Празднование:

История

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри "Уми­ле­ние" Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­ская при­над­ле­жа­ла пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му Са­ров­ско­му, бы­ла его ке­лей­ной ико­ной. Еле­ем от лам­па­ды, го­рев­шей пе­ред этой свя­той ико­ной, пре­по­доб­ный по­ма­зы­вал боль­ных, ко­то­рые по­лу­ча­ли по­сле по­ма­за­ния ис­це­ле­ние. По­движ­ник на­зы­вал ико­ну "Уми­ле­ние" - "Всех ра­до­стей Ра­дость", и пе­ред ней он скон­чал­ся на мо­лит­ве 2 ян­ва­ря 1833 го­да. По­сле смер­ти пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма са­ров­ский на­сто­я­тель о. Ни­фонт от­дал свя­тую ико­ну "Всех ра­до­стей Ра­дость" сест­рам Ди­ве­ев­ской Се­ра­фи­мов­ской оби­те­ли.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской, глас 4

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Перевод: К Богородице с сердечным сокрушением обратимся все, обремененные грехами, целуя Ее чудотворную икону Умиление и взывая со слезами: «Владычица, прими молитву недостойных рабов Твоих и подай нам, просящим, великую Твою милость».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской, глас 3

Ю́же подража́я непло́дную смоко́вницу,/ аз, окая́нный, умиле́ния плода́ отню́д не приношу́ и посече́ния страшу́ся,/ но, взира́я к чудотво́рней ико́не Твое́й Умиле́ния, Влады́чице,/ стеню́ от се́рдца и вопию́:/ умили́ся, Благосе́рдая,/ и мне, окамене́нному се́рдцем,// благоволи́ пода́ти душе́вное и серде́чное умиле́ние.

Перевод: Подражая неплодной смоковнице (Лк.13:6-9), я, окаянный, совсем не приношу плода смирения и боюсь усекновения, но, взирая на чудотворную икону Твою Умиление, Владычица, сердечно воздыхаю и взываю: «Помилуй, Милосердная, и меня, окаменевшего сердцем, облагодетельствуй и подай душевное и сердечное смирение».

показать все
 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

 
 
 
 

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 
 
 
 

Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Серафимо-Дивеевской

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния Сокро́вище и ми́лости Исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, подаждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не ли́ши нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Умиление» Серафимо-Дивеевская

[из рукопи́сных ака́фистников Серафи́мо-Диве́евскаго монастыря́]

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
21 октября 2016 года (журнал № 96)

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ нам дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти, Богоро́дице. Ты же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бед нас изба́ви, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

И́кос 1

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся дни подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию всех ра́достей Тя наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м;

ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная;

ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная;

ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая;

ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние.

Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и дев велича́ние;

ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние;

ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 2

Ви́дев себе́ боле́знию зе́льною одержи́ма, блаже́нный Серафи́м усе́рдно моля́ше Тя, Богоро́дице Де́во, о по́мощи и исцеле́нии, и се́, а́бие предста́ла еси́ ему́ во све́те Небе́снем со апо́столома Петро́м и Иоа́нном Богосло́вом и, ре́кши: "Сей от ро́да На́шего есть", исцеле́ние ско́ро ему́ дарова́ла еси́, да пое́т немо́лчно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в свое́ исцеле́ние, Твои́м посеще́нием благода́тным соверши́вшееся, блаже́нный Серафи́м прославля́ше, Богоро́дице, ве́лию к нему́ Твою́ ми́лость, ико́ну же святу́ю благогове́йно почита́ше и сию́ благода́ти прича́стну именова́ше, е́йже и мы ны́не покланя́ющеся, си́це Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, обра́довавшая избра́нника Бо́жия Твои́м посеще́нием;

ра́дуйся, в неду́зе исцеле́ние ему́ пода́вшая скоропредста́тельно.

Ра́дуйся, при́сным Своему́ ро́ду ми́лостиво его́ наре́кшая;

ра́дуйся, открове́нии Боже́ственными его́ просвети́вшая.

Ра́дуйся, в тече́нии жи́зни его́ многокра́тно ему́ явля́вшаяся;

ра́дуйся, на по́двиги поста́ и моли́твы неви́димо его́ укрепля́вшая.

Ра́дуйся, в пустынножи́тии и затво́ре сла́дкая его́ Собесе́днице;

ра́дуйся, от враг ви́димых и неви́димых держа́вная его́ Засту́пнице.

Ра́дуйся, и нам гре́шным явля́ющая от ико́ны Твоея́ мно́гия ми́лости и щедро́ты;

ра́дуйся, и нас недосто́йных не лиша́ющая Твои́х благодея́ний благода́тных.

Ра́дуйся, неду́ги на́ша врачу́ющая безме́здно;

ра́дуйся, печа́ли на́ша утоля́ющая радостотво́рно.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 3

Си́ла Бо́жия де́йствоваше чрез святу́ю ико́ну Твою́, Умиле́ние имену́емую, Богоро́дице Пречи́стая, егда́ сия́ в ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма пребыва́ше и исцеле́ния ве́рным источа́ше, и́же отвсю́ду к нему́ прихожда́ху и от Тебе́ мно́гия да́ры благода́тныя улуча́ху, благода́рно пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я ве́ру и любо́вь к Тебе́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м по Бо́зе всю наде́жду свою́ на Тя возлага́ше, ико́ну же Твою́ святу́ю благогове́йно почита́ше, свещи́ и еле́й пред не́ю возжига́я и те́пле моля́ся Тебе́, да бу́деши ему́ Помо́щница во спасе́ние. О сем и мы Тя мо́лим, Преблага́я, и со усе́рдием пое́м:

Ра́дуйся, свеще́ всеми́рная, мрак язы́ческий просвети́вшая Све́том Христо́вым;

ра́дуйся, Ста́мно всезлата́я, в не́йже угото́вася Хлеб Небе́сный.

Ра́дуйся, денни́це Со́лнца пра́вды;

ра́дуйся, заре́ невече́рняя безсме́ртныя жи́зни.

Ра́дуйся, па́дшаго челове́ческаго естества́ обновле́ние;

ра́дуйся, дре́вния вражды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, ра́достное святы́х созерца́ние;

Ра́дуйся, сла́досте, услади́вшая го́речь грехо́вную.

Ра́дуйся, о́блаче, ро́су спаси́тельную источи́вый;

ра́дуйся, алава́стре, ми́ра Боже́ственнаго по́лный.

Ра́дуйся, окамене́нных серде́ц умягче́ние;

ра́дуйся, ве́ры и благоче́стия возраще́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 4

Бу́ри грехо́вныя избежа́ти и в ти́хое приста́нище покая́ния приити́ помози́ нам, Пречи́стая Де́во, Искупи́теля и Спаси́теля душ на́ших ро́ждшая и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; простри́ к Нему́ богоно́снеи Твои́ ру́це и умоли́ Его́ бла́гость вся ны поми́ловати и спасти́, да благода́рне пое́м Ему́ о Тебе́ славосло́вия песнь: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше о премно́гих чудесе́х Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я явле́нных и присноявля́емых ве́рным, ра́дуемся мы гре́шнии, я́ко дарова́ла еси́ нам таковы́й благода́тный зало́г Твоего́ к нам благоволе́ния, Всеблага́я, и от ра́достных и благода́рных усте́н сицево́е прино́сим Ти пе́ние:

Ра́дуйся, оби́тель дев под Ма́терний покро́в Твой ми́лостиво прие́мшая;

ра́дуйся, оби́тель ма́лую и убо́гую распространи́вшая и духо́вно обогати́вшая.

Ра́дуйся, обетова́ние Твое́, пра́ведному Серафи́му о ней изрече́нное, ве́рно испо́лнившая;

ра́дуйся, ико́ною Твое́ю пребыва́ти в ней изво́лившая.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша пресвята́я;

ра́дуйся, Ма́ти на́ша преблага́я.

Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам;

ра́дуйся, вдов и сиро́т Попечи́тельнице благоми́лостивая.

Ра́дуйся, заступле́ние на́ше от враго́в неви́димых;

ра́дуйся, Помо́щнице на́ша в неча́янных беда́х.

Ра́дуйся, стено́, огражда́ющая нас от грехо́вных собла́знов ми́ра;

ра́дуйся, покро́ве, покрыва́яй всех к Тебе́ притека́ющих.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, лучи́ Бо́жия благода́ти неви́димо испуща́ет и ду́ши ве́рных озаря́ет. Сию́ и мы с ве́рою и благогове́нием лобыза́юще, в ско́рбех утеше́ние, в боле́знех врачество́ безме́здное от Тебе́, Влады́чице, прие́млем, и славосло́вяще многопе́тое и преблагослове́нное и́мя Твое́, ра́достно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дев Тя, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м в пресла́вный день Благове́щения, прише́дшую к нему́ в смире́нную его́ ке́ллию со А́нгелы, Предте́чею, Богосло́вом и ли́ком святы́х дев, ра́дости преми́рныя испо́лнися, и сия́ше лице́ его́ ста́рческое красото́ю Небе́сною. Ты же, сла́вою Боже́ственною его́ озаря́ющи, ми́лостиво бесе́довала еси́ с ним, я́коже со дру́гом при́сным, обетова́нии благи́ми возвеселя́ющи ду́шу его́ и си́ми подвиза́ющи нас вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, обра́дованная Присноде́во;

ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Ра́дуйся, Цари́це Го́рних и до́льних;

ра́дуйся, Предводи́тельнице де́вственных ликостоя́ний.

Ра́дуйся, от Небе́сных высо́т посеща́ющая земноро́дных;

ра́дуйся, явля́ющая лице́ Твое́ пречи́стое избра́нником Бо́жиим.

Ра́дуйся, ли́ки святы́х, спутеше́ствующия Тебе́, име́вшая;

ра́дуйся, собо́р святы́х дев с Собо́ю приве́дшая.

Ра́дуйся, де́ве смире́нней и трепе́щущей явле́ния Твоего́ сла́ву показа́вшая;

ра́дуйся, бесе́ды Твоея́ Боже́ственныя ту удосто́ившая.

Ра́дуйся, ста́рца Серафи́ма посеще́нием Твои́м облагода́тствовавшая;

ра́дуйся, с ним и вся ны духо́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 6

Пропове́дуемо и везде́ похваля́емо есть от ве́рных посеще́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, его́же преподо́бнаго Серафи́ма сподо́била еси́. Сие́ посеще́ние Твое́ всеблаго́е и мы днесь благогове́йно воспомина́юще, благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим, Пречи́стая, и хвале́бно восклица́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ сия́ние сла́вы Небе́сныя в смире́нней ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма, егда́ от Го́рних высо́т пришла́ еси́, Богоро́дице, с ли́ком святы́х того́ посети́ти. Сего́ же не терпя́щи зре́ти, де́ва сотаи́нница Боже́ственнаго виде́ния ниц паде́ на зе́млю, но ми́лостиво ту воздви́гла еси́, Влады́чице, и преми́лостивыя глаго́лы Твоя́ ей прорекла́ еси́. Таково́му благоснизхожде́нию Твоему́ дивя́щеся, с любо́вию и благогове́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Де́во всеблага́я, де́вство похвали́вшая де́ве земне́й;

ра́дуйся, вене́ц Ца́рствия Небе́снаго ей обеща́вшая за ве́рность Жениху́ Христу́.

Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая и пева́емая от Херуви́м;

ра́дуйся, Арха́нгелы окружа́емая и сла́вимая от Серафи́м.

Ра́дуйся, Предте́чу, Богосло́ва и лик святы́х дев с Тобо́ю в явле́нии чуде́сно показа́вшая;

ра́дуйся, в явле́нии Твое́м обетова́ния блага́я избра́ннику Бо́жию дарова́вшая.

Ра́дуйся, сбытие́м обетова́ний Твои́х и́стину явле́ния Твоего́ засвиде́тельствовавшая;

ра́дуйся, на́ше похвало́ и утвержде́ние.

Ра́дуйся, оби́телей и́ноческих ми́лостивое попече́ние и призре́ние;

ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы Боже́ственная ле́пота.

Ра́дуйся, по́стников и преподо́бных та́йное утеше́ние;

ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да непосты́дное упова́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 7

Хотя́щим нам, Влады́чице, лобыза́ти святу́ю и всечестну́ю Твою́ ико́ну, не возбрани́ нам сие́ грехо́в ра́ди на́ших, и я́ко многоблагоутро́бная Ма́ти ми́лостиваго Бо́га, не возгнуша́йся на́ших нечи́стых усте́н, но приими́ нас ми́лостиво, припа́дающих к Тебе́ с любо́вию, да́ры благода́тныя ще́дро нам подава́ющи от многочуде́снаго Твоего́ о́браза, да зове́м со умиле́нием Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно и свя́то сконча́тися благоволи́ла еси́, Влады́чице, избра́ннику Твоему́, блаже́нному Серафи́му: той бо коленопреклоне́нный на моли́тве пред ико́ною Твое́ю свято́ю предаде́ пра́ведную ду́шу свою́ в ру́це Бо́жии, и оты́де от земны́х на Го́рняя, созерца́ти сла́ву Твою́ Небе́сную и вы́ну зре́ти Тя, Цари́це А́нгелов, Ю́же мы земни́и немо́лчно ублажа́ем и пое́м Ти ра́достно:

Ра́дуйся, ми́ра Го́рняго перве́йшее украше́ние;

ра́дуйся, ми́ра до́льняго всекре́пкое огражде́ние.

Ра́дуйся, от Небе́снаго всесвята́го Твоего́ жили́ща приника́ющая к земноро́дным;

ра́дуйся, от оби́телей Го́рних снизходя́щая в юдо́ль на́шу многоско́рбную и многогрехо́вную.

Ра́дуйся, отира́ющая сле́зы от оче́с пла́чущих и пе¬ча́льных;

ра́дуйся, влива́ющая отра́ду и утеше́ние в сердца́ огорче́нных.

Ра́дуйся, вдови́ц неиму́щих некра́домое бога́тство;

ра́дуйся, безма́терних сиро́т призре́ние и покро́ве.

Ра́дуйся, и́ноков Помо́щнице всеизря́дная;

ра́дуйся, и́нокинь Предста́тельнице всесвята́я.

Ра́дуйся, целому́дрия христиа́нскаго нача́ло и осно¬ва́ние;

ра́дуйся, де́вства пречу́дная красото́.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 8

Стра́нно есть ви́дети, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Де́во, си́лою Бо́жиею благода́ти преисполня́ется и ди́вная чудеса́ источа́ет благоволе́нием Твои́м, Всеблага́я. Сию́ и мы стяжа́вше во утеше́ние и цельбу́, благода́рственно Тя сла́вим, Влады́чице Пречи́стая, и пое́м ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву А́нгельскую песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся до́брая и поле́зная да́руеши нам, Богоро́дице, от всечестна́го и многочуде́снаго Твоего́ о́браза: умиля́еши ду́ши на́ша и врачу́еши боле́зни на́ша, я́ко вои́стинну многоблагоутро́бная Ма́ти чад Твои́х, о Христе́ Бо́зе. Те́мже по достоя́нию блажи́ма еси́ от нас благохвале́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, от восто́ка и до за́пада сла́вимая и превозноси́мая;

ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в пева́емая и блажи́мая.

Ра́дуйся, душеполе́зных даро́в Пода́тельнице незави́стная;

ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́г Цели́тельнице благода́тная.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо;

ра́дуйся, огорче́нных отра́до.

Ра́дуйся, гони́мых прибе́жище;

ра́дуйся, ве́рных кре́пкое заступле́ние.

Ра́дуйся, неве́рных обраще́ние;

ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми всех удивля́ющая.

Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю нас посеща́ющая;

ра́дуйся, преи́скренне спасти́ся всем хотя́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 9

Вси ро́ди христиа́нстии и́мут Тя, Влады́чице, Помо́щницу изря́дную: я́коже бо обеща́ла еси́ во всечестне́м Твое́м успе́нии не оста́вити нас си́рых и безпомо́щных, та́ко и до днесь сие́ обетова́ние всеблаго́е исполня́еши в Це́ркви Христо́ве на земли́, Богоро́дице Де́во, ущедря́ющи и спаса́ющи лю́ди, ве́рно Тя сла́вящия и правосла́вно пою́щия Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ оби́лие щедро́т и ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вити же Тя по достоя́нию недоумева́ют у́ми безпло́тнии, оба́че Блага́я су́щи, не возгнуша́йся и на́ших недосто́йных похва́л, и́хже любо́вию Тебе́ прино́сим и дерза́ем воспева́ти Тя си́це:

Ра́дуйся, луно́ по́лная, нощь грехо́в на́ших просвеща́ющая;

ра́дуйся, кре́пким сия́нием Твои́м мглу страсте́й на́ших разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Путеводи́тельнице заблу́ждших;

ра́дуйся, Вразуми́тельнице бу́иих.

Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице целому́дрия;

ра́дуйся, де́вства покро́ве и огражде́ние.

Ра́дуйся, оби́тель дев благоустро́ившая пречу́дно;

ра́дуйся, я́вльшая ей Твое́ благоволе́ние о́бразом Свои́м всечестны́м.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя коне́ц благи́й да́рующая;

ра́дуйся, лю́бящия и чту́щия Тя непосрамля́ющая.

Ра́дуйся, еди́на до́брая и благослове́нная в жена́х;

ра́дуйся, еди́на чи́стая и непоро́чная Присноде́во,

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 10

Спаси́телю Бо́гу плоть взаимода́вшая, нетле́нная и Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, очи́сти нас, оскверне́нных грехи́ мно́гими, иссо́пом моли́тв Твои́х святы́х, в целому́дрии и чистоте́ утверди́ и сподо́би богоуго́дно и пра́ведно препроводи́ти житие́ сие́ земно́е, да благоугоди́вше Христу́ Бо́гу, унасле́дуем Ца́рствие Его́ Небе́сное и со святы́ми воспое́м Ему́ побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем душа́м христиа́нским, уневе́стившимся Небе́сному Жениху́, я́же в треволне́нии страсте́й обрета́ют всегда́ кре́пкую Твою́ по́мощь. Мо́лим Тя, Всеблага́я, не попусти́ и нам гре́шным поги́бнути во бла́те страсте́й, но простри́ нам держа́вную десни́цу Твою́ и возста́ви нас на покая́ние и целому́дренное житие́, да благода́рно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, приста́нище ти́хое пловце́м жите́йскаго мо́ря;

ра́дуйся, прибе́жище благооти́шное утомле́нным бу́рею страсте́й.

Ра́дуйся, Спору́чнице покая́ния гре́шных;

ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примире́ние.

Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго изве́стное умоле́ние;

ра́дуйся, всежела́тельное и всесла́дкое святы́х утеше́ние.

Ра́дуйся, Го́рних А́нгельских во́инств удивле́ние;

ра́дуйся, му́ченических све́тлых полко́в непрестаю́щее велича́ние.

Ра́дуйся, пра́ведных жен всевеселя́щее ра́дование;

ра́дуйся, дев святы́х ве́нче.

Ра́дуйся, преподо́бных многопе́тая сла́во.

ра́дуйся, святи́телей в пра́вей ве́ре укрепле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти, Богоро́дице Пречи́стая, свято́ю и многочуде́сною ико́ною Твое́ю осеня́еми и моли́твами ста́рца Серафи́ма укрепля́еми. О держа́вном же заступле́нии Твое́м ра́дующеся, вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, озаря́еши мра́чныя на́ша ду́ши среди́ суеве́рия и неве́рия на́ших дней. Зря́ще же ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ико́ны Твоея́ нам источа́емыя, Всеблага́я, и припа́дающе к ней, си́це Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Правосла́вия утвержде́ние;

ра́дуйся, ве́ры Христо́вы распростране́ние.

Ра́дуйся, ересе́й и раско́лов посрамле́ние;

ра́дуйся, неве́рия искорене́ние.

Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми ве́рныя утеша́ющая;

ра́дуйся, милосе́рдием Твои́м гре́шники неоставля́ющая.

Ра́дуйся, в час кончи́ны упова́ющим на Тя помога́ющая;

ра́дуйся, лю́бящим Тя любо́вию свято́ю воздаю́щая.

Ра́дуйся, в ско́рбех и беда́х на по́мощь ускоря́ющая;

ра́дуйся, боле́зни неисце́льныя врачу́ющая.

Ра́дуйся, скоропослушли́вая к моли́твам смире́нным;

ра́дуйся, проше́ния блага́я предваря́ющая исполне́нием.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия от и́коны Твоея́, Богоро́дице Де́во, исходя́щая, осеня́ет оби́тель дев, избра́нником Твои́м Серафи́мом собра́нную и устро́енную до́бре. Сию́ ико́ну Твою́, я́ко зало́г благоволе́ния Твоего́, ди́вно стяжа́вше, сла́вим и велича́ем Тя, Влады́чице преми́лостивая, и ра́бски вопие́м всех Творцу́: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще милосе́рдие Твое́ неисче́тное и мно́гая Твоя́ чудеса́, Де́во Всепе́тая, ра́дуемся мы гре́шнии, зря́ще на ико́не лик Тво́й святы́й, умиле́ния преиспо́лненный, и́же и в на́ша ду́ши умиле́ние влива́ет и к моли́твам усе́рдным нас привлека́ет, да си́це Тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Клас спаси́тельный челове́ком израсти́вшая;

ра́дуйся, Ле́ствице Небе́сная, Е́юже сни́де Бог.

Ра́дуйся, Горо́ несеко́мая, усыре́нная Ду́хом Святы́м;

ра́дуйся, Ски́ние селе́ния Вы́шняго.

Ра́дуйся, Свята́я Святы́х превосходя́щая;

ра́дуйся, Клеще́ та́инственная, угль Божества́ неопа́льно прие́мшая.

Ра́дуйся, хла́дная сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду воспламеня́ющая;

ра́дуйся, нечистоту́ душ на́ших благода́тию очища́ющая.

Ра́дуйся, на по́двиги духо́вныя неви́димо нас укрепля́ющая;

ра́дуйся, исполня́ти веле́ния Христо́ва нам помога́ющая.

Ра́дуйся, душевре́дныя на́выки в нас искореня́ющая.

ра́дуйся, стра́сти душетле́нныя попаля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 13

О Всепе́тая Ма́ти! О Цари́це всеми́лостивая! Богоро́дице Всеблага́я! Умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити нас гее́нны о́гненныя и сподо́бити спасе́нных ча́сти, да со избра́нными воспое́м Ему́ во ве́ки: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.

И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния сокро́вище и ми́лости исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, пода́ждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей [или́: святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не лиши́ нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист Пресвятой Богородице УМИЛЕНИЕ

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Умиление» Серафимо-Дивеевская (2-й)

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Разрешено Издательским Советом Русской Православной Церкви для келейного чтения

Кондак 1

Избранная от всех родов Заступнице вселенныя, похвальный глас Твоих рабов приемши, Всеблаженная, избави нас от всяких бед, да пред иконою Твоею и мы архангельский привет поем усердною душею:

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Икос 1

Архангел Божий Гавриил, началовождь Небесных Сил, предста Тебе, Отроковице, Совет Превечный открывая и еже «Радуйся» вещая: «Ты Мати будеши Владыце». Тому последующе верно, дерзаем вси нелицемерно воспети радостный сей глас Тебе, молящейся о нас:

Радуйся, рождшая Жизнь всем утробо; радуйся, грешнаго мира спасение.

Радуйся, Сын Твой воскресе от гроба; радуйся, Евиных слез избавление.

Радуйся, древняго змия поправшая; радуйся, узы греха растерзавшая.

Радуйся, радость женам несказанная; радуйся, Божия милости дверь.

Радуйся, Ангелов песнь непрестанная; радуйся, Богу избранная Дщерь.

Радуйся, твари всея ожидание; радуйся, грешником всем упование.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 2

Видяще образ Твой сей «Умиление», токи целебныя всем источающий, тепле к нему притекаем смиреннии, в нуждах и скорбех спасения чающе. Ты же Христа умоли, яко Мати, всяко прошение нам даровати, яко да присно Тому воспоим песнь благодарну пред образом сим: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный стяжа Серафим, тяжким недугом лежа одержим; Тя бо моляше болезнь исцелити. Ты же, Благая, пришедши во сне, кротце предстала ему в тишине, отроку жизнь обещавши продлити. Темже, от смерти Тобою спасенный, сладце воспе Серафим умиленный:

Радуйся, высшая неба небес; радуйся, Мати Господня святая.

Радуйся, рождшая Бездну чудес; радуйся, стамно щедрот всезлатая.

Радуйся, Ты бо нам милость являеши; радуйся, всяку болезнь исцеляеши.

Радуйся, душ и телес врачевство; радуйся, падших благое возстание.

Радуйся, горних умов торжество; радуйся, грешников к Небу воззвание.

Радуйся, Бога за нас умоляеши; радуйся, вражию сеть сокрушаеши.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 3

Силою Вышняго дивно храним, в силу от силы в душе преспеваше в юности чистей святый Серафим. В храм Пресвятыя усердно хождаше и, умиленно молитву творя, сердцем хвалу во псалмех восписуя, Бога Всещедраго благодаря, присно пояше Ему Аллилуиа.

Икос 3

Имея Тя Спутницу верную в жизни, остави избранник Твой юный отчизну, в обитель Саровскую путь направляя. Слагая бо в сердце Твоя словеса, отечество мняше свое Небеса, пустынных живот на земли ублажая. И, слышав: «От нашего рода есть сей», Тебе воспеваше, надежде своей:

Радуйся, веры звездо путеводная; радуйся, Кормчая жизни моей.

Радуйся, Спутнице, к Богу доходная; радуйся, крове от бури страстей.

Радуйся, к Богу бо нас управляеши; радуйся, душу спасти вразумляеши.

Радуйся, правды стезе незаблудная; радуйся, мосте, горе возводяй.

Радуйся, нищим Помощнице чудная; радуйся, венче, сердца веселяй.

Радуйся, в Царствие нас призываеши; радуйся, двери рая отверзаеши.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 4

Бури житейския скоро спасает Божия Мати вдовицу блаженную, жребий вручити ей Свой обещает, землю возделати благословенную. Темже, Пречистыя воли послушна, в путь неизвестный отходит вдовица, претерпевающи вся благодушно, дондеже в жребий святый водворится, Девы глагола в терпении ждущи, Богу же Сыну прилежно поющи: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша вдовица глагол долгожданный, в тонцем дремании ей провещанный: «Зде есть в Дивееве место Мое, зде есть Мой жребий четвертый избранный, зде ты положиши кости твоя, девам пристанище прежде создавши». Темже вдовица, от ложа воставши, Матери Света за радость святую светло поет похвалу таковую:

Радуйся, Света обитель блаженная; радуйся, Богом избранный удел.

Радуйся, скиние Бога священная; радуйся, добрых сокровище дел.

Радуйся, милости море безбрежное; радуйся, душ тишино безмятежная.

Радуйся, вдов к чистоте окормление; радуйся, девства сосуде драгий.

Радуйся, в старости сил укрепление; радуйся, в юности жезле благий.

Радуйся, Дево Марие нетленная; радуйся, Господом благословенная.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 5

Божия Матере гласу внимающи, храм Ея имени вдова созидает; малое стадо сирот собирающи, во благочестии тех возращает. Тако в Дивееве Божие семя в добрую землю вложися во время, плод же в терпении свой принесе, яко да мы от плода днесь вкушающе, Матерь Благую Творца небесе благодарим, о Ней песнь воспевающе: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши первоначальница мати, яко обитель начат возрастати, Девы Марии словес в исполнение, малое стадо свое поручает старцем Саровским и мудро вверяет паствы духовное все окормление. И, преспевающи в жизни своей, благодарящи источник чудес, Деву Марию, за помощь с Небес, песни слагает похвальныя Ей:

Радуйся, тихая наша отрадо; радуйся, имя Тебе Умиление.

Радуйся, Мати словеснаго стада; радуйся, места сего прославление.

Радуйся, нам бо покров простираеши; радуйся, нас ко Христу собираеши.

Радуйся, девам Ты светлый чертог; радуйся, сирых от бед ограждаеши.

Радуйся, Тя бо послушает Бог; радуйся, плачущих всех утешение.

Радуйся, немощи наша терпящая; радуйся, нас во благих богатящая.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 6

Бысть проповедница милостей всех в своем житии Александра честная. Божие Имя всегда во устех, в сердце и мысли молитва святая. Слезныя токи Тебе приношаше, Тя, Живоносный Источниче, чтущи, труд же дневный неустанно творяше, духом горящи и Богу поющи: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявающи свет благодати в дивном Дивееве, Божия Мати Свой омофор простирает над ним, козни врага и наветы людския, немощи духа и страсти плотския, нужды, обычныя людем земным, — вся утоляет Царица благая, скоро Своим сиротам помогает. Темже, поюще Тоя чудеса, радостно рцем Ей сия словеса:

Радуйся, свете спасения благостный; радуйся, чистых сердец красото.

Радуйся, совести мире, всем сладостный; радуйся, духа любве широто.

Радуйся, цветниче благоухающий; радуйся, жезле, враги устрашающий.

Радуйся, в немощи помощь всесильная; радуйся, в скорби утехо с Небес.

Радуйся, в скудости пище обильная; радуйся, вышшая всяких словес.

Радуйся, Божий бо гнев утоляеши; радуйся, милость на нас призываеши.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 7

Хотящи оставити мир сей растленный, блаженная вкупе сирот собирает и Матере Бога удел, ей врученный, Пахомия старца блюсти умоляет; Пречистыя образ на перси приемлет и в руце Владычицы дух предает. Исполненный скорби Пахомий ей внемлет и песнь ей надгробную сице поет: Аллилуиа.

Икос 7

Новый Дивееву Ангел хранитель, жребия Девы и дев устроитель, послан Пречистою бысть Серафим. Купно с прехвальным Петром, с Иоанном, в келлии Дева предста несказанно, светлая, с мучениц ликом святым, благоухающи миром небесным. «Дев ты Моих не остави», — вещает, помощь ему по вся дни обещает, он же приносит Ей дар свой словесный:

Радуйся, славо пророков прекрасная; радуйся, крине удолий рая.

Радуйся, мучениц песнь велегласная; радуйся, стершая слезы моя.

Радуйся, грешных молитв не забывшая; радуйся, сирых Твоих посетившая.

Радуйся, наша пред Сыном Споручнице; радуйся, с Богом принесшая мир.

Радуйся, душ Жениховых Обручнице; радуйся, Двернице званным на пир.

Радуйся, тайны от века явление; радуйся, Дево, Тебе мое пение.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 8

Странных видений причастник блаженный, благостный старец отец Серафим к сердцу приемлет завет незабвенный Девы Марии и, Ею водим, девам обитель особую строит; меру соборному храму дает, место святое канавкой обводит, паству Пречистыя верно пасет, правило жизни и чин полагает, Богу неленостно пети внушает: Аллилуиа.

Икос 8

Всецелым умом ся Христу сраспиная, блаженства рая на земли предвкушая, пояше святый, яко благ тех виновней, Марии, родившей нам Спасшаго нас, архангельский Той, еже «Радуйся», глас прилежно всегда с простотою сыновней. Тому подражая, Мариин удел доныне обходит свой древний предел, хвалу Богородице Деве поя, да радости будет причастник Тоя:

Радуйся, о Богородице Дево; радуйся, рождшая Спаса Христа.

Радуйся, Бога вместившая в чрево; радуйся, плод Твой нам Путь живота.

Радуйся, радостей вечных виновная; радуйся, славо и радость церковная.

Радуйся, девственниц чистых венчание; радуйся, иноков щедрая Мати.

Радуйся, матерей всех величание; радуйся, доме, исполнь благодати.

Радуйся, стрелы во дни угашающи; радуйся, страхи в нощи прогоняющи.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 9

Всяких Сил ангельских, Дево, превысшую, хвалят немолчно Тя наша сердца, светлостей солнечных истинно чистшую, Тя величает вся тварь без конца. Ты же Ходатаица за нас буди к Сыну и Богу в день страшный Суда; грешных молений тогда не забуди, пети сподоби нас Богу всегда: Аллилуиа.

Икос 9

Витий многогласных не может язык воспети достойно Твой сладостный лик, о Дево и Мати Владыки Небес. Даров Твоих чудных и сил умножение сердца исполняет росы умиления, дает очесем всех источники слез. Твой образ святый со свещею горящею всегда веселяше взор старца молящаго, егда на колена склонився пред ним, усердно хваляше Тя пением сим:

Радуйся, всех безнадежных надеждо; радуйся, сердцу росо умиления.

Радуйся, правды лишенных одеждо; радуйся, всем нам источник спасения.

Радуйся, демонский лик низлагаеши; радуйся, грозно бесом запрещаеши.

Радуйся, духом унылых возстание; радуйся, палице спящим во зле.

Радуйся, стропотных душ наказание; радуйся, вся бо возможна Тебе.

Радуйся, в горьких работах всем сладость; радуйся, Мати, скорбящим всем радость.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 10

Спасительно постными сеяв слезами, жнет в радости старец от Девы вещание: «Ты скоро, любимиче, будеши с нами». И духом покоен, в живом уповании, отход свой от мира предуготовляет. Устав свой молитвенный и наставления хранити сирот своих он поучает: «От днесь вам Благая едина хранение; вы многия пестуны имате, чада, отец же не будет разве мене, на гробе моем ищите отрады, и в нуждах и в скорбех идите ко мне; и верую, даст вам Господь утешение, да присно восходит от вас Ему пение: Аллилуиа».

Икос 10

Стена еси девам, Пречистая Дево, от вражиих козней, от нужды и гнева, Тебе бо вручи нас святый Серафим. И в час испытания дух наш смятенный к Тебе мы возносим в молитве смиренней: о, буди Помощница сирым Твоим, да весело хвалим Тя, Присноблаженную, всемирную славу, хвалу неизменную:

Радуйся, верных Твоих утверждение; радуйся, крепкая сирых стено.

Радуйся, Церкве святыя хваление; радуйся, горним умом глубино.

Радуйся, цвете наш неувядаемый; радуйся, граде Царя прославляемый.

Радуйся, лествице, к Богу возведшая; радуйся, облаче легкий Христов.

Радуйся, росу руно произведшее; радуйся, всем Ты готовый покров.

Радуйся, наша надеждо известная; радуйся, дев похвало неневестная.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 11

Пение всякое днесь побеждается множеством благодеяний Твоих; милость Твоя на весь мир простирается, славо небесных и радость земных. Гласа бо Матере богоприятнаго Сын Твой послушает, Дево, всегда. Радость всем радостем Ты, Благодатная, — звати мы не умолчим никогда. Тако бо зваше Тебе преподобный, Богу поя, наш предстатель загробный: Аллилуиа.

Икос 11

Света открыся чертог вожделенный старцу, в молитве к Тебе восхищенну, Дево, пред образом сим «Умиление». В руце пречистеи душу святую Ты восприяла еси во иную жизнь безконечную в райских селениях. Плакаху чада, отца их лишенная, новым же знанием умиленная милости к старцу Твоей, растворяюще слезы надгробныя песнею красною, Тя величаху хвалою согласною, Матерь едину Тебе разсмотряюще:

Радуйся, темныя власти стенание; радуйся, праведных душ торжество.

Радуйся, вратников ада рыдание; радуйся, Тя бо поет естество.

Радуйся, князя мытарств низложившая; радуйся, демонов гордость смирившая.

Радуйся, имя, святым вожделенное; радуйся, в смертный Помощнице час.

Радуйся, радость нам неизреченная; радуйся, в час той услыши наш глас.

Радуйся, наших сердец умиление; радуйся, Бога умилостивление.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 12

Благодатный залог в ограждение, чадом дивеевским старец остави образ Пречистыя сей «Умиление». Сам же пресветло ликуя во славе, Матерь Небесную молит усердно сирых его соблюсти милосердно, да не воздремлют уныния сном, но да елеем свещу напояюще, внидут в чертог со своим Женихом, вечную Ангелов песнь воспеваюше: Аллилуиа.

Икос 12

Поем днесь Твою, Богородице, славу и милость ко грешным, на бесы державу; вси празднуем светло Твоя чудеса. Безмерно Тя всю освятив, Непорочная, Бог людем постави Тя в крепость всемощную: Тебе бо внимают Того ушеса. Тобою спасаеми вси ежечасно, приносим Ти песнь таковую согласно:

Радуйся, жизни сокровище вечныя; радуйся, правды ковчеже святый.

Радуйся, людем хвало безконечная; радуйся, свещниче веры златый.

Радуйся, Божие благоволение; радуйся, всех человеков спасение.

Радуйся, мученик всех дерзновение; радуйся, песнь преподобных Твоих.

Радуйся, праведных жен украшение; радуйся, краю желаний благих.

Радуйся, церкве хоругвь пречестная; радуйся, грешным нам Мати благая.

Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 13

О Мати Всепетая, всем во спасение даждь, Всеблагая, сердец умиление, да Божиим страхом всегда ограждаеми, избегнем губительных сетей борца, и тако Твоими мольбами спасаеми, во веки восхвалим благаго Творца: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангел Божий...» и 1-й кондак «Избранная от всех родов…».

Молитва

О Пресвятая Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде конца покаяние, на моления наша умилосердися и радость вместо печали даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякия беды, напасти, скорби, болезни и всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице УМИЛЕНИЕ

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Умиление» Серафимо-Дивеевской («Всех радостей Радость»)

Икона Богородицы «Умиление» Серафимо-Дивеевская

Песнь 1

Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся, светло, торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Умилися, умилостивися, умилосердися, Владычице, на мя, грешнаго и недостойнаго раба Твоего, дерзающаго воспети Твоя чудеса.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Мати Божия Пречистая, не отрини мене, окаяннаго и нечистаго, дерзающаго пети Твоя чудеса, Умиление.

Слава: Инаго прибежища и теплаго предстательства к Сыну Твоему и Богу нашему не имам, Всепетая, темже сподоби мя, многогрешнаго, восхвалити Твоя чудеса.

И ныне: Леностию одержимь и страстьми обуреваемь есмь аз, неключимый раб Твой, Владычице, недоумею по достоянию восхвалити и прославити Твоя чудеса.

Песнь 3

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, Живый и Независтный Источниче, лик себе совокупльшия, духовно утверди, в Божественней Твоей славе венцев славы сподоби.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Един аз, окаянный, житием согреших паче всех человек, Пречистая, но, на щедроты Твоя уповая, зову: душевнаго мя умиления сподоби.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Никтоже, прибегаяй с верою под Божественный Покров Твой, Владычице, тощь от Тебе исходит, темже и аз, многогрешный, дерзая, зову: Божественнаго мя умиления сподоби.

Слава: Иаков, лествицу Божественную видев, рече: степень Божия сия, Яже еси Ты, Препетая; темже молю Тя: благаго восхождения к добродетели и мене, люте недостойнаго, сподоби.

И ныне: Юже всем благопослушную в скорбех и обстояниих душевных и телесних яви Тя Господь, Богородице Благая, тако и мне, люте обуреваемому страстьми безместными, слезы умиления подаждь и Твоего, Дево, Матерняго заступления сподоби.

Господи, помилуй (трижды).

Седален, глас 5-й

Превзыдоша главу мою греси мои, Владычице, осквернен ими есмь, и несть исцеления в плоти моей, но Ты, Многоблагоутробная, даруй души моей слезы покаяния на очищение скверн греховных и телесныя недуги уврачуй, Врача всяческих и Господа рождшая.

Слава, и ныне: Раны душевныя привлекоша на мя и болезни телесныя, Владычице, но Ты, яко Премилостивая, обоя исцели, подавающи мне неоскудный дар духовнаго умиления, и да непрестанно славлю Твое всемощное заступление.

Песнь 4

Ирмос: Седяй в Славе на Престоле Божества во облаце легце, прииде Иисус Пребожественный Нетленною Дланию и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Идеже осенит благодать Твоя, Владычице, тамо всякая скорбь потребляется, веселие же водворяется, еяже и мене, недостойнаго, сподоби, вопиюща: радуйся, Богородице, всех радостей Радосте.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Слез не имам, окаянный аз, ниже душевнаго умиления, но Сама, яко Милосердая, сия ми подати благоволи, да взываю: радуйся, Дево Пречистая, всех радостей Радосте.

Слава: Немощна мя суща и окаянна струпы греховными, уврачуй, Пречистая, милосердия Твоего елей изливающи, и воздвигни пети Тебе: радуйся, Владычице, всех радостей Радосте.

И ныне: Омрачихся умом в житейских сластех, но Ты, Владычице, свете помраченныя души моея, разгони тьму страстей моих, да просвещся Тобою, вопию: радуйся, Невесто Неневестная.

Песнь 5

Ирмос: Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей, Ты бо, Неискусобрачная Дево имела еси во утробе над всеми Бога и родила еси Безлетнаго Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Доколе поносит враг и низлагает долу мя, немощнаго и разслабленнаго люте душею и телом: умилися, Владычице, и низложи борющих мя врагов, Всепетая, души моей мир подавающи.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вышши всех Ангел и Архангел явилася еси, Чистая Богоотроковице, темже молю Тя, стрелы вражия, на мя изощренныя, сокрушити, душе мир подавающи.

Слава: Доколе, душе моя, пребываеши в прегрешениих, конца не имущи греховному обычаю, возникни из глубины зол, взирающи державному заступлению Пречистыя, всегда на помощь тебе скорыя и благодатию Своею мир души и телу подавающия.

И ныне: Радость, и веселие, и радование Божественное, Дево Неискусомужная, нам умножися Божие: се бо, плачущиися люте, радуемся молитвами Твоими.

Песнь 6

Ирмос: Божественное сие и всечестное совершающе празднество, Богомудрии, Богоматере, приидите, руками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Радости Божественного величия, яко от начала нам веселия, благодарения гласы приносим, прилежно почитающе Ю, яко Предстательницу нашу.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Достойно Ти песнь радования, Чистая Дево, веселящеся, приносим, избавльшеся от бед Твоими молитвами.

Слава: Ангельстии языцы достойно Твоя хвалы воспети не могут, Чистая, мы же ныне, рабски вземшеся, радование Гавриилово приносим Ти.

И ныне: Яко Божественное прибежище, мы покров Твой вси стяжавше к Богу, в напастех, и в гонениих, и гресех к Тебе прибегаем и Тобою изменение приемлем, Пречистая.

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 3-й

Юже подражая неплодную смоковницу, аз, окаянный, умиления плода отнюд не приношу и посечения страшуся, но, взирая к чудотворней иконе Твоей Умиления, Владычице, стеню от сердца и вопию: умилися, Благосердая, и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление.

Икос

Превзыдох грехи моими блудницу, и блуднаго, и мытаря, и разбойника, и ниневитяны, аз един, окаянный паче всех человек, и, лишився благодати и дерзновения ко Господу, стеню от сердца и вопию: Тя Ходатаицу и Споручницу спасения многогрешней души моей благосотвори, подающи ми душевное и сердечное умиление.

Песнь 7

Ирмос: Не послужиша твари Богомудрии паче Создавшего, но, огненное прещение мужески поправше, радовахуся, поюще: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Реку неисчерпаемую милости Твоея к грешным всем, Владычице, изливаеши, темже молю: напои мою жаждущую душу и иссохшее грехи сердце мое ороси, да, благословя, воспою: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Яже всем благопослушная в скорбех и обстояниих душевных и телесных, Владычице, не отвержи и мене, недостойнаго, но сподоби пети: отцев Господь и Бог, благословен еси.

Слава: Не отрини, Богородице, мене, уязвленнаго советом змииным, не возгнушася мене, смраднаго грехи многими, но сподоби всегда пети: отцев Господь и Бог, благословен еси.

И ныне: Егда престоли на Суд поставятся и Судищу Христову предстанут вси земнороднии, тощи яви мне, Владычице, Матернее Твое заступление и неоскудную помощь, вопиющу: отцев Господь и Бог, благословен еси.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи Рождество Богородичо спасло есть; тогда убо образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте, дела и превозносите Его во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Страха мя избави, о Владычице, злобы и воздушных мытарств. Покажи на мне, недостойнем, велию милость Твою, воспевающем: Господа пойте, дела, и превозносите Его во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Избави мя, Пренепорочная, озлобления злых человеков и лукавых бесов, трепещут бо имене Твоего великаго, яко дым исчезают; мене же в умилении сердца сподоби пети: Господа пойте, дела, и превозносите Его во вся веки.

Слава: Темныя власти князя, всегда борющаго мя, немощнаго и унылаго, разжженныя стрелы угаси, Всепетая, и сподоби мя благодарственно воспевати: Господа пойте, дела, и превозносите его во веки.

И ныне: Пение мое приими убогое, Всемилостивая Госпоже Дево, Владычице Богородице, Матерним Твоим милосердием покрывающи поющия: Господа пойте, дела, и превозносите Его во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земнородный да взыграется, Духом просвещаемь, да торжествует же Безплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматере, и да вопиет: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Егда изнемогати крепости моей во исходе души моей грешней от окаяннаго и сквернаго сего телесе, тогда наипаче яви на мне, недостойнем, крепкую мышцу Твою, Всеблагая, даждь в час смерти моея радостно взывати Тебе: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Нищ и убог есмь от дел благих, не имый умиления душевнаго, Премилостивая, Ты Сама дарствуй ми, да благодарственно вопию: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево.

Слава: Иссопом милосердия Твоего окропи мя, Пречистая, да очищуся от тяжких и лютых беззаконий моих и во умилении души да взываю от сердца: радуйся, Всеблаженная, Чистая Приснодево.

И ныне: Еже помыслих в души моей, по силе принесох пение Тебе, Владычице, не отрини убо обычным Твоим милосердием и не омерзи мною, многогрешным и нечистым, но сподоби всегда во умилении пети Тебе: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево.

Случайный тест