Празднование:

История

Развернуть

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 5

Пpед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ния испpоси́,/ по́мыслами благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Перед святой Твоей иконой, Владычица, молящиеся удостаиваются исцелений, получают истинное познание веры и отражают вражеские нападения. Потому и для нас, коленопреклоненно молящихся Тебе, испроси прощение грехов, помыслами благочестия сердца наши просвети и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении наших душ.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 2

По́мощи от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Влады́чице,/ и милосе́рдия бе́здну отве́рзи всем,/ притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й./ Печа́ли на́ша жите́йския утоли́, Всеще́драя,/ и от юдо́ли сея́ плаче́вныя/ к ра́дости ве́чней ве́рныя Твоя́ преста́ви:/ Тебе́ бо вси стяжа́хом, наде́жду и утвержде́ние,// ми́лости исто́чник, покро́в и спасе́ние душ на́ших.

Перевод: Не отвергни просящих у Тебя помощи, Владычица, и открой глубину милосердия всем, приходящим к подающей исцеления иконе Твоей. Печали наши житейские успокой, Щедрая ко всем, и от жизни этой скорбной к вечной радости верующих Твоих пересели, ибо в Тебе все обрели надежду и крепость, источник милости, защиту и спасение наших душ.

показать все

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой», глас 4

Вели́чия Твоя́ кто испове́сть,/ Пресвята́я Де́во,/ Творца́ всех Христа́ Бо́га Ро́ждшая?/ Еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ Преблагослове́нная и Препросла́вленная,/ упова́ние на́ше, исто́чник благосты́ни,// ве́рным прибе́жище и ми́ру спасе́ние.

Перевод: Величие Твое кто возвестит, Пресвятая Дева, Творца всех Христа Бога Родившая? Одна ибо Ты Мать и Дева, Преблагословенная и Препрославленная, надежда наша, источник благодеяний, верующим прибежище и миру спасение.

 
 
 
 

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой»

О, Всепе́тая и Преблагослове́нная Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, приими́ моле́ния на́ша Тебе́ прославля́ющих, Тебе́ благодаре́ния принося́щих и почита́ющих честну́ю ико́ну сию́, ю́же от лет дре́вних в оби́тели Жиро́вицкой явле́нную. Не таи́м благодея́ния Твоя́, Богоро́дице, и па́ки испове́дуем, я́ко сия́ ико́на Твое́й благода́тной си́лой всем, с ве́рой приходя́щим к ней, источа́ет неоску́дныя ми́лости: просвеща́ет сердца́ благоче́стием, укрепля́ет си́лы осла́бленныя и исцеля́ет не́мощи духо́вныя и теле́сныя. О, Всепе́тая Цари́це Небе́сная, приими́ благода́рственное пе́ние и никогда́ не лиши́ нас Твоего́ Небе́снаго покро́ва и заступле́ния - вся бо мо́жет моли́тва Ма́тери к Милосе́рдному Боже́ственному Сы́ну, о сем бо вели́ком заступле́нии возвеща́ет нам сия́ ма́лая ико́на, я́ко бесце́нное сокро́вище, на сем месте обрете́нное.
Благода́тная Ма́ти Бо́жия, Ты, и в огни́ о́браз сей сохра́ншая, па́ки да́руеши его́ в зало́г Твое́й бли́зости к нам и всегда́шняго благода́тнаго заступле́ния. Пречи́стая Влады́чице, умягчи́ сердца́ на́ша, окамене́нныя грехо́м, да согре́тыя благода́тными твои́ми моли́твами испо́лним Боже́ственныя за́поведи Сы́на Твоего́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и та́ко дости́гнем несконча́емаго дне Ца́рствия Бо́жия, в онь же мы при́званы со все́ми святы́ми. Ами́нь.

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой»

О, Премилосе́рдная Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Ки́има устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й или́ ки́ими словесы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Твоего́ и николи́же лише́н бых милосе́рдия Твоего́. Зри́ши, Госпоже́, ско́рби се́рдца моего́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно предстоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ приношу́ Ти: не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Твоего́ в день ско́рби моея́ и в день печа́ли моея́ заступи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни. Прибе́жище и предста́тельство бу́ди мне, Ми́лостивая, и све́та Твоего́ заря́ми ум мой просвети́. И не то́кмо молю́ Тя о себе́, но и о лю́дех, притека́ющих к заступле́нию Твоему́. Це́рковь Сы́на Твоего́ во бла́гости соблюди́ и огради́ ю́ от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве и сохрани́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго и дух ра́зума и благоче́стия, чистоты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́. Испроси́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власте́м предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же, притека́ющим к Тебе́, дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́. Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осени́ страну́ на́шу кро́вом Твоея́ благосты́ни и изба́ви ю́ от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в любви́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т и, благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на Небеси́ во ве́ки. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест