Молитвы Всем святым, в земле Российской просиявшим


Собор всех святых, в земле Русской просиявших

Тропарь, глас 1*

Аудио:
1:00

 

Я́коже плод кра́сный Тво­е­го́ спаси́тельнаго се́яния,/ зем­ля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и стра­ну́ на́шу Богоро́дицею соблю­ди́, Многоми́лостиве.

Пере­вод: Как плод пре­крас­ный Тво­е­го спа­си­тель­но­го посе­ва, зем­ля Рос­сий­ская при­но­сит Тебе, Гос­по­ди, всех свя­тых, в ней про­си­яв­ших. Их моль­ба­ми и хода­тай­ством Бого­ро­ди­цы Цер­ковь и стра­ну нашу в мире глу­бо­ком сохра­ни, Многомилостивый.

Кондак, глас 3*

Днесь лик святы́х, в зем­ли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

Пере­вод: В сей день сонм свя­тых, в зем­ле нашей Богу уго­див­ших пред­сто­ит в хра­ме и неви­ди­мо за нас молит­ся Богу. Анге­лы с ними сла­во­сло­вят и все свя­тые Церк­ви Хри­сто­вой празд­ну­ют – ибо о нас молят все вме­сте Пред­веч­но­го Бога.

Молитва 1‑я**

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и теле­са́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго ва́шего тор­же­ства́ мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ины Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до кон­ца́ вра­га́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ши умы́ и серд­ца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чуде­са́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Хри­ста́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и ве́домыя и неве́домыя, в зем­ле́ Росси́йстей просия́вшии! К ва́м, я́ко к те́плым хода́таем и предста́телям на́шим, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: умоли́те Го́спода Бо́га, да ва́шими благоприя́тными моли́твами, Свои́м же человеколю́бием да да́рует на́м (име­на́) ти́хое и благоче́стное житие́ в ве́це се́м пожи́ти, да изба́вит на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго диа́вола и от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на Стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния и насле́дники Ца́рствия Сво­е­го́ Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, святи́и вси́ в зем­ли́ Росси́йстей просия́вшии! Мно́гая ва́ша име­на́ и дарова́ния! Свяще́нную и все­празд­ствен­ную па́мять ва́шу ны́не соверша́юще, велича́ем возвели́чившаго ва́с Хри­ста́ Бо́га на́шего: Ему́ же ве́рою и любо́вию чрез все́ житие́ до́бре послужи́сте и многообра́зными тру­ды́ и по́двиги свои́ми угоди́сте и сла́вне Его́ просла́висте; свя́тостию жития́ ва́шего Це́рковь Христо́ва укрепля́ется и украша́ется, ве́ра правосла́вная утвержда́ется, вся́ зем­ля́ на́ша Росси́йская освяща́ется, и мы́, я́ко духо́вная ча́да ва́ша, све́тло торжеству́ем: я́ко вои́стинну от Восто́к со́лнца до За́пад, по все́й зем­ли́ на́шей хва́льно и́мя Го́спода. Оба́че ве́дуще безме́рная беззако́ния на́ша, са́ми себе́ осужда́ем и к ва́м, я́ко те́плым хода́таем на́шым, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: да ва́шими благоприя́тными моли́твами, оба́че же Свои́м человеколю́бием Христо́с Бо́г стра́ждущую стра­ну́ Росси́йскую от злы́х безбо́жник и вла́сти и́х свободи́т, и возста́вит престо́л правосла́вных царе́й. Ве́рных рабо́в Свои́х, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль услы́шит, и изведе́т от поги́бели живо́т на́ш; да да́рует все́м на́м ти́хое и безмо́лвное житие́ в ве́це се́м пожи́ти во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, избавля́я на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго вра­га́, от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния, и насле́дники Ца́рства Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.См. так­же: Глас в Словаре.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

3 комментария

 • Иван, 04.08.2021

  Дивен Бог во свя­тых сво­их! Все свя­тые Рос­сий­ские моли­те непре­стан­но за всю стра­ну нашу и за всех пра­во­слав­ных христиан!

  Ответить »
 • Андрей, 27.06.2021

  С Празд­ни­ком вас бра­тья и сёст­ры! Хра­ни вас Господь!

  Ответить »
 • Сере­га, 21.06.2020

  С празд­ни­ком всех Вас, бра­тья и сестры !

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки