Дни памяти

26 октября

7 февраля  (переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

Житие

Священномученики протоиерей Николай Ермолов и иерей Иннокентий Кикин

Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай ро­дил­ся 11 но­яб­ря 1874 го­да в се­ле Сек­ре­тар­ка Бу­гуль­мин­ско­го уез­да Са­мар­ской гу­бер­нии в се­мье пса­лом­щи­ка Алек­сея Ер­мо­ло­ва.
По­сту­пив в Са­мар­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, Ни­ко­лай Ер­мо­лов окон­чил ее в 1897 го­ду и был опре­де­лен пса­лом­щи­ком и учи­те­лем в го­ро­де Бу­гуль­ме. В 1900 го­ду он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка и слу­жил сна­ча­ла в Бе­ле­бес­ском уез­де Уфим­ской гу­бер­нии, а в 1906 го­ду был пе­ре­ве­ден в се­ло Бой­ки Бир­ско­го уез­да той же гу­бер­нии.
По­сле ре­во­лю­ци­он­ных со­бы­тий 1917 го­да в стране на­ча­лась граж­дан­ская вой­на. В 1919 го­ду вме­сте с от­сту­па­ю­щей Бе­лой ар­ми­ей отец Ни­ко­лай вме­сте с се­мьей от­пра­вил­ся в Си­бирь. В 1920 го­ду он был опре­де­лен на слу­же­ние в храм в се­ле До­ро­ни-но Бар­на­уль­ско­го уез­да. В 1924 го­ду отец Ни­ко­лай был на­зна­чен на­сто­я­те­лем Ни­коль­ской церк­ви се­ла Ор­дын­ско­го Но­во­си­бир­ской епар­хии. В этом хра­ме отец Ни­ко­лай про­слу­жил до дня сво­е­го аре­ста в 1937 го­ду. В 1928 го­ду отец Ни­ко­лай был удо­сто­ен са­на про­то­и­е­рея.
За усерд­ное слу­же­ние Церк­ви Хри­сто­вой и му­же­ствен­ное про­ти­во­сто­я­ние об­нов­лен­че­ско­му рас­ко­лу свя­щен­но­на­ча­лие на­зна­чи­ло его бла­го­чин­ным Ор­дын­ско­го окру­га.
Во вре­мя оче­ред­ной вол­ны бес­по­щад­ных го­не­ний на Рус­скую Пра­во­слав­ную Цер­ковь про­то­и­е­рей Ни­ко­лай Ер­мо­лов был аре­сто­ван 27 июля 1937 го­да и за­клю­чен сна­ча­ла в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния при Ор­дын­ском от­де­ле­нии ми­ли­ции, а по­том пе­ре­ве­ден в тюрь­му в го­ро­де Но­во­си­бир­ске.
— К ка­ко­му цер­ков­но­му те­че­нию вы при­над­ле­жи­те? — спро­сил сле­до­ва­тель.
— Я при­над­ле­жу к ста­ро­цер­ков­но­му те­че­нию, во гла­ве ру­ко­вод­ства ко­то­ро­го сто­ит по За­пад­но-Си­бир­ско­му краю ар­хи­епи­скоп Сер­гий (Ва­силь­ков). По СССР те­че­ние ста­ро­цер­ков­ни­ков воз­глав­ля­ет Мос­ков­ский и Ко­ло­мен­ский мит­ро­по­лит Сер­гий (Стра­го­род­ский).
— Пе­ре­чис­ли­те ва­ших близ­ких зна­ко­мых из цер­ков­но­слу­жи­те­лей.
— Имею близ­ких зна­ко­мых из слу­жи­те­лей куль­та: свя­щен­ни­ка се­ла Ка­мен­ка Ин­но­кен­тия Ки­ки­на, свя­щен­ни­ка Усть-Але­ус­ской церк­ви Пав­ло­ва и свя­щен­ни­ка Верх-Але­ус­ской церк­ви Гри­го­рия Ко­сы­ре­ва. В го­ро­де Но­во­си­бир­ске зна­ком с ар­хи­епи­ско­пом Сер­ги­ем (Ва­силь­ко­вым), его сек­ре­та­рем свя­щен­ни­ком Алек­сан­дром Ари­сто­вым...
— При ка­ких об­сто­я­тель­ствах вы с ни­ми по­зна­ко­ми­лись?
— Свя­щен­ни­ка Ин­но­кен­тия Ки­ки­на знаю с 1924 го­да с мо­мен­та мо­е­го вступ­ле­ния в обя­зан­но­сти свя­щен­ни­ка, я сде­лал к нему ви­зит, по­том он ко мне. Он ча­сто бы­ва­ет в Ор­дын­ске по цер­ков­ным де­лам и за­хо­дит ко мне. Я его так­же по­се­щаю два-три ра­за в год...
— След­ствию из­вест­но, что вы в 1920 го­ду за контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую де­я­тель­ность бы­ли аре­сто­ва­ны. Дай­те по­ка­за­ния по дан­но­му во­про­су.
— В 1920 го­ду в рай­оне се­ла Ко­лы­вань на­ча­лось вос­ста­ние, на­прав­лен­ное к свер­же­нию со­вет­ской вла­сти. Я в это вре­мя был в се­ле До­ро­ни­но в ста со­ро­ка ки­ло­мет­рах от Ко­лы­ва­ни. В этом контр­ре­во­лю­ци­он­ном вос­ста­нии про­тив со­вет­ской вла­сти я уча­стия не при­ни­мал, но аре­сто­ван был, а за что, для ме­ня не бы­ло из­вест­но. Все вре­мя аре­ста я был бо­лен и на­хо­дил­ся в боль­ни­це без до­про­са и был осво­бож­ден. — След­ствию из­вест­но, что вы при­вле­ка­лись за про­ти­во­дей­ствие ме­ро­при­я­ти­ям со­вет­ско­го пра­ви­тель­ства.
— В 1933 го­ду Ор­дын­ским сель­со­ве­том был на­ло­жен на ме­ня на­лог. Я дол­жен был в трех­днев­ный срок сдать го­су­дар­ству сто ки­ло­грамм мя­са. Но я это­го не вы­пол­нил и ме­ня аре­сто­ва­ли, про­си­дел два ме­ся­ца и был осво­бож­ден...
— След­ствию из­вест­но, что в 1919 го­ду вы бе­жа­ли с кол-ча­ков­ски­ми вой­ска­ми при их от­ступ­ле­нии. Дай­те по­ка­за­ния.
— Из се­ла Бой­ко­во Бой­кин­ско­го рай­о­на Баш­кир­ской рес­пуб­ли­ки я дей­стви­тель­но вы­ехал в мо­мент от­ступ­ле­ния кол­ча­ковских войск, бо­ясь то­го, чтобы пар­ти­зан­ские от­ря­ды не при­чи­ни­ли мне и мо­ей се­мье на­си­лия, и при­был в го­род Но­во­си­бирск в по­след­них чис­лах но­яб­ря 1919 го­да. Даль­ше я от­сту­пать не стал, по­то­му что в го­ро­де Но­во­си­бир­ске жил в это вре­мя мой брат...
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы яв­ля­е­тесь ру­ко­во­ди­те­лем контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции, со­здан­ной ва­ми из чис­ла цер­ков­ни­ков в Ор­дын­ском рай­оне. Дай­те по­ка­за­ния по это­му во­про­су.
— Ру­ко­во­ди­те­лем по­встан­че­ской контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции я не со­сто­ял и да­же об этой ор­га­ни­за­ции ни­че­го не знал и не слы­шал и контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­стью ни­ко­гда не за­ни­мал­ся.
— Вы вре­те. След­ствие тре­бу­ет от вас прав­ди­вых по­ка­за­ний.
— Я след­ствию даю прав­ди­вые по­ка­за­ния.
— В контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти и со­зда­нии контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции из чис­ла цер­ков­ни­ков вы изоб­ли­ча­е­тесь сви­де­тель­ски­ми по­ка­за­ни­я­ми.
— По­встан­че­ской контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции я; ни­ка­кой не знаю и по­это­му изоб­ли­ча­ю­щих сви­де­тель­ских по­ка­за­ний в от­но­ше­нии ме­ня быть не мо­жет, и про­шу вы­звать тех сви­де­те­лей, ко­то­рые ме­ня мо­гут изоб­ли­чить в контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти.
Через два дня до­прос был про­дол­жен. Сле­до­ва­тель за­чи­тал от­цу Ни­ко­лаю лже­сви­де­тель­ства про­тив него од­но­го из аре­сто­ван­ных вме­сте с ним свя­щен­ни­ков, ко­то­ро­го он хо­ро­шо знал. Но и это не сло­ми­ло от­ца Ни­ко­лая.
Меж­ду лже­сви­де­те­лем и от­цом Ни­ко­ла­ем на сле­ду­ю­щий день бы­ла устро­е­на оч­ная став­ка, на ко­то­рой отец Ни­ко­лай не при­знал воз­во­ди­мой на него лже­сви­де­те­лем и сле­до­ва­те­лем кле­ве­ты. Отец Ни­ко­лай не от­ри­цал, что встре­чал­ся со лже­сви­де­те­лем, раз­го­ва­ри­вал с ним о тя­же­лом по­ло­же­нии ду­хо­вен­ства при со­вет­ской вла­сти и «вы­ра­жал свое недо­воль­ство мест­ны­ми ор­га­на­ми со­вет­ской вла­сти, ко­то­рые ис­крив­ля­ют со­вет­ские за­ко­ны».
Су­ще­ство­ва­ние контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, в со­зда­нии ко­то­рой об­ви­нял­ся отец Ни­ко­лай, а так­же об­ви­не­ние в рас­про­стра­не­нии ли­сто­вок ан­ти­со­вет­ско­го со­дер­жа­ния он ка­те­го­ри­че­ски от­верг.
Через два дня, 20 сен­тяб­ря, от­цу Ни­ко­лаю бы­ла устро­е­на оч­ная став­ка со сви­де­тель­ни­цей, ко­то­рая ого­во­ри­ла его в том, что он яко­бы го­то­вил под­жог па­ро­вой мель­ни­цы в кол­хо­зе «Си­бир­ское Крас­ное Зна­мя» и на­чаль­ной шко­лы в де­ревне Ир­мен­ка. Эти по­ка­за­ния лже­сви­де­тель­ни­цы отец Ни­ко­лай так­же ка­те­го­ри­че­ски от­верг. В этот же день со­сто­ял­ся еще один до­прос.
— Вы при­зна­е­те се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном вам об­ви­не­нии? — за­кон­чил до­прос сле­до­ва­тель.
— Ви­нов­ным се­бя в предъ­яв­лен­ном мне об­ви­не­нии со­вер­шен­но не при­знаю.
Вме­сте с про­то­и­е­ре­ем Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым был аре­сто­ван свя­щен­ник Ин­но­кен­тий Ки­кин.

Свя­щен­но­му­че­ник Ин­но­кен­тий ро­дил­ся 12 фев­ра­ля 1878 го­да в се­ле Уш­ков­ское-Чу­ма­ко­во Канн­ско­го уез­да Том­ской гу­бер­нии в се­мье свя­щен­ни­ка Ар­се­ния Ки­ки­на.
По­сле окон­ча­ния в 1899 го­ду Том­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии Ин­но­кен­тий Ки­кин 18 ав­гу­ста 1900 го­да был опре­де­лен во пса­лом­щи­ки. 3 де­каб­ря 1902 го­да он был на­зна­чен учи­те­лем под­го­то­ви­тель­ных клас­сов Том­ско­го ду­хов­но­го учи­ли­ща.
21 сен­тяб­ря 1910 го­да он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка к Ни­коль­ской церк­ви се­ла Нижне-Ка­мен­ское Бар­на­уль­ско­го уез­да (ныне Ор­дын­ско­го рай­о­на Но­во­си­бир­ской об­ла­сти), где про­слу­жил до сво­е­го аре­ста в 1937 го­ду.
Со­труд­ни­ки НКВД ле­том 1937 го­да аре­сто­ва­ли груп­пу ду­хо­вен­ства Ор­дын­ско­го бла­го­чи­ния. Отец Ин­но­кен­тий был аре­сто­ван 28 июля 1937 го­да и за­клю­чен сна­ча­ла в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния при Ор­дын­ском от­де­ле­нии ми­ли­ции, а по­том пе­ре­ве­ден в тюрь­му в го­ро­де Но­во­си­бир­ске.
— Ска­жи­те, к ка­ко­му цер­ков­но­му те­че­нию вы при­над­ле­жи­те? — спро­сил сле­до­ва­тель.
— Я при­над­ле­жу к Ти­хо­нов­ско­му ста­ро­цер­ков­но­му те­че­нию.
— На­зо­ви­те с кем из свя­щен­но­слу­жи­те­лей вы име­е­те близ­кие свя­зи.
— Близ­кие свя­зи я имел со сле­ду­ю­щи­ми свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми: бла­го­чин­ным Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым...
— При ка­ких об­сто­я­тель­ствах вы с ни­ми по­зна­ко­ми­лись?
— ... со свя­щен­ни­ком Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым я по­зна­ко­мил­ся в 1924 го­ду в тот мо­мент, ко­гда был раз­лад в Ор­дын­ском при­хо­де. Он ме­ня счи­тал при­мкнув­шим к об­нов­лен­че­ско­му те­че­нию и по это­му во­про­су при­ез­жал в се­ло Ка­мен­ку для уста­нов­ле­ния мо­е­го цер­ков­но­го те­че­ния. С тех пор я с ним и зна­ком. С 1924 го­да я с ним встре­чал­ся до­воль­но ча­сто...
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы про­во­ди­ли со­бра­ние в церк­ви 27 июня се­го го­да с цер­ков­ным ак­ти­вом с це­лью сры­ва ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной бе­се­ды, про­во­ди­мой сель­ским ак­ти­вом.
— По­сле служ­бы со­бра­лись в сто­рож­ке с во­про­сом о ре­мон­те церк­ви. В этот же день про­во­ди­лась ан­ти­ре­ли­ги­оз­ная бе­се­да. Ко мне при­шла ста­руш­ка Апол­ли­на­рия Си­ни­цы­на и ска­за­ла, что бу­дут за­кры­вать цер­ковь, а по­то­му и де­ла­ют ан­ти­ре­ли­ги­оз­ную бе­се­ду. Я по­яс­нил, что это про­тив ре­ли­гии и вам на этом со­бра­нии бу­дут го­во­рить, что Бо­га нет. Вви­ду то­го, что вре­ме­ни боль­ше не бы­ло, я ска­зал им: «Сту­пай­те с Бо­гом на бе­се­ду».
— 30 июня бри­га­да кол­хоз­ни­ков про­из­во­ди­ла ре­монт церк­ви. Сколь­ко че­ло­век ра­бо­та­ло?
— Ра­бо­та по ре­мон­ту церк­ви про­хо­ди­ла неде­ли три, в сред­нем на каж­дый день при­хо­ди­ло ра­бо­тать че­ло­ве­ка по че­ты­ре, был день, 30 июня, ра­бо­та­ло че­ло­век де­вять, ра­бо­та­ли лю­ди и из со­сед­них де­ре­вень.
— Бы­ло ли по­ста­нов­ле­ние граж­дан о за­кры­тии церк­ви?
— По­ста­нов­ле­ние 90 про­цен­тов граж­дан о за­кры­тии церк­ви бы­ло зи­мой при­мер­но в де­каб­ре 1936 — фев­ра­ле 1937 го­да в мо­мент пе­ре­пи­си.
— По­че­му цер­ковь все же по­сле это­го не бы­ла за­кры­та?
— Я ду­маю, что цер­ковь не за­кры­ли и не ото­бра­ли по­то­му, что нуж­но бы­ло ее от­ре­мон­ти­ро­вать, а средств на ре­монт сель­со­вет не имел и на­де­ял­ся на сред­ства цер­ков­но­го со­ве­та, а по­сле ре­мон­та, сде­лан­но­го цер­ков­ным со­ве­том, отобрать. Недо­ста­ток средств у сель­со­ве­та ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тем, что клуб на­хо­дит­ся в за­пу­щен­ном со­сто­я­нии. Мой арест был необ­хо­дим, по­то­му что без ме­ня лег­че отобрать цер­ковь, так как те­перь сре­ди ве­ру­ю­щих не оста­лось че­ло­ве­ка, зна­ю­ще­го за­ко­ны. А для это­го и ме­ня аре­сто­ва­ли.
— Вы бы­ли про­тив за­кры­тия церк­ви?
— Со­вер­шен­но вер­но. Я был про­тив за­кры­тия церк­ви и по­ло­жил мно­го сил для это­го. Я ста­рал­ся про­из­ве­сти ре­монт и го­во­рил сво­е­му цер­ков­но­му со­ве­ту о том, что, ес­ли при­дет из кра­е­во­го ис­пол­ко­ма от­но­ше­ние о за­кры­тии, то мож­но еще хо­да­тай­ство­вать пе­ред ВЦИКом, ну а ес­ли из ВЦИКа при­дет по­ста­нов­ле­ние о за­кры­тии, то уже боль­ше хо­да­тай­ство­вать не пе­ред кем...
— Рас­ска­жи­те об ак­тив­ных чле­нах ва­шей об­щи­ны и как она ор­га­ни­зо­ва­лась?
— В на­ча­ле 1936 го­да по тре­бо­ва­нию рай­он­но­го ис­пол­ко­ма нуж­но бы­ло пред­ста­вить спи­сок ве­ру­ю­щих. По­сле бо­го­слу­же­ния я объ­явил мо­ля­щим­ся, что, ес­ли кто же­ла­ет быть чле­ном ре­ли­ги­оз­ной об­щи­ны, за­яви­те о сво­ем же­ла­нии лич­но мне, или по­дай­те за­яв­ле­ние. Та­ким об­ра­зом в де­рев­нях Ка­мен­ке, Хмелев­ке и Лес­ной бы­ли со­бра­ны под­пи­си 300 ве­ру­ю­щих. Кро­ме это­го су­ще­ству­ет два­дцат­ка, ко­то­рая сле­дит за по­ряд­ком и иму­ще­ством в церк­ви...
— Вы­хо­дит, вы ра­бо­ту про­во­ди­ли хо­ро­шо?
— Да, с ни­ми за­ни­мать­ся при­хо­ди­лось мно­го и ча­сто про­во­дить бе­се­ды на ре­ли­ги­оз­ные те­мы...
— След­ствию из­вест­но, что вы на ос­но­ве ре­ли­ги­оз­ных убеж­де­ний в церк­ви рас­про­стра­ня­ли контр­ре­во­лю­ци­он­ные ли­стов­ки и про­кла­ма­ции. Вы при­зна­е­те это?
— Не пом­ню в ка­ком го­ду, бы­ло это в Ни­ко­лин день 9 мая, в церк­ви по­сле окон­ча­ния бо­го­слу­же­ния я вы­шел да­вать на­ро­ду це­ло­вать крест. Вдруг вы­хо­дит незна­ко­мый мо­ло­дой че­ло­век и на­чи­на­ет гром­ко чи­тать ка­кую-то контр­ре­во­лю­ци­он­ную ли­стов­ку, яко­бы най­ден­ную в Иеру­са­ли­ме, на­пи­сан­ную зо­ло­ты­ми бук­ва­ми. По­сле это­го я об­ра­тил­ся к на­ро­ду и ска­зал, чтобы его не слу­ша­ли, и сра­зу же его уда­ли­ли.
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы яв­ля­е­тесь ак­тив­ным участ­ни­ком контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции. Дай­те по­ка­за­ния по дан­но­му во­про­су, — по­тре­бо­вал сле­до­ва­тель.
— Участ­ни­ком контр­ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния я не со­стою и не со­сто­ял, и ни­кто ме­ня в контр­ре­во­лю­ци­он­ную ор­га­ни­за­цию не вер­бо­вал.
— След­ствию из­вест­но, что вы во­вле­че­ны в контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую ор­га­ни­за­цию бла­го­чин­ным Ер­мо­ло­вым.
— Я бла­го­чин­ным Ер­мо­ло­вым в контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую ор­га­ни­за­цию во­вле­чен не был.
— Вы изоб­ли­ча­е­тесь по­ка­за­ни­я­ми об­ви­ня­е­мо­го по ва­ше­му де­лу свя­щен­ни­ком...
— С ним я зна­ком ма­ло...
— Вам да­ет­ся оч­ная став­ка с об­ви­ня­е­мым по ва­ше­му де­лу.
— Был при­гла­шен лже­сви­де­тель. Его по­ка­за­ния отец Ин­но­кен­тий не под­твер­дил. 20 сен­тяб­ря со­сто­ял­ся по­след­ний до­прос.
— Вы при­зна­е­те се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном вам об­ви­не­нии?
— Ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном мне об­ви­не­нии се­бя не при­знаю и боль­ше по де­лу по­ка­зать ни­че­го не мо­гу.
1 ок­тяб­ря 1937 го­да Трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла обо­их свя­щен­ни­ков к рас­стре­лу.
Про­то­и­е­рей Ни­ко­лай Ер­мо­лов и свя­щен­ник Ин­но­кен­тий Ки­кин бы­ли рас­стре­ля­ны 26 ок­тяб­ря 1937 го­да в Но­во­си­бир­ске и по­гре­бе­ны в об­щей без­вест­ной мо­ги­ле.
Па­мять свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­ко­лая и Ин­но­кен­тия со­вер­ша­ет­ся в день их му­че­ни­че­ской кон­чи­ны 13 (26) ок­тяб­ря, а так­же в день празд­но­ва­ния Со­бо­ра но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских 25 ян­ва­ря (7 фев­ра­ля), ес­ли этот день сов­па­дет с вос­крес­ным днем, а ес­ли этот день не сов­па­дет с вос­крес­ным днем, то в бли­жай­шее вос­кре­се­нье по­сле 25 ян­ва­ря (7 фев­ра­ля), а так­же 10 (23) июня вдень празд­но­ва­ния Со­бо­ра Си­бир­ских свя­тых.

Ис­точ­ник: http://pstgu.ru/

Богослужения

Служба священномученикам Николаю и Иннокентию, пресвитерам Новосибирским

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
28 декабря 2017 года (журнал № 131)

Ме́сяца октября́ в 13-й дeнь
Святы́х священному́чеников Никола́я и Инноке́нтия, пресви́теров Новосиби́рских

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:

Прииди́те, восхва́лим Новосиби́рския новому́ченики:/ си́и бо непови́нно от беззако́нных пострада́ша/ и побе́ду от Бо́га на безбо́жие улучи́ша,/ ны́не же кро́вию свое́ю спасе́ние нам при́сно хода́тайствуют.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Мир Лики́йских преди́вному чудотво́рцу тезоимени́те,/ новому́чениче Нико́лае,/ победоно́сец во страда́ниих показа́лся еси́,/ па́ству свою́ в ве́ре сохрани́в,// пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости яви́л еси́.

Непоро́чно служе́ние Бо́гу соверши́л еси́,/ непоро́чности соиме́нниче,/ новому́чениче Инноке́нтие,/ моля́щихся тебе́ в ве́ре непоро́чне утверди́,// да прии́мем от Бо́га нетле́нныя венцы́.

Му́ченик лет дре́вних подража́телие/ и но́вых лю́тых страда́ний прича́стницы,/ земли́ Сиби́рския украше́ние/ и гра́да Новосиби́рска сла́ва церко́вная,/ моли́теся о воспева́ющих страда́ния ва́ша,// я́же за Христа́ претерпе́ли есте́.

Егда́ Бо́жиим попуще́нием/ Русь Свята́я претерпева́ше страда́ния ве́лия,/ тогда́ Госпо́дь Помо́щник и Покрови́тель бысть во спасе́ние избра́нным Свои́м,// воздвиза́я на по́двиги новому́ченики и испове́дники Своя́.

Па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы своя́,/ рече́ Пастыренача́льник Христо́с,/ па́стыри до́брыя Никола́я и Инноке́нтия/ приводя́, я́ко свиде́тели кре́стных страда́ний Свои́х,/ ти́и бо соприча́стницы страсте́й Христо́вых бы́ша/ и в кре́пости свое́й си́лу Воскресе́ния Его́ яви́ша,// путь указу́юще нам в Ца́рствие Небе́сное.

Христу́, на́шего ра́ди спасе́ния пострада́вшему/ и воскре́сшему в тре́тий день по Писа́нием,/ святи́и Нико́лае и Инноке́нтие, да́же до сме́рти после́довали есте́,/ да и мы, взира́юще на страда́ния ва́ша,/ не отри́нем креста́ своего́,// показу́ющаго путь к Воскресе́нию.

А́гнец Бо́жий,/ взе́мляй грех ми́ра,/ гряде́т со сла́вою/ суди́ти мир и возда́ти коему́ждо по дело́м его́,/ да сподо́бимся и мы предста́тельством новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския// улучи́ти от Судии́ Пра́веднаго ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, благоче́стия рачи́телие,/ от коне́ц земли́ Сиби́рския хла́дныя/ те́пле восхва́лим священному́ченики Никола́я и Инноке́нтия,/ ти́и бо, огне́м любве́ ко Христу́ распаля́еми,/ ве́рою Тро́ическою мучи́телей победи́ша,/ те́мже ны́не, со упова́нием предстоя́ще Бо́гу,// мо́лятся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глaс то́йже: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния му́ченическая.

На лити́и стихи́ры хра́ма. И священному́чеников, глас 2:

Апо́столов подража́телие/ и му́чеников ревни́телие,/ новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ безбо́жнаго преще́ния не убоя́вшеся,/ ве́ру Христо́ву да́же до сме́рти соблюдо́сте./ Ны́не же, ве́лие дерзнове́ние ко Спа́су иму́ще,/ Того́ моли́те спасти́ся всем нам,// па́мять ва́шу че́стно пра́зднующим.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ новому́ченики на́ша све́тло почти́м,/ вку́пе со святи́тели Инноке́нтием, Софро́нием и Иоа́нном их прославля́юще,/ и с му́чеником Васи́лием Мангазе́йским ублажа́юще,/ и со все́ми святы́ми в земли́ Сиби́рстей просия́вшими// па́мять их при́сно воспева́юще.

И ны́не, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На стихо́вне, глас 2:

Земля́ Сиби́рская/ освяти́ся кро́вию мно́жества новому́чеников/ и Це́рковь Ру́сская обогати́ся благода́тию испове́дников,/ те́мже ны́не многострада́льцы/ ра́дуются в ли́це всех святы́х, в земли́ Ру́сской просия́вших.// И́хже моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,// и Госпо́дь услы́ша их.

Воззва́ша ко Го́споду новому́ченицы,/ зря́ще хра́мы Бо́жия поруга́емыя,/ и Госпо́дь услы́ша их,/ ны́не бо це́ркви святы́я воздвиза́ются/ и церко́вное благоле́пие умножа́ется./ Го́споди сил, с на́ми бу́ди// и сохрани́ достоя́ние Твое́ до сконча́ния ве́ка.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,// и от все́х их изба́вит я́ Госпо́дь.

Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ егда́ за беззако́ния нечести́вых оскудева́ют ве́ра и благоче́стие,/ тогда́ Христо́с, А́гнец Бо́жий,/ И́же всем хо́щет спасти́ся/ и в позна́ние и́стины приити́,/ призыва́ет к подвиго́м кре́стным избра́нныя а́гнцы Своя́,/ да, после́дующе стопа́м Его́,// с ра́достию теку́т в жизнь ве́чную.

Сла́ва, глас то́йже:

Се град Новосиби́рск, иде́же просла́ви Госпо́дь святу́ю па́мять ва́шу,/ дво́ице присносла́вная,/ новострада́льцы Нико́лае и Инноке́нтие,/ мо́лит вас ны́не:/ охрани́те град наш и всю зе́млю Сиби́рскую/ от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни,/ да ти́хое и благода́тное житие́ поживе́м// во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

И ны́не, глас то́йже:

Непроходи́мая врата́,/ та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,// да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Тропа́рь священному́чеником, глас 2:

Ве́лия правосла́вныя ве́ры исправле́ния:/ в лю́тых гоне́ниих на Це́рковь Бо́жию,/ я́ко в черто́зех упокое́ния,/ в ра́нах и у́зах ра́довастеся,/ Крест бо Христо́в на ра́мена взе́мше,/ ве́рою и любо́вию Тому́ после́довали есте́/ в наде́жди живота́ ве́чнаго,/ новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,// моли́те Пострада́вшаго нас ра́ди спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас 4:

Днесь, благове́рнии лю́дие, соше́дшеся восхва́лим/ священному́ченик Новосиби́рских дво́ицу Никола́я и Инноке́нтия:/ ти́и бо в годи́ну лю́тых гоне́ний от безбо́жных пострада́ша/ и венцы́ нетле́нными от Христа́ Бо́га венча́шася,/ и ны́не, предстоя́ще Престо́лу Вседержи́теля,/ Того́ я́ко Бла́га мо́лят/ утверди́ти ве́ру правосла́вную,/ сохрани́ти Оте́чество на́ше в благоде́нствии,// дарова́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропáрь священному́чеником, двáжды. Слáва, и ны́не, Богоро́дичен, глaс 2: Вся па́че смы́сла:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Ны́не све́тло пра́зднует Новоникола́евск град,/ иде́же соверши́ся прославле́ние ва́ше, священному́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ ны́не па́ства сиби́рская духо́вно торжеству́ет/ и хра́мы Бо́жии ико́нами ва́шими украша́ются,/ веселя́тся гра́ды и ве́си, иде́же Бо́гу усе́рдно послужи́ли есте́./ Того́ моли́те о почита́ющих вас,/ да да́рует нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дицу пе́сньми немо́лчными благоче́стно воспои́м вопию́ще:/ ра́дуйся, Горо́ Свята́я;/ ра́дуйся, Престо́ле огнено́сный всех Царя́;/ ра́дуйся, А́нгелов Ра́досте и му́чеников Сла́во.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Попече́ние име́вше о служе́нии Бо́гу и па́стве,/ за ве́ру правосла́вную пострада́ли есте́/ и вои́стину оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы яви́лися есте́, священному́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ та́же и, о су́етных небре́гше,/ Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́теля стяжа́ли есте́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ исцели́ ны от вся́каго греха́/ и очи́сти от вся́кия скве́рны душе́вныя и теле́сныя,/ и ку́пно с новому́ченики земли́ Сиби́рския/ умоли́ Христа́ Спа́са на́шего спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ святи́и новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 6:

Бо́дрствуйте, мужа́йтеся и в ве́ре укрепля́йтеся, глаго́лет апо́стол Па́вел;/ новому́ченицы же, глас его́ послу́шавше,/ ве́ру Христо́ву соблюдо́ша,/ и, ны́не дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су,/ мо́лят спасти́ся нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Приими́, Богоро́дице, пе́сни хвале́бныя, от недосто́йных уст Тебе́ возноси́мыя./ Мы бо, на Твой покро́в наде́ющеся,/ со святы́ми новому́ченики Твое́ ми́лостивое предста́тельство прославля́ем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л ны еси́ в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Поми́луй нас, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й/ и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере/ и всех новому́чеников Це́ркве Ру́сския// беззако́ния на́ша очи́сти.

Кано́н священному́чеников Никола́я и Инноке́нтия, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Мно́гими содержи́ми напа́стьми,/ к вам прибега́ем, спасе́ния взыску́юще, о святи́и новому́ченицы и испове́дницы,/ от тя́жких и лю́тых обстоя́ний моли́те спасти́ся нам.

Страсте́й и поро́ков безсту́дных смуща́ют наше́ствия,/ я́же мно́гими печа́льми сокруша́ют сердца́ на́ша;/ вы же, ве́рнии во́ини Христо́ви Нико́лае и Инноке́нтие,/ испроси́те нам душе́вную чистоту́ и кре́пость,/ свяще́нную па́мять ва́шу соверша́ющим.

Лю́тая муче́ния за Христа́ претерпе́ли есте́, сла́внии новому́ченицы,/ к вам простира́ем смире́нная моле́ния,/ страда́ньми ва́шими в ве́ре укрепля́еми,/ испроси́те Оте́честву на́шему мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ с новому́ченики и все́ми святы́ми земли́ Сиби́рския/ умоли́ Всеблага́го Бо́га,/ да промышле́нием Боже́ственным поми́лует и спасе́т всех нас.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

Ве́рных утвержде́ние су́ще, святи́и новому́ченицы,/ в ве́ре Христо́ве пребы́ли есте́,/ ко приста́нищу церко́вному окормля́юще всех хотя́щих спасти́ся/ и от ересе́й и собла́знов обновле́нческих па́ству свою́ заступа́юще.

Мо́лим вас, дво́ице свяще́нная,/ разори́ти бу́рю но́вых собла́знов/ и сете́й многови́дных нас изба́вити,/ благоче́стно па́мять ва́шу воспева́ющих.

Сокро́вище доброде́телей духо́вных испроси́те нам, святи́и новому́ченицы,/ земна́я бога́тства и уте́хи привре́менныя/ Ца́рства ра́ди Христо́ва презира́ти науча́юще.

Богоро́дичен: Исцеле́ний неду́гов душе́вных и теле́сных/ про́сим от Тебе́, Пренепоро́чная Де́во,/ исцеле́ний бо неоску́дное сокро́вище Тя ве́мы, неиждива́емое.

Седа́лен, глас 3:

Кто ны разлучи́т от любве́ Бо́жия,/ Па́вел возгласи́ небоше́ственный,/ ни скорбь, ни теснота́, ни гоне́ния, ни смерть./ Та́кожде и вы, святи́и новому́ченицы,/ любо́вию, я́же ко Христу́ Бо́гу, укрепля́еми,/ Небе́снаго Ца́рствия дости́гли есте́,/ иде́же, со апо́столы веселя́щеся,/ ве́ру, любо́вию споспешеству́емую, и спасе́ние ве́чное/ испроси́те всем нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дице Де́во,/ упова́ние христиа́ном,/ покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя упова́ющих.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Бу́рею прегреше́ний обурева́еми,/ благода́тнаго утеше́ния про́сим от Христа́, тишины́ Пода́теля,/ ва́шими моли́твами, новому́ченицы земли́ Сиби́рския.

Наслажда́ющеся духо́вною ра́достию в па́мяти ва́шей,/ святи́и Нико́лае и Инноке́нтие,/ сла́ву возсыла́ем Бо́гу, просла́вльшему вас.

Одр боле́зни ко благоче́стию призыва́ет/ и не́мощи теле́сныя проси́ти от Бо́га исцеле́ния науча́ют./ Вы же, святи́и новому́ченицы, боле́зни мно́гия за Христа́ претерпе́вше,/ здра́вие душе́вное и теле́сное испроси́те вас почита́ющим.

Богоро́дичен: Наде́жду на ми́лость Всецари́цы Богоро́дицы иму́ще,/ скорбе́й и боле́зней мно́гих избавля́емся,/ благода́рно за явле́нная и неявле́нная к нам благодея́ния,/ я́ко всемо́щную Цели́тельницу, воспева́юще.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Нетле́нную ра́дость во све́те лица́ Бо́жия улучи́вше, сла́внии новому́ченицы,/ испо́лните сердца́ на́ша неизрече́нною ра́достию/ о Бо́зе, Спаси́теле на́шем.

Изба́вите нас от бед и поги́бели ве́чныя, страда́льцы Христо́вы,/ и благода́ть, вся́кое земно́е мудрова́ние превосходя́щую,/ испроси́те те́плыми ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Просвеще́ния благода́тнаго сподо́би нас, Христе́, Све́те и́стинный,/ просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго к Тебе́, Со́лнцу пра́вды,/ моли́твами новому́чеников, Тебе́ ра́ди пострада́вших.

Богоро́дичен: Исцели́ боле́зни многостра́стных душ на́ших, Пренепоро́чная Богороди́тельнице,/ бла́гостию от Тебе́ Ро́ждшагося,/ и просвеще́ние душе́вное ско́ро пода́ждь нам.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Ны́не смерть вам прибли́жися, вопия́ху гони́тели ва́ши,/ егда́ мно́зи лжесвиде́телие клевету́ на вы воздвиза́ху, святи́и Нико́лае и Инноке́нтие,/ вы же Христа́ не отреко́стеся,/ но враго́в злоде́йства му́жески попра́ли есте́,/ Па́сху хва́ляще ве́чную.

Ио́на проро́к возопи́ ко Го́споду, во чре́ве ки́тове моля́ся,/ прообразу́я погребе́ние и воста́ние Спа́сово тридне́вное,/ новому́ченицы же Це́ркве Ру́сския посреде́ вели́ких страда́ний моля́хуся,/ Па́сху сла́вяще ве́чную.

Бу́дите нам кре́пкое прибе́жище,/ сла́внии страда́льцы Христо́вы Нико́лае и Инноке́нтие,/ от пото́па страсте́й и бед спаса́юще нас.

Богоро́дичен: Спа́са ми́ру ро́ждшая,/ мо́лимся Тебе́, Скоропослу́шнице на́шей,/ спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ многопопече́нием су́етным потопля́емыя.

Конда́к, глас 8:

Ве́ру Христо́ву, я́ко щит,/ в се́рдце прие́мше, святи́и новому́ченицы,/ клеветы́ челове́ческия и лю́тых страда́ний не убоя́стеся,/ но посреде́ муче́ний Бо́га призва́сте,/ и ны́не ускори́те на по́мощь на́шу,// я́ко присносла́внии.

И́кос:

А́нгелов подража́телие, новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ со А́нгелы ны́не на Небесе́х ра́дующеся,/ пе́ние хвале́бное приими́те от нас, па́мять ва́шу соверша́ющих,/ да ва́шими моли́твами прича́стницы жи́зни ве́чныя бу́дем./ Те́мже, ны́не восхваля́юще вас, глаго́лем вам сицева́я:/ Ра́дуйтеся, я́ко ве́ру Христо́ву во у́зах и страда́ниих соблюдо́сте;/ ра́дуйтеся, я́ко смире́нием свои́м горды́ню гони́телей посрами́сте./ Ра́дуйтеся, любо́вь ко Христу́, за ны пострада́вшему, ми́ру яви́вшии;/ ра́дуйтеся, се́ятели ненави́стныя ро́зни ми́ра сего́ обличи́вшии./ Ра́дуйтеся, я́ко наде́жду на Христа́ непоколеби́му сохрани́ли есте́;/ ра́дуйтеся, я́ко иска́вшия погуби́ти ду́ши ва́ша и наде́ющияся на си́лу свою́ не́мощны яви́ли есте́./ Ра́дуйтеся, я́ко во уничиже́нии ва́шем то́кмо о Кресте́ Христо́вом похвалу́ прия́сте;/ ра́дуйтеся, я́ко сораспе́ншеся Христу́, с Ним спросла́вистеся./ Ра́дуйтеся, я́ко всяк зол глаго́л Христа́ ра́ди претерпе́сте на земли́;/ ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небеси́./ Ра́дуйтеся, Нико́лае и Инноке́нтие, сла́внии новому́ченицы.

Синакса́рий

В сей день па́мять соверша́ем Новосиби́рских новому́чеников Никола́я и Инноке́нтия, в годи́ну лю́тых гоне́ний на ве́ру правосла́вную неви́нно от богобо́рцев пострада́вших. Гони́телие тща́хуся возвести́ на них лжесвиде́тельства, во е́же пови́нны их сотвори́ти в противле́нии власте́м, в уготовле́нии мяте́жей и междоусо́бныя бра́ни. В сих наме́рениих несмы́сленнии гони́телие новому́чеников уподо́бишася враго́м Христо́вым на суди́лищи у Пила́та, и́же иска́ху лжесвиде́тельства и не обрета́ху, я́ко пи́сано во Святе́м Ева́нгелии (Мф. 26, 59). Но я́коже о́ных лжесвиде́тельства си́лы не име́яху, та́кожде и клеветы́ мучи́телей, возводи́мыя на священному́чеников Никола́я и Инноке́нтия, пребы́ша тще́тны. Святи́и яви́ша непоколеби́мость ве́ры, необори́мость наде́жды и кре́пость любве́ ко Христу́. Пострада́вшии за ве́ру отце́в свои́х, ны́не прославля́ются в ли́це всех новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския и мо́лятся Бо́гу о спасе́нии на́шем. Ами́нь.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Вавило́н, си́речь грехо́вное смеше́ние,/ спасе́нию ми́ра противобо́рствует,/ вы же, новому́ченицы,/ ве́рою Тро́ическою безбо́жие попра́вше, Бо́га призва́сте:/ потщи́ся на по́мощь на́шу,/ вся бо мо́жеши хотя́й.

За зако́ны оте́ческия в Вавило́не благочести́вии ю́ноши бе́дствия прия́ша,/ вы же, новому́ченицы земли́ Сиби́рския,/ за ве́ру святу́ю правосла́вную ве́лия страда́ния претерпе́ли есте́;/ ку́пно со все́ми святы́ми моли́те Изба́вителя Бо́га о воспева́ющих вас:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

За сокро́вища мирска́я и жизнь привре́менную/ не премени́ли есте́ сокро́вища духо́вная,/ святи́и новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ но, враго́в ухищре́ния попра́вше, непреста́нно воспева́ли есте́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Богоро́дице Всепе́тая,/ теле́сныя не́мощи и душе́вныя неду́ги исцели́,/ Спа́са и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Егда́ испо́лнися ча́ша страда́ний новому́чеников земли́ на́шея,/ тогда́ призре́ Госпо́дь на Це́рковь Ру́сскую./ И ны́не па́ки зрим земно́е oте́чество на́ше/ хра́мы Бо́жиими и святы́ми оби́тельми украша́емо во спасе́ние нас пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Страда́ния ва́ша честна́я прославля́юще,/ святи́и Нико́лае и Инноке́нтие,/ благода́рственная пе́ния воспева́ем/ ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу на́шему.

Тро́ичен: О Тро́ице Свята́я, Единосу́щная и Неразде́льная,/ спаси́ всех нас,/ па́мять новому́чеников Новосиби́рских све́тло пра́зднующих.

Богоро́дичен: Зря́щи поруга́ние свята́го уде́ла Твоего́, Богоро́дице Де́во,/ умоли́ Сы́на Своего́ суд об Оте́честве на́шем преложи́ти на ми́лость./ Те́мже и ны́не сохрани́ гра́ды на́ша, Засту́пнице усе́рдная,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

То́ка моле́ний нас, гре́шных, не отврати́теся,/ новому́ченицы сла́внии Нико́лае и Инноке́нтие,/ ва́ша по́двиги воспева́ющих/ и Бо́га непреста́нно прославля́ющих.

Ра́дости духо́вныя сердца́ на́ша испо́лните, святи́и новому́ченицы,/ грехо́вныя обы́чаи отгоня́юще/ и во благоче́стии наставля́юще.

Све́та Твоего́ заря́ми пресве́тлыми просвети́ нас, Спа́се,/ ублажа́ющих новому́чеников Твои́х Никола́я и Инноке́нтия,/ со все́ми святы́ми, в земли́ Сиби́рстей просия́вшими,/ в ни́хже препросла́влен еси́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во,/ ра́дуйся, земли́ Ру́сския Покро́ве,/ ра́дуйся, Сиби́рския страны́ Засту́пнице,/ ра́дуйся, градо́м и ве́сем на́шим огражде́ние.

Свети́лен:

Свет Христо́в просвети́л есть страну́ Сиби́рскую,/ Христо́вых благове́стников пропове́данием./ По́двигами же новому́чеников свет Христо́в па́ки зе́млю на́шу осиява́ет/ и благода́ть Боже́ственная ве́рным подае́тся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ма́ти Бо́жия,/ сохрани́ под кро́вом Твои́м град наш/ и вся гра́ды и ве́си Сиби́рския/ и всю зе́млю Ру́сскую,/ благода́рно заступле́ние Твое́ воспева́ющую.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Днесь све́тло лику́ют гра́ди,/ иму́ще предста́тельство ва́ше,/ новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие,/ прославля́юще страда́ния ва́ша,// я́же за Христа́ претерпе́ли есте́.

Днесь воспева́ют па́мять священному́чеников/ празднолю́бцы церко́внии,/ днесь страна́ Сиби́рская/ по́двигами страда́льцев Христо́вых обогаща́ется,/ ве́рныя на похвале́ние их созыва́юще// и воспева́юще вели́чие Бо́га на́шего.

Днесь новому́ченицы Инноке́нтий и Никола́й/ предстоя́т Престо́лу Влады́чню,/ сра́дующеся сиби́рским согра́жданом,/ ве́ру правосла́вную храня́щим// и святу́ю па́мять их соверша́ющим.

Днесь, ве́рнии лю́дие,/ прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́,/ подаю́щему нам неоску́дную ми́лость/ предста́тельством пресла́вных новому́чеников,/ озари́вших луча́ми добро́т свои́х страну́ Сиби́рскую// и моля́щихся при́сно о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

А́гнче Бо́жий,/ взе́мляй грехи́ ми́ра,/ приими́ моли́тву на́шу/ и да́руй оставле́ние мно́жества грехо́в/ моли́твами новому́чеников Никола́я и Инноке́нтия,// благоче́стно па́мять их соверша́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Богоро́дице Влады́чице,/ всех скорбя́щих Ра́досте/ и Засту́пнице всех христиа́н,/ ненаде́ющихся Наде́ждо,/ моле́ния на́ша благоутро́бно приими́/ и Сы́ну Твоему́ и Бо́гу принеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,// удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 6: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 52. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О, святи́и священному́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие! Ны́не усе́рдно притека́ем к вам и со умиле́нием мо́лимся: моли́твами ва́шими утверди́те ве́ру правосла́вную, укрепи́те наде́жду на́шу на по́мощь Бо́жию, да любо́вию же́ртвенною соедине́ни бу́дем в служе́нии Бо́гу и бли́жним во спасе́ние душ на́ших. Градо́м и ве́сем на́шим испроси́те от Бо́га благослове́ние, земли́ Сиби́рстей от наше́ствия иноплеме́нных огражде́ние, отпа́дшим от ве́ры правосла́вныя све́том Христо́вым просвеще́ние, служи́телем Це́ркве о спасе́нии пасо́мых ре́вность и попече́ние, ча́дом в за́поведех Бо́жиих науче́ние и всем чту́щим вас в де́лех ве́ры и любве́ благо́е поспеше́ние, да, ва́шими моли́твами укрепля́еми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест