Месяцеслов с Богом святым всего лета

Призывание помощи Духа Святого на всякое доброе дело

Благослови венец лета благости Твоея, Господи.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше И́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти, Бла́же, ду́ши на́ша.

Месяц март

1/14 Преподобномученицы Евдокии (ок. 160–170). Преподобного Мартирия Зеленецкого (1603).

Тропарь преподобномученице Евдокии Илиопольской, глас 8

Пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву,/ тле́нных и кра́сных и вре́менных забы́тием претекла́ еси́, /я́ко Сло́ва учени́ца,/ поще́нием стра́сти пе́рвее умертви́вши,/ страда́льчески второ́е врага́ посрами́ла еси́./ Тем Христо́с сугу́бых венце́в сподо́би тя,/ сла́вная Евдоки́е, преподо́бная страстоте́рпице,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Во страда́нии твое́м до́бре подвиза́вшися,/ и по сме́рти нас освяща́еши чуде́с излия́нии, всехва́льная,/ ве́рою прибега́ющий в Боже́ственную це́рковь твою́,/ и торжеству́юще мо́лим тя, преподо́бная му́ченице Евдоки́е,/ да изба́вимся неду́г душе́вных и чуде́с благода́ть почерпе́м.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Евдоки́е,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь преподобному Мартирию Зеденецкому, Великолукскому, глас 2

От ю́ности, Богоблаже́нне, Христа́ возлюби́в,/ отече́ство оста́вил еси́/ и, всех мирски́х мяте́жей уклони́вся,/ в ти́хое приста́нище пречестны́я оби́тели Богома́терни дости́гл еси́;/ отню́дуже уве́дев непрохо́дную пусты́ню,/ крестови́дною заре́ю пока́заную,/ жела́тельне ю обре́л еси́/ и, в ней всели́вся,/ и́ночествующих собра́л еси́,/ и сих уче́ньми свои́ми, я́ко ле́ствицею восхо́дною на Небо,/ трудолю́бно тща́лся еси́ возводи́ти к Бо́гу,/ Ему́же моли́ся, Богому́дре Марти́рие,/ дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Оте́чества, преподо́бне, и всего́ мирска́го мяте́жа уклони́тися возжеле́л еси́,/ и, в пусты́ню всели́вся,/ та́мо во блаже́ннем безмо́лвии жесто́кое житие́ показа́л еси́,/ и ча́да послуша́ния и смире́ния в нем возрасти́л еси́./ Сего́ ра́ди, дерзнове́ние стяжа́в ко Святе́й Тро́ице,/ е́же моли́тися, Богоблаже́нне, о нас, ча́дех свои́х, и́хже собра́л еси́,/ и о всех правове́рных, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Марти́рие, безмо́лвия пусты́ннаго люби́тель.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Марти́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

2/15 Священномученика Феодота, епископа Киринейского (ок. 326). Святителя Арсения, епископа Тверского (1409). Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917).

Тропарь священномученику Феодоту, епископу Киринейскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас 3

Мо́ре злове́рия обличи́л еси́/ и и́дольскаго безбо́жия лесть ве́рою правове́рия уязви́л еси́,/ и всесожже́ние Боже́ственное быв,/ чудоде́йствием ороша́еши концы́,/ о́тче святи́телю Феодо́те, Христа́ Бо́га моли́,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Феодо́те,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Арсению, епископу Тверскому, глас 8

Благоче́стно пожи́в во святи́тельстве,/ лю́ди просвети́л еси́ уче́нием твои́м,/ и о хра́ме Пречи́стыя вельми́ подвиза́вся,/ и люби́тель мона́хов быв,/ сего́ ра́ди от Христа́ па́ствы твоея́ вене́ц прия́л еси́./ Те́мже, я́ко апо́стольскаго престо́ла наме́стника,/ и святи́теля вели́каго чту́ще тя мо́лим, ча́да твоя́, блаже́нне:/ от всех бед изба́ви нас, я́же ко Христу́ моли́твами твои́ми,/ святи́телю Христо́в Арсе́ние о́тче наш.

Кондак, глас 8

Восприе́мши ра́достно честны́я твоя́ мо́щи, пречи́стая це́рковь,/ в ню́же че́стно вноси́ми мно́жеством священномона́хов и кня́зи благове́рными,/ и я́же прие́мше, я́ко сокро́вище многоце́нное./ Те́мже и мы ны́не твоея́ огра́ды слове́сныя о́вцы,/ о́крест ра́ки твоея́ предстоя́ще,/ любе́зно вопие́м ти:/ не забу́ди чад твои́х, о́тче,/ и́хже му́дре собра́л и возлюби́л еси́,/ я́ко да зове́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю Арсе́ние, па́стырю и учи́телю наш.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Державная», глас 4

А́нгелов ли́цы1 благогове́йно Тебе́ слу́жат,/ и вся Небе́сныя си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют,/ Богоро́дице Де́во,/ усе́рдно мо́лим Тя, Влады́чице,/да пребу́дет Боже́ственная благода́ть/ на честне́й ико́не Твое́й Держа́вней,/ и светоза́рный луч сла́вы чуде́с Твои́х да нисхо́дит от нея́/ на всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся/ и вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Ин тропарь, глас тойже

Гра́да Сио́нска взыску́юще,/ под Твой покро́в, Де́во Чи́стая, днесь притека́ем,/ и никто́же возмо́жет на ны,/ я́ко не́сть град си́лен, а́ще не Су́щаго Бо́га,/ и несть и́на кре́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Де́вы.

Ин тропарь, глас тойже

Век скончава́ется, любо́вь оскудева́ет,/ побе́ду лука́вый торжеству́ет,/ и кто нам помощи́ мо́жет, а́ще не Ты, Де́во, Чу́дная Ма́ти,/ огради́ши Кресто́м Сы́на Твоего́.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельныя пе́сни прино́сим,/ я́ко дарова́ся нам держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся,/ не от ми́ра бо спасе́ние на́ше,/ но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдием огражда́емся/ и тому́ днесь ра́дуемся,/ я́ко прии́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас тойже

Взбра́нной Воево́де, Засту́пнице на́шей Держа́вней,/ пе́сни благода́рственныя прино́сим о дарова́нии нам ико́ны Ея́ святы́я,/ е́юже огражда́еми, ничесо́же устраши́мся,/ не от челове́к бо спасе́ние на́ше,/ но Преблагослове́нныя Влады́чицы милосе́рдием./ Те́мже днесь ра́дуемся и пра́зднуем све́тло,/ я́ко прии́де Держа́вная на стра́жу земли Своея́.

Ин кондак, глас тойже

Избра́нней от всех родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нскаго,/ покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей стра́ну на́шу правосла́вную,/ благода́рственныя пе́ния прино́сим Ти, Влады́чице,/ о явле́нии нам чу́дныя ико́ны Твоея́ Держа́вныя./ Ты же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница всех, с ве́рою к Тебе́ притека́ющих,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Ма́терь Бо́жия Держа́вная,/ Засту́пнице Усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим Держа́вный о́браз святы́ни Твоея́,/ и́мже подае́ши ве́лию ми́лость/ всем, с ве́рою к нему притека́ющим.

Ино Величание

Досто́йно есть/ велича́ти Тя... (общее Богородице).

Или сие:

Досто́йно есть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ земли́ Ру́сския Ца́рицу Небе́сную/ и люде́й правосла́вных/ Влады́чицу Держа́вную.

3/16 Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308). Волоколамской иконы Божией Матери (1572).

Тропарь мученикам Евтропию, Клеонику и Василиску, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Ин тропарь, глас 1

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Кондак, глас 8

Светильницы све́тлии... (общий мученикам).

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Евтро́пие, Клеони́ко и Васили́ско,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

4/17 Преподобного Герасима, иже на Иордане (475). Благоверного князя Даниила Московского, чудотворца (1303). Перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского (938). Преподобного Герасима Вологодского (1178). Благоверного великого князя Георгия (Юрия) Владимирского (1238).

Тропарь преподобному Герасиму, иже на Иордане, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно... (общий преподобному).

Кондак, глас 4

Возгоре́вся раче́нием го́рним,/ же́стость пусты́ни Иорда́новы па́че всех ми́ра сла́дких предпоче́л еси́./ Отону́дуже повину́ся тебе́ зверь да́же до сме́рти, о́тче,/ послу́шне и жа́лостне на гро́бе твое́м сконча́ся,/ просла́вльшу тя та́ко Богу,/ к Нему́же моля́ся, и о нас,/ о́тче Гера́симе, помина́й.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Гера́симе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному князю Даниилу Московскому, глас 4

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в,/ озаря́емый Боже́ственною благода́тию,/ Богому́дре кня́же Дании́ле,/ весь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́,/ и я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́,/ целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м/ тече́ние до́бре соверша́я,/ ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Тем и по сме́рти просла́ви тя Бог в чудесе́х,/ я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й;/ сего́ ра́ди днесь пра́зднуем успе́ние твое́ лю́дие твои́./ Ты же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́/ моли́ спасти́ оте́чество твое́,/ и ми́рней бы́ти держа́ве насле́дия твоего́.

Ин тропарь, глас 5

Благодатноро́дный сын Твой,/ Всетвори́телю Го́споди Бо́же наш,/ щедрототво́рством христоподража́тельный оте́ц Дании́л,/ в ева́нгельском запове́дании и благоразу́мном свое́м житии́/ чудесодарова́ния и Небе́сная со святы́ми пребыва́ния восприя́т/ от Тебе́, Спаси́теля на́шего Христа́ Иису́са./ Возыме́в бо Твое́ Боже́ственное посо́бие,/ суетномирски́я и плотоо́гненныя стра́сти упразни́/ и враги́ де́моны, неви́димыя и ви́димыя злотво́рцы/ и разори́тели своего́ великокня́жескаго насле́дия, победи́./ Того́ моли́твами спаси́ вся,/ зову́щия Тебе́: Аллилу́иа.

Ин тропарь, глас тойже

Благосла́вная похвало́ и благосве́тлый ве́нче/ ца́рствующаго гра́да Москвы́,/ всеблаже́нне Дании́ле, о́тче наш./ По́двигом бо до́брым подвиза́вся,/ богоуго́дное тече́ние соверши́л еси́,/ всера́достныя несконча́емыя жи́зни сподо́блься,/ зри́ши Го́спода Бо́га,/ Ему́же моли́ся,/ благочеству́ющим тя и лобыза́ющим богохрани́мыя твоя́ и чудесото́чныя мо́щи,/ спасе́ние и насле́дие Ца́рства Небе́снаго дарова́ти.

Ин тропарь, на обретение мощей, глас 3

Яви́лся еси́ в стране́ на́шей,/ я́ко звезда́ пресве́тлая,/ благове́рный кня́же Дании́ле,/ луча́ми све́та твоего́ озаря́я град твой и оби́тель твою́,/ лю́дем правосла́вным побо́рник еси́,/ пле́нным свободи́тель и ни́щим защи́титель,/ моли́ Христа́ Бо́га/ держа́ве Росси́йстей дарова́ти мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4

Избра́нный Бо́гом от чресл роди́тельских/ и воспи́танный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна/ и про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м,/ ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, Богоблаже́нне Дании́ле,/ и́хже о́бразом свои́м наставля́я/ и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну,/ путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя,/ Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́,/ иде́же со а́нгельскими водворя́лся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

Ин кондак, глас 8

Я́ко Богонасажде́нное и Богоразу́мное дре́во в Росси́и возра́сл еси́/ и многопло́дием Богоподо́бных доброде́телей твои́х утучня́еши серца́ благочести́вых./ Те́мже в кре́пости по́мощи твоея́, преблаже́нне Дании́ле,/ от вся́ких нас бед свободи́,/ да пое́м при́сно: Аллилу́иа.

Ин кондак, на обретение мощей, глас 6

Е́же по о́бразу соблю́л непрело́жно,/ и я́же в ми́ре тле́нная оста́вив,/ со а́нгельскими ли́ки предстои́ши Христу́,/ преподо́бне кня́же Дании́ле,/ ника́коже забыва́я чад твои́х,/ но ми́лостивно посеща́я и глаго́ля им:/ а́з е́смь с ва́ми и никто́же на вы.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче наш кня́же Дании́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Вячеславу Чешскому, глас 4

Днесь а́нгели и челове́цы ра́дуются,/ Не́бо и земля́ сла́вят па́мять твою́, уго́дниче Бо́жий Вячесла́ве,/ и мы, гре́шнии, усе́рдно тебе́ вопие́м:/ моли́ о нас Ми́лостиваго Бо́га/ изба́витися от вся́кия беды́, неду́гов и скорбе́й,/ и от всех ви́димых и неви́димых враго́в,/ чту́щим всесвяту́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 1

Благочести́ваго ко́рене отра́сль пречестна́я,/ святы́й благове́рный вели́кий кня́же Вячесла́ве,/ побо́рник быв Восто́чныя в Че́хах Це́ркве/ и прибе́жище те́плое убо́гим и си́рым,/ я́ко вторы́й А́вель, незло́биве претерпе́л еси́ смерть,/ во главу́ усече́н руко́ю бра́та пред враты́ церко́вными./ Те́мже и всели́ тя Христо́с,/ я́ко испове́дника пра́выя ве́ры во оби́тели Небе́сныя,/ просла́ви всечестну́ю па́мять твою́ в слове́нских язы́цех/ и дарова́ тя ско́раго помо́щника всем, почита́ющим тя./ Моли́ся о лю́дех твои́х ко Го́споду,/ да обрати́т их в ло́но Правосла́вныя Це́ркве и спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4

Днесь а́нгели с челове́ки ра́дуются вку́пе о́бщим весе́лием,/ Не́бо и земля́ све́тло лику́ют в па́мять твою́, свя́те./ И мы, гре́шнии, приле́жно ти́ вопие́м:/ помоли́ся к Влады́це о нас,/ изба́вити ны от напа́сти/ ви́димых и неви́димых враг,/ чту́щих пресве́тлую па́мять твою́.

Кондак, глас 1

С ли́ки а́нгельскими предстоя́,/ блаже́нне кня́же Вячесла́ве,/ наслажда́ешися Боже́ственныя и неизрече́нныя добро́ты/ и, отту́ду благоде́тельныя да́ры поче́рп чуде́с,/ всем притека́ющим ве́рою под твою́ святы́ню,/ источа́еши цельба́м дарова́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ благове́рный кня́же Вячесла́ве,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Герасиму Вологодскому, глас 4

Яко безпло́тным единонра́вен,/ и преподо́бным соо́бщник, преподо́бне Гера́симе,/ еди́н на Во́логду прише́л еси́,/ прорица́я ту бы́ти гра́ду вели́кому/ и в нем святе́й це́ркви воздви́гнутися/ и святи́телем водвори́тися./ Те́мже и сподо́бился еси́/ близ того́ погребе́н бы́ти/ и по преставле́нии свое́м мно́гими чудесы́ исцеле́ний просия́л еси́./ Моли́ся всегда́ о нас,/ я́ко да обря́щем от Бо́га ми́лость.

Кондак, глас 8

От ю́ности, прему́дре, мирски́й мяте́ж оста́вил еси́,/ и многоце́нныя ри́зы тле́нныя возненави́дел еси́,/ и святу́ю оде́жду а́нгельскую любе́зно восприя́л еси́,/ и ту соблю́л еси́ в чи́стой со́вести/ и во благи́х де́лех, и до преставле́ния своего́/ бысть Боже́ственнаго ра́ди жития́ Тро́ицы селе́ние/ и просвети́л еси́ ве́рою приходя́щия к тебе́;/ те́мже вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Гера́симе всечестны́й.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Гера́симе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному великому князю Георгию (Юрию) Владимирскому, глас 8

На высоте́ вели́каго княже́ния седя́,/ яви́лся еси́ благоче́стием и ве́рою сия́я оте́честву своему́, я́ко со́лнце;/ по Святе́й Тро́ице ре́вностнию разже́гся,/ и за ве́ру кре́пко пострада́в, кровь твою́ пролия́л еси́./ Тем и отсече́нная твоя́ за Христа́ глава́ свиде́тельствует я́ве о тебе́,/ приле́пшая по сме́рти к телеси́ твоему́:/ с не́юже и до днесь нетле́нны пребыва́ют мо́щи твоя́,/ от ни́хже источа́еши исцеле́ния душа́м и телесе́м на́шим./ Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Христу́, страстоте́рпче Гео́ргие,/ непреста́нно моли́ держа́ву твою́ и сро́дник твои́х/ безвре́дну сохрани́ти моли́твами твои́ми.

Кондак, глас тойже

Христо́ве сме́рти подо́бяся,/ и Того́ испи́та ча́шу возжеле́в, я́ко Живота́,/ за Него́же му́жески подвиза́лся еси́, презре́в земно́е ца́рство,/ от безбо́жных ва́рвар пострада́в до сме́рти,/ Гео́ргие Богому́дре,/ тем моли́ спасти́ся ве́рным лю́дем моли́твами твои́ми.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Гео́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

5/18 Мученика Конона Исаврийского (I). Обретение мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463). Преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского (1550). Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание».

Тропарь мученику Конону Исаврийскому, глас 4

Я́ко де́вственника преди́вна/ и му́ченика непоколеби́ма,/ блаже́ннаго страда́льца,/ на бесы́ власть прие́мшаго,/ Ко́нона пе́сньми восхвали́м и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 3

Чистото́ю я́ко а́нгел на земли́ пожи́в,/ отону́дуже собесе́дник а́нгелом бы́ти сподо́бился еси́,/ и роди́тели ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́,/ и, Еди́наго Бо́га в Тро́ице испове́дав,/ пострада́л еси́ до кро́ве,/ му́чениче Ко́ноне,/ моли́ Его́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Ко́ноне,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь благоверным князьям Феодору Смоленскому и чадам его Давиду и Константину, Ярославским чудотворцам, глас 8

Я́ко зве́зды многосве́тлыя от ю́ности возсия́вше,/ освети́ли есте́ сердца́ ве́рных пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ во пло́ти я́ко а́нгели на земли́ показа́стеся,/ поще́нием насажде́ни бы́сте, я́ко древа́ при вода́х воздержа́ния,/ напое́ни струя́ми слез ва́ших, и скве́рну омы́сте;/ сего́ ра́ди яви́стеся прия́телища Бо́жия Ду́ха,/ Фео́доре, и Дави́де, и Константи́не,/ моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4

Измла́да яви́стеся, святи́и,/ Богому́дре Феодо́ре и блаже́нне Дави́де с Константи́ном сла́вным,/ Боже́ственнии сосу́ди, избра́ннии Бо́гови./ Ны́не же источа́ете нам мно́га исцеле́ния от честны́х моще́й ва́ших,/ вся е́реси потопля́юще,/ и спаса́юще при́сно град свой,/ и всех ве́рных сохраня́юще невреди́мо/ от ви́димых и неви́димых враг./ Те́мже ве́рою мо́лим вас, святи́и:/ моли́те Христа́ Бо́га/ в ми́ре сохрани́тися нам и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

И́же от ю́ности Христо́вы любве́/ прилепи́вшеся усе́рдно, святи́и,/ зако́ны и оправда́ния Того́ сохраня́юще,/ отню́дуже и чуде́сными дарова́нии обогати́стеся,/ исцеле́ния источа́ете и́же ве́рою вас почита́ющих,/ те́мже моли́те Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Богому́дренно пресели́стеся, святи́и,/ во град, при́сно доброде́тельми цвету́щий,/ в жи́зни сей принося́ще Бо́гови плоды́ бла́ги,/ преподо́бне Фео́доре и блаже́нне Дави́де с Константи́ном сла́вным,/ и яви́стеся, я́ко многоцвету́щая ра́йская древеса́ жи́зни/ и я́ко многосве́тлыя зве́зды, в ми́ре сия́юще благода́тию,/ в доброде́тели испра́вивше жизнь свою́,/ и сего́ ра́ди получи́сте живо́т ве́чный на Небесе́х./ Те́мже благода́рственно вам зове́м:/ ра́дуйтеся, всеми́рнии свети́льницы и гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и благове́рнии кня́зие Фео́доре, Дави́де и Константи́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобномученику Адриану Пошехонскому, Ярославскому, глас 4

Аще и сме́ртию ну́ждною* у́мерл еси́,/ а́ще и сме́ртная сень внеза́пу на́йде на тя,/ оба́че, я́ко де́ву му́друю ду́шу твою́ обре́те Христо́с/ и в черто́г Свой Небе́сный введе́,/ и со святы́ми всели́,/ чудесы́ возвели́чив и́мя твое́,/ Адриа́не му́чениче преподо́бне,/ Ему́же моли́тву о нас сотвори́,/ па́мять твою́ почита́ющих.

Ин тропарь, глас тойже

Христо́ву му́ченику тезоимени́тый,/ мно́ги труды́, преподо́бне, подъя́л еси́ терпе́нием твои́м,/ и убие́нием от окре́стных ну́ждную смерть претерпе́л еси́,/ и ны́не, о преподо́бный му́чениче о́тче Адриа́не,/ моли́ душе́вныя и теле́сныя на́ша стра́сти обяза́ти,/ и́же ве́рою и любо́вию почита́ющих обре́тение честны́х моще́й твои́х/ и всечестну́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас тойже

Христо́ву му́ченику тезоимени́т быв, преподо́бне,/ мно́гия труды́ подъя́л еси́ в жи́зни вре́менней,/ оби́тель и́ноческую созида́я в пусты́ни,/ и́деже от злых разбо́йников да́же до кро́ве пострада́л еси́/ и му́ченическую смерть от них прия́л еси́,/ Адриа́не сла́вне./ Чуде́с благода́тию обогати́вся,/ днесь предстои́ши всех Царю́, Христу́ Бо́гу,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Христа́ ра́ди, до́блественне, претерпе́л еси́/ и вене́ц от Не́го восприя́л еси́ страда́ния твоего́,/ приходя́щим же к тебе́ с ве́рою от честна́го гро́ба подае́ши цельбы́,/ о преподо́бне му́чениче Адриа́не приснопа́мятне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Ин кондак, глас 6

Жите́йския молвы́ избежа́в, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, та́мо оби́тель и́ноков возгради́в,/ последи́ от разбо́йник му́ченически пострада́л еси́,/ и ны́не сия́еши нетле́нием и чудесы́,/Адриа́не многострада́льне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Адриа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Воспитание», глас 4

Воспита́вшейся во хра́ме во свята́я святы́х,/ оде́янней ве́рою и прему́дростию и безме́рным де́вством,/ Архистрати́г Гаврии́л принесе́ с небесе́ целова́ние/ и е́же ра́дуйся, ра́дуйся, Благослове́нная,/ ра́дуйся, Препросла́вленная, Госпо́дь с Тобо́ю.

6/19 Мучеников 42-х во Амморее (ок. 845). Обретение Честнбго Креста и гвоздей святою царицею Еленою во Иерусалиме (326). Икон Божией Матери: Ченстоховской (I), Шестоковской (XVIII) и «Благодатное Небо» (XIV).

Тропарь 42-м мученикам Амморейским, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нная от Тебе́, Бо́га на́шего;/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости,/ тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

На земли́ Христа́ ра́ди страда́льчествовавше,/ я́вльшеся благочести́вии вене́чницы,/ Небеса́ прия́сте жи́ти в ра́дости,/ вся́кую бо кознь вра́жию низложи́вше боле́зньми и кровьми́ ва́ших я́зв,/ хва́лящим свы́ше при́сно грехо́в разреше́ние подава́ете.

Ин кондак, глас 2

Новоявле́нныя зве́зды ве́ры,/ за Христа́ усе́рдно пострада́вшия,/ похва́льными венцы́ досто́йне вси венча́ем,/ о нас моля́щияся Христу́,/ я́ко су́ще столпи́ и забра́ла христиа́нскаго нача́льства.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и четы́редесять и два,/ во Амморе́е пострада́вший, и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь Кресту Господню, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 7

Не ктому́ пла́менное ору́жие/ храни́т врат Еде́мских:/ на ты́я бо найде́ пресла́вный соу́з, Дре́во Кре́стное;/ сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся./ Предста́л бо еси́, Спа́се мой,/ вопия́ су́щим во а́де:/ вниди́те па́ки в рай.

Тропарь Божией Матери, ради иконы Ее, именуемой «Благодатное Небо», глас 6

Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко прозябла́ Цвет нетле́ния;/ Деву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? – я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га./ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Ченстоховская, глас 4

Непобеди́мая Побе́до,/ Влады́чице Ченстохо́вская,/дре́вняго и́же о нас благоволе́ния Самозри́тельнице,/ бу́дущаго спасе́ния Храни́тельнице,/ покая́нием соде́лай ны но́выя гряду́щему Царю́.

7/20 Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV). Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», в Одрине (Орловск.) (1843), в Москве (1848) и в Корце (Ровенск.) (1622).

Тропарь священномученикам, в Херсонесе епископствовавшим, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2

Светоно́сный день наста́/ па́стырей, епи́скопствовавших све́тло в Херсо́не,/ и́хже воспева́ем пра́здник,/ пострада́вших за Христо́вы о́вцы./ Священному́ченицы, моли́те Пастыренача́льника Христа́/ и нас причести́ десна́го ове́ц стоя́ния,/ да вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, свяще́ннии отцы́,/ за Христа́ кровь свою́ излия́вшии.

Величание

Велича́ем вас,/ священному́ченицы Христо́вы Васи́лие, Ефре́ме, Капи́тоне, Евге́ние, Ефе́рие, Елпи́дие и Агафодо́ре,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Споручница грешных», глас 4

Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние,/ и страх отча́яния исчеза́ет,/ гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние,/ и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло,/ днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку,/ и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́ля:/ Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну,/ Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну2./ Те́мже, лю́дие обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ припади́те подно́жию Ея ико́ны со слеза́ми вопию́ще:/ Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице,/ умоли́ Ма́терними моли́твами Изба́вителя всех,/ да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша,/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам,/ Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ин тропарь, глас 3

Тебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему/ и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице,/ припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти:/ спаса́й нас от бед, Влады́чице,/ и Ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Кондак, глас 1

Честно́е Жили́ще бы́вшее/ неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго/ вы́ше сло́ва и па́че ума́,/ и гре́шным еси́ Спору́чница,/ подава́вши благода́ть и исцеле́ния,/ я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго,/ моли́ Сы́на Твоего́,/ получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

8/21 Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского (842–845). Иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной (1898).

Тропарь преподобному Феофилакту, исповеднику, епископу Никомидийскому, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Феофила́кте прему́дре,/ уче́ньми твои́ми, вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 6

Тая́ся, пожи́л еси́, прехва́льне,/ но Христо́с тя показа́,/ я́ко свети́ло на све́щнице мы́сленнем,/ и скрижа́ли ти вручи́ уче́ний духо́вных,/ и́миже, святи́телю Феофила́кте,/ и нас озари́.

Кондак, глас 2

Свети́льник све́тел показа́лся еси́ в конце́х,/ святи́телю Феофила́кте,/ единосу́щна Отцу́ и Ду́ху Сло́ва ты пропове́дав,/ Боже́ственных оте́ц Собо́р уясни́л еси́,/ Тро́ице уго́дник яви́лся еси́./ Е́йже предстоя́, моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Феофила́кте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Знамение» Курской-Коренной, глас 4

Я́ко необори́мую сте́ну/ и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́, Богоро́дице Пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас тойже

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение пра́зднующе/ лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я, Де́во,/ и чтим о́браз Твой честны́й,/ и́мже показа́ла еси́/ пресла́вное зна́мение.

9/22 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (ок. 320). Албазинской иконы Божией Матери, именуемой «Слово плоть бысть» (1666).

Тропарь четыредесяти мученикам Севастийским, глас 3

Страстоте́рпцы Христо́вы четыредеся́те,/ во гра́де Севасти́йстем му́жественно пострада́вшии,/ чрез огнь и во́ду проше́дшии,/ в поко́й ве́чный вше́дшии,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ да жизнь ми́рну сохрани́т/ и ду́ши на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас 1

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Ин тропарь, глас 1

Страстоте́рпцы всечестни́и,/ во́ини Христо́вы четы́редесяте,/ тве́рдии ору́жницы,/ сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте/ и а́нгелом согра́ждане бы́сте,/ с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хваля́щих вас./ Сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ слава Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Кондак, глас 6

Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/ сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с/ и венце́в мно́жество.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и четы́редесяте, в Севасти́йстем е́зере му́чившиися,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

10/23 Мученика Кодрата и иже с ним (258).

Тропарь мученику Кодрату и иже с ним, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы ... (общий мученикам).

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Кодра́те со пострада́вшими,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

11/24 Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (638–644). Святителя Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца (1458). Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII). Святителя Софрония, епископа Врачанского (1813) (Болг). Перенесение мощей мученика Епимаха.

Тропарь святителю Софронию, патриарху Иерусалимскому, глас 4

Пра́вило ве́ры... (общий святителю).

Кондак, глас 8

И́же Боже́ственною ре́вностию подви́гся,/ и и́стинных повеле́ний устне́ распросте́р,/ Церко́вная основа́ния благоузако́нив,/ и та́мо су́щим мона́шеским соста́вом преда́в,/ прему́дрый в патриа́рсех, Иерусали́мский Софро́ние,/ всему́драя словеса́ во свет изве́л еси́,/ и́миже наставля́еми зове́м ти:/ ра́дуйся, све́тлая правосла́вных похвало́.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Софро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Евфимию, архиепископу Новгородскому, глас 4

Избра́н быв Бо́гови от ю́ности,/ святи́телю Евфи́мие,/ и сего́ ра́ди архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́ лю́ди, я́же тебе́ Бо́гом вруче́нныя,/ те́мже и по преставле́нии чуде́с дарова́ния от Го́спода прия́л еси́,/ исцеля́ти разли́чныя неду́ги./ Того́ моли́ о нас,/ соверша́ющих честну́ю па́мять твою́,/да тебе́ вси непреста́нно ублажа́ем.

Кондак, глас 8

Я́ко архиере́ем сопресто́льник,/ и святи́телем изря́дный побо́рник был еси́, святи́телю Евфи́мие,/ не преста́й сохраня́я Оте́чество твое́,/ град же и лю́ди, и́же тебе́ ве́рою почита́ющия/ и честны́м моще́м твои́м покланя́ющияся,/да велегла́сно тебе́ вси вопие́м:/ ра́дуйся, святи́телю Богому́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Евфи́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Софронию, епископу Врачанскому, глас 1

Щито́м ве́ры вооружи́вся,/ мече́м словесе́ безбо́жныя ага́ряны посека́я,/ ста́до твое́ упасл еси́ на земли́./ В Небе́сней же оби́тели всели́вся,/ Христа́ моли́ дарова́ти наро́ду на́шему/ мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 3

Бо́жиим изволе́нием архипа́стырь и учи́тель был еси́/ утвержде́нному ага́рянами на́роду твоему́/ и неусы́пен о нем к Бо́гу моли́твенник./ За ве́ру Христо́ву ревнова́вый,/ мно́жество страда́ний терпе́л еси́,/ па́ству же твою́ от нече́стия охраня́л е́си,/ в благоче́стии и чистоте́ ве́ры наставля́л еси́,/ просвеща́я ю словесы́ и списа́ньми твои́ми./ Те́мже вопие́м ти, святи́телю о́тче наш Софро́ние:/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти наро́ду мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас тойже

Архиере́ев похвала́ и страда́льцев украше́ние быв,/ святи́телю Софро́ние,/ доброде́тельми просла́вився,/ возсия́л еси́, я́ко со́лнце,/ нас просвеща́я и грехо́вную тьму́ неве́дения отгоня́я./ Но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Софро́ние,/ и чти́м святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь мученику Епимаху, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Епима́х... (общий мученику).

Кондак, глас тойже

Многообра́зныя ра́ны претерпе́л еси́/ и вене́ц прие́м от Христа́ Бо́га,/ Ему́же о нас моли́ся, блаже́нне Епима́ше,/ ве́рно соверша́ющих па́мять твою́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Епима́ше,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Софронию, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 1

Простра́нна пути́, веду́ща в па́губу,/ блаже́нне Софро́ние, угонза́я*,/ затвори́лся еси́ в те́мне ме́сте пеще́рнем,/ иде́же день и нощь в моли́твах и слеза́х,/ и в ручно́м де́ле подвиза́лся,/ обре́л еси́ ве́чный живо́т и наслажде́ние.

Кондак, глас 4

Яви́лся еси́ дре́вним отце́м ревни́тель,/ в те́мней пеще́ре све́тлым житие́м я́сно просия́в,/ и озари́л еси́ сердца́ пою́щих тя,/ Богому́дре о́тче Софро́ние.

Ин кондак, глас 8

В те́сней и те́мней кле́ти затвори́вся,/ власяни́цею и по́ясом желе́зным умерщвля́я те́ло твое́,/ псалмопе́нии непреста́нно благославосло́вил еси́,/ тем Све́та ве́чнаго и оби́тели Небе́сныя сподо́блься,/ и, а́нгельскими пе́нии наслажда́яся,/ моли́ся Го́сподеви, да не лиши́т и нас ве́чных красо́т.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Софро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

12/25 Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского (818). Святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604). Преподобного Симеона, Нового Богослова (1021). Преподобного Феоктиста, бывшего Драгутина, короля Сербского (XIV). Лиддской, нерукотворной (на столпе), иконы Божией Матери (I).

Тропарь преподобному Феофану исповеднику, Сигрианскому, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я* учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Феофа́не, дух твой.

Ин тропарь, глас 5

Воздержа́нием житие́ укра́сил еси́/ и, уды умертви́в,/ победи́л еси́ вра́жия ко́зни, о́тче Феофа́не,/ преста́вился еси́ к Бо́гу в ве́чную жизнь,/ я́ко досто́ин прича́стник,/ моля́ся непреста́нно/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Свы́ше прие́м Боже́ственное открове́ние,/ со тща́нием изше́л еси́ от среды́ молвы́ жите́йския/ и уедини́вся, преподо́бне, чуде́с прия́л еси́ де́йство/ и проро́чества досто́инство,/ бога́тства и супру́жницы лиши́вся.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Феофа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Григорию Двоеслову, папе Римскому, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м,/ сла́вне Григо́рие,/ и Того́ си́лою укрепля́емь,/ ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́,/ отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне:/ Его́же моли́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́,/ и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие,/ ко огра́де Небе́сней наставля́я,/ и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́,/ ны́неже с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Григо́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Симеону, Новому Богослову, глас 3

Боже́ственное озаре́ние, Симео́не о́тче,/ восприя́в в души́ твое́й,/ свети́ло в ми́ре показа́лся еси́ светле́йшее,/ разгоня́я того́ мракобе́сие/ и всех уверя́я иска́ти, ю́же погуби́ша, благода́ть Ду́ха,/ Его́же приле́жно моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, новосоставленный, глас 1

Вне́шния му́дрости пребыва́я неприча́стен,/ Боже́ственныя же преиспо́лнен был еси́ последи́/ и Но́вый Богосло́в вои́стинну все́ми позна́ся, Симео́не./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять, о́тче му́дре, почита́юще, тебе́ вопие́м:/ сла́ва тя просла́вльшему Христу́/ сла́ва тя ди́вна Показа́вшему,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 4

Я́ко Све́та Трисо́лнечнаго зри́тель/ и таи́нственнаго Богосло́вия сказа́тель,/ освяще́ние Симео́не, о́тче наш,/ испроси́ душа́м на́шим просвеще́ния свы́ше/ и страсте́й отгони́ от нас мглу́/ я́ко бо, служи́тель ве́лий Христо́в,/ всем подае́ши поле́зная, преподо́бне.

Кодак, глас 3

Све́том просвеще́н Трисо́лнечным, Богому́дре,/ Богосло́в яви́лся еси́ Пребоже́ственныя Тро́ицы./ Свы́ше прему́дростию слове́с обогати́вся,/ источи́л еси́ Богому́дрия Боже́ственныя струи́,/ от ни́хже пию́ще, вопие́м:/ ра́дуйся, треблаже́нне Симео́не Богонауче́нне.

Ин кондак, глас 2

Я́ко Богосло́в Бо́жий Боже́ственнейший/ и моли́твенник наш ве́лий ко Го́споду,/ при́сно, Симео́не, моли́ дарова́ти нам грехо́в проще́ние/ и живота́ исправле́ние, преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Симео́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Феоктисту, бывшему Драгутину, королю Сербскому, глас 4

Боже́ственнаго стра́ха огне́м ду́шу свою́ распали́л еси́,/ очи́стився покая́нием и украси́вся кро́тостию и смире́нием,/ восте́кл еси́ к невече́рнему Све́ту – Христу́,/ преподо́бне о́тче Феокти́сте,/ и ны́не, трисо́лнечным све́том озаряемь,/ на Небеси́ лику́е- ши,/ моли́ о нас, ве́рою почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 7

Ве́рою и́стинною укра́шен быв,/ просия́л еси́ доброде́тельми,/ хра́мы и оби́тели ще́дро помога́л еси́,/ богоми́лов3 же душетли́тельную* е́ресь искорени́л еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ преподо́бне Феокти́сте, блаже́нне,/ со все́ми преподо́бными предстоя́ Христу́/ моли́ся о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Феокти́сте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

13/26 Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (846). Молдавской иконы Божией Матери.

Тропарь святителю Никифору, патриарху Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры... (общий святителю).

Кондак, глас 1

Лик патриа́ршеский святу́ю твою́ па́мять/ хвала́ми и пе́сньми, Ники́форе, честву́ет,/ в преложе́нии* бо прия́т ду́шу твою́, сла́вне./ Тем днесь Честна́я Це́рковь велича́ющи Христа́ Царя́,/ сла́вит Еди́наго Человеколю́бца.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ники́форе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

14/27 Преподобного Венедикта Нурсийского (543). Благоверного великого князя Ростислава – Михаила (1167). Феодоровской иконы Божией Матери (1613). Иконы Божией Матери Себежская, именуемой «Умиление» (Псковская) (1634).

Тропарь преподобному Венедикту Нурсийскому, глас 8

В Тебе́, о́тче... (общий преподобному).

Кондак, глас 6

Благода́тию Бо́жиею обогати́лся еси́,/ де́лы же извести́л еси́ зва́ние/ и яви́лся еси́, Венеди́кте, уго́дниче Христа́ Бо́га,/ в моли́твах и поста́х, дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнен,/ и был еси́ неду́жным исцели́тель,/ и прогони́тель враго́м,/ и засту́пник ско́рый душа́м на́шим.

Ин кондак, глас 4

Возгоре́вся раче́нием Го́рним и Святы́м Ду́хом,/ вся просвети́л еси́, о́тче преподо́бне Венеди́кте свяще́нне,/ непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га, преблаже́нне, о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Венеди́кте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Феодоровская, глас 4

Прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, Богоотрокови́це,/ обра́дованный днесь Богохрани́мый град Кострома́,/ я́коже дре́вний Изра́иль к киво́ту Заве́та,/ притека́ет ко изображе́нию лица́ Твоего́,/ и воплоти́вшагося от Тебе́ Бо́га на́шего,/ да Твои́м Ма́терним к Нему́ предста́тельством,/ при́сно хода́тайствуеши всем,/ под сень кро́ва Твоего́ прибега́ющим,/ мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

Днесь све́тло красу́ется преимени́тый град Кострома́/ и вся Ру́сская страна́,/ созыва́ющи к весе́лию вся боголюби́выя наро́ды христиа́нския,/ на пресла́вное торжество́ Бо́жия Ма́тере,/ прише́ствия ра́ди чудотво́рнаго Ея́ и многоцеле́бнаго о́браза,/ днесь бо яви́ся нам пресве́тлое вели́кое со́лнце,/ прииди́те, вси Богоизбра́ннии лю́дие, но́вый Изра́иль,/ ко исто́чнику цельбоно́сному,/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пресвята́я Богоро́дица/ и избавля́ет вся гра́ды и стра́ны христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих./ Но, о Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице,/ спаси́ страну́ на́шу, и архиере́и, и вся лю́ди Твоего́ достоя́ния от всех бед/ по вели́цей Твое́й ми́лости, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Де́во, Христиа́ном похвало́.

Кондак, глас 8

Благода́рственная принося́ще Ти раби́ Твои́, Богороди́тельнице, о всех,/ и́миже благоде́яла еси́ гра́ду на́шему,/ из глубины́ души́ взыва́ем к Тебе́, и ми́ли ся де́ем4,/ не преста́ни, Влады́чице,/ Ма́терними к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твами/ подава́ти вся блага́я и спаси́тельная всем,/ ве́рою и любо́вию вопию́щим Ти:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Ин кондак, глас тойже

Притеце́м лю́дие, вси к ти́хому и до́брому приста́нищу,/ в дом Бо́жия Ма́тере,/ чу́дному о́бразу Цари́цы и Богоро́дицы,/ за неизрече́нную ми́лость Ея́ явле́нному,/ ве́рно припа́дающе и вопию́ще:/ о, Всеми́лостивая Влады́чице,/ за спаси́тельное Твое́ смотре́ние,/ чу́днаго о́браза к нам прише́ствие,/ посети́ нас, гре́шных, све́тло сотворя́ющих пра́зднество Твое́,/ укрепи́ страну́ на́шу,/ ди́вно на враги́ побе́ду подаю́щи, и ве́ру утверди́,/ Це́рковь Сы́на Твоего́ непоколеби́му соблюди́,/ притека́ющих к Тебе́ спаси́, от вся́ких напа́стей изба́ви,/ сохраня́ющи в ми́ре все Правосла́вие, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь благоверному великому князю Ростиславу – Михаилу, глас 6

Обре́те тя строи́теля градо́в и церквей/ земля́ Ки́евская,/ вели́кий кня́же Ростисла́ве,/ сму́ты устраня́л еси́, еди́нство храня́,/ те́мже Госпо́дь тебе́ му́дрость ниспосла́,/ сего́ ра́ди Христу́ Бо́гу моли́ся/ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Себежской, именуемой «Умиление», глас 8

Взы́дем, правосла́внии наро́ди гра́да Опо́чки,/ на ту́чную го́ру, я́ко на Фаво́рскую,/ в дом Спаси́теля своего́, в честь боголе́пнаго Преображе́ния Его́,/ оби́лующу чуде́с и стокра́тный клас* израсти́вшую,/ и у́зрим сла́ву чудесе́ от чудотво́рнаго о́браза/ Пресвяты́я Богома́тере Умиле́ния Се́бежския:/ я́ко мо́ре пролия́ся и Евфра́т, теки́й из рая́,/ та́ко сле́зы Ея́ бы́ша, из обою́ оку́ пролиты́я,/ о наше́дшем гне́ве Созда́теля Своего́ за на́ше согреше́ние,/ припаде́м, каменносерде́чнии, и возрыда́ем, прося́ще:/ о Влады́чице, умоли́ Сы́на Своего́ и Го́спода на́шего/ си́ми пресвяты́ми Свои́ми слеза́ми,/ да изба́вит нас от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ и о́гненнаго запале́ния, и междоусо́бныя бра́ни,/ от мо́ра и гла́да,/ и наше́ствия иноплеме́ных в гряду́щия времена́,/ и, ра́дующеся, со Гаврии́лом благове́стником возопие́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 4

Притеце́м, лю́дие, бога́тии и убо́зии,/ си́рии и вдови́цы, ста́рии и ю́нии,/ в ти́хое приста́нище,/ под покро́в цельбоно́снаго исто́чника Богома́тере./ Сле́зы бо, я́ко ре́ки, источа́ет/ из обою́ оку́ чудотво́рнаго о́браза Се́бежския/ о находя́щем гне́ве за на́ша зла́я согреше́ния/ и укрепля́ет град, его́же возлюби́ла еси́, на сопроти́вныя,/ утвержда́ет ве́ру правосла́вных христиа́н/ и избавля́ет от вся́каго зла/ моли́твами Свои́ми.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой честны́й/ и́мже показа́ла еси́ нам пречу́дное зна́мение.

15/28 Мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (303).

Тропарь мученику Агапию и иже с ним, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся... (общий мученикам).

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Ага́пие со пострада́вшими,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

16/29 Мученика Сави́на (287). Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516).

Тропарь мученику Савину, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 2

Боже́ственная прозябе́ния,/ цвет неувяда́ющий,/ розга́ многопло́дная, Богоно́се Сави́не,/ и́же ве́рою чту́щих па́мять твою́,/ весе́лия твоего́ испо́лни и моли́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Сави́не,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю Серапиону, архиепископу Новгородскому, глас 8

Тве́рдый адама́нт вои́стину, о́тче, показа́лся еси́,/ во всем подо́бяся Влады́це своему́ и Го́споду,/ непра́ведная изгна́ния, ра́дуяся, претерпе́л еси́:/ те́мже и Христо́с святи́телем и му́чеником сли́ковна* тя сотвори́/ и дарова́ тя ста́ду твоему́, я́ко сокро́вище неотъе́млемо,/ чудесы́ всех обогаща́ющее./ Те́мже и мы, соше́дшеся к ра́це моще́й твои́х,/ любо́вию вопие́м ти:/ моли́ о нас, пречестны́й архиере́ю Серапио́не, о́тче наш.

Кондак, глас 3

Я́ко венце́м пресве́тлым украси́вся днесь, Вели́кий Новгра́д/ и лику́ет в па́мять па́стыря своего́ и учи́теля;/ и я́ко диади́му ца́рскую возло́живши,/ вели́кая же о́на Ла́вра све́тло ра́дуется,/ иде́же просла́ви Бог Своего́ уго́дника,/ и прояви́ после́днему ро́ду на́шему/ цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ святи́телю Серапио́не;/ и Це́рковь Бо́жия весели́тся,/ созыва́юще на славосло́вие, велегла́сно вопию́щи:/ ра́дуйся, гра́ду твоему́ и оби́тели похвало́/ и всея́ Ру́сския земли́ пресве́тлый свети́льниче.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Серапио́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

17/30 Преподобного Алексия, человека Божия (411). Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483).

Тропарь преподобному Алексию, человеку Божию, глас 4

Возвы́сився на доброде́тель и ум очи́стив,/ к жела́нному и кра́йнему дости́гл еси́5,/ безстра́стием же украси́в жити́е твое́,/ и поще́ние изря́дное восприи́м со́вестию чи́стою,/ в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́я,/ возсия́л еси́, я́ко со́лнце, в ми́ре,/ преблаже́нне Алекси́е.

Ин тропарь, глас тойже

Я́ко чистоты́ свети́льник пресве́тел показа́ся,/ ди́вный Алекси́е,/ и́бо тле́нный черто́г/ на нетле́нное Бо́жие Ца́рствие премени́в,/ я́ко целому́дрия де́латель преизря́ден./ Сего́ ра́ди предстои́ши Го́сподеви, всех Царю́,/ Его́же моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Дом роди́телей твои́х, я́ко чужд, име́в,/ водвори́лся еси́ в нем нищеобра́зно,/ и по преставле́нии вене́ц прие́м сла́вы,/ ди́вен на земли́ яви́лся еси́, Алекси́е, челове́че Бо́жий,/ а́нгелом и челове́ком ра́дование.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Алекси́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Макарию, игумену Калязинскому, чудотворцу, глас 8

Плотска́я мудрова́ния, о́тче Мака́рие,/ воздержа́нием и бде́нием умертви́л еси́,/ ме́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излия́л еси́,/ я́ко труба́ вопие́т к Бо́гу,/ пове́дающи твоя́ исправле́ния*,/ и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Вы́шних жела́я, воздержа́нием и труды́, и по́ты наслади́вся,/ жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ чуде́с дар прие́м от Христа́ Бо́га,/ свети́льник яви́лся еси́ пресве́тлый./ Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

18/31 Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386).

Тропарь святителю Кириллу, архиепископу Иерусалимскому, глас 4

Пра́вило ве́ры... (общий святителю).

Кондак, глас 1

Язы́ком твои́м, му́дре,/ Боже́ственными вдохнове́ньми просвети́л еси́ твоя́ лю́ди,/ Еди́ну чести́ Тро́ицу/ естество́м неразде́льну, разделя́ему же Ли́цы,/ те́мже ра́дующеся, всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднуем,/ и́же к Бо́гу моли́твенника тя предлага́ющий.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Кири́лле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

19/1 Мучеников Хрисанфа и Дарии и иже с ними (283). Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского (1521). Преподобной Вассы Псково-Печерской (ок. 1473). Праведной Софии, княгини Слуцкой (1612). Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление», Смоленской (1103).

Тропарь мученикам Хрисанфу и Дарии, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Ин тропарь, глас 1

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Кондак, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся... (общий мученикам).

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Хриса́нфо и Да́рие,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобному Иннокентию Комельскому, Вологодскому, глас 4

От ю́ности своея́ весь Бо́гови поработи́лся еси́, блаже́нне./ Того́ ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́/ и, в пусты́ню всели́вся,/ в ней жесто́ко житие́ показа́л еси́,/ и чуде́с дарова́ния от Го́спода прия́л еси́,/ преподо́бне Инноке́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 3

От ю́ности сосу́д избра́нен был еси́/ и в житии́ Бо́гу послужи́л еси́,/ и́ноков наста́вниче Инноке́нтие,/ потща́лся еси́ ху́ждшее покори́ти лу́чшему,/ те́мже и стра́сти умертви́в,/ возвы́сился еси́ к зре́нию красоты́ несозда́нныя,/ в Бо́зе Ему́же предстои́ши,/ моли́, о́тче, Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся/ и всели́вся в пусты́ню,/ та́мо жесто́ко житие́ показа́л еси́, и мно́гих люде́й житие́м свои́м удиви́л еси́;/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Инноке́нтие о́тче наш.

Ин кондак, глас 8

Ми́ра и сро́дник удали́вся,/ в пусты́ни неуста́нною моли́твою Бо́гу угоди́л еси́,/ и в по́двизе жития́, о́тче, просия́л еси́,/ помина́й нас, чту́щих усе́рдно па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Инноке́нтие преподобие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Инноке́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобной Вассе Псково-Печерской, глас 4

Днесь, ве́рнии, пресла́вно ликовству́ем,/ па́мять преподо́бныя Ва́ссы соверша́юще,/ и ра́це моще́й ея́ уми́льно покланя́ющеся,/ со слеза́ми и любо́вию вопие́м ей:/ бу́ди хода́таица на́ша пред Бо́гом,/ огради́ моли́твами твои́ми оби́тель и град наш,/ в ско́рбех и печа́лех нам бу́ди уте́шительница,/ ты бо еси́ кре́пость ве́рным,/ и оби́тели Пско́во-Пече́рския украше́ние.

Кондак, глас тойже

Па́мять преподо́бныя Ва́ссы днесь све́тло соверша́юще,/ благода́рственне воспомина́ем многотру́дныя по́двиги,/ естество́ бо же́нское отве́ргши,/ со супру́жником твои́м устреми́ся к мона́шескому житию́,/ да нетле́нными венцы́ венча́ет тя Христо́с.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Ва́ссо,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Смоленская, именуемой «Умиление», глас 4

К Богоро́дице со умиле́нием припаде́м,/ вси грехми́ обремене́ннии,/ чудотво́рную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х/ и пода́ждь нам, прося́щим,/ ве́лию Твою́ ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

Богора́дованная Влады́чице,/ Препросла́вленная Ма́ти щедро́т и человеколю́бия,/ Всеми́лостивая о всем ми́ре Хода́таице!/ Приле́жно, раби́ Твои́, к Боже́ственному предста́тельству прибега́юще/ и пречу́дному о́бразу Твоему́ со умиле́нием припа́дающе, мо́лимся:/ моли́тву те́плую к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему сотвори́,/ о Всепе́тая Цари́це Богоро́дице,/ да вся́ких боле́зней и печа́лей нас Тебе́ ра́ди изба́вит/ и от грехо́в вся́ких свободи́т,/ Ца́рствия Своего́ Небе́снаго насле́дники ны пока́жет,/ ве́лие бо неизрече́нное, я́ко Ма́ти, и́маши дерзнове́ние к Нему́/ и вся мо́жеши, Еди́на во ве́ки Преблагослове́нная.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния,/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь праведной Софии, княгине Слуцкой, глас 5

Блаже́нная ма́ти Софи́е,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя Бог;/ помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ тя мо́лим испроси́ти/ тел все́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.

20/2 Преподобных отец наших во обители святого Саввы убиенных от сарацин (796). Преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского (1612).

Тропарь преподобным отцам, во обители святого Саввы убиенных от сарацин, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас тойже

Земны́х и тле́нных наслажде́ние/ презре́вше я́ве, преблаже́ннии,/ пусты́нное житие́ изво́ливше,/ ми́ра же красне́йшее и пи́щи вре́менныя возненави́девше,/ отону́дуже сподо́бистеся Небе́снаго Ца́рствия,/ с ли́ки му́ченик и по́стник веселя́щеся./ Те́мже чту́ще па́мять ва́шу,/ вопие́м вам приле́жно:/ от бед нас, отцы́, изба́вите.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ во оби́тели свята́го Са́ввы убие́ннии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь преподобному Евфросину Синозерскому, Новгородскому, глас 1

От ю́ности впери́в ум свой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ и бе́гая суеты́ ми́ра сего́,/ дости́гл еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ иде́же Бо́гу тя укрепля́ющу,/ а́нгельское житие́ стяжа́в,/ порабо́тал еси́ дово́льно Влады́це твоему́ Христу́/ в поще́нии и моли́твах и во все́нощных бде́ниих/ и сподо́бился еси́ да́ра Ду́ха Пресвята́го,/ е́же прорица́ти бу́дущая,/ наставля́я на стезю́ покая́ния/ притека́ющих к тебе́ и послу́шающих тя./ Те́мже Всеблаги́й Бог, ви́дя вели́кую твою́ к Себе́ ве́ру,/ нелицеме́рную любо́вь и несумне́нную наде́жду,/ дарова́ тебе́, не то́чию е́же ве́ровати в Него́,/ но и е́же страда́ти по Нем,/ егда́ от проти́вных сыно́в в то́йже пусты́ни кровь твоя́ неща́дно излия́ся,/ и досе́ле, я́коже А́велева, вопие́т к Бо́гу,/ свиде́тельствующу о сем нетле́нием моще́й твои́х,/ в ня́же взира́юще уми́льно вопие́м:/ сла́ва, Дарова́вшему тебе́ благода́ть толи́ку,/ Его́же и моли́ о нас.

Ин тропарь, глас 4

От ю́ности впери́в ум свой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ отверже́нием ми́ра, всели́лся еси́ в непроходи́мую пусты́ню,/ в не́йже по́стнически, укрепле́нием Бо́жиим, в моли́твах и в поще́ниих до́блественне, я́коже досто́ит, пожи́л еси́,/ и жизнь свою́ страда́льчески непови́нне убие́нием от сопроти́вных* сыно́в сконча́л еси́./ Сего́ ра́ди со преподо́бными и со му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́миже предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́, мо́лим тя,/ оставле́ние пода́ти согреше́ниям на́шим/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ ми́ра же отве́ргся, всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ и та́мо, от Го́спода укрепля́емь,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне пожи́л еси́,/ и жизнь твою́ страда́льчески/ убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́,/ сего́ ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́миже и ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы./ Сию́ моли́, мо́лим тя,/ оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Подража́я житию́ дре́вних оте́ц,/ Богому́дре Евфроси́не,/ возненави́дев ми́ра сего́ красоту́/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ и ве́ру Христо́ву, я́коже щит, в се́рдце свое́ прие́м,/ изше́л еси́, добр во́ин Царя́ Небе́снаго/ не на брань проти́ву пло́ти и кро́ве,/ но на брань проти́ву ко́зней неви́димаго врага́./ Те́мже дарова́вшейся тебе́ Ду́ха Свята́го благода́ти,/ глубо́ким смире́нием твои́м низложи́л еси́ вознесе́нную того́ горды́ню,/ и прия́л еси́ от Небе́снаго Дарова́теля неувяда́емый вене́ц побе́ды./ Сего́ ра́ди соше́дшеся любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, пусты́нное украше́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Евфроси́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

21/3 Преподобного Иакова епископа, исповедника (VIII). Преподобного Пахомия Нерехтского6, Костромского чудотворца (1384). Преподобного Серафима Вырицкого (1949).

Тропарь преподобному Иакову, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты... (общий исповеднику).

Кондак, глас 2

Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния... (общий исповеднику).

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Пахомию Нерехтскому, игумену Сыпа́нова монастыря, Костромскому чудотворцу, глас 4

Жите́йския молвы́, преподо́бне, отве́ргся/ и, я́ко пти́щ, обре́т в пусты́ни безмо́лвие,/ и в ней водвори́вся, соста́вил еси́ оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы,/ в моли́твах же и труде́х прилежа́ Бо́гови,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс,/ быв о́браз утеше́ния духо́внаго;/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Жите́йския молвы́, преподо́бне, отве́ргся/ и, я́ко птищ, обрете́ себе́ в пусты́ни безмо́лвие,/ в моли́твах и бде́нии прилежа́ Бо́гови,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и оста́ви дре́внее пребыва́ние,/ и оты́де в пусты́ню, и в ней водвори́ся,/ и соста́ви оби́тель во и́мя Пресвяты́я Тро́ицы,/ и процве́л еси́, а́ки фи́никс,/ и бысть о́браз утеше́ния духо́внаго./ Те́мже, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

В пусты́ни безмо́лвствуя,/ еди́нствующу ти, Богоно́се, взыска́л еси́ Го́спода;/ Бо́га же, не оста́вльша тя еди́наго в пусты́ни,/ и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ не́колико бра́тии,/ с ни́миже ти моля́щуся Го́сподеви,/ Тро́ице прече́стен храм воздви́гл еси́,/ в не́мже предстоя́, преподо́бне Пахо́мие,/ мо́лишися о спасе́нии душ на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Серафиму Вырицкому, глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́ Росси́йския земли́,/ возсия́л еси́ в ве́си Вы́рицстей, преподо́бне Серафи́ме,/ и, си́лою Свята́го Ду́ха наставля́ем,/ све́том чуде́с твои́х страну́ на́шу озари́л еси́ духо́вно./ Те́мже и мы, притека́юще ко гро́бу твоему́,/ уми́льно глаго́лем:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 5

Уподо́бился еси́ дре́вним отце́м/ и по́двигом до́брым подвиза́лся еси́,/ благода́тию Христо́вою просвети́вся,/ от Него́же прие́м дарова́ния чуде́с,/ неду́гующих исцеля́ти,/ печа́льных и скорбя́щих утеша́ти,/ оби́димых и гони́мых защища́ти/ и всем в ну́ждах су́щим отра́ду/ и ско́рое избавле́ние подава́ти./ Сего́ ра́ди, я́ко вели́каго чудотво́рца чту́ще,/ мо́лим тя, ча́да твоя́, преподо́бне Серафи́ме,/ от всех бед изба́ви нас моли́твами твои́ми.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

22/4 Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362–363). Праведного Василия, мученика и страстотерпца, Мангазейского чудотворца (1602). Преподобномученика Евфимия Константинопольского (1814). Воспоминание знамения, явльшегося от иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии во граде Изборске (1634).

Тропарь священномученику Василию, пресвитеру Анкирскому, глас 4

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас 8

Зако́нно тече́ние соверши́в,/ и ве́ру соблю́л еси́, священному́чениче Васи́лие,/ сего́ ра́ди муче́ния венце́в сподо́бился еси́/ и Це́ркве столп непоколеби́м яви́лся еси́,/ Сы́на Отцу́ собезнача́льна и Ду́ху испове́дав,/ Тро́ицу Неразде́льную,/ ю́же моли́ изба́витися от бед чту́щим тя,/ да зове́м ти:/ ра́дуйся, Васи́лие Богому́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь праведному Василию, мученику и страстотерпцу, Мангазейскому чудотворцу, глас 8

Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие,/ укра́сти тща́шеся пра́ведных враг,/ подусти́* господи́на твоего́,/ и́же покра́деннаго ра́ди бога́тства своего́ преда́в тя судии́,/ и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки,/ непобеди́м пребы́в до смерти́./ Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки,/ моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас тойже

Я́ко пресве́тлое со́лнце,/ возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́,/ в Мангазе́йских преде́лах,/ но́вый му́чениче непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие!/ За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́/ распале́нием и немилосе́рдием господи́на своего́/ и от нача́льствующаго бо ту градска́го непра́веднаго судии́,/ и му́ки непови́нно претерпе́л еси́,/ и кровь свою́ святу́ю пролия́л еси́,/ жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго./ Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́,/ и на земли́ просла́ви,/ и Свои́м Бо́жиим про́мыслом повеле́ земли́ само́й от недр свои́х/ гроб, и те́ло твое́, и срачи́цу*, обагре́нную кро́вию твое́ю, израсти́ нетле́нно./ И ны́не притека́ющим к тебе́ с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е имя́ твое́,/ поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й,/ чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тоже

От гра́да Яросла́вля Бо́жиим смотре́нием/ в страну́ Сиби́рскую прише́дшаго и за целому́дрие от господи́на своего́/ в Мангазе́и пострада́вшаго,/ блаже́ннаго Васи́лия почти́м,/ его́же Христо́с Бог му́ченическим венце́м венча́ на Небеси́,/ нетле́нием и чудесы́ просла́ви на земли́./ Ты же, честны́й страда́льче,/ предста́тельством свои́м страну́ на́шу в ми́ре сохрани́/ и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 4

Страда́ние соверши́в, свя́те,/ погребе́ния же честна́го не сподо́бився,/ в ти́нное ме́сто вве́ржен/ и попира́емь был еси́ от мимоходя́щих,/ но Бог просла́ви мо́щи твоя́ чуде́сным явле́нием, Васи́лие,/ прославля́яйся во святы́х Свои́х,/ дая́й страда́льцем вене́ц нетле́нный.

Ин кондак, глас тойже

И́же но́вый в му́ченицех непови́нный страда́льче,/ свя́те Васи́лие, преревнова́л еси́ Ио́сифу Прекра́сному и Моисе́ю У́грину во искуше́ниих,/ за чистоту́ душе́вную и теле́сную/ му́ки непови́нно претерпе́л еси́./ Сих ра́ди просла́ви тя Бог,/ и святы́я твоя́ мо́щи, по явле́нию твоему́,/ от Мангазе́и к Енисе́ю во оби́тель Святы́я Тро́ицы/ ту су́щим настоя́телем принесо́шася/ и подаю́т исцеле́ния с ве́рою приходя́щим/ и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́./ Страстоте́рпче святы́й,/ моли́ Христа́ Бо́га/ о правосла́вном наро́де на́шем/ и о всех во́ех на́ших,/ побе́ду и одоле́ние нам на всех/ непросвеще́нных иноязы́чных лю́дех дарова́ти, спосо́бствуя,/ и от междоусо́бныя бра́ни спасти́ся всем моли́.

Ин кондак, глас тойже

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Боголю́бче,/ целому́дрием и терпе́нием тече́ние свое́ му́ченически сконча́л еси́,/ те́мже и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо чудесы́,/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, святы́й Васи́лие,/ Мангазе́йский и всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобномученику Евфимию Константинопольскому, глас 4

По́стнически предподвиза́вся на горе́,/ у́мная враго́в ополче́ния всеору́жием креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне,/ па́ки же ко страда́льчеству му́жески обле́клся еси́,/ уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры/ и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га,/ преподобному́чениче Евфи́мие принопа́мятне.

Кондак, глас 2

Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна/ и страда́льца произволе́нием че́стна,/ и пусты́ни жи́теля сообра́зна,/ в пе́снех досто́йно восхва́лим Евфи́мия приснохва́льнаго:/ той бо зми́я попра́л есть.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Евфи́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Изборская, глас 4

Я́ко звезда́ пресве́тлая, возсия́ во гра́де Избо́рске/ о́браз честны́й Твой, Богоро́дице Де́во,/ от него́же иногда́ из обою́ о́чию теча́ху сле́зы, я́ко струя́,/ его́же то́гда ви́девше, наро́ди избо́рстии,/ му́жи и же́ны с ча́ды, с пла́чем моля́хуся к нему́,/ мы же, взира́юще уми́льно, си́це глаго́лем:/ о Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице,/ не забу́ди нас, гре́шных раб Свои́х,/ моля́щихся Христу́, Бо́гу на́шему, спасти́ся нам.

Кондак, глас 8

Засту́пнице Христиа́ном усе́рдная/ и Предста́тельнице гра́ду на́шему Избо́рску непосты́дная,/ не пре́зри моле́ния нас, гре́шных,/ я́коже иногда́ от Твоего́ честна́го о́браза/ сле́зы источи́ла еси́ из обою́ о́чию, моля́щися приле́жно,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́шу,/ ве́рно к Тебе́ припа́дающих,/ услы́ши на́ша моле́ния, Богоро́дице,/ изба́ви нас от нахожде́ния пога́ных, от вся́каго зла,/ ускори́ же на моли́тву на́шу и потщи́ся на умоле́ние,/ заступа́ющи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя и вопию́щих Ти:/ ра́дуйся, Де́во, Христиа́ном похвало́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

23/5 Преподобномученика Никона епископа и 199-ти учеников его (251). Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах почивающего (1088).

Тропарь преподобномученику Никону и 199-ти ученикам его, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 3

Я́ко свети́льницы незаходи́мии разу́мнаго Со́лнца,/ соше́дшеся днесь восхва́лим пе́сньми,/ возсия́ли бо есте́ су́щим во тме неразу́мия,/ всех созыва́юще к высоте́ благоче́стия, священному́ченицы./ Тем вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, по́стников всех основа́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии му́ченицы Ни́коне со ученицы́,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь преподобному Никону, игумену Киево-Печерскому, в Ближних пещерах почивающему,глас 5

Христо́ва виногра́да лоза́ яви́лся еси́, Богоблаже́нне Ни́коне,/ гро́здие принося́ Ему́ – доброде́тели твоя́,/ и про́чих, к те́мже наставля́я,/ приводи́л еси́ Христу́ Бо́гу,/ Ему́же, мо́лим тя, мо́лися за ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ преподо́бне Ни́коне приснопа́мятне,/ це́рковь бо пречу́дну Пресвяты́я Богоро́дицы/ прекра́сно укра́сил еси́./ Те́мже и мы, ча́дца твоя́, любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Тре́тье свети́ло пеще́рное,/ прогоня́ющее тьму бесо́вскую,/ восхваля́ем тя, му́дре,/ и по до́лгу чтим труды́ и по́двиги твоя́,/ я́же подъя́т о ста́де свое́м/ и о украше́нии церко́внем,/ воззыва́юще ти усе́рдно си́це:/ ра́дуйся, о́тче Ни́коне, красото́ церко́вная.

Ин кондак, глас 4

Духо́вному твоему́ наста́внику, о́тче Ни́коне, вся́чески прилепи́вся,/ и от него́ наставля́ем,/ во всем Христо́ви порабо́тився,/ мона́хов был еси́ чинонача́льник и преподо́бных сожи́тель,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною Боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нныя моли́твы,/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния,/ Ни́коне о́тче наш,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ни́коне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

24/6 Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Мучеников Стефана и Петра Казанских (1552). Преподобного Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII-XIV). Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора» (XVII).

Тропарь предпразднству Благовещения Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь всеми́рныя ра́дости нача́тки,/ предпра́зднственное воспе́та повелева́ют,/ се бо Гаврии́л прихо́дит,/ Де́ве нося́ благове́стие,/ и к Ней вопие́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8

Всем земны́м нача́ло спасе́ния на́шего Ты еси́, Богоро́дице Де́во,/ Бо́жий бо служи́тель с Небе́с по́слан предста́ти Тебе́,/ вели́кий чинонача́льник Гаврии́л,/ ра́дость обра́дованную Ти принесе́./ Тем вси зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Тропарь мученикам Стефану и Петру Казанским, глас 4

Му́чеников дво́ица единора́вная,/ Стефа́не и Пе́тре сла́внии,/ неве́рие соплеме́нников обличи́вше,/ Христу́ после́довали есте́,/ во Святу́ю Тро́ицу ве́ровати всех науча́юще,/ Ея́же ра́ди вели́кия страда́ния прие́мше,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ да изба́вившеся тьмы грехо́вныя,/ Све́та я́вимся о́бщницы невече́рняго.

Кондак, глас 3

Святи́и страстоте́рпцы Стефа́не и Пе́тре,/ Тро́ицы побо́рницы преизря́днейшии,/ мук треволне́ния и стра́шную смерть на ве́чную жизнь премени́вшии,/ во гра́де Каза́ни страда́льчествовавшии,/ ны́не же в Небе́сных черто́зех Всецарю́ предстоя́щии,/ от вся́ких нас грехопаде́ний изба́вити Христа́ Бо́га моли́те./ Той бо есть ве́рных утвержде́ние.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Стефа́не и Пе́тре,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобному Захарии, постнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 3

По́стническаго ра́ди твоего́ жития́,/ блаже́нне Заха́рие,/ я́ко прие́мый ве́лию на бе́сы кре́пость,/ моли́ и нам те́хже ко́зней избы́ти*,/ получи́ти грехо́в проще́ние/ и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 1

В по́стничестве све́тло я́ко просия́вый/ и бесо́м стра́шен я́ко яви́выйся,/ всече́стне Заха́рие,/ укрепи́ и нас твои́ми моли́твами/ по́стническое житие́ име́ти/ и бесо́вскаго изба́витися злоде́йства,/ я́ко да ублажа́ем тя.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Заха́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

25/7 Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (1925). Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы (XVI).

Тропарь празднику Благовещения Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна,/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

Тропарь святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, глас 1

Апо́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вы Це́ркве па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго/ Всеросси́йскаго патриа́рха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопии́м:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нная ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́/ и мир Бо́жий лю́дем испроси́.

Ин тропарь, глас 3

В годи́ну тя́жкую Бо́гом избра́нный/ в соверше́нной свя́тости и любви́ Бо́га просла́вил еси́,/ во смире́нии вели́чие, в простоте́ и кро́тости си́лу Бо́жию явля́я,/ положи́л ду́шу за Це́рковь, за лю́ди своя́,/ испове́дниче патриа́рше свя́те Ти́хоне,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же сораспя́лся еси́,/ и ны́не спасти́ зе́млю ру́сскую и па́ству твою́.

Кондак, глас 2

Ти́хостию нра́ва украше́н,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании Правосла́вныя ве́ры и любве́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас, да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,/ я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ти́хоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

26/8 Собор Архангела Гавриила. Мелетинской иконы Божией Матери.

Тропарь Архангелу Гавриилу, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,/ я́ко чинонача́льник Вы́шних сил.

Кондак, глас 8

Пресве́тлыя, и Честны́я, и Вседе́тельныя,/ Пренеисче́тныя и Стра́шныя Тро́ицы,/ ты еси́, Архистрати́же, сла́вный служи́телю и моли́твенниче,/ ны́не непреста́нно моли́/ изба́витися нам от вся́ких бед и мук, да зове́м ти:/ ра́дуйся, покро́ве рабо́м твои́м.

Ин кондак, глас 2

Архистрати́же Бо́жий,/ служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ а́нгелов нача́льниче и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,/ я́ко безпло́тных Архистрати́г.

Ин кондак, глас 2

На небесе́х зря Бо́жию сла́ву/ и на земли́ с высоты́ падая́ благода́ть,/ нача́льниче а́нгелов, му́дре Гаврии́ле,/ Бо́жия сла́вы служи́телю/ и ми́ра Боже́ственный побо́рниче,/ спаса́й, соблюда́й вопию́щия ти:/ сам бу́ди помо́щник, и никто́же на ны.

27/9 Мученицы Матроны Солунской (III-IV). Священномученика Иринея, епископа Сирмийского (Сре́мского), Сербского (304) (память ради службы перенесена с 26 марта).

Тропарь мученице Матроне Солунской, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас 2

Храм твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше вси ве́рнии,/ велегла́сно вопие́м ти,/де́во му́ченице, Матро́но великоимени́тая:/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Матро́но,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь священномученику Иринею, епископу Сре́мскому (Сирмийскому), Сербскому, глас 8

Жизнь твою́ целому́дренно соверши́л еси́,/ ничто́же на земли́ па́че Христа́ предпоче́т,/ ра́дуяся, вшел еси́ на му́ченическое благосла́вие,/ проти́вяся мучи́теля повеле́нию,/ яви́лся еси́ венцено́сец свяще́нный,/ и́бо Христо́с возме́здие тебе́ дарова́/ и всели́ тя в Ца́рство Небе́сное.

Кондак, глас 1

Многоболе́зненных мук искуше́ния претерпе́л еси́,/ но непрекло́нен умо́м пребы́л еси́,/ мече́м же усече́н и в ре́ку вве́ржен,/ ре́чныя струи́ освяти́л еси́,/ сего́ ра́ди восхваля́ем тя, о́тче Ирине́е,/ воспева́юще свяще́нную и мироспаси́тельную па́мять твою́.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ирине́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

28/10 Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754). Преподобного Стефана чудотворца, исповедника, игумена Триглийского (ок. 815). Преподобномученика Евстратия Печерского, в Ближних пещерах почивающего (1097). Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Мученика Боя́на (Енравота), князя Болгарского (ок. 830). Преподобного Ионы Климецкого, Олонецкого (1534).

Тропарь преподобным Илариону Новому и Стефану чудотворцу, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Тропарь преподобномученику Евстратию Печерскому, в Ближних пещерах почивающему, глас 7

По́стником и му́чеником яви́лся еси́ похвала́, преподо́бне Евстра́тие,/ пре́жде бо воздержа́нием плоть умертви́в,/ после́довал еси́ Христу́, нося́ крест свой./ Последи́* же и сам на крест вознесе́н быв,/ и копие́м в ре́бра прободе́н,/ в ру́це Бо́жии ду́шу преда́л еси́./ Колесни́цею о́гненною возноси́м на Небеса́,/ сугу́бо венча́лся еси́ от Христа́ Бо́га/ и Спа́са душ на́ших.

Кондак, глас 8

Я́ко ревни́тель стра́сти Влады́чней,/ и по́стников усе́рдный после́дователь сый,/ пле́нники уче́нием твои́м наста́вль, Христо́ви приве́л еси́, Евстра́тие,/ и нас плене́нных страстьми́, мольба́ми свои́ми свободи́,/ и подража́тели честно́му твоему́ житию́ покажи́, зову́щих:/ ра́дуйся, испи́вый сла́достне ча́шу Христо́вых страда́ний.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Евстра́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобномуИлариону Псковоезерскому, Гдовскому, глас 4

В моли́твах бо́дрствуя,/ пресве́тлый храм Ду́ха Свята́го был еси́,/ те́мже и чудотво́рец преди́вный яви́лся еси́,/ преподо́бне о́тче наш Иларио́не,/ о нас моли́ Христа́ Бо́га/ све́том Боже́ственнаго позна́ния просвети́ти ны/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся... (общий преподобному).

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иларио́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику Енравоту – Бояну, князю Болгарскому, глас 4

Я́коже А́вель, от суда́ бра́тняго сме́рть прия́л еси́/ и кровь твою́ пролия́л еси́ за Искупи́вшаго ны честно́ю Свое́ю Кро́вию./ От земна́го же к Небе́сному преста́вився Ца́рствию,/ кня́же и му́чениче Енраво́те-Боя́не,/ моли́ Царя́ царе́й о нас, при́сных твои́х.

Тропарь преподобному Ионе Климецкому (Клименецкому), Олонецкому, глас 4

А́нгельскому житию́ поревнова́в, блаже́нне Ио́но,/ оста́вил еси́ оте́чество твое́, Вели́кий Новгра́д,/ и, прише́д в преде́лы Олоне́цкия/ и в пусты́ню всели́вся,/ в труде́х, моли́твах и слеза́х подвиза́лся еси́,/ и, я́ко му́дрый купе́ц, Ца́рствие Небе́сное насле́довал еси́./ Те́мже любо́вию вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Христо́вым стопа́м после́дователь быв, блаже́нне Ио́но,/ ра́дуяся, всели́лся еси́ в пусты́ню,/ Вы́шняго Про́мыслом наставля́емь,/ и, не убоя́вся вра́жиих прираже́ний,/ я́коже столп непоколеби́м,/ угото́вал еси́ себе́ в жили́ще Ду́ху Пресвято́му,/ мы же, па́мять твою́ соверша́юще, вопие́м ра́достно: ра́дуйся, я́ко озаря́вши нас чудесы́ твои́ми,/ ра́дуйся, я́ко оста́вил еси́ вре́менная ра́ди бу́дущих благ,/ ра́дуйся, я́ко возставля́еши лени́вых ко спасе́нию./ Моли́ у́бо Христа́ Бо́га, о́тче преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша в Де́нь Су́дный.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

29/11 Мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (ок. 364). Преподобных Марка (XV), Ионы (1480), Корнилия (1576) и Вассы (XV), Псково-Печерских чудотворцев.

Тропарь и Кондак общие мученикам

Тропарь преподобным Марку, Ионе, Корнилию и Вассе Псково-Печерским, глас 4

Пусты́нническаго жития́ нача́льницы,/ оби́тели Богома́терния устрои́телие,/ преподо́бнии отцы́ Ма́рко, Ио́но и Корни́лие,/ и сподви́жница сла́вная Ва́ссо,/ во святе́й горе́ у пото́ка Каменца подвиза́вшиеся,/ и та́мо во глуби́нах недр земли́ храм ископа́вшии;/ последи́же и́ноки ту собра́вшеся,/ доброде́тельми сия́юще, оби́тель украша́ху./ Ны́не же в Небе́снех Черто́зех лику́ете,/ моля́щеся ко Го́споду приле́жно,/ во е́же спасти́ся нам.

Ин тропарь, глас 8

Яко свети́льницы, яви́стеся всесве́тлии/ в верте́пе Цари́цы Богома́тери,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Ма́рко, Ио́но и Корни́лие,/ вы бо, крест Христо́в на ра́мо взе́мше,/ усе́рдно Тому́ после́довасте/ и, чистото́ю Бо́гови приближи́вшеся,/ отону́дуже си́лами чуде́с обога́тистеся./ Тем и мы любе́зно прибега́ем к вам и уми́льно глаго́лем:/ о преподо́бнии, моли́те Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Днесь ве́рнии лико́вствуют,/ па́мять преподо́бных Пско́во-Пече́рских соверша́юще./ Днесь бо в черто́зех Царя́ сла́вы мо́лятся,/ помина́юще на́ши не́мощи и печа́ли,/ непреста́нно про́сят дарова́ть нам мир/ и ве́лию ми́лость.

Ин кондак, глас 2

Христо́вою любо́вию уязви́вшеся,/ преподо́бнии, и Того́ крест на ра́мо взе́мше,/ понесли́ есте́ Боже́ственне, вооружи́вшеся на неви́димыя враги́/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, в рука́х иму́ще кре́пко,/ победи́ли есте́ бесо́вская ополче́ния,/ тем зове́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ на́ши Ма́рко, Ио́но и Корни́лие,/ ве́рных удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Ма́рко, Ио́но и Корни́лие, со Ва́ссою сла́вною,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

30/12 Преподобного Иоанна Лествичника (649). Святителя Софрония, епископа Иркутского (1771). Сретение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и св. праведной Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи. Святой Еввулы, матери великомученика Пантелеимона (ок. 303).

Тропарь преподобному Иоанну Лествичнику, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне;/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́вши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 8

Слез твои́х тече́ньми, пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Иоа́нне о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4

Я́ко Боже́ственную ле́ствицу, обрето́хом, Иоа́нне преподо́бне,/ твоя́ Боже́ственныя доброде́тели,/ к Небеси́ возводя́щая ны:/ доброде́телей бо ты был еси́ воображе́ние./ Тем моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1

Плоды́ присноцвету́щия/ от твоея́ кни́ги принося́ уче́ния, прему́дре,/ услажда́вши сердца́, сим с трезве́нием вне́млющих, блаже́нне,/ ле́ствица бо есть, ду́ши возводя́щая от земли́ к Небе́сней и пребыва́ющей сла́ве,/ ве́рою чту́щих тя.

Ин кондак, глас 4

На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́,/ я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́,/ наста́вниче Иоа́нне о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Софронию, епископу Иркутскому, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил еси́ и́ноческия оби́тели/ и, архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́ Ирку́тскую па́ству,/ те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га прия́л еси́/ и мо́лиши Христа́ Бо́га/ изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1

Ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче,/ о́тче иера́рше, страны́ Сиби́рския,/ святи́телю Софро́ние,/ на Небеси́ предстоя́й с первоиера́рхом Ирку́тския Це́ркви и все́ми святы́ми,/ вы́ну и́маши благоволе́ние Го́спода сла́вы;/ при́зри на лю́ди, притека́ющия к честны́м оста́нкам святы́х моще́й твои́х,/ с ве́рою и любо́вию сле́зно прося́щия твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ моли́, Его́же пропове́дал еси́ лю́дем Сиби́ри,/ изба́вити я от находя́щих зол и наве́тов вра́жиих,/ просвети́ти лю́дие олядене́вшая* дре́вле неве́рием сердца́,/ дарова́ти утвержде́ние ве́ры Христо́вы/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Па́стырей Нача́льнику, Христу́,/ труди́лся еси́, святи́телю Софро́ние,/ на па́жити духо́вней се́верныя страны́ на́шея,/ язы́цы монго́льстии от пре́лести и скве́рны и́дольския избавля́я,/ приве́л еси́ я к све́ту ве́ры Христо́вы,/ и ны́не со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/ моли́ непреста́нно о всех нас,/ изба́вити ны от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 4

Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим вси ве́рнии,/ той бо есть храни́тель гра́да и страны́ сея́/ и моли́твенник о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Софро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь сретению Пресвятой Богородицы и праведной Елисаветы, матери Иоанна Предтечи, глас 4

Де́во Безневе́стная/ и Ма́ти Всечи́стая,/ прие́мши от Арха́нгела благове́щение,/ со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя,/ и, целова́вши ю́жику* Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть,/ Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́,/ и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х,/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Кондак, глас 3

Вои́стинну блаже́нна еси,/ Свята́я Де́во Мари́е/ и вся́кия хвалы́ превосходя́щая,/ я́ко из Тебе́ провозсия́ Со́лнце Пра́вды,/ Христо́с Бог наш.

Тропарь праведной Еввуле, матери великомученика Пантелеимона, глас 1

Всера́достное дарова́ние от Бо́га/ святы́м жена́м – святы́я де́ти;/ всера́достное дая́ние и тебе́, свята́я Евву́ло, –/ святы́й великому́ченик Пантелеи́мон,/ ми́лости тезоимени́тый,/ неду́гующих цели́тель и наш засту́пник./ Сла́ва у́бо о вас Всеми́лостивому Влады́це,/ сла́ва Подаю́щему ва́ми цельбы́,/ сла́ва предста́тели на́ши вас Показа́вшему.

Кондак, глас 3

Па́мять твоя́, Евву́ло,/ весели́т чу́щих тя,/ ма́терь сла́внаго Пантелеи́мона,/ с ни́мже Бо́жию Престо́лу предстоя́щи,/ моли́ся прегреше́ний оставле́ние да́та нам.

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная Евву́ло,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

31/13 Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (326). Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461). Святителя Иннокентия, митрополита Московского, просветителя Сибири и Америки (1879). Преподобного Ипатия целебника, Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIV). Боголюбской-Зимаровской иконы Божией Матери (XIII) (в селе Зимарове Рязанск. – празднование местное).

Тропарь священномученику Ипатию, епископу Гангрскому, глас 4

Изволе́нием Боже́ственнаго Ра́зума впери́в ум свой в Небе́сныя оби́тели/ и ра́вно а́нгелом житие́ пожи́в на земли́,/ сего́ ра́ди муче́ния красоты́ вене́ц на свое́м версе́ утверди́в,/ священному́чениче Ипа́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 3

В прекра́сном Це́ркве апо́стольския вертогра́де/ из ю́на во́зраста всеси́льною десни́цею Бо́жиею насади́лся еси́,/ Богоблаже́нне о́тче Ипа́тие,/ и в ней, я́ко ве́рен первосвяще́нник,/ ве́рно Богонача́льное и Всетворя́щее Тро́ическое Еди́нство пропове́дал еси́ во Вселе́нском Собра́нии,/ Ду́ха же Свята́го в доброде́телех испо́лнен быв,/ ве́лия чудеса́ сотвори́в,/ муче́нием за ве́ру Христо́ву сконча́вся,/ прише́л еси́ в Небе́сный град,/ иде́же Триипоста́снаго Бо́га зря,/ моли́ о честву́ющих тя,/ да в Го́рнем Иерусали́ме со святы́ми жи́ти сподо́бимся.

Ин тропарь, глас 4

Богови́дное досточу́дных доброде́телей зерца́ло,/ Богоправи́мое Правосла́вныя ве́ры прави́ло*/ и утвержде́ние Це́ркве Христо́вы,/ за ню́же и страда́л еси́, всечу́дне о́тче Ипа́тие,/ чудесы́, Богодарова́нными тебе́, весь мир удиви́в,/ душеспаси́тельныя по́льзы сотвори́л еси́,/ и ны́не ве́рно призыва́ющим тя во вся́ких беда́х и напа́стех/ испроси́ нам у Го́спода Бо́га/ по́мощь и спасе́ние ве́чное душа́м.

Кондак, глас 2

Ри́мскому оте́честву свети́льник,/ Богоза́рными луча́ми концы́ светя́,/ ны́не просвети́ твое́ пра́зднество пою́щия, Ипа́тие,/ прося́ свы́ше ми́ра и грехо́в оставле́ния,/ моли́твами защити́ ны, Ипа́тие многострада́льне.

Ин кондак, глас тойже

Оби́тель Триипоста́снаго Божества́,/ достоблаже́нне о́тче Ипа́тие, быв,/ во вселе́нную Всетворца́ Бо́га воскли́кнул еси́./ Благода́рственне же чудоде́йствуя,/ вшел еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ та́мо моли́ Всесвяту́ю Тро́ицу, мо́лим тя,/ исцели́ти телеса́ и ду́ши на́ша/ в Богосозда́нную на́шу красоту́.

Ин кондак, глас 4

О всеблаже́нный чудотво́рце Ипа́тие,/ предстоя́й в Небесе́х Всетворя́щей Боже́ственней Тро́ице,/ с ли́ки Го́рними богоприя́тне и всера́достне возно́сиши хвалы́./ Приими́ от нас сие́ тебе́ хвалорадостносло́вие,/ и моли́ Го́спода изба́вити ны от вся́ких грехо́в, напа́стей же и боле́зней/ и дарова́ти Ца́рствие Небе́сное всю́ду пою́щим:/ аллилу́йя.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Ипа́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Ионе, митрополиту Московскому и всея России, чудотворцу, глас 3

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах, и в труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркве Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии/ честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 3

Яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и Того́ стопа́м невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ и освяще́ннаго по́двига дости́же,/ святи́тельства па́ству прии́м и чуде́с от Бо́га да́ры прия́т,/ с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х/ подае́ши разли́чным неду́гом исцеле́ние неоску́дно,/ о́тче наш Ио́но, святи́телю Христо́в,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

Боже́ственною благода́тию просвети́вся/ и по сме́рти показу́я све́тлость жития́ твоего́,/ источа́вши ми́рови благоуха́ния,/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ и наро́ди Моско́встии наставля́вши ко све́ту богоразу́мия,/ Ио́но, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Я́ко от младе́нства Го́сподеви поработи́в себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди и Це́ркве Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́сл, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя: помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Ин кондак, глас тойже

Жела́нием духо́вным по́стническое житие́ соверши́в/ и святи́тельства па́ству прии́м,/ чистоты́ ра́ди теле́сныя и те́ло твое́ Влады́ка Христо́с соблюде́ нетле́нно,/ и Петру́ чудотво́рцу насле́дника тя соде́ла,/ и того́ нра́ву после́довал еси́,/ и учи́теля тя Христо́с Своему́ ста́ду дарова́,/ иде́же лежа́т целе́бныя мо́щи твоя́,/ благоуха́ют, я́ко от кади́ла благово́нна,/ и подаю́т исцеле́ния немощны́м, ве́рою приходя́щим,/ святи́телю Ио́но, моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Иннокентию, митрополиту Московскому, апостолу Сибири и Америки, глас 1

Во вся стра́ны полу́нощныя изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшия сло́во твое́,/ и́хже боголе́пно научи́л еси́,/ неве́дущия Христа́ све́том Ева́нгелия просвети́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ Росси́йская похвало́, святи́телю о́тче наш Инноке́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 3

Пе́рвый учи́тель пре́жде те́мным язы́ческим племена́м,/ пе́рвый возвести́тель им пути́ спаси́тельнаго,/ апо́стольски потруди́выйся в просвеще́нии Сиби́ри и Аме́рики,/ святи́телю о́тче наш Инноке́нтие,/ Влады́ку всех моли́/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4

И́стинный и нело́жный учи́тель был еси́,/ запове́данная бо Го́сподем сам сотвори́в,/ и́мже учи́л еси́ и наказа́л еси́ ко благоче́стию приходя́щая ча́да,/ неве́рныя вразумля́л еси́ позна́ти ве́ру и́стинную,/ просвеща́я их Святы́м Креще́нием./ Сего́ ра́ди со апо́столы ра́дуешися,/ прие́мля по́честь благове́стника Христо́ва.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Ипатию целебнику, Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 1

Безнача́льнаго о́наго и ти́хаго ме́ста,/ иде́же несть печа́ли, ни воздыха́ния,/ дости́гнути, преподо́бне, жела́я,/ не дал еси́ себе́ зде поко́я нима́ло,/ но при́сно день и нощь в де́лех вся́ких/ и жесто́ком житии́ трудолю́бно подвиза́яся пребыва́вши,/ тем жела́емаго получи́в уже́, Ипа́тие,/ моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак, глас 3

Труды́ ко трудо́м вы́ну ра́ди Го́спода прилага́я,/ никогда́ же обре́лся еси́ пра́зден, Ипа́тие./ Те́мже и в ле́поту трудолюби́в нарече́ся,/ зва́ние прие́м от дел.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ипа́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Боголюбская-Зимаровская», глас 1

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во, Богоро́дице Мари́е!/ Моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и Ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир,/ земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и всю зе́млю Росси́йскую от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О Ма́ти, Боголюби́вая Де́во!/ О Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Свое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных Утеше́ние,/ ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое Наде́яние!/ Мо́лим Тя, ми́лостива бу́ди нам гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в ско́рбех и бе́дах пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́/ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Месяц апрель

1/14 Преподобной Марии Египетской (522). Преподобного Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца (1404). Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229). Преподобного Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIV).

Тропарь преподобной Марии Египетской, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся... (общий преподобной жене).

Кондак, глас 3

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими,/ Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся,/ а́нгельское жи́тельство подража́ющи,/ де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет./ Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, Мари́е пресла́вная.

Ин кондак, глас 4

Греха́ мглы избежа́вши,/ покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная,/ пришла́ еси́ ко Христу́,/ Сего́ всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь,/ моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́./ Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние,/ и со а́нгелы при́сно сра́дуешися.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Мари́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Евфимию, архимандриту Суздальскому, чудотворцу, глас 3

Я́ко светоза́рная звезда́/ прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вив оте́чество твое́, Ни́жний Но́вград,/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Су́ждаля,/ в нем оби́тель сотвори́л еси́,/ и собра́л еси́ мона́хов мно́жества,/ и прие́м дар чуде́с от Бо́га, о́тче Евфи́мие,/ был еси́ о Христе́ собесе́дник/ и спо́стник преподо́бному Се́ргию./ С ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ нам здра́вие и спасе́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Волне́ний мно́жество невла́жно преходя́,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез твои́х погрузи́л еси́,/ богому́дре Евфи́мие, преподо́бне./ Тем и чуде́с дар прия́л еси́,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас тойже

Восприи́м Авраа́млю до́блесть, о́тче преподо́бне Евфи́мие,/ оста́вль оте́чество свое́, Ни́жний Но́вград,/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Су́ждаля,/ обре́л еси́ ме́сто благоуго́дно,/ на не́мже оби́тель ве́лию соста́вил еси́/ и в ней пожи́л еси́ в моли́твах, в поста́х и во бде́ниих./ Тем прии́м чуде́с дар от Бо́га,/ собра́л еси́ и́ноков мно́жества,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику Авраамию Болгарскому, Владимирскому чудотворцу, глас 4

Дне́сь, благове́рнии лю́дие, соше́дшеся/ восхва́лим до́бляго сего́ му́ченика и страда́льца Авраа́мия,/ сей бо, укрепля́емь си́лою Бо́жиею,/ ду́шу свою́ положи́ за Христа́,/ мно́го пострада́в от злове́рных болга́р./ Сего́ ра́ди от Го́спода вене́ц прия́т,/ и ны́не предстои́т Ему́/ и мо́лится о гра́де сем/ и о всех нас, чту́щих па́мять его́.

Кондак, глас 3

Укрепи́вся, сла́вне, любо́вию Госпо́днею/ и Того́ честны́й Крест на ра́мо взем, и́го Госпо́дне,/ посрами́л еси́ диа́воля кова́рствия/ и пострада́л еси́ да́же до сме́рти,/ и сего́ ра́ди, досточу́дне, яви́ся страда́лец вели́к, Авраа́мие,/ и ору́жником храбротаи́нник/ и уча́стник Бо́жия благода́ти.

Ин кондак, глас 8

Я́ко многоце́нное сокро́вище,/ принесено́ бысть от Болга́рския страны́ во град Влади́мир/ пречестно́е те́ло твое́, му́чениче Авраа́мие,/ и́мже подае́ши всем чту́щим пресла́вную па́мять твою́ оби́лие исцеле́ний,/ предстоя́ на Небеси́ Христу́ Бо́гу/ и моля́ Его́ о спасе́нии душ на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Авраа́мие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Геронтию, канонарху Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 3

Всечестны́й канона́рше Геро́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 1

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Геро́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стину а́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с ни́ми лику́я,/ помина́й ны, любо́вию хваля́щих тя.

Ин тропарь, общий преподобным Геронтию и Леонтию, канонархам Печерским, в Дальних пещерах почивающим, глас 3

Дво́ице свята́я,/ правилонача́льная, бы́вшая в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вшая све́тло,/ всечестни́и канона́рси,/ моли́те Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, общий преподобным Геронтию и Леонтию, канонархам Печерским, глас 1

Канона́ршествующе, честни́и канона́рси,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствующе в це́ркви,/ подо́бистеся вои́стину а́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже житию́ подра́жавше,/ и, с ни́ми ны́не лику́юще,/ помина́йте ны, любо́вию хва́лящих вас.

Величание преподобному Геронтию

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Геро́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

2/15 Преподобного Тита чудотворца (IX). Иконы Божией Матери «Ключ разумения».

Тропарь преподобному Титу чудотворцу, глас 8

В Тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 4

Жития́ молву́ оста́вил еси́,/ и ти́хо все житие́ твое́ пожи́в, му́дре, к Бо́гу преше́л еси́,/ чудоно́сче о́тче наш, Ти́те преподо́бне.

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ти́те,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

3/16 Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824). Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Тропарь преподобному Никите исповеднику, игумену обители Мидикийской, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 2

Небе́сный ум и житие́ стяжа́в,/ сия́вши я́сно, я́коже со́лнце, све́тлостию дел,/ просвеща́вши су́щия во тьме жите́йстей, о́тче Ники́то,/ и приводя́ всех к Бо́гу,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ники́то,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Неувядаемый Цвет», глас 5

Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во,/ покланя́емся Твоему́ Пречи́стому о́бразу,/ Тебе́ пое́м хвале́бную песнь,/ Тебе́ прино́сим ну́жды, го́ре и сле́зы,/ Ты же о, кро́ткая Засту́пница на́ша,/ Тебе́ так близки́ земны́е печа́ли,/ приими́ на́ша воздыха́ния,/ помози́ нам и от бед спаси́./ Неуста́нно бо и со умиле́нием да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Цве́те Неувяда́емый.

Ин тропарь, глас 5

Ра́дуйся, Богоневе́сто, же́зле та́йный,/ Цвет Неувяда́емый процве́тший,/ ра́дуйся, Влады́чице, Еюже ра́дости наполня́емся/ и жизнь насле́дствуем.

Кондак, глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

4/17 Преподобного Иосифа песнописца (883). Преподобного Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIV). Священномученика Никиты Славянина, Афонского (1808). Икон Божией Матери, именуемых «Геронтисса» и «Избавительница».

Тропарь преподобному Иосифу песнописцу, глас 8

В Тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 4

Покая́ния исто́чник неисчерпа́емый,/ утеше́ния пода́тель неконча́емаго/ и умиле́ния пучи́на еси́, Ио́сифе,/ сле́зы нам пода́ждь покая́ния Боже́ственнаго,/ и́миже утеше́ние зде пла́чущеся/ обря́щем от Бо́га,/ твоея́ по́мощи прося́ще, свя́те.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь священномученику Никите Славянину, Афонскому, глас 4

По́стнически подвиза́вся/ и плоть покори́в ду́ху,/ вшел еси́ в тишину́ безстра́стия,/ иере́йством же укра́шен,/ за Христа́ пострада́л еси́ тверде́йши,/ Ему́же моли́ся о чту́щих тя,/ священному́чениче Ники́то приснопа́мятне.

Ин тропарь, глас 1

Плотска́я увяди́в двиза́ния вся,/ моли́твою и стоя́нием всено́щным,/ воздержа́нием же и слеза́ми/ безстра́стия дости́гл еси́, сла́вный Ники́то,/ и Христа́ со дерзнове́нием пропове́дав,/ тве́рдо за Него́ пострада́л еси́, священному́чениче./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4

Всеору́жием Креста́ огражде́н,/ к по́двигом во́льне изше́л еси́,/ не убоя́вся, Богогла́се, вра́жиих преще́ний,/ с ре́вностию же ве́ру испове́дуя, не преста́л еси́,/ до́ндеже* муче́ния иску́с проше́л еси́ весь,/ и по́честь побе́ды,/ Ники́то, получи́л еси́.

Ин кондак, глас 2

В преподо́бии и пра́вде, о́тче, пожи́л еси́/ и, страда́ньми усоверши́вся,/ сокро́виществовал еси́ себе́ бога́тство дарова́ний./ Долго́в* у́бо разреше́ние испроси́ нам,/ неду́гов свобожда́ющи, всебога́те Ники́то,/ и оби́тели сея́, в не́йже Же́ртву Бо́гу приноси́л еси́,/ бу́ди при́сное утвержде́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Ники́то,/ и, чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Иосифу Многоболезненному, Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Ио́сифе, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Многоле́тне страда́я в боле́знех,/ моли́твою и обеща́нием восприя́тия и́ночества/ прия́л еси́ здра́вие от Бо́га,/ и, неле́ностно подвиза́вся в Пече́рстей оби́тели,/ насле́дил еси́ неболе́зненную и ве́чную жизнь,/ и исцеля́вши неду́ги чту́щих тя,/ преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче Ангелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой «Избавительница», глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Твой Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,/ спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

Избавле́ние Приснося́щая всем,/ от се́рдца Тебе́ призыва́ющим,/ принеси́ избавле́ние ско́рое и нам,/ в лю́тых беда́х погиба́ющим/ и в Тебе́ Еди́ной избавле́ние на́ше по Бо́зе полага́ющим.

Кондак, глас 8

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавший с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́витися от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

5/18 Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652). Мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303). Преставление святителя Филиппа Первого, митрополита Московского (1473).

Тропарь святителю Иову, первому патриарху Московскому и всея Руси, глас 3

Да торжеству́ет Це́рковь Христо́ва/ и да ра́дуется град Москва́,/ я́ко возсия́ свети́льник земли́ Росси́йския,/ во исповеда́нии и́стины непоколеби́мый И́ов Патриа́рх,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ вся собла́зны ми́ра сего́ и е́реси искорени́,/ лю́ди во благоче́стии наста́ви/ и утверди́ в Правосла́вии.

Ин тропарь, глас 5

Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дник был еси́,/ первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче Иове,/ за ны Христа́ Бо́га моли́:/ ве́ру оте́ческую утве́рдити,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти/ и пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 7

В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову подо́бяся,/ обрати́в па́ству к покая́нию,/ терпели́ве И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти Го́спода/ и всегда́ воздава́ти сла́ву Бо́гови.

Ин кондак, глас 6

Свети́льник Це́ркве Ру́сския/ и па́стырь до́брый яви́лся еси́,/ святи́телю о́тче И́ове,/ моли́твою твое́ю ко Го́споду/ хра́ни зе́млю Росси́йскую/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче И́ове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь мученикам Агафоподу диакону, Феодулу чтецу и иже с ними, глас 1

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

Кондак, глас 3

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы,/ тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете,/ неду́ги разреша́юще,/ и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще,/ Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Агафопо́де и Феоду́ле со пострада́вшими,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь святителю Филиппу Первому, митрополиту Московскому, глас 3

Чу́до яви́ся, извеще́нием и де́лы возсия́в,/ Ду́ха Свята́го произбра́нием святи́тельства па́ству прии́м,/ открове́нием Бо́жиим це́рковь разобра́/ и велича́йшую воздви́же,/ всече́стне Фили́ппе, святи́телю вели́кий,/ мир гра́ду да́руй на́шему Москве́/ и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Во успе́нии твое́м обрето́ша на телеси́ твое́м сокро́вище некра́домое:/ два креста́ и тяжча́йшая желе́за, е́же есть вери́ги*,/ посто́м и моли́твами Бо́гу угоди́л еси́, святи́телю Фили́ппе,/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фили́ппе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

6/19 Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582). Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, учителя Словенского (885).

Тропарь святителю Евтихию, архиепископу Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 8

Боже́ственнаго ве́рно Евти́хия вси пою́ще, лю́дие,/ любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́ка, и служи́теля, и учи́теля прему́дра, и прогони́теля ересе́й:/ мо́лит бо Го́спода о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Евти́хие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь равноапостольному Мефодию, архиепископу Моравскому, учителю Словенскому, глас 4

Святи́теля Твоего́, Христе́,/ творя́ще све́тло торжество́ успе́ния,/ ми́лости Твоей свы́ше пода́ждь,/ отве́рзи же Ца́рствия две́ри,/ разреши́ же ю́зы на́ша мно́гих грехо́в,/ хода́тайством свята́го Твоего́ ученика́,/ отца́ на́шего.

Кондак, глас 2

Боже́ственна и ве́рна Мефо́дия/ вси воспои́м, лю́дие, и любо́вию ублажи́м,/ я́ко па́стыря вели́ка Слове́ном,/ служи́теля Тро́ицы че́стна,/ прогони́теля е́реси,/ мо́лит бо ся о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный Мефо́дие,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

7/20 Преподобного Георгия исповедника, митр. Митиленского (после 820). Преподобного Даниила Переяславского (1540). Святителя Гавриила (Городкова), архиеп. Рязанского и Зарайского (1862). Византийской иконы Божией Матери (732).

Тропарь преподобному Георгию исповеднику, митрополиту Митиленскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 2

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная,/ ве́ры насади́телю, и отсека́телю ересе́й,/ Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю Гео́ргие,/ со а́нгелы предстоя́ при́сно,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Гео́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Даниилу Переяславскому, глас 4

От ю́ности, блаже́нне,/ всего́ себе́ Го́сподеви возложи́в,/ при́сно повину́яся Бо́гу,/ проти́вяся же диа́волу,/ стра́сти грехо́вныя победи́л еси́./ Те́мже сам храм Бо́жий быв,/ и оби́тель кра́сну во сла́ву Пресвяты́я Тро́ицы воздви́гнув,/ и со́бранное тобо́ю в ней ста́до Христо́во/ Богоуго́дно упа́с,/ преста́вился еси́ к ве́чным оби́телем./ Отче Дании́ле,/ моли́ Триипоста́снаго во еди́ном существе́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Невече́рняго Све́та пресве́тлое свети́ло,/ жития́ чистото́ю просвеща́ющее всех,/ яви́лся еси́, о́тче Дании́ле,/ о́браз бо и пра́вило и́ноком был еси́,/ сирота́м же оте́ц, и пита́тель вдови́цам./ Сего́ ра́ди и мы, ча́да твоя́, вопие́м ти:/ ра́дуйся, ра́досте и ве́нче наш;/ ра́дуйся, мно́гое имы́й к Бо́гу дерзнове́ние;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему ве́лие утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Дании́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Гавриилу, архиепископу Рязанскому и Зарайскому, глас 5

Ве́рою и пра́вдою Бо́гу служа́,/ сниска́л еси́ любо́вь па́ствы ряза́нския,/ Гаврии́ле святи́телю,/ до́брый па́стырю слове́сных ове́ц./ В годи́ну испыта́ний а́лчущих пита́л еси́,/ ико́ну Богома́тери Зна́мения, имену́емую «Корче́мною»,/ я́ко исто́чник неоску́дный утеше́ния па́стве свое́й указа́л еси́./ И ны́не моли́ся о нас приле́жно,/ чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 3

Христа́ из мла́да возлюби́л еси́/ и Тому́ любо́вию после́довал еси́,/ му́дростию святи́теля Филаре́та ду́шу свою́ пита́я,/ са́на святи́тельскаго удосто́ен был еси́,/ па́ству ряза́нскую, от Бо́га ти да́нную, усе́рдно окормля́л еси́,/ Гаврии́ле святи́телю,/ не преста́й моля́ся о ча́дех твои́х,/ да вси честну́ю па́мять твою́/ ра́достно почита́ем.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Гаврии́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

8/21 Апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I). Святителя Нифонта, епископа Новгородского (1156). Преподобного Руфа, затворника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIV). Испанской иконы Божией Матери (VIII).

Тропарь апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Яви́стеся Христо́вы ученицы́ и апо́столи всечестни́и,/ Иродио́не сла́вне, Ага́ве и Ру́фе,/ Асинкри́те, Фле́гонте со Е́рмом,/ при́сно моли́теся Го́сподеви,/ пода́ти нам согреше́ний проще́ние пою́щим вас.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи Иродио́не, Ага́ве, Асинкри́те, Ру́фе, Фле́гонте и Е́рме,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́ ко Христу́ приве́дшия.

Тропарь святителю Нифонту, епископу Новгородскому, глас 3

Яко сый нра́вом правосла́вных/ Восто́чныя Це́ркве преда́ний и́стинный защи́тник,/ сподо́бился еси́ вели́каго во отце́х Феодо́сия/ ви́дети по сме́рти, я́ко жи́ва,/ возвеща́юща тебе́ Ца́рствия Небе́снаго насле́дие,/ его́же неизрече́нных добро́т/ ны́не с ним неразлу́чно наслажда́яся,/ моли́ и о нас, ча́дех свои́х, Ни́фонте прехва́льне.

Ин тропарь, глас 4

От мирска́го мяте́жа из млады́х ногте́й/ исше́д в ти́хое приста́нище,/ честны́я оби́тели Пече́рския дости́гл еси́/ и, та́мо яре́м Христо́в восприи́м на ся,/ ра́вно а́нгелом житие́ поживе́,/ отню́дуже прише́д, святи́телю Христо́в Ни́фонте, в Вели́кий Но́вград,/ и архиере́йский престо́л восприя́л еси́/ и мно́ги лю́ди уче́нием свои́м ко Христу́ приве́л еси́,/ Его́же моли́, святи́телю преподо́бне, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 5

Ре́вности дре́вних оте́ц/ в тве́рдом и́стинных догма́т хране́нии подо́бяся,/ крепкоу́мне Ни́фонте,/ не восхоте́л еси́ восхи́тившему самово́льне престо́л митропо́лии Кли́му сослужи́тель бы́ти,/ избра́нному же на се от всех, поко́рся,/ священноле́пне с ним служи́л еси́,/ и жизнь свою́ сконча́в,/ обре́л еси́ безконе́чное Ца́рство Христо́во.

Ин кондак, глас 8

Возложи́в себе́ от ю́ности Бо́гу, преподо́бне,/ мир тле́нных нивочто́же вмени́в/ и па́че всех Христа́ возлюби́в,/ Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́/ и, я́ко светоза́рное со́лнце,/ от Ки́ева просия́ во вся концы́ Ру́сския земли́ доброде́телию/ и бысть па́стырь Вели́кому Но́вуграду,/ и, до́бре упа́с ста́до Христо́во слове́сных ове́ц на па́житех духо́вных,/ к Бо́гу отоше́л еси́,/ и ны́не со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/ нас помина́й, раб свои́х, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ни́фонте,/ святи́телем изря́дная похвало́.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ни́фонте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Руфу, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 8

Послуша́ние свято́е, нарица́ющееся живо́т,/ преподо́бне о́тче Ру́фе, прие́м,/ живо́т ве́чный о́ным пости́гл еси́,/ иде́же живя́, не забу́ди и нас, хва́лящих тя.

Кондак, глас 6

Честна́ смерть твоя́, преподо́бне Ру́фе, пред Го́сподем,/ че́стне бо и преподо́бне жизнь твою́ в послуша́нии свято́м препроводи́л еси́./ Тем тя у́бо почита́ем,/ я́ко послу́шником о́браз и наста́вник.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ру́фе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

9/22 Мученика Евпсихия (362). Блаженной Матроны Анемнясевской, Касимовской (конец 30-х гг. XX). Цесарской иконы Божией Матери (792).

Тропарь мученику Евпсихию, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 2

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови7,/ Со́лнца Христа́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми, страстоте́рпче Евпси́хие,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю,/ нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Евпси́хие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь блаженной Матроне Анемнясевской, Касимовской, глас 8

Я́ко зарни́ца небе́снаго огня́/ возсия́ в ряза́нстей стране́ блаже́нная ста́рица Матро́на,/ ея́же па́мять днесь творя́ще,/ воспои́м Христа́ Бо́га,/ моля́ще Его́ дарова́ти нам то́я предста́тельством/ в боле́знех, бе́дах и ско́рбех терпе́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

В не́мощех си́лу, в слепоте́ о́чи нетле́нныя обрела́ еси́,/ пребыва́ющи на о́дре боле́зни,/ всю́ду я́ко пти́ца ду́хом носи́лася еси́,/ младе́нствующи те́лом, была́ еси́ ма́ти скорбя́щим и обурева́емым./ Те́мже чту́щих твою́ па́мять не оста́ви в моли́твах,/ и помози́ нам изба́витися от грехо́в покая́нием,/ и улучи́ти с тобо́ю Ца́рство Небе́сное.

Величание

Ублажа́ем тя,/ свята́я пра́ведная ста́рице Матро́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

10/23 Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок. 249–251). Священномученика Григория V, патр. Константинопольского (1821). Священномученика Мисаила, архиепископа Рязанского и Муромского (1656).

Тропарь мученикам, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 2

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де днесь,/ веселя́щи вся́ческая,/ Тере́нтия прему́драго и дружи́ны его́./ Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ния,/ сии́ бо благода́ть от Бо́га прия́ша Ду́ха Свята́го/ исцеля́ти неду́ги душ на́ших.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Тере́нтие, Помпи́е, Африка́не, Макси́ме, Зино́не, Алекса́ндре и Фео́доре со ины́ми мно́гими,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому, глас 8

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/укрепи́вый Боже́ственнаго патриа́рха,/ низпосла́вый тому́ свы́ше Свою́ благода́ть,/ и́мже и нас свободи́л еси́ от рабо́ты вра́жия,/ Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Ин тропарь, глас 7

Святи́телю и му́чениче Григо́рие,/ за лю́ди твоя́ ду́шу положи́вый/ и в светоно́сный день Христо́ва Воскресе́ния пострада́вый,/ моли́ся Страда́вшему за ны и Воскре́сшему/ Це́рковь Правосла́вную незы́блему всегда́ храни́ти,/ па́стве же твое́й и Ру́сстей земле́, святы́я мо́щи твоя́ с любо́вию ле́та мно́га храни́вшей,/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4

Во святи́телех благоче́стно пожи́в/ и муче́ния путь проше́д... (общий священномученику).

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Григо́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь священномученику Мисаилу, архиепископу Рязанскому и Муромскому, глас 5

Богому́дре святи́телю,/ архиере́ев сла́ва и си́рых защи́тниче,/ ре́вностный пропове́дниче Христо́ва Ева́нгелия,/ утверди́л еси́ ве́рою сердца́ неутвержде́нная,/ свяще́нную оде́жду омочи́в в крови́,/ я́ко му́ченик и па́стырь просла́вился еси́./ Священному́чениче Мисаи́ле,/ моли́ся приле́жно Влады́це Христу́/ о всех нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́,/ да вы́шняго Прича́стия сподо́бимся/ и Све́та невече́рняго.

Кондак, глас тойже

Бог просла́ви ны́не уго́дника Своего́,/ обре́тением честны́х моще́й,/ и́бо неистощи́ма есть си́ла Бо́жия чудоде́йствующая./ Священному́чениче Мисаи́ле,/ уго́ден был еси́ Бо́гови,/ получи́в посвяще́ние во избра́нных Его́,/ простри́ нам ру́ку по́мощи хода́тайством твои́м/ и испра́ви путь наш ко спасе́нию.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Мисаи́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

11/24 Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского (ок. 68). Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита (IX). Преподобного Иакова Железноборовского (1442). Святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576). Преподобных Евфимия (до 1465) и Харитона (1509) Сянжемских.

Тропарь священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского, глас 4

И́дольския ле́сти упраздни́л еси́, Анти́по,/ и диа́вольскую попра́в си́лу,/ пред богобо́рцы дерзнове́нно Христа́ испове́дал еси́./ Те́мже со а́нгельскими чи́ны в вы́шних водворя́лся,/ Влады́це всех славосло́вие принося́,/ и о нас моле́бное благодаре́ние предлага́вши,/ благода́ть цельбы́ да́руя./ Сего́ ра́ди тя чтим,/ священному́чениче Анти́по,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Или сей, глас тойже

И нра́вом Прича́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас тойже

Апо́столов сопресто́льник и святи́телей украше́ние/ был еси́, блаже́нне,/ му́ченически просла́вився,/ возсия́л еси́ я́коже со́лнце, всех просвеща́я,/ Анти́по свяще́нне,/ разруши́л еси́ безбо́жия нощь глубо́кую./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,/ я́ко Боже́ственнаго су́ща священному́ченика/ и целе́б пода́теля.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Анти́по,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Иоанну, ученику Григория Декаполита, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 4

Воздержа́нием, о́тче, житие́ украси́в, и плоть умертви́л еси́./ Те́мже и победи́л еси́ вра́жия прило́ги, преблаже́нне,/ и преше́л еси́ к Бо́гу в безско́рбный и ве́чный живо́т,/ я́ко досто́ин насле́дник, Иоа́нне./ Ему́же моли́ся спасти́ся нам.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Иакову Железноборовскому, глас 4

Небе́снаго жела́я,/ земна́я возненави́дел еси́/ и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́/ и от Него́ прие́м дарова́ния чуде́с,/ исцеля́ти неду́жныя; но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ испроси́ правосла́вным Христиа́ном здра́вие и спасе́ние,/ на враги́ же побе́ду/ и не забу́ди, посеща́я чад свои́х,/ припа́дающих к цельбоно́сному гро́бу твоему́,/ Иа́кове, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8

Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в/ и теле́сныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ неболе́зненную жизнь в боле́знех восприя́л еси́, преподо́бне,/ боле́знем же лю́тым дае́ши исцеле́ние, прося́щим с ве́рою у тебе./ Те́мже молим тя, досточу́дне,/ исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Варсонофию, епископу Тверскому, глас 3

Возвести́телю пути́ спаси́тельнаго,/ и́стинный храни́телю апо́стольских преда́ний,/ сто́лпе непоколеби́мый, благоче́стия учи́телю/ и Правосла́вия наста́вниче, святи́телю Варсоно́фие,/ Влады́ку всех моли́/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4

Ти́хостию нра́ва направля́емый,/ святи́телю Варсоно́фие,/ в ти́хое приста́нище дости́гл еси́,/ смиренному́дрия ра́ди удо́бно избежа́в сопроти́вных сете́й,/ свято́ю душе́ю твое́ю на Небеса́ возлете́л еси́,/ иде́же Христу́ предстоя́,/ моли́ спасти́ся нам, почита́ющим па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 8

По Бо́жием зако́не ревни́телю,/ лю́тый разруши́телю неприя́зненныя ле́сти,/ я́ко ми́ром, по́том свои́м во труде́х и бде́ниих подвиза́ся/ посреде́ Каза́нскаго ца́рствия,/ оби́тель стро́я боголе́пнаго Преображе́ния/ и вели́кому своему́ учи́телю Гу́рию после́дуя,/ с ни́мже вели́кий сою́з име́я духо́вный,/ я́коже в животе́, та́коже и по преставле́нии,/ обре́тением честны́х моще́й ва́ших во еди́но вре́мя/ и мно́гими чудесы́ вас Бог просла́ви;/ и, ра́достию восходя́ в Небе́сныя оби́тели,/ тве́рдый ка́мене ве́ры,/ от иноплеме́нник мно́ги ско́рби претерпе́л еси́,/ до́брый вво́дниче в ве́чную жизнь,/ в нюже, мо́лим тя, введи́ ны,/ преподо́бне о́тче наш Варсоно́фие/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив,/ ду́шу же равноа́нгельну сотвори́л еси́,/ сего́ ра́ди святи́тельства са́ном почте́ся,/ чи́сте Чисте́йшему предстои́ши./ Моли́ Христа́ Бо́га, святи́телю,/ спасти́ лю́ди твоя́, свя́те,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче преподо́бне Варсоно́фие,/ гра́ду на́шему Каза́ни похвало́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 5

Я́коже звезда́ всесве́тлая, доброде́тельми сия́ющи, был еси́,/ обогати́в себе́ моли́твою и посто́м,/ и те́ло свое́ вери́гами удруча́я,/ в поло́не* же от иноплеме́нник мно́го пострада́л еси́./ Непоколеби́м ве́рою мно́гая ле́та,/ а́нгелом ку́пно соедини́м,/ бесо́вская ополче́ния огорчава́ше./ После́дуя безме́здником Косме́ и Дамиа́ну,/ враче́бною хи́тростию мно́гия исцели́л еси́./ Темже ны́не честно́е и боготру́дное те́ло твое́,/ от земны́х недр обрете́нное,/ чудесы́ Госпо́дь просла́ви,/ исцеля́вши бо многонеду́жныя не то́кмо у гро́ба,/ но и от честны́х вери́г/ подае́ши неоску́дно целе́бныя да́ры приходя́щим с ве́рою.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Варсоно́фие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобным Евфимию и Харитону Сянжемским, глас 1

Пусты́нное и безмо́лвное житие́ ва́ше по́стнически препроводи́вше,/ Христо́в бо крест на ра́мо взе́мше/ и Того́ стопа́м усе́рдно после́довавше,/ на неви́димаго врага́ му́жески ополчи́стеся/ и того́ ко́зни сокруши́сте,/ моли́твами и слеза́ми, чистото́ю Бо́гови прибли́жившеся,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Евфи́мие и Харито́не./ Яко со́лнце, осиява́ете светоза́рными луча́ми чуде́с ва́ших,/ всех нас спаси́те, с ве́рою призыва́ющих вас/ и творя́щих честну́ю ва́шу па́мять,/ и, я́ко иму́щий дерзнове́ние ко Спа́су,/ мир ми́рови испроси́те и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще... (общий преподобным).

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Евфи́мие и Харито́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

12/25 Преподобного Василия исповедника, еп. Парийского (после 754). Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери. Воспоминание пренесения честного пояса Пресвятой Богородицы из Зилы в Царьград (942).

Тропарь преподобному Василию исповеднику, епископу Парийскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 2

Вы́шняго све́том озари́вся, блаже́нне,/ просвеща́вши вся,/ и́же любо́вию че́ствующия твое́, о́тче, честно́е страда́ние,/ Васи́лие священнострада́льне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Муромская, глас 4

Днесь све́тло красу́ется град Му́ром,/ я́ко зарю́ со́лнечную, восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся, Тебе́ взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

13/26 Священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (303).

Тропарь священномученику Артемону, пресвитеру Лаодикийскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас 4

Во святи́телех благоче́стно пожи́в,/ и муче́ния путь проше́д... (общий священномученику).

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Арте́моне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

14/27 Святителя Мартина исповедника, папы Римского (655). Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Виленской иконы Божией Матери.

Тропарь святителю Мартину, папе Римскому, глас 4

И́стинных повеле́ний устне́ распространи́л еси́,/ уче́нии Боже́ственными вся просвети́л еси́,/ злове́рие низложи́л еси́,/ Богому́дре Марти́не,/ святи́телю всече́стне,/ помина́й нас, уго́дниче Христо́в,/ е́же к Нему́ хода́тайствы твои́ми,/ да в ми́ре устро́иши живо́т наш.

Кондак, глас 2

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная,/ ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й,/ Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю Марти́не,/ со а́нгелы предстоя́ при́сно,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Марти́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию Литовским, глас 4

И́же земны́х че́сти и сла́вы отве́ргшеся,/ до́блии и честни́и страда́льцы,/ ве́ры ра́ди кре́пко и му́жественно му́ки претерпе́сте,/ на сме́рть себе́ вда́ше за Живо́т всех Влады́ку./ Те́мже и Христо́с пресла́вно столпо́м о́блачным/ с Небесе́ вас озари́,/ и по́честьми и венцы́ от Престо́ла Сла́вы венча́./ Со а́нгелы Тому́ предстоя́ще,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

От ко́рене непло́дна, преблаже́ннии,/ возрасти́вше Правосла́вныя ве́ры ве́тви,/ первому́чеником тезоимени́тии яви́стеся,/ зла́го бо и нечести́ваго кня́зя я́рости не убоя́стеся,/ повелева́юща Христа́ отрещи́ся./ Сего́ ра́ди му́ченическия венцы́ прие́мше,/ и со а́нгелы престо́лу Влады́чню предстоя́ще,/ о нас моли́теся, преблаже́ннии,/ правосла́вно чту́щих святу́ю па́мять ва́шу.

Кондак, глас 3

Оте́ческую пре́лесть оста́вльше, святи́и,/ приведо́стеся Христо́ви,/ всем души́ усе́рдием ста́ете мужему́дренно до сме́рти./ Те́мже и взя́сте побе́ды по́честь вои́стину,/ о всех Влады́ку на́шего непреста́нно моля́ще.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

15/28 Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок.67).

Тропарь апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Яви́ся апо́стольский честны́й сей пра́здник,/ просвеща́я нас и грехо́вную мглу прогоня́я, зову́щим:/ яви́ся Свет и прии́де избавле́ние.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи Ариста́рше, Пу́де и Трофи́ме,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́/ ко Христу́ приве́дшия.

16/29 Мучениц Агапии, Ирины и Хионии (304). Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.

Тропарь мученицам Агапии, Ирине и Хионии, глас 1

Агницы слове́сныя,/ Агнцу и Па́стырю приведо́стеся муче́нием ко Христу́,/ тече́ние сконча́вше, и ве́ру соблю́дше./ Те́мже днесь ра́достною душе́ю соверша́ем, досточу́днии,/ святу́ю ва́шу па́мять, Христа́ велича́юще.

Кондак, глас 4

Кре́пко ду́шу, Ири́но, ополчи́ла еси́ ве́рою,/ я́ве лука́ваго посрами́вши,/ и ко Христу́ привела́ еси́ тмы* люде́й мно́жества, блаже́нная,/ и порфи́ру от крове́й нося́щи,/ со а́нгелы ны́не весели́шися.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпицы святы́я Ага́пие, Ири́но и Хиони́е,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

17/30 Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого (1478). Обретение мощей преподобного Александра Свирского (1641).

Тропарь преподобному Зосиме, игумену Соловецкому, глас 4

Изволе́нием Боже́ственнаго Ра́зума/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ и та́мо, впери́в ум твой в Небе́сныя оби́тели,/ ра́вно а́нгелом житие́ на земли́ пожи́в,/ в моли́твах, и труде́х, и поще́ниих/ о́браз был еси́ твои́м ученико́м./ Отону́дуже Бог, ви́дя твое́ благо́е изволе́ние,/ умно́жи тебе́ ча́да в пусты́ни, слез твои́х тече́ньми напая́емей;/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,/ Зоси́мо, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ и Того́ Крест сла́вный на ра́мо взем/ поне́сл еси́, боже́ственне вооружи́вся,/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́ в руце́, имы́й,/ кре́пко ссекл еси́ бесо́вская ополче́ния./ Тем зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Зоси́мо, мона́хов удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Зоси́мо,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Александру Свирскому, глас 4

От ю́ности, Богому́дре, жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́вся,/ еди́наго Христа́ возжела́л еси́ усе́рдно стопа́м в след ходи́ти./ Те́мже и а́нгельстии чи́ни, зря́ще тя, удиви́шася,/ ка́ко с пло́тию к неви́димым ко́знем подвиза́вся, прему́дре,/ победи́л еси́ полки́ страсте́й воздержа́нием/ и яви́лся еси́ равноа́нгелен на земли́,/ Алекса́ндре преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Я́ко многосве́тлая звезда́/ днесь в страна́х росси́йских возсия́л еси́, о́тче,/ всели́вся в пусты́ню,/ Христо́вым стопа́м после́довати усе́рдно возжеле́л еси́/ и, Того́ свято́е и́го на ра́мо твое́ взем честны́й крест,/ умертви́л еси́ труды́ по́двиг твои́х теле́сныя взыгра́ния./ Те́мже вопие́м ти:/ спаси́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

18/1 Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита (820–850). Максимовской иконы Божией Матери (1299).

Тропарь преподобному Иоанну, ученику преподобного Григория Декаполита, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 4

Воздержа́нием, о́тче, житие́ украси́в и плоть умертви́л еси́,/ те́мже и победи́л еси́ вра́жия прило́ги, преблаже́нне,/ и преше́л еси́ к Бо́гу в безско́рбный и ве́чный живо́т,/ я́ко досто́ин насле́дник, Иоа́нне,/ Ему́же моли́ся спасти́ся нам.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Максимовская, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ ра́достно соверша́я, Влады́чице,/ пра́здник явле́ния Твоего́ святи́телю Макси́му,/ в нем бы́вшаго,/ о не́мже ны́не воспомина́юще/ и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся Преве́чному Архиере́ю – Сы́ну Твоему́,/ да непоколеби́му утверди́т Це́рковь Правосла́вную,/ град наш Влади́мир и всю Ру́сскую зе́млю/ в ми́ре сохрани́т/ и спасе́т в правове́рии ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6

При́зри на нас, Всепе́тая Богоро́дице,/ возсия́й просвеще́ние сердце́м помраче́нным/ и озари́ ста́до Твое́, Пречи́стая,/ ели́ка бо хо́щеши и мо́жеши,/ я́ко Ма́ти су́щи Зижди́теля,/ и возопи́й моля́щим Тя:/ Аз есмь с ва́ми,/ и никто́же возмо́жет на вы.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же святи́тель Макси́м даде́ гра́ду Влади́миру в покро́в/ и всем ве́рным во спасе́ние.

19/2 Преподобного Иоанна Ветхопещерника (VIII). Праведной Матроны Московской (1952)8.

Тропарь преподобному Иоанну Ветхопещернику, глас 8

В Тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нныя моли́твы,/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния,/ Иоа́нне о́тче наш,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь праведной Матроне Московской, глас 2

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных престо́лу Бо́жию предстои́т/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4

Земли́ Ту́льския прозябе́ние,/ гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице,/ блаже́нная ста́рице Матро́но,/ от рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая,/ но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая,/ прозорли́вице и моли́твеннице,/ наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая,/ помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим/ и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных, ра́досте на́ша.

Кондак, глас 7

К служе́нию Христо́ву от чре́ва ма́терия предизбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,/ ста́рице блаже́нная.

Ин кондак, глас 3

Еще ды́шит свя́тостью многострада́льная Росси́я,/ земля́ Ру́сская, я́ко осьмы́й столп плодоно́сит,/ та́ко тебе́, блаже́нная ма́ти Матро́но,/ пра́ведный па́стырь Иоа́нн Кроншта́дтский возно́сит,/ ты яви́лася еси́ ди́вное излия́ние Свята́го Ду́ха,/ и боря́сь за ка́ждую приходя́щую к тебе́ ду́шу,/ претерпе́ла еси́ мно́жество гоне́ний и страда́ний,/ и по преставле́нии не оставля́вши в боле́знех и ско́рбех су́щих.

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная ста́рице Матро́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

20/3 Преподобного Феодора Трихины (IV-IX). Мученика младенца Гавриила Белостокского (1690). Преподобного Александра Ошевенского (1479). Преподобного Иоасафа Сербского, Метеорского (XIV). Кипрской (392) и Кипяжской (992) икон Божией Матери.

Тропарь преподобному Феодору Трихине9, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас 4

Яви́лся еси́ преди́вен житие́м,/ Фео́доре, му́дре о́тче,/ власяны́ми ру́бы* измени́в,/ па́че ца́рских сокро́вищ,/ я́же на земли́./ Сего́ ра́ди небе́сную оде́жду восприя́л еси́,/ при́сно моли́ о нас, преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику младенцу Гавриилу Белостокскому, глас 5

Святы́й младе́нче Гаврии́ле,/ ты за Прободе́ннаго нас ра́ди от иуде́й,/ лю́те от о́нехже в ре́бра прободе́н был еси́,/ и, за Источи́вшаго кровь Свою́ за нас,/ все те́ло твое́ на источе́ние кро́ве/ в лю́тыя я́звы преда́л еси́:/ ны́не же во сла́ве ве́чней с Ним всели́лся еси́./ Тем помяни́ и нас, мо́лим, зде чту́щих па́мять твою́,/ прося́ нам здра́вие тел еси́/ и спасе́ние душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Оте́чество твое́ Зверки́ бысть,/ му́чениче Христо́в Гаврии́ле,/ иде́же от и́стых звере́й-иуде́ев восхище́н*:/ а́бие роди́телей лише́н еси́,/ та́же вся поря́ду лю́те претерпе́в,/ в оте́чество Небе́сное пресели́лся еси́./ Восхища́й и нас зде от всяких напа́стей и скорбе́й/ и умоли́, мо́лим тя,/ улучи́ти ве́чное насле́дие твое́.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й младе́нче Гаврии́ле,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Александру Ошевенскому, глас 4

Христа́, и́стиннаго Бо́га, все́ю душе́ю возлюби́л еси́,/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ вся, я́же кра́сная и сла́дкая, возненави́дев,/ я́ко небопа́рный оре́л на Небеса́ возлете́в,/ и та́мо со а́нгелы лику́еши, и со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстои́ши,/ моли́ и нам спасти́ся ча́дом твои́м,/ я́коже обеща́лся еси́, Алекса́ндре о́тче наш.

Кондак, глас 8

Роди́телей свои́х любо́вь отри́нул еси́,/ и дом свой, я́ко чужд, оста́вил еси́,/ водвори́ бо ся в пусты́ню,/ и та́мо ви́де Бог труды́ твоя́ и по́двиги,/ па́стыря и наста́вника Богоизбра́нному ста́ду бы́ти сподобля́ет тя,/ и по преставле́нии вели́кими чудесы́ прославля́ет тя,/ исцели́ти разли́чныя неду́ги:/ моли о нас Христа́ Бо́га,/ пра́зднующих любо́вию па́мять твою́,/ да вси единогла́сно вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Иоасафу Сербскому, Метеорскому, глас 3

Се́рдцем и душе́ю возлюби́в Христа́ Го́спода,/ вся кра́сная ми́ра сего́ оста́вил еси́,/ изво́лил же еси́ па́че в смире́нии и послуша́нии Бо́гу служи́ти,/ не́жели на престо́ле ца́рстем владе́ти./ Сего́ ра́ди благоче́стно восхваля́ем тя/ и, святу́ю па́мять твою́ соверша́юще, вопие́м ти:/ о́тче Иоаса́фе Богоблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии ро́да на́шего христиа́нскаго.

Кондак, глас 4

Ве́дый прехва́льное житие́ твое́ и чистоту́/ и безме́рное смиренному́дрие,/ преподо́бный Афана́сий наименова́тя прее́мника своего́,/ ты же показа́лся еси́ досто́ин сего́ нарече́ния/ и, служа́ Триипоста́сному Бо́гу,/ соблю́л еси́ вве́ренную ти оби́тель Метео́рскую./ Те́мже мо́лим тя, о́тче Иоаса́фе,/ не забу́ди оте́чество твое́ и весь се́рбский род,/ но моли́ся всегда́ о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоаса́фе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

21/4 Священномученика Ианнуария епископа и иже с ним (ок. 305). Мученика Феодора, иже в Пергии (II). Моздокской иконы Божией Матери (XIII).

Тропарь священномученику Ианнуарию епископу, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак Ианнуарию и Феодору, глас 3

Свяще́ния пома́занием и муче́ния кро́вию украси́стеся,/ сла́внии Ианнуа́рие и Фео́доре,/ и сия́ете всю́ду, в вы́шних лику́юще,/ и нас назира́йте, во храм ваш прише́дшия/ и в нем непреста́нно зову́щия:/ всех нас соблюди́те, моля́ще Человеколю́бца Бо́га.

Величание Ианнуарию и Феодору

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Ианнуа́рие и Фео́доре,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

22/5 Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613). Апостолов Нафанаила (Варфоломея), Луки и Климента (I). Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского (1834).

Тропарь преподобному Феодору Сикеоту, епископу Анастасиупольскому, глас 2

Позна́н быв, от пеле́н освяще́н,/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́,/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре;/ те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.

Кондак, глас 3

Я́ко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, Богоно́се, возше́д,/ восте́кл еси́ на небе́сная жили́ща,/ я́ко а́нгел с челове́ки пожи́л еси́,/ и я́ко челове́к со а́нгелы о́крест ликовству́еши./ Сего́ ра́ди показа́лся еси́/ чуде́с Боже́ственное прия́телище, Фео́доре преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь апостолам Нафанаилу (Варфоломею), Луке и Клименту, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Тропарь апостолу и евангелисту Луке, глас 5

Апо́стольских дея́ний сказа́теля/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/ Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко вра́ча су́ща, челове́ческие не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́зи* душ исцеля́юща/ и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Кондак апостолу и евангелисту Луке, глас 2

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника/ и та́йн неизрече́нных ри́тора,/ звезду́ церко́вную, Луку́ Боже́ственнаго восхва́лим:/ Сло́во10 бо его́ избра́, с Па́влом му́дрым язы́ков учи́теля,/ Еди́н ве́дый серде́чная.

Кондак апостолу Нафанаилу (Варфоломею), глас 4

Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней,/ уче́ний сия́ньми и чуде́с стра́шных световодя́ почита́ющия тя,/ Варфоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи Нафана́иле, Луко́ и Кли́менте,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́ ко Христу́ приве́дшия.

Тропарь благоверному князю Всеволоду, во Святом Крещении Гавриилу, Псковскому, Новгородскому, глас 4

Наста́ день всечестны́й но́вый пра́здник,/ перенесе́ние честны́х моще́й/ блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,/ веселя́щи изря́дно всех благочести́вых мно́жества,/ те́мже, вси ве́рнии,/ соше́дшеся во святы́й храм Живонача́льныя Тро́ицы, возопие́м:/ блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся пра́зднующим любо́вию па́мять твою́.

Кондак, глас 8

Возвесели́ся, Христова́ Це́рковь,/ иму́щи в себе́ исто́чника чудесе́м оби́льна./ Днесь, любо́вию соше́дшеся в тя, лю́дие твои́,/ в пренесе́ние честны́х моще́й блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,/ воспое́м песнь еди́ному Бо́гу в Тро́ице, ра́дующеся,/ сподо́бльшаго нас ви́дети пречестно́е сокро́вище, мо́щи его́,/ от мног лет сокрове́нны, напосле́док же нам явле́ны./ Яко да моли́твами его́ к Бо́гу от всех находя́щих зол изба́вимся/ и ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Гаврии́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

23/6 Великомученика Георгия Победоносца (303). Мученицы царицы Александры, супруги царя Диоклетиана (303).

Тропарь великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих врач,/ правосла́вных побо́рниче,/ Победоно́сче великому́чениче Гео́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́,/ страстоте́рпче Христо́в,/ ве́рою и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие,/ же́ртва же благоприя́тна Бо́гу прине́слся еси́;/ те́мже и вене́ц прия́л еси́ побе́ды,/ и моли́твами, свя́те, твои́ми всем подае́ши/ прегреше́ний проще́ние.

Кондак, глас тойже

Возде́лан от Бо́га, показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́;/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́/ и моли́твами, свя́те, твои́ми всем подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Ин кондак, глас 8

К возбра́нному и ско́рому заступле́нию твоему́ прибе́гше ве́рнии,/ мо́лим изба́витися, страстоте́рпче Христо́в,/ от собла́зн вра́жиих, воспева́ющим тя,/ и вся́ких бед и озлобле́ний, да зове́м:/ ра́дуйся, му́чениче Гео́ргие.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й великому́чениче и победоно́сче Гео́ргие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

На молебне припев:

Спаси́ от бед рабы́ твоя́, страстоте́рпче Гео́ргие,/ я́ко вси тя к Бо́гу предста́теля и́мамы,/ я́ко непобеди́маго Христо́ва во́ина и те́пла к Не́му моли́твенника.

Тропарь мученице царице Александре, глас 4

Ца́рства земна́го сла́ву презре́вши,/ еди́наго Христа́, нас ра́ди распя́таго, возлюби́ла еси́,/ и Того́ му́жественне испове́дующи,/ венце́м му́ченическим увенча́лася еси́,/ всеблаже́нная цари́це Алекса́ндре;/ те́мже и ны́не престо́лу Царя́ сла́вы на Небесе́х предстоя́щи,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 2

Храм твой всечестны́й,/ яко́ цельбу́ душе́вную... (общий мученице).

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва цари́це Алекса́ндре,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

24/7 Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272). Преподобных Саввы и Алексия затворника, Печерских, в Ближних пещерах почивающих (XIII). Молченской иконы Божией Матери (1405).

Тропарь мученику Савве Стратилату, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Или сей, глас 5

Земна́го са́на по́яс оста́вив и по́чести, страда́льче,/ пред мучи́телем, льсти́вым царе́м,/ Христа́ Бо́га су́ща испове́дал еси́,/ и Того́ ра́ди мно́га страда́ния подъя́л еси́, сла́вне;/ тем прекра́сным побе́ды венце́м увяза́лся еси́/ от Царя́ всех ца́рствующаго,/ с Небе́сными во́и све́тло преукра́шен./ Предстоя́ Тому́, Са́вво,/ моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4

Непобеди́мый я́влься стратила́т*,/ ва́рварския ко́зни победи́л еси́/ и, страда́льчествовав, сла́вне, тверде́йши,/ мно́жество враго́в неви́димых побори́л еси́./ Те́мже вене́ц испле́л еси́ побе́ды,/ о нас моли́ Христа́, Са́вво всеблаже́нне,/ ве́рою почита́ющих тя.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Са́вво,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобным Савве и Алексию затворнику, Печерским, в Ближних пещерах почивающим, глас 3

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши Са́вво и Алекси́е,/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обога́ти Христо́с/ нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние/ и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4

Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния стяжа́ете/ мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша/ в Небе́сныя селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния/ и чуде́с мо́щем ва́шим./ Сего́ ра́ди вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, Са́вво и Алекси́е,/ ли́ков и́ноческих похвало́ и украше́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Са́вво и Алекси́е,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

25/8 Апостола и евангелиста Марка (63). Преподобного Сильвестра Обнорского (1379). Цареградской иконы Божией Матери (1071).

Тропарь апостолу и Евангелисту Марку, глас 3

Апо́столе святы́й и Евангели́сте Ма́рко,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

У верхо́внаго Петра́ научи́вся,/ апо́стол Христо́в был еси́,/ и я́ко со́лнце страна́м возсия́л еси́,/ Александри́ом удобре́ние быв, блаже́нне./ Тобо́ю Еги́пет от пре́лести свободи́ся,/ ева́нгельским твои́м уче́нием просве́щ вся,/ я́ко свет, столп церко́вный./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять чту́ще, све́тло пра́зднуем,/ Ма́рко богогла́се,/ моли́ тобо́ю благовести́маго Бо́га,/ да согреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

С высоты́ прии́м благода́ть Ду́ха,/ ри́торская плете́ния разруши́л еси́, апо́столе,/ и, язы́ки вся улови́в, Ма́рко всесла́вне,/ твоему́ Влады́це приве́л еси́,/ Боже́ственное пропове́дав Ева́нгелие.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в и евангели́сте Ма́рко,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь преподобному Сильвестру Обнорскому, глас 6

И́же измла́да Христа́ возлюби́в/ и ве́рою к Нему́ прибли́жся,/ изнури́л еси́, в пусты́ни жи́вый, многострада́льное тело́ твое́./ Тем, блаже́нне Сильве́стре, со а́нгелы ликовству́я,/ моли́ Христа́ Бога́ мир ми́рови дарова́ти/ и бу́ди помо́щник ве́рою призыва́ющим тя на по́мощь/ и чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 4

Я́ко добр блаже́ннаго Се́ргия учени́к,/ ве́ре и благоче́стию его́ подража́я,/ стяжа́л еси́ даро́в Ду́ха Свята́го сокро́вище/ и си́лы мно́ги соде́лал еси́ о Го́споде/ во спасе́ние и утеше́ние ве́рных./ Не оста́ви у́бо и нас, с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ Сильве́стре преподо́бне.

Кондак, глас 6

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне,/ и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чисту́ и непоро́чну,/ Ду́ху Свято́му прине́сл еси́,/ и по сме́рти твое́й ста́до твое́ духо́вное соблюда́еши,/ и в боле́знех ско́ро посеща́еши./ Те́мже мо́лим тя, преблаже́нне:/ с ли́ки преподо́бных моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т правосла́вныя Христиа́ны/ и пода́ст лю́дем в ми́ре глубо́це устрои́тися, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Сильве́стре, и́ноком духо́вный па́стырю и наста́вниче.

Ин кондак, глас тойже

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне,/ и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чисту́ и непоро́чну, Бо́гу прине́ся еси́,/ по успе́нии твое́м явля́ешися те́плый наш пред Бо́гом моли́твенник./ Сего́ ра́ди, ве́рою притека́юще к тебе́, взыва́ем:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Сильве́стре.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Сильве́стре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Цареградская, глас 1

Возсия́ нам со́лнце светоза́рное от восто́ка в велеле́пии,/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно всех, приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию/ и моля́щихся усе́рдно к Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе, вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Евфроси́ном сию́ да́вшему нам!/ Сла́ва Приве́дшему ю от Царьгра́да!/ Сла́ва Даю́щему то́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Препросла́вленная Вы́шняго Ма́терь/ созыва́ет к песнопе́нию нас Своего́ о́браза прише́ствием от Царьгра́да/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

26/9 Священномученика Василия, епископа Амасийского (ок. 322). Святителя Стефана, епископа Великопермского (1396). Преподобного Иоанникия Девиченского (XIII) (Серб.).

Тропарь священномученику Василию, епископу Амасийскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас тойже

Царе́во повеле́ние преоби́дев,/ Ца́рство Небе́сное получи́л еси́, Васи́лие,/ в не́мже лику́я,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́,/ священному́чениче.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Стефану, епископу Великопермскому, глас 4

Боже́ственным жела́нием/ от ю́наго во́зраста, Стефа́не прему́дре, разже́гся,/ яре́м Христо́в взял еси́,/ и люде́й олядене́вшая* дре́вле неве́рием сердца́,/ Боже́ственное се́мя в них се́яв,/ ева́нгельски духо́вне породи́л еси́./ Те́мже пресла́вную твою́ па́мять почита́юще,/ мо́лим тя:/ моли́, Его́же пропове́дал еси́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Самозва́нен не и́щущим тебе́, святи́телю, обре́лся еси́,/ лю́ди от и́дольския ле́сти свободи́в, ко Христо́ве ве́ре приве́л еси́,/ и волхва́ Пансо́тника11 посрами́л еси́./ Те́мже и пе́рвый епи́скоп и учи́тель Перми́ был еси́./ Сего́ ра́ди духо́вная твоя́ ча́да,/ я́ко тобо́ю изба́вльшеся от и́дол, благода́рная тебе́ возопие́м:/ ра́дуйся, Стефа́не, учи́телю прему́дрый.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Стефа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Иоанникию Девиченскому, глас 1

Поще́нием, моли́твами и благода́тию Боже́ственною просвети́вся,/ земны́я концы́ све́тло озаря́вши благоче́стно,/ чуде́с благода́ть от Бо́га прие́м,/ исцеля́вши неду́ги, ду́хи же лука́выя от челове́ков отгоня́вши,/ и́же с ве́рою притека́ют к ра́це моще́й твои́х святы́х,/ преподо́бне о́тче наш Иоанни́кие./ Сла́ва Да́вшему ти благода́ть,/ сла́ва Укрепи́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

От ю́ности, Богому́дре, возлюби́в а́нгельское житие́,/ вся кра́сная оста́вил еси́,/ за́йде бо, я́коже звезда́ от ми́ра,/ восте́к к разу́мному и пра́ведному со́лнцу, Христу́,/ от Него́же прие́мь благода́ть исцеле́ния,/ разли́чныя неду́ги врачу́еши притека́ющих к свяще́нней ра́це твое́й./ Те́мже и мы, соверша́юще любо́вию всечестну́ю твою́ па́мять, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иоанни́кие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоанни́кие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

27/10 Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня по плоти (107). Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1094).

Тропарь апостолу и священномученику Симеону, епископу Иерусалимскому, сроднику Господню по плоти, глас 1

Христо́ва тя сро́дника, Симео́не священнонача́льниче,/ и му́ченика тве́рда свяще́нно восхваля́ем,/ пре́лесть потреби́вшаго/ и ве́ру соблю́дшаго./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Ин тропарь, глас 4

В ми́ре ра́дуешися, Симео́не Иерусали́мский,/ любе́зно Христу́ Бо́гу,/ те́ло душе́вное чи́сто сохрани́в,/ претерпе́вый страсть теле́сную, долготерпели́ве, кре́пко,/ и в коне́ц на кресте́ ра́спят бысть./ Ты бо, и́стинному Рачи́телю подо́бяся,/ и от ми́ра ско́ро отлучи́ся,/ лю́тыя я́звы на себе́ понесе́/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

Кондак, глас 4

Яко звезду́ преве́лию, Це́рковь иму́щи днесь богоглаго́ливаго Симео́на,/ светово́дится зову́щи: ра́дуйся, му́чеников честны́й ве́нче.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Симео́не,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь преподобному Стефану, игумену Печерскому, епископу Владимиро-Волынскому, глас 8

Уче́нию повину́яся Богоно́снаго Феодо́сия,/ поста́влен бысть от него́ вождь бы́ти свято́му его́ ста́ду,/ е́же до́бре пасы́й,/ це́рковь Богоро́дицы, во́лею Тоя́ осно́ванную чу́дне,/ соверши́л еси́ благоле́пно,/ приснопа́мятне Стефа́не,/ в не́йже нам, моля́щимся, испроси́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 2

Я́ко сый Богоно́снаго Феодо́сия учени́к/ и и́стинный жития́ его́ подража́тель,/ пе́рвый по нем бре́мя настоя́тельства понесы́й,/ те́мже и моще́й его честны́х самови́дец бы́ти сподо́бился еси́,/ я́же с про́чими святоле́пно прине́сл еси́,/ насле́дил еси́ с те́мже Ца́рство Небе́сное,/ е́же получи́ти и нам, чту́щим тя, Стефа́не,/ Го́сподеви моли́ся.

Ин тропарь, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ Волы́нския па́ствы свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Стефа́не прему́дре,/ уче́ньми свои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Зави́дя враг честно́му ти житию́,/ изри́нул тя бя́ше злоко́знством* свои́м от нача́льства па́ствы,/ но ты, изгна́н быв,/ и на ино́м ме́сте це́рковь Богоро́дицы воздви́гл еси́,/ за что и Та са́ном почте́ тя архиере́йства,/ в не́йже ты до́бре упа́с вруче́нная ти о́вцы,/ пре́йде во весе́лии ко Христу́, Стефа́не,/ Ему́же моли́ся о нас, рабе́х твои́х.

Ин кондак, глас 1

Проходя́, всеблаже́нне, доброде́тельми от си́лы в си́лу,/ и всех, с тобо́ю су́щих, о́ными провозвыша́я,/ всем служи́л еси́, Стефа́не, и угожда́л,/ тем избра́н был еси́ всем,/ в дому́ Бо́жия Ма́тере су́щим, в старе́йшину./ Последи́ же и на сте́пень архиере́йства возведе́н был еси́,/ и ста́до Христо́во до́бре упа́с,/ моли́ Его́ о нас, ча́дех твои́х.

Ин кондак, глас 4

Стефа́н, испо́лнь ве́ры и благоче́стия,/ соверши́тель Бо́гом основа́нныя це́ркве Пече́рския,/ днесь, я́ко вели́кое свети́ло, всем возсия́,/ Христо́во ста́до Богоуго́дно упа́с,/ в неусы́пных стра́жех* нощны́х./ Его́же чту́щие, прино́сим песнь/ еди́ному Тебе́, Христу́, всех Влады́це,/ моля́ще поми́ловати нас/ того́ благоприя́тными моли́твами.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Стефа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

28/11 Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра (I). Святителя Кирилла, епископа Туровского (1183).

Тропарь апостолам Иасону и Сосипатру, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Яви́стеся, я́ко зве́зды пресве́тлыя,/ просвеща́юще всю вселе́нную све́том пропове́дания,/ апо́столи Боже́ственнии,/ Иа́соне и Сосипа́тре,/ спаса́йте ве́рою чту́щих вас.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи Иа́соне и Сосипа́тре,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́/ ко Христу́ приве́дшия.

Тропарь святителю Кириллу, епископу Ту́ровскому, глас 4

Благоче́стия ревни́телю и рачи́телю,/ и́ноков и сто́лпников похвало́,/ святи́телю Ту́ровския па́ствы, пресла́вне,/ златослове́сный учи́телю,/ све́тлым уче́нием Богоразу́мия своего́ просвети́вый концы́ ру́сския,/ в моли́тве к Бо́гу благода́тный гре́шников споспе́шниче,/ Кири́лле Богому́дре, моли́ Христа́ Бо́га/ утверди́тися нам, сооте́чественником твои́м/ во Правосла́вии, благоче́стии и единомы́слии.

Кондак, глас 2

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная,/ ве́ры насади́телю, и отсека́телю ересе́й,/ Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю Кири́лле,/ со а́нгелы предстоя́ при́сно,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ Ту́ровский подви́жниче и святи́телю Кири́лле,/ златослове́сный Росси́йский учи́телю,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо еси́ усе́рдный пред Бо́гом предста́тель за род наш/ и те́плый моли́твенник о спасе́нии душ на́ших.

29/12 Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона (286–299). Святителя Василия, епископа Захолмского, Острожского (XVI) (Серб.).

Тропарь девяти мученикам Кизическим, глас 8

Святи́и девяточи́сленнии му́ченицы,/ от разли́чных гра́дов во еди́н лик ма́нием Боже́ственным/ му́жественно за Христа́ спострада́ти совокупи́вшеся,/ неви́димаго врага́ победи́сте,/ злове́рныя кня́зи и мучи́тели посрами́сте ва́шим терпе́нием,/ огне́м же любве́ Бо́жия разжиза́еми,/ веще́ственно вас огнь му́чащий во хлад преложи́сте./ Те́мже даде́ся вам от Христа́ Бо́га благода́ть/ тряса́вичную исцеля́ти боле́знь,/ от нея́же и от многови́дных страсте́й/ ми́лостивно спаса́йте и нас предста́тельством ва́шим, мо́лимся.

Кондак, глас 2

Тве́рдый и всесве́тлый лик му́ченик девяти́,/ Трисо́лнечнаго Божества́ испове́дницы,/ на суди́щи Тому́ нача́льно взыва́ху:/ кровь и ду́ши на́ша с телесы́,/ я́ко непоро́чную же́ртву, прино́сим Тебе́, Влады́ко,/ в лице́х Небе́сных Твои́х сопричти́, я́ко Бог Ми́лостивый.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и девяточи́сленнии,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь святителю Василию, епископу Захолмскому, Острожскому (Требинскому, Скендерийскому), глас 4

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви отда́л еси́,/ пребыва́я в моли́твах, труде́х и поста́х, о́тче Богоно́сне,/ о́браз был еси́ доброде́тели своему́ ста́ду;/ сего́ ра́ди видя́ Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ поставля́ет тя Свое́й Це́ркви па́стыря и до́бляго архиере́я/ и по преставле́нии твое́м соблюде́ свято́е те́ло твое́ неруши́мо, святи́телю Васи́лие./ Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Я́ко от младе́нства себе́ порабо́тив Го́сподеви,/ посто́м и бде́нием свое́ те́ло удруча́я, му́дре,/ сосу́д че́стен Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди поставля́ет тя па́стырем Своея́ Це́ркви,/ ю́же до́бре пасл еси́./ Те́мже ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси./ Мо́лимся ти, помина́й и нас, ве́рно чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся всече́стне о́тче Васи́лие.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

30/13 Апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова (44). Святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского (1867). Обретение мощей святителя Никиты, еп. Новгородского (1558). Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского (IV). Святителя Доната, епископа Еврии (ок. 387).

Тропарь апостолу Иакову Зеведееву, глас 3

Апо́столе святы́й Иа́кове,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Апо́стол Христо́в был еси́ избра́нный,/ и Богосло́ву возлю́бленному брат единоро́дный,/ всехва́льне Иа́кове,/ пою́щим тя грехо́в оставле́ние испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Глас Боже́ственный слы́шав призыва́ющ тя,/ любо́вь отца́ презре́л еси́,/ и прите́кл еси́ ко Христу́, Иа́кове, с сро́дником твои́м, сла́вне,/ с ни́мже сподо́бился еси́ ви́дети/ Госпо́дне Боже́ственное Преображе́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе и священному́чениче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Игнатию Брянчанинову, епископу Кавказскому и Черноморскому, глас 8

Правосла́вия побо́рниче,/ покая́ния и моли́твы де́лателю и учи́телю изря́дный,/ архиере́ев богодухнове́нное украше́ние,/ мона́шествующих сла́во и похвало́,/ писа́нии твои́ми вся ны уцелому́дрил еси́./ Цевни́це духо́вная, Игна́тие богому́дре,/ моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га,/ Его́же носи́л еси́ в се́рдце твое́м,/ дарова́ти нам пре́жде конца́ покая́ние.

Ин тропарь, глас тойже

Избра́нник возлю́блен Христо́ви яви́лся еси́,/ Тому́ скорбьми́ мно́гими и моли́твою непреста́нною прилепи́вся,/ благода́ть Ду́ха Свята́го стяжа́в,/ учи́тель изря́ден лю́дем был еси́./ Помина́й нас, святи́телю Игна́тие, богоно́сче Росси́йский,/ да уче́нии и моли́твами твои́ми покая́ние спаси́тельное обря́щем/ и любо́вию серде́чною Христу́ усво́имся.

Кондак, глас тойже

А́ще и соверша́л еси́ стезю́ жития́ земна́го, святи́телю Игна́тие,/ оба́че непреста́нно зрел еси́ зако́ны бытия́ ве́чнаго,/ сему́ поуча́я ученики́ словесы́ мно́гими,/ и́мже после́довати и нам, свя́тче, помоли́ся.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Игна́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Никите, епископу Новгородскому, глас 4

Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ на престо́ле святи́тельства сел еси́,/ и, я́ко звезда́ многосве́тлая,/ просвеща́я ве́рных сердца́/ заря́ми чуде́с твои́х,/ о́тче наш святи́телю Ники́то,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6

Архиере́йства са́ном почти́вся,/ и чи́сте Чисте́йшему предстоя́,/ приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́,/ я́ко и дождь моли́твою свел еси́,/ о́вогда* же и гра́да запале́ния угаси́л еси́./ И ны́не, святи́телю Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ лю́ди твоя́, моля́щияся,/да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю, о́тче преди́вный.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ники́то,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь священномученику Василию, епископу Амасийскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ И престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас тойже

Царе́во повеле́ние преоби́дев,/ Ца́рство Небе́сное получи́л еси́, Васи́лие,/ в не́мже лику́я,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́,/ священному́чениче.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Донату, епископу Еврии, глас 8

Благи́й яре́м Христо́в и бре́мя легко́ Ева́нгельскаго уче́ния взем,/ иера́рше Дона́те Богоблаже́нне,/ вельми́ подвиза́лся еси́ во вре́менней жи́зни,/ архиере́й у́бо Богоуго́ден быв,/ до́бре пасы́й лю́ди Бо́жия,/ просвети́в ты́я уче́нием,/ чудотворе́нием вселе́нную удиви́л еси́./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ да изба́вит нас Христо́с Бог от вся́ких бед/ и Небе́снаго блаже́нства сподо́бит.

Ин тропарь, глас 4

Блаже́н де́латель и украси́тель Це́ркве Христо́вы,/ о́тче Дона́те, был еси́,/ непреста́нно попече́ние о ста́де твое́м стяжа́в,/ науча́я и руководя́ о́но в любви́ Сы́на Бо́жия,/ не то́кмо бо в твое́м гра́де мно́гий наро́д,/ но в Константино́поле самоде́ржца и в нем вся лю́ди/ удиви́л еси́/ пресла́вными чудесы́ твои́ми./ Богоуго́дныя у́бо мольбы́/ сотворя́я ко Христу́ Бо́гу,/ помо́щник скор всем яви́ся,/ предстоя́ Всесвяте́й Тро́ице,/ в Вы́шних моли́ Ю о всех нас,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Красото́ Це́ркве, утверди́вшияся на ка́мени – Боговоплоще́нном Спа́се Христе́,/ Богоправи́мое доброде́телей прави́ло,/ Дона́те, досточу́дный чудотво́рче,/ я́ко иера́рх име́вши дерзнове́ние к всетворя́щему Бо́гу о лю́дех моли́тися,/ враго́в ви́димых и неви́димых предста́тельством твои́м свободи́ вопию́щия:/ сла́ва в Тро́ице Еди́ному Бо́гу.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Дона́те,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Месяц май

1/14 Пророка Иеремии (VI в. до Р.Х.). Преподобного Пафнутия Боровского (1478). Благоверной Тамары, царицы Грузинской (1213). Священномученика Макария, митрополита Киевского (1497). Преподобномучеников Афонских Евфимия (1814), Игнатия (1814) и Акакия (1816). Царевококшайской, или Мироносицкой (1647), Андрониковской (XIV), Византийской, и именуемой «Нечаянная Радость» икон Божией Матери.

Тропарь пророку Иеремии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Иереми́и па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Очи́стив ду́хом, вели́кий проро́че и му́чениче,/ твое́ светоза́рное се́рдце,/ сла́вне Иереми́е,/ проро́чествия дар свы́ше прия́л еси́,/ и возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:/ се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́, /И́же вопло́щся, на земли́ яви́лся есть.

Величание

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий Иереми́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Пафнутию Боровскому, глас 4

Жити́я све́тлостию просвети́в твое́ оте́чество,/ в моли́твах и посте́х дарова́ний Боже́ственнаго Ду́ха испо́лнился еси́,/ и во вре́менней сей жи́зни до́бре подвиза́вся,/ ми́лости благоутро́бия всем скорбя́щим отве́рзл еси́/ и ни́щим был еси́ засту́пник./ Тем мо́лим тя, о́тче Пафну́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́л еси́ жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь труды́ твоя́ ви́дев,/ чуде́с да́ром обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же ра́дующеся вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Пафну́тие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пафну́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверной Тамаре, царице Грузинской, глас 4

Ца́рства земна́го сла́ву презре́вши,/ Еди́наго Христа́, нас ра́ди распя́таго, возлюби́ла еси́/ и Того́ му́жественно испове́дующи,/ венце́м му́ченическим увенча́лася еси́,/ всеблаже́нная цари́це Тама́ро./ Те́мже и ны́не, престо́лу Царя́ сла́вы на Небесе́х предстоя́щи,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас тойже

Во святы́х ди́вная,/ Иве́рии свети́ло,/ благове́рная цари́це Тама́ро,/ на гора́х высо́ких хра́мы воздви́гшая,/ да в них моле́ния возсыла́ют ко Го́споду,/ мольба́ми твои́ми кре́пость дарова́вшая во́ем христолюби́вых люде́й страны́ Иверския,/ десни́цею же свое́ю по́лчища ага́рянская низпрове́ргшая,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя дале́че от себе́ отгна́ла еси́,/ и, в черто́зе ца́рском пребыва́ющи,/ а́нгельское житие́ препровожда́ла еси́,/ цари́це Тама́ро блаже́нная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь священномученику Макарию, митрополиту Киевскому, глас 8

Боже́ственныя безкро́вныя соверша́я же́ртвы,/ кровь твою́, от безбо́жных ага́рян излия́нную,/ в же́ртву непоро́чную прине́ся еси́ Влады́це твоему́, Пастыренача́льнику Христу́,/ Его́же моли́, мо́лим тя,/ проли́ти гнев на язы́ки, хотя́щия бра́ней,/ христолюби́вое во́инство на́ше на враги́ укрепи́/ и ста́до твое́ от вся́ких бед неврежде́нно соблюди́./ Тебе́ бо кре́пкаго засту́пника почита́ем,/ но́вый священному́чениче Росси́йский,/ святи́телю, блаже́нне Мака́рие.

Кондак, глас тойже

Весели́тся град Ки́ев,/ вели́кое сокро́вище стяжа́в,/ твое́ тле́нию неприча́стное те́ло,/ святи́телю блаже́нне Мака́рие,/ твой бо престо́л да́же до кро́ве от лю́тых враго́в наше́ствия храни́л еси́./ И ны́не Небе́сному предстои́ши престо́лу,/ иде́же моли́твенно пред Творце́м помина́й нас, о́тче наш,/ да во всех бе́дах име́ем тя прибе́жище и тобо́ю хва́лимся, зову́ще:/ ра́дуйся, Мака́рие, архиере́ом честно́е украше́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Мака́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Нечаянная Радость», глас 4

Днесь, ве́рнии лю́дие, духо́вно торжеству́ем,/ прославля́юще Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ и, притека́юще к пречи́стому Ея́ о́бразу, взыва́ем си́це:/ о, Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице,/ пода́ждь нам неча́янную ра́дость,/ обремене́нным грехи́ и скорбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь преподобномученикам Евфимию, Игнатию и Акакию Афонским, глас 1

Равночи́сленнии Тро́ицы Несозда́нныя су́ще,/ с ли́ки а́нгелов и чи́ны му́чеников/ предстоите́ вы, ра́дующеся, Престо́лу Божества́, му́дрии./ Сего́ ра́ди прича́стием сия́ние отону́ду прие́млюще,/ исто́чник исцеле́ний ве́рным подае́те/ и Боже́ственное просвеще́ние,/ му́чениче Христо́в Евфи́мие со Игна́тием му́дрым и с Боже́ственным Ака́кием,/ о нас при́сно моли́теся.

Кондак, глас 4

Яви́ся днесь Це́ркви но́вое торжество́/ трие́х страстоте́рпцев,/ я́ко свети́ла, озаря́ющее/ правосла́вных, Христе́,/ исполне́ния.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии му́ченицы Евфи́мие, Игна́тие и Ака́кие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

2/15 Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373). Перенесение мощей благоверных князей Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115). Святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Дубенского и Харьковского чудотворца (1654). Благоверного и равноапостольного царя Бориса, во Святом Крещении Михаила, Крестителя Болгарии (907). Блаженного Василия Кадомского (1848). Путивльской (1635) и Вутиванской икон Божией Матери.

Тропарь святителю Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому, глас 3

Столп был еси́ Правосла́вия,/ Боже́ственными догма́ты подтвержда́я Це́рковь,/ священнонача́льниче Афана́сие,/ Отцу́ бо Сы́на единосу́щна пропове́дав,/ посрами́л еси́ А́риа./ О́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Правосла́вия насади́в уче́ния,/ злосла́вия те́рния изсе́кл еси́,/ умно́жив се́мя ве́ры одожде́нием Ду́ха, преподо́бне:/ те́мже тя пое́м, Афана́сие.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверным князьям Российским Борису и Глебу, во Святом Крещении Роману и Давиду, глас 4

Днесь церко́вная разширя́ются не́дра,/ прие́млюще бога́тство Бо́жия благода́ти,/ веселя́тся ру́сстии собо́ри,/ ви́дяще пресла́вная чудеса́,/ я́же твори́ти приходя́щим к вам ве́рою,/ святи́и чудотво́рцы Бори́се и Гле́бе,/ моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2

Пречестни́и, и целому́дреннии, и незло́бивии страстоте́рпцы,/ Рома́не сла́вный и Дави́де чу́дный,/ и́го бо Госпо́дне ева́нгельски на ра́мо взе́мше,/ после́довасте Христу́/ и, Крест Его́, яко́ ски́петр, в руку́ иму́ще,/ врага́ бра́та и зла́го властолю́бца соодоле́сте,/ и той ны́не в гее́нне му́чится,/ вы же ра́дуетеся, с ли́ки а́нгельскими предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ моли́теся о держа́ве сро́дник ва́ших, богоуго́дней бы́ти,/ и сыново́м ру́сским спасти́ся.

Ин тропарь, глас 4

Му́ченицы Госпо́дни спа́сшиися,/ пресла́внии блаже́ннии кня́зи Бори́се и Гле́бе,/ тружда́ющимся бы́стрии помо́щницы,/ неду́жным цели́тели,/ вы бо боле́зни врачу́ете/ притека́ющих в Церковь с ве́рою./ Те́мже и мы мо́лимся:/ от бед изба́вите нас,/ чту́щих с любо́вию пренесе́ние моще́й ва́ших.

Ин тропарь, глас 8

Днесь вся́кая душа́ ве́рных весели́тся,/ в пренесе́нии честны́х моще́й ва́ших, Бори́се и Гле́бе:/ слепы́я просвеща́ете, немы́м уста́ отверза́ете и печа́льныя утеша́ете,/ прия́ли бо есте́ от Христа́ Бо́га благода́ть исцеле́ний./ Моли́теся о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 2

Правди́вая страстоте́рпца/ и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва послу́шателя*,/ целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/ не сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту,/ убива́ющему телеса́ ва́ша,/ душа́м же косну́тися не могу́щу./ Да пла́чется у́бо злый властолю́бец,/ вы же ра́дующеся с ли́ки а́нгельскими,/ предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ моли́теся о держа́ве сро́дников ва́ших, богоуго́дней бы́ти,/ и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 4

Яви́ся днесь в стране́ Ру́сстей благода́ть исцеле́ния всем,/ к вам, блаже́ннии, предстоя́щим и вопию́щим:/ ра́дуйтеся, засту́пницы те́плии.

Ин кондак, глас 3

Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша,/ благоро́днии страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де,/ созыва́ющи нас к похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего./ Тем притека́юще к ра́це моще́й ва́ших,/ исцеле́ния дар прие́млем моли́твами ва́шими, святи́и,/ вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.

Ин кондак, глас тойже

Прииди́те, вси ру́сстии собо́ри,/ чудотво́рцу и му́ченику Бори́са и Гле́ба восхва́лим,/ зако́нно бо пострада́вше,/ победи́ста сопроти́внаго врага́./ Тем святы́м заступле́нием кня́зи ру́сстии враги́ побежда́ют,/ тем па́мять е́ю ве́село и любо́вию похва́лим, вопию́ще:/ за ны моли́те Святу́ю Тро́ицу/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 4

От гро́ба зна́мения показа́сте в стране́ Ру́сстей:/ яви́ся днесь благода́ть исцеле́ния/ всем, к вам, страстоте́рпцы, притека́ющим с ве́рою,/ Бори́се сла́вный со Гле́бом чу́дным./ Кре́пцы ве́рою, добропобе́днии му́ченицы, за Христа́ подъе́мше разли́чныя му́ки,/ и на мно́га ле́та сокрове́ни бы́ша ва́ши святи́и мо́щи;/ ны́не же явля́етеся от земли́,/ возсия́вше луча́ми, я́ко бога́тство многоце́нно,/ и в це́рковь Бо́жию че́стно носи́ми архиере́й Бо́жиих дла́ньми./ Те́мже вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, кня́зи, ру́сстии засту́пницы.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Бори́се и Гле́бе,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Ино величание

Велича́ем вас,/ святи́и благове́рнии кня́зие страстоте́рпцы Христо́вы Рома́не и Дави́де,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь святителю Афанасию, патриарху Цареградскому (Константинопольскому), Дубенскому чудотворцу, глас 8

Прему́дростию уче́ний твои́х ца́рствующий град просвети́в,/ тьму неве́дения ерети́ческаго разгна́л еси́, преблаже́нне,/ твое́ благослове́ние земли́ Росси́йстей прине́сл еси́,/ о́тче наш святи́телю Афана́сие,/ иде́же сконча́в тече́ние твое́,/ на крыле́х чистоты́ возлете́л еси́ в Небе́сное Ца́рство,/ и та́мо со а́нгелы и ли́ки святы́х живы́й,/ непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Кондак, глас тойже

О всесвяте́йший па́стырю и учи́телю вселе́нныя,/ преблаже́нне о́тче наш святи́телю Афана́сие,/ к ра́це моще́й твои́х припа́дающе, усе́рдно мо́лим тя:/ приими́ от убо́гих душ на́ших любо́вию приноси́мая тебе́ моле́ния/ и, я́ко име́я дерзнове́ние у Престо́ла Влады́чня,/ испроси́ моли́твами твои́ми чту́щим тя/ со а́нгелы и все́ми святы́ми/ непреста́нно Пресвяте́й Тро́ице воспева́ти: аллилу́иа.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному равноапостольному царю Борису, во Святом Крещении Михаилу, глас 6

Испо́лнен стра́ха Бо́жия/ и Креще́нием святы́м просвеще́н,/ был еси́ жили́ще Свята́го Ду́ха,/ благове́рный царю́ Бори́се./ Утверди́в же ве́ру Правосла́вную на земли́ Бо́лгарстей/ и жезл ца́рствия оста́вив,/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ процве́л еси́ в по́двизех/ и обре́л еси́ благода́ть пред Го́сподем./ Ны́не же предстоя́ Престо́лу Всевы́шняго,/ моли́ дарова́ти нам, моля́щимся тебе́,/ спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 8

Взбра́нный воево́до Бо́га Вы́шняго,/ си́лою Креста́ победи́вый воста́ние тьмы/ и насади́вый благоче́стие на земли́ твое́й,/ име́яй же дерзнове́ние ко Го́споду,/ сохраня́й моли́твами твои́ми достоя́ние твое́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, равноапо́стольне царю́ Бори́се,/ крести́телю Бо́лгарския.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный царю́ Бори́се,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь блаженному Василию Кадомскому, глас 4

Моли́тва усе́рдная пи́ща и пити́е бысть блаже́нне Васи́лие,/ в несе́нии креста́ жития́ стра́нническаго любо́вь Христо́ву позна́л еси́./ О́ком чи́стым бу́дущая я́ко настоя́щая прозрева́я,/ ра́дость и от бед избавле́ние тре́бующим твоея́ по́мощи дарова́л еси́./ Те́мже и нас, я́ко Бо́жий избра́нник,/ не забу́ди твои́ми ходата́йствы/ Христа́ Бо́га о нас умоля́ющи.

Кондак, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси... (общий блаженным).

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

3/16 Мучеников Тимофея и Мавры (286). Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074). Икон Божией Матери: Яскинской-Печерской (682), Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда (1073), Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием) (1085), Печерской-Нерукотворенной (1085) и Свенской (1288).

Тропарь мученикам Тимофею и Мавре, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас тойже

Многообра́зныя я́звы претерпе́вше/ и венцы́ от Бо́га прие́мше,/ о нас моли́теся ко Го́споду,/ па́мять всесвяще́нную ва́шу соверша́ющих,/ превели́кий Тимофе́е и пресла́вная Ма́вро,/ е́же умири́ти град и лю́ди,/ Той бо есть ве́рных утвержде́ние.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Тимофе́е и Ма́вро,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 8

Возвы́сився на доброде́тель,/ измла́да возлюби́в мона́шеское житие́,/ к жела́нию до́блественне дости́г, всели́лся еси́ в пеще́ру/ и, украси́в житие́ твое́ поще́нием и све́тлостию,/ в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́л еси́,/ в Росси́йстей земли́, я́ко све́тлое свети́ло, просия́в, о́тче Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

Звезду́ Росси́йскую днесь почти́м,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогати́вшую и вся ны/ соде́янием и благода́тию мона́шескаго уста́ва,/ блаже́ннаго Феодо́сия.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Феодо́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради икон Ее, именуемых Печерская-Нерукотворенная и Свенская-Печерская12, глас 4

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере,/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Кондак, глас 3

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,/ оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Величание

Велича́ем тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

4/17 Мученицы Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290). Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (после 1389). Старорусской иконы Божией Матери (1570).

Тропарь мученице Пелагии, деве Тарсийской, глас 4

Агница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас 3

Вре́менная презре́вши/ и Небе́сных благ прича́стница бы́вши,/ вене́ц страда́ния ра́ди прии́мши,/ Пелаги́е всечестна́я,/ я́ко дар принесла́ еси́, кро́вныя пото́ки Влады́це Христу́,/ моли́ от бед изба́вити нас,/ твою́ па́мять почита́ющих.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Пелаги́е,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исаакию Алфановым (Сокольницким), Новгородским, глас 1

Послу́шаша Госпо́дня гла́са,/ до́брии рачи́тели бы́вше,/ благи́й Его́ яре́м на ся взе́мше,/ усе́рдно понесо́сте/ и по́стничества путь дости́гше,/ преподо́бнии отцы́, святи́и чудотво́рцы,/ во́ини Небе́снаго Царя́ Христа́,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы венцы́ неувяда́емыми увязо́стеся,/ и Небе́сною сла́вою одея́стеся,/ и чудотворе́нии обогати́стеся,/ те́мже и о нас моли́ти не преста́йте,/ да полу́чим ве́чных благ,/ мы же си́це взыва́ем:/ сла́ва Давшему вам к по́двигу кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ сла́ва Даю́щему ва́ми всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ добро́ту земну́ю му́дренно оста́виша,/ и всю доброде́тель извы́кли* есте́,/ и обрето́ша безсме́ртие,/ посто́м и бде́нием и про́чим воздержа́нием себе́ приноша́ху,/ и ны́не со а́нгелы на Небесе́х престо́лу Христо́ву предстои́те,/ моли́теся Бо́гу, му́дрии,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие преподо́бнии,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша, пою́щих,/ и согреша́ющим оставле́ние грехо́в дарова́ти,/ чту́щим святу́ю па́мять ва́шу.

Кондак, глас тойже

К Бо́гу все свое́ у́мное жела́ние впери́сте/ и к Тому́ невозвра́тно от души́ после́довали есте́,/ а́нгельское житие́ на земли́ пожи́вше,/ и мно́гим бы́сте путь ко спасе́нию,/ отсю́дуже и Христо́с вас просла́ви и да́ром чуде́с обога́ти,/ те́мже вси, притека́юще к моща́м ва́шим, зове́м:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ моли́твенницы те́плии о душа́х на́ших.

Ин кондак, глас тойже

Благода́ть прие́мше исцеле́нием,/ простира́ете здра́вие су́щим в боле́знех,/ преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы сла́внии,/ Ники́то чу́дне, и Кири́лле блаже́нне,/ и Ники́форе прече́стне, Кли́менте свя́те, и Исаа́кие преподо́бне,/ но моли́твами ва́шими проти́вных шата́ние разори́те,/ и боле́зни на́ша исцели́те,/ и грехо́в проще́ние испроси́те,/ да благода́рне воззове́м вам:/ ра́дуйтеся, Вели́кому Но́вуграду похвало́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

5/18 Великомученицы Ирины (I-II). Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского (1442). Обретение мощей преподобного Пахомия Нерехтского (1675). Иконы Божией Матери, именуемой «Неупиваемая Чаша» (1878)13.

Тропарь великомученице Ирине, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас тойже

Де́вства добро́тами преиспещре́нна, де́во,/ страда́льчеством была́ еси́ красне́йшая, Ири́но,/ кровьми́ твои́ми исте́кшими обагре́на,/ пре́лесть же низложи́вшая безбо́жия,/ сего́ ра́ди и прия́ла еси́ по́чести побе́ды руко́ю Созда́теля твоего́.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Ири́но,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь преподобному Иакову Железноборовскому, глас 4

Небе́снаго жела́я,/ земна́я возненави́дел еси́/ и, взем крест твой, после́довал еси́ Христу́,/ и от Него́ прия́л еси́ дарова́ния чуде́с,/ исцеля́ти неду́жныя./ Но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ испроси́ правосла́вным Христиа́ном здра́вие и спасе́ние,/ на враги́ же побе́ду,/ и не забу́ди посеща́я чад твои́х,/ припа́дающих к целе́бному гро́бу твоему́/ Иа́кове преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8

Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в/ и теле́сныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ неболе́зненную жизнь в боле́знях восприя́л еси́, преподо́бне,/ боле́зням же лю́тым дае́ши исцеле́ние, прося́щим с ве́рою у тебе́./ Те́мже мо́лим тя, досточу́дне,/ исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Пахомию Нерехтскому, глас 4

Жите́йских молв, преподо́бне, отве́ргся,/ и, я́ко птищ, обре́те себе́ в пусты́ни безмо́лвие,/ в моли́твах и бде́нии прилежа́ Бо́гови,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и оста́ви дре́внее пребыва́ние,/ и оты́де в пусты́ню, и в ней водвори́ся,/ и соста́ви оби́тель во и́мя Пресвяты́я Тро́ицы,/ и процве́л еси́, а́ки фи́никc,/ и бысть о́браз утеше́ния духо́внаго./ Те́мже, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

В пусты́ни безмо́лвствуя,/ еди́нствующу тя, Богоно́се, взыску́ющу ти Го́спода,/ Бо́гу же тебе́ не оста́вльшу еди́ному бы́ти в пусты́ни,/ и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ не́колико* бра́тии,/ с ни́миже ти моля́щуся Го́сподеви,/ Тро́ице прече́стен храм воздви́же,/ в не́мже предстоя́ще, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Неупиваемая Чаша», глас 4

Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к Боже́ственному и пречу́дному о́бразу Пресвяты́я Богома́тери,/ напоя́ющей ве́рных сердца́/ Небе́сною Неупива́емою Ча́шею Своего́ милосе́рдия/ и лю́дем ве́рным чудеса́ показу́ющей./ я́же мы ви́дяще и слы́шаще духо́вно пра́зднуем и те́пле вопие́м:/ Влады́чице преми́лостивая,/ исцели́ на́ша неду́ги и стра́сти,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

6/19 Праведного Иова Многострадального (ок. 2000–1500 до Р. X.). Преподобного Михея Радонежского (1385). Преподобного Иова Почаевского (1651). Мученика Варвара, бывшего разбойника. Перенесение мощей святителя Саввы, первого архиепископа и учителя Сербского от Тырнова града в славную Лавру Милешеву в честь Вознесения Господня (1238).

Тропарь праведному Иову Многострадальному, глас 1

Бога́тство ви́дев доброде́телей И́овлих,/ укра́сти ко́знствоваше* пра́ведных враг,/ и растерза́в столп телесе́,/ сокро́вище не укра́де ду́ха,/ обре́те бо вооруже́ну непоро́чнаго ду́шу,/ мене́ же и обнажи́в плени́,/ предвари́в у́бо мя пре́жде конца́,/ изба́ви мя льсти́ваго, Спа́се, и спаси́ мя.

Ин тропарь, глас 2

Па́мять пра́веднаго Твоего́ И́ова, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ изба́ви нас от наве́тов и сете́й лука́ваго диа́вола/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 8

Я́ко и́стинен и пра́веден, благочести́в и непоро́чен,/ освяще́н же я́влься, всесла́вне, Бо́жий уго́дниче и́стинный,/ просвети́л еси́ мир в терпе́нии твое́м, терпели́вейший и до́блейший./ Те́мже вси, богому́дре, па́мять твою́ воспева́ем.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный И́ове многострада́льный,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Михею Радонежскому, глас 4

И́го Госпо́дне на ра́мо взем,/ после́довал еси́ Христо́ви со учи́телем свои́м преподо́бным Се́ргием,/ с ни́мже и сподо́бился еси́ ви́дети Пресвяту́ю Богоро́дицу/ и слы́шал еси́ пресла́дкий глас Ея́,/ я́ко обеща́ся неотсту́пна бы́ти ме́ста сего́,/ но, о преподо́бне Михе́е,/ моли́ся о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8

Прииди́те, мона́шествующих собо́ри и по́стников ли́цы,/ соше́дшеся, похва́лим блаже́ннаго Михе́я,/ спо́стника преподо́бнаго Се́ргия,/ с ни́мже предстои́т Святе́й Тро́ице/ и мо́лится спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Михе́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Иову Почаевскому, глас 4

Многострада́льнаго пра́отца долготерпе́ние стяжа́в,/ Крести́телеву воздержа́нию уподобля́яся,/ Боже́ственныя же ре́вности обою́ приобща́яся,/ тех имена́ досто́йно прия́ти сподо́бился еси́/ и и́стинныя ве́ры был еси́ пропове́дник безбоя́знен;/ те́мже мона́хов мно́жества ко Христу́ приве́л еси́,/ и вся лю́ди в Правосла́вии утверди́л еси́,/ И́ове преподо́бне о́тче наш,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Яви́лся еси́ и́стинныя ве́ры столп,/ Ева́нгельских же за́поведей ревни́тель,/ горды́ни обличе́ние,/ смире́нным же предста́тель и науче́ние;/ те́мже и ублажа́ющим тя грехо́в отпуще́ние испроси́/ и оби́тель твою́ невреди́му сохрани́,/ И́ове о́тче наш, Многострада́льному подо́бный.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче И́ове,/ и чти́м святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику Варвару, бывшему разбойнику, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Ва́рвар... (общий мученику).

Кондак, глас 3

От Бо́га да́нныя ти благода́ти,/ страстоте́рпче Ва́рваре свя́те,/ я́ко многоце́нным ми́ром, нас посеща́й целе́бне,/ да вопие́м ти:/ ра́дуйся, испи́вый сла́достне ча́шу Христо́вых страсте́й.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Ва́рваре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю Савве, первому архиепископу Сербскому, глас 3

Пути́, вводя́щаго в жизнь,/ наста́вник, и первопресто́льник, и учи́тель был еси́:/ пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́/ и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м,/ я́ко древа́ ма́слинная,/ в мы́сленнем раи́ насади́л еси́ всеосвяще́нная твоя́ ча́да./ Тем я́ко апо́столом и святи́телем сопресто́льна/ чту́ще тя, мо́лим:/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6

Засту́пниче скорбя́щим,/ в напа́стех помо́щниче,/ ко Влады́це моле́бниче,/ не пре́зри нас, смире́нных, обремене́нных грехи́,/ но предвари́ и исхи́ти от мук ве́чных с ве́рою моля́щихтися,/ ускори́ на заступле́ние и потщи́ся на по́мощь,/ заступи́, святи́телю Христо́в Са́вво, пою́щия тя.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Са́вво,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

7/20 Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351). Преподобного Нила Сорского (1508). Обретение мощей преподобного Нила Мироточивого, Афонского (XVI-XVII). Любечской (XI) и Жировицкой (1470) икон Божией Матери.

Тропарь Кресту, глас 8

Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до Ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́,/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я и ве́рныя лю́ди Своя́,/ я́же и спаса́й вы́ну в ми́ре,/ моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Кондак, глас 4

Отве́рзый небеса́ заключе́нныя,/ на небеси́ пресве́тлыя лучи́,/ на земли́ возсия́ пречестны́й Крест,/ те́мже сия́ние его́ де́йства прие́мше,/ к незаходи́мому наставля́емся све́ту,/ и во бране́х и́мамы его́ ору́жие ми́ра/ непобеди́мую побе́ду.

Тропарь преподобному Нилу Сорскому, глас 4

Удали́вся, бе́гая дави́дски, ми́ра,/ и вся я́же в нем я́ко уме́ты* вмени́в,/ и в ме́сте безмо́лвие всели́вся,/ духо́вныя ра́дости испо́лнился еси́,/ о́тче наш Ни́ле,/ и еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ процве́л еси́ я́ко фи́никс,/ и я́ко лоза́ благопло́дна/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Те́мже благода́рственно вопие́м:/ сла́ва Укрепи́вшему тя в по́двизе пустынножи́тельства,/ сла́ва Избра́вшему тя в Росси́и/ отше́льником уставополо́жника изря́дна,/ сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Ин тропарь, глас 1

Мирска́го жития́ отве́ргся/ и мяте́жа жите́йскаго бе́гая,/ преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ни́ле,/ не облени́лся еси́ собра́ти цве́ты ра́йския от писа́ний оте́ческих/ и, в пусты́ню всели́вся,/ процве́л еси́, я́ко крин* се́льный*,/ отоню́дуже преше́л еси́ и в Небе́сныя оби́тели;/ научи́ и нас, че́стно почита́ющих тя,/ твои́м ца́рским путе́м ше́ствовати/ и моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8

Лю́бве ра́ди Христо́вы удали́вся мирски́х смуще́ний,/ ра́достною душе́ю всели́лся еси́ в пусты́ни,/ в не́йже подвиза́вся до́бре,/ я́ко а́нгел на земли́, о́тче Ни́ле, пожи́л еси́,/ бде́нием бо и посто́м те́ло свое́ изнури́л еси́ ве́чныя ра́ди жи́зни./ Ея́же ны́не сподо́бився,/ во све́те неизрече́нныя ра́дости Пресвяте́й Тро́ице со святы́ми предстоя́,/ моли́, мо́лимтися, припа́дающе, ча́да твоя́,/ сохрани́тися нам от вся́каго наве́та и злых обстоя́ний/ ви́димых и неви́димых враг/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин кондак, глас 3

Терпя́, потерпе́л еси́ суе́тныя обы́чаи/ и мирски́я нра́вы бра́тий твои́х,/ обре́л еси́ пусты́нное безмо́лвие, преподо́бне о́тче,/ иде́же посто́м, бде́нием и непреста́нною моли́твою в труде́х подвиза́вся,/ уче́ньми твои́ми пра́выя стези́ указа́л еси́ нам/ ше́ствовати ко Го́споду./ Те́мже и почита́ем тя, всеблаже́нне Ни́ле.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Жировицкая, глас 2

По́мощи от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Влады́чице,/ и милосе́рдия бе́здну отве́рзи всем/ притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й./ Печа́ли на́ша жите́йския утоли́, Всеще́драя,/ и от юдо́ли* сея́ плаче́вныя/ к ра́дости ве́чней ве́рныя Твоя́ преста́ви./ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,/ ми́лости исто́чник, покро́в и спасе́ние душ на́ших.

Ин тропарь, глас 5

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щийся исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./Те́мже и нам, к Тебе́ припа́дающим,/ грехо́в оставле́ния испроси́,/ по́мыслами благоче́стия сердца́ на́ша просвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́/ о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 4

Вели́чия Твоя́ кто испове́сть,/ Пресвята́я Де́во,/ Творца́ всех Христа́ Бо́га Ро́ждшая?/ Еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ Преблагослове́нная и Препросла́вленная,/ упова́ние на́ше, исто́чник благосты́ни,/ ве́рным прибе́жище и ми́ру спасе́ние.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и почита́ем честну́ю ико́ну Твою,/ ю́же от лет дре́вних/ во оби́тели Жиро́вицкой просла́вила еси́.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Любечская, глас 4

Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием!/ Мо́лим Тя, Всеблага́я,/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,/ я́ко Милосе́рдна.

Кондак, глас 8

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и,/ и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рцем:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ при́зри свы́ше благосе́рдием Твои́м на ны, недосто́йныя,/ и моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ яви́ нам Твоя́ ми́лости и щедро́ты:/ в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние,/ в беда́х ско́рую по́мощь нам да́руй,/ и вся ны спаси́, на Тя упова́ющия, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому, глас 1

Мона́шествовав богоуго́дно в Горе́ Афо́нстей,/ в моли́твах и посте́х Бо́га взыска́л еси́/ и стал еси́ прия́телище чи́стое Ду́ха,/ облистава́я ве́рным доброде́телей лучи́,/ и́миже осиява́еши, Ни́ле, вопию́щих тебе́:/ сла́ва просла́вльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеления.

Кондак, глас 3

Е́же от земли́ явле́ние/ свяще́нных моще́й твои́х, Ни́ле,/ совозсия́ сия́нию Креста́,/ того́ бо вожделе́л еси́ те́пле от младе́нства,/ ко́сти твоя́, сораспя́вшияся Христо́ви,/ воскре́сшему я́ко Преве́чному Бо́гу,/ Того́ прия́ша благода́ть.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов

8/21 Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ок. 98–117). Преподобного Арсения Великого (449–450). Преподобного Арсения трудолюбивого, Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIV). Преподобного Пимена постника, Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XII). Обретение мощей преподобного Арсения Новгородского, Христа ради юродивого (1785). Преподобного Кассиана послушника и постника, Затворника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII-XIV).

Тропарь апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, глас 2

Апо́столе Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны*,/ прие́млет тя припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый,/ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти,/ прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто́ пове́сть?/ То́чиши бо чудеса́ и излива́вши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших,/ я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь преподобному Арсению Великому, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

От Ри́ма возсия́л еси́, я́коже со́лнце вели́кое,/ и к Ца́рскому гра́ду дости́гл еси́, преблаже́нне,/ словесы́ твои́ми просвеща́я сего́ и де́лы,/ вся́ку неразу́мия мглу отгоня́;/ сего́ ра́ди тя почита́ем,/ отце́в сла́во, Арсе́ние преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Арсению трудолюбивому, Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Яко на земли́ оста́вль, Христо́вым стопа́м после́довал еси́ те́пле/ и, Того́, сла́вне, на ра́мо взем честны́й крест,/ умертви́л еси́ труды́ по́стническими теле́сныя жела́ния, преблаже́нне./ Те́мже зове́м ти: ра́дуйся, о́тче Арсе́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Пимену постнику, Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Пи́мене, дух твой.

Кондак, глас тойже

Пи́мене преподо́бне,/ по́стником единонра́вне,/ послуша́ния о́бразе и трудолю́бия пра́вило,/ во бде́нии и моли́твах неусы́пне,/ не преста́й моля́ся о нас ко Го́споду.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пи́мене,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Арсению Новгородскому, Христа ради юродивому, глас 1

Боже́ственною любо́вию разгоре́вся,/ вся мирска́я пристра́стия отри́нул еси́,/ крест же Христо́в на ра́мо взем,/ во след Его́ изво́лил еси́ ходи́ти,/ оте́чество твое́ оста́вив,/ Вели́каго Нова́града дости́гл еси́/ и, рабо́тая Бо́гови невозвра́тным по́мыслом,/ дарова́ния чудотворе́ний сподо́бился еси́./ Те́мже, чту́ще тя, преподо́бне Арсе́ние, вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 4

Оте́чество свое́ и род оста́вил еси́,/ Христу́ прилепи́ся/ и Вели́каго Нова́града дости́гл еси́,/ и в нем во юро́дстве трудолю́бное твое́ те́ло изнури́л еси́/ мно́гим посто́м и воздержа́нием,/ и проро́чествия дар прия́ти сподо́бися,/ и многошве́нныя* ри́зы изво́лил на себе́ носи́ти,/ и те́ло в нем предложи́в,/ оби́тель себе́ в преми́рнем Ца́рствии у Христа́, всех Бо́га, сотвори́л еси́./ Его́же моли́, свя́те Арсе́ние преподо́бне,/ Це́ркве в стране́ на́шей в ми́ре пребыва́ти от всех наве́т вра́жиих,/ ущедри́ти нас, почита́ющих твое́ торжество́,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́,/ и вся плотска́я двиза́ния/ и, по́хоти паля́щия нивочто́же вмени́в,/ взем крест и по́йде вслед Христа́,/ И́мже наставля́емь, лука́выя се́ти до конца́ раздра́/ и под нога́ми предложи́,/ мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ изба́ви нас от належа́щих на ны собла́зн,/ ты бо еси́ Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние и су́щим в печа́лех ра́дость.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Кассиану, послушнику и постнику, Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 8

В тебе́, о́тче Кассиа́не, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ восприе́м бо крест и после́довав Христо́ви,/ твори́л еси́ за́поведи Его́ тща́тельне./ Те́мже ны́не со а́нгелы ра́дуется, преподо́бне, дух твой.

Кондак, глас 2

Пред все́ми смиря́лся/ и во всем послуша́ние припряже́нное посту́, блаже́нне Кассиа́не, име́я,/ покори́л еси́ го́рдых бесо́в испове́дати,/ коль вельми́ боя́тся преподо́бных Пече́рских,/ и́хже идо конца́ посрами́в,/ всели́ся в ли́це14 преподо́бных,/ с ни́миже моли́ся о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

9/22 Пророка Исаии (VIII в. до Р. X.). Мученика Христофора (ок. 250). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского, Иверского (VI) (Груз.). Перенесение мощей мученика младенца Гавриила Белостокского (1775). Иконы святителя Николая, именуемой Зарайская (1225). Перекопской иконы Божией Матери (1709).

Тропарь пророку Исаии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Иса́ии па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Проро́чества дарова́ние прие́м, пророкому́чениче Иса́ие, Богопропове́дниче,/ всем изъясни́л еси́ вочелове́чение Госпо́дне,/ возгласи́в велегла́сно конца́м: се Де́ва во чре́ве прии́мет.

Величание

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий Иса́ие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь мученику Христофору, глас 4

Оде́ждами от крове́й украша́лся,/ Го́сподеви предстои́ши Царю́ сил, Христофо́ре приснопа́мятне,/ отону́дуже со безпло́тными и му́ченики пое́ши/ трисвяты́м и стра́шным сладкопе́нием./ Те́мже моли́твами твои́ми спаса́й ста́до твое́.

Кондак, глас 2

Свы́ше, прему́дре, зва́ние прия́л еси́,/ Христу́ тезоимени́т быв, Христофо́ре сла́вне,/ му́чеником Боже́ственная добро́то./ С ни́миже всегда́ моли́/ согреше́ний разреше́ние дарова́ти нам.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Христофо́ре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю и чудотворцу Николаю, архиепископу Мирликийскому, глас 4

Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Ба́рский ра́дуется,/ и с ним вселе́нная вся ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными,/ днесь бо свяще́нное торжество́,/ в пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Никола́я,/ я́коже со́лнце незаходи́мое возсия́ светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:/ спаса́й нас, я́ко предста́тель наш, вели́кий Нико́лае.

Ин тропарь, глас тойже

Оте́чество свое́, Ми́ры Лики́йския, не оста́вль ду́хом,/ во преми́рный град Ба́рский пресла́вно те́лом пренесе́ся, архиере́ю Нико́лае./ И отту́ду мно́жество челове́ческое свои́м прише́ствием возвесели́л еси́/ и боля́щия исцели́л еси́./ Те́мже тя мо́лим, святи́телю Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Взы́де, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть,/ нас бо де́ля* яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,/ преди́вный и ми́лостивый.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Нико́лае,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Шио (Симеону) Мгвимскому, Иверскому, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Ши́о, дух твой.

Кондак, глас 4

Житие́ твое́ служе́нием Госпо́дним испра́вил еси́/ и, взем крест, оста́вил еси́ вся жите́йская,/ красоте́ пусты́ни, преподо́бне Ши́о./ Кого́ у́бо па́че тя, и по сме́рти жива́ су́ща,/ страна́ И́верская почита́ет/ и мощми́ твои́ми, от гро́ба явле́нными, услажда́ется?/ Те́мже не преста́й моля́ся о нас ко Го́споду.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ши́о,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику младенцу Гавриилу Белостокскому, глас 5

Святы́й младе́нче Гаврии́ле,/ ты за Прободе́ннаго нас ра́ди от иуде́й/ лю́те от оне́хже в ре́бра прободе́н был еси́/ и за Источи́вшаго кровь Свою́ за нас/ все те́ло твое́ на истоще́ние кро́ве/ в лю́тыя я́звы преда́л еси́,/ ны́не же во сла́ве ве́чней с Ним всели́лся еси́./ Тем помяни́ и нас, мо́лим, зде чту́щих па́мять твою́,/ прося́ нам здра́вие телеси́/ и спасе́ние душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Оте́чество твое́ Зверки́ бысть,/ му́чениче Христо́в Гаврии́ле,/ иде́же от и́стых звере́й-иуде́ев восхище́н:/ а́бие роди́телей лише́н еси́,/ та́же вся поря́ду лю́те претерпе́в,/ в оте́чество Небе́сное пресели́лся еси́./ Восхища́й и нас зде от вся́ких напа́стей и скорбе́й/ и умоли́, мо́лим тя,/ улучи́ти ве́чное насле́дие твое́.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й младе́нче Гаврии́ле,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, ради чудотворного его образа «Зарайского», глас 4

Пресве́тлый хра́ме Свята́го Ду́ха,/ Богому́дре о́тче Нико́лае,/ благода́тию Небе́с освяти́ ду́ши на́ша,/ заступи́ и покры́й всечестны́м твои́м омофо́ром,/ его́же прия́л еси́ от рук Пречи́стыя Де́вы,/ и просвети́ нас све́том за́поведей Христа́,/ от Него́ бо прия́л еси́ глаго́лы жи́зни./ Моли́ бла́гость Отца́ Небе́снаго,/ во е́же спасти́ся/ правосла́вно чту́щим тя,/ да́руя нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6

Ди́внаго в чудесе́х чудотво́рца/ воспое́м, вси лю́дие,/ пра́зднующе но́ваго исто́чника щедро́т явле́ние,/ издале́че к нам прите́кшаго,/ вели́каго святи́теля хоте́нием:/ припа́дающе к нему́ ве́рою,/ напоя́ем жа́ждущия ду́ши своя́,/ любо́вию зову́ще,/ о пресла́вный Нико́лае,/ па́стырю наш до́брый,/ помози́ нам, немощны́м и убо́гим,/ в житии́ сем многотру́дном/ и ве́чныя жи́зни насле́дники нас сотвори́.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Нико́лае,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

10/23 Апостола Симона Зилота (I). Святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах почивающего (1226). Преподобного Симона Радонежского (XIV-XV). Блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (1635). Перенесение мощей праведного Василия Мангазейского, мученика и страстотерпца (1670). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Тропарь апостолу Симону Зилоту, глас 3

Апо́столе святы́й Си́моне,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,/да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Изве́стно прему́дрости уче́ния в душа́х благоче́ствующих поло́жшаго,/ во хвале́нии ублажи́м, я́ко богоглаго́ливаго вси Си́мона:/ престо́лу бо Сла́вы ны́не предстои́т и со безпло́тными весели́тся,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Си́моне,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь святителю Симону, епископу Владимирскому и Суздальскому, в Киеве, в Ближних пещерах почивающему, глас 1

Жити́й преподо́бных оте́ц Пече́рских списа́телю изве́стный,/ святи́телю Христо́в Си́моне преблаже́нне,/ моли́ся приле́жно с ни́ми Христу́ Бо́гу,/ да упра́вит в ми́ре живот наш,/ и в кни́ги живо́тныя да напи́шет ны,/ спаса́я ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Святи́тельства оде́ждою,/ а́ще и досто́йне одея́лся еси́,/ оба́че тем не вознося́ся,/ жела́л еси́ па́че сме́таем* пред враты Ла́вры Пече́рския поврещи́ся*,/ смиренному́дре Си́моне./ Те́мже, не а́ки сме́тие, врат вне,/ но я́ко сокро́вище, внутрь святы́я пеще́ры поло́жен бы́ти сподо́бился еси́,/ и ны́не на Небеси́ Го́сподеви предстоя́,/ моли́ся о нас, чту́щих тя.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Си́моне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Симону Радонежскому, глас 5

Ра́дуйся, пусты́не Ра́донежская,/ израсти́вшая крин духо́вный,/ в вертогра́де преподо́бнаго Се́ргия:/ Си́мона, архимандри́та Смоле́нскаго,/ позна́вшаго све́тлость послуша́ния/ и ди́внаго птиц виде́ния сподо́бившагося,/ сего́ воспомина́юще, Бо́га прославля́ем.

Кондак, глас 2

Возлюби́в, преподо́бне, Боже́ственныя за́поведи,/ чистото́ю душе́вною вооружи́вся,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни Се́ргиевой подвиза́лся еси́,/ Христа́, Сладча́йшаго Иису́са, дости́гл еси́,/ Его́же моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Си́моне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь праведному Василию, мученику и страстотерпцу, Мангазейскому чудотворцу, глас 8

От гра́да Яросла́вля Бо́жиим смотре́нием/ в страну́ Сиби́рскую прише́дшаго/ и за целому́дрие от господи́на своего́/ в Мангазе́и пострада́вшаго,/ блаже́ннаго Васи́лия почти́м,/ его́же Христо́с Бог му́ченическим венце́м венча́ на Небеси́,/ нетле́нием и чудесы́ просла́ви на земли́./ Ты же, честны́й страда́льче,/ предста́тельством свои́м страну́ на́шу в ми́ре сохрани́/ и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас тойже

Ако пресве́тлое со́лнце,/ возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́,/ в Мангазе́йских преде́лах,/ но́вый му́чениче, непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие!/ За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́/ распале́нием и немилосе́рдием господи́на своего́/ и от нача́льствующаго бо ту градска́го непра́веднаго судии́,/ и му́ки непови́нно претерпе́л еси́,/ и кровь свою́ святу́ю пролия́л еси́,/ жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго./ Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́,/ и на земли́ просла́ви,/ и Свои́м Бо́жиим про́мыслом повеле́ земли́ само́й от недр свои́х/ гроб, и те́ло твое́, и срачи́цу*, обагре́нную кро́вию твоею́, израсти́ нетле́нно./ И ны́не притека́ющим к тебе́ с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́/ поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й,/ чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие,/ укра́сти тща́шеся пра́ведных враг,/ подусти́* господи́на твоего́,/ и́же покра́деннаго ра́ди бога́тства своего́ преда́в тя судии́,/ и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки,/ непобеди́м пребы́в до сме́рти./ Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки,/ моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 4

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Боголю́бче,/ целому́дрием и терпе́нием тече́ние свое́ му́ченически сконча́л еси́,/ те́мже и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ источа́вши бо чудесы́,/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, святы́й Васи́лие,/ Мангазе́йский и всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Ин кондак, глас тойже

И́же но́вый в му́ченицех непови́нный страда́льче,/ свя́те Васи́лие, преревнова́л еси́ Ио́сифу Прекра́сному и Моисе́ю У́грину во искуше́ниих,/ за чистоту́ душе́вную и теле́сную/ му́ки непови́нно претерпе́л еси́./ Сих ра́ди просла́ви тя Бог,/ и святы́я твоя́ мо́щи, по явле́нию твоему́,/ от Мангазе́и к Енисе́ю во оби́тель Святы́я Тро́ицы/ ту су́щим настоя́телем принесо́шася/ и подаю́т исцеле́ния с ве́рою приходя́щим/ и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́./ Страстоте́рпче святы́й,/ моли́ Христа́ Бо́га/ о правосла́вном наро́де на́шем/ и о всех во́ех на́ших,/ побе́ду и одоле́ние нам на всех/ непросвеще́нных иноязы́чных лю́дех дарова́ти, спобо́рствуя,/ и от междоусо́бныя бра́ни спасти́ся всем моли́.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь блаженному Симону, Христа ради юродивому, Юрьевецкому, глас 8

Я́ко вои́стинну гла́са апо́стольскаго/ послу́шатель был еси́, блаже́нне Си́моне,/ Христа́ бо ра́ди изво́лив име́ти бу́йство,/ в не́мже соблю́л еси́ твоя́ к Бо́гу доброде́тели, посреде́ мо́лв некра́домы,/ терпе́нием у́бо пачеесте́ственным Христа́ подража́в/ посрами́л еси́ льсти́ваго всю горды́ню,/ тем и в лю́тых ра́нах,/ я́коже дре́вний Ла́зарь, в не́дра Авраа́мля пресели́лся еси́,/ иде́же и ны́не утеша́лся, посеща́й град твой,/ почита́ющий любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 4

Возгоре́вся раче́нием Го́рним,/ же́стость* во́льнаго юро́дства па́че всех сла́дких ми́ра предпоче́л еси́,/ отону́дуже повину́ся ти огнь,/ от его́же запале́ния град твой Ю́рьевец изба́вил еси́,/ и во́ды немо́кренно, я́ко по су́ху, преше́л еси́,/ и хотя́щия бы́ти предре́кл еси́,/ просла́вльшаму тя та́ко Бо́гу,/ к Нему́же моля́ся и о нас,/ пою́щих тя, блаже́нне Си́моне, помина́й.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Си́моне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

11/24 Священномученика Мокия (ок. 295). Равноапостольных Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских. Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (1671). Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII). Святителя Никодима, архиепископа Сербского (1325). Воспоминание обновления Царьграда (330). Воспоминание освящения Храма Святой Софии в Киеве (960).

Тропарь священномученику Мокию, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас 8

Вооружи́вся щито́м ве́ры,/ нечести́вых ополче́ния стерл еси́, священному́чениче,/ и вене́ц от Христа́ взял еси́, Моки́е./ Тем и со а́нгелы ра́дуяся, спаса́й от бед пою́щия тя,/ моля́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Моки́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителям Словенским, глас 4

Я́ко апо́столом единонра́внии/ и слове́нских стран учи́телие,/ Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии,/ Влады́ку всех моли́те, вся язы́ки слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Свяще́нную дво́ицу просвети́телей на́ших почти́м,/ Боже́ственных писа́ний преложе́нием* исто́чник богопозна́ния нам источи́вших,/ из него́же да́же до днесь неоску́дно почерпа́юще,/ ублажа́ем вас, Кири́лле и Мефо́дие,/ престо́лу Вы́шняго предстоя́щих/ и те́пле моля́щихся о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле,/ вся слове́нския страны́ уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и ко Христу́ приве́дшия.

На молебне тропарь тот же.

На молебне кондак святому Кириллу, глас 2

Тве́рдаго Богодохнове́ннаго уче́ния/ просвеща́я мир пресве́тлыми заря́ми,/ обтече́, я́ко мо́лния, вселе́нную, Кири́лле свя́те,/ разсева́я Бо́жие сло́во на за́паде, и се́вере, и ю́зе,/ мир просвеща́я уче́нием, свя́те.

Ин кондак, глас тойже

Пресве́тло житие́ возлюби́, свя́те,/ заря́ми трисо́лнечными Божества́ освеща́емь,/ прии́де, я́ко мо́лния, во всю вселе́нную,/ се́верную и ю́жную зе́мли просвеща́я,/ за́падным же свет незаходи́м яви́ся./ Те́мже и ны́не мрак грехо́вный прогна́в, свя́те,/ свы́ше испроси́ благода́ть духо́вную,/ и́маши бо дерзнове́ние к Бо́гу.

Тропарь священномученику Иосифу, первому митрополиту Астраханскому, глас 6

По́двигом до́брым подвиза́вся,/ жизнь твою́ страда́ниями за пра́вду увенча́в,/ пресели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ моли́, святи́телю Ио́сифе,/ гра́ду Астрахани и Оте́честву на́шему в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 2

Я́ко звезда́ пресве́тлая/ возсия́л еси́, святи́телю Ио́сифе, во Астрахани,/ иде́же роди́лся и воспита́лся еси́/ и за ве́рность Бо́гу му́ченическую смерть прия́л еси́./ Мы же, чту́ще страда́ния твоя́, зове́м ти:/ святи́телю Ио́сифе, от мяте́жников убие́нный,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ио́сифе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Софронию, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 1

Простра́нна пути́, веду́щия в па́губу,/ блаже́нне Софро́ние, угонза́я*,/ затвори́лся еси́ в те́мне ме́сте пеще́рнем,/ иде́же день и нощь в моли́твах, и слеза́х,/ и в ручно́м де́ле подвиза́яся,/ обре́л еси́ ве́чный живо́т и наслажде́ние.

Кондак, глас 4

Яви́лся еси́ дре́вним отца́м ревни́тель,/ в те́мней пеще́ре све́тлым житие́м я́сно просия́в,/ и озари́л еси́ сердца́, пою́щих тя, богому́дре о́тче Софро́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Софро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Никодиму, архиепископу Сербскому, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас тойже

Возше́дый на высоту́ доброде́телей,/ и́миже Бо́гу прибли́жився,/ о нас моли́, преосвяще́нне,/ любо́вию тя сла́вящих,/ я́ко па́стыря и учи́теля.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Никоди́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

12/25 Святителей Епифания, епископа Кипрского (403), и Германа, патриарха Константинопольского (740). Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913). Преподобного Дионисия Радонежского (1633). Воспоминание освящения Десятинного Храма в честь Пресвятой Богородицы в Киеве (996).

Тропарь святителям Епифанию и Герману, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас тойже

Священнонача́льник чу́дную дво́ицу восхва́лим, ве́рнии, по до́лгу,/ с Ге́рманом боже́ственнаго Епифа́ния,/ си́и бо попали́ша безбо́жных язы́ки,/ догма́ты прему́дрейшия возло́жше всем,/ правосла́вно пою́щим при́сно благоче́стия вели́кое та́инство.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́телие вели́ции Епифа́ние и Ге́рмане,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея России, глас 4

Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ град Москва́ ра́дуется,/ и с ним Русь Правосла́вная ликовству́ет/ пе́сньми и пе́ньми духо́вными,/ днесь бо свяще́нное торжество́/ в явле́нии честны́х и многоцеле́бных моще́й/ святи́теля и чудотво́рца Ермоге́на,/ я́коже со́лнце незаходи́мое, возсия́ светоза́рными луча́ми,/ разгоня́я тьму искуше́ний же и бед/ от вопию́щих ве́рно:/ спаса́й нас, я́ко предста́тель наш, вели́кий Ермоге́не.

Кондак, глас 6

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь,/ да́же до сме́рти ве́рен пребы́л еси́,/ блаже́нне Ермоге́не,/ малоду́шие от серде́ц люде́й твои́х изгоня́я/ и на о́бщий по́двиг вся призыва́я./ Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и держа́ву на́шу утверди́л еси́,/ да вси зове́м ти:/ радуйся, засту́пниче Росси́йския земли́.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Ермоге́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Дионисию, архимандриту Троице-Сергиева монастыря, Радонежскому чудотворцу, глас 3

Земна́я, прельща́ющая очеса́ миролю́бцев,/ возненави́дел еси́, о́тче Богоно́сне Диони́сие,/ за уме́ты* та вмени́в,/ ше́ствуя путе́м ско́рбным,/ и в терпе́нии добр во́ин Христо́в яви́лся еси́,/ победи́в стра́сти ми́ра,/ был еси́ до кончи́ны непоколеби́мый благоче́стия побо́рник./ Те́мже мы днесь, соверша́я свяще́нную па́мять твою́,/ духо́вными тя пе́сньми ублажа́ем и смире́нно мо́лим,/да, предстоя́ престо́лу Го́спода Бо́га,/ ходата́йствуеши о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас 4

Бла́гости научи́вся от Вы́шняго благода́ти,/ измла́да подвиза́вся благо́ю со́вестию,/ Диони́сие преподо́бне,/ терпе́ния столп был еси́/ и сло́ва Бо́жия пропове́дник,/ благоче́стия догма́ты утверди́в и суеу́мных мудрова́ние упраздни́в,/ те́мже и пострада́л еси́ за и́стину, ра́дуяся,/ о́браз страда́льцев собо́ю показа́в,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ не преста́й моля́ся о нас,/ любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 6

Свет Трисия́нный, всели́выйся в ду́шу твою́,/ сосу́д избра́н показа́ тя,/ веща́юща Боже́ственная лю́дем,/ испове́дник Бо́жия Сло́ва яви́лся еси́,/ и прилага́ющих Божеству́ веще́ственный огнь/ я́вственно обличи́л еси́,/ и злосло́вных смы́слы, я́ко паучи́ное пряде́ние, растерза́л еси́,/ благоче́стия столп и забра́ло тве́рдое ми́рови показа́лся еси́/ и сего́ ра́ди от Вселе́нскаго Патриа́рха ди́вне похва́лен был еси́./ Мы же благода́рными гла́сы, веселя́щеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш, Диони́сие преподо́бне.

Ин кондак, глас 4

Пра́вило ве́ры, столп благоче́стия/ был еси́, Богоно́сне Диони́сие,/ яви́в в себе о́браз и приме́р/ преуспея́ния доброде́тели и по́двигов,/ се́ю Ева́нгельскою мре́жею*/ мно́гих улови́л еси́ подража́телей,/ подая́ блестя́щею на Небеси́ сла́вою свое́ю/ ре́вность к соде́йствованию на по́льзу правове́рных./ Те́мже, ны́не воспева́юще сия́, мо́лим тя,/ да хода́тайствуеши о стране́ на́шей/ и о всем Це́ркви исполне́нии.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Диони́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

13/26 Мученицы Гликерии девы (ок. 177). Праведной Гликерии девы, Новгородской (1522). Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688). Преподобных Амфилохия (1452), Макария (после 1462), Тарасия (1440) и Феодосия (XV), Глушицких чудотворцев.

Тропарь мученице Гликерии деве, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас 3

Де́ву лю́бящи и Богоро́дицу Мари́ю,/ соблюла́ еси́ нетле́нно твое́ де́вство,/ любо́вию же ко Го́споду усе́рдствовавши,/ пострада́ла еси́ мужему́дренно да́же до сме́рти./ Сего́ ра́ди и сугу́бым тя, де́во му́ченице, венце́м венча́ет Христо́с Бог.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Глике́рие,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь праведной Гликерии деве, Новгородской,глас 8

Вы́шния красоты́ жела́ющи,/ ни́жния сла́сти теле́сныя дале́че от себе́ отри́нула еси́,/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́вши,/ а́нгельское житие́ провожда́ла еси́, Глике́рие, де́во блаже́нная,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

За Любо́вь Госпо́дню... (общий преподобной жене).

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная де́во Глике́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому, Овручскому, игумену Пинскому, Переяславскому чудотворцу, глас 4

Христу́, нас ра́ди с Небе́с соше́дшему,/ после́довал еси́ в по́двизех твои́х,/ Мака́рие, о́тче наш,/ Его́же моли́ о нас, ублажа́ющих тя,/ проще́ние прегреше́ния дарова́ти нам,/ любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Боже́ственным жела́нием весь сам себя́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в,/ яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́,/ поуча́я всех и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному,/ священному́чениче Мака́рие, О́вручская похвало́./ Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный, гони́мый от распрелюби́вых враго́в,/ возше́л еси́ в оби́тель Кане́вскую,/ иде́же, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́./ И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, мы, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще,/ дар исцеле́ния прие́млем, многострада́льне:/ ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние/ и всем, чту́щим тя, вся́кое исполня́еши тре́бование,/ моля́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8

Ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, преподобному́чениче Мака́рие,/ мы, гре́шнии, притека́юще,/ дар исцеле́ния прие́млем,/ ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие,/ печа́льным утеше́ние/ и всем, чту́щим тя, вся́кое исполня́еши тре́бование, моля́щеся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́/ Бо́га на земли́ просла́вил еси́/ и Боже́ственныя ве́ры чистоту́/ сохраня́ти лю́ди научи́л еси́,/ страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м,/ от Бо́га просла́влен яви́лся еси́,/ преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

Ин кондак, глас 2

По́стническое и равноа́нгельское житие́ твое́/ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги/ и а́нгелом совсе́льник, Богоблаже́нне, яви́лся еси́, Мака́рие,/ с ни́миже Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Мака́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобным Амфилохию, Макарию, Тарасию и Феодосию, Глушицким чудотворцам, глас 8

Свети́льники све́тлыя я́вльшеся,/ добро́ту земну́ю му́дренно оста́вльше,/ и идо́ша во вну́треннюю пусты́ню, Амфило́хие, Мака́рие, Тара́сие и Феодо́сие,/ смире́ние и вся́кую доброде́тель извы́кше*,/ и обрето́ша безсме́ртие,/ посто́м и бде́нием и про́чим воздержа́нием себе́ принося́ще Христу́,/ и ны́не на Небесе́х престо́лу Христо́ву предстои́те./ Моли́те, отцы́ Богому́дрии, Амфило́хие, Мака́рие, Тара́сие и Феодо́сие,/ умири́ти мир и спасти́ся душа́м пою́щих вас/ и согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим всечестну́ю па́мять ва́шу.

Кондак, глас 2

Я́ко незаходи́мая свети́ла мы́сленнаго Со́лнца,/ просвети́сте вселе́нную/ и, ве́рных ду́ши и телеса́ луча́ми чуде́с ва́ших озаря́юще,/ незави́стно* подава́ете от неду́г исцеле́ние./ Те́мже, соше́дшеся, ве́рою вас в пе́снех восхваля́ем,/ я́ко на́ши прему́дрыя наста́вники и к Бо́гу хода́таи,/ и непреста́нно вопие́м:/ ра́дуйтеся, отцы́ Богому́дрии,/ Амфило́хие, Мака́рие, Тара́сие и Феодо́сие.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Амфило́хие, Мака́рие, Тара́сие и Феодо́сие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

14/27 Мученика Исидора Хиосского (251). Блаженного Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474). Преподобного Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (1109). Ярославской (Печерской) (1823), Теребенской (1564) и Кипрской (1771) икон Божией Матери.

Тропарь мученику Исидору Хиосскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас тойже

Упра́витель превели́кий вселе́нней ты яви́лся еси́, свя́те,/ твои́ми к Бо́гу моли́твами,/ те́мже воспева́ем тя днесь,/ му́чениче Богому́дре,/ Иси́доре пресла́вне.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иси́доре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь блаженному Исидору Твердислову, Христа ради юродивому, Ростовскому чудотворцу, глас 4

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ целому́дрием мно́гим и терпе́нием/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́,/ тем и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо исцеле́ний благода́ть,/ и́же с ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Иси́доре блаже́нне./ Моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

От земли́ Воззва́вый тя на ве́чныя оби́тели,/ соблюда́ет и по сме́рти те́ло твое́ невреди́мо,/ свя́те Иси́доре,/ ты бо в целому́дрии и чистоте́ жития́ пожи́л еси́, блаже́нне,/ не оскверни́в своего́ телесе́,/ те́мже со дерзнове́нием Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, Богому́дре,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние соверши́л еси́,/ те́мже и по успе́нии источа́еши чудеса́,/ и́же с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х, Иси́доре всеблаже́нне./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Взбра́нному и ди́вному в пра́ведницех,/ и́же у́бо от Христа́ дар чуде́с прии́мшему,/ похва́льная ны́не принесе́м глаго́лы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ ю́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре Иси́доре.

Ин кондак, глас 4

Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющия,/ соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це, Христу́ Богу,/ Его́же моли́ изба́витися от бед и напа́стей рабо́м твои́м,/ Богому́дре Иси́доре.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иси́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Никите, затворнику Печерскому, епископу Новгородскому, глас 2

Небе́снаго простра́нства жела́я,/ от ю́ности в те́сне ме́сте затвори́лся еси́,/ в не́мже прельще́н быв от врага́,/ па́ки смире́нием и послуша́нием победи́л еси́ преле́стника кре́пце, Ники́то,/ и ны́не, предстоя́ Христо́ви,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1

Победи́в вра́жия ле́сти до́бле/ и све́тло доброде́тельми просия́в,/ святи́тельства оде́ждею обле́клся еси́, пресла́вне Ники́то,/ в не́мже све́том жития́ твоего́ и чудесы́ сия́я па́че со́лнца,/ мно́гих просвети́в, приве́л еси́ Христо́ви,/ Его́же моли́ о нас, пою́щих тя.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ники́то,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

15/28 Преподобного Пахомия Великого (348). Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца (1090). Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591). Преподобных Евфросина (1481) и ученика его Серапиона (1480), Псковских. Преподобного Пахомия Нерехтского (1384).

Тропарь преподобному Пахомию Великому, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Пахо́мие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Свети́льник све́тел показа́лся еси́ в конца́х,/ пусты́ню же гра́ды сотвори́л еси́ мно́жествы мона́шескими,/ сам себе́ распе́н, крест твой на ра́мо взем/ и воздержа́нием те́ло изнури́л еси́,/ моля́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Исаии, епископу Ростовскому, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ Росто́ву пресве́тлый свети́льниче,/ святи́телем Богодухнове́нное удобре́ние,/ Иса́ие прему́дре,/ уче́нием бо твои́м вся Росси́йския концы́ просвети́л еси́ благода́тию духо́вною,/ святи́телю блаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2

В и́ноцех святы́я Ла́вры Пече́рския/ благоиску́сен показа́выйся/ и во архиере́йстем са́не добр па́стырь/ своему́ ста́ду, боголюбе́зне Иса́ие, бы́вый,/ моли́ о нас Пастыренача́льника Христа́ Бо́га,/ да поми́лует и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Я́ко гром возгреме́л еси́, боже́ственными твои́ми уче́нии в Росси́йстей земли́,/ и яви́лся еси́ свети́льник пресве́тел,/ осия́я све́том богоразу́мия, Иса́ие блаже́нне./ Те́мже вопие́м ти:/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 4

Своего́ епи́скопска са́на тезоимени́тство храня́,/ си́рых, вдови́ц и всех, зле стра́ждущих,/ сам собо́ю посеща́л еси́ любе́зне/ и ми́лостынею дово́льне тех ущедря́я, я́ко оте́ц,/ сподо́бился еси́ а́нгелы на освяще́ние це́ркви Пече́рския, святи́телю Иса́ие,/ принесе́н бы́ти чу́дне,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Иса́ие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному царевичу Димитрию, Московскому и Угличскому, глас 4

Ца́рскую диади́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю,/ Богому́дре му́чениче,/ за скиптр крест в руку́ прии́м,/ яви́лся еси́ победоно́сец,/ и же́ртву непоро́чну Влады́це прине́ся еси́ себе́,/ я́ко бо а́гнец незло́бив от раба́ заколе́н еси́,/ и ны́не ра́дуяся предстои́ши Святе́й Тро́ице./ Моли́ся о держа́ве сро́дников твои́х богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Ин тропарь, глас 2

Я́ко благочести́ваго ко́рене Боголюби́вый произы́де плод,/ я́ко а́гня незло́биво, непови́нно во младе́нстве за́клан бысть/ от властолю́бца вку́пе и зла́го раба́./ Тем, я́ко златы́ми кры́лы,/ душе́вною чистото́ю и младе́нческим незло́бием/ к Небе́сней высоте́ возлете́л еси́, страстоте́рпче Дими́трие./ И ны́не кровь твоя́ от земли́ та́йно вопие́т к Бо́гу,/ я́ко Авеля пра́веднаго./ Сего́ ра́ди покланя́емся ве́рою ти,/ сла́вяще просла́вльшаго тя Бо́га,/ Его́же моли́ стране́ на́шей богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м ру́сским спасти́ся.

Ин тропарь, глас 1

Всеору́жеством Ду́ха благода́ти вооруже́н быв/ и необори́м столп и утвержде́ние оте́честву своему́ показа́ся,/ я́ко а́гнец незло́бивый, от врага́ непра́ведно закла́н быв и в же́ртву непоро́чну Го́сподеви принесе́ся./ И ны́не дар благода́ти от всех Подвигополо́жника прие́м,/ источа́вши всем исцеле́ние, достохва́льне благове́рный царе́виче кня́же Дими́трие./ Сла́ва Восприи́мшему тя от земны́х в Небе́сная,/ сла́ва Венча́вшему тя венце́м неувяда́емым,/ сла́ва Де́йствующему тобою́ всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Возсия́ днесь в сла́вней па́мяти твое́й ве́рным весе́лие,/ я́ко бо доброра́сленный грезн* прозя́бл еси́/ и Христу́ красе́н плод прине́сл еси́ себе́;/ те́мже и по убие́нии твое́м соблюде́ те́ло твое́ нетле́нно,/ страда́льчески обагре́нное кро́вию,/ благоро́дне свя́те Дими́трие,/ соблюда́й оте́чество твое́ и град твой невреди́м,/ тому́ бо еси́ утвержде́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный царе́виче Дими́трие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Евфросину Псковскому, глас 4

Изволе́нием Боже́ственнаго Ра́зума в пусты́ню всели́лся еси́,/ преподо́бне о́тче Евфроси́не,/ и та́мо впери́в ум твой в Небе́сная,/ равноа́нгельное житие́ пожи́л еси́,/ в моли́твах, бде́ниих и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м./ Те́мже и Христо́с Бог наш, ви́дяй твоя́ труды́ и по́двиги,/ в Небе́сная селе́ния прия́т тя./ Ны́не у́бо, я́ко име́яй ко Го́споду ве́лие дерзнове́ние,/ помина́й ста́до твое́,/ е́же собра́л еси́, Богому́дре,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Жите́йскую печа́ль и всяк мяте́ж ми́ра сего́/ любве́ ра́ди Христо́вы со дерзнове́нием отве́ргл еси́, блаже́нне,/ и повеле́нная распя́тым Го́сподем И́исусом Христо́м/ вся испра́вил еси́,/ и, Того́ яре́м взем, во всем во́ли Его́ повину́лся еси́,/ и, благочести́в де́латель, живо́тным* за́поведем Христо́вым/ благотру́дно прилежа́л еси́./ И сего́ ра́ди Бог просла́ви тя/ и по преставле́нии чудеса́ показа́ от честна́го гро́ба твоего́./ Те́мже и неоску́дно угобзи́ся* оби́тель твоя́,/ и ни́щим бысть бога́тное приста́нище и покро́в,/ о́тче наш преподо́бне Евфроси́не,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Изволе́нием Боже́ственнаго Ра́зума всели́лся в пусты́ню/ и та́мо впери́в свой ум в Небе́сныя оби́тели/ и ра́вно а́нгелом житие́ пожи́в на земли́,/ в моли́твах, и в труде́х, и в поще́ниих о́браз быв свои́м ученико́м./ Те́мже Бог, ви́дев твое́ благое́ изволе́ние,/ умно́жи тебе́ ча́да в пусты́ни,/ слез твои́х ту́чами напая́ема,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ помина́й ста́до свое́, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́я чад свои́х,/ Евфроси́не, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́в жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́ твоя́ ви́дев, да́ром чуде́с обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, и́ноком удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Евфроси́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Серапиону Псковскому, глас 8

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прии́м, Серапио́не,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́./ Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́вся и, со зверьми́ жи́вый,/ весь Христо́в спо́стник и друг Евфроси́на учи́теля твоего́ был еси́./ Те́мже и мо́лим тя: помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, пусты́нная похвале́, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 4

От высокоу́мия и́скус прии́м смиренному́дрия,/ благода́тию Бо́жиею яви́лся еси́ рачи́тель, Богоно́сне Серапио́не./ Жела́нием бо боже́ственныя любве́ вжига́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вль,/ ревни́тель учи́телю твоему́ Евфроси́ну был еси́,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́/ бде́нием же и моли́твою и посто́м о́браз был еси́ спо́стником твои́м;/ ны́не же моли́ся Го́сподеви, Богоблаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Серапио́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Пахомию Нерехтскому, глас 4

Жите́йских молв, преподо́бне, отве́ргся,/ и, я́ко птищ, обре́те себе́ в пусты́ни безмо́лвие,/ в моли́твах и бде́нии прилежа́ Бо́гови,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и оста́ви дре́внее пребыва́ние,/ и оты́де в пусты́ню, и в ней водвори́ся,/ и соста́ви оби́тель во и́мя Пресвяты́я Тро́ицы,/ и процве́л еси, а́ки фи́никс,/ и бысть о́браз утеше́ния духо́внаго./ Те́мже, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

В пусты́ни безмо́лвствуя,/ еди́нствующу тя, Богоно́се, взыску́ющу ти Го́спода,/ Бо́гу же тебе́ не оста́вльшу еди́ному бы́ти в пусты́ни,/ и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ не́колико* бра́тии,/ с ни́миже ти моля́щуся Го́сподеви,/ Тро́ице прече́стен храм воздви́же,/ в не́мже предстоя́ще, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

16/29 Преподобного Феодора Освященного (368). Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца (1545).

Тропарь преподобному Феодору Освященному, ученику преподобного Пахомия Великого, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Фео́доре,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́вши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 2

В дому́ Бо́жии, я́ко фи́никc, процве́л еси́,/ плоды́ же доброде́телей Го́сподеви прине́сл поще́нием изря́дным,/ о́тче преподо́бне./ Те́мже и ублажа́ешися,/ я́ко безпло́тных равностоя́телен.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Ефрему Перекомскому, Новгородскому чудотворцу, глас 4

От ю́ности твоея́ весь Бо́гови порабо́тился еси́, блаже́нне,/ и Того́ ра́ди любве́, оте́чество и род оста́вил еси́,/ в пусты́ню всели́вся,/ в не́йже жесто́кое житие́ показа́в,/ чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Ефре́ме преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Ангельскому житию́ поревнова́в, преподо́бне,/ вся земна́я оста́вив, ко Христу́ прите́ки еси́,/ и Того́ за́поведьми огра́ждся,/ яви́лся еси́ столп непоколеби́м от вра́жиих нападе́ний./ Тем зове́м ти:/ ра́дуйся, Ефре́ме, свети́ло пресве́тлое.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

17/30 Апостола Андроника и святой Иунии (I). Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407). Мученика Николая Болгарского, Софийского (1555).

Тропарь апостолу Андронику и святой Иунии, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Звезду́ пресве́тлую,/ Богоразу́мия све́том просве́щшаго язы́ки,/ апо́стола Христо́ва Андрони́ка восхва́лим,/ и с ним во благове́стии потруди́вшуюся Иу́нию прему́друю, вопию́ще:/ моли́те Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем вас,/ апо́столе Христо́в Андрони́че с Иу́ниею прему́дрою,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́/ ко Христу́ приве́дшия.

Тропарь преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгине Московской, глас 8

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши,/ и в кня́жестем черто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и черто́г и чад твои́х Бо́га ра́ди оста́вила еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и вше́дши во оби́тель тобо́ю созда́нную,/ и во и́ноческом о́бразе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не предстоя́щи Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 5

От ю́ности предизбра́нная Бо́гом уго́днице,/ оста́вльши све́тлый черто́г кня́жеский,/ уклони́лася еси́ во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и, пучи́ну жите́йскаго мо́ря преплы́вше,/ ны́не со а́нгелы песносло́виши Христа́ Бо́га./ Ему́же непреста́нно моли́ся, преподо́бная,/ я́ко да сохраня́ет вы́ну оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и дару́ет нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши,/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние,/ и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь мученику Николаю Болгарскому, Софийскому, глас 3

Заре́ю Ду́ха обогати́вся, сла́вне,/ и отту́ду восприи́м дерзнове́ние,/ испове́дал еси́ на суди́щи му́жески Тро́ицу Единосу́щную,/ те́мже и ка́мением побива́емь,/ не покори́лся еси́./ Огне́м же сожига́емь,/ обличи́л еси́ пре́лесть безбо́жных,/ многострада́льне свя́те Нико́лае./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ испроси́ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Благоче́стия и́стиннаго побо́рника/ и в беда́х непобеди́маго помо́щника,/ Боже́ственнаго Никола́я в пе́снех восхва́лим:/ сей бо яви́ся в после́дняя ле́та звезда́ пресве́тлая,/ просвеща́ющая ве́рных сердца́,/ и, со а́нгелы ны́не Тро́ице предстоя́,/ непреста́нно мо́лится о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Нико́лае,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

18/31 Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев (303). Память святых отцев семи Вселенских соборов.

Тропарь мученику Феодоту Анкирскому и иже с ним, глас 4

Му́ченицы Твои, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 2

Страда́льчески подвиза́вся до́бре со сострада́льцы твои́ми, Феодо́те,/ и венцы́ по́чести прия́сте, с честны́ми страстоте́рпицами де́вами,/ те́мже Христа́ Бо́га моли́те непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и, Феодо́те со сострада́льцы твои́ми,/ и чтим честна́я страда́ния ваша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь святым отцам, глас 8

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый,/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый;/ Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас тойже

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины,/ истка́ну от е́же свы́ше богосло́вия,/ исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

19/1 Священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полнена (ок. 100). Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского (1537). Благоверного великого князя Димитрия Донского (1389). Преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (1420). Преподобного Сергия Шухтомского (1609). Благоверного князя Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523). Мученик братий Парфения и Калогерия (250)

Тропарь священномученику Патрикию, епископу Прусскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас тойже

Я́ко светосия́нен добро́тою свяще́нства,/ и муче́ния кро́вию преукра́шен/ с пострада́вшими с тобо́ю, Патри́кие, Христу́ предстоя́,/ о нас помина́й,/ я́ко страда́лец честны́й.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Патри́кие со пострада́вшими с тобо́ю,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Корнилию, чудотворцу Комельскому, глас 4

От ю́ности горя́щим жела́нием Боже́ственныя любве́ разжига́ем,/ жите́йския молвы́ оста́вил еси́, преподо́бне,/ ревни́тель Анто́нию Вели́кому бысть,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́,/ бде́нием и моли́твами и посто́м о́браз быв свои́м ученико́м;/ те́мже моли́ся Госпо́деви, Корни́лие блаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8

По́стническими труды́ нетру́дную жизнь стяжа́, преподо́бне,/ слеза́ми же мы́сленнаго фарао́на потопи́л еси́/ и вме́сто ско́рби ра́дость обре́л еси́,/ предстоя́ Христо́ви в лице́ святы́х,/ помина́й, моля́щихся чад твои́х, Корни́лие, о́тче наш.

Кондак, глас тойже

Го́сподеви, от Святы́я Де́вы возсия́вшу ми́рови,/ и Тому́ измла́да, я́ко а́нгел, послужи́л еси́, блаже́нне,/ и си́лою Его́ пусты́ню, я́ко град, сотвори́л еси́,/ мно́жество же учени́к в ней собра́л еси́,/ и́хже богодухнове́нными уче́ньми просвети́л еси́;/ тем вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш Корни́лие, и́ноком Боже́ственное удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Корни́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному великому князю Димитрию Донскому, глас 3

Вели́ка обре́те в бе́дах тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки побежда́юща./ я́коже на До́не Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия./ Та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

По́двиги твои́ми, свя́те Дими́трие,/ страну́ на́шу Бог сохрани́,/ да́вый тебе́ си́лу непобеди́мую./ И ны́не, предста́телю кре́пкий,/ соблюда́й моли́твами святы́ми град твой Москву́ невреди́м/ от всех наве́т вра́жиих.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Дими́трие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Корнилию, игумену Палеостровскому, Олонецкому, глас 5

От ю́ности, прему́дре, приле́жно подвиза́вся,/ от Бо́га наставля́емь,/ оте́чество твое́ град Псков оста́вил еси́,/ и всели́вся в пусты́ню,/ во ото́це вели́каго е́зера Оне́га,/ и́ноки му́дре собра́л еси́,/ и извеще́нием Свята́го Ду́ха оби́тель согради́л еси́,/ иде́же храм Пресвяте́й Богоро́дице в похвалу́ рождества́ Ея созда́л еси́,/ струя́ми же слез твои́х/ безпло́тныя враги́ потопи́в,/ жития́ твоего́ целому́дрием со а́нгельскими ли́ки совокупи́лся еси́,/ преподо́бне о́тче Корни́лие,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

Я́ко а́нгел во пло́ти, на земли́ показа́ся,/ поще́нием насажде́н быв, преподо́бне о́тче Корни́лие,/ наста́вник и́ноком мно́гим был еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Корни́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Сергию Шухтомскому, глас 8

Бде́нными моли́твами и пото́ки сле́зными пусты́ню напои́л еси́/ и из глубины́ воздыха́ньми ю́ расплоди́л еси́,/ и бысть по́стнически ра́вно а́нгелом житие́ твое́,/ страда́льчески боре́ньми, я́ко от бесо́в и от ненака́занных челове́к, претерпе́л еси́,/ и а́нгелом собесе́дник яви́ся,/ Боже́ственнаго виногра́да насе́ятель быв,/ и, оста́вив вре́менное житие́, пресели́лся еси́ в жили́ще Небе́сное./ Темже тя почита́ем, преподо́бне о́тче наш Се́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся... (общий преподобному).

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному князю Иоанну Угличскому, в иночестве Игнатию, Вологодскому, глас 2

В житии́ свое́м мно́ги ско́рби претерпе́л еси́, блаже́нне,/ и терпе́ния ра́ди вене́ц от Бо́га прия́л еси́,/ и по сме́рти свое́й чудотво́рец показа́лся еси́./ Того́ ра́ди па́мять твою́ пе́сньми почита́ем,/ преподо́бне о́тче наш Игна́тие,/ моли́ся, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти,/ и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 8

Изря́дная о́трасле благочести́ваго ко́рене,/ ди́вный благоро́дный цве́те,/ избра́нный от пеле́н благода́тию Христо́вою,/ возлю́бленный от ю́ности Ду́хом Святы́м,/ де́вственное процвете́ние, Игна́тие блаже́нне,/днесь, соше́дшеся, ве́рнии, в па́мять твою́,/ похва́льными венцы́ честну́ю твою́ главу́ венча́юще, зове́м:/ ра́дуйся, преподо́бне, сосу́де Свята́го Ду́ха, всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Ин кондак, глас тойже

Чи́сто житие́ на земли́ пожи́л еси́,/ ду́шу и те́ло без скве́рны соблю́л еси́/ и терпе́ния ра́ди своего́ мзду восприя́л еси́./ И ны́не на Небесе́х со а́нгелы веселя́ся, преподо́бне о́тче Игна́тие,/ моли́ся непреста́нно Христу́ Бо́гу о всех нас, почита́ющих па́мять твою́/ и притека́ющих к ра́це моще́й твои́х.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Игна́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику Парфению, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Парфе́ний... (общий мученику).

Кондак, глас 2

Благочести́ваго и венцено́снаго му́ченика,/ на враги́ побе́ды взе́мшаго одоле́ние,/ соше́дшеся, досто́йно пе́сньми восхва́лим,/ Парфе́ния превели́каго в му́ченицех,/ чуде́с жа́теля пребога́таго,/ моли́тся бо Го́споду о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Парфе́ние,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

20/2 Мученика Фалалея (ок. 284). Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1431). Благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского (1299).

Тропарь мученику Фалалею, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 3

Му́чеником сострада́лец я́влься и ору́жник,/ во́ин изря́дный Царя́ сла́вы был еси́,/ искуше́ньми и му́кою возвыше́ние идолослужи́телей попра́л еси́./ Се́го ра́ди честну́ю твою́ пое́м па́мять,/ му́дре Фалале́е.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Фалале́е,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю Алексию, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу, глас 2

Я́ко сокро́вище пребога́тое, многоле́тно в земли́ сокрове́нное,/ честны́я мо́щи твоя́ обрето́шася чудоточа́щия,/ всеблаже́нне о́тче, святи́телю Алекси́е,/ от ни́хже врачевство́ прие́млюще обогаща́емся,/ и Христа́ славослови́м, глаго́люще:/ сла́ва Прославля́ющему святы́я Своя́.

Ин тропарь, глас 4

А́постольских прее́мников, архиере́ев сопресто́льниче,/ Росси́и всея́ па́стырю и учи́телю,/ всеблаже́нне о́тче Алекси́е,/ Влады́це всех моли́ся,/ мир па́стве твое́й дарова́ти,/ и спасе́ние душа́м, и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 3

Свы́ше от Бо́га глас глаго́лющ услы́шав,/ от ю́ности подвиза́вся, му́дре,/ в моли́твах и во умиле́нии, и слеза́х,/ во бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв доброде́тели,/ отоню́дуже и дом Ду́ху Пречи́стому яви́ся./ Сего́ ра́ди Ру́сския митропо́лии архиере́йским са́ном почте́н быв,/ Христо́во ста́до упа́сл еси́ до́бре,/ ерети́ческая нападе́ния, не усумне́ся, отрази́/ и це́ркви воздви́же Христо́ви, святи́телю Алекси́е,/ и́ночествующих ли́ки собра́/ и сих Христо́ви приве́л еси́./ У́мре же, яви́ся, я́ко спящ,/ цел, соблюде́н бысть пред мно́гими ле́ты,/ подава́я цельбы́ боля́щим./ Тем мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ град твой Москву́ неврежде́н/ и страну́ и правосла́вныя лю́ди по вели́цей Его́ ми́лости.

Кондак, глас 8

Я́ко со́лнце незаходи́мое от гро́ба возсия́ нам,/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́, и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Ин кондак, глас 3

Я́ко светоно́сная па́мять святи́теля/ всем разруши́ уны́ние/ и свет облиста́ Небе́сных Даро́в,/ всех созыва́ющи на весе́лие:/ от Бо́га бо, святи́телю Алекси́е, благода́ть обре́те прогони́ти неду́ги/ и вся челове́ки исцеля́ти/ и мни́хом* же степе́нь* показа́ся.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Алекси́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Довмонту (Доманту), во Святом Крещении Тимофею, Псковскому, глас 4

И́же о́тчее нече́стие возненави́дев,/ преблаже́нне кня́же Довмо́нте,/ и но́щи стра́стныя избе́г, е́же к и́долам тща́ние,/ прии́де мы́слию к Со́лнцу сла́вы – Христу́,/ озари́вся благода́тию Боже́ственнаго Креще́ния,/ и ны́не во све́те Пресвяты́я Тро́ицы предстоя́,/ моли́ Христа́ Бо́га сохрани́ти и спасти́ правосла́вныя лю́ди/ и град твой от безбо́жных ага́рян,/ и лати́н наше́ствия, и междоусо́бныя бра́ни/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Ду́хом Бо́жиим наставля́ем,/ о́тчее нече́стие отве́ргл еси́,/ святы́й благове́рный кня́же Тимофе́е,/ потща́лся еси́ прийти́ в Богоспаса́емый град Псков,/ в не́мже ду́шу твою́ благода́тию Свята́го Креще́ния просвети́в,/ ве́рою и любо́вию оби́тель в себе́ сотвори́л еси́ Пресвяте́й Тро́ице,/ Е́йже непреста́нно моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Любо́вию Христо́вою уязви́ся, преблаже́нне кня́же Довмо́нте,/ ум впери́в заре́ю Ду́ха,/ и́дольскую пре́лесть оте́ческаго нече́стия возненави́дев,/ порожде́нием Святы́я Купе́ли Тимофе́й нарече́н еси́,/ слеза́ми и ми́лостынею ко Христу́ присво́ився,/ и жи́зни сей тече́ние до́бре сконча́в,/ ве́ру непоро́чну соблю́л,/ и ны́не мо́лим тя:/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу и Пречи́стую Богоро́дицу/ за град Псков и за всех, притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,/ изба́витися нам от вся́ких зол,/ да тебе́ вси, я́ко те́пла засту́пника, непреста́нно почита́ем.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Довмо́нте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

21/3 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет- Гирея в 1521 г.). Равноапостольных царя Константина (337) и матери его царицы Елены (327). Благоверного князя Константина (Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Феодора (XII), Муромских чудотворцев. Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504). Чтимые списки с Владимирской иконы Божией Матери: Псково-Печерская «Умиление» (1524), Заоникиевская (1588), Красногорская, или Черногорская (1603), Оранская (1634), Владимирская-Ростовская (XII), Сырковская (1548), Флорищевская (XVII), Тупичевская-Ростовская.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Владимирская, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприи́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза,/ Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́/ и обы́чно зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак, глас тойже

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

По полиелеи припев:

Досто́йно есть велича́ти Тя,/ Богоро́дице, честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Тропарь равноапостольным царям Константину и Елене, глас 8

Креста́ Твоего́ о́браз на Небеси́ ви́дев/ и, я́коже Па́вел, зва́ние15 не от челове́к прие́м,/ в царе́х апо́стол Твой, Го́споди,/ ца́рствующий град в ру́це Твое́й положи́;/ его́же спаса́й всегда́ в ми́ре моли́твами Богоро́дицы,/ еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 3

Константи́н днесь с ма́терию Еле́ною/ Крест явля́ют, всечестно́е дре́во,/ всех у́бо иуде́ев посрамле́ние су́ще,/ ору́жие же на проти́вныя ве́рных люде́й:/ нас бо ра́ди яви́ся зна́мение ве́лие,/ и во бране́х гро́зное.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и благове́рнии и равноапо́стольнии ца́рие Константи́не и Еле́но,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо святы́м Кресто́м/ всю вселе́нную просвети́ли есте́.

Ино величание

Велича́ем вас,/ святи́и равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но,/ и чтим боле́зни и труды́ ва́ша,/ и́миже труди́лися есте́/ во благове́стии Христо́ве.

В Часослове, изданном Киево-Печерской лаврой в 1642 году, находится такое Величание:

Величаем вас,/ святии благовернии и равноапостольнии царие, Константине и Елене,/ и чтим святую память вашу,/ святым крещением/ всю вселенную просветивших.

Тропарь благоверному князю Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцам, глас 4

Константи́н днесь ве́село ликовству́ет*,/ предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ ви́дя оте́чествие свое́ ма́стию духо́вною сия́ющее16,/ ему́же после́доваша Михаи́л и Фео́дор, сы́нове его́,/ и мо́лятся вси трие́ вку́пе о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8

Изря́дному воево́де и правове́рному кня́зю Константи́ну, с сыно́ма его́ вку́пе,/ оте́чество его́ хва́лящися вопие́т,/ име́юще его́ нача́льника и засту́пника,/ я́ко изба́вльшеся им от пре́лести и скве́рны и́дольския./ Сего́ ра́ди вопие́м ему́ си́це:/ ра́дуйся, кня́же Константи́не преблаже́нне.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому чудотворцу, глас 4

Днесь град У́глеч тобо́ю хва́лится/ в конца́х бо его́ пресве́тло, я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми вся озари́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Кассиа́не преподо́бне,/ за град У́глеч и оби́тель сию́,/ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ и́же ве́рою тебе́ почита́ющия,/ и о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас тойже

Днесь пресве́тло красу́ется сла́внейший У́глеч град,/ це́рковь же Бо́жия Ма́тере вельми́ ра́дуется,/ име́ющи многоцеле́бныя в себе́ мо́щи вели́каго чудотво́рца,/ преподо́бнаго Кассиа́на, возсия́вшаго от Ри́ма,/ я́коже со́лнце, всему́ ми́ру, издале́че просвеща́ющаго ве́рных сердца́,/ и́мже украси́ Бог це́рковь Ма́тере Своея́./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ бу́ди покрови́тель и засту́пник непобеди́мый/ от вся́ких бед гра́ду на́шему/ и всем ве́рным храни́лище,/ притека́ющим в дом Бо́жия Ма́тере и кла́няющимся тебе́,/ преподо́бне уго́дииче Христо́в Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Ве́тхаго Ри́ма имея́ воспита́ние,/ держа́ву оте́чества своего́, град Мангу́пский, оста́вль,/ и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние/ и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Христа́ ра́ди,/ и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную,/ возвы́сив ум свой к Бо́гу/ и житие́ свое́ со а́нгелы вожделе́л* еси́ восприя́ти,/ промышле́нием Боже́ственнаго Ра́зума направля́ем,/ и Богоспаса́емаго У́глеча гра́да дости́гл еси́,/ и близ в преде́лах о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся,/ и оби́тель пресла́вну в честь Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ши.

Кондак, глас 8

Я́ко светоза́рная звезда́ прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вль оте́чество и княже́ние твое́ Христа́ ра́ди,/ и в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́,/ и, промышле́нием Боже́ственнаго Ра́зума направля́ем,/ У́глеча гра́да дости́гл еси́,/ и, близ его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ни У́чме всели́вся,/ оби́тель сотвори́л еси́, и це́рковь созда́,/ и созва́ мона́хов во спасе́ние;/ с ни́миже моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Ин кондак, глас 4

Я́коже пресве́тлое со́лнце,/ возсия́ нам от Ри́ма и к ца́рскому гра́ду дости́гл еси́,/ преблаже́нне о́тче Кассиа́не,/ и а́нгельски в Ру́сстей земли́ пожи́л еси́,/ и дре́вних по́стник на высоту́ воздержа́ния востече́,/ и в пусты́не У́чме, близ Богоспаса́емаго гра́да У́глеча,/ оби́тель пресла́вну и́ноком во спасе́ние сооружи́,/ и храм благоле́пен Пречи́стей Богома́тери Ду́хом Бо́жиим уясни́,/ и в ней тобо́ю Бог прославля́ется,/ и ны́не моли́тися Го́сподеви не преста́й о ста́де свое́м,/ и́же мно́гими по́ты и труды́ стяжа́л еси́/ изба́вити его́ от всех обстоя́ний лука́ваго,/ и от вся́ких скорбе́й и бед невреди́му сохрани́тися,/ и нам, рабо́м твои́м, грехо́в проще́ние моли́твами твои́ми получи́ти,/ и гра́ду твоему́ У́глечу от напа́стей вся́ческих/ и находя́щих паде́ний, гне́вом Бо́жиим пра́ведным, свободи́тися умоли́,/ преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Ин кондак, глас 5

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ возсия́л еси́ в Ру́сстей земли́, о́тче Кассиане,/ и я́ко бога́тство драгоце́ннаго би́сера/ прии́де к нам от ве́тхаго Ри́ма/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да У́глеча,/ и близ его́ Боже́ственным смотре́нием/ оби́тель всече́стну возгради́л, и це́рковь Ма́тере Бо́жия чуднови́дну созда́,/ и созва́ инок мно́жества,/ с ни́миже моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вити град сей от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния невреди́ма соблюди́,/ преподо́бне и Богому́дре отче Кассиа́не.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Кассиа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Красногорская, глас 2

Ра́дуйся, свята́я горо́ Кра́сная,/ небеси́ подо́бная,/ сла́ва бо Бо́жия на тебе́ возсия́./ Взыгра́йте, го́ры и хо́лми, весе́лием,/ я́ко на сей горе́ ико́на Бо́жия Ма́тере,/ честна́го Ея́ умиле́ния, просла́вися./ Лику́йте, челове́цы, и весели́теся,/ я́ко нам дарова́ся бога́тство неотъе́млемое, исцеле́ний сокро́вище,/ гла́сы, я́коже тру́бы, возшуми́те,/ прославля́юще Ея́ чудеса́ пресла́вная./ И Ты, Чи́стая, ра́дуйся, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь.

Кондак, глас 3

На горе́ святе́й видя́ще Твою́ святу́ю ико́ну,/ Богоро́дице, Ма́ти Де́во,/ пое́м Твоего́ светообра́знаго ли́ка изображе́ние,/ поклоня́емся Твое́й святе́й ико́не,/ почита́ем о́ную,/ и сла́вим тоя́ пресла́вная чудеса́,/ и си́це зове́м Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь Божией Матери, ради иконы Ее «Умиление» Псково-Печерской, глас 4

Днесь све́тло красу́ется оби́тель сия́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже мы ны́не притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем сице:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит оби́тель сию́/ и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ и чтим чудотво́рный о́браз Твой,/ и́мже спасла́ еси́/ нас от руки́ вра́жия.

22/4 Мученика Василиска (ок. 308). Мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (1015). Преподобного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540). Память святых отец Второго Вселенского Собора (381).

Тропарь мученику Василиску, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 8

Во страда́нии кре́пок и му́жествен яви́лся еси́, и в чудесе́х преди́вен,/ явле́нно Христо́во и́мя преднося́, мучи́теля посрами́л еси́./ Тем тя почита́ем, Васили́сче, при́сно зову́ще, всече́стне:/ ра́дуйся, му́чеников све́тлая добро́то.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Васили́сче,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь мученику Иоанну – Владимиру, князю Сербскому, глас 4

Крест, я́вльшийся тебе́ с Небесе́, све́тел пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки я́сно, Влади́мире сла́вне,/ обагре́ньми крове́й твои́х украси́вся,/ сподо́бился еси́ по́честей нетле́нных,/ предстоя́й Тро́ице,/ тем со дерзнове́нием/ моли́ спасти́ся нам.

Ин тропарь, глас тойже17

Крест, я́вльшийся тебе́ с Небе́с в блиста́нии, всем пропове́дал еси́,/ просвети́в язы́ки ве́рно, Влади́мире сла́вне./ Искупле́нием же, кровьми́ твои́ми возблиста́в,/ сподо́бился еси́ мзды́ неле́стныя, предстоя́ Тро́ице./ Те́мже дерзнове́нно моли́ Христа́ спасти́ся нам.

Кондак, глас 8

Я́ко сокро́вище многоце́нное/ и исто́чник, точа́щ земны́м то́ки,/ неду́ги очища́ющия,/ нам подаде́ся те́ло твое́ свяще́нное,/ боле́знем разли́чным подаю́ще исцеле́ние/ и благода́ть Боже́ственную притека́ющим к нему́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, кня́же Влади́мире.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й кня́же Влади́мире,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 1

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ние/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове:/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость!/ Сла́ва Венча́вшему тя!/ Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!

Кондак, глас 8

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя люди́,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иа́кове,/ всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Ин кондак, глас тойже

Я́ко звезда́ многосве́тлая, о́тче, на восто́це возсия́,/ к за́паду прише́л еси́, блаже́нне, во твое́ пренесе́ние,/ я́ко со́лнечная луча́, испуща́еши исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х;/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ правосла́вныя лю́ди, моля́щияся ти,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре Иа́кове.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иа́кове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

23/5 Преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (821). Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164). Собор Ростово-Ярославских святых. Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). Преподобного Паисия Галичского (1460).

Тропарь преподобному Михаилу исповеднику, епископу Синадскому, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 8

Я́ко архиере́й всече́стен, и благоче́стия священнострада́лец,/ преще́ния злоимени́таго не убоя́вся,/ ерети́ческое того́ противле́ние победи́л еси́,/ свобо́дным гла́сом велегла́сно* вопи́я:/ ико́не покланя́юся Христо́ве и Пречи́стыя Того́ Ма́тере;/ се́го ра́ди тя почита́ем, Михаи́ле.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Михаи́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Леонтию, епископу Ростовскому, глас 4

Апо́столом соприча́стник,/ и к Бо́гу моле́бник ве́рен,/ доброде́тельми возше́д на небе́сная,/ и любо́вь возложи́л еси́ к Лю́бящему тя,/ и неве́рныя лю́ди обрати́л еси́ в ве́ру;/ тем ны́не, со а́нгелы лику́я,/ предстои́ши престо́лу сла́вы всех Ца́ря Христа́ Бо́га./ Моли́ся, святи́телю Лео́нтие,/да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Жития́ ра́ди чистоты́,/ Всеви́дец Госпо́дь, све́т Сво́й насади́ в души́ твое́й,/ вразуми́ти лю́ди мно́гия/ твои́ми уче́нии,/ Лео́нтие преподо́бне.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Лео́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Собору Ростово-Ярославских святых, глас 4

О, благочести́вый собо́ре,/ о лю́дие избра́ннии,/ святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии,/ и благове́рнии гра́ждане росси́йстии,/ я́ко зве́зды на тве́рди церко́вней/ страны́ Росто́вския и Яросла́вския к Бо́гу предста́телие,/ велича́ем с любо́вию вас, по пло́ти на́ших сро́дников./ Вы же моли́теся дарова́ти мир стране́ и Це́ркви на́шей,/ благослове́ние и ми́лость Бо́жию всем лю́дем,/ всепроще́ние и спасе́ние,/ ходата́и бо есте́ при́сныя о нас ко Святе́й Тро́ице.

Тропарь святителям Ростовским, глас тойже

Святи́телие прему́дрии,/ па́ствы ва́шея учи́телие богопросвеще́ннии,/ ве́ру ева́нгельскую в лю́дях преумно́живший,/ любве́ Небе́сныя на земли́ достоподража́тельнии о́брази,/ лю́ди страны́ Росто́вския и Яросла́вския приобща́вший спасе́нию,/ служи́телие вои́стинну Бо́жии/ и соприча́стницы апо́столов досто́йнии яви́лися есте́,/ Лео́нтие священному́чениче, Иса́ие, Игна́тие, Иа́кове, Фео́доре/ и златослове́сниче Росси́йский Дими́трие,/ Христа́ Бо́га моли́те/ о архиере́ех, на престо́ле ва́шем прее́мницех,/ о лю́дех, благоче́стно вас почита́ющих,/ о стране́ на́шей правосла́вней/ и о всей Христо́вой Це́ркви.

Кондак, глас тойже

Но́ваго Заве́та Бо́га с челове́ки храни́телие,/ ева́нгельских за́поведей исполни́телие,/ в до́брых де́лех соверше́ннии,/ святи́телие му́дрии, преподо́бнии и праве́днии, богоно́снии,/ зе́млю Росто́вскую и Яросла́вскую/ облагоуха́вшия моли́твами,/ имену́емии вси и неимену́емии,/ явле́ннии и сокрове́ннии,/ предстоя́ще Живонача́льней Тро́ице,/ не отступа́йте от нас ду́хом/ и Боже́ственное милосе́рдие преклони́те к нам,/ да с дерзнове́нием сла́ву в Вы́шних Бо́гу вси прино́сим,/ да пребу́дет на земли́ мир неруши́мый,/ любо́вь же и благоволе́ние/ посреде́ всех челове́к.

Тропарь трем святителям Ростовским Леонтию, Исаии и Игнатию, глас 4

Апо́стольским преда́нием, и́стинней ве́ре пропове́дницы,/ и от тьмы к све́ту Богоразу́мия челове́ком наста́вницы,/ и за ны к Бо́гу моле́бницы,/ на Небе́сная любо́вь возложи́сте к Лю́бящему вы./ И ны́не на Небеси́ со а́нгелы и со все́ми святы́ми ликовству́юще/ у Престо́ла сла́вы всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего,/ святи́и чудотво́рцы Лео́нтие, и Иса́ие, и Игна́тие,/ моли́те дарова́ти стране́ на́шей мир,/ на враги́ одоле́ние,/ Це́ркви единомы́слие/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Я́ко во вселе́нней трие́ вели́цыи святи́телие,/ бы́сте вы благоче́стием и доброде́телию наста́вницы Росто́ву/ и, благове́рием прии́мше па́ству, ста́до Христо́во упасо́сте/ и ве́чный поко́й насле́довасте./ Мо́лим вас, святи́и чудотво́рцы,/ пода́ти доброде́телем исправле́ние,/ и боле́знем на́шим исцеле́ние, и собла́зном избавле́ние,/ и душа́м спасе́ние, да зове́м вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Росто́ву похвала́ и утвержде́ние.

Величание

Велича́ем вас,/ вси святи́и земли́ Росто́вския и Яросла́вския,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, глас 4

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/ учи́вшему во святи́лищи, Бо́жию сло́ву/ после́довала еси́, Евфроси́ние,/ сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши,/ и вся мирска́я презре́вши,/ красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи,/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во благоуха́нии ми́ра в Небе́сный черто́г востекла́ еси́,/ иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́,/ о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Ин тропарь, глас тойже

Бога́тство свое́ ни́щим расточи́вши,/ и сла́ву кня́жескую нивочто́же вмени́вше,/ обру́чника вре́меннаго, кра́сная де́во, возгнуша́лася еси́/ и, уневе́стившися Жениху́ Христу́,/ Тому́, я́коже ве́но*, чистоту́ душе́вную и теле́сную принесла́ еси́, Евфроси́ние,/ Ему́же ны́не в весе́лии предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Кондак, глас 8

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния,/ и призва́нней на служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то,/ и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же гре́шных пред Го́сподем хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:/ ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Ин кондак, глас тойже

Чи́стое свое́ де́вство и честно́е/ ми́лостынею, я́ко свети́льник елее́м, украси́вшую,/ с му́дрыми де́вами в пресве́тлый черто́г Христо́в вше́дшую,/ Евфроси́нию сла́вную ублажи́м,/ и, припа́дше к честны́м ея́ мощем, наслади́мся ея́ благоуха́ния/ и уми́льне к ней возопии́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ изба́витися злово́ния страсте́й и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин кондак, глас 4

Превита́вши* от земли́ По́лотския,/ оте́чество свое́, я́ко Авраа́м, насле́довавши, Евфроси́ние,/ зе́млю высо́ку сообра́зну Го́рний Сио́н,/ те́мже те́ло твое́ душе́вным благому́жествием, страда́нием по́стным,/ я́ко же́ртву, приноси́ла еси́/ милосе́рдием Свои́м, Да́вшему Себе́ за челове́ки Же́ртву благоприя́тну.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Паисию Галичскому, глас 8

Днесь возсия́ нам па́мять твоя́, сла́вне Паи́сие,/ я́ко со́лнце светоза́рное, луча́ми озаря́ющи весь мир,/ та́ко и ты, преподо́бне,/ чудесы́ свои́ми тьму но́щи злых ду́хов от нас отгоня́я./ Днесь Небе́сныя си́лы, и святы́х а́нгел,/ и ду́ши пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся./ Днесь и мы, гре́шнии, припа́дающе честно́му твоему́ о́бразу, мо́лимся:/ о преподо́бне Паи́сие,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно/ спасти́ град и лю́ди, и́же тебе́ почита́ющия.

Кондак, глас 3

Возсия́, Го́споди, гра́ду Твоему́ Га́личу,/ я́ко светоза́рное со́лнце, уго́дник Твой Паи́сий,/ ра́достно вселе́нную озаря́я свои́ми чудесы́,/ и приходя́щих с ве́рою ко гро́бу его́ свято́му./ Та́ко моли́твами Пречи́стыя Богородицы от бед всех нас изба́ви,/ и упраздни́ ва́рварская шата́ния,/ я́ко мы, лю́ди Твои́, Го́споди,/ и град наш и страна́ вельми́* Тобо́ю хва́лится,/ и спаса́ется моли́твами преподо́бнаго Паи́сия.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Паи́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

24/6 Преподобного Симеона столпника на Дивной горе (596). Преподобного Никиты столпника, Переславльского, чудотворца (1186).

Тропарь преподобному Симеону столпнику, Дивногорцу, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Симео́не,/ посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеления.

Кондак, глас 2

Вы́шняя жела́я, до́льняя отложи́в,/ и я́ко не́бо столп соде́лавый,/ тем облиста́л еси́ чуде́с заре́ю, преподо́бне,/ и Христу́ всех Бо́гу мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Симео́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Никите Столпнику, Переславльскому чудотворцу, глас 4

Правосла́вным смы́слом ю́ношеская возжеле́ния возненави́дев/ и до́блественныя нра́вы восприи́м, врага́ победи́л еси́/ и во благоразу́мии Бо́гу угоди́л еси́,/ и свы́ше от Него́ прие́м дар чуде́с,/ бе́сы прогоня́ти, неду́ги исцеля́ти,/ Ники́то пресла́вне,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Христо́ву му́ченику тезоимени́т был еси́, преподо́бне,/ мно́ги по́двиги и труды́ претерпе́л еси́ Христа́ ра́ди,/ Его́же ра́ди вери́ги носи́л еси́, блаже́нне./ Того́ ны́не о нас моли, Ники́то преподо́бне,/ душе́вныя на́ша и теле́сныя стра́сти уврачева́ти,/ и́же ве́рою и любо́вию/ почита́ющих при́сно па́мять твою́.

Кондак, глас 8

Христа́ ра́ди от твои́х рабо́в ну́ждную* смерть претерпе́л еси́,/ и вене́ц нетле́ния от Него́ восприя́л еси́,/ приходя́щим же с ве́рою от честна́го твоего́ гро́ба подае́ши цельбы́,/ о Ники́то преподо́бне,/ моли́твенниче о душа́х на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ники́то,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

25/7 Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (около 850).

Тропарь Предтече и Крестителю Господню Иоанну, глас 4

Я́ко Боже́ственное сокро́вище, сокрове́нное в земли́,/ Христо́с откры́ главу́ твою́ нам, Проро́че и Предте́че./ Вси у́бо соше́дшеся, в сея́ обре́тение,/ пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са воспои́м,/ Спаса́юща нас от тле́ния моли́твами твои́ми.

Кондак, глас 6

Светоявле́нный и Боже́ственный в ми́ре столп,/ со́лнца свети́льник,/ Предте́ча, главу́ светоно́сную и Боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х,/ освяща́ет той ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси честны́я твоея́ главы́ обре́тение.

Припев Иоанну Предтече

Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день,/ моли́ Бо́га о нас.

26/8 Апостола от 70-ти Карпа (I). Мученика Георгия Нового, Болгарского (1515). Обретение мощей преподобного Макария Калязинского (1521). Иконы Божией Матери Селигерская-Владимирская (XVI).

Тропарь апостолу Карпу, глас 3

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Я́ко звезду́ пресве́тлую Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе Ка́рпе,/ чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема:/ спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Ка́рпе,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь мученику Георгию Новому, Болгарскому, Софийскому, глас 4

Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста/ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах и посте́х о́браз быв доброде́тели,/ бога́тство же и сла́ву, и доброро́дство теле́сное, я́ко не су́щее, презре́в,/ и Христа́ еди́наго от ду́ши возлюби́л еси́,/ и Того́ и́стиннаго су́ща Бо́га в Тро́ице покланя́ема,/ пред нечести́выми пропове́дал еси́,/ и срацы́нскую18 ве́ру, и зако́ны Моаме́фовы19 под нога́ми попра́в,/ и мучи́теля ужаси́в*,/ муче́ния венце́м украси́вся, сла́вне,/ к небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием,/ прему́дре Гео́ргие./ Моли́ Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество твое́, и спасти́ лю́ди и град,/ и́же твоя́ по́двиги при́сно почита́ющия.

Ин тропарь, глас тойже

Боже́ственною уя́звлен любо́вию,/ прему́дре Гео́ргие сла́вне,/ Христа́ Бо́га нечести́вым пропове́дал еси́/ и злоче́стие ту́рское нога́ми попра́л еси́;/ муче́ния же венце́м украси́вся,/ к Небе́сным восте́кл еси́ ликостоя́нием./ Моли́ Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́чество твое́, град и лю́ди,/ по́двиги твоя́ при́сно почита́ющия.

Ин тропарь, глас тойже

В терпе́нии многоиску́снем, блаже́нне му́чениче Гео́ргие,/ огнеиску́сную смерть претерпе́л еси́/ и по кончи́не твое́й вене́ц от Христа́ нетле́нный/ с му́ченическими ли́ки прия́л еси́./ И ны́не, на земли́ кро́тких достойно водворя́лся,/ Христа́ Бо́га о нас непреста́нно моли́,/ и́же ве́рою покланя́ющихся ра́це моще́й твои́х.

Кондак, глас тойже

Я́ко звезда́ пресве́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови,/ пра́веднаго Со́лнца Христа́ возвеща́ющи страда́нии твои́ми, страстоте́рпче/ вели́кий, му́чениче Христо́в Гео́ргие,/ и пре́лесть погаси́л еси́ срацы́нскую,/ и Моаме́фова преда́ния и зако́ны под нога́ми твои́ми попра́л еси́,/ и беззако́ннаго царя́ и мучи́телей ужаси́л еси́ кре́пким твои́м терпе́нием,/ и ве́рным подае́ши свет,/ моля́ся к Бо́гу непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 2

Вы́шния сла́вы жела́я, многострада́льне Гео́ргие,/ ага́рянскую пре́лесть поплева́в, попра́л еси́/ и побе́ды вене́ц прия́л еси́,/ а́нгелом же ны́не свеселя́ся и му́чеником соводворя́яся,/ с ни́миже Христу́ Бо́гу моли́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Гео́ргие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Макарию Калязинскому, глас 8

Плотска́я мудрова́ния, о́тче Мака́рие,/ воздержа́нием и бде́нием умертви́л еси́,/ ме́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излия́л еси́,/ я́ко труба́, вопие́т к Бо́гу,/ пове́дающи твоя́ исправле́ния,/ и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2

Я́ко дре́во насажде́нное при вода́х воздержа́ния,/ струя́ми слез твоих напоя́ем,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ се́яв бо слеза́ми, в ра́дости жне́ши доброде́тельныя рукоя́ти;/ тем Вели́кий Мздода́вец плоды́ трудо́в твои́х прия́т/ и в жи́тницах Небе́сных тя сокро́вище положи́,/ но помина́й чту́щих любо́вию пресве́тлую па́мять твою́/ и моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Мака́рие,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, /и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Мака́рие о́тче наш, моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Вы́шних жела́я, воздержа́нием и труды́, и по́ты наслади́вся,/ жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ чуде́с дар прие́м от Христа́ Бо́га,/ свети́льник яви́лся еси́ пресве́тлый./ Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Ин кондак, глас 8

Я́ко фи́никс псало́мский во удо́лиих* по́стнических процве́л еси́,/ трудо́в свои́х по́ты, я́ко плоды́ духо́вными, возвели́чил еси́ над все́ми Бо́га,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Свя́тей Тро́ице,/ помина́й нас, чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

27/9 Обретение мощей преподобного Нила Столобенского (1667). Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730). Преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского, Лужецкого (1426). Перенесение мощей свтт. Московских Киприана, Фотия и Ионы (1472) и с ними свт. Филиппа Первого (1474), митрополитов всея Руси. Преподобного Ферапонта Монзенского, Галичского (1597).

Тропарь преподобному Нилу Столобенскому, глас 4

Я́ко свети́льник всесве́тел/ яви́лся еси́ во о́строве Селиге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ ты бо крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню вселился еси́,/ и на о́стров Селиге́ра е́зера возше́д,/ же́стоко житие́ показа́л еси́,/ и мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ни́ле о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ни́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь праведному Иоанну Русскому, исповеднику, глас 4

На небеси́ предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ пра́ведне блаже́нне Иоа́нне,/ земны́й а́нгеле, Бо́жий челове́че,/ с безпло́тными ли́ки славосло́виши Любо́вь Неизрече́нную,/ в Це́ркви перворо́дных со святы́ми водворя́лся,/ о нас, су́щих на земли́, возно́сиши моли́твы/ к Соде́телю всех и Спа́су,/ да пода́ст мир всему́ ми́ру,/ Це́рквам на земли́ благостоя́ние и соедине́ние всех,/ чту́щих Сы́на Бо́жия, во пло́ти прише́дша,/ во святе́м Те́ле Христа́ Иису́са,/ е́же есть Це́рковь Бо́га Жива́го,/ во спасе́ние ро́да челове́ческаго.

Ин тропарь, глас тойже

От земли́ плене́ния твоего́/ Воззва́вый тя к Небе́сным Селе́нием,/ Госпо́дь соблюда́ет невреди́мо и цельбоно́сно те́ло твое́,/ пра́ведне Иоа́нне,/ ты бо, в Росси́и я́тый* и во Аси́ю прода́нный,/ посреде́ ага́рянскаго злоче́стия благоче́стно пожи́л еси́ во мно́зе терпе́нии/ и, се́яв зде слеза́ми,/ жне́ши та́мо неизглаго́ланною ра́достию./ Те́мже моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

От земли́ Призва́вший тя в Небе́сныя оби́тели/ сохраня́ет и по сме́рти нетле́нное те́ло твое́, свя́те,/ ты бо я́ко пле́нник приведе́н бысть в Азию,/ иде́же и уподо́бися Христу́./ Сего́ ра́ди моли́ Его́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

От земли́ Призва́вый тя в Небе́сныя оби́тели/ соблюда́ет и по сме́рти нетле́нно те́ло твое́, пра́ведне,/ ты бо во Аси́ю я́коже пле́нник взят был еси́,/ иде́же и Христу́ пожи́л еси́, Иоа́нне,/ Его́же у́бо моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

В честне́й па́мяти твое́й, свя́те,/ весели́тся о тебе́ Росси́я,/ во благоче́стии тя воспита́вшая,/ и целе́бным моще́м твои́м ра́дуется Аси́я,/ иде́же у́зкий путь проше́д страда́льческаго пле́на и по́стнических по́двигов,/ сосу́д че́стен яви́лся еси́ Бо́жия благода́ти,/ Ея́же проси́ и нам, чти́телем твои́м, да зове́м ти:/ ра́дуйся Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те.

Ин кондак, глас 4

Ны́не приспе́ па́мять сла́вных, свя́те о́тче, дел твои́х/ веселя́ще благочести́выя ду́ши,/ верно чту́щия тя, Иоа́нне.

Ин кондак, глас тойже

Ева́нгельския любве́ служи́теля,/ пра́вды Бо́жия ревни́теля,/ чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́теля,/ ве́ру Христо́ву испове́давша в страда́ниих,/ пра́веднаго Иоа́нна ублажа́ем и почита́ем днесь/ и, житие́м его́ назида́ющеся, пое́м:/ ра́дуйся, моли́твенниче наш, от Бо́га просла́вленный.

Тропарь на молебне, глас тойже

От земли́ Призва́вый тя в Небе́сныя оби́тели/ соблюда́ет и по сме́рти нетле́нно те́ло твое́, пра́ведне,/ ты бо во Аси́ю, я́коже пле́нник, взят был еси́,/ иде́же и Христу́ пожи́л еси́, Иоа́нне,/ Его́же у́бо моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Ко Иоа́нну, ве́рнии, ны́не притеце́м,/ су́щии в беда́х и напа́стех, и припаде́м,/ благоче́стно зову́ще из глубины́ души́:/ пра́ведне, помози́ нам, твои́м моли́твенником,/ потщи́ся и изба́ви належа́щия ну́жды,/ не пре́зри моли́твы ско́рбныя/ притека́ющих ко кро́ву твоему́, свя́те.

Кондак, глас 4

Ева́нгельския любве служи́теля,/ пра́вды Бо́жия ревни́теля,/ чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́теля,/ ве́ру Христо́ву испове́давша в страда́ниих,/ пра́веднаго Иоа́нна ублажа́ем и почита́ем днесь/ и, житие́м его́ назида́ющеся, пое́м:/ ра́дуйся, моли́твенниче наш, от Бо́га просла́вленный.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Ферапонту Белоезерскому, Можайскому, Лужецкому, глас 4

Житие́м чи́стым просвети́вся,/ в моли́твах и посте́х пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние*/ и, духо́вному твоему́ учи́телю после́дствуя,/ ум свой к Небе́сному упра́вль,/ ста́ду твоему́ наста́вник был еси́./ Тем тя мо́лим, о́тче Ферапо́нте,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Преблаги́й Спас наш Христо́с/ умно́жил есть ми́лость Свою́ к нам,/ дарова́в нам засту́пника и цели́теля/ преподо́бнаго отца́ на́шего Ферапо́нта,/ и́же просвеща́ет нас о́бразом свята́го жития́ своего́/ и ны́не моли́твами свои́ми огражда́ет храм свой от враго́в и разруше́ния,/ страну́ сию́ от гла́да и напра́сныя сме́рти,/ чту́щих же па́мять его́ всех/ от боле́зней и лю́тых страсте́й.

Ин кондак, глас 8

Христо́вым жела́нием распали́вся,/ стра́сти плотски́я воздержа́нием оттря́с,/ по́стническое стяжа́в жи́тельство, преподо́бне./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́ твоя́ ви́дев,/ да́ром чуде́с обогати́ тя;/ источа́вши бо исцеле́ния и мо́лишися о нас к Бо́гу,/ мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, Ферапо́нте, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ферапо́нте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителям Киприану, Фотию и Ионе, митрополитам Московским и всея Руси, глас 8

Я́ко Све́тлаго Со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́ическим Све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ Тро́ицы сосу́ди яви́стеся чи́стии ва́шим житие́м,/ и научи́сте лю́ди тве́рдо ве́ре Христо́ве,/ и скве́рну отогна́сте ва́шими святы́ми за́поведьми,/ и упасо́сте до́бре Христо́во ста́до, пору́ченное вам,/ Богому́дре Киприа́не, со сла́вным Фо́тием и со Ио́ною тве́рдым,/ моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Я́ко трие́ вели́чии свети́ла, яви́стеся,/ озаря́юще всю подсо́лнечную/ Богода́нною вам благода́тию чуде́с,/ и просвети́сте моли́твами свои́ми ве́рных сердца́,/ ва́шу па́мять чту́щих честна́го пренесе́ния./ И Влады́ку Христа́ всех Творца́ мо́лите/ стране́ на́шей на враги́ побе́ду пода́ти,/ я́ко иму́ще дерзнове́ние,/ и нам проси́те ве́лия ми́лости, вопию́щих к вам:/ ра́дуйтеся, побо́рницы по Христо́ве Це́ркви/ и многочестна́я свети́ла, святи́телие сла́внии.

Ин кондак, глас тойже

Я́ко крин, в пусты́ни дави́дски процве́тше, о́тцы святи́и,/ ны́не яви́стеся и к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́стеся,/ иде́же с ли́ки святы́х Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ мо́лите сохрани́тися гра́ду ва́шему от враг ви́димых и неви́димых./ Мы же, свято́е ва́ше обре́тение пра́зднующе, вопие́м:/ ра́дуйтеся, те́плии на́ши засту́пницы.

Тропарь святителю Киприану, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу (память преставления 16 сентября), глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственною благода́тию соверше́н/ и благи́ми нра́вы укра́шен,/ Ду́хом Святы́м просвеще́н,/ соверши́в святы́ню в стра́се Бо́жии,/ сподо́блен бысть благода́ти Боже́ственнаго Ду́ха,/ пасы́й Це́рковь Бо́жию Ру́сский митропо́лиии,/ посто́м вся побора́я, волне́ние претерпе́,/ гоне́ние премену́в, свята́го Петра́ митрополи́та всегда́ себе́ в по́мощь призыва́я,/ и сего́ помо́щника име́я,/ и того́ стопа́м после́дуя./ Служи́тель благоприя́тный,/ за́поведи Бо́жия соблюда́я,/ Ду́хом Бо́жиим наставля́емь,/ просвеща́я ве́рныя лю́ди уче́нием слове́с твои́х,/ поще́нием украси́ житие́ свое́,/ яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и па́че всех Христа́ возлюби́./ Того́ ра́ди и архиере́йским седа́лищем почте́н,/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, от Се́рбския земли́ происше́д,/ и по вся концы́ Ру́сския земли́ доброде́телию просия́в,/ свети́ло яви́ся ми́рови,/ и преста́вися ко Го́споду от сея́ жи́зни в ве́чный поко́й,/ вели́кий архиере́ю Бо́жий, Киприа́не митрополи́те,/ учи́телю и наста́вниче Ру́сския земли́,/ всегда́ предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́ Го́спода приле́жно об архиере́ех и о всех христиа́нех,/ да спасе́т тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Необори́м столп Правосла́вия,/ ве́ре Христо́ве утвержде́ние,/ це́рквам украси́тель, прему́дрый учи́тель,/ се́рбское воспита́ние, ру́сское процвете́ние,/ Госпо́днею любо́вию распаля́емь,/ Ду́ху Пресвято́му дом яви́ся/ и ду́шу, я́ко же́ртву непоро́чну, Го́сподеви принесе́,/ досточу́дне и всече́стне Киприа́не, святи́телю Христо́в,/ сего́ ра́ди всели́ся в широту́ ра́йскую,/ предстоя́ Христу́ в ли́це святы́х,/ Ему́же моли́ся и спаса́й град и лю́ди от пога́ных нахожде́ния,/ я́ко да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Киприа́не, учи́телю прему́дрый.

Тропарь святителю Фотию, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу (память преставления 2 июля), глас 4

Слове́с Ева́нгельских послу́шателю/ и Боже́ственных уче́ний рачи́телю,/ прему́дрый наказа́телю,/ всегда́ стра́ху Госпо́дню поуча́яйся,/ в моли́твах к Бо́гу простира́яйся,/ загради́телю усте́н кривоглаго́лющим сло́во Пра́выя ве́ры,/ я́ко апо́столом соприча́стниче,/ ве́ре Христо́вой утверди́телю,/ проро́чески веща́телю, святи́телю Фо́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Тро́ице сосу́д яви́ся честны́й твои́м житие́м,/ святи́телю Фо́тие, всегда́ зря́щий Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже предстои́ши, моли́ся непреста́нно о всех нас.

Тропарь святителю Ионе, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу (память преставления 31 марта), глас 4

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже, ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я,/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упас, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя:/ помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всечестны́й.

Тропарь святителю Филиппу Первому, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу (память преставления 5 апреля), глас 3

Чу́до яви́ся, извеще́нием и де́лы возсия́в,/ Ду́ха Свята́го произбра́нием святи́тельства па́ству прии́м,/ открове́нием Бо́жиим це́рковь разобра́/ и велича́йшую воздви́же,/ всече́стне Фили́ппе, святи́телю вели́кий,/ мир гра́ду да́руй на́шему Москве́/ и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

В успе́нии твое́м обрето́ша на телеси́ твое́м сокро́вище некра́домое:/ два креста́ и тягча́йшая желе́за, е́же есть вери́ги,/ посто́м и моли́твами Бо́гу угоди́л еси́, святи́телю Фили́ппе,/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́телие вели́ции Киприа́не, Фо́тие, Ио́но и Фили́ппе,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Ферапонту Монзенскому, Галичскому, глас 8

Любо́вию Христо́вою, Богому́дре, просвети́вся и доброде́тельми,/ сожи́тельствовал еси́ Васи́лию блаже́нному,/ и, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дев,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в не́йже вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни сей вре́менней,/ плоть умерщвля́я Твою́ в пе́ниих, и во бде́ниих, и в поще́ниих./ Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя,/ но помина́й у́бо нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́,/ преподо́бне о́тче Ферапо́нте,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Возложи́в себе́ Бо́гу от ю́ности, преподо́бне,/ Того́ па́че всех возлюби́в,/ и Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ тле́нная и кра́сная ми́ра нивочто́же вмени́в, в пусты́ню всели́вся,/ в не́йже до́бре подвиза́лся еси́ проти́ву неви́димых враго́в ко́зней/ и, я́ко светоза́рное со́лнце в конца́х Га́лическия земли́ возсия́л еси́,/ отону́дуже* веселя́ся прише́л еси́ к Небе́сным оби́телем./ И ны́не со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ферапо́нте отче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ферапо́нте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

28/10 Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского (IX). Святителя Игнатия, епископа Ростовского (1288). Святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси (1489). Антиохийской, Никейской (304) и Чухломской (Галичской) (1350) икон Божией Матери. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Тропарь преподобному Никите Исповеднику, епископу Халкидонскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 8

Све́тлостию дел твои́х просия́л еси́, преподо́бне,/ апо́стольскаго престо́ла насле́дник был еси́, Ники́то,/ и я́ко со́лнце облиста́л еси́ твое́й па́стве, о́тче,/ вся Боже́ственных уче́ний испо́лнь./ Те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, Халкидо́ну удобре́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ники́то,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Игнатию, епископу Ростовскому, глас 4

Благове́рия просве́щся уче́нии,/ святи́тельства прие́м па́ству,/ и апо́столом насле́дник быв,/ тем прия́л еси́ от Бо́га дар чуде́с,/ святи́телю о́тче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Яви́ся днесь пресве́тлая па́мять твоя́,/ святи́телю преблаже́нне Игна́тие,/ в ми́ре све́тло сия́ющи и явля́ющи всем Боже́ственное сия́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Игна́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Геронтию, митрополиту Московскому и всея Руси, глас 6

Днесь душа́ вся́ка весели́тся/ на па́мять успе́ния святи́теля Христо́ва Геро́нтия,/ прему́дрости ревни́теля/ и кро́тости учи́теля,/ смире́нию наказа́теля,/ уче́нием Боже́ственных слове́с ве́рный наслади́вшаго./ Ру́сскаго митрополи́та похва́лим,/ святи́тельства па́ству прии́мшаго,/ украси́вшаго Це́рковь Христо́ву./ Тем и Христо́с ви́дя твое́ благопроизволе́ние,/ причте́ тя в лик пра́ведных,/ святи́телю Геро́нтие,/ моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу/ непреста́нно о всех нас.

Кондак, глас 2

Бо́жиим Ду́хом и́ночество вожделе́/ и восприя́ Ду́ха Свята́го благода́тию,/ и святи́тельства са́на сподо́бился еси́,/ содержа́ще престо́л Ру́сския Митропо́лии,/ и бысть па́стырь и учи́тель от ро́да ру́сскаго,/ пасы́й ста́до Христо́во слове́сных ове́ц,/ и обре́те благода́ть от Го́спода, Геро́нтие святи́телю,/ Ему́же всегда́ о нас непреста́нно моли́ся,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Геро́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Никейская, глас 4

Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за,/ иму́щи Небе́снаго Хле́ба, Христа́,/ от Него́же всяк яды́й не умира́ет,/ я́коже рече́ вся́ческих,/ Богоро́дице, Пита́тель.

Кондак, глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

29/11 Преподобномученицы Феодосии девы, Цареградской (730). Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494). Память Первого Вселенского Собора (325). Икон Божией Матери, именуемых: «Споручница грешных», «Недремлющее Око», Мателикийская (991), Цесарская-Боровская (XII).

Тропарь преподобномученице Феодосии деве, Цареградской, глас 4

Доброде́тель благоприя́тно, му́ченице, пости́гла еси́,/ Христо́во прия́телище бы́вши чи́стое,/ и Свята́го Ду́ха дом возлю́блен;/ отню́дуже посрами́ла еси́ врага́, борю́щего род челове́ческий,/ до́бре страда́вшая,/ и посе́кла еси́ Копрони́ма, Феодо́сие, мече́м ве́ры,/ и к Черто́гу Небе́сному преста́вилася еси́, ра́дующися./ Тебе́ ве́рою чту́щим/ при́сно проси́ ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2

Труда́ми живо́т нетру́дный дости́гла еси́,/ кро́вию же Копрони́ма удави́ла еси́, му́ченице,/ скве́рнаго врага́ Христо́вы Це́ркве, всеблаже́нная Феодо́сие,/ и с Вы́шними ра́дующися во́инствы,/ чту́щих па́мять твою́ покрыва́ющи.

Ин кондак, глас 4

Боже́ственная па́мять твоя́, Феодо́сие,/ днесь возсия́вши,/ яви́ся ми́рови я́ко со́лнце,/ сказу́ющи житие́ твое́./ Ты бо воздержа́нием плотска́я двиза́ния разо́рши/ и страда́ния кро́вию уневе́стилася еси́ Христо́ви./ Те́мже хваля́щия тя изба́ви от вся́ких зол,/ да зове́м ти:/ ра́дуйся, ма́ти преподо́бная.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я Феодо́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Устюжскому, глас 5

Нагото́ю теле́сною и терпе́нием/ обнажи́л еси́ вра́жия кова́рствия,/ облича́я неподо́бное его́ дея́ние,/ зе́льне стражда́ со́лнечный вар/ и ну́ждныя вели́кия сту́дени мра́за/ и огня́ не чул еси́,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́емь,/ Иоа́нне прему́дре,/ моли́ о ве́рою творя́щих па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,/ изба́витися от бед и паде́ния избежа́ти.

Кондак, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости, теле́сное яде́ние тща́тельно оста́вил еси́,/ нестяжа́нием су́етнаго мира, возлюби́л еси́ а́нгельское житие́,/ преходя́ сконча́вся, Иоа́нне блаже́нне;/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 1

Иоа́нне прему́дре,/ земны́я сла́вы не возлюби́в,/ того́ ра́ди я́ко неи́стовся* творя́,/ жела́я Ца́рство Небе́сное насле́довати,/ ударе́ния и укоре́ния прие́мля,/ наготу́ и зной терпя́,/ тем ны́не со а́нгелы лику́еши,/ моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Споручница грешных», глас 4

Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние/ и страх отча́яния исчеза́ет,/ гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние/ и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло:/ днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку/ и от пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́ля:/ Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну,/ Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну./ Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще:/ Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице,/ умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех,/ да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша/ и све́тлый две́ри ра́йския отве́рзет нам,/ Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Ин тропарь, глас 3

Тебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему и Спору́чнице гре́шных,/ недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице,/ припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти:/ спаса́й нас от бед, Влады́чице,/ и Ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Кондак, глас 1

Честно́е Жили́ще бы́вши/ неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго/ вы́ше сло́ва и па́че ума́,/ и гре́шным еси́ Спору́чница,/ подава́еши благода́ть и исцеле́ния,/ я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго, моли́ Сы́на Твоего́,/ получи́ти нам ми́лость в день су́дный.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь святым отцам Первого Вселенского собора, глас 8

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый,/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый;/ Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас тойже

Апо́стол пропове́дание и оте́ц догма́ты/ Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины,/ истка́ну от е́же свы́ше богосло́вия,/ исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

30/12 Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской (383). Обретение мощей святителя Филиппа Второго, митрополита Московского и всея Руси (1646).

Тропарь преподобному Исаакию Исповеднику, игумену обители Далматской, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Кондак, глас тойже

Я́ко уго́дник Бо́жий ве́рный,/ по Христо́ве Це́ркви ре́вностию разже́гся,/ бразды́ Уа́лентовы удержа́в,/ проро́чески тому́ о затворе́нии це́ркви, па́губную смерть предре́кл еси́, преподо́бне./ Те́мже при́сно моли́ о нас, чту́щих тя, Исаа́кие преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Исаа́кие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Филиппу Второму, митрополиту Московскому и всея Руси, глас 5

Ра́достный возсия́ день све́тлаго торжества́:/ днесь церко́вная расширя́ются не́дра,/ прие́млюще духо́вных даро́в неоскуде́емо боготво́рное сокро́вище,/ струю́ благода́тей неисчерпа́емую,/ исто́чника чудеса́м оби́льна,/ чудотвори́выя и свяще́нныя мо́щи твоя́,/ святи́телю Фили́ппе./ Те́мже моли́ просла́вившаго тя Дарода́теля Христа́ Бо́га/ о воспева́ющих тя/ и кла́няющихся свяще́нным моще́м твои́м.

Кондак, глас 3

Я́ко со́лнце, днесь от земны́х недр возсия́ша/ честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю./ Зе́млю же и во́здух ше́ствием твои́м освети́л еси́/ и всех ве́рных чуде́с богозна́меньми облиста́л еси́,/ чудотво́рец преди́вен и моли́твенник к Бо́гу о ми́ре изя́щен яви́ся./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ спаса́й нас те́плым свои́м предста́тельством,/ я́ко учени́к Бо́жия благода́ти.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фили́ппе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

31/13 Мученика Ермия (II). Апостола от 70-ти Ерма (I). Иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» (1049).

Тропарь мученику Ермию, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 6

И́же по Хри́сте усе́рдно подвиза́вся,/ в седи́нах до́блих му́жество стяжа́л еси́, му́чениче Ерми́е,/ беззако́нных злоумышле́ние попра́в Христо́вою си́лою,/ от чаро́вных напое́ний невреди́м пребы́сть, зовы́й:/ Бог есть со мно́ю, и никго́же на мя.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Ерми́е,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь апостолу Ерму, глас 3

Апо́столе святы́й Ерми́е,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Я́ко звезда́, возсия́л еси вселенне́й,/ све́том просия́в со́лнца, блаже́нне,/ всесве́тлаго Па́вла,/ ми́ра просве́щшаго концы́,/ сего́ ра́ди тя чтим, Ерми́е.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Ерми́е,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Нерушимая Стена», глас 4

Я́ко неруши́мую сте́ну/ и всемо́щный покро́в/ стяжа́хом Тя, раби́ Твои́, Влады́чице Богоро́дице,/ мрак грехо́в и скорбе́й отгоня́ющую./ Те́мже вопие́м Ти: мир ми́рови да́руй/ и душа́м на́шим свет и спасе́ние.

Месяц июнь

1/14 Мученика Иустина Философа (166). Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437). Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах почивающего (XI).

Тропарь мученику Иустину Философу, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 2

Прему́дростию Боже́ственных твои́х слове́с,/ Иусти́не,/ Це́рковь Бо́жия вся украси́вшися,/ жития́ твоего́ све́тлостию мир освеща́ет,/ излия́ния же ра́ди кро́ве вене́ц прие́м,/ и со а́нгелы предстоя́ Христу́/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иусти́не,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Дионисию, игумену Глушицкому, глас 1

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распаля́емь,/ Диони́сие преподо́бне,/ вся я́же в ми́ре кра́сная возненави́дев,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ и сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́лся еси́,/ со зверьми́ живы́й, весь Христо́ви./ Отону́дуже и Всеви́дящее Око, твоя́ труды́ ви́дев,/ да́ром чуде́с и по преставле́нии обогати́л тя есть./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ непреста́нно о всех нас,/ честну́ю па́мять твою́ при́сно/ в пе́снех почита́ющих.

Кондак, глас 8

Все твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в,/ Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал е́си, в пусты́ню всели́вся,/ и та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́ просла́ви и да́ром чуде́с обогати́./ Те́мже вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Диони́сие преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Диони́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному, в Ближних пещерах почивающему, глас 5

Богоно́снаго Анто́ния ревну́я смиренному́дрию,/ а́ки не́киим врачевство́м, зе́лием сне́дным/ исцеля́л еси́ боля́щия, преподо́бне Агапи́те,/ тем и врача́ неве́рна уве́рив,/ наста́вил еси́ на путь спасе́ния./ Уврачу́й и на́ша боле́зни/ и моли́ся Го́сподеви о воспева́ющих тя.

Кондак, глас 6

Врач сый изря́ден, чу́дне,/ явля́я несумне́нную твою́ ве́ру,/ облича́я же армени́ново неве́рие/ и приводя́ его́ к благоче́стию,/ себе́, близ сме́рти бы́вшу,/ испроси́л еси́ от Бо́га продолже́ние живота́/ и, сим чу́дом того́ уве́рив,/ приве́л еси́ Христо́ви,/ Ему́же в весе́лии предстоя́,/ моли́ся о нас, преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Агапи́те,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

2/15 Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского (828). Великомученика Иоанна Нового, Сочавского (1330–1340). Обретение мощей праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской (1819). Священномученика Еразма Охридского (IV). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Тропарь святителю Никифору Исповеднику, патриарху Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Ин тропарь, глас тойже

Иже перворо́днаго Ца́рства оте́ц,/ правове́рныя слу́жбы и́стинный па́стырь бысть, преподо́бне,/ Царя́ гра́да, Це́ркви всех ма́тере яви́ся свети́льник, Ники́форе,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Побе́ды вене́ц с небесе́, о Ники́форе пресла́вне, я́ко прие́м от Бо́га,/ спаса́й ве́рою почита́ющия тя,/ я́ко священнонача́льника Христо́ва и учи́теля.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ники́форе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь великомученику Иоанну Новому, Сочавскому, глас 4

Житие́ на земли́ до́бре окормля́я, страда́льче,/ ми́лостынями, и ча́стыми моли́твами, и слеза́ми,/ па́ки же ко страда́нию му́жески устреми́вся,/ пе́рсское обличи́л еси́ нече́стие./ Те́мже Це́ркве был еси́ утвержде́ние/ и христиа́н похвале́,/ Иоа́нне приснопа́мятне.

Кондак, глас тойже

Морску́ю пла́вая пучи́ну ку́плею,/ от восто́ка тща́лся еси́ к се́веру,/ но Бо́гу призва́вшу тя,/ я́коже Матфе́й мы́тницу, ты же ку́плю оста́вль/ и Тому́ после́довал еси́ кро́вию муче́ния,/ вре́менными искупи́в непроходи́мая,/ и вене́ц прия́л еси́ непобеди́мый.

Величание

Величаем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иоа́нне,/ и чтим честна́я страдания твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь праведной Иулиании, княгине Вяземской, Новоторжской, глас 2

Благоче́стно в зако́не пожи́вши/ и благи́ми де́лы украси́вшися,/ я́ко кре́пкий адама́нт*, яви́ся,/ целому́дренная свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е,/ тле́нную сла́ву и добро́тство теле́сное презре́вши,/ злоко́зненнаго врага́ победи́ла еси́,/ целому́дрия ра́ди му́ченическую сме́рть прия́ла еси́./ Сего́ ра́ди от Христа́ Бо́га нетле́нным и ве́чным венце́м венча́вшися,/ ны́не с ли́ки му́ченик лику́еши/ и нам ве́лия чудеса́, приходя́щим ко гро́бу твоему́,/ оби́льно источа́еши./ Те́мже ти вопие́м:/ моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас,/ ве́рою и любо́вию страда́ния твоя́ почита́ющих.

Кондак, глас тойже

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и Иулиани́ю Богому́друю,/да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим/ грехо́в оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная княги́не Иулиани́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь священномученику Еразму Охридскому, глас 4

Преподо́бно житие́ твое́ проше́д, му́дре,/ све́тлым украси́лся еси́ хито́ном свяще́нства./ Пролива́я же кровь му́ченичества, Ера́зме,/ сподо́бился еси́ свы́ше мздов* неле́стных/ и, предстоя́ Тро́ице, мо́лишися о нас, воспева́ющих тя.

Кондак, глас тойже

Во святи́телех благоче́стно пожи́в,/ и муче́ния путь проше́д... (общий священномученику).

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Ера́зме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

3/16 Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы (ок. 270–275). Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву (1606). Сретение в Вологде образа преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского чудотворца (1503). Югской иконы Божией Матери (1615).

Тропарь мученику Лукиллиану и иже с ним, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся... (общий мученикам).

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Лукиллиа́не, Клавди́е, Ипа́тие, Па́вле, Диони́сие и Па́вло де́во,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь благоверному царевичу Димитрию Угличскому и Московскому, глас 3

Днесь вельми́ хва́лится ца́рствующий град Москва́,/ име́я в себе́ пра́ведныя твоя́ мо́щи,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ я́ко цве́ти благоуха́ннии,/ пребыва́еми во святе́м хра́ме,/ просвеще́ние подаю́т душа́м и те́лом на́шим./ Тем ра́достно тя восхваля́ем,/ и честно́е пренесе́ние моще́й твои́х ве́рно почита́ем, и мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 2

Я́ко благочести́ваго ца́рскаго ко́рене/ Боголюби́вый произы́де плод,/ я́ко а́гня незло́биво,/ непови́нно во младе́нчестве закла́н бысть от властолю́бца,/ вку́пе и от зла́го раба́,/ тем, я́ко златы́ми кри́лы душе́вною чистото́ю/ и младе́нческим незло́бием к Небе́сней высоте́ возлете́л еси́, Дими́трие,/ и ны́не кровь твоя́ от земли́ та́йно вопие́т к Бо́гу,/ я́ко Авеля пра́веднаго,/ и сего́ ра́ди покланя́емся ве́рою твои́х моще́й ра́це,/ из нея́же ре́ки чуде́с излива́еши,/ приходя́щим ти с ве́рою/ и любе́зно целу́ющим многоцеле́бныя твоя́ мо́щи,/ сла́вящим просла́вльша го тя Бо́га,/ Его́же моли́, держа́вный страстоте́рпче Дими́трие,/ правосла́вным сыново́м ру́сским спасти́ся.

Кондак, глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лся еси́ днесь в ца́рствующем гра́де Москве́,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ сия́я пра́ведными свои́ми мощми́./ К ни́мже притека́юще, исцеле́ния дар прие́млем и глаго́лем:/ ра́дуйся, всекра́сне душе́ю,/ благоро́дне Дими́трие,/ я́ко прия́л еси́ от Бо́га ве́лий сей дар/ и вене́ц нетле́нный.

Ин кондак, глас 8

Свети́ло пресве́тлое яви́ся днесь Боже́ственная па́мять твоя́:/ богодарова́нная ти чудеса́, я́ко ре́ки,/ от вся́ких многоразли́чных неду́г подае́ши исцеле́ние с ве́рою призыва́ющим тя,/ созыва́я нас к похвале́нию прославля́ющаго тя Бо́га./ Его́же моли́, страстоте́рпче Дими́трие,/ мир ми́рови дарова́ти,/ от ви́димых и неви́димых враг правосла́вныя лю́ди невреди́мы сохрани́ти, да зове́м ти: ра́дуйся,/ ты бо еси́ утвержде́ние гра́ду на́шему.

Величание

Велича́ем тя,/ благове́рне царе́виче Дими́трие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Димитрию Прилуцкому, Вологодскому чудотворцу, ради сретения его образа в Вологде, глас 4

Возсия́ днесь, я́ко со́лнце,/ пречестны́й о́браз священноле́пнаго твоего́ подо́бия,/ па́че со́лнца луча́ми чуде́с твои́х всех озаря́я,/ тьму бесо́вскую без ве́сти творя́,/ его́же ра́достно срета́ху,/ духо́вный ли́ки соста́вльше,/ непреста́нно вопие́м ти:/ Дими́трие, о́тче наш, моли́ Спа́са всех/ сохрани́ти град твой и страну́ на́шу,/ ста́ду твоему́ спасе́ние подава́я и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Христа́ еди́наго в жи́зни сей во след идти́ возжела́л еси́/ и, Того́ любо́вию земна́я отри́нув, премину́в Небе́сными20,/ с ли́ки Ангел водворя́яся, неотсту́пно предстои́ши Бо́гови,/ тем и ны́не пресвято́му твоему́ о́бразу сре́тения пра́здник ра́достно сотворя́юще,/ от неду́г исцеле́ние прие́млем, благода́рно вопию́ще:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Дими́трие,/ и, чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Югская, глас 4

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се/ всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий дар Боже́ственный, свы́ше благогове́йне восприе́мши,/ прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего/ велича́ет ра́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице,/ да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ве́рою покланя́ющихся/ Его́ Боже́ственному и Твоему́ Пречи́стому о́бразу,/ Де́во Неискусобра́чная.

Кондак, глас 8

Притеце́м, лю́дие, к Де́ве и Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́, Бо́га на́шего,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́юще,/ припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вши страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве страну́ на́шу, и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо, ве́рно зове́м:/ ра́дуйся, Де́во, ми́ру спасе́ние.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

4/17 Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского (ок. 326). Преподобного Мефодия, игумена Пешношского (1392). Праведных Марфы и Марии, сестер праведного Лазаря (I).

Тропарь святителю Митрофану, патриарху Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 2

Ве́ру Христо́ву я́сно ты пропове́дал еси́,/ и сию́ соблюда́я,/ во мно́жество вои́стинну возрасти́л еси́ ве́рное твое́ ста́до./ Те́мже со а́нгелы, Митрофа́не, сра́дуешися,/ Христу́ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 4

От младе́нства яви́лся еси́ че́стен сосу́д,/ святи́тель быв избра́н Бо́гу, Ему́же с весе́лием взыва́л еси́:/ ра́вен еси́, Христе́, Отцу́ и Ду́ху.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Митрофа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Мефодию, игумену Пешношскому, глас 8

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распаля́емь,/ вся я́же в ми́ре кра́сная возненави́дев,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ и сего́ ра́ди в пусты́ню всели́вся,/ в ней оби́тель сотвори́л еси́,/ и собра́в и́ноков мно́жество,/ прия́л еси́ от Бо́га чуде́с дар, о́тче Мефо́дие,/ и был еси́ о Христе́ собесе́дник и спо́стник преподо́бному Се́ргию,/ с ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ правосла́вным Христиа́ном здра́вие и спасе́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ безпло́тныя враги́ сле́зными моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́/ и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы жили́ще,/ Ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ Богому́дре Мефо́дие преподо́бне,/ чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́./ Те́мже исцеля́вши с ве́рою приходя́щих неду́ги,/ утоля́еши ско́рби,/ и мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь праведным Марфе и Марии, сестрам праведного Лазаря, глас 3

Пра́веднаго Ла́заря Боголюби́выя се́стры,/ Ма́рфо и Мари́е пресла́вныя,/ чи́стым се́рдцем Христа́ в житии́ ва́шем возлюби́ли есте́,/ мироно́сиц взе́мше чин,/ и Его́, я́ко Сы́на Бо́жия, безбоя́зненно испове́дали есте́,/ сего́ ра́ди ны́не во оби́телех Отца́ Небе́снаго/ со а́нгелы и все́ми святы́ми сла́вно ца́рствуете./ Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́,/ и нам, гре́шным, в ве́ре и любви́ Христо́вой утверди́тися/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́битися.

5/18 Священномученика Дорофея, епископа Тирского (ок. 362). Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599). Благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского (1233). Блаженного Константина, митр. Киевского и всея России (1159). Преподобного Петра Коришского (ок. 1275). Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского (1150). Обретение мощей святителя Мелетия, епископа Рязанского и Зарайского (1998). Благоверного кн. Олега (в иночестве Иона, в схиме Иоаким) и супруги его, кнг. Евфросинии (в иночестве Евпраксии) Рязанских (1402). Игоревской иконы Божией Матери (1147).

Тропарь священномученику Дорофею, епископу Тирскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Ин тропарь, глас 5

Нищелю́бием обогати́вся/ и ми́лость воздержа́ния источи́в,/ наслажде́ния Ца́рствия Небе́снаго сподо́бися,/ страда́льчески бе́ды прии́м по ста́де свое́м,/ и апо́столом обре́теся ссе́льник,/ о́тче священному́чениче Дорофе́е,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 5

Доброде́тельми сия́я и Боже́ственными уче́нии па́че со́лнца,/ и страда́нии, блаже́нне, облиста́л еси́:/ просвети́л еси́ зе́млю, Дорофе́е, отгна́в мглу многобо́жия и лю́тыя е́реси./ Сего́ ра́ди па́мять твою све́тло пра́зднуем.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Дорофе́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобным Вассиану и Ионе Пертоминским, Соловецким, глас 8

Пре́жде отверже́нием ми́ра,/ я́ко морска́го треволне́ния, избего́сте, отцы́ преподо́бнии,/ по́слежде же изволе́нием Бо́жиим/ в вода́х морски́х кончи́ну блаже́нную прия́сте/ и к неболе́зненному поко́ю преста́вистеся от земли́ ра́дующеся./ Тем и по кончи́не от Христа́ Бо́га просла́вистеся чудесы́ оби́льно,/ те́плии в беда́х ве́рным помо́щницы показа́стеся./ И ны́не на Небесе́х предстоя́ще престо́лу Христо́ву,/ Вассиа́не преблаже́нне и Ио́но пресла́вне,/ моли́теся при́сно о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2

Я́ко сокро́вище бога́тно*,/ ве́рным Боже́ственная благода́ть/ из морски́х недр издаде́ мо́щи ва́ша, отцы́ преблаже́ннии,/ и в ме́сте пу́сте це́лы и невреди́мы обрето́шася пресла́вно,/ и та́ко вас ра́ди ны́не сла́вится Бог,/ Ему́же со дерзнове́нием предстоя́ще ны́не на Небеса́х,/ Вассиа́не и Ио́но досточу́днии,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Вассиа́не и Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь благоверному князю Феодору Ярославину, брату благоверного князя Александра Невского, Новгородскому, глас 8

От благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вая прозя́бл* еси́,/ сконча́вся в ю́ности, ле́та до́лга твои́ми доброде́тельми исполнил еси́,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди Владе́ющему времена́ми мо́лимся,/ да моли́твами твои́ми пода́ст нам долготу́ лет/ и низпосле́т стране́ на́шей ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4

В благоче́стии рожде́нна,/ в стра́се Бо́жии воспи́тана,/ в житии́ целому́дрие стяжа́вшаго,/ по успе́нии же нетле́нием телесе́ просиявшаго,/ благове́рнаго кня́зя Фео́дора во святы́х почита́я,/ смире́нно мо́лимся Тебе́, Всеси́льный Влады́ко,/ да и во ве́ки прославля́еши святы́ми Твои́ми/ стра́ны на́ша росси́йския.

Величание

Велича́ем тя,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь блаженному Константину, митрополиту Киевскому и всея России, глас 4

Апо́столов прее́мниче,/ архиере́ев сопресто́льниче,/ Росси́и всея́ па́стырю и учи́телю,/ всеблаже́нне о́тче Константи́не,/ Влады́це всех моли́ся/ мир па́стве твое́й дарова́ти/ и спасе́ние душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Звезду́ росси́йскую,/ от Ки́ева возсия́вшую/ и Черни́гов блаже́нною кончи́ною свое́ю озари́вшую,/ всеблаже́ннаго святи́теля Константи́на почти́м,/ прося́ще его́ моли́тися Христу́,/ да пода́ст мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Константи́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Петру Коришскому, глас 4

Любо́вию Христо́вою просвеще́н,/ измла́да возлюби́л еси́ мона́шеское житие́ и,/ возненави́дев вся́кое плотско́е наслажде́ние,/ житие́ твое́ испо́лнил еси́ терпе́нием, посто́м и моли́твами,/ просия́л бо еси́ доброде́тельми, я́ко све́тлое свети́ло,/ и ны́не усе́рдно мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га/ сохрани́ти оте́често на́ше и весь крестоно́сный наро́д се́рбский/ и всем дарова́ти ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Вели́чием по́двиг твои́х возсия́л еси́/ и озари́л еси́, Богому́дре, вся концы́ земны́я./ Те́мже, и у́мер, преше́л еси́/ от све́та к Све́ту возсия́вшему./ Мы же ны́не вопие́м ти:/ просвети́ на́ша помышле́ния, Пе́тре, о́тче наш,/ и моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь блаженному Игорю, великому князю Черниговскому и Киевскому, глас 4

Наста́ днесь всечестна́я па́мять страстоте́рпца благове́рнаго кня́зя И́горя,/ созыва́ющая лю́ди в пречестны́й храм Спа́сов,/ иде́же ра́достно соше́дшеся благочести́вых мно́жество/ моли́твенно пра́зднуют святу́ю па́мять твою́,/ и с ве́рою взыва́ют ти:/ моли́ся, свя́те, стране́ Росси́йстей, гра́ду Черни́гову и всем правосла́вным Христиа́ном/ в ми́ре и благоде́нствии спасти́ся.

Кондак, глас 6

Измени́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз смире́нный/ и страда́льчески земно́е житие́ сконча́в,/ ны́не на Небесе́х ра́дуешися,/ усе́рдие моля́ся/ о чту́щих тя, И́горе, страда́льцев похвало́.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й кня́же И́горе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Мелетию, епископу Рязанскому и Зарайскому, глас 5

Це́ркве Христо́вы свети́льниче,/ земли́ Ряза́нстей и Сиби́рстей украше́ние,/ святи́телю Меле́тие,/ Влады́це всех моли́ся,/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3

Днесь Собо́р Ряза́нских и Сиби́рских святы́х предстои́т в Це́ркви,/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ Днесь Це́рковь Небе́сная и земна́я лико́вствует,/ а́нгел и и святи́и ра́дуются,/ ку́пно па́ства с ни́ми весели́тся,/ прославля́я обре́тение моще́й святи́теля Меле́тия,/ нас бо ра́ди мо́лят вси Преве́чнаго Бо́га.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Меле́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Олегу, в иночестве Ионе, в схиме Иоакиму, Рязанскому, глас 5

Весели́ся и ра́дуйся, земле́ ряза́нская/ соверша́ется па́мять благове́рнаго кня́зя Оле́га,/ во свято́й схи́ме Иоаки́мом нарече́ннаго,/ возлюби́вшаго тебя́ па́че души́ своея́,/ о могу́ществе и сла́ве твоея́ тща́вшагося,/ и ны́не, предстоя́ престо́лу Вседержи́теля,/ с супру́жницею свое́ю му́дрою монахи́нею Евпракси́ею,/ умоля́ют беспреста́нно Влады́ку Христа́/ сохрани́ти оте́чество на́ше в ми́ре и благоде́нствии/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Любо́вь ко оте́честву в се́рдце свое́м всегда́ име́я,/ благове́рный кня́же Оле́же,/ попече́ние о ряза́нстей земли́ наипа́че прилага́л еси́,/ с преподо́бным Се́ргием сла́дце бесе́довав,/ ве́чный мир с моско́вским кня́зем святы́м Дими́трием заключи́л еси́/ и бра́ком сы́на своего́ Фео́дора с дще́рию его́ Софи́ею сою́з скрепи́л еси́./ Ты бо ряза́нския земли́ похвала́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем тя́,/ святы́й благове́рный кня́же Оле́же,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

6/19 Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского (IV-V). Преподобного Илариона Нового (845). Святителя Ионы, епископа Великопермского (1470). Преподобного Ионы Климецкого (Клименецкого), Олонецкого (1534). Преподобного Паисия Угличского (1504). Пименовской иконы Божией Матери (принесена в Москву в 1387 г.).

Тропарь преподобным Виссариону, чудотворцу Египетскому и Илариону Новому, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак преподобному Виссариону, глас 2

Вы́шних сил подража́в, преподо́бне,/ о́бразом птиц житие́ пожи́л еси́:/ вре́менная в забы́тии положи́в,/ непреста́нным жела́нием влеко́м к небе́сным добро́там Христа́ Царя́,/ до́ндеже* Того́ дости́гл еси́, Виссарио́не;/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Кондак преподобному Илариону, глас тойже

Огра́ды живоно́сныя твоея́ па́жити па́стырски невреди́мо ста́до соблю́л еси́,/ и яви́лся еси́ высото́ю дел вели́к, но́вый Иларио́не,/ по благоче́стии мно́ги му́ки и ско́рби прие́м./ Тем во всера́достный живо́т всели́лся еси́ Го́рняго Сио́на,/ моли́ за ны, преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии о́тцы Виссарио́не и Иларио́не,/ и чтим святу́ю па́мять вашу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь святителю Ионе, епископу Великопермскому, глас 4

Святи́телю Це́ркви Великопе́рмстей,/ и́стинный храни́телю апо́стольских преда́ний,/ столпе́ непоколеби́мый Правосла́вия,/ благоче́стия учи́телю,/ Ио́но святи́телю блаже́нне,/ Влады́ку всех моли́ мир па́стве твое́й и всей Ру́сстей земли́ дарова́ти/ и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 2

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная... (общий святителю).

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Паисию Угличскому, глас 8

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́,/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в не́йже многотру́дное житие́ яви́л еси́/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́,/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ духо́вному отцу́ твоему́, преподо́бному Мака́рию, подража́тель быв,/ гра́да У́глича дости́гл еси́,/ и близ того́ при вода́х в пусты́ню, а́нгелом показа́нную, всели́лся еси́,/ и оби́тель прекра́сну Ма́тери Бо́жией воздви́гл еси́,/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́,/ и́мже и наста́вник ко спасе́нию быв,/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Паи́сие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко ко́пие и́мый,/ кре́пко ссекл еси́ бесо́вское ополче́ние,/ Паи́сие о́тче наш,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 8

Укра́шен доброде́тельми, преподо́бне Паи́сие Богодухнове́нне,/ Це́ркве Христо́вы красота́ был еси́,/ по́двигами бо и́ноческими украси́ ю, блаже́нне./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ся ко Го́споду свободи́ти нас от вся́кия бра́ни бори́теля, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче преблаже́нне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Паи́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Ионе Климецкому, Олонецкому, глас 4

Ангельскому житию́ поревнова́в, блаже́нне Ио́но,/ оста́вил еси́ оте́чество твое́, вели́кий Но́вград,/ и, прише́д в преде́лы Олоне́цкия/ и в пусты́ню всели́вся,/ в труде́х, моли́твах и слеза́х подвиза́лся еси́,/ и, я́ко му́дрый купе́ц, Ца́рствие Небе́сное насле́довал еси́./ Те́мже любо́вию вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Христо́вым стопа́м после́дователь быв, блаже́нне Ио́но,/ ра́дуйся, всели́лся еси́ в пусты́ню,/ Вы́шняго Про́мыслом наставля́ем,/ и, не убоя́вся вра́жиих прираже́ний,/ я́коже столп непоколеби́м,/ угото́вил еси́ себе́ в жили́ще Ду́ху Пресвято́му;/ мы же, па́мять твою́ соверша́юще, вопие́м ра́достно:/ ра́дуйся, я́ко озаря́еши нас чудесы́ твои́ми,/ ра́дуйся, я́ко оста́вил еси́ вре́менная ра́ди бу́дущих благ,/ ра́дуйся, я́ко возставля́еши лени́вых ко спасе́нию./ Моли́ у́бо Христа́ Бо́га, о́тче преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша в день су́дный.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

7/20 Мученика Феодота Анкирского (303).

Тропарь священномученику Феодоту Анкирскому, глас 4

И нра́вом прича́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас 4

Во святи́телех благоче́стно пожи́в... (общий священномученику).

Величание

Велича́ем тя, священному́чениче Феодо́те, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

8/21 Великомученика Феодора Стратилата (319). Святителя Феодора, епископа Суздальского (1023). Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII). Ярославской (XIII) и Урюпинской (1821) икон Божией Матери.

Тропарь великомученику Феодору Стратилату, глас 4

Воинствосло́вием и́стинным, страстоте́рпче,/ Небе́снаго Царя́ воево́да предо́брый был еси́, Фео́доре:/ ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́ му́дренно,/ и победи́л еси́ де́монов полки́,/ и победоно́сный яви́лся еси́ страда́лец./ Те́мже тя ве́рою при́сно ублажа́ем.

Кондак, глас 2

Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся,/ и глаго́л Бо́жий, а́ки копие́, в ру́ку взем, врага́ победи́л еси́,/ му́чеников преве́лий Фео́доре,/ с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Фео́доре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю Феодору, епископу Суздальскому, глас 8

В моли́твах бдя*, се́рдцем же о ста́де твое́м вы́ну* боле́знуя,/ уче́нием свои́м всех просвети́л еси́, Фео́доре прему́дре./ Те́мже Христа́ Бо́га моли́,/ в день па́мяти твоея́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

В моли́тве бдя, Го́рняя жела́я,/до́льняя* возненави́дел еси́,/ и, се́рдцем боле́знуя, вы́ну о ста́де свое́м пече́шися,/ уче́нием бо свои́м всех просвети́л еси́,/ Фео́доре прему́дре, Христа́ Бо́га моли́ в па́мяти твое́й/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3

Яко ве́лие со́лнце,/ возсия́ пресла́вная па́мять твоя́, прему́дре Фео́доре,/ в не́йже подава́еши в бедах су́щим спасе́ние,/ притека́ющим к тебе́ усе́рдно,/ благода́тию, е́юже облагодати́ тя Христо́с/ в жи́зни несконча́емой.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверным князьям Василию и Константину Ярославским, глас 2

Ва́ше оте́чество хва́лится обагре́нием крове́й ва́ших,/ Це́рковь же Бо́жия ра́дуется,/ прие́мши телеса́ ва́ша,/ лю́дие, пе́сненный лик соста́вльше,/ духо́вною цевни́цею* вопию́т:/ лику́й, Васи́лие, ра́дуйся, Константи́не,/ Яросла́влю сла́ва и всей Росси́и ра́досте.

Ин тропарь, глас 8

Возвы́сившеся на доброде́тель, к жела́нию кра́йнему,/ и достиго́сте к Небе́сней высоте́,/ благове́рнии вели́ции кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ и безстра́стным житие́м украси́сте ду́ши своя́,/ поще́нием же изря́дно победи́сте бесо́вския полки́/ и восприя́сте чи́стую со́весть,/ в моли́твах, я́ко безпло́тнии, пребы́сте,/ возсия́сте в ми́ре, а́ки со́лнце, пресла́внии,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак на преставление, глас 8

Я́ко цве́ти честни́и разли́чнии,/ в ра́йстей пе́щи процве́тше невеще́ственно,/ оте́честву своему́ сла́ву ве́лию/ и сро́дникам похвалу́ и честь я́вльше,/ всеи́стиннии побе́дницы, вели́кий Васи́лие и сла́вный Константи́не,/ но у́бо не преста́йте моля́щеся о гра́де на́шем и о всех рабе́х свои́х,/ изба́вити их от напа́стей, и бед, и всех лю́тых обхожде́ний, вопию́щих вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.

Кондак на обретение мощей, глас 4

Днесь Це́рковь расширя́ет не́дра своя́/ и прие́млет многоцеле́бныя мо́щи ва́ша,/ добропобе́днии страда́льцы,/ Васи́лие сла́вне и Константи́не Богому́дре,/ и, я́ко шипо́к* благово́нный, напоя́ется пречу́дными арома́ты,/ бога́тными* чудодея́нии от неистощи́мых сокро́вищ,/ от пресла́вных моще́й ва́ших,/ и ра́достно чад свои́х созыва́ет вопи́ти, лю́дие:/ ра́дуйся, дво́ице пречу́дная, оте́честву своему́ стено́ необори́мая.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы Христо́вы, благове́рнии кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Урюпинская, глас 3

Яви́лася еси́ на дре́ве в Донско́й земли́,/ благода́тная Твоя́ ико́на, Богоро́дице,/ больны́я исцеля́ти, заблу́ждшия обраща́ти;/ те́мже уми́льно мо́лимся Тебе́:/ изба́ви град наш от вся́каго зла/ и спаси́ лю́ди, к Тебе́ притека́ющия.

Кондак, глас 5

Всеблага́я Чи́стая Богоро́дице,/ к Тебе́ прибега́ем, ве́рнии,/ Тобо́ю бо позна́хом ми́лость Бо́жию,/ чу́дную ико́ну Твою́,/ от нея́же вси здра́вие и спасе́ние прие́млем.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

9/22 Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (444). Преподобного Кирилла, игумена Белоезерского (1427). Преподобного Александра, игумена Куштского (1439).

Тропарь святителю Кириллу, архиепископу Александрийскому, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю... (общий исповеднику).

Кондак, глас 6

Бе́здну нам уче́ний Богосло́вия источи́л еси́/ я́ве, от исто́чник Спа́совых,/ е́реси погружа́ющую, блаже́нне Кири́лле,/ и ста́до невреди́мо от треволне́ний спаса́ющую:/ страна́м бо всем наста́вник, преподо́бне,/ я́ко Боже́ственная явля́я.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Кири́лле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Кириллу, игумену Белоезерскому, глас 1

Я́ко крин в пусты́ни дави́дски процве́л еси́, о́тче Кири́лле,/ злостра́стия те́рние искореня́я,/ и собра́л еси́ в ней учени́к мно́жество,/ стра́хом Бо́жиим и уче́нием твои́м наставля́емых,/ и́хже и до конца́, я́ко чадолюби́вый оте́ц,/ не оста́вил еси́, посеща́я, да вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Я́ко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ к вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́лся еси́,/ и та́мо со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице предстоя́,/ моли́ от враг сохрани́тися ста́ду твоему́,/ я́ко да свято́е твое́ успе́ние пра́зднующе, вопие́м:/ ра́дуйся, преблаже́нне Кири́лле, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Кири́лле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Александру, игумену Куштскому, глас 4

И́же плотски́м дебе́льством Бо́гови рабо́тати изво́ли,/ в пусты́ню всели́вся,/ в не́йже мно́гими по́ты и труды́/ безтеле́снаго равноа́нгельнаго пребыва́ния возмо́же дости́гнути,/ та́кже от Бо́га узре́н быв,/ сподо́бися вели́ких чуде́с в жи́зни и по преставле́нии,/ на нечи́стыя ду́хи си́лу восприи́м,/ изго́ниши от приходя́щих к тебе́ с ве́рою,/ те́мже, о́тче Алекса́ндре,/ за вся ны моли́,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8

Во плоти́, я́ко а́нгел, на земли́ подвиза́ся,/жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся/ и, со зверьми́ живы́й, весь Христо́ви быв,/ Тому́ невозвра́тно ше́ствовал еси́, ведо́м к Небеси́,/ после́дуя Боже́ственным стезя́м, о́тче блаже́нне Алекса́ндре,/ я́ко чу́ден, чудеса́ источа́еши/ и отгоня́еши неду́ги к тебе приходя́щих с ве́рою,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ помина́й нас, чту́щих честну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас тойже

И́же земна́я оста́вль,/ в пусты́ню всели́вся,/ Христо́вым стопа́м после́довал еси́, те́пле,/ и Того́, сла́вне, на ра́мо свое́ честны́й крест взем,/ умертви́л еси́ пло́ти взыгра́ния/ труды́ по́стническими и жела́нием духо́вным, всеблаже́нне,/ те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, Алекса́ндре, пусты́нный жи́телю.

Ин кондак, глас 6

Пусты́нный жи́телю,/ опусте́вшая ны от благотво́рных помышле́ний вра́жиими прило́гами*,/ презе́льным* твои́м к Бо́гу моле́нием сердца́ на́ша очи́сти,/ я́ко да благода́рственно вопие́м ти:/ ра́дуйся, я́ко земны́м пустынножи́тельствием, Алекса́ндре,/ доше́д Небе́снаго Ца́рствия.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Алекса́ндре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

10/23 Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского (1609). Святителя Иоанна, митрополита Тобольского (1715). Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII-XIV). Святителя Павла, митрополита Тобольского (1770). Собор Сибирских святых. Собор Рязанских святых.

Тропарь святителю Василию, епископу Рязанскому, глас 4

Пе́рвее в Му́роме святи́тельством почте́н был еси́,/ из него́же непра́ведно изгоня́емь,/ на ма́нтию, я́ко на ле́гкий кора́бль, взоше́л еси́,/ на не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тен,/ по вода́м ше́ствие творя́,/ промышле́нием Вы́шняго и заступле́нием Богома́тере управля́емь,/ богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и в нем, архиере́йства престо́л восприи́м,/ богода́нную па́ству ряза́нскую до́бре упа́сл еси́,/ святи́телю о́тче наш Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Я́ко многосве́тлая звезда́, от гра́да Му́рома возсия́л еси́,/ святи́телю Васи́лие,/ по вода́м же доше́д до гра́да Ряза́ни,/ Це́рковь Бо́жию до́бре упа́сл еси́,/ просвеща́я лю́ди уче́нием и житие́м твои́м./ Помина́й и ны́не ча́да твоя́, мо́лим тя,/ наста́вниче наш до́брый,/ и за ны Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́ся,/ да благода́рною душе́ю зове́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому, глас 8

Наста́вниче благоче́стия,/ сиротству́ющих пита́телю,/ скорбя́щих уте́шителю, неду́гующих врачу́ безме́здный,/ душе́ю стра́ждущим ско́рый помо́щниче,/ те́плый моли́твенниче ко Го́споду,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Яви́лся еси́ во тьме неве́дения пребыва́ющим просвети́тель,/ вдов и сиро́т уте́шитель,/ ди́вный врач немощству́ющих,/ младе́нцев и отроко́в наста́вник,/ роди́телем же пресве́тлое ра́дование,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га, пода́ти стране́ на́шей в ве́ре утвержде́ние,/ во́инам на враги́ побе́ду и одоле́ние,/ лю́дем же свои́м ве́лию ми́лость.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Силуану, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 3

Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником удобре́ние, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,/ да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребывая́ поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих уче́нием твои́м, в та́яжде* доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви./ Ему́же в весе́лии днесь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Силуа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Собору Сибирских святых, глас 3

Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Росси́и украше́ние,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4

Це́ркве Христо́вы свети́льницы,/ всея́ Росси́и украше́ние,/ страны́ Сиби́рския просвети́телие,/ от тьмы дре́вняго неве́рия и пре́лести и́дольския лю́ди изба́вльшии,/ наста́вницы благоче́стия, святи́телие Христо́вы:/ Дими́трие, Инноке́нтие, Иоа́нне,/ Софро́ние, Па́вле, Меле́тие/ и апо́столе Инноке́нтие/ с пра́ведным Васи́лием страстоте́рпцем и Симео́ном Верхоту́рским,/ престо́лу Го́спода Вседержи́теля предстоя́ще,/ Влады́ку всех моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3

Днесь Собо́р Сиби́рских святы́х предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ а́нгел и со архиере́и славосло́вят,/ апо́столи же с му́чениками ликовству́ют,/ святи́и вси Це́ркве Христо́вы ра́дуются/ и па́ства Сиби́рская весели́тся:/ вси бо ку́пно мо́лят Преве́чнаго Бо́га.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и вси, в земли́ Сиби́рстей просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Собору Рязанских святых, глас 8

Святи́и вси в земли́ Ряза́нстей и Му́ромстей просия́вшии,/ при́снии на́ши моли́твенницы и засту́пницы,/ моли́те Влады́ку Христа́ Бо́га на́шего/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас тойже

Я́ко многосве́тлыя зве́зды, от гра́да Ряза́ни возсия́вшии,/ уго́дницы Христо́вы, Правосла́вия охрани́тели/ и благоче́стия учи́тели,/ при́сные на́ши засту́пницы мо́лим вас,/ за ны Христу Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́теся,/да благода́рною душе́ю зове́м:/ ра́дуйтеся, святи́и вси, в земли́ Ряза́нстей просия́вшии.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и вси, в земли́ Ряза́нстей просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Павлу, митрополиту Тобольскому, глас 3

Просла́вим, ве́рнии, благоче́стие возлюби́вшаго/ и от ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́мшаго,/ ре́вностнаго святи́теля Це́ркве Росси́йския,/ в Богоспаса́емом гра́де Тобо́льске подвиза́вшагося./ Ты же, Богому́дре о́тче Па́вле,/ те́лом у́бо в нетле́нии почива́я,/ ду́хом же Престо́лу Бо́жию предстоя́,/ моли́ спасти́ся всем нам.

Кондак, глас 8

Звезду́ церко́вную, от Ки́ево-Пече́рския ла́вры возсия́вшую,/ и чрез Но́вград в Сиби́рскую страну́ дости́гшую,/ иде́же ре́вностно служе́нием свои́м сия́ющую,/ святи́теля почти́м,/ Тобо́льския митропо́лии столе́тие венча́вшаго:/ ра́дуйся, о́тче Па́вле, всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Па́вле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

11/24 Апостолов Варфоломея и Варнавы (I). Преподобного Варнавы Ветлужского (1445). Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского (1572). Икон Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X) и Абульской (692).

Тропарь апостолам Варфоломею и Варнаве, глас 3

Апо́столи святи́и,/ Варфоломе́е и Варна́во,/ моли́те Ми́лостивого Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Язы́к огнедохнове́н в си́ле Ду́ха прие́мше,/ во пло́ти прише́дшее Сло́во пропове́даете всю́ду,/ Его́же ра́ди ов* во главу́ усече́н,/ ов же ка́мением побие́н,/ и есте́ апо́стольскому ли́ку украше́ние,/ Варфоломе́е и Варна́во,/ те́мже па́мять ва́шу почита́ем и про́сим:/ моли́те Христа́ Бо́га пода́ти нам грехо́в оставле́ние.

Кондак апостолу Варфоломею, глас 4

Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней,/ уче́ний сия́ньми и чуде́с стра́шных, световодя́ почита́ющия тя,/ Варфоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Кондак апостолу Варнаве, глас 3

Госпо́день был еси́ всеи́стинный служи́тель,/ апо́столов же яви́лся седми́десятих пе́рвый,/ озари́л еси́ и с Па́влом про́поведь твою́,/ всем возвеща́яй Христа́ Спа́са:/ сего́ ра́ди песнопе́нии Боже́ственную па́мять твою́, Варна́во, соверша́ем.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и апо́столи Варфоломе́е и Варна́во,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́/ ко Христу́ приве́дшия.

Тропарь преподобному Варнаве Ветлужскому, глас 1

Жела́нием духо́вным распали́вся/ и мяте́жи мирски́я отри́нув,/ к Бо́гу любо́вию приле́жно присовокупи́ся./ И Того́ вседу́шне взыску́я,/ во вну́треннюю пусты́ню отше́л еси́,/ при вода́х всели́ся,/ иде́же во слеза́х и труде́х пребыва́я многоле́тное вре́мя,/ в терпе́ниих мно́зех житие́ а́нгельское проходи́л еси́/ в наставле́нии Боже́ственнаго Ра́зума/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́, му́дре,/ и́хже посеща́я не оста́ви,/ Варна́во преподо́бне, о́тче наш,/ Пресвяте́й Тро́ице моля́ся/ от зол вся́ческих изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

От ю́ности, преподо́бне, плоть твою́ в поста́х и моли́твах источи́л еси́/ и, крест твой взем, усе́рдно после́довал еси Христу́,/ те́мже и к Вы́шним тече́ние ра́достно соверши́л еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми предстои́ши./ И ны́не ста́до твое́ посеща́й, помина́я чту́щих всесвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благода́рственно вопие́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре Варна́во, наста́вниче пусты́нный.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Варна́во,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Ефрему, архимандриту Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́вши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудеса́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудеса́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша сердца́./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торжо́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,/ содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой «Достойно есть» («Милующая»), глас 4

Притеце́м, ве́рнии, со дерзнове́нием/ к ми́лующей Ца́рице Богоро́дице/ и уми́льно воззове́м к Ней:/ низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тый:/ Це́рковь на́шу сохрани́,/ лю́ди во благоде́нствии соблюди́,/ зе́млю на́шу изба́ви от вся́каго обстоя́ния,/ мир да́руй ми́рови/ и спасе́ние душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже

Отце́в все Афо́нское мно́жество,/ собери́теся, ве́рно пра́зднующе,/ днесь ра́дующеся и све́тло восклица́юще вси в весе́лии:/ Бо́жия бо Ма́ти ны́не от а́нгела пресла́вно воспева́ется./ Те́мже я́ко Богоро́дицу при́сно Сию́ сла́вим.

Кондак, глас 4

Пра́зднует днесь весь Афо́н,/ я́ко пе́снь прия́т от а́нгела чу́дно/ Тебе́, Чи́стей Богома́тери,/ ю́же вся тварь чтит, сла́вящи.

Ин кондак, глас 8

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Всецари́це:/ досто́йно есть, я́ко вои́стинну,/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и Пренепоро́чную/ и Ма́терь Бо́га на́шего.

Величание

Досто́йно есть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

12/25 Преподобного Онуфрия Великого (IV). Преподобного Петра Афонского (734). Преподобного Арсения Коневского (1447). Обретение мощей (1650) и второе прославление (1909) благоверной великой княгини Анны Кашинской. Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких (1561). Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских (XV-XVI). Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (ок. 1589; обретение мощей 1672).

Тропарь преподобному Онуфрию Великому, глас 1

Жела́нием духо́вным пусты́ни дости́гл еси́,/ Богому́дре Ону́фрие,/ и я́ко безпло́тен, в ней многоле́тне подвиза́лся еси́ трудолю́бне,/ соревну́я проро́ком Илии́ и Крести́телю,/ и, от руку́ а́нгельску Та́ин Боже́ственных наслади́вся,/ ны́не во све́те Святы́я Тро́ицы ку́пно с ни́ми весели́шися,/ моли́ спасти́ся нам,/ твою́ па́мять почита́ющим.

Кондак, глас 3

Сия́нием Ду́ха Пресвята́го,/ Богому́дре, просве́щься,/ оста́вил еси́ я́же в житии́ молвы́,/ пусты́ню же дости́г, преподо́бне о́тче,/ возвесели́л еси́ и́же над все́ми Бо́га и Зижди́теля./ Сего́ ра́ди прославля́ет тя Христо́с, блаже́нне,/ Вели́кий Дарода́тель.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ону́фрие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Петру Афонскому, глас 4

Мир оста́вил еси́, Пе́тре, Го́спода ра́ди своего́/ и крест восприи́м на ра́мо свое́,/ на го́ру дости́гл еси́ Афо́нскую,/ я́коже дре́вле фесвитя́нин Илия́./ И в ней пребы́в поще́нием, и моли́твами, и бде́нием,/ Бо́га ми́лостива творя́,/ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Удали́в себе́ челове́ческаго сожи́тельства,/ в пеще́рах ка́менных и разсе́линах пожи́л еси́,/ жела́нием Боже́ственным и любо́вию, Пе́тре, Го́спода твоего́,/ от Него́же вене́ц прия́л еси́: /моли́ непреста́нно спасти́ся нам.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Арсению Коневскому, глас 1

Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ мирска́я же пристра́стия от души́ отри́нув,/ те́сным путе́м по́стничества восле́д Христа́/ невозвра́тным умо́м ше́ствовал еси́, Арсе́ние преблаже́нне,/ от Него́же и мзду трудо́в твои́х на небесе́х восприи́м,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́ и вопию́щих:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 4

Ду́хом Бо́жиим наставля́ем,/ возлюби́л еси́ безмо́лвие,/ в не́мже ева́нгельски подвиза́ющуся,/ пречу́дный Афо́нский дар, Богома́тере ико́на, дарова́ся ти, преблаже́нне,/ и о́браз доброде́телей быв ста́ду твоему́,/ Арсе́ние, о́тче наш,/ к го́рнему торжеству́ воз- ше́л еси́,/ иде́же со а́нгелы ликовству́я,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Трисия́тельнаго Божества́ сия́нием просвети́в се́рдце твое́, преподо́бне,/ светови́ден весь яви́лся еси́ доброде́тельми,/ я́ко и Го́ру Афо́нскую свет трудолю́бия твоего́ озари́,/ иде́же святу́ю ико́ну Со́лнца и́стиннаго,/ Христа́, и Его́ Пречи́стыя Ма́тере в дар прии́м,/ на о́стров Нева́ е́зера прише́д,/ оби́тель устро́ил еси́, всеблаже́нне./ Тем, ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́юще, ра́достно вопие́м:/ ра́дуйся, всесве́тлый свети́льник, Арсе́ние о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверной великой княгине Анне, в иночестве Евфросинии, Кашинской, Тверской, глас 3

Днесь восхваля́ем тя, преподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине А́нно,/ я́ко бо лоза́ плодови́та посреде́ те́рния,/ процвела́ еси́ во гра́де Ка́шине твои́ми доброде́тельми,/ всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/ те́мже Христу́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не ра́дующися и веселя́щися,/ пребыва́вши с ли́ки преподо́бных жен,/ наслажда́ющися ра́йския красоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя,/ моли́ о нас Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная,/ и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву,/ тле́нныя, и кра́сныя, и вре́менныя нивочто́же вмени́ла еси́./ Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися,/ по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами/ у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная Анно,/ и по сме́рти источа́вши благода́ть притека́ющим к моще́м твои́м./ И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́,/ моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́, яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́,/ во гра́де Ка́шине, преподо́бная ма́ти Анно;/ во всех благочести́вых и ве́рных жена́х,/ а́ки крин*, процве́ла еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м,/ во и́нокинях же соверше́нными твои́ми тру́ды и по́двиги,/ и возшла́ еси́ к Вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися,/ я́ко до́бре соверши́вши твое́ тече́ние./ И ны́не честны́я твоя́ мощи, а́ки би́серие драго́е,/ яви́шася на исцеле́ние всем, приходя́щим с ве́рою./ Тем и вопие́м ти:/ ра́дуйся, всекра́сная душе́ю, и моли́ Христа́ Бо́га о спасе́нии душ на́ших.

Ин кондак, глас 8

Скоропослу́шную помо́щницу вси, су́щии в беда́х,/ благоче́стно воспое́м, Анну святу́ю,/ днесь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х моще́й ея́./ Воспое́м песнь Еди́ному в Тро́ице Бо́гу, ра́дующеся,/ сподо́бльшему нас ви́дети пречи́стое сокро́вище честны́х моще́й ея́,/ от мног бо лет сокрове́нны бы́ша,/ напосле́док же нам явле́ны/ и источа́ют мно́га и разли́чна исцеле́ния,/ я́ко да моли́твами ея́ к Бо́гу/ от вся́ких находя́щих зол изба́вимся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца благода́рная воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не А́нно,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́внице и́нокиням/ и собесе́днице а́нгелом.

Тропарь преподобным Вассиану и Ионе Пертоминским, Соловецким, глас 8

Пре́жде отверже́нием ми́ра,/ я́ко морска́го треволне́ния, избего́сте, отцы́ преподо́бнии:/ по́слежде же изволе́нием Бо́жиим/ в вода́х морски́х кончи́ну блаже́нную прия́сте/ и к неболе́зненному поко́ю преста́вистеся от земли́ ра́дующеся./ Тем и по кончи́не от Христа́ Бо́га просла́вистеся чудесы́ оби́льно,/ те́плии в беда́х ве́рным помо́щницы показа́стеся./ И ны́не на Небесе́х предстоя́ще престо́лу Христо́ву,/ Вассиа́не преблаже́нне и Ио́но пресла́вне,/ моли́теся при́сно о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2

Я́ко сокро́вище бога́тно,/ ве́рным Боже́ственная благода́ть/ из морски́х недр издаде́ мо́щи ва́ша, о́тцы преблаже́ннии,/ и в ме́сте пу́сте целы́ и невреди́мы обрето́шася пресла́вно,/ и та́ко вас ра́ди ны́не сла́вится Бог,/ Ему́же со дерзнове́нием предстоя́ще ны́не на Небесе́х,/ Вассиа́не и Ио́но досточу́днии,/ моли́теся непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Вассиа́не и Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь преподобным Онуфрию и Авксентию Вологодским, глас 8

Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия и чистоты́ учи́телие,/ Це́ркве Волого́дстей Богодаро́ванное украше́ние,/ преподо́бнии о́тцы на́ши Ону́фрие и Авксе́нтие,/ моли́те ми́лостиваго Бо́га,/ да ва́шим предста́тельством пода́ст благода́ть и мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим спасе́ние.

Кондак, глас 2

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще... (общий преподобным).

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Ону́фрие и Авксе́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу, глас 8

И́же Христа́ ра́ди, во́лею оста́вив свое́ оте́чество – град Во́логду/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ жела́нием духо́вным всели́лся еси́ во град Росто́в/ и, я́ко в пусты́ни скита́яся в нем,/ гла́дом и жа́ждею и безме́рною тягото́ю плоть свою́ изнуря́я,/ и рабо́тая Го́сподеви день и нощь,/ в посте́ и моли́тве пребыва́я в притво́ре церко́внем,/ власы́ же главы́ своея́ пе́плом и смоло́ю удруча́я,/ и, ревну́я Васи́лию блаже́нному,/ прише́л еси́ в ца́рствующий град Москву́/ и в целому́дрии и терпе́нии тече́ние до́бре сконча́в,/ пресели́лся еси́ к ве́чным оби́телем,/ чуде́с лучи́ испуща́я,/ преблаже́нне Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

И́же Христа́ ра́ди наложи́вый на себя́ му́дростию юро́дство,/ о́бразом бу́йства зрим от челове́к,/ у́мныма же крыло́ма горе́ возлета́я,/ все те́ло свое́ вери́гами обяза́я21,/ я́ко зла́то многоце́нное, соблюде́ся в наро́де,/ очи́стив ум от страсте́й,/ весе́лием духо́вным преше́л еси́ мо́ре мяте́жнаго сего́ жития́,/ обре́те све́тлость жи́зни ве́чныя,/ мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ сохрани́тся нам от вся́каго наве́та/ и злых обстоя́ний ви́димых и неви́димых враг, да зове́м ти:/ ра́дуйся, многострада́льне, я́ко да моли́твами твои́ми направля́еми,/ предстоя́ при́сно с на́ми,/ в Тро́ице сла́вимому Бо́гу пое́м Ему: аллилу́йя.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

13/26 Мученицы Акилины (293). Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской (ок. 370). Преподобных Андроника (1395), Саввы (XV), Александра (после 1427), Даниила и Андрея (XV) иконописцев, Московских. Обретение мощей блаженного Василия Кадомского (1996).

Тропарь мученице Акидине, глас 4

Агница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас 2

Де́вства твоего́ добро́тами предочи́стивши ду́шу твою́,/ и на высоту́ муче́нием востекла́ еси́, Акили́но всечестна́я,/ любо́вию Жениха́ твоего́ Христа́ уязви́вшися,/ Ему́же со а́нгелы предстои́ши, веселя́щися,/ с ни́миже не преста́й моля́ся о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Акили́но,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь святителю Трифиллию, епископу Левкусии Кипрской, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 8

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прие́м, Трифи́ллие,/ первопресто́льник показа́лся еси́ Левкуси́и:/ яви́лся еси́ тем провозвести́тель и Богоразу́мия наста́вник./ Сего́ ра́ди ра́достно взыва́ем ти:/ ра́дуйся, святи́телей украше́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Трифи́ллие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобным Андронику и Савве, Московским, глас 2

Плоды́ доброде́телей на земли́ прине́сши,/ преподо́бнии отцы́,/ в Небе́сных черто́зех ны́не благоуха́ете, я́ко ра́йстии цве́ти,/ и ли́цем к лицу́ зри́те Пресвяту́ю Тро́ицу, / ю́же* дерзнове́нно моли́те/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8

От ю́ности своея́, преподо́бнии отцы́ Андрони́че и Са́вво,/ в пусты́ни всели́стеся Се́ргия вели́каго,/ того́ житию́ после́дующе,/ плоды́ смире́ния и послуша́ния возрасти́ли есте́./ Сего́ ра́ди сподо́бившеся бы́ти строи́тели и первона́чальники/ обе́тныя оби́тели святи́теля Алекси́я,/ с ни́мже испроси́те у Христа́ Бо́га ве́рным лю́дем здра́вие и спасе́ние/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 1

Безмо́лвие от ю́ности возлюби́в,/ на го́ру Ма́ковец прише́л еси́, Андрони́че блаже́нне,/ оби́тель о́бщаго жития́ устро́ил еси́ в земне́м гра́де Москве́,/ во оби́тели Небе́снаго гра́да ны́не лико́вствуеши,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

Вас мо́лим, преподо́бнии отцы́ на́ши,/ те́лом почива́ющия на земли́,/ду́хом же Бо́жию престо́лу предстоя́щия;/ моли́теся о гра́де Москве́/ и о всех, почита́ющих честну́ю па́мять ва́шу.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Андрони́че и Са́вво,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь блаженному Василию Кадомскому, глас 4

Моли́тва усе́рдная пи́ща и пити́е бысть, блаже́нне Васи́лие,/ в несе́нии креста́ жития́ стра́нническаго любо́вь Христо́ву позна́л еси́./ О́ком чи́стым бу́дущая я́ко настоя́щая прозрева́я,/ ра́дость и от бед избавле́ние/ тре́бующим твоея́ по́мощи дарова́л еси́./ Те́мже и нас, я́ко Бо́жий избра́нник,/ не забу́ди твои́ми ходата́йствы/ Христа́ Бо́га о нас умоля́ющи.

Кондак, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́... (общий блаженным).

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

14/27 Пророка Елисея (IX в. до Р.Х.). Святителя Мефодия, патриарха Константинопольского (847). Благоверного князя Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго, Новгородского (1180). Преподобного Мефодия, игумена Пешношского (1392).

Тропарь пророку Елисею, глас 4

Во пло́ти а́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча прише́ствия Христо́ва, Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елисе́еви благода́ть,/ неду́ги отгоня́ти/ и прокаже́нныя очища́ти:/ те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 4

И́же во пло́ти а́нгел/ и проро́ков нача́льнику свиде́тельствова, сла́вный Елисе́е,/ ди́вны чудеса́ соде́лал еси́, проро́че,/ поспе́шеством Свята́го Ду́ха;/ си́лою Илиино́ю исцели́в во́дное естество́,/ звери́ же погуби́ пожира́ющия,/ и Неема́на очи́сти,/ и вдови́ча сы́на воскреси́л еси́,/ и всем чту́щим тя да́руй благода́ть и исцеле́ние.

Кондак, глас 2

Проро́к Бо́жий яви́лся еси́,/ сугу́бую благода́ть прие́м,/ вои́стинну досто́йную тебе́, Елисе́е блаже́нне:/ Илии́ бо был еси́ совсе́льник,/ с ни́мже Христу́ Бо́гу моли́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святый проро́че Бо́жий Елисе́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Мефодию, патриарху Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры, и о́браз кро́тости... (общий святителю).

Кондак, глас 2

На земли́ подвиза́лся еси́, я́ко безпло́тный,/ и небеса́ насле́довал еси́, Мефо́дие,/ я́ко изъясни́вый в конце́х ико́н поклоне́ние,/ в труде́х бо и боле́знех вя́щше* пребы́в,/ не преста́л еси́ дерзнове́нием/ облича́я отмета́ющияся ико́ны Христо́вы.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Мефо́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Мстиславу, во Святом Крещении Георгию, Храброму, Новгородскому, глас 4

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ Боже́ственный сосу́д, избра́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́./ Те́мже предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ся стране́ Росси́йстей сохране́нной бы́ти/ и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 8

Многому́дренно пожи́в в княже́нии твое́м/ в Вели́ком Но́веграде сем,/ благове́рный кня́же Мстисла́ве,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́,/ присноцвету́щ доброде́тельми,/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ те́ло же твое́ нетле́нием просла́влено бысть на земли́./ Мы же, предстоя́ще ико́не твое́й, любо́вию вопие́м ти:/ радуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Мстисла́ве,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Мефодию, игумену Пешношскому, глас 8

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распаля́ем,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ и, сего́ ра́ди в пусты́ню всели́вся,/ в ней оби́тель сотвори́л еси́,/ и, собра́в и́нок мно́жество,/ прия́л еси́ от Бо́га чуде́с дар, о́тче Мефо́дие,/ и был еси́ о Христе́ собесе́дник и спо́стник преподо́бному Се́ргию,/ с ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ правосла́вным Христиа́ном здра́вие, и спасе́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ безпло́тныя враги́ сле́зными моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́/ и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы жили́ще,/ ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ Богому́дре Мефо́дие преподо́бне,/ чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́./ Те́мже исцеля́вши с ве́рою приходя́щих неду́ги,/ утоля́еши ско́рби,/ мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

15/28 Святителя Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца (1461). Пророка Амоса (VIII в. до Р.Х.). Преподобных Григория и Кассиана Авнежских (1392). Блаженного Иеронима Стридонского (420). Святителя Ефрема II, патриарха Сербского (после 1395). Благоверного князя Сербского Лазаря (1389). Святителя Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси (992). Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (ок. IX).

Тропарь святителю Ионе, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу, глас 4

От ю́ности твоея́ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах, и труде́х, и в посте́х о́браз быв доброде́тели,/ отону́дуже ви́дев Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ архиере́я тя и па́стыря Це́ркви Свое́й устроя́ет./ Те́мже и по преставле́нии, честно́е те́ло твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́ся,/ Ио́но святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 3

Яре́м Госпо́день измла́да восприи́м,/ и Того́ стопа́м невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ и освяще́ннаго по́двига дости́же,/ святи́тельства па́ству прии́м и чуде́с от Бо́га дары́ прия́т,/ с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х/ подае́ши разли́чным неду́гом исцеле́ние неоску́дно,/ о́тче наш Ио́но, святи́телю Хри́стов,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас тойже

Боже́ственною благода́тию просвети́ вся/ и по сме́рти показу́я све́тлость жития́ твоего́,/ источа́вши ми́рови благоуха́ния,/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ и наро́ди Моско́встии наставля́еши ко све́ту благоразу́мия,/ Ио́но, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Я́ко от младе́нства Го́сподеви порабо́тив себе́, му́дре,/ посто́м и бде́нием те́ло твое́ удруча́я;/ те́мже сосу́д чист и дом Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди и Це́ркви Свое́й тебе́ архиере́я и па́стыря устроя́ет,/ ю́же до́бре упа́сл, ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Тем мо́лим тя:/ помина́й нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Ио́но, святи́телю всече́стный.

Ин кондак, глас 8

Жела́нием духо́вным по́стническое житие́ соверши́в/ и святи́тельства па́ству прии́м,/ чистоты́ ра́ди теле́сныя и те́ло твое́ Влады́ка Христо́с соблюде́ нетле́нно,/ и Петру́ чудотво́рцу насле́дника тя соде́ла,/ и того́ нра́ву после́довал еси́,/ и учи́теля тя Христо́с Своему́ ста́ду дарова́,/ иде́же лежа́т целе́бныя мо́щи твоя́,/ благоуха́ют, я́ко от кади́ла благово́нна,/ и подаю́т исцеле́ния немощны́м, ве́рою приходя́щим,/ святи́телю Ио́но, моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ио́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь пророку Амосу, глас 2

Проро́ка Твоего́ Амо́са па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4

Очи́стив ду́хом, проро́че,/твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/ проро́чествия дар свы́ше прие́м,/ возопи́л еси́ велегла́сно в страна́х:/ се* Бог наш, и не преложи́тся ин к Нему́.

Величание

Велича́ем тя,/ проро́че Бо́жий Амо́се,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобным Григорию и Кассиану Авнежским, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Ин тропарь, глас 8

Правосла́вия наста́вницы,/ благоче́стия и чистоты́ учи́телие,/ Це́ркви Волого́дстей богодаро́ванное украше́ние,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Григо́рие и Кассиа́не,/ моли́те ми́лостиваго Бо́га,/ да ва́шим предста́тельством пода́ст благода́ть и мир стране́ на́шей/ и душа́м на́шим спасе́ние.

Кондак, глас 4

И́же пло́тская мудрова́ния Ду́хови повину́вше/ и вся, я́же на земли́, презре́вше,/ Христу́, Еди́ному Бо́гу, прилепи́вшеся, святи́и,/ и Того́ ра́ди в пусты́ню всели́шася,/ источа́ете ны́не исцеле́ние/ с ве́рою притека́ющим к моще́м ва́шим,/ поле́зная нам проси́те от Бо́га/ моли́твами ва́шими богоприя́тными,/ Григо́рие и Кассиа́не преподо́бнии.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Григо́рие и Кассиа́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь блаженному Иерониму Стридонскому, глас 3

Вели́ка име́ет тя предста́теля, Богому́дре,/ правосла́вных собра́ние,/я́коже у́бо преподо́бных еси́ собесе́дник/ и Боже́ственныя прему́дрости соприча́стник,/ та́ко, пречу́дне Иерони́ме,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

В преподо́бных преподо́бнейшаго и в блаже́нных блаже́ннейшаго учи́теля,/ пе́сньми восхва́лим Иерони́ма достохва́льнаго,/ ве́рных наста́вника и засту́пника, любо́вию тому́ зову́ще:/ ра́дуйся, о́тче Богому́дре.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иерони́ме,/ и чти́м святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Ефрему II, патриарху Сербскому, глас 8

Патриа́рхов вели́кое удобре́ние,/ святи́телем красото́, мона́хом пра́вило,/ пусты́нником сла́ву, ми́лости пода́теля,/ разсужде́ния свети́льника,/ соше́дшеся, ве́рнии, восхва́лим,/ кро́тости учи́теля, Боже́ственнаго рачи́теля,/ прему́драго архипа́стыря, вели́каго святи́теля и отца́,/ Ефре́ма, Патриа́рха Се́рбскаго,/ звезду́, те́мныя лю́ди просвеща́ющую/ и вся ве́рныя озаря́ющую./ Те́мже, притека́юще к ра́це моще́й его́,/ любо́вию целу́ем я* и вопие́м:/ свя́те святы́й, непреста́й моли́ти Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Я́ко благоче́стия учи́теля прекра́снаго/ и архиере́ом первопресто́льника прему́драго,/ и́ночествующим наста́вника и пра́вило,/ церко́вная ча́да, соше́дшеся, почти́м па́мять его́ пе́сньми, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче, дея́ний и виде́ний у́ме соверше́нный.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ефре́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Сербскому Лазарю, глас 3

Красоту́ возжеле́в сла́вы Бо́жия,/ в земне́й Тому́ благоугоди́л еси́/ и, поруче́нный ти тала́нт до́бре возде́лав, усугуби́л еси́,/ о не́мже и подвиза́вся до кро́ве./ Отону́дуже и мзду боле́зней твои́х,/ я́ко му́ченик, прия́л еси́ от Христа́ Бо́га:/ Его́же моли́ спасти́ся/ пою́щим тя, Ла́заре.

Кондак, глас 8

Возбра́нника благоче́стия всеизря́дна/ и му́ченика о и́стине непосты́дна,/ че́стне и по до́лгу восхваля́ет тя ста́до твое́, Богому́дре,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ тебе́ сла́вящим смире́ние испроси́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Ла́заре приснопа́мятне.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Ла́заре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 4

Днесь проро́чествие во апо́столех Первозва́ннаго испо́лнися:/ се бо на сих гора́х возсия́ благода́ть и ве́ра умно́жися./ И и́же неве́рием обветша́вший/ Боже́ственною купе́лию отроди́шася/ и бы́ша лю́дие обновле́ния,/ ца́рское свяще́ние, язы́к свят, Христо́во ста́до,/ ему́же ты пе́рвый па́стырь яви́лся еси́,/ я́ко пе́рвее Креще́нием послужи́вый./ И ны́не, предстоя́ Влады́це Христу́ Бо́гу,/ моли́ всем сыно́м ру́сским спасти́ся:/ и́маши бо дерзнове́ние я́ко иера́рх Бо́жий и священнослужи́тель.

Кондак, глас 2

Моисе́й вторы́й Росси́и яви́лся еси́, о́тче,/ пренесы́й мы́сленный виногра́д от еги́петскаго идолослуже́ния/ в зе́млю проро́чествием предуви́дену./ Бу́дет, рече́, утвержде́ние ве́ры на земли́,/ и на ве́рсех гор Ки́евских превознесе́тся па́че Лива́на/ плод пита́ющ ми́ра всего́./ От него́же вкуси́вше,/ ублажа́ем тя, Михаи́ле, Бо́жий иера́рше.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Михаи́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Феодору Сикеоту, епископу Анастасиупольскому, глас 2

Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре,/ те́мже о нас мо́лится Го́сподеви.

Кондак, глас 3

Я́ко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, Богоно́се, возше́д,/ восте́кл еси́ на Небе́сная жили́ща,/ я́ко а́нгел, с челове́ки пожи́л еси́/ и я́ко челове́к со а́нгелы о́крест ликовству́еши./ Сего́ ра́ди показа́лся еси́/ чуде́с Боже́ственное прия́телище, Фео́доре преподо́бне.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

16/29 Святителя Тихона, епископа Амафунтского (425). Преподобного Тихона Медынского, Калужского (1492). Преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1503).

Тропарь святителю Тихону, епископу Амафунтскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Ти́хоне;/ посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́вши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеления.

Ин тропарь, глас 4

О́браз был еси́ воздержа́ния,/ Боже́ственным Ду́хом вся просвети́в,/ правове́рием тече́ние соверши́в, злове́рныя обличи́л еси́,/ о́тче наш святи́телю Ти́хоне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3

В по́стничестве, свя́те, боголюбе́зном пребы́в,/ Уте́шителеву си́лу с высоты́ прия́л еси́,/ и́дол низложи́ти пре́лести,/ лю́ди же спасти́,/ де́моны отгна́ти, неду́ги исцеля́ти./ С его́ ра́ди почита́ем тя,/ я́ко Бо́жия дру́га, Ти́хоне блаже́нне.

Ин кондак, глас 8

И́же Боже́ственнаго Ду́ха благода́тию избра́н святи́тель яви́ся/ и чудотво́рец показа́ся преди́вен./ Я́ко со́лнце, чудесы́ сия́я, Ти́хоне,/ па́мять твоя́ пресве́тлая./ Те́мже зове́м ти: ра́дуйся,/ преслову́щее* ми́ру свети́ло.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ти́хоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Тихону Медынскому, Калужскому, глас 4

Я́ко свети́льник пресве́тлый/ яви́лся еси́ в Росси́йстей земли́,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ в пусты́ни всели́вся,/ в не́йже преходя́ жесто́кое жи́тельство,/ я́ко безпло́тен пожи́л еси́;/ сего́ ра́ди и чуде́с дарова́нием обогати́ тя Бог./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Оте́чества удали́вся, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ иде́же жесто́кое житие́ твое́ показа́л еси́/ и мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Те́мже помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ти́хоне, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Тихону Луховскому, Костромскому чудотворцу, глас 4

Жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся еси́,/ и та́мо невозвра́тно ше́ствовав Боже́ственными стезя́ми,/ дости́гл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и ны́не со а́нгелы предстои́ши/ у престо́ла всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же приле́жно моли́ся/ поми́ловати оби́тель сию́, град же и лю́ди,/ ве́рою пра́зднующий пречестну́ю па́мять твою́,/ Ти́хоне преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ во след Его́ невозвра́тно ше́ствовал еси́,/ посто́м и воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́,/ бде́нием же и моли́твами вселука́ваго врага́ до конца́ низложи́л еси́/ и слеза́ми, я́ко елее́м, свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́;/ те́мже в Небе́сныя оби́тели невозвра́тно вшел еси́,/ иде́же, ра́дуяся, Го́сподеви предстои́ши,/ Ему́же приле́жно моли́ся, мо́лим тя,/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в день стра́шнаго Его́ прише́ствия,/ и да не пребу́дем и мы вне черто́га Христо́ва,/ но да сподо́бит ны одесну́ю Себе ста́ти/ моли́твами твои́ми, преподо́бне, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Ти́хоне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

17/30 Мучеников Мануила, Савела и Исмаила (362). Преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаака, братьев Алфановых, Новгородских (Сокольницких) (XIV).

Тропарь мученикам Мануилу, Савелу и Исмаилу, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 2

Ве́рою Христо́вою уя́звлени, всеблаже́ннии,/ и Сего́ ве́рно испи́вше ча́шу,/ пе́рсская служе́ния и де́рзость на зе́млю низложи́сте,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ моли́твы творя́ще о всех нас.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Ману́иле, Саве́ле и Исма́иле,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исааку, братий Алфановым, Новгородским (Сокольницким), глас 1

Послу́шаша Госпо́дня гла́са,/ до́брии рачи́тели бы́вше,/ благи́й Его яре́м на ся взе́мше,/ усе́рдно понесо́сте/ и по́стничества путь дости́гше,/ преподо́бнии отцы́, святи́и чудотво́рцы,/ во́ини Небе́снаго Царя́ Христа́,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы/ венцы́ неувяда́емыми увязо́стеся*, и Небе́сною сла́вою оде́ястеся,/ и чудотворе́нии обогати́стеся,/ те́мже и о нас моли́ти не преста́йте,/ да полу́чим ве́чных благ,/ мы же си́це взыва́ем:/ сла́ва Да́вшему вам к по́двигу кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ сла́ва Даю́щему ва́ми всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Благода́ть прие́мше исцеле́нием,/ простира́ете здра́вие су́щим в боле́знех,/ преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы сла́внии,/ Ники́то чу́дне, и Кири́лле блаже́нне, и Ники́форе прече́стне,/ Кли́менте свя́те и Исаа́кие преподо́бне,/ но моли́твами ва́шими проти́вных шата́ние* разори́те,/ и боле́зни на́ша исцели́те,/ и грехо́в проще́ние испроси́те,/ да благода́рне воззове́м вам:/ ра́дуйтеся, Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

18/1 Мученика Леонтия (70–79). Преподобного Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIV). Боголюбской иконы Божией Матери в Боголюбове, Владимирской области (1157). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII), Московская (1157), Угличская (1654), Юрьевская (1771), Тульская (1771), Козловская (1771), Елатемская (1771), Усманская (1831), Тарусская (1848 и 1870). Иконы Божией Матери, именуемой «Свято-Крестовская» (1995).

Тропарь мученику Леонтию, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 3

Мучи́телей посрами́л еси́ лука́вая кова́рства/ и е́ллинов обличи́л еси́ безбо́жное служе́ние,/ возсия́л еси́ богоразу́мие всем челове́ком, уче́ньми благоче́стия,/ богому́дре му́чениче;/ сего́ ра́ди твою́ па́мять почита́ем любо́вию,/ прему́дре Лео́нтие.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Лео́нтие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Леонтию, канонарху Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 3

Всечестны́й канона́рше Лео́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 1

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Лео́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стину а́нгелам,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я и с ни́ми лику́я,/ помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.

Ин тропарь, общий, преподобным Геронтию и Леонтию канонархам, в Дальних пещерах почивающим, глас 3

Дво́ице свята́я,/ правилонача́льная, бы́вшая в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вшая све́тло,/ всечестни́и канона́рси,/ моли́те Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Ин кондак, общий, глас 1

Канона́ршествующе, честни́и канона́рси,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуще в це́ркви,/ уподо́бистеся вои́стинну а́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́, и́хже житию́ подража́вше,/ и, с ни́ми ны́не лику́юще,/ помина́йте ны, любо́вию хва́лящих вас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Лео́нтие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Боголюбская» («Боголюбивая»), глас 1

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во, Богоро́дице Мари́е!/ Моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и Ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир, земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и всю зе́млю Росси́йскую от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О Ма́ти, Боголюби́вая Де́во!/ О Цари́це всепе́тая!/ Ри́зою Свое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных Утеше́ние, ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое Наде́яние!/ Мо́лим Тя, ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в скорбе́х и бе́дах пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа Бо́га на́шего,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 3

Де́ва днесь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи,/ святы́й князь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Росси́йская страна́ торжеству́ет,/ нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же благове́рный князь Андре́й даде́ нам на враги́ в побе́ду/ и всем ве́рным во спасе́ние.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой «Свято-Крестовская», глас 1

Чрез святу́ю Твою́ ико́ну, я́вленную на Кавка́зе, о Влады́чице,/ лю́ди гра́да Свята́го Креста́/ от стра́шнаго ага́рянскаго нападе́ния чуде́сно свободи́ла еси́,/ Блага́я Врата́рнице!/ Плене́ние, скорбь и у́зы/ в ра́дость и свобо́ду премени́ла еси́,/ Скоропослу́шнице на́ша./ Мо́лим Тя, Ма́терь Бо́жия,/ и на бу́дущее вре́мя защища́й всех,/ на Кавка́зе живу́щих чад Твои́х,/ от восстаю́щих и оби́дящих нас,/ непреста́нно моля́щеся у Креста́ Сы́на Твоего́, Всенепоро́чная.

19/2 Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси (1607). Преподобного Паисия Великого (V). Преподобного Варлаама Пинежского, Важского, Шенкурского (1462). Преподобного Паисия Хилендарского, Болгарского (после 1762).

Тропарь апостолу Иуде, брату Господню, глас 1

Христо́ва тя сро́дника, о Иу́до, ве́дуще, и му́ченика тве́рда,/ свяще́нно восхваля́ем, пре́лесть попра́вша, и ве́ру соблю́дша./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Ин тропарь, глас тойже

Чистоту́ душе́вную и житие́ непоро́чно стяжа́в,/ Пречи́стаго Све́та, нам прибли́жшагося, быв по пло́ти брат и учени́к,/ благоче́стия пропове́дник и язы́ком учи́тель и́стинный,/ Иу́до всехва́льне,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Тве́рдым умо́м избра́н учени́к ты яви́лся еси́/ и столп необори́м Це́ркве Христо́вы,/ язы́ком пропове́дал еси́ сло́во Христо́во,/ ве́ровати глаго́ля во еди́но Божество́,/ от Него́же просла́вився, прия́л еси́ дар исцеле́ний,/ цели́ти неду́ги притека́ющим к тебе́,/ апо́столе Иу́до всехва́льне.

Ин кондак, глас тойже

Па́влу я́влься собесе́дник, апо́столе,/ с сим нам про́поведь возвести́л еси́ Боже́ственныя благода́ти,/ тайноглаго́льниче, Иу́до блаже́нне;/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Иу́до,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь святителю Иову, первому патриарху Московскому и всея Руси, глас 3

Да торжеству́ет Це́рковь Христо́ва/ и да ра́дуется град Москва́,/ я́ко возсия́ свети́льник земли́ Росси́йския,/ во испове́дании и́стины непоколеби́мый И́ов патриа́рх,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ вся собла́зны ми́ра сего́ и е́реси искорени́,/ лю́ди во благоче́стии наста́ви/ и утверди́ в Правосла́вии.

Ин тропарь, глас 5

Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дник был еси́,/ первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове;/ за ны Христа́ Бо́га моли́/ ве́ру оте́ческую утверди́ти,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти/ и пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 7

В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову подо́бяся,/ обрати́в па́ству к покая́нию,/ терпели́ве И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти Го́спода/ и всегда́ воздава́ти/ сла́ву Бо́гови.

Ин кондак, глас 6

Свети́льник Це́ркве Ру́сския/ и па́стырь до́брый яви́лся еси́,/ святи́телю о́тче И́ове,/ моли́твою твое́ю ко Го́споду/ храни́ зе́млю Росси́йскую/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче И́ове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Паисию Великому, глас 2

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распаля́ем, преподо́бне,/ вся кра́сная, я́же в ми́ре, возненави́де,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ сего́ ра́ди в пусты́ню всели́ся,/ иде́же сподо́бися Боже́ственнаго посеще́ния,/ Его́же неудо́бь зре́ти и а́нгельскима о́чима,/ паде́, поклони́ся,/ Вели́кий же Дарода́тель, я́ко Человеколю́бец, рече́ к тебе́:/ не ужаса́йся, возлю́бленный Мой,/ дела́ твоя́ уго́дна Мне,/ се даю́ тебе́ дар:/ о ко́ем-ли́бо гре́шнице помо́лишися,/ отпу́стятся е́му греси́./ Ты же в чистоте́ се́рдца твоего́ возгоре́ся,/ прие́м во́ду и прикосну́ся Неприкоснове́нному,/ умы́ но́зе Его́/ и, во́ду пив, да́ром чуде́с обогати́ся,/ боля́щия исцеля́ти, бе́сы от челове́к отгоня́ти/ и гре́шники от му́ки моли́твою свое́ю избавля́ти./ О, преподо́бне о́тче Паи́сие,/ молю́ тя, да умо́лиши и о мне,/ я́коже тебе́ Бог обетова́,/ и́бо от сих гре́шник пе́рвый аз есмь,/ да даст ми Госпо́дь вре́мя покая́ния/ и прости́т мое́ согреше́ние,/ я́ко Благи́й и Человеколю́бец,/ да со все́ми и аз воспою́ Ему́: Аллилу́иа.

Ин тропарь, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел... (общий преподобному).

Кондак, глас 2

Жите́йских молв оста́вль,/ безмо́лвное житие́ возлюби́л еси́,/ Крести́телю подобя́ся все́ми о́бразы,/ с ни́мже тя почита́ем,/ о́тче отце́в Паи́сие.

Ин кондак, глас 8

От мла́да зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́ усе́рдно, блаже́нне,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, Его́ ра́ди оста́вив./ Крест твой на ра́мена взем,/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ и, та́мо а́нгельски пожи́в,/ те́ло твое́ посто́м и моли́твами изнури́л еси́,/ и мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ вся возводя́ к Боже́ственней высоте́,/ Паи́сие преподо́бне,/ отце́в и по́стников тве́рдое основа́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Паи́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Варлааму Пинежскому, Важскому, Шенкурскому, глас 3

И́же к доброде́телем прилежа́нием взыгра́ния пло́ти обузда́л еси́,/ благи́ми нра́вы ду́шу свою́ укра́сив,/ от земны́х Христу́ превозведе́ ум свой,/ тем от Него́ исцеле́нием струя́ незави́стна яви́ся,/ притека́ющим ве́рою к тебе́ и любе́зно зову́щим:/ Варлаа́ме о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,/да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Я́ко звезда́ светоза́рная,/ от Вели́каго Но́ваграда прише́д,/ в чужи́х, я́ко в за́падных стра́нах, за́йде,/ от восто́к чуде́с, я́ко со́лнце, возсия́,/ те́мже, и́же во тьме и се́ни сме́ртней, в неду́зех лежа́щий, свет исцеле́ния от Тебе́ прие́млюще,/ с на́ми, ча́ды твои́ми, непреста́нно вопию́т ти:/ ра́дуйся, Богому́дре Варлаа́ме о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Варлаа́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Паисию Хилендарскому, Болгарскому, глас 4

Кири́лла равноапо́стольнаго язы́к,/ защити́в, обнови́л еси́/ и Патриарха Евфи́мия благослове́ние Тро́йческое, преднача́в,/ испо́лнил еси́./ Твои́м бо трудо́м болга́ром/ па́ки вня́тным их язы́ком благоче́стие воспропове́дася,/ и тобо́ю пе́рвее нача́т Про́мысл Тро́йческий – / де́ло освобожде́ния ро́да Болга́рскаго./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,/ Паи́сие блаже́нне,/ и любо́вию соверша́ем честну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8

Во брань вступи́л еси́ не ору́жием,/ но кни́жицею ма́лою, блаже́нне,/ ника́коже устраши́вся си́лы враго́в,/ но, заже́г свети́льник посреде́ сме́ртныя тьмы́,/ победи́л еси́ в коне́ц за лю́ди твоя́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, Паи́сие о́тче,/ денни́це све́тлая болга́рскаго но́ваго дне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Паи́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

20/3 Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312). Перенесение мощей святителя Гурия, архиеп. Казанского (1630). Благоверного князя Глеба Владимирского (сына святого Андрея Боголюбского) (1175). Преподобного равноапостольного Наума Охридского (910). Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Тропарь священномученику Мефодию, епископу Патарскому, глас 1

Кровь твоя́, му́дре, та́йно вопие́т от земли́,/ я́коже Авелева к Бо́гу,/ богому́дре святи́телю Мефо́дие,/ я́сно пропове́давый Бо́жие вочелове́чение./ Те́мже и посрами́л еси́ Ориге́нову лесть,/ и преста́вился еси́ в Небе́сный Черто́г./ Моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4

Священнотаи́нник Святы́я Тро́ицы,/ и я́же па́че ума́ повеле́ний Боже́ственных пропове́дник,/ и правосла́вным утвержде́ние был еси́, Мефо́дие,/ злосла́вныя обличи́л еси́ смы́слы,/ правове́рия ра́ди кро́вию твое́ю священному́ченик я́влься,/ и Христу́ со а́нгелы предстоя́,/ моли́ спасти́ся нам.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Мефо́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Гурию, первому архиепископу Казанскому, глас 4

Я́ко крин благово́нный,/ мироточи́выя твоя́ мо́щи/ от вертогра́да це́ркве Спа́совы/ в вертогра́д це́ркве Богоро́дичны че́стне принесо́шася,/ святи́телю Гу́рие,/ я́коже бо дар че́стен/ тя дарова́ Христо́с Пречи́стей Ма́тери Свое́й,/ и испо́лнися храм Ея́ святы́й благоуха́ния твоего́,/ и возра́довася архиере́йский престо́л,/ прие́мый тя первоседа́теля своего́./ Возвесели́ся же собо́р ве́рных со святи́телем и священнона́чальники/ о пресла́внем цельбоно́сных твои́х моще́й пренесе́нии,/ е́же мы ра́достно пра́зднующе мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий,/ моли́ Христа́ Бо́га/ пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 3

Доброде́тельнаго и благоро́днаго ра́ди твоего́ жития́,/ изве́л тя есть Преще́дрый Бог/ на первопресто́льство богоспаса́емаго ца́рства Каза́ни/ и просвети́л есть уче́нием твои́м бесерме́ньстии* язы́цы./ И мно́гия, святи́телю Гу́рие, во избра́нное Христо́во ста́до приве́л еси́,/ и нищелю́бием богоуго́дно пожи́л еси́,/ и по преставле́нии твое́м мно́го лет сокрове́нное твое́ те́ло/ от недр земны́х на удивле́ние яви́ся,/ и благоуха́ннаго ми́ра гроб напо́лнися приходя́щим с ве́рою,/ взима́ющим ми́ро от ра́ки честны́х моще́й твои́х,/ всем источа́вши исцеле́ния,/ святи́телю Христо́в Гу́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Чу́вственныя стра́сти победи́в,/ чистото́ю, я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/ чи́сто житие́ до конца́ сохрани́в,/ и от неве́рия в ве́ру мно́гих ко Христу́ приве́л еси́,/ того́ ра́ди от Бо́га нетле́нием почте́н,/ чудесы́ твои́ми вся удиви́л еси́./ Мо́лим у́бо тя, святи́телю Гу́рие,/ моли́твами твои́ми от бед изба́ви нас, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче преди́вный, гра́ду Каза́ни похвало́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 6

И́стине основа́ние, и ве́ры утвержде́ние,/ и в поуче́ниих преизря́днаго све́мы* тя, благоче́стию споспе́шника,/ апо́столом сопресто́льника, страстоте́рпцем соприча́стника,/ по́стником купноревни́теля похваля́ем тя, Гу́рие святи́телю,/ и ве́лия таи́нника Бо́жия благода́ти.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Гу́рие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному равноапостольному Науму Охридскому, глас 4

Мир оста́вил еси́, прилепи́вся Христу́/ плоть распя́л еси́, пожи́в Ду́ху,/ Нау́ме всеблаже́нне,/ потща́лся еси́ апо́стольским подвиза́тися тече́нием/ и улови́л еси́ к ве́ре Болга́рская неисче́тная мно́жества./ Те́мже моли́твами твои́ми/ изба́ви нас от искуше́ний.

Кондак, глас 3

Све́тлых твои́х по́двигов пречестна́я па́мять,/ я́ко ве́лие со́лнце, всем возсиява́ет,/ ли́ца воспева́ющих тя просвеща́ет,/ де́моны и вся́ку боле́знь отгоня́ет,/ сего́ ра́ди, соше́дшеся, любо́вию сию́ ве́рно восхва́лим.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й равноапо́стольный Нау́ме,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь благоверному князю Глебу Владимирскому, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ име́я в себе пребога́тое сокро́вище,/ чудоточа́щия честны́я мо́щи благове́рнаго кня́зя Гле́ба,/ и́миже украша́лся и хваля́ся,/ вселе́нную всю созыва́ет к весе́лию/ и велегла́сно вопие́т:/ о Влады́ко Христе́,/ дарова́вый такову́ю благода́ть уго́днику Твоему́,/ его́ моли́твами помина́й нас.

Кондак, глас 8

Взбра́нному* и кре́пкому в пра́ведницех,/ правосла́вною му́дростию сия́ющему, вели́кому чудотво́рцу,/ благода́рственная воспису́ем22 ти, благове́рный кня́же Гле́бе,/ я́ко име́я дерзнове́ние у престо́ла Христо́ва,/ ве́рою чту́щих тя, град и лю́ди сохраня́й моли́твами твои́ми,/ ты бо еси́ земли́ Росси́йския похвала́ и утвержде́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Гле́бе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

21/4 Мученика Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обретение мощей преподобного Максима Грека (1996)23. Мученика Иулиана Египетского и иже с ним (313). Преподобной Анастасии, матери святителя Саввы, первого архиепископа и учителя Сербского (ок. 1200). Благоверного князя Феодора Стродубского (1330).

Тропарь мученику Иулиану Тарсийскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 2

Благоче́стия непобеди́маго во́ина,/ и и́стины согла́сника* и ору́жника,/ вси досто́йно восхва́лим Иулиа́на днесь,/ и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иулиа́не,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь мученику Иулиану Египетскому и иже с ним, глас 1

Све́тлыя по́стничества по́двиги,/ ра́дуяся, поне́сл еси́, Иулиа́не Богоблаже́нне, с преподо́бною Васили́ссою,/ и страда́ния до́бльственно претерпе́л еси́/ с честны́ми твои́ми сострада́льцы,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

И́же в преподо́бных и му́ченицех/ пресла́внаго Иулиа́на и сподви́жников его́/ любо́вию па́мять почита́ем днесь,/ я́ко просла́вивших Го́спода Боже́ственными де́лы/ и просла́вленных Го́сподом Боже́ственными чудесы́,/ и́хже пе́сньми увенча́им, зову́ще:/ ра́дуйтеся, во́ини Христо́вы непобеди́мии.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иулиа́не с честны́ми твои́ми сострада́льцы,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобной Анастасии, матери святителя Саввы, первого архиепископа и учителя Сербского, глас 4

Доброде́тельми бога́тая,/ кро́тостию и благоче́стием укра́шенная,/ возсия́ла еси́ чистото́ю жития́ твоего́,/ сего́ ра́ди Благи́й Бог благослови́ тя/ бы́ти ма́терию свети́льника ро́да се́рбскаго,/ те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.

Кондак, глас тойже

Во благослове́ннем бра́це пожи́вши,/ нескве́рно удержа́ла еси́ зако́нно целому́дрие,/ ча́да же твоя́ кро́тко учи́ла еси́/ па́че всех Христа́ люби́ти,/ Ему́же ны́не предстоя́щи и моля́щися,/ помяни́ и нас, вопию́щих ти:/ ра́дуйся, преподо́бная ма́ти Анастаси́е.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Анастаси́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Феодору Стародубскому, глас 1

Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста/ весь сам себе́ Го́сподеви возложи́в,/ в моли́твах и посте́х о́браз был доброде́тели,/ бога́тство же, и сла́ву, и доброро́дство теле́сное, я́ко не су́щее, презре́в,/ Христа́ еди́наго от души́ возлюби́л еси́,/ и Того́ и́стиннаго Бо́га пред нечести́вым царе́м испове́дал еси́,/ и до́блестию терпе́ния своего́ сего́ ужаси́л/ и всех преудиви́л еси́./ Те́лом бо, я́ко розга́, обреза́емь,/ на ки́йждо соста́в, удеси́ ре́зания/ благода́рны моли́твы изре́к еси́ Го́сподеви./ Тем во страда́нии свое́м вене́ц прие́м,/ к Престо́лу возше́л еси́ сла́вы/ и со а́нгелы предстои́ши, всехва́льне Фео́доре,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м наши́м.

Кондак, глас 3

Здесь све́тло сия́ющая Це́рковь/ благоче́стно пра́зднует пра́здник/ пресве́тлой и светоно́сной твое́й па́мяти,/ вели́кий град и страну́ созыва́ющи,/ ра́дуется бо, я́ко иму́щи в себе́ сокро́вище ве́лие – / честны́я и многоцеле́бныя мо́щи твоя́,/ всехва́льне Фео́доре, му́чениче великоимени́тый/ и чуде́с пода́телю пребога́тый,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же и страстоте́рпче Фео́доре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь преподобному Максиму Греку (на преставление), глас 8

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ Правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго/ оте́чества чу́жд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,/ чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас тойже

Богодухнове́нным Писа́нием и Богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же, в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль Богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне,/ сего́ ра́ди мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние низпосла́ти,/ ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Макси́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

22/5 Священномученика Евсевия, епископа Самосатского (380).

Тропарь священномученику Евсевию, епископу Самосатскому, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас тойже

Благоче́стно во святи́тельстве пожи́в,/ и муче́ния путь проше́д,/ и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, святи́телю Евсе́вие,/ но я́ко име́яй дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Евсе́вие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

23/6 Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских святых24. Мученицы Агриппины (253–260). Праведного Артемия Веркольского (1545). Святителя Германа, архиепископа Казанского (1567). Преподобного Иосифа Заоникиевского (1612). Благоверного князя Феодора Ярославича Владимирского (1246). Перенесение мощей блаженного Василия Кадомского (1996). Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524), и Заоникиевской (1588) икон Божией Матери.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Владимирская, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприи́мши, Влады́чице, чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́ющие и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех на́вет вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза,/ Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́,/ и обы́чно зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак, глас тойже

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей:/ ра́дуйся Неве́сто Неневе́стная.

По полиелеи припев:

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Или:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь Собору Владимирских святых, глас 4

Днесь све́тло красу́ется Пресвяты́я Богоро́дицы избра́нный град/ и с ним вси концы́ земли́ Влади́мирския торжеству́ют,/ па́мять соверша́юще богопросла́вленнаго вели́каго ли́ка святы́х,/ в по́двизех Правосла́вныя ве́ры и́здревле во уде́ле сем Бо́гу угоди́вших,/ и к ним с любо́вию вопию́т:/ о преди́внии Христу́ Бо́гу моли́твенницы,/ венцы пресве́тлыми от Него́ увенча́нныя,/ мир и благоде́нствие оте́честву ва́шему испроси́те/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас тойже

Я́ко зве́зды пресве́тлыя Це́ркве Росси́йския,/ испове́данием Правосла́вныя ве́ры в той возсия́вшии,/ вси святи́и земли́ Влади́мирския,/ Богому́дрии святи́телие и благове́рнии кня́зи,/ преподо́бнии отцы́ и ма́тери,/ страстоте́рпцы и пра́веднии,/ Христу́ Бо́гу усе́рдно моли́теся,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти,/ любо́вию чту́щих святу́ю па́мять ва́шу.

Величание

Велича́ем вас,/ вси святи́и в земли́ Влади́мирской просия́вший,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь мученице Агриппине, глас 4

Агница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас тойже

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный наста́ день,/ во́ньже* почита́ющи сих Боже́ственная Це́рковь вся созыва́ет ве́село вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся, де́во и му́ченице, Агриппи́но всечестна́я.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Агриппи́но,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь праведному Артемию Веркольскому, глас 2

Вы́шняго повеле́нием,/ тучено́сным о́блаком не́бо помрачи́вшим,/ и мо́лниям блиста́ющим,/ гро́му же возшуме́вшу с преще́нием,/ испусти́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви,/ прему́дре Арте́мие,/ и ны́не предстои́ши престо́лу Влады́ки всех,/ о и́же ве́рою и любо́вию приходя́щим к тебе́,/ подая́ исцеле́ния всем неотло́жно/ и моля́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Возсия́ днесь пресве́тлая па́мять прему́драго Арте́мия,/ богода́нная благода́ть, я́ко река́, излива́ет от святоцеле́бныя ра́ки моще́й его́ ди́вная исцеле́ния,/ и́миже от многоразли́чных неду́г избавля́емся,/ с ве́рою прие́млюще я́, и взыва́юще:/ ра́дуйся, Арте́мие Богому́дре.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный Арте́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Или:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче Христо́в Арте́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Герману, архиепископу Казанскому, глас 4

От ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́м,/ бде́нными по́двиги поста́ и моли́твы, просла́вился еси́./ Отону́дуже призыва́ющу тя Бо́гу на служе́ние Це́ркви/ в новопросвеще́ннем ца́рстве Каза́нстем,/ вку́пе со святи́телем Гу́рием воззва́н был еси́,/ иде́же, я́ко первонача́льник/ созда́нныя тобо́ю в гра́де Свия́жске оби́тели,/ и досто́йный первосвяти́телю прее́мник яви́лся еси́./ Ду́хом предстоя́ престо́лу Влады́чню,/ моли́ся, святи́телю Ге́рмане, со святи́телем Гу́рием,/ правосла́вней па́стве во благоче́стии преспе- ва́ти,/ и тьме инове́рия све́том ве́ры разгна́тися.

Ин тропарь, глас тойже

Я́ко вели́ким па́стырем единонра́вна/ и учи́телем вселе́нныя единомы́сленна,/ Це́ркве Бо́жия служи́теля усе́рдна,/ и строи́теля Та́ин Христо́вых благогове́йна,/ сте́кшеся, благове́рнии лю́дие,/ свия́жския оби́тели богому́драго основа́теля/ и каза́нския новопросвеще́нныя па́ствы святи́теля Ге́рмана/ пе́сньми и пе́нии восхва́лим, глаго́люще:/ не преста́й присеща́ти моли́твами твои́ми на оби́тель и на всю па́ству твою́,/ и оби́тель во святы́ни, па́ству же в ве́ре и благоче́стии, блюсти́ невреди́мо.

Кондак, глас тойже

До́блестями преподо́бия и пра́вды/ вруче́нное тебе́ слове́сное ста́до озаря́я,/ и на зла́чных сло́ва Христо́ва па́житех пита́я,/ на пра́вый путь за́поведей Госпо́дних/ си́лою ду́ха твоего́ наставля́л еси́ е́*./ Те́мже и ны́не осеня́емии цельбоно́сными чудотворе́нии твои́ми,/ в святу́ю па́мять твою́, зове́м тебе́:/ не преста́й, святи́телю, предста́тельствовати/ пред Пастыренача́льником о ста́де твое́м,/ я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ние,/ и су́щим по тебе́ святи́телем удобре́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ге́рмане,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Феодору Ярославичу Владимирскому, глас 8

В жи́зни сей утверди́ся ве́рою,/ в за́поведех Госпо́дних пребыва́ше непрекло́нен,/ благоугоди́х Тому́, я́ко благочести́в самоде́ржец/ Ему́же подо́бяся о вруче́нных ти христоимени́тых лю́дех,/ ду́шу свою́ положи́ти потща́вся,/ в зе́млю идя́ше всезлу́ю и безбо́жную/ и та́мо, пред нечести́вым мучи́телем Христа́ дерзнове́нно испове́дав,/ му́ченический вене́ц прия́т,/ те́мже, прему́дре Фео́доре Яросла́виче,/ Изба́вителя моли́ изба́вити от бед оте́чество твое́ и лю́ди,/ да тя вси непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас 3

Ре́вностию Боже́ственною разже́гся,/ оплева́в ца́рство и сла́ву тле́ющую,/ изво́ли за Христа́ умре́ти,/ не́жели кро́ме Христа́ жи́ти,/ нечести́вых зако́ну не подчини́вся/ и сего́ ра́ди за Христо́ву ве́ру венча́вся,/ кро́вию прия́т вене́ц нетле́нный,/ Фео́доре Яросла́виче.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Фео́доре Яросла́виче,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Иосифу Заоникиевскому, Вологодскому чудотворцу, глас 4

Испе́рва житие́ твое́, преподо́бне,/ хи́тростию юро́дства от челове́ка утае́но на небесе́х пред а́нгелы явле́но,/ и а́ще на земли́ тмо́ю оче́с претыка́лся хожда́ше,/ но мы́сленными кри́лы на высоту́ возше́д,/ Присносу́щным Све́том облиста́ем,/ во оте́чествии насле́дова,/ и земны́х мня́щихся кра́сных хра́мов не тре́бовав,/ но в Небе́снех селе́х пресве́тлыя оби́тели стяжа́л еси́,/ ни ри́зами мя́гкими одея́ся,/ но па́че власяни́цу возлюби́л еси́,/ и сего́ ра́ди па́че всех име́ний земны́х Небе́сная сокро́вища приобре́л еси́/ и на земли́ плотя́н сый со безпло́тными совокупля́лся,/ Небе́сной Цари́це служа́ и Той приноси́мых а́нгельских пе́сней наслади́вся,/ и́хже мно́гие лю́дие жела́я наслади́тися не мо́гут./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Творе́ц о́браз Свой/ и ро́ждшия Его́ Богома́тере/ с высоты́ возду́ха на ру́це твоя́,/ я́ко на Херуви́мская носи́ла дарова́ тебе́./ От Него́же Присносу́щным Све́том о́чи твои́ уясни́,/ и я́ко росоточа́щий о́блак моли́твами твои́ми весь мир ми́лованный напои́./ И ны́не в после́дняя времена́ святу́ю персть твою́, я́ко Еде́мский исто́чник, во исцеле́ние неду́гов устро́й,/ Его́же моли́, наста́вниче наш, чудоно́сче Ио́сифе,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 5

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бися,/ и в пло́ти сый, преподо́бне,/ безпло́тен в служе́нии свое́м к Богома́тери трудолю́бие подвиза́ся,/ бде́нии, поще́нии, слеза́ми и моли́твами,/ и́миже и пусты́ню многожи́тельну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся,/ Его́же моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тере,/ стра́ждущим в неду́зех явля́лся, ско́ро помога́вши/ и с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подае́ши./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя,/ е́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш Богому́дре Ио́сифе,/ мона́хом удобре́ние.

Ин кондак, глас тойже

От ю́ности Бо́га возлюби́в/ и просты́нею безгла́сие стяжа́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди и с Небе́с сла́дкий Свет о́чию получи́л еси́/ и росоточа́щии ми́лости пресве́тлый о́браз Богома́тери/ с высоты́ возду́ха чрез святы́х безме́здников во объя́тие прия́л еси́,/ и Ей богоуго́дно послужи́л еси́./ И оби́тель соста́вил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́,/ от него́же ка́плями кро́вными диа́вола потопи́л еси́./ Сего́ ра́ди и в после́дняя времена́/ гроб твой от Влады́ки на́шего Христа́ точе́нием чуде́с обогати́ся,/ тем и мы, ча́да твоя́, любо́вию притека́юще к тебе́,/ уми́льно глаго́лем:/ ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния;/ ра́дуйся, исцеле́ний пода́телю;/ ра́дуйся, о́тче наш Ио́сифе, мона́хом удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь блаженному Василию Кадомскому, глас 4

Моли́тва усе́рдная пи́ща и пити́е бысть, блаже́нне Васи́лие,/ в несе́нии креста́ жития́ стра́нническаго любо́вь Христо́ву позна́л еси́./ О́ком чи́стым бу́дущая я́ко настоя́щая прозрева́я,/ ра́дость и от бед избавле́ние тре́бующим твоея́ по́мощи дарова́л еси́./ Те́мже и нас, я́ко Бо́жий избра́нник,/ не забу́ди твои́ми ходата́йствы/ Христа́ Бо́га о нас умоля́ющи.

Кондак, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ нижния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́... (общий блаженным).

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Умиление» Псково-Печерской, глас 4

Днесь све́тло красу́ется оби́тель сия́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприи́мше, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже мы ны́не притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: о Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит оби́тель сию́/ и вся гра́ды и страны́ христиа́нския невреди́мы от всех наве́т вра́жиих/ и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ и чтим чудотво́рный о́браз Твой,/ и́мже спасла́ еси́/ нас от руки́ вра́жия.

24/7 Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Преподобного Антония Дымского, Новгородского (ок. 1224). Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских, Новгородских (1566–1569).

Тропарь Предтече и Крестителю Господню Иоанну, глас 4

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щия тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Кондак, глас 3

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и Той есть исполне́ние вся́каго проро́чества,/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник вку́пе и Предте́ча.

Величание

Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.

Припев

Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день,/ моли́ Бо́га о нас.

Тропарь преподобному Антонию Дымскому, Новгородскому, глас 4

Доброде́телей ревни́телю,/ пусты́нный жи́тель,/ подви́жник ве́ры Христа́ Бо́га на́шего,/ поще́нием и труды́ умертви́вый плотска́я вожделе́ния,/ тезоимени́те вели́кому Анто́нию,/ его́же житию́ поревнова́л еси́/ и во его́же и́мя Боже́ственный храм воздви́гл еси́,/ ку́пно с ним, преподо́бне Анто́ние, моли́ Спаси́теля всех,/ да и нас сотвори́т победи́тели плотски́х по́хотей/ и хра́мы Ду́ха Свята́го,/ по вели́цей Его́ ми́лости.

Кондак, глас 6

Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му,/ послуша́ние к нему́ и́стинное стяжа́в,/ досто́ин яви́лся ему́ прие́мник,/ упа́сши до вре́мене ста́до его́,/ доброде́телем же поревнова́в,/ в ту́южде ме́ру во́зраста дости́гл еси́,/ безмо́лвие пусты́нное возлюби́в,/ и уго́ден Го́сподеви показа́лся еси́,/ первонача́льник быв пусты́ни при е́зере Ды́мском;/ тем ти вопие́м:/ с преподо́бным Варлаа́мом, о́тче Анто́ние, моли́ о нас Бо́га,/ да даст нам та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты,/ о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь праведным отрокам Иакову и Иоанну Менюжским, Новгородским, глас 1

Боле́зньми святы́х пра́ведных о́троков/ Иа́кова и Иоа́нна,/ и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся́ на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

25/8 Преподобномученицы Февронии девы (ок. 304). Благоверного князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228).

Тропарь преподобномученице Февронии деве, глас 4

Агница Твоя́, Иису́се... (общий мученице).

Кондак, глас 6

Женише́ мой сладча́йший Христе́, взыва́ше Февро́ния,/ не тру́дно ми тещи́ во след Тебе́,/ и́бо сла́дость любве́ Твоея́ ду́шу мою́ наде́ждею впери́,/ и красота́ ми́лости Твоея́ се́рдце мое́ услади́,/ испи́ти ча́шу страда́ний по Тебе́,/ да досто́йну мя в черто́зе с му́дрыми де́вами ликовствова́ти о Тебе́ сопричте́ши./ Те́мже, преподо́бная страстоте́рпице,/ почита́юще по́двиги трудо́в твои́х, мо́лим тя,/ моли́ не затвори́тися и нам черто́га две́рем.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я Февро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверным князю Петру, в иночестве Давиду, и княгине Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромским, глас 8

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви,/ сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас тойже

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете./ И ны́не Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Величание

Ублажа́ем вас,/ святи́и чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

26/9 Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Преподобного Давида Солунского (ок. 540). Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385). Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского (1569). Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) и Лиддской (Римской) (I) икон Божией Матери.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Тихвинская, глас 4

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости мир просвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий дар Боже́ственный, свы́ше благогове́йне восприе́мши,/ прославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего велича́ет ра́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице,/да сохрани́т вся гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,/ и спасе́т ве́рою покланя́ющихся Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пречи́стому о́бразу,/ Де́во Неискусобра́чная.

Кондак, глас 8

Притеце́м, лю́дие, к Де́ве Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га,/ и к Тоя́ чудотво́рней ико́не, уми́льно взира́юще, припаде́м, и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е!/ Присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи небе́сныя жи́зни./ Тебе́ бо ве́рно зове́м:/ ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

Припев Богородице:

Досто́йно есть велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Или:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь преподобному Давиду Солунскому, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу... (общий преподобному).

Кондак, глас 1

Сад присноцвету́щ доброде́телей плоды́ принося́й,/ яви́лся еси́ на садо́вне дре́ве, я́ко благопе́снивая пти́ца;/ рай же па́че, жи́зни дре́во Го́спода в се́рдцы твое́м прие́м,/ я́ко возде́лав, богому́дре,/ и́мже пита́еши нас благода́тию;/ при́сно моли́ о нас, Дави́де всеблаже́нне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Дави́де,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому, глас 8

Правосла́вия ревни́телю, благоче́стия наста́вниче,/ и́щущим спасе́ния до́брый ко́рмчий,/ мона́шествующих Богодухнове́нное украше́ние,/ Богоно́снаго Евфи́мия собесе́дниче, святи́телю Диони́сие,/ уче́ньми и доброде́тельми оте́чество твое́ просвети́л еси́,/ не забу́ди нас, чту́щих тя, но в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас тойже

Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую/ чрез Ни́жний Новгра́д в Су́ждаль дости́гшую,/ и всю страну́ сию́ уче́нием озари́вшую,/ ублажи́м Богому́драго Диони́сия,/ той бо мо́лится Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Диони́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Тихону Луховскому, Костромскому чудотворцу, глас 4

Жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся еси́/ и, та́мо невозвра́тно ше́ствовав Боже́ственными стезя́ми,/ дости́гл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и ны́не со а́нгелы предстои́ши/ у Престо́ла всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же приле́жно моли́ся/ поми́ловати град сей и лю́ди,/ ве́рою пра́зднующия пречестну́ю па́мять твою́,/ Ти́хоне преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ во след Его́ невозвра́тно ше́ствовал еси́,/ посто́м и воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́,/ бде́нием же и моли́твами вселука́ваго врага́ до конца́ низложи́л еси́,/ и слеза́ми, яко еле́ем, свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́;/ те́мже в Небе́сныя оби́тели невозбра́нно вшел еси́,/ иде́же, ра́дуяся, Го́сподеви предстои́ши,/ Ему́же приле́жно моли́ся, мо́лим тя,/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в день стра́шнаго Его́ прише́ствия,/ и да не пребу́дем и мы вне черто́га Христо́ва,/ но да сподо́бит ны одесну́ю Себе́ ста́ти/ моли́твами твои́ми, преподо́бне, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Ти́хоне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ти́хоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

27/10 Преподобного Сампсона странноприимца (ок. 530). Праздник о великой победе, Богом дарованной императору Петру Великому над шведским королем Карлом XII и воинством его под Полтавою, в лето от воплощения Господня 1709, месяца июня в 27-й день. Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского (1998)25. Преподобного Мартина Туровского (после 1146).

Тропарь преподобному Сампсону Странноприимцу, глас 8

В терпе́нии твое́м стяжа́л еси́ мзду твою́, о́тче преподо́бне,/ в моли́твах непреста́нно терпе́вый,/ ни́щия возлюби́вый, и сия́ удовли́вый,/ но моли́ся Христу́ Бо́гу, Сампсо́не ми́лостиве блаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Я́ко врача́ всеизря́дна и моли́твенника благоприя́тна,/ к ра́це твое́й Боже́ственней притека́юще, Сампсо́не Богому́дре преподо́бне,/ соше́дшеся любо́вию, псалмы́ и пе́сньми ра́дующеся, Христа́ прославля́ем,/ такову́ю тебе́ благода́ть подава́юща исцеле́ний.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Сампсо́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Господу Богу ради праздника победы, дарованной русским войскам над шведами, под Полтавою, глас 8

Препросла́влен еси́, Го́споди Бо́же наш,/ дарова́вый кре́пость на враги́ оте́честву на́шему,/ я́коже Дави́ду на прего́рдаго Голиа́фа,/ осени́л еси́ над главо́ю его́ в день бра́ни,/ препоя́сал еси́ немощны́я си́лою свы́ше,/ и теми́ всю де́рзость вра́жию низложи́л еси́,/ Многоми́лостиве, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2

В Вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй,/ И́же не дал еси́ ве́прю*, от дубра́вы озоба́ти*,/ и уедине́нному ди́вому поя́сти виногра́да Твоего́,/ утверди́, Бо́же, е́же соде́лал еси́ в нас,/ при́зри с Небесе́ и ви́ждь, и посети́ виногра́д сей, и соверши́ его́,/ его́же насади́ десни́ца Твоя́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Триипоста́сный Бо́же,/ вознесе́нную го́рдость смири́вшаго/ и на Тя упова́ющим/ побе́ду дарова́вшаго.

Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5

Я́ко к целе́бному исто́чнику/ притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш,/ ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши,/ моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши,/ в теле́сных и душе́вных ско́рбех утеша́еши,/ па́че же смире́нию, терпе́нию и любо́ви науча́вши,/ моли́ Человеколю́бца Христа́/ и Засту́пницу усе́рдную/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив,/ ста́рчества благода́ть насле́довал еси́,/ боле́знуя се́рдцем о всех с ве́рою притека́ющих к тебе́,/ те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти:/ о́тче святы́й Амвро́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Амвро́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Мартину Туровскому, глас 6

Тя́жким неду́гом стра́ждущий и людьми́ забы́тый,/ моли́л еси́ жа́жду утоли́ти, преподо́бне Марти́не,/ те́мже Христо́с посла́ с Небесе́ благове́рных Бори́са и Гле́ба/ тебе́ послужи́ти и неду́г исцели́ти,/ моли́ся ны́не ко Го́споду/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся... (общий преподобному).

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Марти́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

28/11 Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Преподобного Ксенофонта Робейского (1262). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).

Тропарь мученикам бессребреникам и чудотворцам Киру и Иоанну, глас 5

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик,/ сте́ну необори́му нам дарова́вый, Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас тойже

Святи́и сла́внии Ки́ре и Иоа́нне,/ безсре́бреницы, му́ченицы и чудотво́рцы,/ милосе́рдием свои́м, я́ко стено́ю необори́мою,/ нас огради́те от всех бед/ и от враго́в ви́димых и неви́димых сохрани́те/ непреста́нною ва́шею моли́твою ко Го́споду.

Ин тропарь, глас тойже

Прему́дрии вселе́нней вра́чеве,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ от Бо́га прия́сте вла́сть цели́те неду́ги душе́вныя,/ вку́пе же и теле́сныя,/ и ны́не моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди от одержа́щих зол/ и спасти́ моли́твами ва́шими ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Тро́ичная благода́ть все́льшися в честна́я сердца́ ва́ша,/ преблаже́ннии Ки́ре и Иоа́нне,/ на ду́хи нечи́стыя стра́шни прогони́телие яви́стеся./ И не то́чию явле́нным, но и та́йным/ неду́гом вра́чеве бысте,/ те́мже, дерзнове́ние иму́ще к Человеколю́бцу Бо́гу,/ непреста́нною моли́твою душе́вныя на́ша стра́сти исцели́те.

Кондак, глас 3

От Боже́ственныя благода́ти дар чуде́с прие́мше,/ святи́и, чудоде́йствуете непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йством секу́ще неви́димо,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:/ вы бо Боже́ственнии вра́чеве есте́.

Ин кондак, глас 6

Вели́кое врачевство́ вселе́нней,/ супряже́ние Христо́во возлю́бленное,/ свети́льники сия́ющия, зарю́ исцеле́ний,/ воспое́м, ве́рнии, велегла́сно,/ внутрь це́ркве им вопию́ще:/ Ки́ре и Иоа́нне,/ пода́тели чудесе́м, вра́чеве неду́жным,/ освяща́ете вся стра́ны.

Величание

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии Ки́ре и Иоа́нне,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Ино величание

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии, Ки́ре и Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы заблу́ждшим, исцели́тели боля́щим/ и собесе́дницы а́нгелом.

Тропарь преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам, глас 4

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы,/ и в морски́й о́стров всели́стеся/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дре повину́ли есте́:/ сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвя́тей Тро́ице предстоя́ще, моли́теся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ сохранится в ми́ре оте́честву на́шему/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1

От мирски́я мо́лвы бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте/ и в нем ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́ есте́:/ и ны́не в торжестве́ преми́рном богозре́нием наслажда́ющеся,/ всеблаже́ннии о́тцы Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ е́же спасти́ всех нас,/ благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак, глас 4

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера,/ и в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́:/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь преподобному Ксенофонту Робейскому, глас 4

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ Вели́кому же Нову́граду похвала́ и утвержде́ние./ Те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя./ Ксенофо́нте о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся... (общий преподобному).

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ксенофо́нте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Троеручица», глас 4

Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия,/ дарова́ся святе́й горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно Пречи́стых рук Твои́х,/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы:/ созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода де́ржиши,/ тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щих Тя/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющий к Тебе́ ве́рою, прие́млют от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние./ Сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Го́сподь с Тобо́ю.

Ин тропарь, глас тойже

Я́ко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Тропарь на молебне, глас 4

Днесь све́тло красу́ется славне́йший град Москва́,/ име́ющи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши;/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею же от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши;/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и стра́ны на́ша, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Кондак, глас 8

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́,/ Богома́ти Пречи́стая,/ вси ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́та/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и Рождша́гося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от на́пастей и бед нас изыма́еши/ и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Ин кондак, глас 3

Де́ва днесь благоволе́ние к нам явля́ет,/ гора́ же Афо́н благодаре́ние Ей прино́сит,/ а́нгел и и и́ноцы славосло́вят,/ Троеру́чица из Се́рбии чуде́сно путеше́ствует:/ нас бо ра́ди прии́де/ и всели́ся во святу́ю оби́тель Хиланда́рскую.

Кондак на молебне, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пренепоро́чная Де́во,/ и чтим чудеса́ о́браза свята́го Твоего́,/ трех пречи́стых рук Твои́х явле́ние/ в сла́ву Божества́, в Тро́ице Бо́га на́шего.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим тричи́сленное изображе́ние пречи́стых рук Твои́х,/ Ты бо двема́ Сы́на и Го́спода де́ржиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед нас избавля́еши.

29/12 Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67). Касперовской (1853–1855) и Дуниловской (XIX) икон Божией Матери.

Тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу, глас 4

Апо́столов первопресто́льницы,/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те,/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й:/ боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,/ Еди́не све́дый серде́чная.

Величание

Велича́ем вас,/ апо́столи Христо́вы Пе́тре и Па́вле,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́/ ко Христу́ приве́дшия.

30/13 Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его; Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его; Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея; Симона Зилота и Матфия. Преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского (1918). Перенесение мощей благоверного царя великомученика Стефана Уроша III, Сербского (1338). Перенесение мощей благоверного князя Олега Рязанского (1769). Волынской (1709), Балыкинской (1711), и Горбаневской (1786) икон Божией Матери.

Тропарь Собору 12-ти апостолов, глас 4

Апо́столов первопресто́льницы,/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те,/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло,/ ученико́в преизря́дна,/ и с Па́влом весь дванадесяточи́сленный собо́р днесь:/ и́хже па́мять соверша́юще ве́рно,/ сих Просла́вльшаго прославля́ем.

Ин кондак, глас тойже

Петра́, ве́рнии, ка́меня ве́ры, похва́лим/ и Па́вла Богому́драго,/ созыва́ют бо всех пра́здновати ве́рою,/ собо́рне вку́пе вся двана́десяте, яко пропове́дники ве́ре,/ прося́ща грехо́в оста́вления.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и дванадесяточи́сленнии апо́столи,/ весь мир уче́ньми свои́ми просвети́вшия/ и вся концы́/ ко Христу́ приве́дшия.

Тропарь преподобному Петру, царевичу Ордынскому (Ростовскому), глас 8

Оте́чества своего́, блаже́нне Пе́тре, удали́вся,/ и богоме́рзкую ве́ру отню́д возненави́дев,/ и от мглы грехо́вныя изше́д,/ и от тьмы во свет прии́де,/ и всели́ся еси́ во сла́вный и многонаро́дный град Росто́в,/ в не́мже житие́ че́стно пожи́в,/ це́рковь во и́мя святы́х апо́стол Пе́тра и Па́вла воздви́г Христо́вою благода́тию,/ и сию́ чу́дными ико́нами, я́ко неве́сту, украси́в,/ святи́теля же и кня́зя и вся лю́ди житие́м свои́м удиви́в./ Те́мже и по сме́рти твое́й Христо́с да́ром чу́дес обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, преподо́бне о́тче Пе́тре,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Яви́ся ве́лие со́лнце Христо́вой Це́ркви,/ просвеща́я уче́ния светлостьми́, всече́стне,/ я́ко черпа́лом златы́м,/ от кла́дезя неиско́паннаго чуде́с поче́рпл еси́,/ от исто́чника неистощи́маго,/ на па́мять успе́ния твоего́ прише́дшим, всеблаже́нне Пе́тре,/ ны́не всем подава́еши грехо́в проще́ние, сла́во преподо́бным.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь святителю Софронию, епископу Иркутскому, глас 4

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил еси́ и́ноческия оби́тели,/ и архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси Ирку́тскую па́ству./ Те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га прия́л еси,/ и мо́лиши Христа́ Бо́га/ изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1

Ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче,/ о́тче иера́рше страны́ Сиби́рския,/ святи́телю Софро́ние,/ на Небеси́ предстоя́й с первоиера́рхом Ирку́тския Це́ркве и все́ми святы́ми,/ вы́ну и́маши благоволе́ние Го́спода сла́вы,/ при́зри на лю́ди, притека́ющия к честны́м оста́нкам святы́х моще́й твои́х,/ ве́рою и любо́вию сле́зно прося́щия твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ моли́, Его́же пропове́дал еси́ лю́дем Сиби́ри,/ изба́вити я от находя́щих зол и наве́тов вра́жиих,/ просвети́ти люде́й олядене́вшая* дре́вле неве́рием сердца́,/ дарова́ти утвержде́ние ве́ры Христо́вы/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим вси ве́рнии,/ той бо есть храни́тель гра́да и страны́ сея́/ и моли́твенник о душа́х на́ших.

Ин кондак, глас 3

Па́стырей Нача́льнику, Христу́,/ труди́лся еси́, святи́телю Софро́ние,/ на па́жити духо́вней се́верныя страны́ на́шея,/ язы́цы монго́льстии от пре́лести и скве́рны* и́дольския избавля́я,/ приве́л еси́ я к све́ту ве́ры Христо́вы,/ и ны́не, со а́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ моли́ непреста́нно о всех нас,/ изба́вити ны от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Софро́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному царю великомученику Стефану Урошу III, Сербскому, глас 8

Ца́рскую диади́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю, Богому́дре великому́чениче,/ за скиптр крест в ру́ку прии́м,/ яви́лся еси́ победоно́сец/ и я́ко же́ртву непоро́чну прине́ся еси́ себе́ Бо́гу./ От роди́телей твои́х о́чию зе́ницы лише́н был еси́,/ и в заточе́нии пребы́л еси́,/ и от свои́х уда́влен еси́./ И ны́не, ра́дуяся, предстои́ши Святе́й Тро́ице./ Тем пра́зднуем здесь пренесе́ние честны́х моще́й твои́х/ и обновле́ние честна́го киво́та,/ блаже́нне Стефа́не, моли́ся о держа́ве сро́дник твои́х,/ благоуго́дней бы́ти ей/ и сыново́м се́рбским спасти́ся.

Кондак, глас тойже

Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, Це́рковь похваля́ет и почита́ет,/ от восто́ка возсия́вшую/ и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ Се́рбскую чудесы́ и добро́тою обогаща́еши и просвеща́еши,/ и ве́рою чту́щия пренесе́ние моще́й и обновле́ние честна́го киво́та,/ великому́чениче, царю́ Се́рбский Стефа́не,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ притека́ющия к ра́це моще́й твои́х и ве́рою вопию́щия ти:/ ра́дуйся, Стефа́не, му́чеников украше́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ великому́чениче святы́й царю́ Се́рбский Стефа́не,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь благоверному князю Олегу, в иночестве Ионе, в схиме Иоакиму, Рязанскому, глас 5

Весели́ся и ра́дуйся, земле́ Ряза́нская/ соверша́ется па́мять благове́рнаго кня́зя Оле́га,/ во свято́й схи́ме Иоаки́мом нарече́ннаго,/ возлюби́вшаго тебя́ па́че души́ своея́,/ о могу́ществе и сла́ве твоея́ тща́вшагося,/ и ны́не, предстоя́ престо́лу Вседержи́теля,/ с супру́жницею свое́ю му́дрою монахи́нею Евпракси́ею,/ умоля́ют беспреста́нно Влады́ку Христа́/ сохрани́ти оте́чество на́ше в ми́ре и благоде́нствии/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Любо́вь ко оте́честву в се́рдце свое́м всегда́ име́я,/ благове́рный кня́же Оле́же,/ попече́ние о Ряза́нстей земли́ наипа́че прилага́л еси́,/ с преподо́бным Се́ргием сла́дце бесе́довав,/ ве́чный мир с моско́вским кня́зем святы́м Дими́трием заключи́л еси́/ и бра́ком сы́на своего́ Фео́дора с дще́рию его́ Софи́ею сою́з скрепи́л еси́./ Ты бо Ряза́нския земли́ похвала́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем тя́,/ святы́й благове́рный кня́же Оле́же,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Волынская, глас 4

Засту́пнице земли́ Росси́йския/ от наше́ствия све́йскаго и непреста́нная за нас Моли́твеннице,/ мир земли́ и душа́м на́шим у Го́спода испроси́,/ да святи́тся в нас и́мя Бо́жие во ве́ки.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Месяц июль

1/14 Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). Преподобного Никодима Святогорца (1809). Возвращение мощей преподобного Иоанна Рыльского (1469).

Тропарь бессребреникам Косме и Дамиану, в Риме пострадавшим, глас 8

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:/ ту́не* прия́сте*, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2

Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве,/ чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников дерзо́сти низложи́те,/ мир исцеля́ющи чудесы́.

Величание

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии Космо́ и Дамиа́не,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Ино величание

Велича́ем вас,/ чудотво́рцы сла́внии, Космо́ и Дамиа́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы заблу́ждшим,/ исцели́тели боля́щим/ и собесе́дницы а́нгелом.

Тропарь преподобному Никодиму Святогорцу, глас 3

Му́дрости благода́тию, о́тче, укра́шенный,/ труба́ богогла́сная показа́лся еси́ Ду́ха/ и доброде́телей наста́вник, Никоди́ме Богоглаго́ливый,/ всем бо подае́ши спаси́тельная уче́ния,/ жития́ чи́стаго показу́я сия́ние/ бога́тством Боже́ственных твои́х слове́с,/ и́миже, я́ко свет, ми́рови возсия́л еси́.

Ин тропарь, глас 1

Свети́ло Афо́нское, и На́ксии о́трасль,/ и Це́ркве всея́ богодухнове́ннаго учи́теля,/ Никоди́ма, ве́рнии, да почти́м,/ и́же, исполня́яся му́дрости Боже́ственныя,/уче́ния бо небе́сная и оби́льная излива́ет вопию́щим:/ сла́ва просла́вльшему тя Христу́/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Подаю́щему тобо́ю нам по́мощь.

Кондак, глас 8

Я́ко таи́нника изря́днейшаго доброде́тельнаго жития́ и благоче́стия,/ богоно́снаго учи́теля Правосла́вия, пра́зднует тя Це́рковь,/ с Небе́с бо дарова́ния прие́мый,/ озаря́еши Боже́ственными твои́ми писа́нии вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Иоанну Рыльскому, глас 4

Твои́х моще́й возвраще́нием/ оби́тель твоя́ обогати́ся,/ це́рковь же твоя́, прие́мши я, просвети́ся/ и, крася́щися, ве́рных созыва́ет с весе́лием/ светоно́сный твой све́тло пра́здновати день,/ гряди́те, глаго́лющи,/ и приими́те благода́тей дарова́ния.

Ин тропарь, глас тойже

Те́ло смири́в поще́нием,/ ду́шу же возвы́сив пе́нием, сосу́д яви́ся избра́н Свято́му Ду́ху,/ Иоа́нне, о́тче наш,/ в чистоте́ се́рдца твоего́, преподо́бне, пожи́в./ Тем, дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Тве́рдым умо́м и непреста́нными моли́твами/ бори́теля врага́ си́лу всегуби́тельную до конца́ побори́в,/ досто́йно от Христа́ просла́вился еси́,/ Иоа́нне всеблаже́нне./ Тем твои́х днесь моще́й возвраще́ния/ све́тлый соверша́юще пра́здник в весе́лии,/ согла́сно вопие́м ти:/ ста́ду и лю́дем твои́м ты еси́ с Бо́гом, о́тче преподо́бне,/ похвала́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 6

Благода́тию Бо́жиею нас обогати́л еси́/ и де́лы благи́ми извести́л еси́,/ зва́нием яви́ся, Иоа́нне, уго́дник Христа́ Бо́га./ В моли́твах и посте́х дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнися/ бысть неду́гом прогони́тель/ и засту́пник душа́м на́шим.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

2/15 Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (458). Святителя Фотия, митрополита Киевского (1431). Перенесение мощей святителя Арсения, епископа Тверского (1483). Святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458). Священномученика Иувеналия (Масловского), архиепископа Рязанского и Шацкого (1937). Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.

Тропарь положению ризы Пресвятой Богородицы, глас 8

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков Покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи,/ о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя, мир гра́ду Твоему́ дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4

Одея́ние всем ве́рным нетле́ния,/ Богоблагода́тная Чи́стая,/ дарова́ла еси́ свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/ Покро́ве всех челове́ков,/ е́яже положе́ние пра́зднуем любо́вию/ и вопие́м со стра́хом Ти, Чи́стая:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н Похвало́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим святы́я ри́зы Твоея́ честно́е положе́ние.

Тропарь святителю Фотию, митрополиту Киевскому и всея Руси, глас 4

Слове́с Ева́нгельских послу́шателю/ и Боже́ственных уче́ний рачи́телю,/ прему́дрый наказа́телю*,/ всегда́ стра́ху Госпо́дню поуча́яйся,/ в моли́твах к Богу простира́яйся,/ загради́телю у́стен кривоглаго́лющим сло́во Пра́выя ве́ры,/ я́ко апо́столом соприча́стниче,/ ве́ре Христо́вой утверди́телю,/ проро́чески веща́телю, святи́телю Фо́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Тро́ице сосу́д яви́лся честны́й твои́м житие́м, святи́телю Фо́тие,/ всегда́ зря́й Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже предстои́ши, моли́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фо́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Арсению, епископу Тверскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, святи́телю,/ и мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг соверши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ и́же с ве́рою приходя́щим к честне́й ра́це моще́й твои́х, Арсе́ние преблаже́нне./ Мы же вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8

Я́ко богоявле́нная, росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́,/ яви́лся еси́, святи́телю Арсе́ние./ Тем непреста́нно моли́ся Христу́ Бо́гу о ста́де твое́м/ и сохраня́й оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же ве́рою почита́ющих честно́е пренесе́ние твое́/ и к честны́м моще́м твои́м припа́дающих со стра́хом и любо́вию целу́ющих я./ Да вси велегла́сно зове́м ти:/ ра́дуйся, Богому́дре святи́телю Арсе́ние, о́тче наш.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́;/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Иувеналию, патриарху Иерусалимскому, глас 4

Бра́та Бо́жия на престо́ле архиере́йства прее́мниче,/ свята́го гра́да Иерусали́ма иера́рше достохва́льне,/ с богому́дрыми отцы́ в Халкидо́не изъясни́л еси́ воплоще́ние Сы́на Бо́жия,/ прише́дшаго мир обнови́ти и обожи́ти вся челове́ки,/ в Це́ркви Его́ с Ним сочета́вшияся,/ святи́телю о́тче Ювена́лие,/ предстоя́ ны́не во Ца́рствии Отца́ све́тов,/ о почита́ющих тя любо́вию моли́ся,/ да мир и ми́лость Спа́сова бу́дет с на́ми.

Кондак, глас 2

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная... (общий святителю).

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ювена́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь священномученику Иувеналию, архиепископу Рязанскому и Шацкому, глас 5

Люби́миче па́ствы ряза́нския,/ ю́же от нече́стия и безве́рия огражда́я,/ пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Иувена́лие,/ моли́ся о нас Влады́це Христу́,/ да сохрани́т держа́ву Росси́йскую в ми́ре и благоде́нствии/ и спасе́т души́ на́ша.

Кондак, глас 2

Роди́лся еси́ во гра́де Ли́вны,/ обуче́ние восприя́л еси́ во гра́де Каза́ни,/ епи́скопствовал еси́ в Ка́шине, Ту́ле и Ряза́ни,/ сконча́лся еси́ му́ченически в То́мске./ Ны́не жи́тельствуеши во гра́де Небе́снем./ Моли́ся за ны святи́телю Иувена́лие/ да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Иувена́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Ахтырская, глас 4

Преблагослове́нная Де́во, Богороди́тельнице Чи́стая,/ у Креста́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего предстоя́щи,/ скорбь ве́лию претерпе́ла еси́/ и благода́ть от Него́ прияла́ еси́ су́щия в ско́рбех утеша́ти./ Те́мже на пречи́стый о́браз Твой благогове́йно взира́юще/ и изображе́нную Тя на нем пред Кресто́м Спа́са на́шего ви́дяще,/ умиле́нно к Тебе́ вопие́м:/ Засту́пнице усе́рдная, блага́я и ми́лостивая!/ Ускори́ изба́вити ны от вся́кия ско́рби, ну́жды и боле́зни/ и спаси́ ду́ши на́ша,/ да Тя со благодаре́нием сла́вим во ве́ки.

Кондак, глас 8

Притеце́м, ве́рнии, к благода́тному ми́лостей и щедро́т исто́чнику – / чудотво́рному Пречи́стыя Де́вы о́бразу:/ сей бо нам свы́ше дарова́ся,/ душа́м и телесе́м во спасе́ние,/ ему́же покланя́ющеся с любо́вию, возопие́м к Богоро́дице:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ покры́й и соблюди́ нас от вся́каго зла/ Твои́м к Бо́гу ма́терним предста́тельством.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Федотьевская, глас 4

Весели́ся и ра́дуйся сла́вный гра́де Ряза́нь,/ соверша́я па́мять пренесе́ния ико́ны Богома́тере/ из села́ Федо́тьева в Собо́рный храм,/ ю́же преосвяще́нный архиепи́скоп Феодори́т дарова́ народу́ правосла́вному,/ указу́я в ней исто́чник исцеле́ний,/ супру́жеству благослове́ние,/ си́ротам и вдови́цам заступле́ние,/ и́ноком отра́ду и утеше́ние./ И мы к ней притека́юще зове́м:/ Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ ве́рно Тя сла́вящих спаса́й,/ оте́чество на́ше и архиере́ев и вся росси́йския наро́ды от всех бед избавля́й,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.

Кондак, глас ?

Не и́мамы ины́я по́мощи... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

3/16 Мученика Иакинфа (108). Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, всея России чудотворца (1652). Преподобных Анатолия, в Ближних пещерах почивающего (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах почивающего (XIII), Киево-Печерских. Благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII). Святителя Василия, епископа Рязанского (1295). Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских (1544–1545). Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589). Преподобного Никодима Кожеезерского (Хозьюгского) (1640).

Тропарь мученику Иакинфу, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 6

Дре́во жи́зни посреде́ души́ своея́,/ ве́ру Твою́, Христе́, стяжа́вый Твой му́ченик,/ Еде́мскаго ра́я честне́йший бысть,/ дре́во пре́лести зми́евы погуби́в дерзнове́нно ду́хом,/ венча́ся сла́вою Твое́ю, Многоми́лостиве.

Ин кондак, глас 4

Ка́мень че́стен показа́ся, Иаки́нфе,/ в Го́рнем о́ном све́тлем гра́де водрузи́ся,/ в разу́мнем Сио́не блиста́я све́тло,/ освеща́я вся, чту́щия честно́е твое́ страда́ние,/ моли́ спасти́ся нам, твою́ па́мять почита́ющим.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Иаки́нфе,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь святителю Филиппу, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу, глас 8

Первопресто́льников прее́мниче,/ сто́лпе Правосла́вия, и́стины побо́рниче,/ но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе,/ положи́вый ду́шу за па́ству твою́./ Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́,/ моли́ за град же и лю́ди,/ чту́щия досто́йно святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 5

Ра́достный возсия́ день све́тлаго торжества́:/ днесь церко́вная расширя́ются не́дра,/ прие́млюще духо́вных даро́в неоскуде́емо боготво́рное сокро́вище,/ струю́ благода́тей неисчерпа́емую,/ исто́чника чудесе́м оби́льна,/ чудотвори́выя и свяще́нныя мо́щи твоя́, святи́телю Фили́ппе./ Те́мже моли́ просла́вившаго тя Дарода́теля Христа́ Бо́га/ о воспева́ющих тя/ и кла́няющихся свяще́нным моще́м твои́м.

Кондак, глас 3

Правосла́вия наста́вника и и́стины провозве́стника,/ Златоу́стаго ревни́теля, росси́йскаго свети́льника,/ Фили́ппа прему́драго восхва́лим,/ пи́щею слове́с свои́х разу́мно ча́да своя́ пита́юща,/ той бо язы́ком хвале́ния поя́ше,/ устна́ма же пе́ние веща́ше,/ я́ко таи́нник Бо́жия благода́ти.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фили́ппе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобным Анатолию, в Ближних пещерах почивающему, и Анатолию затворнику, в Дальних пещерах почивающему, Киево-Печерским, глас 3

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ я́ко стяжа́вший дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние/ и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4

Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ ли́ков и́ночествующих похвало́ и украше́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь благоверным князьям Василию и Константину, Ярославским, глас 2

Ва́ше оте́чество хва́лится обагре́нием крове́й ва́ших,/ Це́рковь же Бо́жия ра́дуется,/ прие́мши телеса́ ва́ша,/ лю́дие, пе́сненный лик соста́вльше,/ духо́вною цевни́цею* вопию́т:/ лику́й, Васи́лие, ра́дуйся, Константи́не,/ Яросла́влю сла́во и всей Росси́и ра́досте.

Ин тропарь, глас 8

Возвы́сившийся на доброде́тель, к жела́нию кра́йнему,/ и достиго́сте к Небе́сней высоте́,/ благове́рнии вели́цыи кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ и безстра́стным житие́м украси́сте ду́ши своя́,/ поще́нием же изря́дно победи́сте бесо́вския полки́,/ и восприя́сте чи́стую со́весть,/ в моли́твах, я́ко безпло́тнии, пребы́сте,/ возсия́сте в ми́ре, а́ки со́лнце, пресла́внии,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Я́ко цве́ти честни́и разли́чнии,/ в ра́йстей пи́щи процве́тше невеще́ственно,/ оте́честву своему́ сла́ву ве́лию/ и сро́дником похвалу́ и честь я́вльше,/ всеи́стиннии побе́дницы, вели́кий Васи́лие и сла́вный Константи́не,/ но у́бо не преста́йте моля́щеся о гра́де ва́шем и о всех рабе́х свои́х,/ изба́вити их от напа́стей и бед и вся́ких лю́тых обхожде́ний, вопию́щих вам:/ ра́дуйтеся, гра́ду на́шему Яросла́влю вели́кое утвержде́ние.

Кондак на обретение мощей, глас 4

Днесь Це́рковь разширя́ет не́дра своя́/ и прие́млет многоцеле́бныя мо́щи ва́ши,/ добропобе́днии страда́льцы,/ Васи́лие сла́вне и Константи́не Богому́дре,/ и, я́ко шипо́к* благово́нный, напоя́ется пречу́дными арома́ты,/ бога́тными чудодея́нии от неистощи́мых сокро́вищ,/ от пресла́вных моще́й ва́ших,/ и ра́достно чад свои́х созыва́ет вопи́ти:/ ра́дуйся, дво́ице пречу́дная, оте́честву своему́ стено́ необори́мая.

Величание

Велича́ем вас,/ благове́рнии кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Или:

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы Христо́вы,/ благове́рнии кня́зи Васи́лие и Константи́не,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Василию, епископу Рязанскому, глас 4

Пе́рвее в Му́роме святи́тельством почте́н был еси́,/ из него́же непра́ведно изгоня́ем,/ я́ко на ле́гкий кора́бль на ма́нтию возше́л еси́,/ на не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тен, по вода́м ше́ствие творя́,/ промышле́нием Вы́шняго и заступле́нием Богома́тере управля́ем,/ Богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́гл еси́/ и, в нем архиере́йства престо́л восприи́м,/ Богода́нную па́ству ряза́нскую до́бре упа́сл еси́./ Святи́телю о́тче наш Васи́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Я́ко многосве́тлая звезда́, от гра́да Му́рома возсия́л еси́, святи́телю Васи́лие,/ по вода́м же доше́д до гра́да на́шего Ряза́ни,/ Це́рковь Бо́жию до́бре упа́сл еси́,/ просвеща́я лю́ди уче́нием и житие́м твои́м./ Помина́й и ны́не ча́да твоя́, мо́лим тя, наста́вниче наш до́брый,/ и за ны Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери моли́ся,/ да благода́рною душе́ю зове́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и те́плый к Бо́гу о нас моли́твенниче.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Васи́лие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь общий преподобным Иоанну и Лонгину, Яренгским, глас 8

Я́ко зве́зды многосве́тлыя, от ю́ности возсия́вше,/ освяти́ли есте́ сердца́ ве́рных пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших,/ доброде́тельми чуде́с ва́ших, во пло́ти, я́ко бо а́нгел и на земли́, показа́стеся,/ поще́нием насажде́ни бы́сте, я́ко дре́во при вода́х воздержа́ния,/ напое́ни струя́ми слез ва́ших, и скве́рну омы́сте,/ сего́ ра́ди яви́стеся прия́телище Бо́жия Ду́ха, Иоа́нне и Ло́нгине,/ моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь преподобному Иоанну Яренгскому, глас 4

От земли́ Возве́дый тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти невреди́мо те́ло твое́, свя́те Иоа́нне,/ ты бо в целому́дрии и чистоте́ жития́, блаже́нне, пожи́л еси́,/ не оскверни́в те́ло,/те́мже со дерзнове́нием моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь преподобному Лонгину Яренгскому, глас 1

Свы́ше Боже́ственною благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние соверши́л еси́,/ те́мже и по успе́нии источа́вши чуде́с благода́ть,/ и́же с ве́рою приходя́щим к тебе́, Ло́нгине всеблаже́нне./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак общий преподобным Иоанну и Лонгину, Яренгским, глас 8

Яви́стеся свети́льницы всесве́тлии, во пло́ти а́нгели,/ я́ко Живота́ дре́во ра́йское,/ поще́нием, и бде́нием, и ве́рою возраща́еми, процвели́ есте́./ Моли́твами свои́ми Небе́сную благода́ть прие́мше,/ вра́чеве же кре́пции я́вльшеся,/ исцеля́ете неду́жныя и ду́ши с ве́рою притека́ющих к ра́це моще́й ва́ших,/ чудотво́рцы сла́внии Иоа́нне и Ло́нгине,/ сего́ ра́ди вси ве́рою и любо́вию вопие́м:/ ра́дуйтеся, помо́рстей стране́ похвале́ и утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Иоа́нне и Ло́нгине,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому, глас 8

И́же Христа́ ра́ди во́лею оста́вив твое́ оте́чество, град Во́логду,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ жела́нием духо́вным всели́лся еси́ во град Росто́в,/ я́ко в пусты́ни скита́лся в нем,/ гла́дом и жа́ждею и безме́рною тягото́ю плоть твою́ изнуря́я/ и рабо́тая Го́сподеви день и нощь,/ в посте́ и моли́тве пребыва́я в притво́ре церко́внем,/ власы́ же главы́ твоея́ пе́плом и смоло́ю удруча́я,/ и, ревну́я Васи́лию блаже́нному,/ прише́л еси́ в ца́рствующий град Москву́/ и, в целому́дрии и терпе́нии тече́ние до́бре сконча́в,/ пресели́лся еси́ к ве́чным оби́телем,/ чуде́с лучи́ испуща́я,/ преблаже́нне Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4

Житие́ твое́ воздержа́нием и терпе́нием,/ благоюро́де Иоа́нне, украси́л еси́,/ и ча́стыми моли́твами и все́нощным стоя́нием/ ду́шу твою́ просвети́л еси́,/ и обяза́ те́ло твое́ и власы́, и кресты́ с вери́гами тя́жкими,/ мно́га ле́та тружда́яся до исхо́да души́ твоея́,/ и прии́де на твое́ преставле́ние из Росто́ва гра́да/ в ца́рствующий град Москву́,/ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ и ту погребо́ша тя святи́телие,/ и ны́не у гро́ба твоего́ то́чиши исцеле́ния приходя́щим ти с ве́рою./ Моли́ Бо́га приле́жно с пра́ведным Васи́лием о правосла́вных лю́дех./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 1

Любве́ ра́ди Христо́вы/ возненави́дев ми́ра сего́ вся преле́стныя красоты́,/ в ми́ре живы́й, подвиза́ся до́бре, я́ко а́нгел на земли́,/ ве́чныя ра́ди жи́зни,/ и, от земны́х досто́инств таковы́х ду́шу воскреси́в ду́хом,/ плоть же порабо́тив и повину́в во всем ду́ху,/ Христо́ви распя́ся и к Боже́ственней высоте́ пресве́тло взя́тся благода́тию,/ прии́де в Небе́сный черто́г,/ иде́же ны́не Пресвяте́й Тро́ице со а́нгелы предстоя́,/ во све́те неизрече́нныя ра́дости весели́шися, преблаже́нне Иоа́нне,/ тем благода́рственно вопие́м ти:/ сла́ва Избра́вшему тя в Руси́, блаже́нне, уста́ва изря́дна,/ сла́ва Укре́пльшему тя в наро́де,/ сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Кондак, глас 8

Свято́е и пренепоро́чное поне́сл еси́ самово́льное муче́ние,/ я́ко ве́но* пречестно́е, прине́сл еси́ те́ло твое́ к Пресвяте́й Тро́ице и Пречи́стей Богоро́дице/ и ту сотвори́л еси́ честно́е твое́ преставле́ние./ Терпе́нием твои́м и смире́нием а́нгельския ли́ки удиви́л еси́/ и диа́вола мучи́теля посрами́л еси́,/ от челове́к отгоня́еши ду́хи те́мныя,/ разли́чная исцеле́ния подава́я./ Ра́дуйся, благоюро́де Иоа́нне, с блаже́нным Васи́лием,/ и печа́ль на́шу на ра́дость преложи́,/ моли́ся приле́жно стране́ Росси́йстей от междоусо́бныя бра́ни и от безбо́жных язык изба́витися./ Ра́дуйся, земли́ Росси́йския удобре́ние и гра́да на́шего Москвы́ вели́кое утвержде́ние.

Ин кондак, глас тойже

Иже Христа́ ра́ди наложи́вый на ся му́дростию юро́дство,/ о́бразом бу́йства зрим от челове́к,/ у́мныма же крыло́ма горе́ возлета́я,/ все те́ло твое́ вери́гами обяза́я*,/ я́ко зла́то многоце́нное, соблюде́ся в наро́де,/ очи́стив ум от страсте́й,/ веселе́нием духо́вным преше́л еси́ мо́ре мяте́жнаго сего́ жития́,/ обре́тя све́тлость жи́зни ве́чныя./ Мо́лим тя, блаже́нне Иоа́нне,/ моли́ся приле́жно Христу́ Бо́гу на́шему/ сохранится нам от вся́каго наве́та/ и злых обстоя́ний ви́димых и неви́димых враг, да зове́м ти:/ ра́дуйся, многострада́льне, я́ко да моли́твами твои́ми направля́еми,/ предстоя́ще при́сно с тобо́ю в Тро́ице сла́вимому Бо́гу,/ пое́м Ему́: Аллилу́иа.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Никодиму Кожеезерскому, Хозьюгскому пустыннику, глас 8

От ца́рствующаго гра́да и су́щия в нем вели́кия оби́тели/ пресе́льник яви́лся еси́,/ и промышле́нием Боже́ственнаго Ра́зума наставля́ем,/ к морски́м страна́м устреми́лся еси́,/ и та́мо в пусты́ню всели́лся еси́,/ уклоня́яся мирски́я молвы́,/ си́лою же Свята́го Ду́ха вооружи́вся,/ кре́стным ору́жием враги́ твоя́ прогоня́л еси́,/ посто́м и непреста́нною моли́твою жизнь твою́ соверша́я,/ ревну́я вели́ким отце́м Анто́нию и Ону́фрию и Па́влу Фиве́йскому;/ с ни́миже Го́сподеви моли́ся,/ о́тче Никоди́ме, спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4

Я́ко безпло́тен, о́тче, пожи́л еси́ на земли́,/ смире́нием и в я́ме пребыва́нием с моли́твами превознося́щагося врага́ смири́л еси́,/ я́ко крин, вои́стину процве́л еси́,/ избра́нный кинамо́н*, и высо́кий кипари́с,/ и плодови́тая ма́слина, и фи́никс* сла́дкий,/ и кедр благоуха́нный, и валса́м* чи́стый,/ те́рние злостра́стия искорени́л еси́/ и жили́ще Всесвята́го Ду́ха был еси́,/ те́мже помина́ем па́мять твою́ днесь пра́зднующе, Никоди́ме чудотво́рче,/ да вси ра́достными гла́сы воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,/ И́же тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний благода́ть.

Кондак, глас 2

Пусты́ню, я́ко ца́рский черто́г,/ усе́рдно возлюби́л еси́,/ в не́йже жесто́кое показа́ житие́/ многоле́тным пребыва́нием, очи́стив свою́ ду́шу и ум от страсте́й,/ и сего́ ра́ди Свята́го Ду́ха преди́вно прия́телище бысть,/ Никоди́ме преподо́бне,/ Его́же де́йствием и чудесы́ обогати́лся еси́;/ те́мже и мы почита́ем по́двиги твоя́, всеблаже́нне,/ но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 8

Укрепля́ем си́лою Креста́ и благода́тию,/ преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ бесо́в посрами́л еси́,/ к Вы́шнему тече́ние получи́л еси́,/ устреми́лся еси́ в Хозью́гу пусты́ню,/ Пресвяте́й Тро́ице жили́ще был еси́,/ Е́йже предстоя́, моли́ся о нас, почита́ющих тя,/ да возопии́м ти:/ ра́дуйся, преблаже́нне Никоди́ме о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

4/17 Святителя Андрея, архиепископа Критского (712–726). Преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца (551). Преподобного Андрея Рублева, иконописца (1430). Благоверного великого князя Андрея Боголюбского (1174). Благоверного Императора Российского, страстотерпца, Николая II и иже с ним убиенных (1918)26. Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца (1507). Галатской иконы Божией Матери.

Тропарь святителю Андрею, архиепископу Критскому, глас 1

Христо́ву Це́рковь цевни́цею языка́ твоего́,/ песносло́вя уми́льно, возвесели́л еси́,/ богосло́вием же Препе́тыя Тро́ицы/ сла́ву всем сказа́л еси́ я́сно,/ тем тя, я́ко тайноглаго́льника, пое́м,/ Андре́е, па́стырю Кри́тский,/ и велича́ем па́мять твою́,/ Христа́ сла́вяще ди́внаго во святы́х Свои́х.

Ин тропарь, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля,/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Андре́е,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Воструби́в я́сно Боже́ственная сладкопе́ния,/ яви́лся еси́ свети́льник ми́ра светле́йший,/ све́том сия́я Тро́ицы, Андре́е преподо́бне./ Те́мже вси вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Андре́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобной Марфе, Антиохийской, Едесской, матери Симеона Дивногорца, глас 4

Житие́м чи́стым и любо́вию, я́же ко Пречи́стей Бо́жией Ма́тери,/ стяжа́ла еси́ дар чадоро́дия пресла́вный,/ свети́льника ми́ру, ди́внаго Симео́на,/ тем тя, Ма́рфо, я́ко ма́терь, о ча́де веселя́щуюся, пе́сньми ублажа́ем.

Ин тропарь, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся... (общий преподобной жене).

Кондак, глас 2

В моли́твах Го́сподеви предстоя́щи,/ Пречи́стей Де́ве Богоро́дице пе́ние и хвалы́ принося́щи,/ Ма́рфо честна́я,/ породи́ла еси́ свяще́нное отроча́,/ Симео́на преди́внаго, свети́льника всеми́рнаго,/ с ни́мже моли́ при́сно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Ма́рфо,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Андрею Рублеву, иконописцу, глас 3

Боже́ственнаго све́та луча́ми облиста́емый,/ преподо́бне Андре́е,/ Христа́ позна́л еси́ – Бо́жию Прему́дрость и Си́лу/ и ико́ною Святы́я Тро́ицы всему́ ми́ру пропове́дал еси́/ еди́нство во Святе́й Тро́ице./ Мы же со удивле́нием и ра́достию вопие́м ти:/ име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице, моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

От ю́ности к Боже́ственней красоте́ устремля́лся,/ чу́дный иконопи́сец в земли́ Росси́йстей был еси́,/ и, богоно́сным твои́м учи́телем поревнова́в,/ сия́нием доброде́телей укра́сился еси́, преподо́бне Андре́е,/ те́мже и яви́ся Це́ркве на́шея похвала́ и ра́дование.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Андре́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному великому князю Андрею Боголюбскому, Владимирскому чудотворцу, глас 8

Я́ко благове́рен и пра́веден,/ за любо́вь Христа́ Бо́га от свои́х смерть прия́л еси́,/ кровь свою́ пролия́в,/ я́коже пре́жде сро́дницы твои́ и страстоте́рпцы Бори́с и Глеб,/ и́хже кро́вем совопие́т и твоя́ кровь, свя́те, к Бо́гу,/ я́коже Авеля и Заха́рии пра́ведных,/ благове́рный страстоте́рпче, вели́кий кня́же Андре́е,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ о стране́ на́шей, е́же Богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Ин тропарь, глас 3

Е́же во плоти́ житию́ твоему́ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с те́лом к неви́димым сплете́нием изше́л еси́, пресла́вне,/ и уязви́л еси́ де́монския полки́./ Отону́дуже, Андре́е, Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми,/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

В ми́ре сем благоче́стно и пра́ведно пожи́в,/ моли́твою, ми́лостынею и благострада́нием Бо́гу угоди́л еси́./ Сего́ ра́ди и Бог по убие́нии твое́м просла́ви тя нетле́нием и чудесы́,/ Его́же, свя́те Андре́е, моли́ сохрани́ти оте́чество твое́/ и всех люде́й, благоче́стно тебе́ почитаю́щих.

Величание

Велича́ем тя,/ благове́рный вели́кий кня́же Андре́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Евфимию, Суздальскому чудотворцу, глас 3

Я́ко светоза́рная звезда́, прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вив оте́чество твое́, Ни́жний Но́вград,/ и, доше́д богоспаса́емаго гра́да Су́ждаля,/ в нем оби́тель сотвори́л еси́,/ и собра́л еси́ мона́хов мно́жества,/ и, прие́м дар чуде́с от Бо́га, о́тче Евфи́мие,/ был еси́ о Христе́ собесе́дник/ и спо́стник преподо́бному Се́ргию./ С ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ нам здра́вие, и спасе́ние,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез твои́х погрузи́л еси́,/ Богому́дре Евфи́мие преподо́бне,/ тем и чуде́с дар прия́л еси́,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас тойже

Восприи́м Авраа́млю до́блесть,/ о́тче преподо́бне Евфи́мие,/ оста́вль оте́чество свое́, Ни́жний Но́вград,/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Су́ждаля,/ обре́л еси́ ме́сто благоуго́дно,/ на не́мже оби́тель ве́лию соста́вил еси́/ и в ней пожи́л еси́ в моли́твах, в поста́х и во бде́ниих./ Тем прии́м чуде́с дар от Бо́га,/ собра́л еси́ и́ноков мно́жества,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Евфи́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному императору Российскому, страстотерпцу, Николаю II и иже с ним убиенным, глас 5

Ца́рства земна́го лише́ние,/ у́зы и страда́ния многоразли́чныя,/ кро́тко претерпе́л еси,/ свиде́тельствовав о Христе́, да́же до сме́рти от богобо́рцев,/ страстоте́рпче вели́кий Боговенча́нный царю́ Нико́лае,/ сего́ ра́ди му́ченическим венце́м на Небесе́х/ венча́ тя с цари́цею, и ча́ды, и слу́ги твои́ми Христо́с Бог,/ Его́же моли́ поми́ловати страну́ Росси́йскую/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Мирлики́йскому предста́телю, благове́рный царю́,/ подража́тель показа́лся еси́,/ Христо́во бо Ева́нгелие испо́лнив./ Положи́л еси́ ду́шу твою́ за лю́ди твоя́/ и спасл еси́ пови́нныя,/ па́че же непови́нныя от сме́рти,/ сих ра́ди му́ченническою кро́вию освяти́лся еси́,/ я́ко великому́ченик Це́ркве Христо́вы.

Ин кондак, глас 6

Наде́жда царя́ му́ченика с цари́цею, и ча́ды, и слу́ги укрепи́,/ и к Твое́й любви́ окрыли́,/ бу́дущий им поко́й предвозвести́вши,/ тех моли́твами, Го́споди, поми́луй нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й царю́ Нико́лае,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

5/18 Преподобного Афанасия Афонского (1000). Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422). Преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918). Иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса» или «Домострои- тельница» (X).

Тропарь преподобному Афанасию Афонскому, глас 3

Е́же во пло́ти житию́ твоему́/ удиви́шася а́нгельстии чи́ни,/ ка́ко с те́лом к неви́димым сплете́нием изше́л еси́, присносла́вне,/ и уязви́л еси де́монския полки́./ Отону́дуже, Афана́сие,/ Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми;/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна,/ и де́ятельна сказа́теля всеи́стинна,/ взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче:/ не оскуде́й моля́ о рабе́х твои́х,/ изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щим ти:/ ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России чудотворцу, глас 8

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися,/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просве́тил еси́ приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно,/ о́тче наш Сергие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4

Днесь пресве́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ я́ко светолу́чными заря́ми, мо́лниями чуде́с твои́х осия́ем,/ всю вселе́нную созыва́ет/ похвали́ти тя, Богому́дре Се́ргие;/ пречестна́я же и сла́вная оби́тель твоя́,/ ю́же во и́мя Святы́я Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми созда́л еси́, о́тче,/ иму́щи в себе́ стада́ учени́к твои́х,/ весе́лия и ра́дости исполня́ется./ Мы же, пра́зднующе пресла́вное обре́тение честны́х моще́й твои́х, в земли́ сокрове́нных,/ я́ко цвет благоуха́нен и кади́ло благово́нно,/ любе́зно я лобыза́юще, разли́чная исцеле́ния прие́мля/ и твои́ми моли́твами грехо́в проще́ния сподобля́емся,/ о́тче преподо́бне Се́ргие,/ моли́ Святу́ю Тро́ицу/ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Днесь, я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Ин кондак, глас тойже

Взира́юще на предлежа́щий честны́й твой гроб,/ в не́мже скры́ся, я́ко многоце́нное сокро́вище, свято́е трудолю́бное твое́ те́ло чистоты́,/ мы, ча́да твоя́ су́ще жа́лостная,/ в удивле́нии еди́н со еди́нем веща́юще, вопие́м:/ о́тче наш Се́ргие, моли́ Святу́ю Тро́ицу/ и нам спасти́ся, твои́м ча́дом.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне, Алапаевской, Московской, глас 1

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши,/ богому́драя Елисаве́то,/ сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и Христа́ почти́ла еси́./ Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши,/ я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́./ Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́,/ я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя:/ свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть?/ Во глубине́ земли́, я́ко в рай све́тлости,/ страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та/ со а́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся/ и, убие́ние претерпева́ющи,/ о безбо́жных му́чителех взыва́ше:/ Го́споди, прости́ им грех сей,/ не ве́дят бо, что творя́т./ Тоя́ молитвами, Христе́ Бо́же,/ поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 5

От сла́вы ца́рственныя, взе́мши Крест Христо́в,/ прешла́ еси́ к сла́ве небе́сней, моля́щи враго́в,/ и обрела́ ее́и ра́дость ве́чную,/ свята́я му́ченице княги́не Елисаве́то,/ с Варва́рою му́ченицею./ Те́мже мо́лим вас: моли́те о душа́х на́ших.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице свята́я вели́кая княги́не Елисаве́то,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Ино величание

Велича́ем тя,/ свята́я преподобному́ченице Елисаве́то,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой «Экономисса», или «Домостроительница», глас 4

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное,/ не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших,/ Всепе́тая Богоро́дице, Ми́лостивая ве́рных Домострои́тельнице,/ утверди́ правосла́вных жи́тельство,/ спаси́ страну́ на́шу/ и всех правосла́вно живу́щих в ней защити́,/ зане́ родила́ еси́ Бога́, Еди́на Благослове́нная.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная... (общий Божией Матери).

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

6/19 Преподобного Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых. Преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII). Обретение мощей праведной девы Иулиании, княгини Ольшанской, в Киево-Печерской Лавре почивающей (XVI). Благоверного князя Глеба Всеволодовича Городенского, иже в Киеве (после 1166). Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).

Тропарь преподобному Сисою Великому, глас 2

Плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/ ми́ру распя́лся еси́/ и, в пусты́ни живы́й, всех по́хотей отсече́нием/ а́нгел земны́й и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ сего́ ра́ди тя, я́ко наста́вника и́ноком, пое́м, Сисо́е о́тче наш, и про́сим:/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сныя дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеления.

Кондак, глас 4

Подвиза́вся, а́нгел на земли́ ви́ден был еси́,/ озаря́я, преподо́бне, помышле́ния ве́рных Богозна́меньми всегда́./ Те́мже тя ве́рою, Сисо́е, почита́ем.

Ин кондак, глас 8

Я́ко безпло́тным единожи́тель/ и всем преподо́бным соприча́стник,/ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными непреста́нно себе́ вооружа́я, му́дре,/ тем и дар прия́л еси́ от Бо́га/ исцеля́ти неду́ги и прогоня́ти бе́сы./ Того́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся о́тче наш Сисо́е преподо́бне.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Сисо́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Собору Радонежских святых, глас 4

Днесь све́тло пра́зднуем, ве́рнии лю́дие,/ пресла́вныя Тро́ицкия оби́тели торжество́,/ се бо вели́кий собо́р святы́х чудотво́рцев Ра́донежских, я́ко ди́вныя пти́цы небе́сныя,/ явля́ет нам Це́рковь Росси́йская,/ стезя́ми честна́го их жития́ ше́ствовати всех призыва́ющи,/ к ни́мже, с ве́рою и любо́вию притека́юще, воззове́м:/ моли́теся о нас ко Пресвяте́й Тро́ице,/ преподо́бнии отцы́ на́ши с Богоно́сным а́ввою Се́ргием,/ мир ми́рови дарова́ти и/ душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 2

Плоды́ доброде́телей на земли́ прине́сше,/ преподо́бнии отцы́,/ в Небе́сных черто́зех ны́не благоуха́ете, я́ко ра́йстии цве́ти,/ и лице́м к ли́цу зри́те Пресвяту́ю Тро́ицу,/ ю́же дерзнове́нно моли́те,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8

Прииди́те, вси концы́ оте́чества на́шего,/ просла́вим святы́й лик уго́дников Ра́донежских,/ я́ко зве́зды, украси́вших не́бо церко́вное по́двиги земна́го жи́тельства,/ тех бо предста́тельством те́плым ко Го́споду/ мно́гия нам ми́лости Его́ низпосыла́ются,/ бе́дствия отгоня́ются и злы́е стра́сти укроща́ются./ И́хже всесвяту́ю па́мять ны́не пра́зднующе, та́ко возопии́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ни́коне и вси Ра́донежстии чудотво́рцы,/ усе́рднии служи́телие Живонача́льныя Тро́ицы.

Величание

Велича́ем вас,/ вси святи́и, земли́ Ра́донежския,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Сисою, схимнику Печерскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сныя дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеления.

Кондак, глас тойже

Сисо́е чу́дне,/ на стра́сти вельми́ подвиза́выйся/ и посто́м и но́щными моли́твами сия́ успи́вый,/ благода́ть от Христа́ прия́л еси́/ в страсте́х бе́дствующим посо́бствовати./ Тем и на́ша стра́сти пло́ти и ду́ха исцели́, мо́лимся.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Сисо́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь праведной деве Иулиании, княгине Ольшанской, глас 8

Я́ко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́,/ пра́ведная де́во Иулиани́е,/ с све́тлою свеще́ю до́брых дел вошла́ еси́ в черто́г Его́ Небе́сный/ и та́мо со святы́ми блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися./ Те́мже моли́, Его́же возлюби́ла еси́/ и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2

Де́вства доброта́ми преочище́на/ и целому́дрия цветы́ венча́вшися,/ Богоблаже́нная де́во Иулиани́е,/ яви́лася еси́ ми́ру в нетле́нием телеси́ твое́м,/ исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́ще всем к тебе́ притека́ющим,/ и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возже́нная,/ предстоя́ще престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго,/ Того́ моли́, де́во чи́стая,/ изба́вити нас от вся́каго зла,/ чту́щих па́мять твою́ ве́рою и любо́вию.

Кондак, глас 8

Храм Бо́жий одушевле́нный,/ де́вственною чистото́ю благоукра́шенный,/ ве́мы* тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е./ Те́мже с любо́вию пра́зднующе/ святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим тя,/ изве́стная жела́ний на́ших хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду/ и от вся́ких бед свобожда́й нас/ предста́тельством твои́м у престо́ла Всевы́шняго,/ да зове́м ти:/ ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Ин кондак, глас тойже

Приво́дим Ти, о Всеще́дре, Иулиани́ю,/ присносветя́щую свещу́, еле́ем благода́ти обдержи́мую,/ немощны́м цельбу́/ Ея́же моли́твами от вся́каго зла свободи́ нас и спаси́ всех,/ и́же Тя с поклоне́нием велича́ют.

Величание

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь благоверному князю Глебу Всеволодовичу Городенскому, иже в Киеве, глас 2

В по́стничестве от ю́ности до́бре подвиза́вся, Богому́дре,/ ум на враги́ му́жески вооружи́в,/ оружием кре́стным сих победи́л еси́,/ твердому́дростная повлача́27, в ду́шу вложи́ свою́./ Те́мже похваля́ем тя, кня́же наш Гле́бе,/ я́ко по́стником ты еси́ удобре́ние,/ Ки́еву – сла́ва/ и всей Ру́сстей земли́ – утвержде́ние.

Кондак, глас 1

Госпо́днею благода́тию вооружи́ся/ и непреста́нными моли́твами, воздержа́нием, поще́нием и труды́/ духо́внаго дарова́ния от Бо́жия Ду́ха испо́лнися,/ сего́ ра́ди чудотво́рец показа́ся,/ исцеля́я неду́ги и бе́сы прогоня́я,/ кня́же наш Гле́бе,/ моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й благове́рный кня́же Гле́бе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Богородско-Уфимская, глас 4

Засту́пнице Усе́рдная,/ Наде́ждо ненаде́жных,/ Помо́щнице ни́щих и си́рых,/ пла́чущих Утеше́ние,/ согреша́ющих очище́ние,/ Путеводи́тельнице заблу́ждших,/ боля́щих Целе́бнице/ и испра́вление па́дающих,/ Ты бо еси́ Похвало́ земли́ Уфимския, Де́во Богоро́дице.

Кондак, глас 5

О, Милосе́рдная Ма́ти,/ не отри́ни слез и воздыха́ний на́ших, с ве́рою и любо́вию к Тебе́ приноси́мых:/ пред ико́ною Богоро́дскою услы́ши ны́не моля́щихся/ и на путь спасе́ния наста́ви,/ и душ на́ших грехи́ исцели́,/ от земли́ Уфи́мския вся па́губи потреби́*,/ Ты бо еси́ лю́дем сокро́вище ве́чнаго спасе́ния/ и исто́чниче Боже́ственныя благода́ти.

Величание

Досто́йно есть велича́ти Тя,/ Богоро́дице, честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м.

Ино величание (храмовое)

Велича́ем Тя,/ Богоро́дице Де́во,/ и почита́ем чудотво́рную ико́ну Твою́,/ е́юже благоволи́ла еси́ спасти́ зе́млю Уфи́мскую/ от всегуби́тельных боле́зней и людски́х нестрое́ний.

7/20 Преподобного Фомы, иже в Малеи (X). Преподобного Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI). Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, княгини Московской (1407). Мученицы Кириакии (Неде́лы) (289). Преподобных Сергия (1392) и Никона (1426), игуменов Радонежских, всея России чудотворцев. Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в 1654 году).

Тропарь преподобным Фоме Малеину и Акакию, иже в Лествице, глас 1

Свети́ла Богосия́нная ми́ру/ и и́ноков одушевле́нныя зари́,/ Фома́ чудесы́, Ака́кий же послуша́нием,/ возсия́сте све́тло;/ сих, я́ко иму́щих дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́твами во бра́нех посо́бствовати мо́лим,/ да про́сят от Христа́ Бо́га дарова́ти проще́ние согреше́ний/ чту́щих их святу́ю па́мять.

Ин тропарь, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак преподобному Фоме Малеину, глас 4

Ве́лию побе́ду му́жески показа́л еси́,/ отону́дуже Боже́ственною любо́вию разгоре́вся,/ царя́ тле́ннаго и вся кра́сная преоби́дел еси́,/ на горе́ Мале́йстей вселе́ние соверши́в,/ от нея́же в Небе́сная/ возше́л еси́ к Царю́ царе́й, Фо́мо,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Кондак преподобному Акакию, иже в Лествице, глас 2

Мир оста́вль, Христу́ после́довал еси́ от младе́нства,/ прему́дре Ака́кие преподо́бне,/ Того́ подража́я во́льное смире́ние,/ низве́ргл еси́ го́рдостнаго мучи́теля:/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание преподобным Фоме и Акакию

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Фомо́ и Ака́кие,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь преподобной Евдокии, в иночестве Евфросинии, княгине Московской, глас 8

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в кня́жестем черто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде же и черто́г и чад твои́х/ Бо́га ра́ди оста́вила еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и во и́ночестем о́бразе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не, предстоя́щи Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 5

От ю́ности предызбра́нная Бо́гом уго́днице,/ оста́вльши све́тлый черто́г кня́жеский,/ уклони́лася еси́ во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и, пучи́ну жите́йскаго мо́ря преплы́вши,/ ны́не со а́нгелы песносло́виши Христа́ Бо́га,/ Ему́же непреста́нно моли́ся, преподо́бная,/ я́ко да сохраня́ет вы́ну оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и да́рует нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь общий преподобным Сергию и Никону, игуменам Радонежским, всея России чудотворцам, глас 8

Я́ко трисве́тлаго со́лнца светоза́рныя зве́зды,/ Тро́йческим све́том озаря́ете сердца́ ве́рных,/ сосу́ди Све́та Пресвяты́я Тро́ицы я́вльшеся,/ и преди́вным ва́шим житие́м и́ноком бы́сте тве́рдии законоположи́телие/ и це́рквам благоле́пие, и благове́рным, и святи́телем, и всем лю́дем,/ вся бо де́монския скве́рны отгна́вше отсю́ду/ ва́шими чи́стыми уче́нии и де́лы,/ до́бре упасо́сте ста́до, со́бранное ва́ми,/ но и ны́не мо́лим вас:/ посеща́йте чад свои́х, я́ко иму́щий дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Богому́дре Се́ргие с чу́дным ученико́м свои́м Ни́коном,/ и моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому, глас тойже

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне,/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися,/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно./ Отче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропарь преподобному Никону Радонежскому, глас 1

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ преподо́бне Ни́коне приснопа́мятне,/ Це́рковь бо прекра́сну Святы́я Тро́ицы/ в похвалу́ отцу́ твоему́ воздви́гл еси́./ Те́мже и мы, ча́да твоя́, любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак общий преподобным Сергию и Никону Радонежским, глас 8

В по́стницех приобщи́вшеся Вели́кому Анто́нию/ и Евфи́мию Иерусали́мскому поревнова́вше в по́двизех,/ я́ко а́нгели, на земли́ яви́стеся,/ просвеща́юще, преподо́бнии, ве́рных сердца́/ Боже́ственными зна́мении и чудесы́ повсегда́,/ сего́ ра́ди ра́достно вас почита́ем и любо́вию вопие́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ по́стником удобре́ние и всея́ Росси́йския земли́ вели́кое утвержде́ние.

Величание

Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ни́коне,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ наста́вницы мона́хов/ и собесе́дницы а́нгелов.

Тропарь мученице Кириаки́и (Неде́ле), глас 3

Одоле́нием чуде́сным/ победи́ла еси́ вра́жия си́лы до конца́,/ Неде́ло пресла́вная,/ идоложре́ния бо тьму/ дале́че Креста́ Честна́го све́тлостию прогнала́ еси́./ Му́ченице всехва́льная,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Храм твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше... (общий мученице).

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Неде́ло,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

8/21 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Великомученика Прокопия (303). Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303). Праведного Прокопия Устьянского (XVII). Знамение от иконы Божией Матери Благовещения во граде Устюге (1290). Чтимые списки с Казанской иконы Божией Матери: в Москве (1612), Казани (1579) и Петербурге (1721), Ярославская (1588), Вязниковская (1624), Нижнеломовская (1643), Тобольская (1661), Каплуновская (1689), Тамбовская (1695), Высочиновская (XVIII), Вышенская (1812), Пензенская (1717), Карповская Курская (1725), Павловская Звенигородская, Иркутская, Каргопольская, Шлиссельбургская (1702), Вознесенская (1701), Симоновская (1701), Калужская, Высоко-Петровская (1849), Христорождественская; Введенская, Каташинская Черниговская (до 1622), Песчанская.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Казанская, глас 4

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой Покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех и в боле́знех, обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:/ Ты бо еси Боже́ственный Покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 8

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, Покрову́ Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся* на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол/ благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь/ всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Тропарь великомученику Прокопию, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди... (общий мученику).

Кондак, глас 2

Ре́вностию ко Христу́ Боже́ственною распаля́емь,/ и Креста́ кре́постию огражда́емь,/ враго́в шата́ние и де́рзость низложи́л еси́, Проко́пие,/ и честну́ю Це́рковь возвы́сил еси́,/ ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Проко́пие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 4

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в,/ целому́дрием и мно́гим терпе́нием,/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́,/ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши бо чуде́с исто́чник неисчерпа́емый,/ ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Проко́пие всеблаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

В терпе́нии твое́м от Бо́га мзду дарова́ний проро́чества/ прия́л еси́, блаже́нне,/ моли́твами, бде́нием и поще́нием/ те́ло свое́ изнури́в,/ ду́шу же возвы́сив на Небе́сная,/ Царя́ всех Христа́ Бо́га сла́вы зре́ти сподо́бися/ и неувяда́емым венце́м увязе́ся./ Ему́же с ли́ки святы́х предстоя́,/ за лю́ди своя́ моле́ние предлага́я,/ те́пле проли́я слез исто́чник,/ изба́вил еси́ град Вели́кий У́стюг и лю́ди своя́/ от тру́са* стра́шнаго, и огня́, и напра́сныя сме́рти./ Те́мже и мы, честне́й ра́це твое́й припа́дающе, вопие́м ти:/ о, Проко́пие чудоно́сче,/ хода́тай бу́ди и моли́твенник ко Го́споду/ о рабе́х твои́х и засту́пник гра́ду на́шему/ во дни наше́дших печа́лей/ и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас тойже

От земли́ Воззва́вый тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти неврежде́нно те́ло твое́, свя́те,/ ты бо, в целому́дрии и чистоте́ житие́ пожи́в, блаже́нне,/ не оскверни́л еси́ пло́ти нетле́нием сме́ртным./ Те́мже тя любо́вию чти́м, Проко́пие.

Ин тропарь, глас 2

В терпе́нии твое́м, свя́тче Бо́жий,/ от Го́спода мзду восприя́л еси́/ и пожа́л еси́ ни́ву пи́щи ра́йския,/ безсо́нным бде́нием и юро́дством те́ло твое́ изнури́л еси́/ и му́дростию ду́шу твою́ спасл еси́,/ живота́ земна́го небре́гл еси́,/ но Небе́снаго Ца́рствия зре́ти возжеле́л еси́,/ и Небе́снаго Царя́ ви́дети сподо́бился еси́,/ и Тому́ поклони́лся еси́./ Мы же, недосто́йнии раби́ твои́, ко гро́бу твоему́ уми́льно припа́дающе/ и сокруше́нным се́рдцем взира́юще на о́браз ико́ны твоея́, си́це вопие́м:/ о Проко́пие чу́дный,/ хода́тай бу́ди и моли́твенник ко Го́споду о рабе́х твои́х/ и засту́пник гра́ду на́шему/ во дни наше́дших печа́лей/ и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас тойже

Христа́ ра́ди юро́дством/ возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д,/ ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла/ и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м, благода́ть исцеле́ний,/ мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным/ удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг:/ лю́дем твои́м ми́лость испроси́в,/ ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́,/ и неду́жным по́дал еси́ цельбы́./ Те́мже мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие,/ моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Ин кондак, глас тойже

Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющих/ и любо́вию пра́зднующих свято́е торжество́ твое́/ соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це,/ Его́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, Богому́дре Проко́пие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный Проко́пие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь праведному Прокопию Устьинскому, глас 1

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ния/ притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, прему́дре Проко́пие;/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х явле́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцелеи́ия.

Кондак, глас 8

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е явле́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Проко́пие,/ всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный Проко́пие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь знамению от иконы Божией Матери Благовещения, яже во граде Устюге, глас 4

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льным утеше́ние, ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х/ и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимтися, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́/ и вопию́ще с пла́вающими и путь ше́ствующими,/ да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою честно́ю защити́,/ и во вся́цех ме́стех злых соблюди́,/ и моли́ся к ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,/ да спасе́т от грех ду́ши на́ша.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Тамбовская (Казанская), глас 4

Днесь све́тло красу́ется град Тамбо́в/ и святи́тель Христо́в Питири́м ра́дуется./ Сия́ет бо ны́не чудесы́ ико́на Твоя́, Влады́чице,/ ю́же из первопресто́льнаго гра́да Москвы́ святи́тель принесе́,/ и ди́вное лю́дем явля́ет Твое́ заступле́ние,/ подаю́щи исцеле́ние всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим./ Тем уми́льно вопие́м Ти:/ спаса́й нас ико́ною Твое́ю,/ Де́во Всепе́тая.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Казанская-Пензенская, глас 4

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:/ Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 8

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покрову́ Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол/ благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже изба́вихомся/ от пога́ных наше́ствия.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Казанская-Песчанская, глас 4

О Пречу́дная, Преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего,/ све́том небе́сным от ико́ны Твоея́ лю́ди страны́ Росси́йския при́сно озаря́ющая,/ Ты бо еси́ преизоби́льная река́ Благода́ти Боже́ственныя./ Сего́ ра́ди к Сы́ну Твоему́ моли́твами от вся́ких нас бед защити́,/ покро́вом ми́лости Твоея́ огради́/ и в Го́рний Иерусали́м, Ца́рствие Небе́сное, возведи́.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де и Покрови́тельнице страны́ Росси́йския,/ мно́гие чудеса́ от ико́ны Твоея́ преди́вныя прие́мше,/ похва́льная воспева́ем Ти, Цари́це Богоро́дице;/ Ты же я́ко иму́щая благода́ть от вся́ких нас бед свобожда́ти,/ спаси́ ду́ши на́ша,/ да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице ми́ра,/ ико́ною Твое́ю Песча́нскою сердца́ на́ша утеша́ющая.

Величание

Вели́чаем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

9/22 Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского (I). Святителя Феодора, епископа Едесского (ок. 842–857). Священномученика Кирилла, епископа Гортинского (III-IV). Преподобного Иоанна Пещерника, иже в странах Вавилонских (IX). Преподобного Феодосия, столпника Едесского, брата святого Иоанна Пещерника (IX). Мученика Михаила сновидца, ученика и сродника святителя Феодора, епископа Едесского (IX). Мученика Иоанна, прежде Святого Крещения Моавия (Муавии), царя Персидского (Багдадского) и с ним трех отроков мучеников (IX). Кипрской в с. Стромыни (Московская область) и Колочской (1413) икон Божией Матери.

Тропарь священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому, глас 8

Я́ко стрела́ огнезра́чная,/ от Верхо́внаго по́слан был еси́ Тавромени́йскому престо́лу/ уязвля́ти безбо́жных злоче́стие,/ ве́рных же сердца́ просвеща́ти,/ я́же боговеща́нными твои́ми словесы́ в ве́ре утверди́в/ и тече́ние соверши́в, пострада́л еси́ до кро́ве,/ священному́чениче Панкра́тие,/ моли́ за вся, пою́щия па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 4

И нра́вом прича́стник... (общий священномученику).

Кондак, глас 4

Све́тлая Тавромени́ом, Панкра́тие, звезда́ пока́зался еси́/ и священнострада́лец яви́лся еси́ за Христа́:/ Ему́же ны́не предстоя́, моли́ за чту́щия тя, блаже́нне.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Панкра́тие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Феодору, епископу Едесскому, глас 4

Апо́столом подража́тель/ и боже́ственных уче́ний столп бысть,/ тем ко Христу́ притече́,/ моле́нием, блаже́нне, Моа́вия царя́ све́том Креще́ния просвеще́на показа́, Фео́доре,/ и испове́дания ра́ди кровь свою́ излия́л есть,/ исхода́тайствен тому́ яви́ся вене́ц от Христа́ Царя́,/ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас тойже

Нево́лею па́ству святи́тельскую прии́м,/ но во́лею подви́гнувся о Бо́жии Це́ркви,/ и пе́рстню Христо́ва гро́ба неве́рнаго Моа́вия царя́ уве́рив,/ и с теле́сною слепото́ю вку́пе и душе́вную ему́ исцели́в, благове́рна показа́,/ с ни́мже и еретики́ от Бо́жия Це́ркве, я́ко во́лки, отгна́в,/ честны́й святи́телю Фео́доре,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Я́ко со́лнце, осиява́я све́тлым житие́м, Фео́доре, я́ве,/ вавило́нскому царю́ яви́ся чудесы́/ и сего́ уго́дника Христу́, святи́телю, показа́,/ с ни́мже ны́не Тро́ице предстоя́,/ нас помина́й, све́тло торжеству́ющих па́мять твою́.

Ин кондак, глас тойже

Благохоте́ния ра́ди/ просвеще́ннаго тобо́ю по благода́ти ча́да, честна́го Моа́вия,/ животворя́щаго дре́ва получе́ния,/ подви́гнуся во ца́рствующий град,/ и та́мо Христо́вою пе́рстию до́блей цари́це Феодо́ре о́ка зре́ние очи́сти,/ и отту́ду с жела́емым сокро́вищем па́ки в Вавило́не честна́го Моа́вия по Христе́ на муче́ние утверди́,/ сего́ ра́ди ти вопие́м:/ ра́дуйся, честны́й Фео́доре,/ учениче́ Христо́в, пасту́ше до́брый.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь преподобному Иоанну Пещернику, иже в страна́х Вавилонских, глас 2

Несумне́нно Христа́ иски́й,/ Христо́во бога́тство прия́ти наде́явся,/ зла́та грома́ду безнаде́жну сотво́рь,/ ско́ро прескочи́, я́ко я́же посреди́ Ла́заря и бога́таго про́пасть,/ и легко́ воспря́ну во авраа́мское не́дро,/ пусты́нный Иоа́нне, тезоимени́те благода́ти и прозра́чному го́луби,/ тем и от Бо́га прии́мый прозре́ния дар/ и честно́му Фео́дору епи́скопу изреки́й неви́денное писа́ние/ и благочести́ву царю́ Моа́вию му́ченический по́двиг./ Те́мже мо́лим тя, о́тче:/ умоли́ Христа́ за ны, чту́щия тя.

Кондак, глас тойже

Неявле́н бра́ту быв по взя́тии зла́та,/ но ничто́же утае́но ти бысть о житии́ его́/ от Бо́га да́нным ти прозре́ния да́ром,/ целому́дренный Иоа́нне,/ живя́ше бо не себе́, но Христу́,/ тем и я́ди своея́ сла́достию царя́ честна́го Моа́вия преудиви́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, обреты́й наде́жду в небе́снем Христо́ве бога́тстве.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Феодосию, столпнику Едесскому, брату преподобного Иоанна Пещерника, глас 3

Пре́жде запе́нся* бога́тственною се́тию, я́ко челове́к,/ но последи́ нището́ю нестяжа́ния посрами́л еси́ врага́/ и моли́твами твои́ми, честны́й Феодо́сие,/ прия́т от Бо́га прозре́ния дар./ Тем и честно́му епи́скопу Фео́дору прорече́ о Святе́й Це́ркви,/ е́же на враги́ одоле́ние,/ и ны́не моли́ся Христо́ви за чту́щих тя.

Кондак, глас тойже

Прему́дрости Бо́жия науче́нием/ недомы́слимо веща́ние столпа́ глаго́ля,/ от неразу́мных челове́к немы́слен мня́шеся*,/ но от Бо́га па́че прему́др проявля́шеся,/ ди́вный Феодо́сие,/ честна́го бо епи́скопа Фео́дора/ свои́ми словесы́ кре́пце вооружи́в, я́ко во́ина, на це́рковныя враги́,/ сего́ ра́ди от Бо́га на Небесе́х прии́м честны́х твои́х трудо́в воздая́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Феодо́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь мученику Михаилу, сновидцу, ученику и сроднику святителя Феодора, епископа Едесского, глас 5

От до́бляго наста́вника Фео́дора/ чистоту́ тве́рдо извы́че*,/ и от нече́стия цари́цы Сеи́ды/ целому́дрием по о́бразу Ио́сифа сохрани́ся,/ та́коже и нечести́ваго царя́ Адрамеле́ха/ прему́дрыми твои́ми глаго́лы пре́ния* и ласка́ния низложи́в,/ и по Христе́ муче́ния венце́м увязе́ся,/ Богому́дрый Михаи́ле,/ Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

В ю́ности цве́та свет небе́сный получи́л еси́,/ му́чениче Михаи́ле,/ наказа́нием честна́го твоего наста́вника Фео́дора,/ богода́нною же твое́ю си́лою/ в погребе́нии твое́м разсла́бленнаго стягну́л* еси́,/ те́мже хваля́ще твоя́ страда́ния,/ Бо́гу сла́ву возсыла́ем.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Михаи́ле,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.

Тропарь мученику Иоанну, прежде Святого Крещения Моавию (Муавии), царю Персидскому (Багдадскому) и с ним трем отрокам мученикам, глас 6

И́же ко Христу́ ве́рою/ боле́знь теле́сную исцели́, с не́юже и душе́вную,/ наставля́емь от честна́го твоего́ учи́теля Фео́дора,/ сла́вный царю́ Моа́вие Иоа́нне,/ и, страда́ние по Христе́ ку́пно с ве́рными твои́ми треми́ о́троки сконча́в,/ яви́ся в царе́х му́ченик, в му́ченицех же ца́рь,/ по Христе́ тече́ние сконча́в, от свои́х раб во́лею пострада́,/ и, сугу́бу честь от Бо́га прии́м,/ Его́же моли́ ку́пно с треми́ ве́рными твои́ми о́троки/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́... (общий мученику).

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й царю́ Моа́вие Иоа́нне с треми́ ве́рными твои́ми о́троки,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь священномученику Кириллу, епископу Гортинскому, глас 3

Гла́сом боже́ственным от темни́цы изведе́н,/ в Ри́ме бра́тию в боже́ственней ве́ре утверди́л еси́,/ и, от а́нгела глаго́лы прии́м о святи́тельстей па́стве,/ во страда́нии свое́м па́ки гла́су с Небесе́ сподо́бися,/ богоповеле́нный святи́телю и страда́льче Кири́лле,/ моли́ за ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Виде́в себе́ ра́ди темни́чныя две́ри отве́рсты в полу́нощи/ и и́долы сокруше́ны,/ и Горти́нскую па́ству святи́тельскую,/ от Бо́га повеле́нную, до́бре упа́с,/ и по Христе́ наде́ждно пострада́в,/ священному́чениче Кири́лле,/ моли́ся за чту́щия тя.

Величание

Велича́ем тя,/ священному́чениче Кири́лле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

10/23 Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625). Мучеников 45-ти в Никополе Армянском (ок. 319). Преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, в Ближних пещерах почивающего (1073). Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах почивающего (XIII-XIV). Коневской иконы Божией Матери (1393).

Тропарь Положению Ризы Господа Иисуса Христа, глас 4

Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти,/ и на Кресте́ Святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия./ Тем благодаря́ще вопие́м Ему́:/ спаси́ оте́чество на́ше,/ и архиере́ев, и град, и вся лю́ди/ честно́ю Твое́ю ри́зою защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас тойже

Одея́ние нетле́ния, спаси́тельнаго целе́ния/ всем челове́ком, Влады́ко, дарова́л еси/ Твое́ Боже́ственное сокро́вище, честну́ю ри́зу,/ я́же есть хито́н*,/ е́юже живоно́сную и святу́ю плоть вочелове́чения Твоего́ одея́ти благоволи́л еси́./ Сию́ жела́нием прие́млюще, све́тло пра́зднуем,/ стра́хом же и любо́вию, я́ко Благода́телю воспева́юще, зове́м Ти, Христе́:/ сохрани́ в мире оте́чество на́ше, и архиере́ев, и вся лю́ди,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем вси Боже́ственныя ри́зы Твоея́ честно́е положе́ние.

Тропарь 45-ти мученикам, в Никополе Армянском пострадавшим, глас 1

Единоу́мне душе́ю свя́зани бы́вше,/ четы́редесять с пятьми́ страда́льцы святи́и,/ на врага́ ополчи́стеся,/ победи́телие же я́вльшеся,/ прия́сте венцы́ от Христа́ Бо́га/ и ве́чное муче́ний ва́ших воздая́ние,/ ты́я и нам улучи́ти моли́те,/ благоче́стно пе́сньми вас велича́ющим.

Ин тропарь, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас 8

Христа́ ра́ди, му́ченицы, мно́гия му́ки подъя́сте*/ и многобо́жие низложи́сте все и́дольское,/ разруши́сте безбо́жие вся́кия пре́лести,/ Христо́вою си́лою сия́ попра́вше,/ нас всех ве́рно науча́ете вопи́ти я́ве: Аллилу́иа.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и четыреде́сять с пятьми́ страда́льцы,/ в Нико́поле Армя́нском пострада́вший,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобному Антонию Печерскому, Киевскому, начальнику всех русских монахов, в Ближних пещерах почивающему, глас 4

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ отверже́нием же ми́ра ева́нгельски Христу́ после́довал еси́,/ и равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ в ти́хое приста́нище Святы́я Горы́ Афо́на дости́гл еси́./ Отону́дуже благослове́нием отце́в в го́ру Ки́ева прише́д,/ и та́мо трудолю́бно жизнь соверши́в,/ оте́чество свое́ просвети́л еси́,/ и мно́жеству мона́шествующих стезю́, веду́щую к Небе́сному Ца́рствию, показа́в,/ Христу́ сия́ приве́л еси́,/ Его́же моли́, Анто́ние преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8

Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности, преподо́бне,/ Тому́ от всея́ ду́ши любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра же тле́нная нивочто́же вмени́в,/ в земли́ пеще́ру соде́лал еси́,/ и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся,/ я́ко светоза́рное со́лнце во вся концы́ земли́ возсия́л еси,/ отону́дуже веселя́ся преше́л еси́ к Небе́сным Черто́гом./ И ны́не со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Ин кондак, глас тойже

В ми́ре я́ко а́нгел, о́тче, пожи́л еси́,/ в земли́ пеще́ру себе́ соде́лав,/ в не́йже до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней,/ и отту́ду, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным Черто́гом./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти́:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Силуану, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 3

Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником удобре́ние*, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,/ да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребыва́я поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих уче́нием твои́м, в та́яжде* доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви,/ Ему́же в весе́лии днесь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Силуа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее Коневская, глас 1

Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное от восто́ка в велеле́пии*,/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, непреста́нно приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию,/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́ е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва Возврати́вшему ю́ от Нова́града,/ сла́ва Де́йствующему тою́ всем исцеления.

Кондак, глас 8

Препросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́ о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

11/24 Воспоминание чуда великомученицы Евфимии всехвальной, имже Православие утвердися (451). Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены (969). Обретение и перенесение мощей преподобного Аркадия Вяземского, Новоторжского (1677). Ржевской, или Оковецкой (1539), Рудненской (XVII) и Борколабовской икон Божией Матери.

Тропарь великомученице Евфимии всехвальной, глас 4

Агница Твоя́, Иису́се, Евфи́мия... (общий великомученице).

Ин тропарь, глас тойже

Жениха́ твоего́ Христа́ возлюби́вши,/ и свещу́ твою́ све́тлу угото́вльши,/ доброде́тельми возсия́вши, всехва́льная Евфи́мие,/ тем возшла́ еси́ с Ним на брак,/ вене́ц страда́ния от Него́ прие́мши,/ но от бед изба́ви нас,/ чту́щих ве́рою па́мять твою́.

Кондак, глас 6

По́двиги во страда́льчестве, по́двиги в ве́ре/ положи́ла еси́ те́пле за Христа́, Жениха́ твоего́,/ но и ны́не я́коже е́реси, и враго́в шата́ние/ под но́ги правосла́вных царе́й покори́ти моли́ Богоро́дицею,/ я́же от шестисо́т три́десяти Богоно́сных о́тец/ преде́л прие́мшая,/ и храня́щая, всехва́льная.

Ин кондак, глас 4

Во страда́нии свое́м до́бре подвиза́ся/ и по сме́рти нас освяща́вши чуде́с тече́нием, всехва́льная./ Тем твое́ успе́ние пое́м,/ ве́рою прибега́юще в Боже́ственную твою́ це́рковь,/ да изба́вимся неду́г душе́вных и чу́дес благода́ть почерпе́м.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва Евфи́мие,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́/ претерпе́ла еси́.

Тропарь равноапостольной Ольге, великой княгине Российской, во Святом Крещении Елене, глас 1

Крила́ми богоразу́мия впери́вши твой ум,/ возлете́ла еси́ превы́ше ви́димыя тва́ри,/ взыска́вши Бо́га и Творца́ вся́ческих,/ и Того́ обре́тши, па́ки рожде́ние креще́нием прия́ла еси́,/ дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пребыва́вши,/ О́льго присносла́вная.

Ин тропарь, глас 8

В тебе́, Богому́драя Еле́но, изве́стен спасе́ния о́браз бысть в Ру́сстей стране́,/ я́ко, прии́мши ба́ню Свята́го Креще́ния, после́довала еси́ Христу́,/ творя́щи же и уча́щи, е́же оста́вити и́дольскую пре́лесть,/ восприя́ти же попече́ние о души́, ве́щи безсме́ртней,/ те́мже и со а́нгелы ра́дуется, равноапо́стольная, дух твой.

Ин тропарь, глас 4

Оста́вивши лесть и́дольскую,/ после́довала еси́ Христу́, Безсме́ртному Жениху́, Ольго Богому́драя,/ в Его́же черто́зе ра́дующися,/ непреста́нно моли́ся/ о чту́щих ве́рою и любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 3

Свята́я равноапо́стольная избра́ннице Христо́ва, княги́не Ольго,/ наро́д твой слове́сным и чи́стым Христо́вым мле́ком напои́вшая,/ моли́ся ми́лостивому Бо́гу,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Воспое́м днесь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и Ольгу Богому́друю,/ да моли́твами ея́/ пода́ст душа́м на́шим/ грехо́в оставле́ние.

Ин кондак, глас тойже

Яви́ся днесь благода́ть всех Бо́га,/ просла́вльши в Руси́ Ольгу Богому́друю,/ моли́твами ея́, Го́споди,/ лю́дем пода́ждь/ грехо́в оставле́ние.

Величание

Велича́ем тя,/ блаже́нная и равноапо́стольная княги́не Ольго,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ и́долы попра́вшую/ и мно́гия лю́ди росси́йския Святы́м Креще́нием просвети́вшую.

Ино величание

Велича́ем тя,/ свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго,/ я́ко зарю́ у́треннюю в земли́ на́шей возсия́вшую/ и свет ве́ры Правосла́вныя/ наро́ду своему́ предвозвести́вшую.

Тропарь преподобному Аркадию, Вяземскому и Новоторжскому, глас 4

От духо́внаго наста́вника, о́тца преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь,/ послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие,/ от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́/ и, и́нок быв изря́дный,/ до́брым по́двигом ревнуя́й,/ от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя;/ и ны́не вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́,/ о нас моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

К глубина́м Боже́ственнаго Ра́зума впери́в ум свой,/ в Небе́сныя оби́тели воете́кл еси́,/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́,/ и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику, преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арка́дие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой Рудненская, глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи:/ Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Или сей тропарь, глас тойже

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед?/ Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны?/ Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́:/ Твоя́ бо рабы́ спаса́вши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кондак, глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

12/25 Мучеников Прокла и Илария (ок. 98–117). Преподобного Михаила Малеина (962). Преподобного Арсения Новгородского (1570). Мучеников Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве (983). Преподобного Симона Воломского (1641). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII) и «Самонаписавшаяся» (1863).

Тропарь мученикам Проклу и Иларию, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Кондак, глас тойже

Я́ко денни́ца звезда́ возсия́/ му́чеников Про́кла и Ила́рия честно́е страда́ние,/ предозаря́ющи нас чуде́с све́тлостьми./ Те́мже пра́зднуем па́мять ва́шу,/ Христа́ Бога моли́те, да спасе́т ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Про́кло и Ила́рие,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобному Михаилу Малеину, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся... (общий преподобному).

Ин тропарь, глас тойже

Крила́ми мы́сленными к Богове́дению возлете́в разу́мно,/ мяте́ж ми́ра оста́вил еси́, блаже́нне,/ презре́в пло́ти мудрова́ния,/ му́дрость Вы́шнюю взыска́л еси́, е́же жи́ти с Бо́гом,/ и всем о́браз дав собо́ю, глаго́ля:/ добро́ есть с Бо́гом жи́ти, Михаи́ле преподо́бне.

Кондак, глас 2

Пло́тскую тяготу́ утончи́л еси́ делы́,/ душе́вную же бы́стрость впери́л еси́ просвеще́нием, Михаи́ле,/ и яви́лся еси́ Тро́ице жили́ще,/ ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь преподобному Арсению Новгородскому, глас 1

Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ вся мирска́я пристра́стия отри́нул еси́,/ крест же Христо́в на ра́мо взем,/ во след Его́ изво́лил еси́ ходи́ти:/ оте́чество твое́ оста́вив, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ и рабо́тая Бо́гови невозвра́тным по́мыслом,/ дарова́ния чудотво́рений сподо́бился еси́./ Те́мже, чту́ще тя, преподо́бне Арсе́ние, вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеления.

Ин тропарь, глас 4

Оте́чество свое́ и род оста́вил еси́,/ Христу́ прилепи́ся,/ и Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ и в нем во юро́дстве трудолю́бное твое́ те́ло изнури́л еси́/ мно́гим посто́м и воздержа́нием,/ и проро́чествия дар прия́ти сподо́бися,/ и многошве́нныя* ри́зы изво́лил еси́ на себе́ носи́ти,/ и, те́ло в нем предложи́в,/ оби́тель себе́ в преми́рнем Ца́рствии у Христа́ всех Бо́га сотвори́л еси́./ Его́же моли́, свя́те Арсе́ние преподо́бне,/ Це́ркви и стране́ на́шей в ми́ре пребыва́ти от всех наве́т вра́жиих,/ уще́дрити нас, почита́ющих твое́ торжество́,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже

Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́,/ и вся плотска́я двиза́ния/ и по́хоти паля́щия нивочто́же вмени́в,/ взем крест и по́йде в след Христа́,/ И́мже наставля́ем,/ лука́выя се́ти до конца́ раздра́/ и под нога́ми предложи́,/ мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ изба́ви нас от належа́щих на ны собла́зн,/ ты бо еси Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние/ и су́щим в печа́лех ра́дость.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь первомученикам Российским Феодору варягу и сыну его Иоанну, глас 2

Страстоте́рпцы Госпо́дни,/ Фео́доре со Иоа́нном о́троком, сла́внии!/ Блаже́нна земля́ Ру́сская, напи́вшаяся кровьми́ ва́шими,/ и ра́дуется оте́чество на́ше,/ в не́мже вы пе́рвии, и́долы посрами́вше,/ Христа́ со дерзнове́нием испове́даете и за Него́ пострада́ете./ Того́, я́ко Бла́га, моли́те,/ до сконча́ния ве́ка в стране́ на́шей Це́рковь Правосла́вную непоколеби́му утверди́ти/ и всех ру́сских люде́й во и́стинней ве́ре и благоче́стии сохрани́ти.

Кондак, глас 8

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы ... (общий мученикам).

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и, Фео́доре со Иоа́нном о́троком,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь преподобному Симону Воломскому, глас 4

От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу, блаже́нне Си́моне,/ ми́ра же отве́ргся, всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ и та́мо, от Го́спода укрепля́емь,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне пожи́л еси́,/ и жизнь твою́ страда́льчески убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́./ Сего́ ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́миже и ны́не предстои́ши престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ Сию́ моли́, мо́лим тя, оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8

Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному,/ от ю́ности, преподобному́чениче, Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра же тле́нная нивочто́же вмени́в,/ и в непроходи́мую пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ подвиза́вся,/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, во вся концы́ возсия́л еси́,/ и от челове́ков ненави́стных ну́ждную смерть и ме́чное посече́ние,/ и ножи́ разбоде́ние*, и о́гненное опале́ние прия́л еси́,/ и, ра́дуяся, прише́л еси́ к Небе́сным Черто́гом./ И ны́не со безпло́тными ли́ки Влады́чнему престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Си́моне преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподобному́чениче Си́моне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Троеручица», глас 4

Дне́сь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия,/ дарова́ся святе́й горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно Пречи́стых рук Твои́х,/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы:/ созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода де́ржиши,/ тре́тию же я́ви на прибе́жище и покро́в чту́щим Тя/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющии к Тебе́ ве́рою, прие́млют от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние./ Сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Тропарь на молебне, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ имею́щи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́вши/ и мир ми́рови да́руеши;/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши;/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Ин тропарь, глас тойже

Я́ко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Кондак, глас 8

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́,/ Богома́ти Пречи́стая,/ вси ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́та/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и Ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши/ и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Ин кондак, глас 3

Де́ва днесь благоволе́ние к нам явля́ет,/ гора́ же Афо́н благодаре́ние Ей прино́сит,/ а́нгели и и́ноцы славосло́вят,/ Троеру́чица из Се́рбии чуде́сно путеше́ствует:/ нас бо ра́ди прии́де/ и всели́ся во святу́ю оби́тель Хиланда́рскую.

Кондак на молебне, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пренепоро́чная Де́во,/ и чтим чудеса́ о́браза свята́го Твоего́,/ трех пречи́стых рук Твои́х явле́ние/ в сла́ву Божества́, в Тро́ице Бо́га на́шего.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим тричи́сленное изображе́ние пречи́стых рук Твои́х,/ Ты бо двема́ Сы́на и Го́спода де́ржиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед нас избавля́еши.

Тропарь Божией Матери ради иконы Ее, именуемой «Самонаписавшаяся», глас 1

Чудотво́рней Твое́й ико́не, Богоро́дице Де́во,/ всеблагогове́йно покланя́емся и лобыза́ем ю,/ подае́ши бо то́ю исцеле́ния,/ здра́вие же и кре́пость душа́м и телесе́м вои́стинну./ Те́мже любо́вию Тебе́ взыва́ем:/ сла́ва промышле́нию Твоему́ о нас, Чи́стая,/ сла́ва милосе́рдию Твоему́ к ве́рным,/ сла́ва Тебе́, самоизобрази́вшейся, Всеблага́я Влады́чице.

Кондак, глас 8

Богома́тери воспои́м боже́ственне,/ припа́дающе Боже́ственному о́бразу Ея́,/ пресла́вно бо на том самонаписа́ся,/ и источа́ет чуде́с струи́ с ве́рою притека́ющим,/ и избавля́ет от зол зову́щих Ей:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния/ всем с ве́рою притека́ющим.

13/26 Собор Архангела Гавриила. Собор преподобных отцев обители Хиландарской, на Святой Горе Афонской просиявших.

Тропарь Архангелу Гавриилу, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,/ я́ко чинонача́льник Вы́шних сил.

Кондак, глас 2

На Небесе́х зря Бо́жию сла́ву и на земли́ с высоты́ подая́ благода́ть,/ нача́льниче а́нгелов, му́дре Гаврии́ле, Бо́жия сла́вы служи́телю/ и ми́ра Боже́ственный побо́рниче,/ спаса́й, соблюда́й вопию́щия ти:/ сам бу́ди помо́щник, и никто́же на ны.

Ин кондак, глас тойже

Архистрати́же Бо́жий, служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ а́нгелов нача́льниче и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,/ я́ко безпло́тных Архистрати́г.

Тропарь преподобным отцам обители Хиландарской, на Святой Горе Афонской просиявших, глас 4

Отцы́ на́ши Богоблаже́ннии,/ Афо́нстии подви́жницы,/ Хиланда́рстии свети́льницы,/ непоколеби́мии столпи́ Правосла́вия,/ и́стиннии наста́вницы ева́нгельских преда́ний,/ Влады́ку всех, Христа́, моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас тойже

Благоче́стно на земли́ пожи́сте,/ ева́нгельския и́стины на Афо́не напои́вшеся,/ кре́постию Ду́ха Свята́го просия́ете/ и ны́не на Небесе́х весели́теся,/те́мже мо́лим вас мы, недосто́йнии:/ моли́твами ва́шими святы́ми/ изба́вите нас от всех бед и печа́ли.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́телие Христо́вы,/ и чтим всечестны́й собо́р ваш,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

14/27 Апостола от 70-ти Акилы (I). Преподобного Стефана Махрищского (1406). Благоверного князя Владимира и благоверной княгини Агриппины, Ржевских чудотворцев (XVI)28.

Тропарь апостолу Акиле, глас 3

Апо́столе святы́й Аки́ло,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Я́ко ве́лие со́лнце Це́рковь тя стяжа́вши, сла́вне Аки́ло,/ све́тлостьми уче́ния твоего́ просвеща́ет ве́рно/ чту́щия тя,/ Госпо́день апо́столе.

Величание

Велича́ем тя,/ апо́столе Христо́в Аки́ло,/ и чтим боле́зни и труды́ твоя́,/ и́миже труди́лся еси́/ во благове́стии Христо́ве.

Тропарь преподобному Стефану Махрищскому, глас 8

Правосла́вия ревни́телю,/ благоче́стия наста́вниче и чистоты́,/ и́щущим спасе́ния путеводи́тельный свети́льниче,/ мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние,/ преподо́бнаго Се́ргия духо́вный собесе́дниче,/ Стефа́не прему́дре,/ уче́ньми и добродея́ньми твои́ми ду́ши просвети́л еси́/ и пусты́ни насели́л еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас тойже

Чистото́ю душе́вною Боже́ственно вооружи́вся,/ блаже́нную жизнь соверши́л еси́,/ в пусты́ню, я́ко во град, всели́вся,/ благода́ть прия́л еси́ от Бо́га/ исцеля́ти неду́ги приходя́щим к честне́й твое́й ра́це,/ и всех возвыша́ти к Боже́ственней высоте́./ Те́мже имея́ дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не, по́стников удобре́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Стефа́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче а́нгелов.

Тропарь благоверному князю Владимиру и благоверной княгине Агриппине, Ржевским чудотворцам, глас 8

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Влади́мире,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю, пре́хва́льною Агриппи́ною,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви/ сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше,/ да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас тойже

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Влади́мире,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю, прему́дрою Агриппи́ною,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже, и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся/ сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Величание

Ублажа́ем вас,/ святи́и чудотво́рцы Влади́мире и Агриппи́но,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

15/28 Мучеников Кирика и Иулитты (ок. 305)29. Равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия, Крестителя Руси (1015).

Тропарь мученикам Кирику и Иулитте, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди... (общий мученикам).

Ин тропарь, глас 8

Яко лоза́ благопло́дная, Иули́тто честна́я,/ грозд зрел принесла́ еси́ Царе́ви, всех Бо́гу,/ сы́на твоего́ Ки́рика сла́внаго,/ муче́нием того́ бога́тно украси́вши/ и твое́ю кро́вию наверши́вши30,/ тем и дарова́ тебе́ Вы́шний возме́здие в Вы́шних,/ иде́же лику́юще, помяни́те нас, му́ченицы терпеливоду́шнии.

Кондак, глас тойже

Во объя́тиях нося́щи христому́ченица Иули́тта Ки́рика,/ на по́двизе му́жески веселя́щися взыва́ше:/ Христо́с есть му́чеников Похвала́.

Ин кондак, глас 2

Же́ртва прия́тна, Бо́гови приноси́ма,/ и свиде́тель ве́рен Христо́в явля́емь,/ с ма́терию пострада́л еси́ Иули́ттою, Ки́риче сла́вне,/ с не́юже Христа́ Бо́га моли́ти не преста́й о всех нас.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и Ки́риче и Иули́тто,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Тропарь равноапостольному великому князю Владимиру, во Святом Крещении Василию, Крестителю Руси, глас 4

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера,/ славнодержа́вный Влади́мире,/ на высоте́ стола́ седя́31 ма́тере гра́дов, богоспаса́емаго Ки́ева,/ испыту́я же и посыла́я к Ца́рскому гра́ду уве́дети Правосла́вную ве́ру,/ обре́л еси́ безце́нный би́сер Христа́,/ избра́вшаго тя, я́ко втора́го Па́вла,/