Дни памяти

21 октября

21 мая  (переходящая) – Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь мученику Николаю Рейну, глас 5

Новому́ченик Тво́й, Го́споди, Нико́лае, во дни́ гоне́ния безбо́жнаго жи́знь свою́ за ве́ру правосла́вную и Сло́во Бо́жие положи́вый, и кровьми́ свои́ми ве́рность Тебе́ показа́вый, и гра́д Москву́ освяти́вый, его́ же моли́твами, я́ко Многоми́лостив, спаси́ души́ на́ша.

Перевод: Новомученик Твоей, Господи, Николай, во дни гонений безбожников жизнь свою за веру православную и Слово Божие отдавший, и кровью своей верность Тебе показавший, и город Москву освятивший, по его молитвам, как Многомилостивый, спаси души наши.

Кондак мученику Николаю Рейну, глас 3

Дне́сь ты́ предстои́ши пред Престо́лом Бо́жия, побе́дную пе́снь воспева́я, и све́том и́стинной ве́ры просвеща́я, и Засту́пницу Усе́рдную восхваля́я, новому́чениче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Сегодня ты предстоишь перед Престолом Божиим, победную песнь воспевая и светом истинной веры просвещая, и Защитницу Усердную прославляя, новомученик Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

показать все

Молитва мученику Николаю Рейну

О, святы́й новому́чениче Нико́лае, ты́ в житии́ свое́м земно́м яви́лся ре́вностным храни́телем и испове́дником ве́ры правосла́вной. За нея́же и му́ченическую кончи́ну прия́л еси́. И ны́не, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́маши ве́лие дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о на́с, недосто́йных и гре́шных. Услы́ши на́с, страстоте́рпче всехва́льне, и помози́ на́м в ве́к се́й лука́вый ве́ру Христо́ву незы́блему соблюсти́. Пода́й роди́телем му́дрость в воспитании ча́д свои́х в любви́, смире́нии, кро́тости, целому́дрии и убереги и́х от от все́х натисков бесо́вских, дабы́ и они́ могли́ противостоять ду́ху кова́рства, зла́ и безбо́жия и свое́й благочести́вой жи́знию послужили свято́му де́лу возрожде́ния Земли́ Ру́сской из мра́ка неве́рия и сму́ты. Да моли́твами и предста́тельством твои́м охраняемии еди́ным се́рдцем и еди́ными уста́ми воспое́м и просла́вим Всесвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая мученику Николаю Рейну

О, святы́й новому́чениче Нико́лае, при́зри с высо́т Небе́сных на на́с, гре́шных и недосто́йных ча́д твои́х и помози́ и на́м досто́йно вре́менное житие́ прожити и сконча́ти: отгони́ стра́сти ми́ра сего́ лука́ваго; да не отвратя́т на́с от пути́ спасе́ния ни ко́зни вра́жие, ни пре́лести бесо́вския; напра́ви стопы́ на́ши на стезю́ пра́вой ве́ры; бу́ди на́м поддержкой в беда́х и напа́стех; пода́й терпе́ние в ско́рбях и обстоя́ниях; научи́ покая́нию; любви́ к бли́жним; проще́нию — к оби́дящим. Ве́дуще у́бо тя́ и по сме́рти живы́м су́ща, припа́даем к тебе́ и мо́лимся: испроси́ у Го́спода Бо́га на́шего, святы́й Нико́лае, дарова́ти на́м вся́ поле́зная для спасе́ния ду́ш на́ших; христиа́нскую непосты́дную кончи́ну, да по́мощию твое́ю непреткнове́нно прейти́ воздушные мыта́рства и в де́нь стра́шнаго прише́ствия Своего́ от шу́ия стоя́ния да изба́вит и вме́сте с ва́ми насле́дниками Небе́снаго Ца́рствия да сотвори́т. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест