля

7 февраля  (переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Житие

Свя­щен­но­му­че­ник Петр ро­дил­ся 4 июня 1863 го­да в се­ле Стан­ки Вяз­ни­ков­ско­го уез­да Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии в се­мье свя­щен­ни­ка Иоан­на Ски­пет­ро­ва. По­сле окон­ча­ния Шуй­ско­го ду­хов­но­го учи­ли­ща Петр по­сту­пил во Вла­ди­мир­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, ко­то­рую окон­чил в 1884 го­ду. В 1883-1884 го­дах Петр Ива­но­вич слу­жил пса­лом­щи­ком в од­ном их хра­мов во Вла­ди­ми­ре. 8 фев­ра­ля 1884 го­да он об­вен­чал­ся с де­ви­цей Ан­то­ни­ной, до­че­рью ипо­ди­а­ко­на Иса­а­ки­ев­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге Ни­ко­лая За­озер­ско­го.
18 фев­ра­ля 1884 го­да Петр Ива­но­вич был ру­ко­по­ло­жен во диа­ко­на к Иса­а­ки­ев­ско­му со­бо­ру; в 1886 го­ду он по­сту­пил в Санкт-Пе­тер­бург­скую Ду­хов­ную ака­де­мию, ко­то­рую окон­чил в 1890 го­ду. В 1892 го­ду он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка к церк­ви во имя ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уто­ли моя пе­ча­ли» при дет­ском при­юте прин­ца Оль­ден­бург­ско­го.
В 1898 го­ду отец Петр был пе­ре­ве­ден в цер­ковь во имя ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость», что на Стек­лян­ном за­во­де. Храм был воз­ве­ден на ме­сте яв­ле­ния чу­до­твор­ной ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» с гро­ши­ка­ми. 23 июля 1888 го­да в глав­ку ча­сов­ни, где на­хо­ди­лась ико­на, уда­ри­ла мол­ния и воз­ник по­жар. Ко­гда огонь по­гас, все уви­де­ли, что ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» не толь­ко уце­ле­ла, но и об­но­ви­лась. Кро­ме то­го, на иконе ока­за­лось один­на­дцать мо­не­ток, ко­то­рые рас­по­ло­жи­лись ова­лом во­круг изо­бра­же­ния Бо­го­ма­те­ри. Весть о необык­но­вен­ном яв­ле­нии быст­ро об­ле­те­ла го­род, и в ча­сов­ню по­тя­ну­лись тол­пы бо­го­моль­цев; по мо­лит­вам ве­ру­ю­щих ста­ло со­вер­шать­ся мно­же­ство чу­дес. В 1893 го­ду им­пе­ра­тор Алек­сандр III по­жерт­во­вал зем­лю, при­ле­гав­шую к ча­совне, и на­ча­лось стро­и­тель­ство хра­ма, за­кон­чив­ше­е­ся в 1898 го­ду.
Кро­ме при­ход­ско­го слу­же­ния от­цу Пет­ру при­хо­ди­лось ис­пол­нять мно­гие епар­хи­аль­ные по­слу­ша­ния: с 1886 по 1892 год он пре­по­да­вал За­кон Бо­жий в на­чаль­ных Санкт-Пе­тер­бург­ских учи­ли­щах; с 1895 по 1897 год ис­пол­нял обя­зан­но­сти чле­на по­пе­чи­тель­ства церк­ви свя­той му­че­ни­цы ца­ри­цы Алек­сан­дры при дет­ском при­юте ве­ли­кой кня­ги­ни Алек­сан­дры Ни­ко­ла­ев­ны; с 1901 го­да был за­ко­но­учи­те­лем в Гро­мов­ском при­юте пре­по­доб­но­го Сер­гия; с 1907 го­да — сле­до­ва­те­лем 5-го сто­лич­но­го бла­го­чин­ни­че­ско­го окру­га; с 1914 го­да — чле­ном прав­ле­ния Санкт-Пе­тер­бург­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии.
В 1912 го­ду отец Петр был на­зна­чен на­сто­я­те­лем церк­ви во имя ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость». За рев­ност­ное и бес­по­роч­ное слу­же­ние он был воз­ве­ден в сан про­то­и­е­рея.
В на­ча­ле ян­ва­ря 1918 го­да боль­ше­вист­ское пра­ви­тель­ство ста­ло го­то­вить­ся к из­да­нию ан­ти­хри­сти­ан­ско­го де­кре­та об от­де­ле­нии Церк­ви от го­су­дар­ства. Из­ве­стие об ан­ти­цер­ков­ном со­дер­жа­нии пред­по­ла­гав­ше­го­ся де­кре­та быст­ро до­шло до ве­ру­ю­щих, и 10 ян­ва­ря мит­ро­по­лит Пет­ро­град­ский Ве­ни­а­мин (Ка­зан­ский) на­пра­вил со­вет­ско­му пра­ви­тель­ству пись­мо, в ко­то­ром вы­ра­зил свою тре­во­гу по по­во­ду со­дер­жа­ния го­то­вя­ще­го­ся де­кре­та. В от­вет Ле­нин по­тре­бо­вал от сво­их под­чи­нен­ных ско­рей­шей до­ра­бот­ки тек­ста де­кре­та.
В то же вре­мя со­вет­ское пра­ви­тель­ство рас­по­ря­ди­лось пред­при­нять прак­ти­че­ские ша­ги по при­ме­не­нию де­кре­та, на­чав со сто­лич­ной Алек­сан­дро-Нев­ской Лав­ры. В суб­бо­ту 13 ян­ва­ря 1918 го­да во вре­мя позд­ней ли­тур­гии в по­кои на­мест­ни­ка Лав­ры епи­ско­па Про­ко­пия (Ти­то­ва) явил­ся от­ряд мат­ро­сов и епи­ско­пу бы­ло за­яв­ле­но, что все по­ме­ще­ния в Лав­ре бу­дут изъ­яты в поль­зу со­вет­ских учре­жде­ний, со­хра­нит­ся толь­ко бо­го­слу­же­ние.
15 ян­ва­ря на имя епи­ско­па Про­ко­пия при­шло рас­по­ря­же­ние ко­мис­са­ра нар­ко­ма­та при­зре­ния Кол­лон­тай, — од­ной из из­вест­ных блуд­ниц в боль­ше­вист­ском пра­ви­тель­стве, про­па­ган­ди­ро­вав­шей идею пуб­лич­но­го раз­вра­та, — что все по­ме­ще­ния и ка­пи­та­лы Лав­ры бу­дут рек­ви­зи­ро­ва­ны.
16 ян­ва­ря на­зна­чен­ный боль­ше­вист­ским пра­ви­тель­ством ко­мис­са­ром Лав­ры Ило­вай­ский по­тре­бо­вал от на­мест­ни­ка сда­чи все­го лавр­ско­го иму­ще­ства. Епи­скоп Про­ко­пий от­ка­зал­ся ис­пол­нить без­за­кон­ный при­каз. 17 ян­ва­ря пред­ста­ви­те­ли от бра­тии Лав­ры на­ча­ли ве­сти пе­ре­го­во­ры с Кол­лон­тай, но она ка­те­го­рич­но за­яви­ла, что от­ме­нить пред­по­ла­га­е­мо­го за­хва­та Лав­ры не мо­жет.
19 ян­ва­ря (1 фев­ра­ля) в на­ча­ле вто­ро­го ча­са дня в Алек­сан­дро-Нев­скую Лав­ру при­был ко­мис­сар Ило­вай­ский в со­про­вож­де­нии две­на­дца­ти сол­дат и пя­ти крон­штадт­ских мат­ро­сов. На со­бор­ной ко­ло­кольне зво­на­ри уда­ри­ли в на­бат, на него ото­зва­лись ко­ло­ко­ла бли­жай­ших церк­вей — Бо­ри­со­глеб­ской, Зна­мен­ской и Скор­бя­щен­ской. Ото­всю­ду к Лав­ре стал сте­кать­ся на­род. Ило­вай­ский аре­сто­вал епи­ско­па Про­ко­пия. В это вре­мя в ке­лье на­мест­ни­ка на­хо­ди­лись че­ты­ре мо­на­ха, чле­ны лавр­ско­го со­ве­та. Епи­скоп Про­ко­пий был вы­ве­ден из ке­льи и за­клю­чен под стра­жу в од­ном из по­ме­ще­ний Лав­ры, а к че­ты­рем мо­на­хам бы­ла при­став­ле­на стра­жа из че­ты­рех крас­но­гвар­дей­цев. Ило­вай­ский вы­шел во двор Лав­ры, где его тут же окру­жи­ла разъ­ярен­ная тол­па, и де­ло, ве­ро­ят­но, мог­ло бы окон­чить­ся рас­пра­вой над ним, ес­ли бы не на­хо­див­ши­е­ся ря­дом мо­на­хи, ко­то­рые ста­ли успо­ка­и­вать на­род, а за­тем один из мо­на­хов, за­го­ро­див со­бой ко­мис­са­ра, про­вел его околь­ной тро­пин­кой к сол­да­там про­жек­тор­ной ко­ман­ды, рас­по­ла­гав­шей­ся в од­ном из зда­ний Лав­ры. Од­новре­мен­но с Ило­вай­ским по­ки­ну­ли Лав­ру и крас­но­гвар­дей­цы.
Вско­ре на по­мощь за­хват­чи­кам при­был из Смоль­но­го гру­зо­вик с крас­но­гвар­дей­ца­ми, во­ору­жен­ны­ми дву­мя пу­ле­ме­та­ми. Этот от­ряд сно­ва воз­гла­вил Ило­вай­ский. Пу­ле­ме­ты бы­ли по­став­ле­ны на лавр­ском дво­ре на­про­тив хра­ма в честь Со­ше­ствия Свя­то­го Ду­ха. Все это вре­мя про­дол­жал зву­чать лавр­ский на­бат. По зво­на­рям бы­ло сде­ла­но несколь­ко зал­пов, но на­бат про­дол­жал­ся. То­гда Ило­вай­ский с крас­но­гвар­дей­ца­ми во­шли в на­пол­нен­ную бо­го­моль­ца­ми цер­ковь. Ило­вай­ский, узнав, где вход на ко­ло­коль­ню, под­нял­ся на­верх и, угро­жая ору­жи­ем, со­гнал с ко­ло­коль­ни зво­на­рей. Крас­но­гвар­дей­цы вни­зу ста­ли из­го­нять из Лав­ры бо­го­моль­цев. Раз­да­лось несколь­ко вы­стре­лов. Один из бо­го­моль­цев был ра­нен.
В это вре­мя к Лав­ре на­пра­вил­ся про­то­и­е­рей Петр Ски­пет­ров, на­ме­ре­ва­ясь прой­ти к мит­ро­по­ли­ту Ве­ни­а­ми­ну. В во­ро­тах Лав­ры свя­щен­ни­ка встре­тил его сын и стал уго­ва­ри­вать, вви­ду мо­гу­щих быть бес­по­ряд­ков, не ид­ти да­лее, но отец Петр не об­ра­тил на это вни­ма­ния и на­пра­вил­ся к глав­но­му вхо­ду в по­кои мит­ро­по­ли­та. Уви­дев, что его путь пре­гра­ди­ли несколь­ко во­ору­жен­ных крас­но­гвар­дей­цев, ко­то­рые пре­ре­ка­лись с жен­щи­на­ми и угро­жа­ли им ору­жи­ем, отец Петр всту­пил­ся за жен­щин и стал уве­ще­вать крас­но­гвар­дей­цев не про­из­во­дить на­си­лия над ве­ру­ю­щи­ми и уко­рять их за из­де­ва­тель­ство над на­род­ны­ми свя­ты­ня­ми. Один из крас­но­гвар­дей­цев на­пра­вил ре­воль­вер на свя­щен­ни­ка и в упор вы­стре­лил ему в ли­цо. Пу­ля по­па­ла в ниж­нюю че­люсть и про­шла в шею.
Отец Петр, по­те­ряв со­зна­ние, упал, и тут же по­до­спев­шие лю­ди уло­жи­ли его на но­сил­ки и пе­ре­нес­ли в лавр­скую боль­ни­цу. По­ло­же­ние ра­не­но­го, од­на­ко, бы­ло на­столь­ко тя­же­лым, что он был от­прав­лен в ла­за­рет, на­хо­див­ший­ся на Нев­ском про­спек­те непо­да­ле­ку от Лав­ры. Там его по­се­ти­ла су­пру­га, а за­тем мит­ро­по­лит Ве­ни­а­мин, ко­то­рый бла­го­сло­вил смер­тель­но ра­не­но­го свя­щен­ни­ка. Отец Петр от­крыл гла­за, узнал мит­ро­по­ли­та, но уже что-ли­бо ска­зать не мог. Несмот­ря на уси­лия вра­чей, со­сто­я­ние здо­ро­вья свя­щен­ни­ка к 10 ча­сам ве­че­ра рез­ко ухуд­ши­лось, и в 10 ча­сов 45 ми­нут про­то­и­е­рей Петр скон­чал­ся.
21 ян­ва­ря 1918 го­да те­ло уби­то­го свя­щен­ни­ка бы­ло пе­ре­не­се­но в Скор­бя­щен­скую цер­ковь. В вы­но­се те­ла и со­вер­ше­нии за­упо­кой­ной все­нощ­ной участ­во­вал мит­ро­по­лит Ве­ни­а­мин с ви­ка­ри­я­ми и мно­го­чис­лен­ным ду­хо­вен­ством. 21 и 22 ян­ва­ря у гро­ба от­ца Пет­ра по­бы­ва­ли ты­ся­чи лю­дей и непре­рыв­но слу­жи­лись па­ни­хи­ды «об уби­ен­ном за ве­ру пра­во­слав­ную ра­бе Бо­жи­ем про­то­и­е­рее Пет­ре».
Те­ло уби­то­го свя­щен­ни­ка пред­по­ла­га­лось по­хо­ро­нить ря­дом со Скор­бя­щен­ской цер­ко­вью, где он слу­жил мно­го лет, но ве­че­ром 21 ян­ва­ря в мест­ный ко­мис­са­ри­ат бы­ли вы­зва­ны свя­щен­ник, ис­пол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти на­сто­я­те­ля Скор­бя­щен­ской церк­ви, цер­ков­ный ста­ро­ста и пред­се­да­тель цер­ков­но­го со­ве­та; им бы­ло вру­че­но в пись­мен­ном ви­де рас­по­ря­же­ние вла­стей не хо­ро­нить по­кой­но­го вбли­зи хра­ма, так как непо­да­ле­ку про­те­ка­ет Нева и мо­жет про­изой­ти за­гряз­не­ние во­ды. Узнав об этом рас­по­ря­же­нии, мит­ро­по­лит Ве­ни­а­мин бла­го­сло­вил по­хо­ро­нить про­то­и­е­рея Пет­ра на Тих­вин­ском клад­би­ще Алек­сан­дро-Нев­ской Лав­ры.
На сле­ду­ю­щий день, 22 ян­ва­ря, в Скор­бя­щен­ской церк­ви со­сто­я­лось от­пе­ва­ние уби­ен­но­го про­то­и­е­рея. Слу­же­ние ли­тур­гии и от­пе­ва­ние воз­гла­вил мит­ро­по­лит Ве­ни­а­мин, ему со­слу­жи­ли епи­ско­пы Про­ко­пий и Ар­те­мий[1] и два­дцать пять свя­щен­но­слу­жи­те­лей Пет­ро­гра­да. По­сле от­пе­ва­ния гроб с те­лом уби­то­го свя­щен­ни­ка по бла­го­сло­ве­нию мит­ро­по­ли­та Ве­ни­а­ми­на был про­не­сен по то­му пу­ти, ко­то­рым шел отец Петр к му­че­ни­че­ско­му вен­цу в по­след­ний день сво­ей жиз­ни. В Тро­иц­ком со­бо­ре Лав­ры бы­ла от­слу­же­на па­ни­хи­да, а за­тем ли­тия на том ме­сте, где про­ли­лась кровь свя­щен­ни­ка. Про­то­и­е­рей Петр Ски­пет­ров был по­гре­бен на Тих­вин­ском клад­би­ще Алек­сан­дро-Нев­ской Лав­ры.
В ста­тье, опуб­ли­ко­ван­ной сра­зу же по­сле по­хо­рон пас­ты­ря, про­фес­сор Алек­сандр Брон­зов[2] пи­сал: «...По край­ней ме­ре, не за­бу­дем, не долж­ны за­быть дан­но­го им его му­че­ни­че­скою кон­чи­ною всем нам уро­ка! Бу­дем же учить­ся у него, как и нам жить, как и нам сме­ло и без­бо­яз­нен­но про­по­ве­до­вать Хри­ста, Его сло­во прав­ды. Бу­дем под­дер­жи­вать в се­бе, по­доб­но ему, ис­кор­ку бо­же­ствен­ную, чтобы не пре­вра­тить­ся нам в су­ществ, ду­ма­ю­щих толь­ко об од­ном ма­те­ри­аль­ном, об од­ном Мо­ло­хе...
Для нас лич­но­сти, по­доб­ные от­цу Пет­ру, все­гда бу­дут свет­лы­ми ма­я­ка­ми, од­но вос­по­ми­на­ние о ко­то­рых все­гда бла­го­твор­ней­шим об­ра­зом станет дей­ство­вать на нас и бу­дет охра­нять нас от оши­бок, от сла­бо­сти, от па­де­ний...»


Игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский)

«Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ ве­ка. Ян­варь». Тверь. 2005. С. 156–162

При­ме­ча­ния

[1] Ар­те­мий (Ильин­ский), епи­скоп Луж­ский, ви­ка­рий Пет­ро­град­ской епар­хии.
[2] Брон­зов Алек­сандр Алек­сан­дро­вич (1858-1919), ду­хов­ный пи­са­тель. Обу­чал­ся в Нов­го­род­ской ДС и СПбДА, был пре­по­да­ва­те­лем Кур­ской ДС и СПбДС. С 1894 г. со­сто­ял про­фес­со­ром СПбДА по ка­фед­ре нрав­ствен­но­го бо­го­сло­вия. Опуб­ли­ко­вал око­ло 950 ста­тей, в ос­нов­ном по во­про­сам эти­ки. Со­чи­не­ния: «Ари­сто­тель и Фо­ма Ак­ви­нат в от­но­ше­нии к уче­нию о нрав­ствен­но­сти»; «Прп. Ма­ка­рий Еги­пет­ский. Его жизнь и ми­ро­воз­зре­ние» (док­тор­ская и ма­ги­стер­ская дис­сер­та­ции, 1899); пе­ре­во­ды прп. Иоан­на Да­мас­ки­на и свт. Иоан­на Зла­то­уста.

Ис­точ­ник: http://www.fond.ru

Богослужения

Служба священномученику Петру, пресвитеру Петербургскому

Стихиры на Господи воззвах, глас 4-й:

Отрасль пречестная земли Владимирския,/ пастырь столицы брегов Невских,/ учитель трудолюбный закона Божия,/ молитвенниче усердный Царицы Небесныя,/ священномучениче Петре,/ кровь свою за Христа во граде нашем пролиял еси,/ сего ради почитаем и ублажаем память твою.

Хулителей веры не убоялся еси,/ голос свой пастрыский в защиту народных святынь возвысил еси,/ и гонителей Церкве бесстрашно обличил еси,/ люди церковныя от насилия тех избавити хотя,/ и абие, яко спелый клас, пожат был еси,/ яко жертва непорочная,/ принесеся Господеви чистая и пламенная душа твоя,/ освятившая светом любве Божия сердца нас, поющих тя.

"Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице"/ сице взывал еси Пресвятей Деве, Богоматере,/ пред пречистою и чудотворною Ея иконою./ И ныне, молим тя, отче наш Петре,/ не забуди нас, с любовию творящих честную память твою,/ но вознеси о нас молитвы твоя Владычице мира,/ да помилует и спасет люди Своя,/ мирови мир ниспошлет и душам нашим велию милость.

Слава и ныне, богородичен.

Тропарь, глас 5-й:

Пастырю добрый града нашего,/ апостолу верховному тезоименитый,/ Господеви ревностно и благоговейно служивый,/ свыше от Бога бесстрашие духа приим,/ кровию своею лавру Невскую освятивый,/ священномучениче Петре,/ моли Христа Бога/ спастися душам нашим.

Канон

 

Песнь 1

Колесницегонителя фараоня погрузи, чудотворяй иногда, Моисейский жезл, крестообразно поразив, и разделив море: Израиля же беглеца пешеходца спасе, песнь Богови воспевающа.

Един из первых приявый жребий новомученический, святе Петре, един из первых сердца верных дерзновением своим утвердивый, молися Христу Богу нашему, да укрепит и нас в вере православной, к славословию твоему тщащихся.

Образ бесстрашнаго исповедания имени Господня явил еси нам, отче наш Петре, образ истиннаго ревнования о правде Христовой, буди ходатай и предстатель о душах наших, яко и нам утвердитися неколебимо в любви Божией.

Лавра Невская освятися кровию твоею честною, мучениче Петре. Взирающе на кончину твою, прославляем Христа Бога нашего и веселия духовнаго исполняемся, творяще память твою, пастырю дивный града нашего.

Богородичен. Преславная о Тебе глаголашеся в роде родов, яже Бога Слова во чреве вместивши, чиста же пребываеши, Богородице Мария. Тем Тя вси чествуем, по Бозе предстательство наше.

Песнь 3

Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

В годину лютую и посреде гонений беспримерных ревности Илииной подражая, отче Петре, обличил еси безумие хулителей дерзких, нивочтоже вменяя страх человеческий, сего ради во веки ублажаешися.

Поборниче веры православныя, людей церковных защитителю, подражал еси в житии твоем святителю Христову Николаю, сего ради улучил еси кончину мученическую, еюже наследовал еси Царство Небесное.

Долг христианский исполняя, сына своего, преграждавшаго ти путь к пролитию крове, отстранил еси, исполнив заповедь Христову: "иже любит чадо свое паче Мене, несть Мене достоин".

Богородичен. Яко небо и престол Тя Божий, воспеваем вси, Богородительнице Чистая, яко из Тебе явися Иисус Христос Истина.

Седален

Яко проповедь последняя стаду твоему, яко прощальное назидание в вере, яко завещание пребывати даже до крове во Истине отзвучала есть во стенах обители Невския честная кончина твоя, Петре священномучениче, молися о нас Христу Богу, да пребудем до самаго исхода нашего в поучении твоем.

Слава и ныне, богородичен.

Божественная скиния была еси Слова, Едина Пречистая Мати Дево, чистотою ангелы превозшедшая, паче всех мене персть бывша, осквернена плотскими прегрешеньми, очисти молитва Твоих божественными водами, подающи, Чистая, велию милость.

Песнь 4

Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставль недра Отча, и нашу нищету посетив. Тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе твоей слава, Человеколюбче.

Радуйся, земле Петербургская, имущи честныя останки священномученика Петра, веселися и ты, лавра Александро-Невская, яко ты еси место подвига новаго угодника Божия, освятившаго люди правоверныя сиянием любви Христовой.

От святителя Вениамина на смертном одре благословение приим, преселился еси от жизни временней в живот вечный, идеже едина правда Божия живет, поминай нас, совершающих святую память твою, яко и нам вышния славы улучити.

"За веру и Церковь Православную убиенный" – тако молися о тебе святитель и исповедник патриарх Тихон. Имея душу светлую и непорочную, священномучениче Петре, удостоился еси от Господа великия чести быти убиенным за Христа.

Богородичен. Безневестная Дево, и Чистая и нескверная Мати Христа Бога, Того непрестанно моли, спасти души поющих Тя.

Песнь 5

Вскую мя отринул еси, от Лица Твоего, Свете незаходимый; и покрыла мя есть чуждая тьма окаяннаго. Но обрати мя и к свету заповедей Твоих, пути моя направи, молюся.

Со всеми новомученики Российскими предстоиши ныне пред престолом Божиим, святе Петре, молися Господеви утвердитися стране и граду нашему исповеданием веры истинныя.

Чудотворней иконе Богоматере служение прилежно в житии твоем совершая, чистотою и благоговением исполнился еси, пастырю Петре, моли избравшую тя Царицу Небесную, удостоитися милостей от Нея и нам, неключимым рабом Ея.

Провидя благолепие души твоея, отче наш Петре, изнесе тя Господь, яко свещу возженную, на средину храмины и постави тя на свещнице церковнаго почитания, в просвещение людем христоименитым.

Богородичен. Яко Царицу вси и Царя всех рождшую, приидите со ангелом Благословенную почтим.

Песнь 6

Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, и из глубины зол возведи, молюся: к тебе бо возопих, и услыши мя, Боже спсения моего.

Не оскуде никогда же земля наша верою и благочестием, се и в последняя времена, якоже и в первыя, украсилася есть святыми, живот свой за Христа и ближних положившими, ихже яви премудрость Божия во дни смуты великия.

"Любы никогдаже отпадет", - тако помышлял еси на всяк день в сердце твоем, священномучениче Петре. Сею любовию вдохновленный, в последний день жития твоего к месту своего убиения безбоязненно шествовал еси.

Утешал еси в жизни временней души страждущих и грехми обремененных, ихже Владычица мира чудотворною иконою к Себе привлекаша. Уврачуй убо, пастырю добрый, скорби и недуги наша, елеем святых молитв твоих.

Богородичен. Быхом общницы Божественному естеству, Пречистая, божественным рождеством Твоим: и покой небесный со ангельскими чинми Тя восхваляющими, во Христе наследовахом.

Кондак, глас 8-й:

Яко избранника Владычицы нашея Богородицы/ и прилежнаго служителя чудотворнаго Ея образа, просиявшаго во граде на Неве,/ яко дерзновеннаго предстателя о людех православных,/ живот свой за ближних положившаго,/ почитаем тя, священномучениче Петре,/ ты бо еси Церкве нашея преславное украшение.

Песнь 7

Божия снизхождения огнь устыдеся в Вавилоне иногда, сего ради отроцы в пещи радованною ногою, яко во цветнице ликующе, пояху: благословен еси Боже отец наших.

Во дни пришедшаго на ны гнева Божия не пощаде Господь многия святыни Своя, обаче не до конца прогневася Бог на люди Своя, но яви нам новых угодников Своих и изведе из-под спуда, яко некое сокровище, честныя мощи их, ради верных раб Своих.

Неугасимая лампада бысть возжжена на месте упокоения твоего, святе Петре, светящая во мраке нощи неверия и отступления, и тьма безбожия не объят ю, яко да светит всем хотящим ходити в законе Господнем.

Почитающи святую память твою, отче наш Петре, прославляем Бога нашего, даровавшаго нам утешение велие прибегати к тебе несумненною душею во всех обстояниих и печалех жизни нашея.

Богородичен. Се ныне исполнися богоглаголиваго проречение: во утробе бо, Дево, Бога Слова имела еси, и родила еси Жизнодавца, Емуже вси зовем: блгаословен Бог отец наших.

Песнь 8

Седмерицею пещь халдейский мучитель, богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею, спасены сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

Сонм новомученик Российских сияет в небесах светом велиим, в немже и ты, мучениче Петре, живот свой за други и Христа положивый, блистаешь, яко камень драгий, лучами благодати Божией.

Благодать Господня осия тя, егда вшел еси в лавру Невскую, в нейже хулители веры бесчинства творяху, и незримо руководяше послушную душу твою к подвигу мученическому.

Почи на главе твоей Дух Свят, отче Петре, и дерзновенна и небоязненна сотвори тя пред лицем гонителей и осквернителей Церкве Христовой, и введе тя в живот вечный, идеже ныне со всеми святыми веселишися.

Богородичен. Одожди ми, Пречистая, грехов оставление, посети мя немощствующа и влаема напастьми житейскими и страстьми телесными.

Песнь 9

Ужасеся о сем небо и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя Богородицу ангелов и человек чиноначалия величают.

Не со оружием и дрекольми изшел еси на супостаты, но с пламенною верою и упованием на Бога Жива, Иже тя сотвори мученика и новаго ходатая о душах наших.

Красен путь твой, новомучениче Петре, имже шествовал еси к венцу небесному, светла победа, юже дарова ти Господь на убивавших тя, в бегство обратившихся с места убиения твоего.

Егда порази тя рука безбожных, высшим спокойствием просия лик твой, во уверение людей церковных, яко в пролитии крове своея предначертание Божие добре исполнил еси.

Богородичен. Радуйся, присноживотный источниче нетления, радуйся, всесветлый Облаче Солнца мысленнаго; радуйся, носило Божества всего: радуйся, Ковчеже священия.

Случайный тест