Молитвы Всем святым, в земле Российской просиявшим


Собор всех святых, в земле Русской просиявших

Тропарь, глас 1*

Аудио:

 

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Перевод: Как плод прекрасный Твоего спасительного посева, земля Российская приносит Тебе, Господи, всех святых, в ней просиявших. Их мольбами и ходатайством Богородицы Церковь и страну нашу в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

Кондак, глас 3*

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: В сей день сонм святых, в земле нашей Богу угодивших предстоит в храме и невидимо за нас молится Богу. Ангелы с ними славословят и все святые Церкви Христовой празднуют – ибо о нас молят все вместе Предвечного Бога.

Молитва 1-я**

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго ва́шего торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ины Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и ве́домыя и неве́домыя, в земле́ Росси́йстей просия́вшии! К ва́м, я́ко к те́плым хода́таем и предста́телям на́шим, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: умоли́те Го́спода Бо́га, да ва́шими благоприя́тными моли́твами, Свои́м же человеколю́бием да да́рует на́м (имена́) ти́хое и благоче́стное житие́ в ве́це се́м пожи́ти, да изба́вит на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго диа́вола и от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на Стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния и насле́дники Ца́рствия Своего́ Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, святи́и вси́ в земли́ Росси́йстей просия́вшии! Мно́гая ва́ша имена́ и дарова́ния! Свяще́нную и всепраздственную па́мять ва́шу ны́не соверша́юще, велича́ем возвели́чившаго ва́с Христа́ Бо́га на́шего: Ему́ же ве́рою и любо́вию чрез все́ житие́ до́бре послужи́сте и многообра́зными труды́ и по́двиги свои́ми угоди́сте и сла́вне Его́ просла́висте; свя́тостию жития́ ва́шего Це́рковь Христо́ва укрепля́ется и украша́ется, ве́ра правосла́вная утвержда́ется, вся́ земля́ на́ша Росси́йская освяща́ется, и мы́, я́ко духо́вная ча́да ва́ша, све́тло торжеству́ем: я́ко вои́стинну от Восто́к со́лнца до За́пад, по все́й земли́ на́шей хва́льно и́мя Го́спода. Оба́че ве́дуще безме́рная беззако́ния на́ша, са́ми себе́ осужда́ем и к ва́м, я́ко те́плым хода́таем на́шым, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: да ва́шими благоприя́тными моли́твами, оба́че же Свои́м человеколю́бием Христо́с Бо́г стра́ждущую страну́ Росси́йскую от злы́х безбо́жник и вла́сти и́х свободи́т, и возста́вит престо́л правосла́вных царе́й. Ве́рных рабо́в Свои́х, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль услы́шит, и изведе́т от поги́бели живо́т на́ш; да да́рует все́м на́м ти́хое и безмо́лвное житие́ в ве́це се́м пожи́ти во вся́ком благоче́стии и чистоте́, избавля́я на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго врага́, от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния, и насле́дники Ца́рства Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.См. также: Глас в Словаре.