Молитва святителю Иннокентию, митрополиту Московскому

(1 голос5.0 из 5)

О па́стырю до́брый и учи́телю прему́дрый, о́бразе благонра́вия всем, благоче́стно жи́ти хотя́щим, святи́телю О́тче наш Инноке́нтие! К тебе́, я́ко ча́да ко отцу́, прибега́ем и мо́лимся, помина́я твою́ любо́вь к лю́дем: бу́ди щит несокруши́м Святе́й Це́ркви Правосла́вней и оте́честву на́шему, архиере́и благоле́пием святите́льства и прему́дростию украси́, па́стырем в служе́нии ре́вность да́руй, мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния в послуша́нии утверди́, правосла́вным христиа́ном ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́. Те́плый наш моли́твенниче, всеросси́йский свети́льниче, просвети́телю Сиби́ри и Аме́рики, осени́ го́рним благослове́нием нас, в ско́рбех су́щих, и пода́ждь утеше́ние и избавле́ние от боле́зней душе́вных и теле́сных; испроси́ нам свы́ше дух кро́тости, целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́, да про́чее вре́мя жития́ на́шего в ве́ре и покая́нии поживе́м и в жи́зни ве́чней благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода, Отца, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.