Молитвы преподобному Ефрему Сирину


Преподобный Ефрем Сирин

Тропарь, глас 8*

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глу­би­ны́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чуде­сы́, Ефре́ме о́тче наш,// моли́ Хри­ста́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Слез тво­их пото­ка­ми ты воз­де­лал бес­плод­ную пусты­ню и сте­на­ни­я­ми из глу­би­ны плод тру­дов сво­их умно­жил во сто крат, и сде­лал­ся све­ти­лом все­лен­ной, сияя чуде­са­ми, Ефрем, отче наш, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших.

Кондак, глас 2*

Час при́сно прови́дя Суда́,/ рыда́л еси́ го́рько, Ефре́ме, я́ко любобезмо́лвный,/ де́лателен же был еси́ в де́лех учи́тель, преподо́бне.// Те́мже, о́тче всеми́рный, лени́выя воздвиза́еши к покая́нию.

Пере­вод: Все­гда пом­ня о Суд­ном часе, рыдал ты горь­ко, Ефрем, как люби­тель без­мол­вия и дея­тель­ный в подви­гах учи­тель, пре­по­доб­ный. Пото­му, отче все­му миру извест­ный, нера­ди­вых ты побуж­да­ешь к покаянию.

Молитва 1‑я

О, уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ефре́ме! При­не­си́ моли́тву на́шу к ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу и испро­си́ нам, раба́м Бо́жиим (име­на), у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, кро́тость и незло́бие, во искуше́ниях му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, во благоче́стии преспе́яние, да не во зло обрати́м дары́ Всеблага́го Бо́га. Не забу́ди, чудотво́рче святы́й, и святы́й храм (дом) сей и прихо́д наш: сохра­ни́ и соблю­ди́ их моли́твами твои́ми от вся́каго зла. Ей, свя́тче Бо́жий, сподо́би нас кончи́ну благу́ю улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити, да просла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я**

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Ефре́ме! Не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й нас все­гда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помя­ни́ ста́до твое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не пре­мол­чи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть все­гда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испро­си́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от зем­ли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я**

Преподо́бне о́тче Ефре́ме! Воз­зри́ на на́с ми́лостивно и к зем­ли́ приве́рженных воз­ве­ди́ к высо­те́ небе́сней. Ты́ горе́ на небе­си́, мы́ на зем­ли́ ни́зу, уда­ле­ны́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грех­ми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вра­зу­ми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испро­си́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением кре­ста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посра­ми́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чуде­сы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти сво­е­го́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: при­и­ми́ моле́ния на́ша и воз­не­си́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укре­пи́ на́ше малоду́шие и утвер­ди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помо­зи́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памя­ти 28 января/10 февраля

Подвиж­ник и духов­ный писа­тель, жив­ший в IV в. С юных лет оста­вил мир и уда­лил­ся к отшель­ни­кам, после того, как попал в тюрь­му по лож­но­му обви­не­нию. После, уже будучи хри­сти­а­ни­ном, еще раз под­верг­ся кле­вет­ни­че­ско­му обви­не­нию в совра­ще­нии деви­цы, одна­ко Богом был оправ­дан пред людь­ми. Нема­ло сил при­ло­жил к борь­бе про­тив ари­ан­ской ере­си, напи­сал мно­го тол­ко­ва­тель­ных и нрав­ствен­ных сочи­не­ний, пока­ян­ных и погре­баль­ных пес­но­пе­ний. Заступ­ник всех невин­но окле­ве­тан­ных и при­тес­нен­ных, настав­ник ино­че­ства, пода­тель сми­ре­ния и целомудрия.


** Небес­ные заступ­ни­ки / Сост. Стро­га­но­ва М. В. — М.: Бла­го­вест, 2014. — 576 с.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки