Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому


Преподобный Амвросий Оптинский

Тропарь, глас 5*

Аудио:
0:42

 

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш./ Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и люб­ви́ науча́еши./ Моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Как к целеб­но­му источ­ни­ку при­хо­дим к тебе, Амвро­сий, отче наш. Ибо ты на путь спа­се­ния нас с верой направ­ля­ешь, молит­ва­ми от бед и напа­стей охра­ня­ешь, в телес­ных и душев­ных скор­бях уте­ша­ешь, более все­го же сми­ре­нию, тер­пе­нию и люб­ви обу­ча­ешь. Моли Чело­ве­ко­люб­ца Хри­ста и Защит­ни­цу усерд­ную о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 2*

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,// моли́ Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Завет Пас­ты­ре­на­чаль­ни­ка испол­нив, ты насле­до­вал бла­го­дать стар­че­ства, болея серд­цем обо всех, с верой при­хо­дя­щих к тебе, пото­му и мы, чада твои, с любо­вью взы­ва­ем к тебе: «Отче свя­той Амвро­сий, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших».

Молитва 1‑я*

Аудио:
1:15

 

О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Амвро́сие, О́птинская похва­ло́ и всея Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Хри­сте́ смире́нное житие́, и́мже Бог пре­воз­не­се́ и́мя твое́ еще́ на зем­ли́ тебе́ су́ща, наипа́че же увен­ча́ тя Небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. При­и­ми́ ны́не моле́ние нас, недосто́йных чад твои́х (име­на́), чту́щих тя и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е. Изба́ви нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Бо́жиим от всех ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злых напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний. Низ­посли́ оте́честву на́шему от Великодарови́таго Бо́га мир, тиши­ну́ и благоде́нствие. Бу́ди непрело́жный покрови́тель Святы́я оби́тели сия́, в не́йже в преуспе́янии сам подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я**

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие! Ты порабо́тати Го́сподеви жела́я, зде всели́лся еси́, и неле́ностно во труде́х, бде́ниех, моли́твех и посте́х подвиза́лся еси́, и был еси наста́вник мона́шествующим, всем же лю́дем учи́телю ре́вностный. Ны́не у́бо, по отше́ствии твое́м от земны́х, Небе́сному Царю́ пред­стоя́, моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния тво­е­го́, святу́ю оби́тель сию́, иде́же ду́хом люб­ве́ тво­ея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем твои́м, с ве́рою к ра́це моще́й твои́х припа́дающим, во блага́я проше́ния их испо́лнити. Испро­си́ у ми́лостиваго Го́спода на́шего, да низпо́слет нам оби́лие Небе́сных и земны́х благ, па́че же я́же на по́льзу душ на́ших да да́рует нам, и сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии да сподо́бит, в день же су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Свое́м да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я**

О, всечестны́й ста́рче пресла́вныя и ди́вныя О́птины пу́стыни, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие, Це́ркве на́шея до́брое украше́ние и благода́тный свети́льниче, небе́сным све́том всех озаря́яй, кра́сный и духо́вный плод Росси́и и всея́ подсо́лнечныя, ду́ши ве́рных оби́льно услажда́яй и увеселя́яй! Ны́не с ве́рою и тре́петом припа́даем пред цельбоно́сною ра́кою святы́х моще́й твои́х, и́хже на утеше́ние и по́мощь стра́ждущим ми́лостивно дарова́л еси́, смире́нно мо́лим Тя се́рдцем и усты́, о́тче святы́й, я́ко всеросси́йскаго наста́вника и учи́теля благоче́стия, па́стыря и вра­ча́ душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших: воз­зри́ на чад твои́х зело́ согреша́ющих в словесе́х и де́лех и посе­ти́ нас мно́гою и свято́ю свое́ю любо́вию, е́юже сла́вно преуспе́л еси́ еще́ во дни земны́я, а наипа́че по пра́ведней твое́й кончи́не, наставля́я в пра́вилех святы́х и богопросвеще́нных отце́в, вразумля́я нас в за́поведех Христо́вых, в ни́хже до́бре поревнова́л еси́ до после́дняго часа́ тво­ея́ многотру́дныя и́ноческия жи́зни; испро­си́ нам, немощству́ющим душе́ю и бе́дствующим в ско́рбех, благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние, и́стинное исправле́ние и обновле́ние на́шего жития́, в не́мже мы, гре́шнии, осуети́хомся умо́м и се́рдцем, преда́хом себе́ непотре́бным и лю́тым страсте́м, поро́ком и беззако́нием, и́мже несть чис­ла́; при­и­ми́ у́бо, соблю­ди́ и покры́й нас кро́вом тво­ея́ мно́гия ми́лости, низ­посли́ нам благослове́ние от Го́спода, да понесе́м благо́е и́го Христо́во в долготерпе́нии до кон­ца́ дней на́ших, ча́юще бу́дущаго живо­та́ и Ца́рствия, иде́же несть печа́ль ни воздыха́ние, но жизнь и ра́дость безконе́чная, изоби́льно проистека́емая от Еди́наго, Всесвята́го и Блаже́ннаго Исто́чника безсме́ртия в Тро́ице поклоня́емаго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 10/23 октября

Бого­муд­рый настав­ник, уте­ши­тель и молит­вен­ник за Рос­сию, прп. Амвро­сий сде­лал­ся воис­ти­ну вен­цом и укра­ше­ни­ем Оптин­ско­го стар­че­ства. К две­рям его убо­гой келии при­те­ка­ла за сове­том и уте­ше­ни­ем едва ли не вся пра­во­слав­ная Рос­сия. Ста­рец Амвро­сий про­сла­вил­ся про­зор­ли­во­стью, даром исце­лять телес­ные неду­ги и вра­че­вать душев­ные раны. Ему молят­ся о помо­щи в раз­лич­ных житей­ских нуж­дах, об исце­ле­нии в болез­нях, о твер­дом сто­я­нии рус­ско­го наро­да в вере оте­че­ской, о доб­ром нра­ве и хри­сти­ан­ском вос­пи­та­нии детей.Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2 комментария

  • Андрей, 23.10.2020

    В мар­те сего года были пер­вый раз в Опти­ной , какая там кра­со­та ! На моле́бне пре­по­доб­но­му Амвро­сию при­сут­ству­ет мно­го палом­ни­ков и чув­ству­ет­ся тор­же­ствен­ность и бла­го­дать общей молит­вы! Потом всем мож­но при­кла­ды­вать­ся к откры­тым мощам. Очень понра­ви­лось там.

    Ответить »
  • Еле­на, 19.10.2020

    Доб­рой ночи! Спа­си­бо за вашу заме­ча­тель­ную груп­пу! Желаю всем ее созда­те­лям и офор­ми­те­лям мно­гая и бла­гая лета!!!

    Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки