Великий канон Андрея Критского на церковнославянском языке

 
Свѧта́гѡ А҆ндре́ѧ Їерꙋсамли́млѧнина, А҆рхїепи́скопа Кри́тскаго, Вели́кїй Кано́нъ.

^ Во понеде́льник пе́рвой седми́цы

Пѣ́снь а҃. Гла́съ ѕ҃. І҆рмо́съ по два́жды.
Твори́м же на кі́йждо тропарь мета҆ніѧ г҃.
Въ понедѣ́льник пе́рвой седми́цы
Свѧта́го и҆ Вели́кагѡ Поста̀.
І̑рмо́с:
Помо́щник и покро́витель бы́сть мнѣ̀ во спасе́ні̇е, се́й мой бг҃ъ, и҆ прославлю е҆го: бг҃ъ ѻ҆ц҃а моегѡ̀, и҆ вознесꙋ̀ е҆го̀: сла́внѡ бо просла́висѧ.
Припѣ́въ: Поми́лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́лꙋй мѧ̀.
Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:
Помо́щник и покро́витель ꙗви́лсѧ мнѣ̀ ко спасе́ні̇ю; онъ – Бо́гъ мо́й, и҆ ѧ просла́влю е҆го; _ Бо́гъ отца́ моего̀, и҆ превознесꙋ его̀: и҆бо о́нъ торже́ственно просла́вилсѧ. Исх.15:1-2.
Ѿкꙋ́дꙋ начнꙋ̀ пла́кати ꙍ҆каѧ́ннагѡ моегѡ̀ житі̇ѧ̀ дѣѧ́нїй; кое́ ли положꙋ нача́ло, хрⷭ҇те, ны́нѣшнемꙋ рыда́нїю; но ѧко бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́ні̇е.
Съ чего начнꙋ̀ опла́кивать дѣѧ́ні̇ѧ мое́й несча́стной жи́зни? Како́е нача́ло положꙋ, Хрⷭ҇сте, настоѧ́щемꙋ сѣ́товані̇ю? Но, ка́къ милосе́рдый, да́рꙋй мнѣ́ оставле́ні̇е прегрѣше́ні̇й.
Грѧдѝ ѻ҆каѧ́ннаѧ дꙋше, съ пло́ті̇ю твое́ю, зижди́телю всѣ́хъ исповѣ́ждсѧ, и҆ ѡ҆ста́нисѧ про́чее пре́жднѧгѡ безслове́сі̇ѧ, и҆ принесѝ бг҃ꙋ въ покаѧ́нїи сле́зы.
Прі̇идѝ, дꙋша̀ несча́стнаѧ съ пло́ті̇ю свое́ю, исповѣ́дайсѧ Созда́телю всего̀, воздержи́сь наконе́ц отъ пре́жнѧгѡ неразꙋмі̇ѧ и принесѝ Бг҃ꙋ съ (чꙋвствомъ) раска́ѧні̇ѧ сле́зы.
Первозда́ннаго а҆да́ма престꙋпле́нїю поревнова́въ, позна́хъ себѐ ѡ҆бнаже́на ѿ бг҃а, и҆ присносꙋ́щнагѡ црⷭ҇твїѧ и҆ сла́дости, грѣ̀хъ ра́ди мои́хъ.
Поревнова́въ первозда́нномꙋ Ада́мꙋ въ престꙋплені̇и, ꙗ ꙋзрѣ́лъ себѧ̀ отчꙋжде́ннымъ отъ Бг҃а, отъ вѣ́чнаго ца́рстві̇ѧ и блаже́нства, за грѣхи́ моѝ. Быт.3:6-7.
Ѹ҆вы̀ мнѣ̀ ѻ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ, что̀ ѹ҆подо́биласѧ е҆сѝ пе́рвѣе еѵѣ; ви́дѣла бо е҆сѝ ѕлѣ̀, и҆ ѹ҆ѧзви́ласѧ е҆сѝ го́рцѣ, и҆ коснꙋласѧ е҆сѝ дре́ва, и҆ вкꙋси́ла е҆сѝ де́рзостнѡ безслове́сныѧ снѣ́ди.
Увы, несча́стнаѧ дꙋша моѧ̀, длѧ чегѡ̀ ты ꙋподо́билась первозда́нной Еѵѣ? Ты воззрѣ́ла со стра́сті̇ю и ꙋѧзви́лась жесто́ко, прикоснꙋлась къ древꙋ и вкꙋси́ла де́рзостно пагꙋ́бной снѣ́ди. Быт.3:6.
Вмѣ́стѡ еѵы чꙋвственныѧ, мы́сленнаѧ мѝ бы́сть еѵа, во пло́ти страстны́й по́мыслъ, показꙋ́ѧй сла҆дкаѧ, и҆ вкꙋша́ѧй при́сно го́рькагѡ напое́нїѧ.
Вмѣ́сто чꙋ́вственной Е҆́ѵы возста́ла во мнѣ́ Е҆ѵа мы́сленнаѧ – плотскі̇й страстны́й по́мыслъ представлѧ́ющїй прі̇ѧ́тное, но при вкꙋшені̇и всегда̀ напаѧ́ющі̇й горе́чью.
Досто́йнѡ и҆з̾ єде́ма изгна́нъ бы́сть, ѧкѡ не сохрани́въ е҆ди́нꙋ твою̀, сп҃се, за́повѣдь ада́мъ: азъ же что̀ постраждꙋ̀, ѿмета́ѧ всегда̀ живо́тнаѧ твоѧ̀ словеса̀;
Досто́йно изгна́нъ бы́лъ изъ Е҆де́ма А҆да́мъ, какъ не сохрани́вші̇й одно́й за́повѣди твое́й, Спаситель; ꙗ же что до́лженъ бꙋдꙋ потерпѣ́ть, нарꙋшаѧ непреста́нно твои́ животво́рныѧ повелѣ́ні̇ѧ? Быт.3:23.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Пресꙋ́щнаѧ трⷪ҇це, во е҆ди́ницѣ покланѧ́емаѧ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ѧ́кѡ благоꙋтро́бна, да́ждь мѝ сле́зы ѹ҆миле́ні̇ѧ.
Сла́ва: Пресꙋще́ственнаѧ Тро́ица, покланѧ́емаѧ въ еди́ницѣ! Сними́ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, ка́къ Милосе́рдаѧ, да́рꙋй мнѣ́ сле́зы ꙋмиле́ні̇ѧ.
Бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, наде́жде и҆ предста́тельство тебѐ пою́щихъ, возмѝ бре́мѧ ѿ мене тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗко влⷣчца чⷭ҇таѧ, ка́ющасѧ прі̇ими́ мѧ.
Ѝ ны́нѣ: Боро́дица, наде́жда и защи́та воспѣва́ющихъ тебѧ́! Сними́ съ менѧ́ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное. и҆, ка́къ Влады́чица чи́стаѧ, прі̇и́мѧ менѧ̀ ка́ющагосѧ.
Пѣ́снь в҃. і̇рмо́съ:
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀ Хрⷭ҇та ѿ Дв҃ы плоті̇ю прише́дшаго.
Пѣ́снь в҃. і̇рмо́съ:
Внемаѝ не́бо; ѧ҆ возвѣщу̀ и҆ воспою̀ Христа̀, прише́дшаго во пло́ти отъ Дѣ́вы.
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю: землѐ внꙋша́й гла́съ, ка́ющі̇йсѧ къ Бг҃ꙋ и҆ воспевающі̇й е҆го̀.
Внемаѝ не́бо; ѧ҆ возвѣщу̀; землѧ̀, услы́шь гла́съ, ка́ющі̇йсѧ Бо́гу и҆ воспѣва́ющі̇й его.
Вонми́ ми, Бж҃е, Сп҃се мо́й млⷭ҇тивнымъ твои́мъ ѻкомъ, и҆ прі̇имѝ моѐ те́плое и҆сповѣ́дані̇е.
Воззрѝ на менѧ̀. Бо́же Спаси́тель мо́й, ми́лостивымъ твои́мъ о́комъ, и҆ прі̇имѝ мою̀ пла́менную и́сповѣдь.
Согрѣши́хъ па́че всѣ́хъ человѣ́къ, еди́нъ согрѣши́хъ тебѣ̀: но ѹ҆ще́дри ꙗкѡ Бг҃ъ, Сп҃се, творе́ні̇е твоѐ.
Согрѣши́лъ ꙗ бо́лѣе всѣ́хъ люде́й, оди́нъ ѧ҆ согрѣши́лъ пре́дъ тобо́ю; но ка́къ Бо́гъ поми́лꙋй, Спаси́тель, созда́ні̇е твое. 1Тим.1:15.
Вообрази́въ мои́хъ страсте́й без̾ѻбра́зіе, любостра́стными стремле́нми погꙋби́хъ ѹ҆ма̀ красотꙋ̀.
Прельсти́вшись безобра́зі̇емъ мои́хъ страсте́й, любостра́стными стремле́ні̇ѧми искази́лъ ѧ красотꙋ̀ у҆ма̀ (своего́).
Бу́рѧ мѧ̀ ѕлы́хъ ѡ҆бдержи́тъ, бл҃гоутро́бне Гдⷭ҇и: но ꙗкѡ Петру̀, и҆ мнѣ̀ рꙋку прострѝ.
Бу́рѧ зо́лъ окружа́етъ менѧ̀, милосе́рдый Го́споди; но ка́къ Петру̀, и҆ мнѣ́ ты прострѝ ру́кꙋ. Мф.14:31.
Ѡ҆скверни́хъ пло́ти моеѧ̀ ри́зу и҆ о҆клаѧ́хъ еже по ѻбразу, Сп҃се, и҆ по подо́бі̇ю.
О҆черни́лъ ѧ҆ ри́зу пло́ти мое́и҆ и҆ оскверни́лъ въ себѣ̀, Спаси́тель, тво́и҆ о́бразъ и҆ подо́бі̇е.
Ѡ҆мрачи́хъ душе́внꙋю красоту̀ стра́стей сластьмѝ, и҆ всѧ́чески ве́сь ѹмъ пе́рсть сотвори́хъ.
Помрачи́лъ ѧ красоту̀ душѝ стра́стными удово́льстві̇ѧми, и҆ ве́сь умъ соверше́нно обрати́лъ въ пра́хъ.
Раздра́хъ ны́нѣ ѻ҆де́жду мою̀ пе́рвую, юже мѝ и҆зтка̀ Зижди́тель и҆з̾ нача́ла, и҆ ѿту́дꙋ лежу̀ на́гъ.
Раздра́лъ ѧ пе́рвую оде́ждꙋ мою̀, кото́рую въ нача́лѣ изтка́лъ мнѣ Созда́тель, и҆ оттого̀ лежу̀ на́гъ.
Ѡ҆блеко́хсѧ въ раздра́нную ри́зу, юже и҆зтка́ ми ѕмі̇й совѣ́томъ, и҆ стыжду́сѧ.
Обле́ксѧ ѧ въ раздра́нную ри́зу, кото́рую изтка́лъ мнѣ́ змі̇й кова́рствомъ, и҆ стыжусь. Быт.3:21
Сле́зы блудни́цы, ще́дре, и҆ азъ предлага́ю: ѡ҆чи́ти мѧ̀, Сп҃се, бл҃гоутро́бі̇емъ твои́мъ.
Какъ блудни́ца, пролива́ю сле́зы и҆ ѧ, Милосе́рдый; поми́луй менѧ̀, Спаси́тель, по благоснисхожде́ні̇ю своему. Лк.7:38.
Воззрѣ́хъ на садо́вную красоту̀ и҆ прельсти́хсѧ ѹмо́мъ, и҆ ѿту́дꙋ лежу̀ на́гъ, и҆ срамлѧ́юсѧ.
Воззрѣ́лъ ѧ на красоту̀ дре́ва, и прельсти́лсѧ у́мъ мой; оттого̀ лежу̀ на́гъ и҆ в̾ стыдѣ.
Дѣ́лаша на хребтѣ̀ мое́мъ всѝ нача́льницы страсте́й, продолжа́юще на мѧ̀ беззаконі̇е ихъ. 
На хребтѣ̀ мое́мъ рабо́ли всѣ́ вино́вники страда́ні̇й (мои́хъ), увели́чиваѧ про́тивъ менѧ̀ беззако́ні̇ѧ своѝ. Пс.128:3.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Е҆ди́наго тѧ̀ въ трі̇е́хъ ли́цѣхъ, Бг҃а всѣ́хъ пою̀, Ѻц҃а̀ и҆ Сн҃а и҆ Дх҃а Ст҃а́го.
Сла́ва: Тебѧ̀, еди́наго въ тре́хъ ли́цахъ, Бо́га всѣ́хъ воспѣва́ю, Отца̀ и Сы́на и Свѧта́го Ду́ха. 
Бг҃ородиченъ: Пречⷭ҇таѧ Бц҃е Дв҃о, е҆ди́на всепѣ́таѧ, молѝ прилѣ́жно во еже спасти́сѧ на́мъ.
Ѝ ны́нѣ: Пречи́стаѧ Боⷪⷢро́дица Дѣ́ва, еди́наѧ всѣми воспѣва́емаѧ, молѝ усе́рдно, что́бы спасти́сь на́мъ.
Пѣ́снь г҃. і҆рмо́съ:
На недви́жимомъ, Хрⷭ҇те, ка́мени за́повѣдей твои́хъ ѹ҆твердѝ моѐ помышле́ні̇е.
Пѣ́снь г҃. і҆рмо́съ:
На недви́жимомъ ка́мени за́повѣдей твои́хъ, Христѐ, утвердѝ свою̀ Це́рковь.
Ѻгнь ѿ Гд҃а и҆ногда̀ Гдⷭ҇ь ѡ҆дожди́въ, зе́млю Содо́мскую пре́жде попалѝ.
Одожди́въ о́гнь отъ Го́спода, Госпо́дь попали́лъ нѣ́когда зе́млю Содо́млѧнъ. Быт.19:24.
На горѣ̀ спаса́йсѧ, душѐ, ꙗкоже Ло́тъ о́ный, и҆ въ Сиго́ръ ѹгонза́й.
Спаса́сйсѧ на гору, душа́, какъ то́тъ Ло́тъ, и҆ спѣшѝ укры́тьсѧ въ Сиго́ръ. Быт.19:23.
Бѣ́гай запале́ні̇ѧ, ѽ душѐ, бѣ́гай Содо́мскагѡ горѣ́ні̇ѧ, бѣ́гай тлѣ́ні̇ѧ бж҃е́твеннагѡ пла́мени.
Бѣ́гѝ, душа̀, отъ пла́мени; бѣгѝ отъ гора́щагоо Содо́ма; бѣгѝ отъ погублѧ́ющаго огнѧ боже́ственнаго.
Согрѣши́хъ тебѣ́ еди́нъ азъ, согрѣши́хъ па́че всѣ́хъ, Хрⷭ҇те Сп҃се, да не пре́зриши менѐ.
Согрѣшилъ ѧ одниъ предъ тобо́ю, согрѣши́лъ бо́лѣе всѣ́хъ, Христѐ Спаси́тель; не пре́зри менѧ̀.
Ты̀ есѝ па́стырь до́брый, взыщѝ менѐ агнца, и҆ заблу́ждшаго да не пре́зриши мене.
Ты̀ – па́стырь до́брый; отъищѝ менѧ̀, какъ а́гнца и҆ не пре́зри менѧ̀ заблуди́вшагосѧ. Ин.10:11-14.
Ты̀ есѝ сла́дкі̇й, І҆и҃се, ты̀ есѝ Созда́телю мо́й: въ тебѣ̀, Сп҃се, оправда́юсѧ.
Ты̀ – вожделѣ́нный І҆ису́съ; ты̀ – Созда́тель мо́й; тобо́ю, Спаси́тель, ѧ҆ оправда́юсь.
И҆сповѣ́даюсѧ тебѣ̀, Сп҃се: согрѣши́хъ тѝ, но ѡ҆сла́би, оста́ви мѝ, ꙗкѡ бл҃гоутро́бенъ.
И̑сповѣ́даюсь тебѣ̀, Спаси́тель: согрѣши́лъ ѧ҆, согрѣши́л предъ тобо́ю; но отпустѝ и҆ простѝ менѧ̀, какъ Милосе́рдый.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Ѽ Трⷪ҇це є҆ди́нице Бж҃е, спасѝ на́съ ѿ пре́лести, и҆ и҆скуше́ні̇й, и҆ ѡ҆бстоѧ́ні̇й.
Сла́ва: О Тро́ица, Еди́ница, Бо́же! Спасѝ нас отъ обольще́ні̇ѧ, отъ искуше́нїй и опасностей.
Богоро́диченъ: Ра́дуйсѧ, бг҃опрі̇ѧ́тна́ ѹ҆тро́бо: ра́дуйсѧ прⷭ҇то́ле Гдⷭ҇нь: ра́дуйсѧ, мт҃и жи́зни на́шеѧ.
И ны́нѣ: Ра́дуйсѧ Бо́га вмести́вшее чре́вѡ; ра́дуйсѧ, престолъ Госпо́день; ра́дуйсѧ, ма́терь Жи́зни на́шей.
Пѣ́снь д҃. і̇рмо́съ:
Ѹ҆слы́ша Прⷪ҇ро́къ прише́стві̇е твое́, Гдⷭ҇и, и҆ ѹ҆боѧ́сѧ, ꙗкѡ хо́щеши ѿ Дв҃ы роди́тисѧ и҆ чл҃кѡмъ ꙗ҆ви́тисѧ, и҆ гл҃аше: ѹ҆слы́шахъ слу́хъ тво́й и҆ ѹ҆боѧ́хсѧ, сла́ва си́лѣ твое́й Гдⷭ҇и.
Песнь. д҃. і҆рмо҆съ:
Услы́шалъ Проро́к о прише́стві̇и твое́мъ, Го́споди, и҆ устра́шилсѧ, что̀ ты̀ хо́чешь роди́тисѧ отъ Дѣ́вы и҆ ꙗви́тьсѧ лю́дѧмъ, и҆ сказа́лъ: услы́шалъ ꙗ вѣ́сть о тѣ́бе и҆ устраши́лсѧ; сла́ва си́лѣ твое́й, Го́сподіі.
Дѣ́лъ твои́хъ да не пре́зриши, созда́ні̇ѧ твоего̀ да не оста́виши, Правосу́де: аще и҆ еди́нъ согрѣши́хъ ꙗкѡ чл҃вѣ́къ па́че всѧ́кагѡ человѣ́ка, человѣ́колю́бче, но имаши, ꙗкѡ Гдⷭ҇ь всѣ́хъ, вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ.
Не пре́зри творе́ні̇й твои́хъ, не оста́вь созда́ниѧ твоегѡ̀, праведный Суді̇ѧ̀; и́бо хотѧ̀ ꙗ оди́нъ согрѣши́лъ, ка́къ человѣ́къ, бо́лѣе всѧ́кагѡ человѣ́ка, но ты̀, человѣ́колюбче, какъ Госпо́дь всегѡ̀ имѣ́ешь вла́сть отпуска́ть грѣхѝ. Мк.2:10.
Прибли́жаетсѧ, душѐ, коне́цъ, приближа́етсѧ и҆ неради́ши, не гото́вишисѧ, вре́мѧ сокраща́етсѧ, воста́ни, бли́зъ при две́рехъ Суді̇ѧ есть: ꙗкѡ со́ні̇е, ꙗкѡ цвѣ́тъ, вре́мѧ житїѧ̀ тече́тъ: что̀ всу́е мѧте́мсѧ;
Коне́цъ приближа́етсѧ, душа̀, приближа́етсѧ, и҆ ты̀ не пече́шьсѧ, не гото́вишьсѧ; вре́мѧ сокраща́тсѧ; воста́нь, Суді̇ѧ̀ ужѐ бли́зкѡ – при дверѧхъ; времѧ жи́зни прох́одитъ, какъ сновидѣ́ні̇е, какъ цвѣ́тъ; длѧ чего̀ же мы напра́сно суети́мсѧ? Мф.24:33. Пс.31:7.
Воспрѧ́нѝ, ѽ ду́шѐ моѧ̀, дѣ́ѧні̇ѧ твоѧ̀ ꙗже содѣ́лала е҆сѝ, помышлѧ́й, и҆ сі̇ѧ҆ предъ лицѐ твоѐ принесѝ, и҆ ка́пли и҆спꙋстѝ сле́зъ твои́хъ: рцы со дерзнове́ні̇емъ дѣѧ҆ні̇ѧ и҆ помышле́ні̇ѧ Хрⷭ҇ту̀, и҆ оправда́йсѧ.
Пробуди́сь, душа̀ моѧ̀, размы́сли о дѣла́хъ свои́хъ, кото́рыѧ ты̀ сдѣ́лала, предста́вь и́хъ предъ о́чи и проле́й ка́пли сле́зъ твои́хъ; повѣ́дай съ дерзно́вені̇емъ дѣ́ла и҆ помышлені̇ѧ (своѝ) Хртⷭ҇у, и҆ оправда́йсѧ.
Не бы́сть въ житі̇ѝ грѣха̀, ни дѣѧ́ні̇ѧ, ни зло́бы, е҆ѧ же азъ Сп҃се не согрѣши́хъ, ѹ҆мо́мъ и҆ сло́вомъ и҆ произволе́ні̇емъ, и҆ предложе́ні̇емъ и҆ мы́слїю и҆ дѣѧ́нїемъ согрѣши́въ, ꙗкѡ инъ никто́же когда̀.
Нѣ́тъ въ жи́зни ни грѣха̀, ни дѣѧ́ні̇ѧ, ни зла̀ въ кото́ромъ бы ꙗ не былъ вино́венъ, Спаси́тель, умо́мъ и҆ сло́вомъ, и҆ произволе́нїем̾, согрѣши́въ и҆ намѣ́ренїемъ и҆ мы́слїю и҆ дѣ́ломъ та́къ, ка́къ никто̀ друго́й никогда̀.
Ѿсю́ду и҆ ѡ҆сужде́нъ бы́хъ, ѿсю́дꙋ и҆ препрѣ́нъ бы́хъ азъ ѻ҆каѧ́нный ѿ своеѧ̀ со́вѣсти, е҆ѧ́же ничто́же въ мі̇́рѣ нужнѣ́йше: Сꙋдїѐ изба́вителю мо́й, и҆ вѣ́дче, пощадѝ и҆ и҆зба́ви, и҆ спаси́ мѧ̀ раба̀ твоего̀.
Потому̀ и҆ обвинѧ́юсь, потомꙋ̀ и осужда́юсь ꙗ несча́стный со́бственною со́вѣстїю, кото́рой стро́же нѣ́тъ ничего̀ въ мі̇́рѣ; Судїѧ̀ и҆ Искꙋпи́тель мо́й, всевѣ́дущїй, поща́дѝ, изба́вь и҆ спасѝ менѧ̀ раба̀ твоего̀.
Лѣ́ствица, юже ви́дѣ дре́вле вели́кїй въ Патрїа́рсѣхъ, ѹ҆ка́занїе есть дꙋше моѧ̀, дѣ́ѧтельнагѡ восхожде́нїѧ, разꙋмнагѡ возше́ствїѧ: аще хо́щеши ѹ҆бѡ дѣѧ́нїемъ и҆ ра́зꙋмомъ, и҆ зрѣ́нїем̾ пожи́ти, обнови́сѧ.
Лѣ́ствица, кото́рую въ дре́вности ви́дѣлъ вели́кїй изъ Плтрі̇а́рховъ, изобрлжа́етъ восхо́жденїе дѣла́ми, представлѧ́етъ возвыше́нїе ра́зумомъ, душа̀ моѧ̀; посему̀ е́сли хо́чешь жить въ дѣ́ѧтельности, разꙋмѣ́нїи и҆ созерца́нїм, обновлѧ́йсѧ. Быт.28:12.
Зно́й дневны́й претерпѣ́ лише́нїѧ ра́ди Патрїа́рхъ, и҆ мра́зъ нощны́й понесѐ, на всѧ́къ де́нь снабдѣ́нїѧ творѧ̀, пасы́й, тружда́ѧйсѧ, рабо́таѧй, да двѣ́ женѣ̀ сочета́етъ.
Патрїа́рхъ по нуждѣ терпѣ́лъ зно́й дневньі́й, переноси́лъ и хо́лодъ нощны́й, ежедне́вно укрыва́ѧсь, пасѧ̀ ста̀до, трꙋдѧ́сь и҆ служа̀, чтобы полꙋчи́ть себѣ̀ двѣ̀ жены. Быт.31:7-40.
Жены́ ми двѣ̀ разꙋмѣ́й, дѣѧ́нїе же и҆ ра́зумъ въ зрѣ́ні̇и: Лі́ю ѹбѡ дѣѧ́нїе, ꙗкѡ многоча́днꙋю, Рахи́ль же ра́зꙋмъ, ꙗкѡ многотрꙋдную: ибо кромѣ̀ трꙋдѡ́въ ни дѣѧ́нїе ни зрѣ́нїе, дꙋшѐ, и҆спра́витсѧ.
Подъ двумѧ̀ жена́ми понима́й дѣ́ѧтельность и҆ разꙋмѣ́нїе въ созерца́ні̇и: подъ Лі̇ею, какъ многоча́дною, – дѣ́ѧтельность, а подъ Рахи́лью, какъ мно́го труди́вшеюсѧ, – разꙋмѣ́ні̇е; ибо безъ трꙋдовъ, дꙋша, ни дѣ́ѧтельность, ни созерца́нїе не соверша́тсѧ.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Нераздѣ́льное сꙋщество́мъ, несли́тное ли́цы бг҃осло́влю тѧ̀, трⷪ҇ческое е҆ди́но Бж҃ество̀, ꙗкѡ е҆диноцрⷭ҇твенное и҆ сопресто́льное: вопїю́ ти пѣ́снь вели́кꙋю, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣ́сносло́вимꙋю.
Сла́ва: Нераздѣ́льнымъ по сꙋществꙋ, неслїѧ́ннымъ по ли́цамъ исповѣ́даю тебѧ̀, тро́ичное еди́ное Божество̀, соца́рственное и҆ сопресто́льное: возглаша́ю тебѣ̀ пѣ́снь вели́кꙋю, въ селе́нїѧхъ го́рнихъ троекра́тно воспѣва́емꙋю.
Бг҃оро́диченъ: И҆ ражда́еши, и҆ дѣ́вствꙋеши, и҆ пребыва́еши ѻ҆бою́дꙋ естество́мъ Дв҃а: рожде́йсѧ обновлѧ́етъ зако́ны е҆стества̀, ѹ҆тро́ба же ражда́етъ неражда́ющаѧ: Бг҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, побѣжда́етсѧ е҆стества̀ чи́нъ: твори́тъ бо е҆ли̑ка хо́щетъ.
И҆ нынѣ: И҆ ражда́ешь ты, и҆ дѣ́вствꙋешь, и҆ въ обоихъ слꙋчаѧхъ пребыва́ешь по е҆стеству̀ Дѣ́вою; Рожде́нный (тобо́ю) обновлѧ́етъ зако́ны приро́ды; чре́во неражда́ющее ражда́етъ; когда̀ хо́чет̾ Бг҃ъ, то препобѣжда́етсѧ порѧ́докъ приро́ды; ибо Онъ. твори́тъ, что хо́четъ.
Пѣ́снь є҃. і҆рмо́съ:
Ѿ нощи ѹтренююща, чл҃колю́бче, просвѣтѝ молю́сѧ, и҆ наста́ви и҆ менѐ на повелѣ́нїѧ твоѧ̀, и҆ научѝ мѧ, Сп҃се, твори́ти во́лю твою̀.
Пѣ́с. є҃. і҆рмо́съ:
Отъ н́очи бо́дрствующагѡ просвѣтѝ, молю̀. Человѣколю́бче, руково́дствꙋй и҆ менѧ въ повелѣ́нїѧхъ твои́хъ, и҆ научѝ менѧ̀, Спаси́тель, исполнѧ́ть во́лю твою̀. Пс.62:2, 118:35, 141:8.
Въ нощѝ житїѐ моѐ преидо́хъ при́сно, тма́ бо бы́сть и҆ глꙋбока̀ мнѣ̀ мгла̀ но́щь грѣха̀: но ꙗкѡ днѐ сы́на, Сп҃се покажи́ мѧ.
Жи́знь свою̀ ꙗ постоѧ́нно проводи́лъ въ ночѝ; ибо мра́комъ и глꙋбо́кою мгло́ю была̀длѧ менѧ̀ ночь грѣха̀; но покажѝ менѧ̀ сы́номъ днѧ̀. Спаси́тель. Еф.5:8.
Руві̇́ма подража́ѧ ѻ҆каѧ́нный азъ, содѣ́ѧхъ беззако́нный и҆ законопрестꙋ́пный совѣ́тъ на Бг҃а вы́шнѧго, ѡ҆скверни́въ ло́же моѐ, ꙗкѡ ѻч҃ее ѻнъ.
Подо́бно Руви́мꙋ, ꙗ несча́стный соверши́лъ беззако́нное и҆ престꙋпное дѣ́ло предъ Бо́гомъ Всевы́шнимъ, оскверни́въ ло́же мюѐ, какъ то́тъ – о́тчее. Быт.35:22, 49:4.
И҆сповѣ́даюсѧ тебѣ̀ Хрⷭ҇тѐ Цр҃ю̀: согрѣши́хъ, согрѣши́хъ, ꙗкѡ пре́жде І҆ѡ́сифа бра́тїѧ прода́вшїи, чистоты̀ пло́дъ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ.
И҆сповѣ́даюсь тебѣ̀. Христо́съ, Ца́рь; согрѣшлъ ꙗ, согрѣши́лъ, какъ нѣ́когда бра́тьѧ, прода́вшїе Іо́сифа – плодъ чистоты̀ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ. Быт.37:28.
Ѿ сро́дникѡвъ пра́веднаѧ дꙋша̀ свѧза́сѧ, прода́сѧ въ рабо́тꙋ сла́дкїй, во ѻбразъ Гдⷭ҇нь: ты́ же всѧ̀ дꙋшѐ, продала́сѧ е҆сѝ ѕлы́ми твои́ми.
Сро́дниками продана̀ дꙋша̀ пра́веднаѧ, вожделѣ́нный про́данъ въ ра́бство, прообразу́ѧ Гд҃а; а ты, дꙋша̀, сама̀ всю̀ продала̀ себѧ̀ своимъ порокамъ.
І҆ѡ́сифа пра́веднаго и҆ цѣломꙋ́дреннаго ума̀ подража́й ѻ҆каѧ́ннаѧ, и҆ неискꙋснаѧ дꙋшѐ, и҆ не осквернѧ́йсѧ безслове́сными стремле́нми при́сно беззако́ннꙋющи.
Подража́й пра́ведномꙋ І҆о́сифу и҆ его̀ цѣломꙋдренному нра́ву, несча́стнаѧ и҆ непотре́бнаѧ дꙋша, не осквернѧ́йсѧ и҆ не беззако́нствꙋй всегда безразсꙋдными стремле́нїѧми.
А҆ще и҆ въ ро́вѣ поживѐ иногда̀ І҆ѡ́сифъ, Влкⷣо Гдⷭ҇и, но во образъ погребе́ніѧ и҆ воста́ніѧ твоегѡ̀: азъ же что̀ тебѣ̀ когда̀ сицево́е принесꙋ;
Ио́сифъ бы́лъ нѣ́когда во рвѣ̀, Вл҃дка Гд҃и, подаѧ того̀, чтобы̀ прообразоваті твоѐ погребенїе и҆ воскресенїе; а ꙗ что подо́бное когда̀-либо̀ тебѣ̀ предста́влю?
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Тѧ̀ Трⷪ҇це сла́вимъ, е҆ди́наго Бг҃а: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ е҆сѝ Ѻч҃е, Сн҃е и҆ Дш҃е, просто́е сꙋщество̀, еди́нице при́сно покланѧ́емаѧ.
Сла́ваТебꙗ̀ Тро́ица, прославлꙗ́емъ, еди́наго Бога: свꙗ́тъ, свꙗ́тъ, свꙗ́тъ тьі̀ Оте́ць, Сы́нъ и Ду́хъ, простоѐ Сꙋщество, Еди́нице вѣ́чно покланꙗ́емаѧ.
Бг҃оро́диченъ: И҆з̾ тебѐ облече́сѧ въ моѐ смѣше́нїе, нетлѣ́ннаѧ, безмꙋжнаѧ мт҃и дв҃о, Бг҃ъ созда́вый вѣ́ки, и҆ соединѝ себѣ̀ человѣ́ческое е҆стество̀.
И҆ нынѣ: Въ тебѣ̀, непоро́чнаѧ безму́жнꙗѧ Ма́теръ-Дв҃а, сотвори́вшїй вѣ́ки Бо́гъ обле́ксꙗ въ мой соста́въ и҆ соедини́лъ съ собо́ю естество чл҃вѣ́ское.
Пѣ́снь ѕ҃. і҆рмо́съ:
Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ ще́дрому Бг҃ꙋ, и҆ ѹ҆слы́ша мѧ̀ ѿ ада преиспо́днѧго, и҆ возведѐ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й.
Пѣ́снь ѕ҃. і҆рмо́съ:
Отъ всего̀ се́рдца моегѡ̀ воззва́лъ ꙗ̈ къ ми́лосе́рдомꙋ Бо́гꙋ, и҆ услы́шалъ онъ менѧ̀ во глꙋбинѣ̀ преиспо́дней и҆ изба́вилъ жи́знь мою̀ отъ тлѣ́нїѧ. Ин.2:3-7.
Сле́зы Сп҃се ѻчїю мое́ю, и҆ из̾ глꙋбины̀ воздыха́нїѧ чи́стѣ приношꙋ̀, вопїю́щу се́рдцу: Бж҃е, согрѣши́хъ тѝ ѡ҆чи́сти мѧ̀.
Искренно при́ношꙋ тебѣ̀, Спаси́тель, сле́зы оче́й мои́хъ и҆ воздыхані̇ѧ, изъ глꙋ́бины се́рдца, взыва́ющаго: Бж҃е, согрѣши́лъ ꙗ̈ предъ тобо́ю, умилосе́рдись надо мно́ю.
Ѹ҆клони́ласѧ е҆сѝ дꙋшѐ, ѿ Гдⷭ҇а твоего̀, ꙗкоже Даѳа́нъ и҆ А҆вїрѡ́нъ: но пощадѝ, воззовѝ и҆з̾ ада преиспо́днѧго, да не про́пасть земна́ѧ тебѐ покры́етъ.
Уклони́лась ты, дꙋша̀, отъ Го́спода своего̀, как̾ Даөанъ и҆ А҆виронъ; но вззовѝ (къ немꙋ) изъ глꙋбины̀ преиспо́дней: пощадѝ! – дабы про́пасть земна́ѧ не сокры́ла тебѧ̀. Чис.16:32.
Ꙗкѡ юница дꙋшѐ разсвирѣ́пѣвшаѧ, ѹ҆подо́биласѧ е҆сѝ Е҆фре́мꙋ, ꙗкѡ се́рна ѿ тене́тъ сохранѝ житїѐ, впери́вши дѣѧ́нїемъ ѹмъ и҆ зрѣ́нїемъ.
Разсвирѣ́пѣвъ, какъ ю́ница, дꙋша̀, ты уподо́билась Ефре́мꙋ; какъ се́рна отъ тенетъ, спаса́й жи́знь (свою̀), окрыливъ умъ дѣ́ѧтельностїю и҆ созерца́нїемъ. Ос.10:11. Иер.31:18.
Рука̀ на́съ Мои҆се́ова да ѹ҆вѣ́ритъ дꙋшѐ, ка́кѡ мо́жетъ Бг҃ъ прокаже́нное житїѐ ѹ҆бѣли́ти и҆ ѡ҆чи́стити: и҆ не ѿча́йсѧ сама̀ себѐ, аще и҆ прокаже́нна е҆сѝ.
Моисе́ева рꙋка̀ да увѣ́ритъ насъ, дꙋша̀, ка́къ Бг҃ъ мо́жетъ убѣли́ть и҆ очи́стить жи́знь прокаже́ннꙋю; и҆ не предава́йсѧ отча́ѧнїю, хотѧ̀ ты̀ и҆ прокажена прока́зою. Исх.4:6-7.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трцⷭ҇а есмь проста̀, нераздѣ́льна, раздѣ́льна ли́чнѣ, и҆ еди́ница есмь е҆стество́мъ соедине́на, ѻц҃ъ глаго́летъ, и҆ Сн҃ъ, и҆ бж҃е́ственный Дх҃ъ.
Сла́ва: Ꙗ — Трои́ца проста́ѧ, нераздельнаѧ въ ли́цахъ, и҆ Еди́ница, соедине́ннаѧ въ сꙋществѣ́; – вѣща́етъ Оте́цъ, Сьі́нъ и҆ боже́ственный Ду́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Ѹ҆тро́ба твоѧ̀ Бг҃а на́мъ родѝ, воображе́на по на́мъ: е҆го́же ꙗкѡ Созда́телѧ всѣ́хъ, молѝ, Бцⷣе, да моли́твами твои́ми ѡ҆правди́мсѧ.
И҆ нынѣ: Чре́во твоѐ родило намъ Бг҃а, принѧ́вшаго на́шъ о́бразъ; Е҆го̀, какъ Созда́телѧ всего̀, моли, Бцⷣа, чтобы моли́твами твои́ми на́мъ оправда́тьсѧ.
Конда́къДушѐ моѧ̀, душѐ моѧ̀, воста́ни, что спи́ши; коне́цъ приближа́етсѧ, и҆ имаши смꙋти́тисѧ: воспрѧнѝ ѹбо, да пощади́тъ тѧ̀ Хрⷭ҇то́съ Бг҃ъ, вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ҆ и҆сполнѧ́ѧй.
Конда́къДуша̀ моѧ̀, дꙋша̀ моѧ̀, воста́нь, что спи́шь, ты? Коне́цъ приближа́етсѧ и ты смꙋти́шьсѧ; пробꙋди́сь же, дабы̀ пощади́лъ тебѧ̀ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ̀ сꙋщїй и҆ все наполнѧ́ющїй.
Пѣ́снь з҃. їрмо́съ:
Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахом̾ предъ тобо́ю, нижѐ соблюдо́хомъ, нижѐ сотвори́хомъ, ꙗкоже заповѣ́далъ е҆сѝ на́мъ: но не преда́ждь на́съ до конца̀, ѻ҆ц҃е́въ Бж҃е.
Пѣ́снь з҃. їрмо́съ:
Мы согрѣши́ли, беззако́нствовали, непра́во постꙋпали предъ тобо́ю, не сохрани́ли, ни испо́лнили, что ты заповѣ́далъ намъ; но не оста́вь насъ до конца̀, Бо́же отце́въ. Дан.9:5.
Согрѣши́хъ, беззако́нновахъ, и҆ ѿверго́хъ за́повѣдь твою̀, ꙗкѡ во грѣсѣ́хъ произведо́хсѧ, и҆ приложи́хъ ꙗзвамъ стрꙋпы себѣ̀: но са́мъ мѧ̀ поми́лꙋй, ꙗкѡ благоꙋтро́бенъ, ѻ҆ц҃е́въ Бж҃е.
Ꙗ согрѣши́лъ, беззако́нствовалъ и҆ нарꙋшил̾ за́повѣдь твою̀; ибо ꙗ рожденъ во грѣха́х̾ и҆ къ ꙗзвамъ свои́мъ приложи́лъ ещѐ раны; но са́мъ ты поми́лꙋй менѧ̀, ка́къ милосе́рдый, Боже отце́въ.
Та҆йнаѧ се́рдца моего̀ и҆сповѣ́дахъ тебѣ̀, Судїѝ моемꙋ̀: ви́ждь моѐ смире́нїе, ви́ждь и҆ ско́рбь мою̀, и҆ вонмѝ сꙋду̀ моемꙋ̀ ны́нѣ, и҆ са́мъ мѧ̀ поми́луй, ꙗкѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, ѻ҆ц҃е́въ Бж҃е.
Та́йны се́рдца своего̀ ꙗ откры́лъ предъ тобою, Сꙋдїе́ю мои́мъ; воззрѝ на смире́нїе мое, воозрѝ и на ско́рбь мою̀, ꙗвѝ снисхожде́нїе на сꙋдѣ̀ мое́мъ ны́нѣ, и҆ са́мъ поми́лꙋй менѧ̀, ка́къ милосе́рдый, Бо́же отце́въ. Пс.37:19, 24:18, 34:23.
Сау́лъ и҆ногда̀ ꙗкѡ погꙋбѝ ѻ҆ц҃а̀ своегѡ̀, дꙋшѐ ѻ҆слѧ́та, внеза́пꙋ ца́рство ѡ҆брѣ́те къ прослꙋтїю: но блюдѝ, не забыва́й себѐ, ско́тскїѧ по́хоти твоѧ̀ произво́ливши па́че Ца́рства Хрⷭ҇о́ва.
Сау́лъ нѣ́когда, потерѧ́въ осли́цъ отца̀ своего̀, неожи́данно съ извѣ́стїемъ (о нихъ) полꙋчи́лъ ца́рство; но смотрѝ, дꙋша, ты не погꙋбѝ себѧ̀, предпочита́ѧ ско́тскїѧ вождѣ́нїѧ своѝ Ца́рствїю Христо́вꙋ. 1Цар.9, 10:1
Дави́дъ и҆ногда̀ бг҃оꙍц҃ъ, аще и҆ согрѣшѝ сꙋгу́бо, дꙋшѐ моѧ̀, стрѣло́ю ѹ҆бѡ ѹ҆стрѣле́нъ бы́въ прелюбодѣ́йства, копїе́мъ же плѣне́нъ: бы́въ ѹ҆бjйства томле́нїемъ: но ты̀ сама̀ тѧжча́йшими дѣ́лы неду́гꙋеши, самохо́тными стремле́нми.
Богооте́цъ Дави́дъ согрѣши́лъ нѣ́когда сꙋгу́бо, бы́въ уѧ́звленъ стрѣло́ю прелюбодѣѧ́нїѧ и҆ пораже́нъ копьёмъ жесто́кагѡ ꙋбі́йства; но ты, дꙋша моѧ̀, страда́ешь тѧгча́йшими сихъ дѣ́лъ недꙋгами произво́льными стремленїѧми. 2Цар.11:4-15.
Совокꙋпѝ ѹбѡ и҆ногда̀ Двд҃ъ беззако́нїю беззако́нїе: ѹбі́йствꙋ же любодѣ́йство раствори́въ, покаѧ́нїе сꙋгꙋбое показа̀ абїе: но: сама̀ ты лꙋка́внѣйшаѧ, дꙋшѐ содѣ́лала е҆сѝ, не пока́ѧвшисѧ Бг҃ꙋ.
Дави́дъ присовокꙋпи́лъ нѣ́когда беззако́нїе къ беззако́нїю; и҆бо съ убі́йствомъ соедини́лъ прелюбдѣѧ́нїе; но вско́рѣ прине́съ и҆ покаѧ́нїе сꙋгу́бое; а ты̀, дꙋша, соверши́в̾ бо́льшїе грѣхѝ, не раска́ѧлась предъ Богомъ.
Давд҃ъ и҆ногда̀ вообразѝ, списа́въ ꙗкѡ на і҆ко́нѣ пѣ́снь, еюже дѣѧ́нїе облича́етъ, еже содѣ́ѧ, зовы́й: поми́лꙋй мѧ̀. тебѣ̀ бо еди́номꙋ согрѣши́хъ всѣ́хъ Бг҃ꙋ, са́мъ ѡ҆чи́сти мѧ̀.
Дави́дъ, изобража́ѧ нѣ́когда какъ бы на карти́нѣ, соста́вилъ пѣ́снь, въ кото́рой облича́етъ соверше́нное имъ дѣѧ́нїе, взьіва́ѧ: поми́лꙋй менѧ̀, ибо ꙗ̈ согрѣши́ліъ предъ тобо́ю еди́нымъ, Бо́гомъ всѣ́хъ; са́мъ очи́сти менѧ. Пс.50:1.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, нераздѣ́льнаѧ, единосꙋщнаѧ, и҆ е҆стество̀ еди́но, свѣ́тове и҆ свѣ́т̾, и҆ ст҃а трѝ, и҆ еди́но ст҃о, пое́тсѧ Бг҃ъ Трⷪ҇ца: но воспо́й, просла́ви, живо́тъ и҆ животы̀, дꙋшѐ, всѣ́хъ Бг҃а.
Сла́ва: Тро́ица простаѧ, нераздѣ́льнаѧ, единосꙋщнаѧ, и҆ еди́ное естество̀, свѣ́ты и҆ свѣ́тъ, трѝ свѧты́е и҆ еди́ное свѧтое, Бо́гъ – Тро́ица! – воспѣва́тсѧ въ пѣ́снѧхъ; воспо́й же и҆ ты̀, дꙋша, просла́вь жи́знь и жи́зни, Бо́га всѣ́хъ.
Богоро́диченъ: Пое́мъ тѧ̀, блгⷭ҇ослови́мъ тѧ̀, покланѧ́емсѧ тѝ, Бг҃ороди́тельнице, ꙗкѡ неразлꙋчныѧ Трцⷪ҇ы породила̀ е҆сѝ еди́наго Хрⷭ҇та Бг҃а, и҆ сама̀ ѿве́рзла е҆сѝ на́мъ сꙋщымъ на землѝ нбⷭ҇наѧ.
И̑ ны́нѣ: Воспѣва́емъ тебѧ̀, благословлѧ́емъ тебѧ̀, покланѧ́емсѧ тебѣ̀, Богороди́тельница; ибо ты̀ родила еди́наго и҆зъ нераздѣ́ной Тро́ицы. Сы́на и Бо́га, и сама̀ отве́рзла длѧ на́съ, живꙋщихъ иа землѣ̀, (селе́нїѧ) небе́сныѧ.
Пѣ́снь и҃. їрмо́съ:
Е҆го́же во́инства нбⷭ҇наѧ сла́вѧтъ, и҆ трепе́щꙋтъ Херуві́ми и҆ Серафі́ми, всѧ́ко дыха́нїе и҆ тва́рь, по́ите, бл҃гослови́те, и҆ превозноси́те во всѧ̀ вѣ́ки.
Пѣ́снь и҃. їрмо́съ:
Кого̀ прославлѧ́ютъ во́инства небе́сныѧ и трепе́щꙋтъ Херꙋвимы и Серафи́мы, (того̀) всѣ̀ сꙋщества̀ и҆ творе́нїѧ воспѣва́йте, благослови́те и превозноси́те во всѣ̀ вѣ́ки.
Согрѣши́вша Сп҃се поми́лꙋй, воздви́гни мо́й ѹмъ ко обраще́нїю, прїими́ мѧ̀ ка́ющагосѧ, ѹ҆ще́дри вопїю́ща: согрѣши́х̾ ти́, спасѝ, беззако́нновахъ, поми́лꙋй мѧ̀.
Поми́лꙋй менѧ̀ грѣ́шника Спаси́тель, возбꙋдѝ мой умъ къ обраще́нїю, прі̇имѝ ка́ющагосѧ, умилосе́рдись къ взыва́ющемꙋ: ꙗ согрѣши́лъ предъ тобо́ю, спасѝ; ꙗ беззако́нствовалъ, поми́лꙋй менѧ̀.
Колесни́чникъ И҆лїа̀, колесни́цею добродѣ́телей вше́дъ, ꙗкѡ на нб҃са̀, ноша́шесѧ превы́ше и҆ногда̀ ѿ земны́хъ: сего̀ ѹбо, дꙋшѐ моѧ̀, восхо́дъ помышлѧ́й.
Везо́мый на колсни́цѣ И̑лїѧ̀, возше́дши на колесни́цꙋ добродѣ́телей, возне́ссѧ нѣ́когда какъ бы на небеса̀, превьі́ше все́го земна́го; помышлѧ́й же. дꙋша моѧ̀, объ его восхо́дѣ. 4Цар.2:11.
Елїссе́й и҆ногда̀ прїе́мъ ми́лоть И҆лїинꙋ̀, прїѧ́тъ сꙋгꙋбꙋю благода́ть ѿ Гдⷭ҇а: ты̀ же ѽ дꙋшѐ моѧ̀, сеѧ̀ не причасти́ласѧ е҆сѝ бл҃года́ти за невоздержа́нїе.
Е̑лиссе́ нѣ́когда, принѧ́въ ми́лоть И̑лїи, полꙋчи́лъ сꙋгꙋбꙋю благода́ть отъ Го́спода; но тьі̀, дꙋша моѧ̀, не полꙋчи́ла се́й благода́ти за невоздержа́нїе. 4Цар.2:9.
І҆орда́нова стрꙋѧ̀ пе́рвѣе, ми́лотїю И҆лїино́ю, Елїссе́емъ ста̀ сю́дꙋ и҆ сю́дꙋ: ты̀ же, ѽ дꙋшѐ моѧ̀, сеѧ̀ не причасти́ласѧ е҆сѝ благода́ти за невоздержа́нїе.
Е̑лиссей ми́лотїю И̑лїино́ю раздѣли́л̾ нѣ́когда пото́къ І̑орда́на на тꙋ и҆ другꙋю сто́ронꙋ; но ты̀, дꙋша моѧ̀, не полꙋчи́ла се́й благода́ти за невоздержа́нїе. 4Цар.2:13-14.
Сомані́тїда и҆ногда̀ пра́веднаго ѹ҆чредѝ, ѽ дꙋшѐ, нра́вомъ бл҃ги́мъ: ты̀ же не ввела̀ е҆сѝ въ до́мъ ни стра́нна, ни пꙋ́тника: тѣ́мже черто́га и҆зри́нешисѧ во́нъ, рыда́ющи.
Соманитѧ́нка ꙋгости́ла нѣ́когда Пра́ведника съ до́брымъ усе́рдїемъ; а ты̀, дꙋша̀, не принѧла̀ въ сво́й до́мъ ни стра́нника, ни прише́льца; за то бꙋдешь изве́ржена во́нъ изъ бра́чнаго черто́га съ рыданїемъ. 4Цар.4:8.
Гїезі́евъ подража́ла е҆сѝ ѻ҆каѧ́ннаѧ ра́зꙋм̾ скве́рный всегда̀, дꙋшѐ: е҆го́же сребролю́бїе ѿложѝ понѐ на ста́рость. бѣ́гай гее́нскаго ѻ҆гнѧ̀, ѿстꙋпи́вши ѕлы́хъ твои́х̾.
Ты, несча́стнаѧ дꙋша, непреста́нно подража́ла нечи́стомꙋ нра́вꙋ Гі̇е́зі̇ѧ; отри́нь сребролю́бїе его̀ хотѧ̀ на ста́рости, избѣги огнѧ̀ гее́нскаго, оста́ви́въ своѝ злодѣѧнїѧ. 4Цар.5:20.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Безнача́льне Ѻ҆́ч҃е, Сы́не собезнача́льне, ѹтѣ́шителю бл҃гі́й, Дꙋше пра́вый, Сло́ва Бж҃їѧ Роди́телю, Ѻ҆ц҃а безнача́льна Сло́ве, Дш҃е живы́й и҆ зи́ждай, Трⷪ҇це еди́нице поми́луй мѧ̀.
Сла́ва: Безнача́льный Оте́цъ, собезнача́льный Сы́нъ, Утѣ́шитель благі̇й, Дꙋхъ праыый, Роди́теле Сло́ва Бо́жїѧ, Сло́во безнача́льнаго Отца̀. Дꙋхъ живы́й и҆ зиждꙋщїй, Тро́ица Единица, поми́лꙋй менѧ̀.
Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ ѿ ѡ҆броще́нїѧ червлени́цы, пречи́стаѧ, ѹмнаѧ багрѧни́це Е҆мманꙋ́илева, внꙋ́трь во чре́вѣ твое́мъ пло́ть истка́сѧ: тѣ́мже Бцⷣꙋ вои́стиннꙋ тѧ̀ почита́емъ.
И̑ ны́нѣ: Ка́къ бы іізъ пꙋрпꙋроваго нѣ́коего соста́ва, Пречи́стаѧ, внꙋтрѝ чре́ва твоего̀ соткалась мы́сленнаѧ багрѧница – плоть Е̑мманꙋила; посемꙋ тебѧ̀, какъ Богоро́дицꙋ, по и́стинѣ мы почита́емъ.
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ:
Безсѣ́меннаго зача́ті̇ѧ ржⷭ҇тво̀ несказа́нное, мт҃ре безмꙋ́жныѧ нетлѣ́ненъ пло́дъ: Бж҃їе бо рожде́нїе ѡ҆бновлѧ́етъ е҆стества̀: тѣ́мже тѧ̀ всѝ ро́ди, ꙗко бг҃оневѣ́стнꙋю Мт҃рь, правосла́вно велича́емъ.
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ:
Неизьѧснимо рождество̀ отъ безсѣ́меннаго зача́тїѧ; нетлѣ́ненъ плодъ Ма́тери безмꙋжной; ибо рожде́нїе Бо́га обновлѧ́етъ е҆стество̀; посемꙋ тебѧ̀, какъ Богоневѣ́стꙋ- Ма́терь, мы всѣ̀ ро́ды правосла́вно велича́емъ.
Оу҆́мъ ѡ҆стрꙋпи́сѧ, тѣ́ло ѡ҆болѣ́знисѧ, недꙋгꙋетъ дх҃ъ, сло́во и҆знемо́же, житїѐ умертви́сѧ, коне́цъ при две́рехъ: тѣ́мже моѧ̀ ѡ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ, что сотвори́ши, е҆гда̀ прі̇и́детъ Сꙋдїѧ̀ испыта́ти твоѧ̀;
Умъ изра́ненъ, тѣ́ло разсла́бленио, дꙋхъ болѣ́знꙋетъ, сло́во изнемога́етъ, жи́знь истощи́лась, коне́цъ при дверѧхъ: что же сдѣ́лаешб ты, несча́стнаѧ дꙋша моѧ̀, когда̀ прі̇идетъ Сꙋдїѧ изслѣ́довать (дѣла̀) твои?
Моѵꙵсе́ово приведо́хъ тѝ, дꙋшѐ, мїробы́тїе и҆ ѿ того̀ всѐ завѣ́тное писа́нїе, повѣ́дающее тебѣ̀ пра́ведныѧ и҆ непра́ведныѧ: ѿ ни́хже вторы́ѧ, ѽ дꙋшѐ, подража́ла е҆сѝ, а не пе́рвыѧ, въ Бг҃а согрѣши́вши.
Ꙗ предста́вилъ тебѣ̀, дꙋша, бытописа́нїе Моисе́ево и всѐ писа́нїе того̀ завѣ́та, повѣствꙋющее о пра́ведныхъ и непра́ведныхъ; изъ ни́хъ ты, дꙋша̀, подража́ла послѣ́днимъ а не пе́рвым, согрѣша́ѧ противъ Бо́га.
Зако́нъ и҆знемо́же, пра́зднуетъ Е҆ѵⷢ҇лїе, писа́нїе же всѐ въ тебѣ̀ небреже́но бы́сть, проро́цы и҆знемого́ша и҆ всѐ пра́ведное сло́во: стрꙋ́пи твоѝ, ѽ душѐ, ѹмно́жишасѧ, не сꙋщꙋ врачꙋ исцѣ́лѧющемꙋ тѧ̀.
Зако́нъ длѧ тебѧ̀ сдѣ́лалсѧ безси́льнымъ, Е̑ва́нгелїе- недѣ́йствительнымъ, всѐ писа́нїе – безполе́знымъ, проро́ки и҆ всѣ̀ увѣща́нїѧ пра́веднаго напра́сными; ра́ны твоѝ, дꙋша, умно́жились безъ врача̀, кото́рый бы изцѣ́лилъ тебѧ̀.
Но́ваго привождꙋ́ тѝ писа́нїѧ ѹказа́нїѧ, вводѧ́щаѧ тѧ̀ дꙋше ко ѹмиле́нїю: пра́веднымъ ѹбо поревну́й, грѣ́шныхъ же ѿвраща́йсѧ, и҆ уми́лостиви Хрⷭ҇та̀ моли́твами и҆ поще́нми, и҆ чтⷭ҇отою, и҆ говѣ́нїемъ.
И̑зъ новозавѣ́тнаго писа́нїѧ привожу тебѣ̀ примѣ́ры, дꙋша̀, возбꙋжда́ющїе тебѧ̀ къ умиле́нїю; соревнꙋй же пра́веднымъ, отвраща́йсѧ грѣ́шныхъ, и҆ умилостивлѧ́й Хрⷭ҇та моли́твами, посто́мъ, чистото́ю и҆ непоро́чностїю.
Хрⷭ҇то́съ вочеловѣ́чисѧ, призва́въ къ покаѧ́нїю разбо́йники и҆ блу́дни̑цы: дꙋшѐ пока́йсѧ, две́рь отве́рзесѧ црⷭ҇твїѧ у҆жѐ, и҆ предвосхища́ютъ ѐ фарїсе́е и҆ мытарѝ и҆ прелюбодѣ́и ка́ющїисѧ.
Христо́съ вочеловѣ́чивши́сь призва́лъ къ покаѧ́нїю разбо́йниковъ и҆ блꙋдни́цъ; пока́йсѧ, дꙋша; две́ръ ца́рствїѧ уже отве́рста и҆ прежде тебѧ̀ вхо́дѧтъ въ неѐ Фарисе́и и҆ мытарѝ и҆ прелюбодѣ́и исправлѧ́ющїесѧ. Мф.21:31.
Хрⷭ҇то́съ вочеловѣ́чисѧ пло́ти приѡбщи́всѧ мѝ, и҆ всѧ̑ е҆ли̑ка сꙋть е҆стества̀ хотѣ́нїемъ и҆спо́лни грѣха̀ кромѣ̀, подо́бїе тебѣ̀, ѽ дꙋшѐ, и҆ образъ предпоказу́ѧ своего̀ снизхо́жденїѧ.
Христо́съ вочеловѣ́чилсѧ принѧ́вши мою̀ пло́ть, и҆ всѐ что сво́йственно естествꙋ, доброво́льно испыта́лъ, кромѣ грѣха̀, показꙋѧ тебѣ̀, дꙋша̀, примѣ́ръ и҆ образе́цъ своего̀ снисхожде́нїѧ.
Хрⷭ҇то́съ волхвы̀ спасѐ, па́стыри созва̀, младе́нецъ мно́жества показа̀ мꙋченики, ста́рцы просла́ви, и҆ ста́рыѧ вдови́цы, и҆хже не поревнова́ла е҆сѝ дꙋшѐ, ни дѣѧ́нїемъ ни житїю̀: но го́ре тебѣ̀, внегда̀ бꙋ́деши сꙋди́тисѧ.
Христо́съ спа́съ волхво́въ, призва́лъ къ себѣ̀ па́стырей, мно́жество младе́нецъ содѣ́лалъ мꙋчениками, просла́вилъ ста́рцы и҆ престарѣ́лꙋю вдови́цꙋ; ихъ дѣѧ́нїѧмъ и жи́зни ты̀ не поревнова́ла, дꙋша, но го́ре тевѣ̀, когда̀ бꙋдешь сꙋди́ма! Мф.2:1. Лк.2:4. Мф.2:16. Лк.2:8.
Пости́всѧ Гдⷭ҇ь дні́й четы́редесѧть въ пꙋсты́ни, послѣдѝ взалка̀ показꙋѧ человѣ́ческое: дꙋшѐ, да не разлѣни́шисѧ, аще тебѣ̀ приложи́тсѧ вра́гъ, моли́твою же и҆ посто́мъ отъ но́гъ твои́хъ да отрази́тсѧ.
Господь, пости́вшись со́рокъ дней въ пꙋстынѣ, наконе́цъ взалка́лъ, показꙋѧ въ себѣ̀ человѣ́ческое (естесвто̀): не ꙋныва́й, дꙋша, если вра́гъ устреми́тсѧ на тебѧ, но моли́твами и҆ посто́мъ да отрази́тсѧ онъ отъ ногъ твои́хъ. Мф.4:2.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, Сы́на превознесе́мъ, бж҃ественномꙋ Дх҃ꙋ вѣ́рно поклони́мсѧ, Трⷪ҇цѣ нераздѣ́льнѣй, е҆ди́ницѣ по сꙋществу̀, ꙗкѡ свѣ́тꙋ и҆ свѣ́томъ, и҆ животꙋ̀ и҆ живото́мъ, животворѧ́щемꙋ и҆ просвѣща́ющемꙋ концы̀.
Сла́ва: Ѻ̑ц҃а̀ просла́вимъ, превознесе́мъ Сы́на, съ вѣ́рою поклонимсѧ боже́ственномꙋ Ду́хꙋ, Трⷪ҇цѣ нераздѣ́льной, Е̑ди́ницѣ по сꙋществꙋ, какъ свѣ́ту и҆ свѣ́томъ, жи́зни и҆ жи́знѧмъ, животворѧ́щей и҆ просвѣща́ющей концы̀ (вселенной).
Бг҃оро́диченъ: Гра́дъ тво́й сохранѧ́й, Бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ: въ тебѣ̀ бо се́й вѣ́рно ца́рствꙋѧй, въ тебѣ̀ и҆ ѹ҆твержда́етсѧ, и҆ тобо́ю побѣжда́ѧй побѣжда́етъ всѧ́кое и҆скуше́нїе, и҆ плѣнѧ́етъ ра́тники, и҆ прохо́дитъ послꙋша́нїе.
И̑ ны́нѣ: Сохранѧ́й гра́дъ тво́й, пречи́стаѧ Бг҃ороди́тельница; ибо твое́ю си́лою царствуѧ твердо, онъ тобо́ю и҆ укреплѧ́етсѧ; чрезъ тебѧ̀ побѣжда́ѧ преодолѣва́етъ всѧ́кое и҆скуше́нїе, торжеству́етъ надъ врага́ми и҆ де́ржитъ ихъ въ подчине́нїи.
А̑ндрeю: А̑ндре́е чтⷭ҇ны́й и҆ ѻч҃е требл҃же́ннѣйшїй, па́стырю Кри́тскїй, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀: да и҆зба́вимсѧ всѝ гнѣ́ва и҆ ско́рби и҆ тлѣ́нїѧ и҆ прегрѣше́нїй безмѣ́рных̾, чтꙋщихъ твою̀ па́мѧть вѣ́рно.
А̑ндре́ю: А̑ндре́й досточти́мый, оте́цъ преблаже́ннѣйшїй, па́стырь Кри́тскїй! Не престава́й моли́тьсѧ за воспѣва́ющихъ тебѧ̀, дабы изба́витьсѧ отъ всѧ́каго гнѣ́ва, ско́рби, тлѣ́нїѧ и҆ безчи́сленныхъ прегрѣше́нїй на́мъ, вѣ́рно почита́ющимъ па́мѧть твою̀.
Та́же пое́мъ оба ли́ка їрмо́съ:
Безсѣ́меннаго зача́тїѧ:
 

^ Во вто́рник пе́рвой седми́цы

Пѣ́снь а҃. Гла́съ ѕ҃. І҆рмо́съ, по два́жды.
Помо́щникъ и҆ покрови́тель:
Свѧта́гѡ и҆ Вели́каго Поста̀. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ: Помо́щникъ и покрови́тель:
Ка́їново преше́дъ ѹ҆бі́йство, произволе́нїемъ бы́хъ ѹ҆бі́йца со́вѣсти дꙋше́внѣй, ѡ҆живи́въ пло́ть, и҆ воева́въ на ню̀ лꙋка́выми мои́ми дѣѧ́нми.
Превзоше́дъ Ка́иново ѹбі́йство, ꙗ съ созна́тельнымъ произволе́нїемъ содѣ́лалсѧ ѹ҆бі́ицею дꙋшѝ, оста́вивъ живо́ю плоть, и҆ вооружи́лсѧ про́тивъ неѐ мои́ми зльі́ми дѣла́ми. Быт.4:8.
А̑велевѣ, І҆и҃се, не ѹподо́бихсѧ пра́вдѣ, да́ра тебѣ̀ прїѧ́тна не принесо́хъ когда̀, ни дѣѧ́нїѧ бж҃е́ственна, ни же́ртвы чи́стыѧ, ни житїѧ̀ непоро́чнаго.
А̑велю, І̑исꙋсе, ꙗ не ѹ҆подо́билсѧ въ пра́ведности; не прине́съ тебѣ̀ никогда̀ даро́въ прїѧ́тныхъ, ни дѣ́лъ богоуго́дныхъ, ни же́ртвы чи́стой, ни жи́зни непоро́чной. Быт.4:4.
Ꙗ҆́кѡ Ка́їнъ и҆ мы̀, дꙋше ѡ҆каѧ́ннаѧ, всѣ́хъ Содѣ́телю дѣѧ́нїѧ скве́рнаѧ, и҆ же́ртву поро́чнꙋю, и҆ непотре́бное житїе́ принесо́хъ вку́пѣ: тѣ́мже и҆ ѡ҆сꙋди́хомсѧ.
Ка́къ Ка́инъ, такъ же и҆ мы съ тобою, несча́стнаѧ дꙋша, принеслѝ Созда́телю всего̀ же́ртвꙋ поро́чнꙋю – дѣла̀ нечи́стыѧ и жи́знъ непотре́бнꙋю; посемꙋ мы̀ и҆ подве́рглись осꙋжденїю. Быт.4:3.
Бре́нїе зда́тель живосозда́въ, вложи́лъ е҆сѝ мнѣ̀ пло́ть и҆ ко́сти, и҆ дыха́нїе и҆ жи́знь: но ѽ Тво́рче мо́й и҆ И҆зба́вителю мо́й и҆ Сꙋдїѐ, ка́ющасѧ прі̇ими́ мѧ.
Бре́нїе оживотвори́лъ ты̀, (какъ) скуде́льникъ, и҆ дарова́лъ мнѣ̀ пло́ть и҆ ко́сти, дыха́нїе и҆ жи́знь; но Творе́цъ, мо́й, И̑скꙋпи́тель мой и҆ Сꙋдїѧ, прїимѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ. Быт.2:7.
И҆звѣща́ю тѝ, Спс҃е, грѣхѝ, ꙗже содѣ́ѧхъ, и҆ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла моегѡ̀ ꙗ҆́звы, ꙗ҆̀же внꙋ́трь ᲂу҆бі́йственні̇и по́мыслы разбо́йнически на мѧ̀ возложи́ша.
Предъ тобо́ю, Спаси́тель, открыва́ю грѣхѝ, мно́ю содѣ́ланные, и҆ ра́ны дꙋшѝ и҆ тѣ́ла моего̀, кото́рыѧ внꙋтреннїе ѹбі́йственные по́мыслы злодѣ́йственно нанеслѝ мнѣ̀. Лк.10:30.
А҆́ще и҆ согрѣши́хъ, Спс҃е, но вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ е҆сѝ: наказу́еши млⷭ҇тивно, и҆ милосе́рдствуеши те́плѣ, слезѧ́ща зри́ши и҆ притека́еши ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ, призыва́ѧ блꙋ́днаго.
Ꙗ согрѣши́лъ, Спаси́тель, но зна́ю, что ты человѣ́колюбивъ: наказу́ешь съ сострада́нїемъ и҆ ми́лꙋешь съ пла́менною любо́вїю, взира́ешь на пла́чꙋщаго и҆ поспѣша́ешь, какъ оте́цъ, возва́ть (сы́на) блу́днаго. Лк.15:20.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Пресꙋщественнаѧ Трⷪ҇це, во е҆ди́ницѣ покланѧ́емаѧ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоутро́бна, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ.
Сла́ва: Пресꙋще́ственнаѧ Тро́ица, покланѧ́емаѧ въ еди́ницѣ! Снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Милосе́рдаѧ, да́руй мнѣ̀ сле́зы умиле́нїѧ.
Богоро́диченъ: Бцⷣе наде́жде и҆ предста́тельство тебѐ пою́щихъ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ Влады́чица чи́стаѧ ка́ющасѧ прїими́ мѧ̀.
И̑ ны́нѣ: Бцⷣа, наде́да и҆ защи́та воспѣва́ющихъ тебѧ! Снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Влчⷣца чи́стаѧ, прі̇имѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ.
Пѣ́снь в҃. їрмо́съ:
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀ Хрⷭ҇та ѿ Дв҃ы пло́тїю прише́дшаго.
Пѣ́снь в҃. їрмо́съ:
Внемлѝ не́бо; ꙗ возвѣщꙋ и҆ воспою̀ Христа̀, прише́дшаго во пло́ти отъ, Дѣ́вы.
Сшива́ше ко́жныѧ ри́зы грѣ́хъ мнѣ̀, ѡбнажи́вый мѧ̀ пе́рвыѧ бг҃отка́нныѧ оде́жды.
Ко́жаныѧ ри́зы сши́лъ грѣ́хъ и҆ мнѣ̀, снѧ́въ съ менѧ̀ пре́жнюю богоистка́нную оде́жду.
Ѡ҆бложе́нъ есмь одѣѧ́ні̇емъ стꙋда̀, ꙗ҆́коже ли́ствїемъ смоко́внымъ, во ѡ҆бличе́нїе мои́хъ самовла́стныхъ страсте́й.
Обле́ксѧ ꙗ одѣѧ́нїемъ стыда̀, какъ ли́стьѧми смоко́вницы, въ зна́къ самово́льныхъ страсте́й мои́хъ. Быт.3:7.
Ѡ҆дѣ́ѧхсѧ въ сра́мнꙋю ри́зу, и҆ окрова́вленнꙋю стꙋ́дно, тече́нїемъ стра́стнаго и҆ любосла́стнаго живота̀.
Одѣ́ѧлсѧ ꙗ въ ри́зу, зап́ѧтнанную и҆ сра́мно окрова́влсенную нечистото́ю страстной и҆ сластолюби́вой жи́зни.
Впадо́хъ въ стра́стнꙋю па́гꙋбу и҆ въ веще́стнꙋю тлю̀, и҆ ѿто́лѣ до ны́нѣ вра́гъ мнѣ̀ досажда́етъ.
Подве́срсѧ ꙗ мꙋченїю страсте́й и҆ веще́ственномꙋ тлѣ́нїю, и҆ оттого̀ ны́нѣ вра́гъ угмета́етъ менѧ̀.
Любове́щное и҆ любоимѣ́нное житїѐ, невоздержа́нїемъ, Спс҃е, предпоче́тъ ны́нѣ, тѧ́жкимъ бре́менемъ ѡ҆бложе́нъ есмь.
Вместо нестѧжа́тельности ꙗ избралъ жи́знь привѧ́заннꙋю къ (земны́мъ) веща́мъ и҆ любостѧжательнꙋю; тепе́рь тѧ́жкое бре́мѧ лежи́тъ на мнѣ̀.
Оу҆краси́хъ пло́тскїй образъ скве́рныхъ помышле́нїй разли́чнымъ обложе́нїемъ, и҆ ѡ҆сꙋжда́юсѧ.
Украсилъ ꙗ кꙋмиръ плоти разноцвѣ́тнымъ одѣѧ́ні̇емъ гнꙋсныхъ по́мысловъ, и҆ подверга́юсь осужденїю.
Внѣ́шнимъ прилѣ́жно бл҃гоꙋкрашенїемъ е҆ди́нѣмъ попеко́хсѧ, внꙋтреннюю презрѣ́въ богоѻбра́знꙋю ски́нїю.
Усе́рдно забо́тѧсь объ одно́мъ внѣ́шнемъ благолѣ́їи, ꙗ пренебре́гъ внꙋтреннюю, по о́бразу Бо́жїю устро́еннꙋю ски́нїю.
Погребо́хъ пе́рвагѡ ѻбраза добро́тꙋ, Сп҃се страстьмѝ, ю҆́же ꙗ҆́кѡ и҆ногда̀ дра́хмꙋ, взыска́въ ѡ҆брѧ́щи.
Погрꙋзи́лъ ѧ̑ красотꙋ первобы́тнаго о́браза въ страстѧхъ; но, Спаси́тель, взыщѝ и҆ найдѝ еѐ, какъ нѣ́когда дра́хмꙋ. Лк.15:8.
Согрѣши́хъ, ꙗ҆́коже блꙋдни́ца вопїю́ ти, е҆ди́нъ согрѣши́хъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро прїимѝ Сп҃се и҆ моѧ̀ сле́зы.
Согрѣши́лъ, взыва́ю къ текѣ́ какъ блꙋдни́ца, оди́нъ ѧ҆ согрѣши́лъ предъ тобо́ю; прі̇имѝ, Спаси́тель, и҆ отъ менѧ̀ вмѣ́сто мѵрл сле́зы Лк.7:37.
Ѡ҆чи́сти, ꙗ҆́коже мыта́рь вопїю̀ тѝ, Сп҃се ѡ҆чи́сти мѧ̀: никто́же бо сꙋ́щихъ и҆зъ А҆да́ма, ꙗ҆́коже а҆́зъ согрѣши́хъ тебѣ̀.
Поми́лꙋй, какъ мыта́рь взыва́ю къ тебѣ̀, поми́лꙋй менѧ̀; и҆бо никто̀ и҆зъ ча́дъ А̑да́мовьі́хъ, какъ ѧ̀, не согрѣши́лъ предъ тобо́ю. Лк.18:13.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Е҆ди́нагѡ тѧ̀ въ трі̇е́хъ ли́цѣхъ, Бо́га всѣ́хъ пою̀, О̑ц҃а и҆ Сы́на, и҆ Ду́ха Свѧта́го.
Слава: Тебѧ̀, е҆ди́наго въ тре́хъ лицахъ, Бг҃а всѣ́хъ воспѣва́ю, Отца и҆ Сына и҆ Свѧта́го Ду́ха.
Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇таѧ Бцⷣе Дв҃о, еди́на всепѣ́таѧ, молѝ прилѣ́жно во еже спасти́сѧ на́мъ.
И̑ ны́нѣ: Пречи́стаѧ Богоро́дица Дѣ́ва, е҆ди́наѧ всѣ́ми воспѣва́емаѧ, молѝ усе́рдно, чтобы спасти́сь на́мъ.
Пѣ́снь г҃. їрмо́съ:
Оу҆твердѝ, Гдⷭ҇и, на ка́мени за́повѣдей твои́хъ, подви́гшеесѧ се́рдце моѐ, ꙗ҆́кѡ е҆ди́нъ ст҃ъ е҆сѝ и҆ Гдⷭ҇ь.
Пѣ́снь г҃. їрмо́съ:
Утвердѝ, Го́споди, на ка́мени за́повѣдей твои́хъ поколеба́вшеесѧ се́рдце моѐ; и҆бо ты еди́нъ – свѧ́тъ и҆ Госпо́дь.
И҆сто́чникъ живота̀ стѧжа́хъ тебѐ, сме́рти низложи́телѧ, и҆ вопїю́ ти ѿ се́рдца моего̀ пре́жде конца̀: согрѣши́хъ, ѡ҆чи́сти и҆ спасѝ мѧ.
Въ тебѣ̀, Разрꙋши́телѣ сме́рти, обрѣ́лъ ѧ и҆сто́чникъ жи́зни, и҆ пре́жде кончи́ны взыва́ю къ тебѣ̀ отъ се́рдца моего: согрѣши́лъ ѧ҆, поми́лꙋй, спасѝ менѧ̀.
Согрѣши́хъ, Гдⷭ҇и, согрѣши́хъ тебѣ̀, ѡ҆чи́сти мѧ̀: нѣ́сть бо, и҆́же кто̀ согрѣшѝ въ человѣ́цѣхъ, е҆го́же не превзыдо́хъ прегрѣше́нми.
Согрѣши́лъ ѧ҆, Го́споди, согрѣши́лъ предъ тобо́ю; поми́лꙋй менѧ̀; ибо нѣ́тъ грѣ́шника междꙋ человѣ́ками, кото́раго бы ѧ҆ не превзоше́лъ прегрѣше́нїѧми.
При Но́и, Сп҃се, блꙋ́дствовавшыѧ подража́хъ, ѻнѣхъ наслѣ́довавъ осꙋжде́нїе, въ пото́пѣ погрꙋже́нїѧ.
Ꙗ подража́лъ, Спаси́тель, рлзвраще́ннымъ совреме́нникамъ Но́ѧ, и҆ наслѣ́довалъ у́часть и́хъ – ѹ҆топле́нїе въ пото́пѣ. Быт.6:1-23.
Ха́ма ѻнаго дꙋшѐ, о҆тцеꙋбі́йца подража́вши, сра́ма не покры́ла е҆сѝ и҆́скреннѧгѡ, вспѧ́ть зрѧ̀ возврати́вшисѧ.
Подража́ѧ томꙋ Ха́му отцеубі́йцѣ, дꙋша, ты не прикры́ла срамоты̀ бли́жнѧго, съ лице́мъ наза́дъ обраще́ннымъ. Быт.9:22-23.
Запале́нїѧ ꙗ҆́коже Ло́тъ, бѣ́гай дꙋше моѧ̀ грѣха̀, бѣ́гай Содо́мы и҆ Гомо́рры, бѣ́гай пла́мене всѧ́каго безслове́снаго жела́нїѧ.
Бѣгѝ, діша моѧ̀, отъ пла́мени грѣха̀, какъ Ло́тъ, бѣгѝ отъ Содо́ма и҆ Гомо́рры, бѣ́гай пла́мене всѧ́каго безслове́снаго пожела́нїѧ. Быт.19:16.
Поми́лꙋй Гдⷭ҇и, поми́лꙋй мѧ̀, вопїю̀ тѝ, е҆гда̀ прїи́деши со А҆́гг҃лы твои́ми, возда́ти всѣ́мъ по достоѧ́нїю дѣѧ́нїй.
Поми́лꙋй, Го́споди, (+взываю къ тевѣ̀,) поми́лꙋй мѧ̀, (вопїю тѝ) когда̀ приде́шь со Агг҃лы свои́ми, возда́ть всѣ́мъ по досто́инству дѣ́лъ ихъ.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, несозда́ннаѧ, безнача́льное е҆стество̀, въ трⷪ҇цѣ пѣва́емаѧ ѵ҆поста́сей, спаси́ ны̀ вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ держа́вѣ твое́й.
Слава: Тро́ица простаѧ, несозда́ннлѧ, сꙋщество безнача́льное, въ тро́ичности ли́цъ воспѣва́емое! Спасѝ на́съ, съ вѣ́рою покланѧ́ющихсѧ держа́вѣ твое́й.
Бг҃оро́диченъ: Ѿ Отца̀ безлѣ́тна Сн҃а въ лѣ́то Бг҃ороди́тельнице, неискꙋсомꙋ́жнѡ родила̀ е҆сѝ, стра́нное чꙋ́до, пребы́вши дв҃а доѧ́щи.
И ны́нѣ: Ѿтъ Отца̀ внѣ̀ вре́мени роди́вшагосѧ Сы́на, ты̀, Богороди́тельца, безъ мꙋжа родила̀ во вре́мени, и҆ – ди́вное чꙋдо! – пита́ѧ млеко́мъ пребыла̀ Дѣ́вою.
Пѣ́снь д҃. їрмо́съ: услы́ша прⷪ҇ро́къ:
Пѣ́снь д҃. і̇рмо́съ: Усльі́шалъ Проро́къ:
Бдѝ ѽ дꙋшѐ моѧ̀, и҆зрѧ́дствꙋй ꙗ҆́коже дре́вле вели́кїй въ Патрїа́рсѣхъ, да стѧ́жеши дѣѧ́нїе съ ра́зꙋмомъ, да бꙋ́деши ᲂу҆́мъ зрѧ́й Бг҃а и҆ дости́гнеши незаходѧ́щі̇й мра́къ въ видѣ́нїи, и҆ бꙋ́деши вели́кїй купе́цъ.
Бо́рдствуй, дꙋша̀ моѧ̀; бꙋдь мꙋжественна, какъ вели́кїй изъ Патрі̇а́рховъ, дабы прі̇обрѣстѝ тебѣ̀ дѣ́ѧтельность съ разумѣ́нїемъ, дабы̀ содѣлатьсѧ ѹмо́мъ, ви́дѧщимъ Бо́га, прони́кнꙋть непристꙋпный мра́къ въ созерца́ні̇и, и҆ полꙋчить вели́кі̇ѧ сокро́вища. Быт.32:38.
Двана́десѧте Патрїа́рхѡвъ, вели́кїй въ Патрїа́рсѣхъ дѣтотвори́въ, та́йно ᲂу҆твердѝ тебѣ̀ лѣ́ствицу дѣ́ѧтельнаго, дꙋшѐ моѧ̀ восхожде́нїѧ: дѣ́ти ѧкѡ основа́нїѧ, степе́ни ꙗ҆́кѡ восхожде́нїѧ, премꙋдреннѡ подложи́въ.
Вели́кїй изъ Патрїа́рховъ, роди́въ двѣ́на́дцать Патрїа́рховъ, таи́нственно пргдста́вилъ тебѣ̀, дꙋша моѧ̀, лѣ́ствицꙋ дѣ́ѧтельнаго восхожде́нїѧ, премꙋдро расположи́въ дѣте́й, ка́къ основа́нїѧ, по степенѧ́мъ, ка́къ стꙋпенѧмъ.
И҆са́ѵа возненави́дѣннаго подража́ла е҆сѝ, дꙋшѐ, отдала̀ е҆сѝ преле́стникꙋ твоемꙋ̀ пе́рвыѧ добро́ты пе́рвенство, и҆ ѻ҆те́ческїѧ моли́твы ѿпа́ла е҆сѝ, и҆ два́жды поползнꙋласѧ е҆сѝ, окаѧ́ннаѧ, дѣѧ́нїемъ и҆ ра́зумомъ: тѣ́мже ны́нѣ пока́йсѧ.
Подража́ѧ ненави́стномꙋ Иса́вꙋ, дꙋша̀, ты отдала̀ притесни́телю своему̀ перворо́дство первонача́льной красоты̀ и҆ лиши́лась оте́ческаго благослове́нїѧ, и҆, несчастнаѧ, па́ла два́жды- дѣ́ѧтельностїю и҆ разумѣ́нїемъ; посемꙋ ны́нѣ пока́йсѧ. Мал.1:3. Быт.25:32, 27:37.
Е҆дѡ́мъ И҆са́ѵъ нарече́сѧ, кра́йнѧгѡ ра́ди женонеи́стовнаго смѣше́нїѧ: невоздержа́нїемъ бо при́снѡ разжига́емь, Е҆до́мъ и҆менова́сѧ, е҆же глаго́летсѧ разжже́ні̇е дꙋшѝ любогрѣхо́вныѧ.
И̑са́въ на́званъ Едо́момъ за кра́йиее пристра́стїе къ женолю́бїю; онъ не преста́нно разжига́лсѧ невоздержа́нїемъ и҆ осквернѧ́лсѧ сластолю́бїемъ, и҆ потомꙋ на́званъ Е̑до́момъ, что зна́читъ: распале́нїе дꙋшѝ грѣхолюби́вой. Быт.25:30.
І҆́ова на гно́ищи слы́шавши, ѽ дꙋшѐ моѧ̀, ѡ҆правда́вшагосѧ, того̀ мꙋ́жеству не поревнова́ла е҆сѝ, тве́рдагѡ не имѣ́ла е҆сѝ предложе́ні̇ѧ, во всѣ́хъ ꙗ҆́же вѣ́си, и҆ и҆́миже и҆скуси́ласѧ е҆сѝ, но ꙗ҆ви́ласѧ е҆сѝ нетерпѣли́ва.
Слышавъ объ І҆́овѣ, сидѣ́вшемъ на гру́дѣ пе́пла и҆ оправда́нномъ, дꙋша̀ моѧ̀, ты не соревнова́ла емꙋ въ мꙋжествѣ, не имѣ́ла тве́рдагѡ ду́ха во всёмъ, что̀ узна́ла, что̀ ви́дѣла, что̀ испыта́ла, но оказа́лась нетерпѣли́вою. Иов.1:22.
И҆́же пе́рвѣе на престо́лѣ, на́гъ ны́нѣ на гно́ищи гно́енъ, многі̇й въ ча́дѣхъ и҆ сла́вный, безча́денъ и҆ бездо́мокъ напра́снѡ: пала́ту ᲂу҆́бо гно́ище, и҆ би́сері̇е стру́пы вмѣнѧ́ше.
Бы́вші̇й пре́жде на престо́лѣ – тепе́рь на гру́дѣ пе́пла, обнаже́ннный и҆ изьѧ́звленный; имѣ́вші̇й мно́гихъ дѣтей и҆ знамени́тый – вдругъ безъ дѣте́й и҆ безъ кро́ва; но гру́ду пе́пла счита́лъ онъ свои́мъ черто́гомъ и҆ ꙗ҆звы – драгоцѣ́нными камнѧ́ми.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Нераздѣ́льное сꙋщество́мъ, несли́тное ли́цы бг҃осло́влю тѧ̀, трⷪ҇ческое е҆ди́но Бж҃ество̀, ꙗ҆́кѡ единоцрⷭ҇твенное и҆ сопрⷭ҇то́льное: вопїю́ ти пѣ́снь вели́кꙋю, въ вы́шнихъ трегу́бѡ пѣсносло́вимꙋю.
Сл́ава: Нераздѣ́льнымъ по существу̀, неслі̇ѧннымъ по ли́цамъ исповѣ́даю тебѧ̀, тро́ичное еди́ное Божество̀, соца́рственное и҆ сопресто́льное; возглаша́ю тебѣ пѣ́снь вели́кую, въ селенїѧхъ го́рнихъ троекра́тно воспѣва́емую.
Бг҃оро́диченъ: И҆ ражда́еши, и҆ дѣ́вствуеши, и҆ пребыва́еши ѻбою́дꙋ е҆стество́мъ Дв҃а: рожде́йсѧ ѡ҆бновлѧ́етъ зако́ны е҆стества̀, ᲂу҆тро́ба же ражда́етъ неражда́ющаѧ: Бг҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, побѣжда́етсѧ е҆стества̀ чи́нъ: твори́тъ бо, е҆ли̑ка хо́щетъ.
И̑ ны́нѣ: И̑ ражда́ешь ты, и҆ дѣ́вствуешь, и҆ въ обо́ихъ слу́чаѧхъ пребыва́ешь по естеству̀ Дѣ́вою; Рожде́нный (тобо́ю) обновлѧ́етъ зако́ны приро́ды; чре́во неражда́ющее ражда́етъ; когда̀ хочетъ Богъ, то препобѣжда́етсѧ порѧ́докъ приро́ды; и҆бо Онъ твори́тъ, что хо́четъ.
Пѣ́снь є҃. і̇рмо́съ:
Ѿ нощѝ ᲂу҆́тренююща:
Пѣ́снь є҃. і̇рмо́съ:
Ѿ но́чи бодрств:
Мѡѷсе́овъ слы́шала е҆сѝ ковче́жецъ, дꙋше, вода́ми, волна́ми носи́мъ рѣчны́ми ꙗ҆́кѡ въ черто́зѣ дре́вле бѣ́гающі̇й дѣ́ла го́рькагѡ совѣ́та Фараони́тска.
Ты слы́шала, дꙋша̀, какъ Моисей въ ковче́жце, какъ бы въ черто́гѣ, въ дре́вности носи́мъ былъ по водѣ́ волна́ми рекѝ, и҆ избѣ́гъ го́рестной участи отъ умысла Фарао́нова. Исх.2:3.
А҆́ще ба́бы слы́шала е҆сѝ, ᲂу҆бива́ющыѧ и҆ногда̀ безвозра́стное мꙋжеское, душѐ ѻкаѧ́ннаѧ, цѣлому́дрі̇ѧ дѣѧ́ні̇е: ны́нѣ ꙗ҆́кѡ вели́кі̇й Мѡѷсе́й, ссѝ премꙋдрость.
Ты слы́шала, несча́стнаѧ душа̀, какъ ба́бки ѹмершвлѧ́ли нѣ́когда новорожде́нныхъ младе́нцевъ му́жескагѡ по́ла – плодъ цѣлому́дрі̇ѧ; но ты, подо́бно вели́комꙋ Моѵ҆се́ю, напита́йсѧ прему́дрости. Исх.1:16.
Ꙗ҆́кѡ Мѡѷсе́й вели́кїй Егѵ́птѧнина ᲂу҆ма̀ ᲂу҆ѧзви́вши ѻ҆каѧ́ннаѧ, не ᲂу҆би́ла е҆сѝ дꙋшѐ, и҆ ка́кѡ всели́шисѧ, глаго́ли, въ пусты́ню страсте́й покаѧ́ні̇емъ;
Подо́бно вели́кому Моѵ҆сею, порази́вшему Египтѧнина, ты не умертви́ла, несча́стнаѧ дꙋша̀, нра́ва грѣхо́внагѡ; ка́къ же, скажѝ, ты всели́шьсѧ въ путы́ню отъ страсте́й посре́дствомъ покаѧні̇ѧ? Исх.2:12.
Въ пусты́ню всели́сѧ вели́кі̇й Моѷсе́й: грѧдѝ ᲂу҆́бо, подража́й тогѡ̀ житі̇ѐ, да и҆ въ купинѣ̀ богоѧвле́ні̇ѧ, душѐ, въ видѣ́ні̇и бу́деши.
Вели́кі̇йпі Моѵꙵсей посели́лсѧ въ пусты́нѣ; и҆дѝ и҆ ты̀, душа̀, подража́й его о́бразу жи́зни, дабы и тебѣ̀ узрѣ́ть въ купинѣ̀ ꙗвле́ні̇е Бо́га. Исх.3:2.
Моѷсе́овъ же́злъ воѡбража́й, душѐ, ᲂу҆дарѧ́ющі̇й мо́ре и҆ ѡ҆гꙋстѣва́ющі̇й глубину̀, во ѻбразъ крⷭ҇та̀ боже́ственнагѡ, и҆́мже мо́жеши и҆ ты̀ вели̑каѧ соверши́ти.
Представлѧ́й, душа̀, Моѵсꙵеевъ же́злъ поража́ющі̇и мо́ре и҆ открыва́ющі̇й глубину̀, въ зна́мені̇е б҃же́ственнаго Крⷭ҇та, кото́рымъ и҆ ты̀ мо́жешь соверши́ть великое. Исх.14:21.
А҆арѡ́нъ приноша́ше ѻ҆́гнь Бг҃у непоро́чный, неле́стный: но Ѻ҆фнѝ и҆ Фїнее́съ, ꙗ҆́кѡ ты̀ душѐ, приноша́ху чу́жде́е Бг҃у ѡ҆скверне́нное житі̇ѐ.
А҆аро́нъ приносѝлъ Бг҃у о́гнь чи́стый, безпримѣ́сный; но Офни и Финее́съ принеслѝ Бг҃у чуждый (огнь), какъ ты душа̀ – нечи́стую жи́знь. 1Цар.2:12.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Тѧ̀ Трⷪ҇це сла́вимъ, е҆ди́наго Бг҃а: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ е҆сѝ Ѻ҆ч҃е, Сн҃е и҆ Дш҃е, про́стое существо̀, е҆ди́нице при́снѡ покланѧ́емаѧ.
Слава: Тебѧ̀, Тро́ица, прославлѧ́емъ, единаго Бг҃а: свѧ́тъ, свѧ́тъ, свѧ́тъ ты̀ Оте́цъ, Сы́нъ и҆ Ду́хъ, просто́е Существо̀, Единица вѣ́чно покланѧ́емаѧ.
Бг҃оро́диченъ: И҆з̾ тебѐ ѡ҆блече́сѧ въ моѐ смѣше́нїе, нетлѣ́ннаѧ, безмꙋжнаѧ мт҃и дв҃о, Бг҃ъ созда́вый вѣ́ки, и҆ соединѝ себѣ̀ человѣ́ческое е҆стество̀.
И̑ ны́нѣ: Въ тебѣ̀, непоро́чнаѧ безму́жнѧѧ Ма́терь – Дѣ́ва, сотвори́ші̇й вѣ́ки Бг҃ъ облексѧ въ мой соста́въ и҆ соединилъ съ собо́ю естество̀ человѣ́ческое.
Пѣ́снь ѕ҃. і̑рмо́съ:
Возопи́хъ всѣ́мъ серⷣцемъ:
Пѣ́снь ѕ҃. і̑рмо́съ:
Отъ всего̀ се́рдца моего:
Во́лны Сп҃се прегрѣше́нїй мои́хъ, ꙗ҆́кѡ въ мо́ри Чермнѣ́мъ возвраща́ющесѧ, покры́ша мѧ̀ внеза́пу, ꙗ҆́кѡ Е҆гѵ́птѧны и҆ногда̀, и҆ трїста́ты.
Волны грѣхо́въ моихъ, Спаси́тель, обрати́вшись, какъ въ Че́рмномъ мо́рѣ, внеза́пно покры́ли менѧ̀, какъ нѣ́когда Егѵ́птѧнъ и҆ (и́хъ) вса́дниковъ. Исх.14:26, 15:4.
Неразꙋ́мное дꙋшѐ произволе́нїе и҆мѣ́ла е҆сѝ, ꙗ҆́кѡ пре́жде І̑и҃ль: бжⷭ҇твенныѧ бо ма́нны предсꙋди́ла е҆сѝ безслове́снѡ любосла́стное страсте́й ѡ҆б̾ѧде́нїе.
Неразу́мно произволе́нїе твоѐ, дꙋша, какъ у дре́внѧгѡ И̑зра́илѧ: и҆бо ты̀ безразсу́дно предпочла бж҃же́ственной ма́ннѣ – сластолюби́вое пресыще́нїе страсте́й.
Кладенцы̀ дꙋшѐ предпочла̀ е҆сѝ Ханане́йскихъ мы́слей па́че жи́лы ка́мене, и҆з̾ негѡ́же премꙋ́дрости ꙗ҆́кѡ ча́ша пролива́етъ то́ки бг҃осло́вїѧ.
Кла́дези Хнаане́йскихъ помысловъ, дꙋша̀, ты̀ предпочла̀ ка́мню съ жи́лою, и҆з̾ кото́раго рѣка̀ премꙋдрости, какъ ча́ша, излива́етъ то́ки богословїѧ. Быт.21:25. Исх.17:6.
Свина́ѧ мѧса̀ и҆ котлы̀ и҆ Е҆гѵ́петскую пи́щꙋ па́че небе́сныѧ предсꙋди́ла е҆сѝ, дꙋшѐ моѧ̀, ꙗ҆́коже дре́вле неразꙋ́мнїи лю́дїе въ пꙋсты́ни.
Свино́е мѧ́со, котлы̀ и҆ пи́щꙋ Егѵ́петскꙋю ты̀ предпочла̀ (пи́щѣ) небе́сной, дꙋша̀ моѧ̀, какъ дре́внїй безразсꙋдный наро́дъ въ пꙋсты́нѣ. Исх.16:3.
Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆да́ри Моѷсе́й ра́бъ тво́й жезло́мъ ка́мень, ѻ҆бра́зно животвори̑ваѧ ре́бра твоѧ̀ прообразова́ше, и҆з̾ ни́хже всѝ питїѐ жи́зни, Сп҃се, почерпа́емъ.
Моѵꙵсе́й, ра́бъ твой, ꙋдаривъ жезло́мъ въ ка́мень, таи́нственно прообразова́лъ животво́рный бо́къ тво́й, и҆з̾ кото́раго всѣ̀ мы̀ почерпа́емъ питїѐ жизни, Спаси́тель.
И҆спыта́й дꙋшѐ и҆ смотрѧ́й, ꙗ҆́коже І̑исꙋ́съ Наѵи́нъ, ѡ҆бѣтова́нїѧ зе́млю, какова̀ есть, и҆ всели́сѧ въ ню̀ бл҃гозако́нїемъ.
Подо́бно І̑исꙋсу Нави́нꙋ, дꙋша̀, и҆звѣ́дай и҆ и҆зслѣ́дꙋй обѣтова́ннꙋю зе́млю, какока̀ она̀, и҆ посели́сь въ не́й чрез̾ жи́знь благозако́ннꙋю.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇ца есмь проста̀, нераздѣ́льна, раздѣ́льна ли́чнѣ, и҆ е҆ди́ница есмь е҆стество́мъ соедине́на, ѻ҆ц҃ъ глаго́летъ, и҆ Сн҃ъ, и҆ бж҃е́ственный Дх҃ъ.
Сла́ва: Тро́ица проста́ѧ, нераздѣ́льнаѧ раздѣ́льнаѧ въ ли́цахъ, и Еди́ница, соедине́ннаѧ въ существѣ̀; – вѣща́етъ Оте́цъ, Сы́нъ и҆ боже́ственный Духъ.
Бг҃оро́диченъ: Оу҆тро́ба твоѧ̀ Бг҃а на́мъ родѝ, воображе́нна по на́мъ: е҆го́же ꙗ҆́кѡ Созда́телѧ всѣ́хъ молѝ, Бцⷣе, да молитвами твои́ми ѡправди́мсѧ.
И ны́нѣ: Чре́во твоѐ родило намъ Бо́га, принѧ́вшаго на́шъ о́бразъ; Его, какъ Созда́телѧ всѣ́хъ молѝ, Богоро́дица, чтобы моли́твами твои́ми намъ оправда́тьсѧ.
Конда́къ: Душѐ моѧ̀, дꙋшѐ моѧ̀, воста́ни, что̀ спи́ши; коне́цъ приближа́етсѧ, и҆ и҆́маши смути́тисѧ: воспрѧнѝ ᲂу҆́бо, да пощади́тъ тѧ̀ Хрⷭ҇то́съ Бг҃ъ, вездѣ̀ сы́й и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй.
Конда́къ: Душіа моѧ̀, душа моѧ̀, воста́нь. что̀ спи́шь ты̀? Коне́цъ приближа́етсѧ и҆ ты смꙋти́шьсѧ; пробꙋди́сь же, дабы поща́дилъ тебѧ̀ Христо́съ Богъ, вездѣ су́щїй и҆ все наполнѧ́ющїй.
Пѣ́снь з҃. і̇рмо́съ:
Согрѣши́хомъ:
Пѣ́снь з҃. і̇рмо́съ:
Мы согрѣши́ли, беззако́нствовали:
Кївѡ́тъ ꙗ҆́кѡ ноша́шесѧ на колесни́цѣ, За́нъ ѻ҆́ный, е҆гда̀ превра́щшусѧ тельцꙋ̀ то́чїю косну́сѧ, Бж҃їимъ и҆скꙋси́сѧ гнѣ́вомъ: но тогѡ̀ дерзнове́нїѧ ᲂу҆бѣжа́вши дꙋшѐ, почита́й бж҃е́ственнаѧ че́стнѣ.
Когда̀ ковче́гъ везо́мъ бы́лъ на колесни́цѣ и҆ теле́ц преклони́лъ е҆го, то Оза то́лько косну́вшись испыталъ гнѣ́въ Бо́жі̇й; но, душа̀, и҆збѣга́й е҆го̀ де́рзости и҆ почита́й боже́ственные (предме́ты) благоговѣ́йно. 2Цар.6:6.
Слы́шала е҆сѝ А҆вессалѡ́ма, ка́кѡ на е҆стество̀ воста̀: позна́ла е҆сѝ тогѡ̀ скве́рнаѧ дѣѧ́нїѧ, и҆́миже ѡ҆сквернѝ ло́же Двд҃а ѻ҆ц҃а̀: но ты̀ подража́ла е҆сѝ тогѡ̀ стра́стнаѧ и҆ любосла́стнаѧ стремле́нїѧ.
Ты слы́шала объ А̑вессало́мѣ, какъ онъ возста́лъ на са́мую приро́ду; зна́ешь, гну́сныѧ е҆го̀ дѣѧ́нїѧ, какъ онъ обезче́стилъ ло́же Дави́да – отца̀; но сама̀ ты̀ подража́ла е҆го стремле́нїѧмъ. 2Цар.15 и 2Цар.16:21.
Покори́ла е҆сѝ нерабо́тное твоѐ досто́инство тѣ́лꙋ твоему̀: и҆но́го бо А҆хїтофе́ла обрѣ́тши врага̀, душѐ, снизшла̀ е҆сѝ сегѡ̀ совѣ́тѡмъ: но сїѧ̑ разсы́па са́мъ Хрⷭ҇то́съ, да ты̀ всѧ́кѡ спасе́шисѧ.
Нера́бственное досто́инство своѐ ты̀ подчини́ла тѣ́лу своему̀; и́бо наше́дши друга́го А̑хитофе́ла – врага̀, душа̀, ты̀ склони́лась на совѣ́ты его̀; но са́мъ Христо́съ низпровергъ ихъ, дабы̀ тебѣ̀ удо́бнѣе спасти́сь. 2Цар.16:20-21.
Соломо́нъ чу́дный, и҆ бл҃года́ти премꙋдрости и҆спо́лненный, се́й лука́вое и҆ногда̀ предъ Бг҃омъ сотвори́въ, ѿстꙋпѝ ѿ негѡ̀: е҆мꙋже ты̀ проклѧ́тымъ твои́мъ житїе́мъ, дꙋшѐ уподо́биласѧ е҆сѝ.
Соломо́нъ чу́дный и҆ испо́лненный благода́ти прему́дрости, и҆ о́нъ нѣ́когда, сотвори́въ зло́е предъ Бо́гомъ, отступи́лъ отъ Него̀; ему̀. душа̀, сама̀ ты̀ уподо́билась досто́йною проклѧ́тїѧ жи́знїю свое́ю. 3Цар.3:12, 11:4.
Сластьмѝ влеко́мь страсте́й свои́хъ осквернѧ́шесѧ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, рачи́тель премꙋ́дрости, рачи́тель блу́дныхъ же́нъ, и҆ стра́ненъ ѿ Бг҃а: е҆го́же ты̀ подража́ла е҆сѝ ᲂу҆мо́мъ, ѻ дꙋшѐ, сладостра́стьми скве́рными.
Увле́кшись сластолюби́выми страстѧ́ми свои́ми, увы, оскверни́лсѧ люби́вші̇й прему́дрость, возлюби́в̾ распу́тныхъ же́нъ и҆ отчужди́вшись отъ Бг҃а; е҆му̀ душа̀, сама̀ ты̀ подража́ла въ умѣ̀ посты́днымъ сладостра́сті̇емъ.
Ровоа́му поревнова́ла е҆сѝ не послу́шавшему совѣ́та ѻ҆́ч҃а, ку́пно же и҆ ѕлѣ́йшему рабу̀ І̑еровоа́му, пре́жнему ѿсту́пнику, душѐ: но бѣ̀гай подража́нїѧ и҆ зовѝ Бг҃ꙋ: согрѣши́хъ, ᲂу҆ще́дри мѧ̀.
Ты соревнова́ла, душа̀, Ровоа́му, непослу́шавшему совѣ́та оте́ческаго, и҆ вмѣ́стѣ злѣ́йшему ра́бу І̑еровоа́му, дре́внему мѧте́жнику; но избѣга́й подража́ні̇ѧ (имъ) и҆ взыва́й къ Бг҃у: согрѣши́ла ꙗ, умеілосе́рдись надо мно́ю. 3Цар.12:13-14, 3Цар.14:20.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, нераздѣ́льнаѧ, е҆диносу́щнаѧ, и҆ е҆стество̀ е҆ди́но, свѣ́тове и҆ свѣ́тъ, и҆ ст҃а трѝ, и҆ е҆ди́но ст҃о пое́тсѧ Бг҃ъ Трⷪ҇ца: но воспо́й, просла́ви живо́тъ и҆ животы̀, душѐ всѣ́хъ Бг҃а.
Слава: Тро́ица проста́ѧ, нераздѣ́льнаѧ, е҆диносу́щнаѧ, и҆ е҆ди́ное е҆стество̀, свѣ́ты и҆ свѣ́тъ, трѝ свѧты́е и҆ е҆ди́ное свѧто́е, Бг҃ъ – Тро́ица! – воспѣва́етсѧ въ пѣ́снѧхъ, воспо́й же и҆ ты̀, душа̀, просла́вь жи́знь и҆ жи́зни, Бг҃а всѣ́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Пое́мъ тѧ̀, блⷭ҇гви́мъ тѧ̀, покланѧ́емсѧ тѝ, Бг҃ороди́тельнице, ꙗ҆́кѡ неразлу́чныѧ Трⷪ҇цы породила̀ е҆сѝ е҆ди́наго Хрⷭ҇та̀ Бг҃а, и҆ сама̀ ѿве́рзла е҆сѝ на́мъ сꙋ́щымъ на землѝ нбⷭ҇наѧ.
И̑ ны́нѣ: Воспѣва́емъ тебѧ̀, благослоплѧ́емъ тебѧ̀, покланѧ́емсѧ тебѣ̀, Бг҃ороди́тельница; ибо ты̀ родила е҆ди́наго и҆зъ нераздѣ́льной Тро́ицы, Сы́на и҆ Бг҃а, и҆ сама̀ отве́рзла длѧ на́съ, живу́щих̾ на землѣ, (селе́ні̇ѧ) небе́сныѧ.
Пѣ́снь и҃. і̇рмо́съ:
Е҆го́же во́инства:
Пѣ́снь и҃. і̇рмо́съ:
Кого̀ прославлѧ́ютъ во́инства:
Ты̀ Ѻ҆зі́и дꙋшѐ поревнова́вши, сегѡ̀ прокаже́нїе въ себѣ̀ стѧжа́ла е҆сѝ сꙋгу́бѡ: безмѣ̀стнаѧ бо мы́слиши, беззакѡ́ннаѧ же дѣ́еши: ѡ҆ста́ви ꙗ҆́же и҆́маши, и҆ притецы̀ къ покаѧ́ні̇ю.
Соревнова́въ О̑зі́и, дꙋша̀, ты̀ получи́ла себѣ̀ вдвойнѣ̀ прока́зу его̀: ибо помышлѧ́ешь недо́лжное и҆ дѣ́лаешь беззако́нное; оста́вь, что̀ е́сть у тебѧ̀, и҆ приступѝ къ покаѧ́ні̇ю. 4Цар.15:5. 2Пар.26:19.
Нїнеѵі́тѧны, дꙋшѐ, слы́шала е҆сѝ ка́ющыѧсѧ Бг҃ꙋ вре́тищемъ и҆ пе́пеломъ: си́хъ не подража́ла е҆сѝ, но ѧви́ласѧ е҆сѝ злѣ́йшаѧ всѣ́хъ пре́жде зако́на и҆ по зако́нѣ прегрѣши́вшихъ.
Ты̀ слы́шала, дꙋша̀, о Ниневи́тѧнахъ, ка́ющихсѧ Бг҃у въ рꙋбищѣ и҆ пе́плѣ; и́мъ ты̀ не подража́ла, но оказа́лась ꙋпо́рнѣйшею всѣ́хъ, согрѣши́вшихъ до зако́на и҆ по́слѣ закона. Ион.3:5.
Въ ро́вѣ бла́та слы́шала е҆сѝ І̑еремі́ю, дꙋшѐ, гра́да Сі̇ѡ́нѧ рыда́нми вопі̇ю́ща и҆ сле́зъ и҆́щꙋща: подража́й сегѡ̀ плаче́вное житі̇ѐ, и҆ спасе́шисѧ.
Ты̀ слы́шала, дꙋша̀, какъ І̑еремі̇ѧ въ нечи́стомъ рвѣ̀ съ рыда́ні̇ѧми взыва́лъ къ го́родꙋ Сі̇о́ну и҆ иска́лъ сле́зъ; подража́й плаче́вной е҆го̀ жи́зни и҆ спасе́шсѧ. Иер.38:6.
І҆ѡ́на въ Ѳарсі́съ побѣжѐ, проразумѣ́въ ѡ҆браще́ні̇е Ні̇неѵі́тѧнѡвъ: разумѣ́ бо ꙗ҆́кѡ Проро́къ Бж҃їе благоꙋтробі̇е: тѣ́мже ревнова́ше проро́честву не солга́тисѧ.
І̑о́на ꙋдали́лсѧ въ Өарсисъ, предви́дѧ обраще́ні̇е Ниневи́тѧнъ; и́бо о́нъ, какъ Проро́къ, зна́лъ милосе́рді̇е Бо́жі̇е, и҆ вмѣ́стѣ ревнова́лъ, чтобы проро́чество (его̀) не оста́лось тщетнымъ. Ион.1:3.
Данїи́ла въ ро́вѣ слы́шала е҆сѝ, ка́кѡ заградѝ ᲂу҆ста̀, ѽ душѐ ѕвѣре́й: ᲂу҆вѣ́дѣла е҆сѝ, ка́кѡ ѻ҆́троцы и҆̀же ѡ҆ А҆за́рїи погаси́ша вѣ́рою пе́щи пла́мень горѧ́щі̇й.
Ты̀ сльі́шала, дꙋша̀, какъ Дані̇и́лъ во рвѣ̀ загради́лъ уста̀ звѣре́й; зна́ешь, какъ о́троки бы́вші̇е съ А̑за́рі̇ею ꙋгаси́ли вѣ́рою пла́мень, разжже́нный въ пещѝ. Дан.14:31. Дан.3:24.
Ве́тхаго завѣ́та всѧ̀ приведо́хъ, тѝ душѐ, къ подо́бі̇ю, подража́й пра́ведныхъ бг҃олюби́ваѧ дѣѧ́ні̇ѧ, избѣ́гни же па́ки лꙋка́выхъ грѣхо́въ.
И̑зъ ве́тхаго завѣ́та всѣ́хъ ѧ предста́вил̾ тебѣ̀ въ примѣ́ръ, дꙋша̀: подража́й богоуго́днымъ дѣѧ́ні̇ѧмъ пра́ведныхъ, и҆ напро́тив̾ избѣга́й грѣхо́въ (людей) поро́чныхъ.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Безнача́льне Ѻ҆́ч҃е, Сн҃е собезнача́льне, Оу҆тѣ́шителю бл҃гі́й, Дш҃е пра́вый, Сло́ва Бж҃їѧ Роди́телю, Ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна Сло́ве, Дш҃е живы́й и҆ зи́ждѧй, Трⷪ҇це е҆ди́нице, поми́лꙋй мѧ̀.
Сла́ва: Безнача́льный Ѻц҃ъ, собезнача́льный Сынъ, Утѣ́шитель благі́й, Ду́хъ пра́вый, Роди́тель Сло́ва Божі̇ѧ, Сло́во безнача́льнаго Оц҃а, Дх҃ъ живы́й и҆ зи́ждущі̇й, Тро́ица Еди́нице, поми́лꙋй менѧ̀.
Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ ѿ ѡ҆броще́ні̇ѧ червлени́цы, пречи́стаѧ, ᲂу҆́мнаѧ багрѧни́ца Емману́илева, внꙋтрь во чре́вѣ твое́мъ пло́ть и҆стка́сѧ: тѣ́мже Бцⷣꙋ вои́стиннꙋ тѧ̀ почита́емъ.
И̑ ны́нѣ: Какъ бы из̾ пꙋрпу́роваго нѣ́коего соста́ва, Пречи́стаѧ, внꙋтри чре́ва твоего̀ соткалась мы́сленнаѧ багрѧни́ца – пло́ть Еммануи́ла; посему̀ тебѧ̀, какъ Богоро́дицꙋ по и́стинѣ мы̀ почита́емъ.
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ: Безсѣ́меннагѡ зача́ті̇ѧ:
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ: Неизьѧсни́мо рождество̀:
Хрⷭ҇то́съ и҆скꙋша́шесѧ, ді̇а́волъ и҆скꙋша́ше, показу́ѧ ка́мені̇е, да хлѣ́би бꙋдутъ, на го́ру возведѐ ви́дѣти всѧ̑ ца́рствїѧ мі́ра во мгнове́ні̇и: ᲂу҆бо́йсѧ ѽ дꙋшѐ, ловле́ні̇ѧ, трезви́сѧ, моли́сѧ на всѧ́кі̇й ча́съ Бг҃ꙋ.
Хрⷭ҇то́съ былъ и҆скуша́емъ, ді̇а́волъ и҆скуша́лъ, показу́ѧ ему̀ ка́мни, чтобы онѝ обрати́лись въ хлѣ́бы, и возве́дши (его) на го́ру, чтобы ви́дѣть всѣ̀ ца́рства мі̇ра въ одно̀ мгнове́ні̇е; бо́йсѧ, дꙋша, сего̀ обольще́ні̇ѧ, бо́дрствуи́ и҆ моли́сь ежеча́сно Бг҃ꙋ. Мф.4:3-9.
Го́рлица пꙋстынолю́бнаѧ, гла́съ вопїю́щагѡ возгласѝ, Хрⷭ҇то́въ свѣти́льник̾, проповѣ́дуѧй покаѧ́нїе: И҆́рѡдъ беззако́ннова со И҆рѡді̇а́дою: зрѝ дꙋшѐ моѧ̀, да не ᲂу҆вѧ́знеши въ беззакѡ́нныѧ сѣ̑ти, но ѡ҆блобыза́й покаѧ́ні̇е.
Пусты́ннолюбиваѧ го́рлица, гла́съ вопїю́щаго, Христо́въ свѣти́льникъ взыва́лъ, проповѣ́дуѧ покаѧ́ні̇е, а Иродъ беззако́нствовалъ съ И̑роді̇а́дою; смотрѝ, душа̀ моѧ̀, чтобы не впа́сть тебѣ̀ въ сѣ́ти беззако́нныхъ, но возлюбѝ покаѧ́ні̇е. Песн.2:12. Ис.40:3. Ин.5:33. Мф.3:8, 14:3.
Въ пꙋсты́ню всели́сѧ бл҃года́ти Предте́ча, и҆ І̑ꙋде́а всѧ̀ и҆ Самарі́а слы́шавше теча́ху и҆ и҆сповѣ́даху грѣхѝ своѧ̀, креща́ющесѧ ᲂу҆се́рднѡ, и҆́хже ты̀ не подража́ла е҆сѝ, дꙋшѐ.
Предте́ча благода́ти обита́лъ въ пусты́нѣ̀. и всѣ̀ І̑уде́и и Самарѧ́не стека́лись слу́шать его̀, и҆сповѣ́дывали грѣхѝ своѝ и҆ крети́лись съ усе́рді̇емъ; но и́мъ, душа̀, ты̀ ие подража́ла. Мф.3:1-6.
Бра́къ ᲂу҆́бѡ честны́й и҆ ло́же нескве́рно: ѻ҆боѧ́ бо Хрⷭ҇то́съ пре́жде благословѝ, пло́ті̇ю ꙗ҆ды́й, и҆ въ Ка́нѣ же на бра́цѣ во́дꙋ въ вїно̀ соверша́ѧ, и҆ показꙋ́ѧ пе́рвое чꙋ́до, да ты̀ и҆змени́шисѧ, ѽ дꙋшѐ.
Бра́къ че́стенъ и҆ ло́же непоро́чно; и҆бо Хрⷭ҇то́съ благословилъ и́хъ, когда̀ пребыва́ѧ во пло́ти претвори́лъ въ Ка́нѣ на бра́кѣ во́ду въ вино̀, ꙗ҆вивъ сїе пе́рвое чꙋдо, чтобы ты̀, дꙋша̀, измѣни́лась. Евр.13:4. Ин.2:2.
Разсла́бленнаго стѧгну̀ Хрⷭ҇то́съ, ѻ҆́дръ взе́мша, и҆ ю́ношꙋ ᲂу҆ме́рша воздви́же, вдови́че рожде́ні̇е, и҆ со́тника ѻ҆́трока, и҆ Самарѧны́нѣ ꙗ҆ви́сѧ, въ дс҃ѣ слу́жбꙋ тебѣ̀, дꙋшѐ, предживописа̀.
Христо́съ укрпи́лъ разсла́бленнаго, взѧ́вшаго о́дръ сво́й, воздви́гъ отъ сме́рти ю́наго сы́на вдови́цы, (и҆зцѣли́лъ слугꙋ) со́тника, и҆ откры́въ себѧ̀ Самарѧ́нкѣ и҆зобрази́лъ тебѣ̀, дꙋша̀, слꙋже́ні̇е Бг҃у дꙋхомъ. Мф.9:6, 8:13. Лк.7:14. Ин.4:24.
Кровоточи́вꙋю и҆сцѣлѝ прикоснове́ні̇емъ кра́ѧ ри́зна Гд҃ь, прокаже́нныѧ ѡ҆чи́сти, слѣпы́ѧ и҆ хромы́ѧ просвѣти́въ испра́ви, глꙋхі̑ѧ же и҆ нѣмы̑ѧ и҆ нича́щыѧ ни́зу и҆сцѣлѝ сло́вомъ, да ты̀ сп҃се́шисѧ, ѻ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ.
Госпо́дь и҆сцѣли́лъ кровоточи́вую чрезъ прикоснове́ні̇е къ оде́ждѣ (его̀), очи́стилъ прокаже́нныхъ, да́лъ прозрѣні̇е слѣпьі́мъ, испра́вилъ хромы́хъ, глухи́хъ, нѣмыхъ, и҆ согбе́нную уврачева́лъ сло́вомъ, чтобы ты̀ спасла́сь, несча́стнаѧ дꙋша̀. Мф.9:20-22, 11:5. Лк.13:10.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, Сн҃а превознесе́м̾, бж҃е́ственномꙋ Дх҃ꙋ вѣ́рнѡ поклони́мсѧ, Трⷪ҇цѣ нераздѣ́льнѣй, е҆ди́ницѣ по сꙋществу̀, ꙗ҆́кѡ свѣ́тꙋ и҆ свѣ́том̾, и҆ животꙋ̀ и҆ животѡ́мъ, животворѧ́щему и҆ просвѣща́ющему концы̀.
Сла́ва: Просла́вимъ Отца̀, превознесе́мъ Сы́на, съ вѣ́рою поклони́мсѧ бж҃ественному Дх҃ꙋ, Трⷪ҇цѣ нераздѣ́льной, Еди́ницѣ по существу̀, какъ свѣ́ту и҆ свѣ́тамъ, жи́зни и҆ жи́знѧмъ, животворѧ́щей и҆ прсвѣща́ющей концы̀ (вселе́нной).
Бг҃оро́диченъ: Гра́дъ тво́й сохранѧ́й, Бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ: въ тебѣ́ бо се́й вѣ́рнѡ ца́рствуѧй, въ тебѣ̀ и҆ ᲂу҆твержда́етсѧ, и҆ тобо́ю побѣжда́ѧй побѣжда́етъ всѧ́кое и҆скꙋше́ні̇е, и҆ плѣнѧ́етъ ра́тники, и҆ прохо́дитъ послꙋша́нїе.
И̑ ны́нѣ: Сохранѧ́й гра́дъ тво́й, пречⷭ҇таѧ Бг҃ороди́тельница; и҆бо твое́ю си́лою ца́рствꙋѧ тве́рдо, онъ тобо́ю и҆ ѹкрѣ́плѧ́етсѧ; чрезъ тебѧ̀ побѣжда́ѧ преодолѣва́етъ всѧ́кое искꙋше́ні̇е, торжествꙋетъ надъ врага́ми и҆ де́ржитъ (и҆хъ) въ подчине́ні̇и.
А҆ндре́ю.
А҆ндре́е чⷭ҇тны́й и҆ ѻ҆́ч҃е требл҃же́ннѣйші̇й, па́стырю Кри́тскїй, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ воспѣва́ющих̾ тѧ̀: да и҆зба́вимсѧ всѝ гнѣ́ва и҆ ско́рби и҆ тлѣ́ні̇ѧ и҆ прегрѣше́ні̇й безмѣ́рных̾, чтꙋщих̾ твою̀ па́мѧть вѣ́рнѡ.
А҆ндре́ю.
А҆ндре́й досточти́мый, оте́цъ преблаже́ннѣйші̇й, па́стырь Кри́тскі̇й! Не престава́й моли́тьсѧ за воспѣва́ющихъ тебѧ̀, дабы изба́витьсѧ отъ всѧкаго гнѣ́ва, ско́рби, тлѣ́ні̇ѧ и҆ безчи́сленныхъ прегрѣше́ні̇й на́мъ, вѣ́рно почита́ющимъ па́мѧть твою̀.

^ Въ сре́ду пе́рвой седми́цы

Пѣ́снь а҃. гла́съ ѕ҃. і̇рмосы̀ два́жды.
Помо́щникъ и҆ покрови́тель:
Свѧта́гѡ и҆ Вели́каго Поста̀. Пѣ́снь а҃. І̑рмосъ: Помо́щникъ и҆ покрови́тель:
Ѿ ю́ности, Хрⷭ҇тѐ, за́повѣди твоѧ̀ преступи́хъ, всестра́стно небрегі́й, ᲂу҆ны́ні̇емъ преидо́хъ житїѐ: тѣ́мже зову́ ти, Сп҃се: понѐ на коне́цъ спаси́ мѧ.
Съ ю́ности ꙗ̑ ііару́шилъ за́повѣди твоѝ, Спаси́тель; всю жи́знь провёлъ въ страстѧ̀хъ, безпе́чности и нерадѣ́ні̇и; посему̀ взываю къ тебѣ̀, Спаси́тель: хотѧ̀ при концѣ̀, спасѝ менѧ̀.
Пове́ржена мѧ̀, Сп҃се, предъ враты̀ твои́ми, понѐ на ста́рость не ѿри́ни менѐ во а҆́дъ тща̀: но пре́жде конца̀, ꙗ҆́кѡ человѣ́колю́бецъ, да́ждь мѝ прегрѣше́ні̇й ѡ҆ставле́ні̇е.
Пове́рженнагѡ предъ врата́ми твои́ми, Спаси́тль, хотѧ̀ въ ста́рости, не низри́нь менѧ̀ во а́дъ, (какъ) непотре́бнагѡ; но пре́жде конца̀ да́руй мнѣ̀ оставле́ні̇е прегрѣше́ні̇й, какъ человѣколю́бець.
Бога́тство моѐ Сп҃се, и҆знури́въ въ блудѣ̀, пу́стъ есмь плодо́въ бл҃гочести́вых̾, а҆́лченъ же зову̀: Ѻ҆ч҃е щедро́тъ, предвари́въ ты̀ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.
Расточи́въ бога́тство моѐ, Спаси́тель, въ распу́тствѣ; ꙗ, чꙋждъ плодо́въ благоче́ті̇ѧ, но чꙋвствуѧ го́лодъ взыва́ю: Оте́цъ милосе́рдый, предварѝ ты̀ и҆ умилосе́рдись надо мно̀ю.
Въ разбо́йники впады́й а҆́зъ есмь помышле́нми мои́ми, ве́сь ѿ ни́хъ ᲂу҆ѧзви́хсѧ ны́нѣ, и҆спо́лнихсѧ ра́нъ: но са́мъ мѝ предста́въ, Хрⷭ҇тѐ Сп҃се, и҆сцѣлѝ.
Устреми́лись на менѧ̀, (какъ) разбойники, по́мыслы моѝ; тепе́рь ѧ̑ весь изра́ненъ и́ми, покры́тъ ѧ́звами; но ты са́мъ, Христѐ Спаси́тель, прі̇идѝ и҆ исцѣ́лѝ менѧ̀. Лк.10:30.
Сщ҃е́нникъ мѧ̀ предви́дѣв̾ ми́мои́де, и҆ Леѵі́тъ ви́дѧ въ лю́тыхъ на́га презрѣ̀: но и҆з̾ Мр҃і́и возсі̇ѧ́вый І̑и҃се, ты̀ предста́въ ᲂу҆ще́дри мѧ̀.
Свѧще́нникъ, замѣ́тивъ менѧ̀. прошёл ми́мо; и҆ Леви́тъ, ви́дѧ менѧ стра́ждущаго и҆ обнаже́ннаго, презрѣ́лъ; но ты̀, происше́дші̇й отъ Марі́и І̑ису́се, прі̇идѝ и҆ умилосе́рдись надо мно́ю. Лк.10:31-32.
Марі́и: Ты́ ми да́ждь свѣтоза́рную бл҃года́ть ѿ бж҃е́ственнагѡ свы́ше промышле́ні̇ѧ, и҆збѣжа́ти страсте́й ѡ҆мраче́ні̇ѧ, и҆ пѣ́ти ᲂу҆се́рднѡ твоегѡ̀, Марі́е, житїѧ̀ кра҆снаѧ и҆справле́ні̇ѧ.
Марі́и: Да́руй мнѣ̀ (ниспо́ланную тебѣ̀) свы́ше боже́ственнымъ Про́мысломъ свѣтоза́рную благода́ть – избѣ́гнуть мра́ка страсте́й и҆ усе́рдно воспѣ́ть прекра́сные по́двиги твое́й жи́зни, Марі́ѧ.
Трⷪ҇ченъ: Пресу́щественнаѧ Трⷪ҇це, во е҆ди́ницѣ покланѧ́емаѧ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоутро́бна, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Пресуще́ственнаѧ Тро́ица, покланѧ́емаѧ въ еди́нице! Снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Милосе́рдаѧ, да́руй мнѣ̀ сле́зы умиле́ні̇ѧ.
Бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, наде́жде и҆ предста́тельство тебѐ пою́щихъ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ Влчⷣца чи́стаѧ ка́ющасѧ прі̇ими́ мѧ.
И̑ ны́нѣ: Богоро́дица, наде́жда иѧ защи́та воспѣва́ющихъ тебѧ̀! Снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́ное, и҆, какъ Влады́чица чи́стаѧ, прі̇имѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ.
Пѣ́снь в҃. І҆рмо́съ:
Вонмѝ нб҃о, и҆ возглаго́лю, и҆ воспою̀ Хрⷭ҇та̀ ѿ Дв҃ы пло́ті̇ю прише́дшаго.
Пѣ́снь в҃. І҆рмо́съ:
Внемлѝ не́бо; ѧ҆ возвѣщу̀ и҆ воспою̀ Хрⷭ҇та, прише́дшаго во пло́ти отъ Дѣ́вы.
Поползо́хсѧ ꙗ҆́кѡ Дв҃дъ блу́днѡ, и҆ ѡ҆скверни́хсѧ: но ѡ҆мы́й ѹ҆бѡ и҆ менѐ, Сп҃се, слеза́ми.
Ѿ невоздержа́ні̇ѧ, какъ Дави́дъ, ѧ҆ па́лъ и҆ оскверни́лсѧ; но омо́й и҆ менѧ̀, Спаси́тель, слезами. 2Цар.11:4.
Ни сле́зъ, нижѐ покаѧ́ні̇ѧ и҆́мамъ, нижѐ ᲂу҆миле́ні̇ѧ: са́мъ мѝ сі̇ѧ̑, Сп҃се, ꙗ҆́кѡ Бг҃ъ да́руй.
Ни сле́зъ, ни покаѧ́ні̇ѧ, ни умиле́ні̇ѧ нѣтъ у менѧ̀; самъ ты, Спаси́тель, какъ Бг҃ъ , да́руй мнѣ̀ сі̇е.
Погуби́хъ первозда́нную добро́ту и҆ бл҃голѣ́пі̇е моѐ, и҆ ны́нѣ лежу̀ на́гъ и҆ стыжду́сѧ.
Погуби́лъ ѧ҆ первозда́нную красоту̀ и҆ благообра́зі̇е моѐ, и҆ тепе́рь лежу̀ и҆ въ стыдѣ̀.
Две́рь твою̀ не затворѝ мнѣ̀ тогда̀, Гдⷭ҇и, Гдⷭ҇и: но ѿве́рзи мѝ сі̇ю̀ ка́ющемусѧ тебѣ̀.
Две́ри твое́й не затворѝ предо мно́ю въ то вре́мѧ, Гдⷭ҇и, Гдⷭ҇и; но отве́рзи еѐ длѧ менѧ̀, ка́ющагосѧ тебѣ̀. Мф.25:11.
Внушѝ воздыха́ні̇ѧ душѝ моеѧ̀, и҆ очі̇ю мое́ю прі̇имѝ ка̑пли, Сп҃се, и҆ спаси́ мѧ.
Внемлѝ, Спаси́тель, стена́ні̇ѧмъ душѝ мое́й, прі̇имѝ сле̑зы очей мои́хъ и҆ спасѝ менѧ̀.
Чл҃вѣколю́бче, хотѧ́й всѣ̑м̾ спасти́сѧ, ты̀ воззови́ мѧ̀ и҆ прі̇имѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ка́ющагосѧ.
Человѣколю́бче, жела́ющі̇й всѣ́мъ спасе́ні̇ѧ, возстановѝ менѧ̀ и҆ прі̇имѝ, какъ Благі́й, менѧ ка́ющагосѧ. 1Тим.2:4.
Пречⷭ҇таѧ Бцⷣе Дв҃о, е҆ди́на всепѣ́таѧ, молѝ прилѣ́жнѡ во еже спасти́сѧ на́мъ.
Бг҃оро́ченъ: Пречи́стаѧ Богоро́дица Дѣ́ва, еди́наѧ всѣ́ми воспѣва́емаѧ, молѝ усе́рдно, чтобы спасти́сь намъ.
І҆рмо́съ:
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ есмь Бг҃ъ, ма́нну одожди́вый, и҆ во́ду и҆з̾ ка́мене и҆сточи́вый дре́вле въ пусты́ни лю́демъ мои́мъ, десни́цею е҆ди́ною и҆ крѣ́пості̇ю мое́ю.
Вторы́й И̑рмо́съ:
Ви́дите, ви́дите, что ѧ̑ – Богъ, одожди́вші̇й ма́нну и҆ источи́вші̇й во́ду изъ ка́мнѧ въ дре́вности наро́ду моему̀ въ пусты́нѣ еди́ною десни́цею и҆ си́лою мое́ю. Исх.16:14, 17:6.
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ есмь Бг҃ъ: внуша́й душѐ моѧ̀ Гдⷭ҇а вопі̇ю́ща, и҆ у҆дали́сѧ пре́жнѧго грѣха̀, и҆ бо́йсѧ ѧ́кѡ неумы́тнаго и҆ ꙗ҆́кѡ суді̇ѝ и҆ Бг҃а.
Ви́дите, ви́дите, что ѧ̑ – Богъ; внемлѝ, душа̀ моѧ̀, Го́споду взыва́ющему, оста́вь пре́жні̇е грѣхѝ и҆ страши́сь (его̀), какъ обличи́телѧ, суді̇ѝ и҆ Бо́га.
Кому̀ уподо́биласѧ е҆сѝ, многогрѣ́шнаѧ душѐ, то́кмо пе́рвому Ка́і̇ну и҆ Ламе́ху оному, каменова́вшаѧ тѣ́ло ѕлодѣ́йствы и҆ у҆би́вшаѧ ᲂу҆́мъ безслове́сными стремле́нми.
Кому̀ уподо́билась ты̀, многогрѣ́шнаѧ душа̀, какъ не перво́му Ка́ину и҆ тому Ламе́ху, порази́в̾ тѣ́ло злодѣѧ́ні̇ѧми, какъ ка́мнѧми, и҆ уби́въ у́мъ безразсу́дными стремле́ні̇ѧми? Быт.4.
Всѧ̑ пре́жде зако́на прете́кши, ѽ душѐ, Си́ѳу не ᲂу҆подо́биласѧ е҆сѝ, ни Е̑нѡ́са подража́ла е҆сѝ, ни Ено́ха преложе́ні̇емъ, ни Нѡ́ѧ: но ꙗ҆ви́ласѧ е҆сѝ ᲂу҆бо́га пра́ведныхъ жи́зни.
И̑мѣ́въ въ виду̀ всѣ́хъ, жи́вших̾ до зако́на, душа̀, ты не уподо́билась Си́өу, не подража́ла Ено́су, ни Ено́ху, чтобы пресели́тьсѧ (къ Бг҃у), ни Но́ю, но оказа́лась чуждою жи́зни пра́ведныхъ. Быт.5.
Е҆ди́на ѿве́рзла е҆сѝ хлѧ̑би гнѣ́ва Бг҃а твоегѡ̀, душѐ моѧ̀, и҆ потопи́ла е҆сѝ всю̀ ꙗ҆́коже зе́млю пло́ть, и҆ дѣѧ̑ні̇ѧ и҆ житі̇ѐ, и҆ пребыла̀ е҆сѝ внѣ̀ спаси́тельнагѡ ковче́га.
Ты̀ одна̀, душа̀ моѧ̀, отве́рзла бе́здны гнѣ́ва Бг҃а свего̀, и҆ потопи́ла, какъ зе́млю, всю пло́ть и҆ дѣла̀ и҆ жи́знь, и҆ оста́лась внѣ̀ спаси́тельнаго ковче́га. Быт.7.
Преподо́бныѧ: Всѣ́мъ ᲂу҆се́рді̇емъ и҆ любо́ві̇ю притекла̀ е҆сѝ Хрⷭ҇ту̀, пе́рвый грѣха̀ пу́ть ѿвра́щши, и҆ въ пусты́нѧхъ непроходи́мых̾ пита́ющисѧ, и҆ тогѡ̀ чи́стѣ соверша́ющи бж҃е́ственныѧ за́повѣди.
Преподо́бныѧ: Со всѣ́мъ усе́рді̇ем и҆ любо́ві̇ю ты̀ прибѣ́гла ко Христу̀, оставивъ пре́жні̇й пу́ть грѣха̀, живѧ̀ въ непроходи́мыхъ пусты́нѧхъ и҆ въ чистотѣ̀ исполнѧ́ѧ боже́стенныѧ его за́повѣди.
Трⷪ҇ченъ: Безнача́льнаѧ несозда́ннаѧ Трⷪ҇це, нераздѣ́льнаѧ е҆ди́нице, ка́ющасѧ мѧ̀ прі̇имѝ, согрѣши́вша спасѝ, твоѐ есмь созда́ні̇е, не пре́зри, но пощадѝ, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѻ҆́гненнагѡ ѡ҆сужде́ні̇ѧ.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Безнача́льнаѧ, несозда́ннаѧ Тро́ица, нераздѣ́льнаѧ Еди́нице! Прі̇имѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ, спасѝ согрѣши́вшаго; ѧ̑ – твоѐ созда́ні̇е; не пре́ри, но пощадѝ и҆ изба́вь менѧ̀ отъ осужде́ні̇ѧ во огнь.
Бг҃оро́диченъ: Пречи́стаѧ Влⷣчце, Бг҃ороди́тельнице, наде́ждо къ тебѣ̀ притека́ющихъ, и҆ приста́нище су́щихъ въ бу́ри, ми́лостиваго и҆ Созда́телѧ и҆ Сн҃а твоего̀ ᲂу҆ми́лостиви и҆ мнѣ̀ моли́твами твои́ми.
Бг҃оро́диченъ: Пречи́стаѧ Влады́чица, Богоро́дительница, иаде́жда прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ и҆ пристанище оурева́емыхъ! Ми́лостиваго Творца̀ и҆ Сы́на твоего преклонѝ на ми́лость и҆ ко мнѣ̀ моли́твами твои́ми.
Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:
Утвердѝ, Гдⷭ҇и на ка́мени:
Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:
Утвердѝ, Го́споди, на ка́мени:
Бл҃гослове́ні̇ѧ Си́мова не наслѣ́довала е҆сѝ, душѐ окаѧ́ннаѧ, ни простра́нное ѡ҆держа́ні̇е, ꙗ҆́коже І̑а́феѳ̾ и҆мѣ́ла е҆сѝ на землѝ ѡ҆ставле́ні̇ѧ.
Си́мова благослове́ні̇ѧ не налѣ́довала ты, несча́стнаѧ душа̀, и҆ простра́ннаго владѣ́ні̇ѧ, подо́бно І̇афету, не получи́ла на землѣ̀ успокое́ні̇ѧ. Быт.9:26-27.
Ѿ землѝ Харра́нъ, и҆зы́ди ѿ грѣха̀, душѐ моѧ̀; грѧдѝ въ зе́млю точа́щую присноживо́тное нетлѣ́ні̇е, еже А̑враа́мъ наслѣ́дствова.
Удали́сь, душа̀ моѧ̀, отъ землѝ Харра́нъ – отъ грѣха̀; и҆дѝ въ зе́млю, источа́ющую вѣ́чно-живу́щее нетлѣ́ні̇е, кото́рую А̑враа́мъ наслѣ́довалъ. Быт.12:4.
А҆враа́ма слы́шала е҆сѝ, душѐ моѧ̀, дре́вле ѡ҆ста́вльша зе́млю оте́чества, и҆ бы́вша прише́льца: сегѡ̀ произволе́ні̇ю подража́й.
Ты слы́шала, душа̀ моѧ̀, какъ въ дре́вности А̑враа́мъ оста́вилъ зе́млю оте́ческую и҆ сдѣ́лалсѧ стра́нникомъ; подража́й его рѣши́мости. Быт.12:4.
Оу҆ ду́ба Мамврі́йскагѡ ᲂу҆чреди́въ Патрі̇а́рхъ А̑гг҃лы, наслѣ́дствова по ста́рости ѡ҆бѣтова́ні̇ѧ лови́тву.
Угости́въ А̑нгеловъ подъ ду́бомъ Мамврі̇йскимъ, Патрі̇архъ иа ста́рости получи́лъ и҆сполне́ні̇е обѣтова́ні̇ѧ. Быт.18:1.
І҆саа́ка, ѻ҆каѧ́ннаѧ душѐ моѧ̀, разумѣ́вши но́вую же́ртву, та́йнѡ всесожже́нную Гдⷭ҇ви, подража́й е҆гѡ̀ произволе́ні̇ю.
Зна́ѧ, бѣ́днаѧ душа̀ моѧ̀, какъ И̑саа́къ принесе́нъ таи́нственно въ но́вую же́ртву всесожже́ні̇ѧ Го́споду; подража́й его рѣши́мости. Быт.22:2.
І҆сма́ила слы́шала е҆сѝ, трезви́сѧ душѐ моѧ̀, и҆згна́на ꙗ҆́кѡ рабы́нино ѿрожде́ні̇е: ви́ждь, да не ка́кѡ подо́бно что постра́ждеши ласкосе́рдствующи.
Ты слы́шала, душа̀ моѧ̀, что И̑змаилъ былъ и́згнанъ, какъ порожде́ні̇е рабыни; будь бди́тельна, смотрѝ, чтобъ и҆ тебѣ̀ не потерпѣ́ть чего-либо подо́бнаго за сладостра́сті̇е. Быт.21:10.
Марі́и: Содержи́мь есмь бу́рею, и҆ треволне́ні̇емъ согрѣше́ні̇й: но сама̀ мѧ мт҃и ны́нѣ спасѝ, и҆ къ приста́нищу бж҃е́ственнагѡ покаѧ́ні̇ѧ возведѝ.
Преподо́бнаѧ мт҃и Марі́е, моли Бг҃а ѡ҆ на́съ. Окруже́нъ ѧ̑, ма́терь, бу́рею и҆ треволне́ні̇емъ согрѣше́ні̇й; но ты сама̀ ньі́нѣ спасѝ менѧ̀ и҆ приведѝ къ приста́нищу боже́ственнаго покаѧ́ні̇ѧ.
Марі́и: Ра́бское моле́ні̇е и҆ ны́нѣ преподо́бнаѧ, прине́сши ко бл҃гоутро́бнѣй моли́твами твои́ми Бцⷣѣ, отве́рзи мѝ боже́ственныѧ вхо́ды.
Марі̇и: Усе́рдное моле́ні̇е и̇ ны́нѣ̀ принесѝ, Преподо́бнаѧ, къ милосе́рдой Богоро́дицѣ, и҆ свои́ми моли́твами отве́рзи мнѣ входъ къ Бо́гу.
Трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, несозда́ннаѧ, безнача́льное е҆стество̀, в̾ трⷪ҇цѣ пѣва́емаѧ ѵ҆поста́сей, спаси́ ны вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ держа́вѣ твое́й.
Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Тро́ица проста́ѧ, несозда́ннаѧ, существо̀ безна́чальное, въ тро́ичности ли́ць воспѣва́емое! Спасѝ насъ, съ вѣ́рою покланѧ́ющихсѧ держа́вѣ твое́й.
Бг҃оро́диченъ: Ѿ Ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тна Сн҃а въ лѣ́то, Бг҃ороди́тельнице, неискусому́жнѡ родила́ е҆сѝ, стра́нное чу́до, пребы́вши дв҃а доѧ́щи.
Бг҃оро́диченъ: Ѿ оц҃а внѣ вре́мени роди́вшагосѧ Сына, ты, Богоро́дительница, безъ му́жа родила во времени, и҆ – ди́вное чудо! – пита́ѧ млеко́мъ пребыла̀ Дѣ́вою.
Пѣ́снь д҃. і̇рмо́съ: Услы́ша прⷪ҇ро́къ:
Пѣ́снь д҃. і̇рмо́съ: Услы́шалъ проро́къ:
Тѣ́ло ѡ҆скверни́сѧ, ду́хъ ѡ҆калѧ́сѧ, ве́сь ѡ҆струпи́хсѧ: но ꙗ҆́кѡ вра́чь, Хрⷭ҇тѐ, о̑боѧ̀ покаѧ́ні̇емъ мои́мъ ᲂу҆врачу́й, ѡ҆мы́й, ѡ҆чи́сти, покажѝ Сп҃се мо́й па́че снѣ́га чистѣ́йша.
Тѣ́ло моѐ нечи́сто, ду́хъ оскверне́нъ, ве́сь ꙗ изьѧ́звленъ; но ты̀, Хрⷭ҇тѐ, какъ вра́чь, уврачу́й и҆ то и҆ друго́е покаѧ́ні̇емъ мои́мъ, омо́й, очи́сти, убѣлѝ, ѧ҆вѝ чи́ще снѣ́га, мой Спаситель.
Тѣ́ло твоѐ и҆ кро́вь распина́емый ѡ҆ всѣ́хъ положи́лъ е҆сѝ, Сло́ве: тѣ́ло ᲂу҆́бѡ, да мѧ̀ ѡ҆бнови́ши, кро́вь, да ѡ҆мы́еши мѧ̀, ду́хъ же пре́далъ е҆сѝ, да мѧ̀ приведе́ши, Хрⷭ҇тѐ, твоему̀ Роди́телю.
Тѣло своѐ и҆ кро́вь, Сло́во, принесло̀ ты̀ въ же́ртву за всѣ́хъ при распѧ́ті̇и: тѣ́ло, чтобы возсозда́ть менѧ̀, _ кро́вь, чтобы омы́ть менѧ̀, и҆ ду́хъ ты пре́далъ, Хрⷭ҇тѐ, чтобы привестѝ менѧ̀ къ своему̀ Роди́телю.
Содѣ́лалъ е҆сѝ спасе́ні̇е посредѣ̀ землѝ, Ще́дре, да спасе́мсѧ, во́лею на дре́вѣ распѧ́лсѧ е҆сѝ, Е̑де́мъ затворе́нный ѿве́рзесѧ, го́рнѧѧ и҆ до́льнѧѧ тва́рь, ꙗ҆зы́цы всѝ спасе́ни покланѧ́ютсѧ тебѣ̀.
Посредѝ землѝ ты устро́илъ спасе́ні̇е, Милосе́рдый, чтобы мы спасли́сь; ты распѧ́лсѧ на дре́вѣ доброво́льно, и҆ заключе́нный Е̑де́мъ отве́рзсѧ; го́рні̇ѧ и҆ до́льні̇ѧ тва́ри и҆ всѣ̀ спасе́нные наро́ды покланѧ́ютсѧ тебѣ̀. Пс.73:12.
Да бу́детъ мѝ купѣ́ль, кро́вь и҆з̾ ре́бръ твои́хъ, вку́пѣ и҆ питїѐ, и҆сточи́вшее во́ду ѡ҆ставле́нїѧ: да ѻ҆бою́ду ѡ҆чища́юсѧ, помазу́ѧсѧ и҆ пїѧ̀, ꙗ҆́кѡ пома́зані̇е и҆ питїѐ, Сло́ве, животѡ́чнаѧ твоѧ словеса̀.
Да бу́детъ мнѣ̀ кро́вь изъ боку твоего̀ купѣ́лі̇ю, и҆ исте́к-вода̀ питі̇е́мъ во оставле́ні̇е (грѣховъ), дабы мнѣ̀ очи́ститьсѧ сугу́бо, помазу́ѧсь и҆ напаѧ́ѧсь, какъ ма́сті̇ю и҆ питі̇е́мъ, животво́рными слова́ми твои́ми, Сло́во.
Ча́шу Цр҃ковь стѧжа̀ ре́бра твоѧ̀ живонѡ́снаѧ, и҆зъ ни́хже сугу́быѧ на́мъ и҆сточѝ то́ки, ѡ҆ставле́ні̇ѧ и҆ ра́зꙋма, во ѻбразъ дре́внѧгѡ и҆ но́вагѡ двои́хъ вку́пѣ завѣ́товъ, Сп҃се на́шъ.
Длѧ. Це́ркви слу́житъ ча́шею живоно́сный бо́къ тво́й, изъ кото́раго происте́къ намъ сугу́бый исто́чникъ – оставле́ні̇ѧ (грѣхо́въ) и҆ разумѣ́ні̇ѧ, во о́бразъ обоихъ завѣ́товъ, ве́тхаго и҆ но́ваго, Спаси́тель на́шъ.
На́гъ есмь черто́га, на́гъ есмь и҆ бра́ка, ку́пно и҆ ве́чери, свѣти́льникъ ᲂугасѐ, ꙗ҆́кѡ без̾еле́йный, черто́гъ заключи́сѧ мнѣ̀ спѧ́щу, ве́черѧ снѣде́сѧ, а҆́зъ же по ру́ку и҆ но́гу свѧ́занъ во́нъ низве́рженъ есмь.
Ꙗ҆-внѣ̀ бра́чнаго черто́га, лише́нъ и҆ брака и҆ ве́чери; свѣти́льникъ пога́съ, бывъ безъ еле́ѧ; черто́гъ заключе́нъ, когда̀ ѧ̑ спа́лъ; ве́черѧ ко́нчена; а ѧ̑, свѧ́занный по рука́мъ и҆ нога́мъ, изве́рженъ вонъ. Мф.25.
Трⷪ҇ченъ: Нераздѣ́льное существо́м̾, несли́тное ли́цы, бг҃осло́влю тѧ̀, трⷪ҇ческое е҆ди́но Бж҃ество̀, ꙗ҆́кѡ е҆диноцрⷭ҇твенное и҆ сопрⷭ҇то́льное: вопі̇ю́ ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бѡ пѣсносло́вимую.
Сла́ва: Нераздѣ́льнымъ по существу̀, неслі̇ѧ́ннымъ по ли́цамъ исповѣ́даю тебѧ̀, трои́чное еди́ное Божество̀, соца́рственное и҆ сопресто́льное; возглаша́ю тебѣ̀ пѣ́снь вели́кую, въ селе́ні̇ѧхъ го́рнихъ троекра́тно воспѣва́емую.
Бг҃оро́диченъ: И҆ ражда́еши, и҆ дѣ́вствуеши, и҆ пребыва́еши ѻ҆бою́ду е҆стество́мъ Дв҃а: рожде́йсѧ ѡ҆бновлѧ́етъ зако́ны е҆стества̀, ᲂу҆тро́ба же ражда́етъ неражда́ющаѧ: Бг҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, побѣжда́етсѧ е҆стества̀ чи́нъ: твори́тъ бо е҆ли̑ка хо́щетъ.
Бг҃оро́диченъ: И̑ ражда́ешь ты, и҆ дѣ́вствуешь, и҆ въ обоихъ слу́чаѧхъ пребыва́ешь по естеству Дѣ́вою; Рожде́нный (тобо́ю) обновлѧ́етъ зако́ны приро́ды; чре́во неражда́ющее ражда́етъ; когда хо́четъ Бо́гъ, то препобѣ́жда́тсѧ порѧ́докъ природы; ибо 0нъ твори́тъ, что хо́четъ.
Пѣ́снь є҃. і̑рмо́съ: Ѿ нощѝ ᲂу҆́тренююща:
Пѣ́снь є҃. і̇рмо́съ: Отъ но́чи бо́дрствующаго:
Ꙗ҆́кѡ тѧ́жкі̇й нра́вомъ, Фараѡ́ну го́рькому бы́хъ, Влⷣко, І̑аннѝ и҆ І̑амврѝ, душе́ю и҆ тѣ́ломъ, и҆ погруже́нъ ᲂу҆мо́мъ: но помози́ ми.
Жесто́къ нра́вомъ ѧ̑ сталъ, подо́бно жесто́кому Фарао́ну; какъ І̇анні̇й и҆ І̇амврі̇й ѧ̑ по душѣ̀ и҆ по тѣ́лу, и҆ у́мъ (мо́й) погубленъ; но помогѝ мнѣ̀ Влады́ка. Исх.7:11. 2Тим.3:8.
Ка́ломъ смѣси́хсѧ ѻ҆каѧ́нный ᲂу҆мо́мъ, ѡ҆мы́й мѧ̀, Влⷣко, ба́нею мои́хъ сле́зъ, молю́ тѧ, пло́ти моеѧ̀ ꙍ҆де́жду у҆бѣли́въ ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ.
Оскверни́лъ ѧ҆, несча́стный, свой умъ; но омо́й менѧ̀, Влады́ка, къ купѣ́ли сле҆зъ мои́хъ, молю̀ тебѧ̀, и҆ убѣ́ли какъ снѣ́гъ одежду пло́ти мое́й.
А҆́ще и҆спыта́ю моѧ̀ дѣла̀, Сп҃се, всѧ́каго человѣ́ка превозше́дша грѣха́ми себѐ зрю̀, ꙗ҆́кѡ ра́зумомъ му́дрствуѧй согрѣши́хъ, не невѣ́дѣні̇емъ.
Когда̀ изслѣ́дую дѣла̀ своѝ, Спаси́тель, то ви́жу что ѧ҆ превзоше́лъ всѣ́хъ люде́й грѣха́ми; и́бо ѧ҆ грѣши́лъ съ разу́мным сознані̇емъ, а не по невѣ́дѣні̇ю.
Пощадѝ, пощадѝ, Гдⷭ҇и, созда́ні̇е твоѐ: согрѣши́хъ, ѡ҆сла́би мѝ, ꙗ҆́кѡ е҆стество́мъ чи́стый са́мъ сы́й еди́нъ, и҆ и҆́нъ ра́звѣ тебѐ никто́же есть кромѣ̀ скве́рны.
Пощадѝ, Гдⷭ҇и, пощадѝ созда́ні̇е своѐ: ѧ҆ согрѣши́лъ, простѝ мнѣ̀; и҆бо ты̀ оди́нъ чи́стъ по естеству̀, и҆ кромѣ тебѧ̀ никто друго̀й не чу́ждъ нечистоты̀ (грѣха̀).
Менѐ ра́ди Бг҃ъ сы́й воѡбрази́лсѧ е҆сѝ въ мѧ̀, показа́лъ е҆сѝ чудеса̀, и҆сцѣливъ прокаже́нныѧ и҆ разсла́бленнаго стѧгну́въ, кровоточи́выѧ то́къ ᲂу҆ста́вилъ е҆сѝ, Сп҃се, прикоснове́нїемъ ри́зъ.
Бу́дучи Бо́гомъ, ты длѧ менѧ̀ при́нѧлъ мой о́бразъ и҆ соверша́лъ чудеса̀, исцѣлѧ́л̾ прокаже́нныхъ, укрѣплѧ́лъ разсла́бленныхъ, останови́л̾ кровотече́ні̇е у кровоточи́вой прикоснове́ні̇емъ къ ри́зѣ (твое́й) Спаси́тель. Мф.9:10. Лк.8:44.
Преподо́бныѧ: Струи̑ І̑oрда́нскі̇ѧ преше́дши, ѡ҆брѣла̀ е҆сѝ поко́й безболѣ́зненный, пло́ти сла́сти и҆збѣжа́вши, е҆ѧ́же и҆ на́съ и҆змѝ твои́ми молитвами преподо́бнаѧ.
Прпⷣбныѧ: Ты перешла̀ пото́к̾ І̇орда́нскі̇й и҆ обрѣла̀ поко́й безболѣ́зненный, пло́ти сла́сти избѣжа́вши, е҆ѧ́же и҆ на́съ измѝ твои́ми моли́твами, преподо́бнаѧ.
Тро́иченъ: Тѧ̀ Трⷪ҇це сла́вим̾, е҆ди́наго Бг҃а, ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ е҆сѝ Ѻ҆́ч҃е, Сн҃е и҆ Дш҃е, про́стое существо̀, е҆ди́нице при́снѡ покланѧ́емаѧ.
Сла́ва: Тебѧ̀, Тро́ица, прославлѧ́емъ, еди́наго Бг҃а: свѧ́тъ, свѧ́тъ, свѧ́тъ ты Оте́цъ, Сьі́нъ и҆ Ду́хъ, просто́е Существо̀, Единица вѣ́чно покланѧ́емаѧ.
Бг҃оро́диченъ: И҆з̾ тебѐ ѡ҆блече́сѧ въ моѐ смѣше́ні̇е, нетлѣ́ннаѧ, безму́жнаѧ мт҃и дв҃о, Бг҃ъ созда́вый вѣ́ки, и҆ соединѝ себѣ̀ человѣ́ческое е҆стество̀.
Бг҃оро́диченъ: Въ тебѣ̀, непор́очнаѧ безму́жнѧѧ Ма́терь – Дѣ́ва, сотвори́вші̇й вѣ́ки Бг҃ъ обле́ксѧ въ мо́й соста́въ и҆ соедини́лъ съ собо́ю естество̀ человѣ́ческое.
Пѣ́снь ѕ҃. і̑рмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцем̾:
Пѣ́снь ѕ҃. І̑рмо́съ: Ѿ всего̀ се́рдца:
Воста́ни и҆ поборѝ, ꙗ҆́кѡ І̑ису́съ А̑мали́ка, плотскі́ѧ стра̑сти, и҆ Гаваѡні́ты ле́стныѧ по́мыслы при́снѡ побѣжда́ющи.
Возстань и҆ побора́й плотскі̇ѧ стра́ти, какъ І̇ису́съ А̑мали́ка, и҆ обольсти́тельные по́мыслы, (какъ) Гаваони́тѧнъ, всегда̀ побѣжда́ѧ. Исх.17:8. Нав.8:21.
Преидѝ вре́мене теку́щее е҆стество̀, ꙗ҆́кѡ пре́жде ковче́гъ, и҆ землѝ ѻ҆́ныѧ бу́ди во ѡ҆держа́ні̇и ѻ҆бѣтова́ні̇ѧ, душѐ, Бг҃ъ повелѣва́етъ.
Перейдѝ, душа, пото́къ скороте́чнаго вре́мени, какъ нѣ́когда киво́тъ, и҆ сдѣ́лайсѧ облада́тельницею землѝ обѣтова́нной: Бг҃ъ повелѣва́етъ. Нав.3:17.
Ꙗ҆́кѡ спа́слъ е҆сѝ Петра̀ возопи́вша, спасѝ предвари́въ мѧ̀, Сп҃се, ѿ ѕвѣ́рѧ и҆зба́ви, просте́ръ ру́ку твою̀, и҆ возведѝ и҆зъ глубины грѣхо́вныѧ.
Какъ ты спа́съ Петра воззва́вшаго, (такъ) спасѝ и҆ менѧ̀ не уме́дливъ, Спаси́тель, отъ звѣ́рѧ изба́вь менѧ̀, просте́рши ру́ку сво́ю, и҆ изведѝ изъ глубины̀ грѣха̀. Мф.14:31.
Приста́нище тѧ̀ вѣ́мъ ᲂу҆ти́шное, Влⷣко, Влⷣко Хрⷭ҇тѐ: но ѿ незаходи́мыхъ глуби́нъ грѣха̀ и҆ ѿча́ѧні̇ѧ мѧ̀ предвари́въ и҆зба́ви.
Ти́хое приста́нище ви́жу въ тебѣ̀, Влады́ка, Влады́ка, Христѐ; но предвари́тельно изба́вь менѧ̀ отъ неизмѣри́мых̾ глуби́нъ грѣха̀ и҆ отча́ѧні̇ѧ.
Тро́иченъ: Трⷪ҇це есмь проста̀, нераздѣ́льна, раздѣ́льна ли́чнѣ, и҆ е҆ди́ница есмь е҆стество́мъ соедине́на, ѻ҆ц҃ъ глаго́летъ, и҆ Сн҃ъ, и҆ бж҃е́ственный Дх҃ъ.
Сла́ва: Ꙗ҆́-Тро́ица, проста́ѧ, нераздѣ́льнаѧ, раздѣ́льнаѧ въ ли́цахъ, и҆ Единица, соедине́ннаѧ въ существѣ̀; _ вѣща́етъ Оте́цъ, Сы́нъ и҆ боже́ственный Ду́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Утро́ба твоѧ̀ Бг҃а на́мъ родѝ, воображе́нна по на́мъ: е҆го́же, ꙗ҆́кѡ Созда́телѧ всѣ́хъ молѝ, Бцⷣе, да моли́твами твои́ми оправди́мсѧ.
И̑ ны́нѣ: Чре́во твоѐ родило на́мъ Бо́га, принѧ́вшаго на́шъ о́бразъ; Его̀, какъ Созда́телѧ всего̀, молѝ, Бг҃ро́дица, чтобы моли́твами твои́ми на́мъ оправда́тьсѧ.
Конда́къ: Душѐ моѧ̀, душѐ моѧ̀, воста́ни, что̀ спи́ши; коне́цъ приближа́етсѧ, и҆ и҆́маши смути́тисѧ: воспрѧнѝ ᲂу҆́бо, да пощади́тъ тѧ̀ Хрⷭ҇то́съ Бг҃ъ, вездѣ̀ сы́й и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй.
Конда́къ: Душа̀ моѧ̀, душа̀ мюѧ̀, воста́нь, что спи́шь ты̀? Коне́ц̾ приближа́етсѧ и҆ ты̀ смути́шьсѧ; пробуди́сь же, дабы пощади́лъ тебѧ̀ Христо́съ Бо́гъ, вездѣ̀ су́щі̇й и҆ всѐ наполнѧ́ющі̇й.
Пѣ́снь з҃. і̇рмо́съ: Согрѣши́хом̾, беззако́н:
Пѣ́снь з҃. і̇рмо́съ: Мы согрѣши́ли, без:
Манассі́ева собрала е҆сѝ согрѣше́ні̇ѧ и҆зволе́ні̇емъ, поста́вльши ꙗ҆́кѡ ме́рзости стра́сти, и҆ ᲂу҆мно́живши душѐ негодова́ні̇е: но тогѡ̀ покаѧ́ні̇ю ревну́ющи те́плѣ, стѧжѝ ᲂу҆миле́ні̇е.
Ты̀ доброво́льно усво́ила преступле́ні̇ѧ Манассі́и, душа̀, поста́вивъ вмѣ́сто и́доловъ стра́сти и҆ умно́живъ ме́рзости; но усе́рдно подража́й и҆ его̀ покаѧ́ні̇ю, съ чу́вствомъ умиле́ні̇ѧ. 4Цар.21:2.
А҆хаа́вѡвымъ поревнова́ла е҆сѝ скве́рнамъ, душѐ моѧ̀, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, была̀ е҆сѝ плотски́хъ скве́рнъ пребыва́лище, и҆ сосу́дъ сра́мленъ страсте́й: но и҆з̾ глубины̀ твоеѧ̀ воздохнѝ, и҆ глаго́ли Бг҃у грѣхѝ твоѧ̀.
Ты̀ подража́ла А̑хаа́ву въ ме́рзостѧхъ, душа̀ моѧ̀; увы, ты̀ содѣ́лалась жили́щемъ плотски́хъ нечисто́тъ и҆ постыднымъ сосу́домъ страсте́й; но воздохнѝ и҆зъ глубины̀ свое́й и҆ повѣ́дай Бг҃у грѣхѝ своѝ. 3Цар.16:30.
Заключи́сѧ тебѣ̀ нб҃о душѐ, и҆ гла́дъ Бж҃і̇й пости́же тѧ̀, е҆гда̀ И̑лїѝ Ѳесві́тѧнина ꙗ҆́коже А̑хаа́въ не покори́сѧ словесе́мъ и҆ногда̀: но Сара́фѳі̇и ᲂу҆подо́бивсѧ, напита́й проро́чу ду́шу.
Заключи́лось не́бо длѧ текѧ̀, душа̀, и҆ го́лодъ отъ Бо́га по́сланъ на тебѧ̀, какъ нѣ́когда на А̑хаа́ва, за то̀ что не послу́шалъ сло́въ И̑лі̇и Өесви́тѧнина: но ты̑ подража́й вдовѣ̀ Саре́псткой и҆ напита́й душу Проро́ка. 3Цар.17:7-9.
Попалѝ И̑лі̇а̀ и҆ногда̀ два́щи пѧтьдесѧ́тъ І̑езаве́линыхъ, е҆гда̀ сту́дныѧ Проро́ки погубѝ, во ѡ҆бличе́ні̇е А̑хаа́вово: но бѣ́гай подража́ні̇ѧ двою̀, душѐ, и҆ ᲂу҆крѣплѧ́йсѧ.
И̑лі̇ѧ̀ попали́лъ нѣ́когда два́жды пѧтдесѧ́тъ (служи́телей) І̇езаве́ли, когда̀ истреблѧ́лъ гну́сныхъ проро́ковъ (еѧ̀) во обличе́ні̇е А̑хаа́ва; но ты̀, душа̀, избѣга́й подража́ні̇ѧ обо́имъ и́мъ и҆ бу́дь возде́ржна. 3Цар.1:10.
Троиченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, нераздѣ́льнаѧ, е҆диносу́щнаѧ, и҆ е҆стество̀ е҆ди́но, свѣ́тове и҆ свѣ́тъ, и҆ ст҃а трѝ и҆ е҆ди́но ст҃о, пое́тсѧ Бг҃ъ Трⷪ҇ца: но воспо́й, просла́ви живо́тъ и҆ животы̀, душѐ всѣ́хъ Бг҃а.
Сла́ва: Тро́ица проста́ѧ, нераздѣ́льнаѧ, единосу́щнаѧ, и҆ еди́ное естество̀, свѣ́ты и҆ свѣ́тъ; три свѧты́е и҆ еди́ное свѧто́е, Бг҃ъ – Тро́ица! _ воспѣва́етсѧ въ пѣ́снѧхъ; воспо́й же и҆ ты̀, душа̀, просла́вь жи́знь и жи́зни, Бг҃а всѣ́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Пое́мъ тѧ̀, блгⷭ҇ви́мъ тѧ̀, покланѧ́емсѧ тѝ, Бг҃ороди́тельнице, ꙗ҆́кѡ неразлу́чныѧ Трⷪ҇цы породила̀ е҆сѝ е҆ди́наго Хрⷭ҇та̀ Бг҃а, и҆ сама̀ ѿве́рзла е҆сѝ на́мъ су́щымъ на землѝ нбⷭ҇наѧ.
И̑ ны́нѣ: Воспѣва́емъ тебѧ̀, благословлѧ́емъ тебѧ̀, покланѧ́емсѧ тебѣ̀, Богороди́тельница; и҆бо ты̀ родила̀ еди́наго изъ нераздѣ́льной Тро́ицы, Сы́на и҆ Бг҃а, и҃ сама̀ отве́рзла длѧ насъ, живу́щихъ на землѣ̀, (селе́ні̇ѧ) небе́сныѧ.
Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ: Е҆го́же вѡ́инства:
Пѣ́снь и҃. і̇рмо́съ: Кого̀ прославлѧ́ютъ:
Правосу́де Сп҃се поми́луй и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѻ҆гнѧ̀ и҆ преще́ні̇ѧ, еже и҆́мамъ на судѣ̀ пра́веднѡ претерпѣ́ти: осла́би мѝ пре́жде конца добродѣ́телі̇ю и҆ покаѧ́ні̇емъ.
Пра́ведный Суді̇ѧ̀, Спаси́тель, поми́луй и҆ изба́вь менѧ̀ отъ огнѧ̀ и҆ наказа́ні̇ѧ, кото́рому ѧ̑ до́лженъ справедли́во подве́ргнутьсѧ на судѣ̀; спасѝ менѧ̀ пре́жде кончи́ны добродѣ́телі̇ю и҆ покаѧ́ні̇емъ.
Ꙗ҆́кѡ разбо́йникъ вопі̇ю́ ти, помѧни́ мѧ: ꙗ҆́кѡ Пе́тръ пла́чу го́рцѣ: ѡ҆сла́би мѝ Сп҃се, зову̀ ꙗ҆́кѡ мыта́рь: слезю̀ ꙗ҆́кѡ блудни́ца: прі̇имѝ моѐ рыда́ні̇е, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ Ханане́ино.
Какъ разбо́йникъ, взыва́ю къ тебѣ̀: помѧ̑ниѧ менѧ̀; какъ Пе́тръ, го́рько пла́чу; какъ мыта́рь, восклица́ю: будь ми́лостивъ ко мнѣ̀; пролива́ю сле́зы, какъ блудни́ца; прі̇имѝ моѐ рыда́ні̇е, какъ нѣ́когда отъ жены̀ Ханане́йской. Лк.23:42.
Гное́ні̇е, Сп҃се, и҆сцѣлѝ смире́нныѧ моеѧ̀ душѝ, е҆ди́не врачу̀: пла́стырь мнѣ̀ наложѝ и҆ е҆ле́й и҆ ві̇но̀, дѣла̀ покаѧ́ні̇ѧ, ᲂу҆миле́ні̇е со слеза́ми.
Гні̇е́ні̇е смире́нной душѝ мое́й изцѣлѝ, еди́ный вра́чь, Спаси́тель; приложѝ мнѣ̀ пла́стырь, еле́й и҆ вино̀, – дѣла̀ покаѧ́ні̇ѧ, умиле́ні̇е и҆ сле́зы.
Ханане́ю и҆ а҆́зъ подража́ѧ, поми́луй мѧ̀, вопі̇ю̀, сн҃е Давд҃овъ: каса́юсѧ кра́ѧ ри́зы, ꙗ҆́кѡ кровоточи́ваѧ: пла́чу, ꙗ҆́кѡ Ма́рѳа и҆ Марі́а над̾ Ла́заремъ.
Подража́ѧ женѣ̀ Ханане́йской, и҆ ѧ̑ взыва́ю къ сы́ну Дави́дову: поми́луй менѧ̀; прикаса́юсь ри́зѣ (его̀), какъ кровоточи́ваѧ; пла́чу, какъ Ма́рөа и҆ Марі́ѧ надъ Ла́заремъ. Мф.15:22. Ин.11:33.
Тро́иченъ: Безнача́льне Ѻч҃е, Сн҃е собезнача́льне, ᲂУ̑тѣ́шителю бл҃гі́й, Дш҃е пра́вый, Сло́ва Бж҃їѧ Роди́телю, Ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна Сло́ве, Дш҃е живы́й и҆ зи́ждѧй, Трⷪ҇це е҆ди́нице поми́лꙋй мѧ̀.
Сла́ва: Безнача́льный Оте́цъ, собезнача́льный Сы́нъ, Утѣ́шитель благі́й, Ду́хъ правый, Роди́тель Сло́ва Бо́жі̇ѧ, Сло́во безнача́льнаго Отца̀, Ду́хъ живы́й и зи́ждущі̇й, Тро́ица Еди́ница, помилуй менѧ̀.
И̑ ны́нѣ: Ꙗ҆́кѡ ѿ ѡ҆броще́ні̇ѧ червлени́цы, пречи́стаѧ, ᲂу҆́мнаѧ багрѧни́це Е̑мману́илева, вну́трь во чре́вѣ твое́мъ пло́ть и҆стка́сѧ: тѣ́мже Бцⷣꙋ вои́стинну тѧ̀ почита́емъ.
И̑ нынѣ: Какъ бы изъ пурпу́роваго нѣ́коего соста́ва, Пречи́стаѧ, внутрѝ чре́ва твоего̀ соткалась мы́сленнаѧ багрѧни́ца – плоть Еммануи́ла; посему̀ тебѧ̀, какъ Бг҃оро́дицу, по и́стинѣ мы почита́емъ.
Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́ті̇ѧ:
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ: Неизьѧсни́мо рождество̀:
Неду́ги и҆сцѣлѧ́ѧ, ни́щымъ бл҃говѣствова́ше Хрⷭ҇то́съ сло́во, вре́дныѧ ᲂу҆врачева̀, съ мытарѝ ꙗ҆дѧ́ше, со грѣ́шники бесѣ́доваше, І̑аі́ровы дще́ре ду́шу пред̾ꙋме́ршую возвратѝ ѡ҆сѧза́ні̇емъ рукѝ.
Врачу́ѧ болѣ́зни, Христо́съ – Слово благовѣствова́лъ ни́щимъ, исцѣлѧ́лъ увѣ́чныхъ, вкуша́лъ съ мытарѧ́ми, бесѣ́довалъ съ грѣ́шниками и҆ прикоснове́ні̇емъ, рукѝ возврати́лъ до́чери І̇аировой ду́шу, ужѐ изше́дшую (изъ тѣ́ла). Мф.4:23.
Мыта́рь спаса́шесѧ, и҆ блудни́ца цѣлому́дрствоваше, и҆ Фарі̇се́й хвалѧ́сѧ ѡ҆сужда́шесѧ: ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ, ѡ҆чи́сти мѧ̀: ѻ҆́ва же, поми́лꙋй мѧ̀: се́й же велича́шесѧ вопїѧ̀: Бж҃е, бл҃годарю́ тѧ, и҆ про́чыѧ безу́мныѧ глаго́лы.
Мытарь спа́ссѧ и҆ блудни́ца испра́вилась, а го́рдый Фарисей подве́рсѧ осужде́ні̇ю; ибо пе́рвый (взыва́лъ): бу́дь ми́лостивъ мнѣ̀; друга́ѧ: – поми́луй менѧ̀; а послѣдні̇й тщесла́вно восклица́лъ: Бж҃е благодарю̀ тебѧ̀! – и про́чі̇ѧ безу́мныѧ рѣ́чи. Лк.18:14, 7:46.
Закхе́й мыта́рь бѣ̀, но ѻ҆ба́че сп҃са́шесѧ, и҆ Фарисе́й Сі́монъ соблажнѧ́шесѧ, и҆ блудни́ца прі̇има́ше ѡ҆ста́вительнаѧ разрѣше́ні̇ѧ ѿ и҆му́щаго крѣ́пость ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ: ю҆́же душѐ потщи́сѧ подража́ти.
Закхе́й бы́лъ мытарь, одна́ко же спа́ссѧ; Си́монъ Фарисе́й соблазнѧ́лсѧ, а блудни́ца получи́ла рѣши́тельное проще́ні̇е отъ И̑мѣ́ющагѡ вла́сть – отпуска́ть грѣхѝ; е́й, душа̀, и҆ ты̀ (въ се́мъ) стара́йсѧ подража́ть. Лк.19:9.
Блꙋдни́цѣ, ѽ ѻ҆каѧ́ннаѧ душѐ моѧ̀, не поревнова́ла е҆сѝ, ꙗ҆́же прі̇и́мши мѵ́ра а҆лава́стръ, со слеза́ми ма́заше но́зѣ Спа́совѣ, ѡ҆тре́ же власы̀, дре́внихъ согрѣше́ні̇й рукописа́ні̇е раздира́ющагѡ е҆ѧ̀.
Бѣ́днаѧ душа̀ моѧ̀, ты̀ не соревновала блудни́цѣ, котораѧ, взѧвъ алава́стровый сосу́дъ съ мѵ́ромъ, ма́зала со слеза́ми и҆ отира́ла власа́ми но́ги Гд҃а, раздра́вшаго рукописа́ні̇е пре́жнихъ согрѣше́і̇й еѧ̀. Лк.7:37.
Гра́ды, и҆̀мже дадѐ Хрⷭ҇то́съ бл҃говѣ́сті̇е, душѐ моѧ̀, у҆вѣ́дала е҆сѝ, ка́кѡ про́клѧти бы́ша: ᲂу҆бо́йсѧ ᲂу҆каза́ні̇ѧ, да не бу́деши ꙗ҆́коже ѻ҆́ны, и҆́хже Содо́млѧнѡмъ Влⷣка ᲂу҆подо́бивъ, да́же до а҆́да ѡ҆судѝ.
Ты зна́ешь, душа̀ моѧ̀, какъ про́клѧты города̀, кото́рымъ Хрⷭ҇то́съ благовѣсти́лъ Еѵа́нгелі̇е; страши́сь, чтоы и҆ тебѣ̀ не испыта́ть того же, что̀ онѝ; ибо Влады́ка, уподо́бивъ ихъ Содо́млѧнамъ, призна́лъ даже достойными а́да. Лк.10:13-15.
Да не го́ршаѧ ѽ душѐ моѧ̀, ꙗ҆ви́шисѧ ѿча́ѧні̇емъ, Ханане́и вѣ́ру слы́шавшаѧ, еѧ́же дщѝ сло́вомъ Бж҃і̇имъ и҆сцѣли́сѧ: сн҃е Дв҃довъ, спасѝ и҆ менѐ, воззовѝ и҆з̾ глꙋбины̀ се́рдца, ꙗ҆́коже ѻ҆на̀ Хрⷭ҇ту̀.
Не окажи́сь, душа моѧ̀, отъ отча́ѧні̇ѧ ху́же Хананеѧ́ки, у кото́рой за вѣ́ру еѧ̀, какъ тьі̀ слы́шала, исцѣлена̀ дочь сло́вомъ Божі̇имъ; сы́нъ Дави́довъ, спасѝ и҆ менѧ̀: – взыва́й, какъ она̀, Хрⷭ҇сту̀ изъ глубины̀ се́рдца. Мф.15:22.
Тро́иченъ: Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, Сн҃а превознесе́мъ, бж҃е́ственному Дх҃у вѣ́рнѡ поклони́мсѧ, Трⷪ҇цѣ нераздѣ́льнѣй, е҆ди́ницѣ по существу̀, ꙗ҆́кѡ свѣ́ту и҆ свѣ́тѡмъ, и҆ животу̀ и҆ животѡ́мъ, животворѧ́щему и҆ просвѣща́ющему концы̀.
Сла́ва: Просла́вимъ Отца̀, превознесе́мъ Сьі́на, съ вѣ́рою поклони́мсѧ боже́ственному Ду́ху, Тро́ицѣ нераздѣ́льной, Еди́ницѣ по существу, какъ свѣ́ту и҆ свѣ́тамъ, жи́зни и҆ жи́знѧмъ, животворѧ́щей и҆ просвѣща́ющей концы̀ (вселе́нной).
Бг҃оро́диченъ: Гра́дъ тво́й сохранѧ́й, Бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ: въ тебѣ́ бо се́й вѣ́рнѡ царствуѧй, въ тебѣ̀ и҆ ᲂу҆твержда́етсѧ, и҆ тобо́ю побѣжда́ѧй побѣжда́етъ всѧ́кое и҆скуше́ні̇е, и҆ плѣнѧ́етъ ра́тники, и҆ прохо́дитъ послуша́ні̇е.
И҆ ны́нѣ: Сохранѧ́й гра́дъ тво́й, пречи́стаѧ Бг҃роди́тельница; и҆бо твое́ю си́лою ца́рствуѧ тве́рдо, онъ тобо́ю и҆ укрѣплѧ́тсѧ; чрезъ тебѧ̀ побѣжда́ѧ преодолѣва́етъ всѧ́кое искуше́ні̇е, торжеству́етъ надъ врага́ми и҆ де́ржитъ (и́хъ) въ подчине́ні̇и.
А҆ндре́е чⷭ҇тны́й, и҆ ѻ҆́тче требл҃же́ннѣйші̇й, па́стырю Кри́тскі̇й не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀: да и҆зба́вимсѧ всѝ гнѣ́ва и҆ ско́рби и҆ тлѣ́ні̇ѧ и҆ прегрѣше́ні̇й безмѣ́рныхъ, чту́щі̇и твою̀ па́мѧть вѣ́рнѡ.
А̑нре́ю: Андре́й досточти́мый, оте́цъ преблаже́ннѣйші̇й, па́стырь Кри́тскі̇й! Не преставай моли́тьсѧ за воспѣва́ющихъ тебѧ̀, дабы̀ изба́витьсѧ отъ всѧ́каго гнѣ́ва, ско́рби, тлѣ́ні̇ѧ и҆ безчи́сленных̾ прегрѣше́ні̇й на́мъ, вѣ́рно почита́ющимъ па́мѧть твою̀.
Та́же пое́мъ ѻ҆́ба ли̑ка: Безсѣ́меннагѡ зача́ті̇ѧ:
 

^ Въ четверто́къ первой седми́цы

Пѣ́снь а҃. гла́съ ѕ҃. і̇рмосы̀ два́жды.
Помо́щникъ и҆ покрови́тель:
Свѧта́гѡ и҆ Вели́каго Поста̀. Пѣ́снь а҃.
Помо́щникъ и҆ покрови́тель:
А̑гнче Бж҃і̇й, взе́млѧй грѣхѝ всѣ́хъ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́ні̇ѧ.
А҆́гнецъ Бо́жі̇й, подъе́млющі̇й грѣхѝ всѣ́хъ, снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Милосе́рдый, да́руй мнѣ̀ сле́зы умиле́ні̇ѧ. Ин.1:29.
Тебѣ̀ припа́даю І̑и҃се, согрѣши́хъ тѝ, ѡ҆чи́сти мѧ̀, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́ні̇ѧ.
Къ тебѣ̀ припа́даю, І̇ису́се; согрѣши́л̾ ѧ҆ предъ тобо́ю, умилосе́рдись надо мно́ю; снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Милосе́рдый, да́руй мнѣ̀ сле́зы умиле́ні̇ѧ.
Не вни́ди со мно́ю въ су́дъ, носѧ̀ моѧ̀ дѣѧ̑ні̇ѧ, словеса̀ и҆зыску́ѧ, и҆ и҆справлѧ́ѧ стремле́ні̇ѧ: но въ щедро́тахъ твои́хъ, презира́ѧ моѧ̀ лю́таѧ, спаси́ мѧ Всеси́льне.
Не входѝ со мно́ю въ су́дъ,_ обнару́живать моѝ дѣла̀, изслѣ́довать слова̀ и҆ облича́ть стремле́ні̇ѧ; но по шедро́тамъ твои́мъ, презира́ѧ моѝ злодѣѧ́ні̇ѧ, спасѝ менѧ̀, Всеси́льный.
Покаѧ́ні̇ѧ вре́мѧ, прихожду̀ тѝ Созда́телю моему̀, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́ні̇ѧ.
Вре́мѧ покаѧ́ні̇ѧ; къ тебѣ̀ прихожу̀, моему̀ Созда́телю; снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Милосе́рдый, да́руй мнѣ̀ сле́зы умиле́ні̇ѧ.
Бога́тство душе́вное и҆жди́въ грѣхо́мъ, пу́стъ есмь добродѣ́телей благочести́выхъ, гла́дствуѧ же зову̀: ми́лости пода́телю Гдⷭ҇и, спаси́ мѧ.
Расточи́въ бога́тство душе́вное во грѣхѣ̀, ѧ҆ чу́ждъ свѧты́хъ добродѣ́телей, но чу́вствуѧ го́лодъ взыва́ю: Исто́чникъ ми́лости, предварѝ ты̀ и҆ умилосе́рдись надо мно́ю.
Марі́и: Прикло́ншисѧ Хрⷭ҇то́вымъ бж҃е́ственнымъ закѡ́номъ, къ сему̀ приступи́ла е҆сѝ, сла́достей неудержи́маѧ стремле́ні̇ѧ ѡ҆ста́вивши, и҆ всѧ́кую добродѣ́тель всебл҃гоговѣ́йно ꙗ҆́кѡ е҆ди́ну и҆спра́вила е҆сѝ.
Марі́и: Покори́вшись боже́ственнымъ за́повѣдѧм Хрⷭ҇та, тьі̀ ему̀ предала́сь, и҆ оста́вивъ необу́зданнѧ стремле́ні̇ѧ къ удово́льстві̇ѧмъ, всѣ добродѣ́тели какъ одну̀ испо́лнила со всѣ́мъ благоговѣ́ні̇емъ.
Сла́ва: Пресу́щественнаѧ Трⷪ҇це, во е҆ди́ницѣ покланѧ́емаѧ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бна, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́ні̇ѧ.
Сла́ва: Пресуще́ственнаѧ Тро́ица, покланѧ́емаѧ въ еди́ницѣ! Снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Милосе́рдаѧ, да́руй мнѣ̀ сле́зы умиле́ні̇ѧ.
Бг҃оро́диченъ: Бцⷣе наде́жде и҆ предста́тельство тебѐ пою́щихъ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ Влⷣчца чⷭ҇таѧ ка́ющасѧ прі̇ими́ мѧ.
Бг҃оро́диченъ: Богоро́дица, наде́жда и҆ защи́та воспѣва́ющихъ тебѧ̀! Снимѝ съ менѧ̀ тѧ́жкое бре́мѧ грѣхо́вное, и҆, какъ Влады́чица чи́стаѧ, прі̇ими менѧ̀ ка́ющагосѧ.
Пѣ́снь в҃. і̑рмо́съ:
Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ есмь Бг҃ъ, ма́нну ѡ҆дожди́вый и҆ во́ду и҆з̾ ка́мене и҆сточи́вый дре́вле въ пусты́ни лю́демъ мои́мъ, десни́цею е҆ди́ною и҆ крѣ́пості̇ю мое́ю.
Пѣ́снь в҃. і̇рмо́съ:
Ви́дите ви́дите, что ꙗ҆́ – Бг҃ъ, одожди́вші̇й ма́нну и҆ источи́вші̇й во́ду изъ ка́мнѧ въ дре́вности наро́ду моему̀ въ пусты́нѣ еди́ною десни́цею и҆ си́лою мое́ю. Исх.16:14, 17:6.
Му́жа ᲂу҆би́хъ, глаго́летъ, въ ꙗ҆́зву мнѣ̀ и҆ ю҆́ношу въ стру́пъ, Ламе́х̾ рыда́ѧ вопі̇ѧ́ше: ты́ же не трепе́щеши, ѽ душѐ моѧ̀, ѡ҆калѧ́вши пло́ть и҆ ᲂу҆́мъ ѡ҆скверни́вши.
Му́жа уби́лъ ѧ҆, сказано (въ писа́ні̇и), въ ѧ́зву себѣ̀, и҆ ю́ношу – въ стру́пъ себѣ̀, взыва́лъ сѣ́туѧ Ламе́хъ; ты̀ же, душа̀ моѧ̀, не трепе́щешь, оскверни́вши тѣ́ло и҆ помрачи́вши у́мъ. Быт.4:23.
Сто́лпъ ᲂу҆мудри́ла е҆сѝ созда́ти, ѽ душѐ, и҆ ᲂу҆твержде́ні̇е водрузи́ти твои́ми похотмѝ, а҆́ще не бы̀ Зижди́тель ᲂу҆держа́лъ совѣ́ты твоѧ̀, и҆ низве́рглъ на зе́млю ᲂу҆хищре́ні̇ѧ твоѧ̀.
Ты умы́слила, душа̀, воздви́гнуть сто́лпъ и҆ водрузи́ть тверды́ню свои́ми вожделѣ́ні̇ѧми; но Творе́ць обузда́лъ за́мыслы твоѝ и҆ пове́ргъ на зе́млю ухищре́ні̇ѧ твоѝ. Быт.11:3.
Ѽ ка́кѡ поревнова́хъ Ламе́ху пе́рвому ᲂу҆бі́йцѣ, ду́шу ꙗ҆́кѡ му́жа, ᲂу҆́мъ ꙗ҆́кѡ ю҆́ношу, ꙗ҆́кѡ бра́та же моего̀ тѣ́ло ᲂу҆би́въ, ꙗ҆́кѡ Ка́і̇нъ ᲂу҆бі́йца, любостра́стными стремле́нми.
О какъ уподо́билсѧ ѧ҆ дре́внему убі́йцѣ – Ламе́ху, уби́въ ду́шу, какъ му́жа, у́мъ какъ ю́ношу, и҆ подо́бно убі́ицѣ Ка́ину – тѣ́ло моѐ, какъ бра́та, страстолюби́выми стремле́ні̇ѧми!
Ѡ̑дождѝ Гдⷭ҇ь ѿ Гдⷭ҇а ѻ҆́гнь и҆ногда̀ на беззако́ні̇е гнѣ́вающее, соже́гъ Содо́млѧны: ты́ же ѻ҆́гнь вжегла̀ е҆сѝ гее́нскі̇й въ не́мже и҆́маши сожещи́сѧ.
Госпо́дь одожди́лъ нѣ́когда о́гнь отъ Гд҃а, чтобы попали́ть неи́стовое беззако́ні̇е Содо́млѧнъ; а ты̀, душа̀, воспламени́ла о́гнь гее́нскі̇й, въ кото́ромъ бу́дешь сожига́тьсѧ. Быт.19:24.
Оу҆ѧзви́хсѧ, ᲂу҆ра́нихсѧ, сѐ стрѣ́лы вра́жі̇ѧ, ᲂу҆ѧзви́вшыѧ мою̀ ду́шу и҆ тѣ́ло: сѐ стру́пи, гное́ні̇ѧ и҆ ѡ҆мраче́ні̇ѧ, вопі̇ю́тъ ра́ны самово́льныхъ, ѽ душѐ, мои́хъ страсте́й.
И҆зраненъ ѧ҆, изьѧ́звленъ; во́тъ стрѣ́лы врага̀, пронзи́вші̇ѧ ду́шу мою̀ и҆ тѣ́ло; вотъ ра́ны, ѧ́звы и҆ стру́пы, кото́рыми облича́ютсѧ бичѝ самопроизво́льныхъ страсте́й мои́хъ.
Просте́рла е҆сѝ ру́цѣ твоѝ къ ще́дромꙋ Бг҃у, Марі́е, въ бе́зднѣ ѕѡ́лъ погружа́емаѧ: и҆ ꙗ҆́коже Петру̀ чл҃вѣколю́бнѡ ру́ку боже́ственную прострѐ, твоѐ ѡ҆браще́ні̇е всѧ́чески и҆ща́й.
Марі́и: Утопа́ѧ въ бе́зднѣ зо́лъ, ты̀ просте́рла, Марі́ѧ, ру́ки своѝ къ милосе́рдому Бг҃у, и҆ онъ челоовѣ́колюби́во, какъ Петру̀, по́далъ тебѣ̀ ру́ку по́мощи, всемѣ́рно устроѧ́ѧ твоѐ обраще́ні̇е. Мф.14:31.
Сла́ва: Безнача́льнаѧ, несозда́ннаѧ Трⷪ҇це, нераздѣ́льнаѧ е҆ди́нице, ка́ющасѧ мѧ̀ прі̇имѝ, согрѣши́вша спасѝ, твоѐ есмь созда́ні̇е, не пре́зри, но пощадѝ, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѻ҆́гненнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.
Сла́ва: Безнача́льнаѧ, несода́ннаѧ Тро́ица, нераздѣ́льнаѧ Еди́ница! Прі̇имѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ, спасѝ согрѣши́вшаго; ѧ҆ – твоѐ созда́ні̇е; не пре́зри, но пощадѝ и҆ изба́вь менѧ̀ отъ осуде́ні̇ѧ во о́гнь.
Бг҃оро́диченъ: Пречи́стаѧ Влⷣчце, Бг҃ороди́тельнице, наде́ждо къ тебѣ̀ притека́ющихъ, и҆ приста́нище су́щихъ въ бу́ри, ми́лостиваго и҆ Созда́телѧ и҆ Сн҃а твоего̀ ᲂу҆ми́лостиви и҆ мнѣ̀ моли́твами твои́ми.
И̑ ны́нѣ: Пречи́стаѧ Влады́чица, Бг҃ороди́тельница, наде́жда прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ и҆ приста́нище обурева́емыхъ! Ми́лостиваго Творца и҆ Сы́на твоего̀ преклонѝ на ми́лость и҆ ко мнѣ̀ моли́твами твоими.
Пѣ́снь г҃. і̇рмо́съ:
Оу҆твердѝ, Гдⷭ҇и, на ка́мени за́повѣдей твои́хъ подви́гшеесѧ се́рдце моѐ, ꙗ҆́кѡ е҆ди́нъ ст҃ъ е҆сѝ и҆ Гдⷭ҇ь.
Пѣ́снь г҃. і̇рмо́съ:
Утвердѝ, Гди, на ка́мени за́повѣдей твои́хъ поколеба́вшеесѧ се́рдце моѐ; и҆бо ты̀ еди́нъ -–свѧ́тъ и҆ Гдⷭ҇ь.
А҆га́рѣ дре́влѣ, душѐ, Е̑гѵ́птѧнынѣ ᲂу҆подо́биласѧ е҆сѝ, порабо́тившисѧ произволе́ні̇емъ, и҆ ро́ждши но́ваго І҆сма́ила, презо́рство.
Дре́вней А̑га́ри Еги́птѧнкѣ ты̀ уподо́билась, душа̀, поработи́вшись доброво́льно и҆ роди́вши но́ваго И̑змаила – де́рзость. Быт.16:16.
І҆а́кѡвлю лѣ́ствицу разумѣ́ла е҆сѝ, дꙋшѐ моѧ̀, ꙗ҆влѧ́емую ѿ землѝ къ небесе́мъ: почто̀ не и҆мѣ́ла е҆сѝ восхо́да тве́рда, благоче́сті̇ѧ;
Ты̀ зна́ешь, душа̀ моѧ̀, о лѣ́ствицѣ съ землѝ до небе́съ, пока́занной І̇а́кову; почему̀ же ты̀ не избрала̀ бсзопа́снаго восхо́да – благоче́сті̇ѧ. Быт.28:12.
Свѧще́нника Бж҃і̇ѧ и҆ Цр҃ѧ̀ ᲂу҆едине́на, Хрⷭ҇то́во подо́бі̇е, въ ми́рѣ житі̇ѧ̀ въ человѣ́цѣхъ подража́й.
Подража́й Свѧще́ннку Бж҃і̇ю и҆ Царю̀ одино́кому (Мельхи́седе́ку) -–о́бразу Христо́вой жи́зни въ мі́рѣ между̀ людьми. Быт.14:18. Евр.7.
Ѡ̑брати́сѧ, постенѝ душѐ ѻ҆каѧ́ннаѧ, пре́жде да́же не прі̇и́метъ коне́цъ житі̇ѧ̀ торжество̀, пре́жде да́же две́рь не заключи́тъ черто́га Гдⷭ҇ь.
Обрати́сь и҆ воздыха́й, несча́стнаѧ душа̀, пре́жде не́жели око́нчитсѧ торжество̀ жи́зни, пре́жде не́жели Гд҃ь заключи́тъ две́рь бра́чнаго черто́га.
Не бу́ди сто́лпъ сла́ный, душѐ, возврати́вшисѧ вспѧ́ть, ѻбразъ да ᲂу҆страши́тъ тѧ̀ Содо́мскі̇й, горѣ̀ въ Сигѡ́ръ спаса́йсѧ.
Не сдѣ́лайсѧ солѧны̀мъ столпо́мъ, душа̀, обрати́вшись назадъ; да устраши́тъ тебѧ̀ примѣ́ръ Содо́млѧнъ; спаса́йсѧ горѣ̀ -–въ Сиго́ръ. Быт.19:26.
Моле́ні̇ѧ, Влⷣко, тебѐ пою́щих̾ не ѿве́ржи, но ᲂу҆ще́дри чл҃вѣколю́бче, и҆ пода́ждь вѣ́рою просѧ́щымъ ѡ҆ставле́ні̇е.
Моле́ні̇ѧ воспѣва́ющихъ тебѧ̀ ие отве́ргни. Влады́ка; но умилосе́рдись, целовѣколю́бче, и҆ просѧщим съ вѣ́рою да́руй проще́ні̇е.
Сла́ва: Трⷪ҇це про́стаѧ, несозда́ннаѧ, безнача́льное е҆стество̀, въ трⷪ҇цѣ пѣва́емаѧ ѵ҆поста́сей, спасѝ ны̀ вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ держа́вѣ твое́й.
Сла́ва: Тро́ица проста́ѧ, несзда́ннаѧ, существо̀ безнача́льное, въ трои́чности ли́цъ воспѣ́ва́емое! Спасѝ на́съ, съ вѣ́рою покланѧ́ющихсѧ держа́вѣ твое́й.
Бг҃оро́диченъ: Ѿ Ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тна Сн҃а въ лѣ́то, Бг҃ороди́тельнице, неискусому́жнѡ родила̀ е҆сѝ, стра́нное чу́до, пребы́вши дв҃а доѧ́щи.
И̑ ны́нѣ: Ѿ Отца̀ внѣ̀ вре́мени роди́вшагосѧ Сы́на, ты̀, Бг҃ороди́тельница, безъ му́жа родила̀ во вре́мени, и – ди́вное чу́до! – пита́ѧ млеко́мъ пребыла̀ Дѣ́вою.
Пѣ́снь д҃. і̇рмо́съ: Оу҆слы́ша прⷪ҇ро́къ:
Пѣ́снь д҃. і̇рмо́съ: Услы́шалъ Проро́къ:
Вре́мѧ живота̀ моегѡ̀ ма́ло и҆ и҆спо́лнено болѣ́зней и҆ лꙋка́вства: но въ покаѧ́ні̇и мѧ̀ прі̇имѝ, и҆ въ ра́зумъ призовѝ, да не бу́ду стѧжа́ні̇е ни бра́шно чужде́му: Сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.
Вре́мѧ жи́зни мое́й кра́тко и҆ испо́лнено огорче́ні̇й и҆ поро́ковъ; но прі̇имѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ и҆ возстановѝ исповѣ́дающагосѧ, дабы не сдѣ́латьсѧ мнѣ̀ же́ртвою ѝ снѣ́ді̇ю проти́вника; самъ ты, Спаси́тель, умилосе́рдись надо мно́ю.
Ца́ркⷭ҇имъ досто́инствомъ, вѣнце́мъ и҆ багрѧни́цею ѡ҆дѣ́ѧнъ, многоимѣ́нный чл҃къ и҆ првⷣный, бога́тствомъ кипѧ̀ и҆ ста́ды, внеза́пу бога́тства и҆ сла́вы црⷭ҇тва ѡ҆бнища́въ лиши́сѧ.
Человѣ́къ, облече́нный ца́рскимъ досто́инствомъ, вѣ́нцемъ и҆ багрѧни́цею, мно́го имѣ́вші̇й и҆ пра́ведный, изоби́ловавші̇й бога́тствомъ и҆ стада́ми, вдру́гъ потерѧ́въ бога́тство, бле́скъ и҆ ца́рство, обнищалъ. Иов.1:22.
А̑ще пра́веденъ бѧ́ше ѻ҆́нъ и҆ непоро́ченъ па́че всѣ́хъ, и҆ не ᲂу҆бѣжѐ ловле́ні̇ѧ льсти́вагѡ и҆ сѣ́ти: ты́ же грѣхолюби́ва су́щи, ѻ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ, что̀ сотвори́ши, а҆́ще чесо́мꙋ ѿ недовѣ́домыхъ случи́тсѧ наитѝ тебѣ;
Если онъ бу́дучи пра́веднымъ и҆ безукори́зненнымъ бо́льше всѣ́хъ, не избѣжа́лъ навѣ́товъ и сѣтей обольсти́телѧ; то что сдѣ́лаешь, ты̀, грѣхолюби́ваѧ, бѣ́днаѧ душа̀, когда что-либо неожиданное пости́гнетъ тебѧ̀.
Высокоглаго́ливъ ны́нѣ есмь, жесто́къ же и҆ срⷣцемъ, вотщѐ и҆ всꙋе: да не съ Фарі̇се́емъ ѡ҆су́диши мѧ̀, па́че же мытаре́во смире́ні̇е пода́ждь мѝ, е҆ди́не ще́дре, правосу́де, и҆ сему́ мѧ сочислѝ.
Высокомѣ́ренъ ѧ҆ ны́нѣ на словахъ, де́рзокъ и҆ въ се́рдцѣ, напра́сно и҆ тще́тно; но не осу́дѝ менѧ̀ вмѣ́сте съ Фарисе́емъ, а да́руй мнѣ̀ смире́ні̇е мытарѧ̀ и҆ съ ним̾ сравнѧ́й менѧ̀, еди́ный милосе́рдый, пра́ведный Суді̇ѧ̀.
Согрѣши́хъ досади́въ сосу́ду пло́ти моеѧ̀, вѣ́мъ, Ще́дре: но въ покаѧ́ні̇и мѧ̀ прі̇имѝ, и҆ въ ра́зумъ призовѝ, да не бу́ду стѧжа́ні̇е ни бра́шно чужде́му: Сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.
Зна́ю, Милосе́рдый, согрѣ́ши́лъ ѧ҆, осквернивъ сосу́дъ пло́ти моей; но прі̇ими менѧ̀ ка́ющагосѧ и҆ возстановѝ исповѣ́дающагосѧ, дабы не сдѣ́латьсѧ мнѣ̀ же́ртвою и҆ снѣ́ді̇ю проти́вника; сам̾ ты, Спаси́тель, умилосе́рдись надо мно́ю.
Самоистука́нъ бы́хъ страстьмѝ, ду́шу мою̀ вредѧ̀, Ще́дре: но въ покаѧ́ні̇и мѧ̀ прі̇имѝ, и҆ въ ра́зумъ призовѝ, да не бу́ду стѧжа́ні̇е ни бра́шно чужде́му: Сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.
Истука́номъ самъ себѧ̀ ѧ҆ сдѣ́лалъ, искази́въ ду́шу свою̀ страстѧми, Милосе́рдый; но прі̇имѝ менѧ ка́ющагосѧ и҆ возстановѝ исповѣ́дающагосѧ, дабы не сдѣ́латьсѧ мнѣ же́ртвою и снѣ́ді̇ю проти́внка; самъ, ты̀, Спаси́тель, умилосе́рдись надо мно́ю.
Не послу́шахъ гла́са твоего̀, преслу́шахъ писа́ні̇е твоѐ, законополо́жника: но въ покаѧ́ні̇и мѧ̀ прі̇имѝ, и҆ въ ра́зум̾ призовѝ, да не бꙋду стѧжа́ні̇е ни бра́шно чужде́му: Сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.
Не послу́шалъ ѧ҆ гла́са твоего̀, преступи́лъ, писа́ні̇е твоѐ, Зако́нода́тель; но прі̇имѝ менѧ̀ ка́ющагосѧ и҆ возстановѝ исповѣ́дающагосѧ, дабы не сдѣ́латьсѧ мнѣ̀ же́ртвою и҆ снѣ́ді̇ю проти́вника; самъ ты, Спаси́тель, умилосе́рдись надо мно́ю.
Вели́кихъ безмѣ́сті̇й во глубинꙋ низве́дшисѧ, неѡдержи́ма была̀ е҆сѝ, но востекла̀ е҆сѝ по́мысломъ лу́чшимъ къ кра́йнѣй дѣѧ́нми ꙗ҆́вѣ добродѣ́тели, пресла́внѡ а҆́гг҃льское е҆стество̀ Марі́е ᲂу҆диви́вши.
Марі́и: Увле́кшись въ глубину̀ вели́кихъ поро́ковъ, ты не погрѧ́зла (въ не́й), но при вы́сшихъ по́мыслахъ ѧ́вно востекла̀ дѣ́ѧтельності̇ю къ соверше́ннѣйшей добродѣ́тели, Марі́ѧ, чу́днымъ обраще́ні̇емъ свои́мъ изуми́въ естество̀ А҆́нгеловъ.
Тро́иченъ: Нераздѣ́льное сꙋщество́мъ, несли́тное ли́цы, бг҃осло́влю тѧ̀; трⷪ҇ческое е҆ди́но Бж҃ество̀, ꙗ҆́кѡ е҆диноцрⷭ҇твенное и҆ сопрⷭ҇то́льное вопі̇ю́ ти пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегꙋбѡ пѣсносло́вимую.
Сла́ва: Нераздѣ́льнымъ по существу̀, неслі̇ѧннымъ по ли́цамъ исповѣ́даю тебѧ̀, тро́ичное еди́ное Божество̀, соца́рственное и҆ сопресто́льное; возглаша́ю тебѣ̀ пѣ́снь вели́кую, въ селе́ні̇ѧхъ го́рнихъ троекра́тно воспѣва́емую.
Богоро́диченъ: И҆ ражда́еши, и҆ дѣ́вствуеши, и҆ пребыва́еши ѻ҆бою́ду е҆стество́мъ Дв҃а: рожде́йсѧ ѡ҆бновлѧ́етъ зако́ны е҆стества̀, ᲂу҆тро́ба же ражда́етъ неражда́ющаѧ: Бг҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, побѣжда́етсѧ е҆стества̀ чи́нъ: твори́тъ бо е҆ли̑ка хо́щетъ.
И ны́нѣ: И̑ ражда́ешь тьі̀, и дѣ́вствуешь, и҆ въ обоихъ слу́чаѧхъ пребыва́шь по естеству̀ Дѣ́вою; Рожде́нный (тобо́ю) обновлѧ́етъ зако́ны приро́ды; чре́во неражда́ющее ражда́етъ; когда̀ хо́четъ Бг҃ъ, то препобѣжда́етсѧ порѧ́докъ приро́ды; и҆бо онъ твори́тъ, что хо́четъ.
Пѣ́снь є҃. і̇рмо́съ:
Ѿ нощѝ ᲂу҆́тренююща:
Пѣ́снь є҃. і̇рмо́съ:
Ѿ ночи бо́дрству:
Ни́зу снича́щую подража́й, ѽ дꙋшѐ: прі̇идѝ, припадѝ къ нога́ма І̑и҃совыма, да тѧ̀ и҆спра́витъ, и҆ да хо́диши пра́вѡ стезѝ Гдⷭ҇ни.
Подража́й, душа̀, (женѣ̀) согбе́нной; прі̇идѝ, припадѝ къ ногамъ І̇исуса, дабы онъ тебѧ̀ испра́вилъ и҆ ты могла̀ ходи́ть прѧ́мо по стезѧ́мъ Госпо́днимъ. Лк.13:11.
А҆́ще и҆ кла́дѧзь е҆сѝ глубо́кі̇й, Влⷣко, и҆сточи́ ми во́ду и҆з̾ пречⷭ҇тыхъ твои́хъ жи́лъ, да ꙗ҆́кѡ Самарѧны́нѧ не ктомꙋ пі̇ѧ́й жа́жду: жи́зни бо струи̑ и҆сточа́еши.
Ты̀- глубо́кі̇й кла́дезъ, Влады́ка; источѝ же мнѣ̀ струѝ изъ пречи́стыхъ ре́бръ свои́хъ, дабы ѧ҆ как̾ Самарѧны́нѧ, испи́въ ужѐ не жаждалъ; и҆бо ты̀ источа́ешь то́ки жи́зни. Ин.4:13.
Сі̇лѡа́мъ да бу́дутъ мѝ сле́зы моѧ̀, Влⷣко Гдⷭ҇и, да ᲂу҆мы́ю и҆ а҆́зъ зѣ́ницы срцⷣа, и҆ ви́жду тѧ̀ ᲂу҆́мнѡ свѣ́та превѣ́чна.
Силоа́момъ да бу́дутъ длѧ менѧ̀ сле́зы моѝ, Влады́ка Го́споди, дабы омы́ть и҆ мнѣ̀ зени́цы се́рдца (своего̀) и҆ у́мственно узрѣ́ть тебѧ̀, свѣтъ предвѣ́чный. Ин.9:7.
Марі́и: Несравне́ннымъ жела́ні̇ем̾, всебога́таѧ, дре́ву возжелѣ́вши поклони́тисѧ живо́тному, сподо́биласѧ е҆сѝ жела́ні̇ѧ, сподо́би ᲂу҆́бо и҆ менѐ ᲂу҆лучи́ти вы́шні̇ѧ сла́вы.
Марі́и: Съ необыкнове́ннымъ усе́рді̇емъ возжела́въ поклони́тьсѧ Дре́ву жи́зни, Всеблаже́ннаѧ, ты сподо́билась жела́емаго; удосто́й же и҆ менѧ҆ получи́ть вы́шнюю сла́ву.
Сла́ва: Тѧ̀ Трⷪ҇це сла́вимъ, е҆ди́наго Бг҃а: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ е҆сѝ Ѻ҆́ч҃е, Сн҃е и҆ Дш҃е, про́стое существо̀, е҆ди́нице при́снѡ покланѧ́емаѧ.
Сла́ва: Тебѧ, Тро́ица, прославлѧ́емъ, еди́наго Бг҃а: свѧ́тъ, свѧ́тъ, свѧ́тъ ты̀ Оте́цъ, Сы́нъ и҆ Ду́хъ, просто́е Существо, Еди́ница вѣ́чно покланѧ́емаѧ.
Бг҃оро́диченъ: И҆з̾ тебѐ ѡ҆блече́сѧ въ моѐ смѣше́ні̇е, нетлѣ́ннаѧ, безму́жнаѧ мт҃и дв҃о, Бг҃ъ созда́вый вѣ́ки, и҆ соединѝ себѣ̀ человѣ́ческое е҆стество̀.
И̑ иы́нѣ: Въ тебѣ̀, непоро́чнаѧ безму́жнѧ Ма́терь – Дѣ́ва, сотвори́вші̇й вѣ́ки Бг҃ъ обле́ксѧ въ мо́й соста́въ и҆ соедини́лъ съ собо́ю естество̀ человѣ́ческое.
Пѣ́снь ѕ҃. і̇рмо́съ:
Возопи́хъ всѣ́м̾ се́рдцем̾:
Пѣ́снь ѕ҃. і̇рмо́съ:
Ѿ всего̀ се́рдца моего:
А̑зъ есмь, Сп҃се, ю҆́же погуби́лъ е҆сѝ дре́вле црⷭ҇кую дра́хму: но вже́гъ свѣти́льникъ Предте́чу твоего̀, Сло́ве, взыщѝ и҆ ѡ҆брѧ́щи тво́й ѻбразъ.
Ꙗ҆́ – дра́хма съ ца́рскимъ изображе́ні̇емъ, кото́раѧ въ дре́вности поте́рѧна у тебѧ̀, Спаси́тель; но засвѣти́въ свѣти́льникъ – своего̀ Предте́чу, Сло́во, взыщѝ и҆ найдѝ сво́й о́бразъ. Лк.15:8.
Воста́ни и҆ поборѝ, ꙗ҆́кѡ І̑исꙋсъ А̑мали́ка, плотскі́ѧ стра̑сти, и҆ Гаваѡні́ты ле́стныѧ по́мыслы прⷭ҇нѡ побѣжда́ющи.
Возста́нь и҆ побора́й плотскі́ѧ стра́сти, какъ І̇ису́съ А̑мали́ка, и҆ обольсти́тельные по́мыслы, (какъ) Гаваони́тѧнъ, всегда̀ (и́хъ) побѣжда́ѧ. Исх.17:8.
Марі́и: Да страсте́й пла́мень ᲂу҆гаси́ши, сле́зъ ка̑пли и҆сточи́ла е҆сѝ при́снѡ, Марі́е, душе́ю распалѧ́ема, и҆́хже бл҃года́ть пода́ждь и҆ мнѣ̀ твоему̀ рабу̀.
Марі́и: Дабьі̀ угаси́ть пла́мень страсте́й, попалѧ́вшихъ ду́шу, ты̀ непреста́нно пролива́ла то́ки сле́зъ, Марі́ѧ; да́руй же благода́ть – (пролива́ть) и́хъ и҆ мнѣ̀ рабу̀ твоему̀.
Марі́и: Безстра́сті̇е нбⷭ҇ное стѧжа́ла е҆сѝ кра́йнимъ на землѝ житі̇е́мъ, мт҃и: тѣ́мже тебѐ пою́щымъ ѿ страсте́й и҆зба́витисѧ мл҃твами твои́ми, моли́сѧ.
Марі́и: Высо́кою жи́зні̇ю на землѣ̀ ты̀ прі̇обрѣла̀ безстра́сті̇е небе́сное, Ма́терь; посему̀ хода́тствуй, чтобы воспѣва́ющі̇е тебѧ̀ изба́вились отъ страсте́й моли́твами твои́ми.
Тро́иченъ: Трⷪ҇ца есмь проста̀, нераздѣ́льна, раздѣ́льна ли́чнѣ, и҆ е҆ди́ница есмь е҆стество́мъ соедине́на, ѻ҆ц҃ъ глаго́лет̾, и҆ Сн҃ъ, и҆ бж҃е́ственный Дх҃ъ.
Сла́ва: Ꙗ҆́ -–Тро́ица проста́ѧ, нераздѣ́льнаѧ, раздѣ́льнаѧ въ ли́цах̾, и҆ Еди́ница, соедине́ннаѧ въ существѣ̀; – вѣща́етъ Оте́цъ, Сы́нъ и҆ боже́ственный Ду́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Оу҆тро́ба твоѧ̀ Бг҃а на́мъ родѝ, воображе́нна по на́мъ: е҆го́же, ꙗ҆́кѡ Созда́телѧ всѣ́хъ молѝ Бцⷣе, да моли́твами твои́ми ѡ҆правди́мсѧ.
И̑ ны́нѣ: Чре́во твоѐ родило намъ Бг҃а, принѧ́вшаго нашъ о́бразъ; Его̀, какъ Созда́телѧ всего, молѝ, Бцⷣа, чтобы моли́твами твои́ми намъ оправда́тьсѧ.
Конда́къ гла́съ ѕ҃. Душѐ моѧ̀, душѐ моѧ̀, воста́ни, что̀ спи́ши; коне́цъ приближа́етсѧ, и҆ и́маши смути́тисѧ: воспрѧнѝ ᲂу҆́бо, да пощади́тъ тѧ̀ Хрⷭ҇то́съ Бг҃ъ, вездѣ̀ сы́й и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй.
Конда́къ. Душа̀ моѧ̀, душа̀ моѧ̀, воста́нь, что спи́шь ты? Коне́цъ приближа́етсѧ и҆ ты смути́шьсѧ; пробуди́сь же, дабы пощади́лъ тебѧ̀ Христо́съ Бг҃ъ, вездѣ̀ су́щі̇й и҆ все наполнѧ́ющі̇й.
Пѣ́снь з҃. і̇рмо́съ:
Согрѣши́хомъ:
Пѣ́снь з҃. і̇рмо́съ:
Мы согрѣши́ли:
И҆счезо́ша дні́и моѝ, ꙗ҆́кѡ со́ні̇е востаю́щагѡ: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ Е̑зекі́а слезю̀ на ло́жи мое́мъ, приложи́тисѧ мнѣ̀ лѣ́тѡмъ живота̀: но кі́й И҆са́і̇а предста́нетъ тебѣ̀, душѐ, а҆́ще не всѣ́хъ Бг҃ъ;
Днѝ моѝ прошлѝ, какъ сновидѣ́ні̇е пробужда́ющагосѧ; посему подо́бно Езекі́и ѧ҆ пла́чу на ло́жѣ свое́мъ чтобы продли́лись го́ды мое́й жи́зни; но како́й Иса́і̇ѧ предста́нетъ тебѣ̀, душа̀, если ие Бг҃ъ всѣ́хъ? 4Цар.20:3. Ис.38:2.
Припа́даю тѝ и҆ приношу̀ тебѣ̀, ꙗ҆́коже сле́зы, гл҃ы моѧ̀: согрѣши́хъ, ꙗ҆́кѡ не согрѣшѝ блудни́ца, и҆ беззако́нновахъ, ꙗ҆́кѡ и҆́ный никто́же на землѝ: но ᲂу҆ще́дри Влⷣко творе́ні̇е твоѐ, и҆ воззови́ мѧ.
Припа́даю къ тебѣ̀ и҆ приношу̀ тебѣ̀ со слеза́ми и́спвѣдь мою̀: согрѣши́ла ѧ҆, какъ не согрѣши́ла блудни́ца, и҆ беззако́нствовалъ, какъ никто̀ друго́й на землѣ̀; но умилосе́рдись, Влады́ка, надъ созда́ні̇емъ своимъ и҆ возстановѝ менѧ̀.
Погребо́хъ ѻбразъ тво́й и҆ растли́хъ за́повѣдь твою̀, всѧ̀ помрачи́сѧ добро́та, и҆ страстьмѝ ᲂу҆гаси́сѧ, Сп҃се, свѣща̀: но ᲂу҆ще́дривъ возда́ждь мѝ, ꙗ҆́коже пое́тъ Дв҃дъ, ра́довані̇е.
Затьми́лъ ѧ҆ о́бразъ тво́й и҆ нару́шилъ за́повѣдь твою̀; всѧ красота̀ помрачи́лась (во мнѣ̀) и҆ свѣти́льникъ пога́съ отъ страсте́й; но умилосе́рдись, Спаси́тель, и҆ возвратѝ мнѣ̀, какъ пое́тъ Дави́дъ, весе́лі̇е. Пс.50.
Ѡ̑брати́сѧ, пока́йсѧ, ѿкры́й сокрове́ннаѧ, глаго́ли Бг҃у всѧ̑ вѣ́дущему: ты̀ вѣ́си моѧ̀ та́йнаѧ, еди́не Сп҃се: но са́мъ мѧ̀ поми́луй, ꙗ҆́коже пое́тъ Дв҃дъ по ми́лости твое́й.
Обрати́сь, пока́йсѧ, откро́й сокрове́нное, скажѝ Бг҃у всевѣ́дущему: ты̀, еди́ный Спаси́тель, зна́ешь та́йны моѝ, и҆ са́мъ поми́луй менѧ̀, какъ пое́тъ Дави́дъ, по ми́лости твое́й. Пс.50:3.
Марі́и: Возопи́вши къ пречⷭ҇тѣй Бг҃ома́тери, пе́рвѣе ѿри́нула е҆сѝ неи́стовство страсте́й, ну́ждно стужа́ющихъ, и҆ посрами́ла е҆сѝ врага̀ запе́ншаго: но да́ждь ны́нѣ по́мощь ѿ ско́рби и҆ мнѣ̀ рабу̀ твоему̀.
Воззва́вши къ пречи́стой Бг҃ма́тери, ты̀ обузда́ла неи́стовство страсте́й, пре́жде жес́токо свирѣ́пствовавшихъ (въ тебѣ̀), и҆ посрами́ла врага̀ обольсти́телѧ; да́руй же ны́нѣ по́мощь въ ско́рби и҆ мнѣ̀, рабу твоему. Пс.59:13.
Марі́и: Е҆го́же возлюби́ла е҆сѝ, е҆го́же возжелѣ́ла е҆сѝ, е҆гѡ́же ра́ди пло́ть и҆знури́ла е҆сѝ, препобо́бнаѧ, молѝ ны́нѣ Хрⷭ҇та̀ ѡ҆ рабѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ да ми́лостивъ бы́въ всѣ́мъ на́мъ, ми́рное состоѧ́ні̇е да́руетъ почита́ющымъ е҆го̀.
Марі́и: Кого̀ ты̀ возлю́била, кого̀ избрала̀, длѧ кого̀ изнурѧ́ла плоть, Преподо́бнаѧ, того̀ Хрⷭ҇та молѝ ны́нѣ о раба́хъ, чтобы по ми́лости свое́й ко всѣ́мъ на́мъ онъ дарова́лъ ми́рное состоѧ́ні̇е почита́ющимъ Его̀.
Тро́иченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, нераздѣ́льнаѧ, е҆диносꙋщнаѧ, и҆ е҆стество̀ е҆ди́но, свѣ́тове и҆ свѣ́тъ, и҆ ст҃а трѝ и҆ е҆ди́но ст҃о, пое́тсѧ Бг҃ъ Трⷪ҇ца: но воспо́й, просла́ви, живо́тъ и҆ животы̀, душѐ, всѣ́хъ бг҃а.
Сла́ва: Тро́ица проста́ѧ, нераздѣ́льнаѧ, единосу́щнаѧ, и҆ еди́ное естество̀, свѣ́ты и҆ свѣ́тъ, трѝ свѧты̀е и҆ еди́ное свѧто̀е, Бг҃ъ – Тро́ица! – воспѣва́етсѧ въ пѣ́снѧхъ; воспо́й же и҆ ты̀ душа, просла́вь жи́знь и҆ жи́зни, Бг҃а всѣ́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Пое́мъ тѧ̀, блгⷭ҇ви́мъ тѧ̀, покланѧ́емсѧ тѝ, Бг҃ороди́тельнице, ꙗ҆́кѡ неразлу́чныѧ Трцⷪ҇ы породи́ла е҆сѝ е҆ди́наго Хрⷭ҇та̀ Бг҃а, и҆ сама̀ ѿве́рзла е҆сѝ на́мъ сꙋщымъ на землѝ небе́снаѧ.
И̑ нынѣ: Воспѣва́емъ тебѧ̀, благослвлѧ́емъ тебѧ̀, покланѧ́емсѧ тебѣ̀, Бг҃ороди́тельница; и҆бо ты̀ родила еди́наго изъ нераздѣ́льной Тро́ицы, Сы́на и Бг҃а, и҆ сама̀ отве́рзла длѧ насъ, живу́щихъ на землѣ̀, (селе́ні̇ѧ) небе́сныѧ.
Пѣ́снь и҃. і̇рмо́съ:
Е҆го́же во́инства:
Пѣ́снь и҃. і̇рмо́съ:
Кого̀ прославлѧ́ютъ во́инства:
Сле́зную, Сп҃се стклѧ́ницу ꙗ҆́кѡ мѵ́ро и҆стощава́ѧ на главу̀, зову́ ти, ꙗ҆́коже блудни́ца, млⷭ҇ти и҆́щꙋщаѧ: мольбꙋ приношу̀ и҆ оставле́ні̇е прі̇ѧ́ти.
И̑злива́ѧ сле́зы, какъ изъ сосу́да на главу̀, Спаси́тель, взыва́ю къ тебѣ̀ подо́бно блудни́цѣ, и́щущей милости; приношу̀ моле́ні̇е и҆ прошу̀ дарова́ть мнѣ̀ прощені̇е. Мф.26:7. Лк.7.
А̑ще и҆ никто́же ꙗ҆́коже а҆́зъ согрѣшѝ тебѣ̀, но ѻ҆ба́че прі̇имѝ и҆ менѐ, бл҃гоꙋтро́бне Сп҃се, стра́хомъ ка́ющасѧ и҆ любо́ві̇ю зову́ща: согрѣши́хъ тебѣ̀ е҆ди́ному, поми́луй мѧ̀ млⷭ҇тиве.
Хотѧ̀ никто̀ не согрѣши́лъ пред̾ тобо́ю, какъ ѧ҆, но, милосе́рдый Спаси́тель, прі̇имѝ и҆ менѧ̀, ка́ющагосѧ со стра́хомъ и҆ взыва́ющаго съ любо́ві̇ю: ѧ҆ согрѣши́лъ предъ тобо́ю еди́нымъ, ѧ҆ беззако́нствова́лъ, поми́луй менѧ̀.
Пощадѝ Сп҃се твоѐ созда́ні̇е, и҆ взыщѝ ꙗ҆́кѡ па́стырь поги́бшее, предварѝ заблу́ждшаго, восхитѝ ѿ во́лка, сотвори́ мѧ о҆вча̀ на па́ствѣ твои́хъ о҆ве́цъ.
Пощадѝ, Спаси́тель созда́ні̇е своѐ и҆ какъ па́стырь отъищѝ поте́рѧнную о́вцу; предохранѝ отъ во́лка (менѧ̀) заблу́ждшаго и҆ устро́й менѧ̀, (какъ) а́гнца, на па́ствѣ ове́цъ твои́хъ. Пс.118:176.
Е҆гда̀ суді̇ѐ сѧ́деши ꙗ҆́кѡ бл҃гоутро́бенъ, и҆ пока́жеши стра́шную сла́ву твою̀, Сп҃се: ѽ каковы́й стра́хъ тогда̀, пе́щи горѧ́щей, всѣ́мъ боѧ́щымсѧ нестерпи́магѡ суди́ща твоегѡ̀!
Когда ты, милосе́рдый, возсѧ́дешь какъ суді̇ѧ̀, и҆ откро́ешь стра́шную сла́ву свою̀, Хрⷭ҇тѐ; о, како́й у́жасъ тогда̀: пе́щь бу́детъ горѣ́ть и҆ всѣ̀ трепета́ть предъ вели́чі̇емъ суди́лища твоего̀! Мф.25:31.
Марі́и: Свѣ́та незаходи́магѡ мт҃и тѧ̀ просвѣти́вши, ѿ ѡ҆мраче́ні̇ѧ страсте́й разрѣшѝ: тѣ́мже вше́дши въ дх҃о́вную благода́ть, просвѣтѝ, Марі́е, тѧ̀ вѣ́рнѡ восхвалѧ́ющыѧ.
Марі́и: Ма́терь незаходи́маго свѣ́та, просвѣти́вши тебѧ̀, освободи́ла отъ мра́ка страсте́й; посему̀ воспрі̇ѧ́въ благода́ть Ду́ха, просвѣтѝ, Марі́ѧ, вѣ́рно прослалѧ́ющихъ тебѧ̀.
Марі́и: Чу́до но́во ви́дѣвъ ᲂу҆жаса́шесѧ бж҃е́ственный въ тебѣ̀ вои́стинну, мт҃и, Зѡсі́ма: а҆́ггл҃а бо зрѧ́ше во пло́ти, и҆ ᲂу҆́жасомъ ве́сь и҆сполнѧ́шесѧ, Хрⷭ҇та̀ поѧ̀ во вѣ́ки.
Марі́и: По и́стинѣ но́вое чу́до узрѣ́въ въ тебѣ̀, Ма́терь, блаже́нный Зоси́ма удиви́лсѧ; и́бо уви́дѣлъ а́нгела во пло́ти, и весь преиспо́лнилсѧ изумлені̇емъ, воспѣва́ѧ Хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.
Сла́ва: Безнача́льне Ѻ҆́ч҃е, Сн҃е собезнача́льне, Ѹ҆тѣ́шителю бл҃гі́й, Дш҃е пра́вый, Сло́ва Бж҃і̇ѧ Роди́телю, Ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна Сло́ве, Дш҃е живы́й и҆ зи́ждѧй, Трⷪ҇це е҆ди́нице, поми́луй мѧ.
Слава: Безнача́льный Оте́цъ, собезнача́льный Сы́нъ, Утѣшитль благі́й, Ду́хъ пра́вый. Роди́тель Сло́ва Бо́жі̇ѧ, Сло́во безнача́льнаго Отца̀, Ду́хъ живы́й и҆ зи́ждущі̇й, Тро́ица Еди́ница, поми́луй менѧ̀.
Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ ѿ ѡ҆броще́ні̇ѧ червлени́цы пречи́стаѧ, ᲂу҆́мнаѧ багрѧни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́вѣ твое́мъ пло́ть и҆стка́сѧ: тѣ́мже Бцⷣу вои́стинну тѧ̀ почита́емъ.
И̑ ны́нѣ: Какъ бы изъ пурпу́роваго нѣ́коего соста́ва, Пречи́стаѧ, внутрѝ чре́ва твоего̀ сотка́лась мы́сленнаѧ багрѧни́ца-пло́ть Еммануи́ла; посему̀ тебѧ, какъ Бг҃оро́дицу, по и́стинѣ мы̀ почита́емъ.
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ:
Безсѣ́меннаго зача́т:
Пѣ́снь ѳ҃. і̇рмо́съ:
Неизьѧсни́мо рождество̀:
Оу҆милосе́рдисѧ, спаси́ мѧ, сн҃е Дв҃довъ поми́луй, бѣсну́ющыѧсѧ сло́вомъ и҆сцѣли́вый, гла́съ же бл҃гоꙋтро́бный ꙗ҆́кѡ разбо́йнику мнѣ̀ рцы̀: а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, со мно́ю бу́деши въ раѝ, е҆гда̀ прі̇иду̀ во сла́вѣ мое́й.
Умилосе́рдись, спасѝ менѧ̀, поми́луй, сы́нъ Дави́довъ, сло́вомъ и҆зцѣлѧ́вші̇й бѣсну́ющихсѧ, и҆ изрекѝ мнѣ̀, какъ разбо́йнику, ми́лостивыѧ слова̀: и́стинно говорю̀ тебѣ̀; со мно́ю бу́дешь въ раю̀, когда прі̇иду̀ во сла́вѣ мое́й. Лк.23:43.
Разбо́йникъ ѡ҆глаго́ловаше тѧ̀, разбо́йникъ бг҃осло́вѧше тѧ̀, ѻ҆́ба бо на крⷭ҇тѣ сви́сѧста: но ѽ бл҃гоꙋтро́бне, ꙗ҆́кѡ вѣ́рному разбо́йнику твоему̀, позна́вшему тѧ̀ Бг҃а, и҆ мнѣ̀ ѿве́рзи две́рь сла́внагѡ ца́рстві̇ѧ твоегѡ̀.
Разбо́йникъ поноси́лъ тебѧ̀ и҆ разбо́йникъ Бо́гомъ исповѣ́дал̾ тебѧ̀, висѧѧ о́ба вмѣ́стѣ на крестѣ̀; но, Многоми́лостивый, ка́къ увѣ́ровавшему разбо́йнику, позна́вшему въ тебѣ̀ Бг҃а, отве́рзи и҆ мнѣ̀ две́рь сла́внаго твоего̀ ца́рстві̇ѧ.
Тва́рь содрога́шесѧ, распина́ема тѧ̀ ви́дѧщи, го́ры и҆ ка́мені̇ѧ стра́хомъ распада́хусѧ, и҆ землѧ̀ сотрѧса́шесѧ, и҆ а҆́дъ ѡ҆бнажа́шесѧ, и҆ соѡмрача́шесѧ свѣ́тъ во днѝ, зрѧ̀ тебѐ, пригвожде́на ко крⷭ҇тꙋ.
Тва́рь содрага́лась, ви́дѧ тебѧ̀ распина́емымъ, го́ры и҆ ка́мни разсѣда́лись отъ у́жаса, землѧ̀ колеба́лась, а́дъ упразднѧ́лсѧ, и҆ свѣ́тъ средѝ днѧ̀ помрача́лсѧ, взира́ѧ на тебѧ̀, І̇ису́се, пригвожде́ннаго (ко кресту̀) пло́ті̇ю. Мф.27:51. Лк.23:45.
Досто́йныхъ покаѧ́ні̇ѧ плодѡ́въ не и҆стѧжѝ ѿ менѐ, и҆́бо крѣ́пость моѧ̀ во мнѣ̀ ѡ҆скꙋдѣ̀: се́рдце мнѣ̀ да́руй при́снѡ сокруше́нное, нищету же дх҃о́вную, да сі̇ѧ̑ тебѣ̀ принесу̀, ꙗ҆́кѡ прі̇ѧ́тную же́ртву, е҆ди́не Сп҃се.
Плодо́въ досто́йныхъ покаѧ́ні̇ѧ не тре́буй отъ менѧ̀; и́бо крѣ́пость моѧ̀ оску́дѣла во мнѣ̀; да́руй мнѣ̀ всегда̀ се́рдце сокруше́нное и҆ нищету̀ духо́вную, чтобы и́хъ, как̾ благопрі̇ѧ́тную же́ртву, ѧ҆ прине́с тебѣ̀, еди́ный Спаси́тель.
Суді̇ѐ мо́й и҆ вѣ́дче мо́й, хотѧ́й па́ки прі̇итѝ со А҆́ггл҃ы, суди́ти мі́ру всему̀, ми́лостивнымъ твои́мъ ѻ҆́комъ тогда̀ ви́дѣвъ мѧ̀, пощадѝ и҆ ᲂу҆ще́дри мѧ̀, І̑и҃се, па́че всѧ́кагѡ е҆стества̀ человѣ́ча согрѣши́вша.
Суді̇ѧ̀ мо́й, вѣ́дущі̇й менѧ̀! Когда опѧ́ть прі̇и́дешь ты̀ съ А҆́нгелами, чтобы суди́ть весь мі̇ръ, тогда воззрѣ́въ на менѧ̀ ми́лостивымъ, о́комъ твои́мъ, І̇ису́се, пощадѝ и҆ поми́луй менѧ̀, согрѣши́вшаго бо́лѣ́е всего̀ ро́да человѣ́ческаго.
Марі́и: Оу҆диви́ла е҆сѝ всѣ́хъ стра́нным̾ житі̇е́мъ твои́мъ, а҆́гглѡвъ чи́ны, и҆ человѣ́кѡвъ собо́ры, невеще́ственнѡ пожи́вши и҆ е҆стество̀ преше́дши: и҆́мже ꙗ҆́кѡ невеще́ственныма нога́ма вше́дши Марі́е, І̑орда́нъ прешла̀ е҆сѝ.
Марі́и: Необыча́йною жи́зні̇ю свое́ю ты удиви́ла всѣ́хъ – и чи́ны а́нгельскі̇е и҆ со́нмы человѣ́ческі̇е, пожи́въ невеще́ственно и҆ препобѣди́въ приро́ду; посему̀, Марі́ѧ, ка́къ бы безпло́тнаѧ, ты̀ перешла̀ І̇орда́нъ свои́ми стопа́ми.
Марі́и: Оу҆ми́лостиви Созда́телѧ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, преподо́бнаѧ мт҃и, и҆зба́витисѧ ѡ҆ѕлобле́ні̇й и҆ скорбе́й, ѻ҆́крестъ напа́дающихъ: да и҆зба́вившесѧ ѿ напа́стей, возвели́чимъ непреста́ннѡ просла́вльшаго тѧ̀ Гдⷭ҇а.
Марі́и: Преклонѝ Творца̀ на ми́лость къ восхвалѧ́ющимъ тебѧ̀, преподо́бнаѧ ма́терь, чтобы нам̾ изба́витьсѧ отъ огорче́ні̇й и҆ скорбе́й, отовсю́ду напада́ющихъ на насъ, дабы изба́вившись отъ искуше́ні̇й мы̀ непреста́ннѡ велича́ли прсла́вившаго тебѧ̀ Го́спода.
А҆ндре́ю: А҆ндре́е чтⷭ҇ны́й и҆ ѻ҆́ч҃е треблаже́ннѣйші̇й, па́стырю Кри́тскі̇й, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ воспѣва́ющих̾ тѧ̀: да и҆зба́вимсѧ всѝ гнѣ́ва и҆ ско́рби и҆ тлѣ́ні̇ѧ и҆ прегрѣше́ні̇й безмѣ́рныхъ, чту́щі̇и твою̀ па́мѧть вѣ́рнѡ.
А̑ндре́ю: А҆ндре́й досточти́мый, оте́цъ преблаже́ннѣйші̇й, па́стырь Кри́тскі̇й! не престава́й моли́тьсѧ за воспѣва́ющихъ тебѧ̀, дабы изба́витьсѧ от̾ всѧ́каго гнѣ́ва, ско́рби, тлѣ́ні̇ѧ и҆ безчи́сленныхъ прегрѣше́ні̇й на́мъ, вѣ́рно почита́ющимъ па́мѧть твою̀.
Тро́иченъ: Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, Сн҃а превознесе́мъ, бж҃е́ственному Дх҃у вѣ́рнѡ поклони́мсѧ, Трⷪ҇цѣ нераздѣ́льнѣй, е҆ди́ницѣ по существу̀, ꙗ҆́кѡ свѣ́ту и҆ свѣ́тѡмъ, и҆ животу̀ и҆ животѡ́мъ, животворѧ́щему и҆ просвѣща́ющему концы̀.
Сла́ва: Просла́вимъ Отца̀, превознесе́м Сына, съ вѣ́рою поклони́мсѧ боже́ственному Ду́ху, Тро́ицѣ нераздѣ́льной, Еди́ницѣ по существу̀, какъ свѣ́ту и҆ свѣ́тамъ, жи́зни и҆ жи́знѧмъ, животворѧ́щей и҆ просвѣща́ющей концы̀ (вселе́нной).
Бг҃оро́диченъ: Гра́дъ тво́й сохранѧ́й, Бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ: въ тебѣ̀ бо се́й вѣ́рнѡ ца́рствуѧй, въ тебѣ̀ и҆ ᲂу҆твержда́етсѧ, и҆ тобо́ю побѣжда́ѧй побѣжда́етъ всѧ́кое и҆скуше́ні̇е и҆ плѣнѧ́етъ ра́тники, и҆ прохо́дитъ послуша́ні̇е.
И̑ ны́нѣ: Сохранѧ́й гра́дъ тво́й, пречи́стаѧ Бг҃ороди́тельница; и́бо твое́ю си́лою ца́рствуѧ тве́рдо, онъ тобо́ю и укрѣплѧ́етсѧ; чрезъ тебѧ побѣжда́ѧ преодолѣва́етъ всѧ́кое искушені̇е, торжеству́етъ над̾ врага́ми и҆ де́ржитъ (и́хъ) въ подчине́ні̇и.
Та́же пое́мъ ѻ҆́ба ли́ка: Безсѣ́меннагѡ зача́ті̇ѧ: