Дни памяти

21 октября

29 мая  (переходящая) – Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

Житие

Священномученик Димитрий (Добросердов), преподобномученики Амвросий (Астахов), Пахомий (Туркевич) и Варлаам (Ефимов), священномученик Иоанн Хренов, преподобномученица Татиана (Бесфамильная), мученик Николай Рейн, мученицы Мария Волнухина и Надежда Ажгеревич

Свя­щен­но­му­че­ник Ди­мит­рий (в ми­ру Иван Ива­но­вич Доб­ро­сер­дов) ро­дил­ся 22 ян­ва­ря 1864 го­да в се­ле Па­хот­ный Угол Там­бов­ской гу­бер­нии в се­мье свя­щен­ни­ка. По окон­ча­нии в 1885 го­ду Там­бов­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии он был на­зна­чен учи­те­лем зем­ской шко­лы в Мор­шан­ском уез­де, где ра­бо­тал до 1889 го­да. За это вре­мя он неод­но­крат­но по­лу­чал бла­го­дар­ность от Мор­шан­ско­го зем­ско­го со­бра­ния и Там­бов­ско­го гу­берн­ско­го учи­лищ­но­го со­ве­та за усерд­ные и успеш­ные тру­ды на по­при­ще на­род­но­го про­све­ще­ния. Же­нил­ся. 6 мая 1889 го­да Иван Ива­но­вич был ру­ко­по­ло­жен в сан свя­щен­ни­ка к Ни­ко­ла­ев­ской церк­ви се­ла Ма­мон­то­во Там­бов­ской гу­бер­нии, в ко­то­ром про­жи­ва­ло то­гда око­ло двух ты­сяч че­ло­век, и на­зна­чен за­ве­ду­ю­щим и за­ко­но­учи­те­лем Ма­мон­тов­ской цер­ков­но­при­ход­ской шко­лы.
Вско­ре у от­ца Иоан­на умер­ли же­на и де­ти. Остав­шись один, он уехал из Там­бов­ской гу­бер­нии и в 1894 го­ду по­сту­пил в Мос­ков­скую Ду­хов­ную ака­де­мию. По окон­ча­нии ее в 1898 го­ду со сте­пе­нью кан­ди­да­та бо­го­сло­вия он был на­зна­чен за­ко­но­учи­те­лем 4-й Мос­ков­ской гим­на­зии и свя­щен­ни­ком гим­на­зи­че­ской церк­ви. 10 ап­ре­ля 1899 го­да мит­ро­по­лит Мос­ков­ский и Ко­ло­мен­ский Вла­ди­мир (Бо­го­яв­лен­ский) по­ста­вил иерея Иоан­на на­сто­я­те­лем Бла­го­ве­щен­ской церк­ви при гим­на­зии. В том же го­ду Пе­да­го­ги­че­ское об­ще­ство при Им­пе­ра­тор­ском Мос­ков­ском уни­вер­си­те­те из­бра­ло его сво­им дей­стви­тель­ным чле­ном, а от­де­ле­ние Пе­да­го­ги­че­ско­го об­ще­ства по во­про­сам ре­ли­ги­оз­но-нрав­ствен­но­го об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния из­бра­ло его сво­им сек­ре­та­рем. 6 мая 1908 го­да за за­слу­ги по ду­хов­но­му ве­дом­ству он был на­граж­ден на­перс­ным кре­стом. В это вре­мя мит­ро­по­лит Мос­ков­ский Вла­ди­мир при­гла­сил от­ца Иоан­на к се­бе и ска­зал: «Отец Иоанн, у нас в ос­нов­ном два пу­ти: се­мей­ный путь и мо­на­ше­ский. Се­мей­ный путь для вас за­крыт. Я вам со­ве­тую при­нять мо­на­ше­ство». Отец Иоанн со­гла­сил­ся и в де­каб­ре 1908 го­да в Смо­лен­ской Зо­си­мо­вой пу­сты­ни Мос­ков­ской епар­хии был по­стри­жен в мо­на­ше­ство с на­ре­че­ни­ем ему име­ни Ди­мит­рий, воз­ве­ден в сан ар­хи­манд­ри­та и на­зна­чен си­но­даль­ным риз­ни­чим и на­сто­я­те­лем церк­ви Две­на­дца­ти апо­сто­лов в Крем­ле.
В 1909 го­ду ар­хи­манд­рит Ди­мит­рий был на­зна­чен на­блю­да­те­лем по­слуш­ни­че­ских школ став­ро­пи­ги­аль­ных мо­на­сты­рей. В 1910 го­ду его из­бра­ли в дей­стви­тель­ные чле­ны цер­ков­но-ар­хео­ло­ги­че­ско­го от­де­ла при Об­ще­стве лю­би­те­лей ду­хов­но­го про­све­ще­ния. В это вре­мя он был так­же дей­стви­тель­ным чле­ном По­пе­чи­тель­ства над уча­щи­ми­ся в Москве сла­вя­на­ми Санкт-Пе­тер­бург­ско­го сла­вян­ско­го бла­го­тво­ри­тель­но­го об­ще­ства.
18 мая 1914 го­да в Успен­ском со­бо­ре Крем­ля ар­хи­манд­рит Ди­мит­рий был хи­ро­то­ни­сан во епи­ско­па Мо­жай­ско­го, ви­ка­рия Мос­ков­ской епар­хии и на­зна­чен на­сто­я­те­лем Са­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го мо­на­сты­ря. С то­го же го­да он стал ис­пол­нять обя­зан­но­сти за­ве­ду­ю­ще­го бо­го­слов­ски­ми пе­да­го­ги­че­ски­ми кур­са­ми в Москве. То­гда же на него бы­ло воз­ло­же­но глав­ное ру­ко­вод­ство и на­блю­де­ние за из­да­ни­ем на­уч­но­го ху­до­же­ствен­но-ил­лю­стри­ро­ван­но­го опи­са­ния Пат­ри­ар­шей риз­ни­цы.
В 1921 го­ду прео­свя­щен­ный Ди­мит­рий был на­зна­чен епи­ско­пом Став­ро­поль­ским. Об­нов­лен­цы в Став­ро­поль­ской епар­хии одер­жа­ли по­чти пол­ную по­бе­ду над пра­во­слав­ны­ми, ко­то­рые ли­ши­лись боль­шин­ства при­хо­дов. Од­ной из при­чин это­го бы­ло мас­со­вое уни­что­же­ние ду­хо­вен­ства в эпо­ху граж­дан­ской вой­ны в 1918-1921 го­дах. Под на­тис­ком об­нов­лен­цев епи­скоп Ди­мит­рий был вы­нуж­ден по­ки­нуть епар­хию и пе­ре­ехать в Моск­ву.
В 1922 го­ду пра­во­слав­ные Там­бов­ской епар­хии ве­ли упор­ную борь­бу с об­нов­лен­ца­ми. На пер­вых по­рах об­нов­лен­цам в неко­то­рых го­ро­дах уда­лось за­хва­тить боль­шин­ство хра­мов. В го­ро­де Коз­ло­ве к об­нов­лен­цам ото­шло че­тыр­на­дцать хра­мов, толь­ко два хра­ма оста­лись пра­во­слав­ны­ми. Пра­во­слав­ный на­род, од­на­ко, об­нов­лен­че­ские хра­мы не по­се­щал, а хо­дил в муж­ской Тро­иц­кий мо­на­стырь, рас­по­ло­жен­ный в трех ки­ло­мет­рах от го­ро­да. По­сле осво­бож­де­ния в 1923 го­ду Пат­ри­ар­ха Ти­хо­на из за­клю­че­ния епар­хи­аль­ный со­вет го­ро­да Коз­ло­ва на­пра­вил в Моск­ву сво­их пред­ста­ви­те­лей с прось­бой на­зна­чить к ним пра­во­слав­но­го ар­хи­ерея.
26 сен­тяб­ря 1923 го­да прео­свя­щен­ный Ди­мит­рий был на­зна­чен епи­ско­пом Коз­лов­ским, ви­ка­ри­ем Там­бов­ской епар­хии и вре­мен­но управ­ля­ю­щим Там­бов­ской епар­хи­ей. По­сле при­ез­да прео­свя­щен­но­го Ди­мит­рия в го­род об­нов­лен­цы при­нес­ли по­ка­я­ние и все хра­мы за ис­клю­че­ни­ем од­но­го пе­ре­шли к пра­во­слав­ным. Прео­свя­щен­ный Ди­мит­рий слу­жил во всех хра­мах го­ро­да; он был пре­крас­ным про­по­вед­ни­ком. С те­че­ни­ем вре­ме­ни его по­пуляр­ность сре­ди пра­во­слав­ных все бо­лее воз­рас­та­ла.
Об­нов­лен­че­ско­му дви­же­нию в епар­хии гро­зи­ло пол­ное по­ра­же­ние. Упол­но­мо­чен­ный Там­бов­ско­го от­де­ла ОГПУ по Коз­лов­ско­му уез­ду пи­сал: «Во гла­ве ти­хо­нов­ско­го дви­же­ния в го­ро­де Коз­ло­ве и уез­де, а так­же всей Там­бов­ской гу­бер­нии сто­ит епи­скоп Ди­мит­рий, очень хит­рый и осто­рож­ный че­ло­век, поль­зу­ю­щий­ся гро­мад­ней­шим ав­то­ри­те­том сре­ди ве­ру­ю­щих, а в осо­бен­но­сти у ку­ла­ков и тем­но­го эле­мен­та. Епи­скоп Ди­мит­рий очень хит­ро про­во­дит по­ли­ти­ку на­зна­че­ния сво­их по­пов на ме­ста, за­ня­тые по­па­ми-об­нов­лен­ца­ми, то есть по­пу, об­ра­ща­ю­ще­му­ся к нему за на­зна­че­ни­ем, он пред­ла­га­ет ид­ти в се­ло и до­стать от груп­пы ве­ру­ю­щих про­то­коль­ное по­ста­нов­ле­ние о же­ла­нии иметь по­слан­но­го епи­ско­пом Ди­мит­ри­ем по­па в при­хо­де; ко­неч­но, при та­ком под­хо­де к де­лу по­слан­но­му по­пу ни­че­го не оста­ет­ся де­лать, как ве­сти аги­та­цию про­тив на­хо­дя­ще­го­ся в при­хо­де по­па, об­ви­няя его в ере­ти­че­стве, ком­му­низ­ме и то­му по­доб­ном. Со вре­ме­ни упразд­не­ния Епар­хи­аль­но­го управ­ле­ния вся пол­но­та вла­сти пе­ре­шла в ру­ки епи­ско­па Ди­мит­рия... ко­то­ро­му... под­чи­ня­ют­ся по­пы, так как ина­че непод­чи­ня­ю­щий­ся при по­мо­щи аги­та­ции по­слан­ных Ди­мит­ри­ем по­пов рис­ку­ет по­те­рять ме­сто и пре­вра­тить­ся в ере­ти­ка. Бла­го­да­ря ав­то­ри­тет­но­сти и по­ли­ти­ке Ди­мит­рия, ти­хо­нов­ское дви­же­ние в го­ро­де Коз­ло­ве и уез­де рас­тет не по дням, а по ча­сам. Гро­мад­ней­шим злом для об­нов­лен­че­ско­го дви­же­ния яв­ля­ют­ся так­же мо­на­хи, на­зна­че­ние ко­то­рых Ди­мит­рий от­ри­ца­ет, ссы­ла­ясь на то, что и здесь он ни при чем, так как мо­на­хи опять-та­ки яв­ля­ют­ся из­бран­ни­ка­ми на­ро­да. Воз­вра­ще­ние Пят­ниц­кой го­ро­да Коз­ло­ва церк­ви по рас­по­ря­же­нию ВЦИКа ти­хо­нов­цам от об­нов­лен­цев да­ло воз­мож­ность еще бо­лее под­нять го­ло­вы ти­хо­нов­цам и еще бо­лее укре­пить свой ав­то­ри­тет, в част­но­сти ав­то­ри­тет епи­ско­па Ди­мит­рия... А все­го ду­хо­вен­ства, по­сле­до­ва­те­лей быв­ше­го Пат­ри­ар­ха Ти­хо­на, в го­ро­де Коз­ло­ве и уез­де име­ет­ся до 90%. В об­ла­сти ра­бо­ты сре­ди ду­хо­вен­ства на­ми при­ня­ты сле­ду­ю­щие ме­ры: про­из­во­дит­ся... сроч­ный учет все­го ду­хо­вен­ства, при­ни­ма­ют­ся ме­ры к рас­тор­же­нию до­го­во­ров групп ти­хо­нов­ско­го тол­ка в поль­зу об­нов­лен­цев... Пред­по­ла­га­ет­ся со­зда­ние Епар­хи­аль­но­го управ­ле­ния с рав­ным про­цен­том ти­хо­нов­цев и об­нов­лен­цев...»
Ве­ли­ким по­стом 1925 го­да епи­ско­па Ди­мит­рия ста­ли ча­сто вы­зы­вать на до­про­сы в ОГПУ. Ино­гда по­сле до­про­сов он сра­зу шел в храм, где его жда­ли, чтобы на­чать бо­го­слу­же­ние. Вла­сти на­ста­и­ва­ли, чтобы вла­ды­ка по­ки­нул Коз­лов, но он от­ка­зы­вал­ся. Ему ста­ли угро­жать за­клю­че­ни­ем. В кон­це кон­цов он, ссы­ла­ясь на бо­лезнь серд­ца, по­про­сил вла­сти от­пу­стить его в Еги­пет для ле­че­ния. Ему был вы­пи­сан за­гра­нич­ный пас­порт, и он от­пра­вил­ся в ан­глий­ское по­соль­ство в Москве, чтобы по­лу­чить раз­ре­ше­ние на въезд в то­гдаш­нюю ан­глий­скую ко­ло­нию. Бла­го­по­луч­но офор­мив все до­ку­мен­ты, прео­свя­щен­ный Ди­мит­рий на сле­ду­ю­щий день от­пра­вил­ся в Сер­ги­ев По­сад, чтобы по­про­щать­ся с Алек­сан­дром Дмит­ри­е­ви­чем Са­ма­ри­ным, быв­шим ко­гда-то обер-про­ку­ро­ром Свя­тей­ше­го Си­но­да, с ко­то­рым вла­ды­ка был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях. На пу­ти к до­му Са­ма­ри­на его оста­но­вил вер­хо­вой, и епи­скоп был аре­сто­ван. Из тюрь­мы в Сер­ги­е­вом По­са­де он был от­прав­лен в тюрь­му на Лу­бян­ку в Москве, где про­был неде­лю, а за­тем с при­ка­за­ни­ем ехать в Коз­лов был осво­бож­ден. В Коз­ло­ве его аре­сто­ва­ли и пре­про­во­ди­ли в Там­бов. В Там­бо­ве епи­скоп Ди­мит­рий был осво­бож­ден из тюрь­мы и уехал в Моск­ву, где ему до­ве­лось на все­нощ­ной на­ка­нуне празд­но­ва­ния па­мя­ти ве­ли­ко­му­че­ни­цы Ека­те­ри­ны со­слу­жить Ме­сто­блю­сти­те­лю Пат­ри­ар­ше­го Пре­сто­ла мит­ро­по­ли­ту Пет­ру. Для Ме­сто­блю­сти­те­ля это бы­ла по­след­няя служ­ба, через три дня он был аре­сто­ван.
В 1926 го­ду епи­скоп Ди­мит­рий слу­жил в мос­ков­ских хра­мах и в Под­мос­ко­вье. В июле 1926 го­да вла­ды­ку вы­звал к се­бе упол­но­мо­чен­ный ОГПУ Туч­ков и по­тре­бо­вал, чтобы он по­ки­нул сто­ли­цу. Со­слав­шись на боль­ное серд­це, вла­ды­ка ска­зал, что уедет в Кис­ло­водск. Пе­ред отъ­ез­дом епи­скоп Ди­мит­рий по­шел к за­ме­сти­те­лю Пат­ри­ар­ше­го Ме­сто­блю­сти­те­ля мит­ро­по­ли­ту Сер­гию (Стра­го­род­ско­му), ко­то­рый, вви­ду чрез­вы­чай­ных об­сто­я­тельств по управ­ле­нию Цер­ко­вью в усло­ви­ях бес­пре­стан­ных го­не­ний, раз­де­лил Став­ро­поль­скую епар­хию на две и по­ру­чил епи­ско­пу Ди­мит­рию управ­ле­ние но­во­со­здан­ной Пя­ти­гор­ской епар­хи­ей.
Вла­ды­ка по­се­лил­ся в Кис­ло­вод­ске, где сни­мал ком­на­ту в рай­оне, ко­то­рый на­зы­вал­ся Ря­бо­ва Бал­ка, на окра­ине го­ро­да за же­лез­но­до­рож­ным вок­за­лом, непо­да­ле­ку от Пан­те­ле­и­мо­нов­ской церк­ви, в ко­то­рой он ча­сто слу­жил.
14 ап­ре­ля 1932 го­да епи­скоп Ди­мит­рий был воз­ве­ден в сан ар­хи­епи­ско­па. 23 мар­та 1934 го­да на­зна­чен ар­хи­епи­ско­пом Мо­жай­ским, ви­ка­ри­ем Мос­ков­ской епар­хии.
В Москве вла­ды­ка по­се­лил­ся в сто­рож­ке при Ильин­ской церк­ви на Боль­шой Чер­ки­зов­ской ули­це, где и жил до аре­ста.
Ар­хи­епи­скоп Ди­мит­рий был аре­сто­ван 29 сен­тяб­ря 1937 го­да и за­клю­чен в Бу­тыр­скую тюрь­му. Сра­зу же по­сле аре­ста на­ча­лись до­про­сы, ко­то­рые 9 ок­тяб­ря бы­ли оформ­ле­ны в ви­де про­то­ко­ла и под­пи­са­ны ар­хи­епи­ско­пом.
Ар­хи­епи­скоп Ди­мит­рий не при­знал се­бя ви­нов­ным и не со­гла­сил­ся ко­го‑ли­бо ого­во­рить.
– След­ствие рас­по­ла­га­ет дан­ны­ми, что вы сре­ди окру­жа­ю­щих за­яв­ля­ли о том, что в СССР су­ще­ству­ют го­не­ния на ре­ли­гию и ду­хо­вен­ство. Вы это под­твер­жда­е­те? – спро­сил сле­до­ва­тель.
– Я это не под­твер­ждаю, и об этом я ни­ко­му не за­яв­лял, – от­ве­тил ар­хи­епи­скоп.
– След­ствию из­вест­но о том, что вы рас­про­стра­ня­ли контр­ре­во­лю­ци­он­ные про­во­ка­ци­он­ные слу­хи, что яко­бы мит­ро­по­лит Петр рас­стре­лян со­вет­ской вла­стью. От­ку­да вам это из­вест­но?
– Мне из­вест­но от мит­ро­по­ли­та Сер­гия (Стра­го­род­ско­го) о том, что мит­ро­по­лит Петр в де­каб­ре 1936 го­да умер в ссыл­ке, а о рас­стре­ле его я ни от ко­го не слы­шал и та­ких слу­хов не рас­про­стра­нял.
Вме­сте с ар­хи­епи­ско­пом Ди­мит­ри­ем бы­ли аре­сто­ва­ны ар­хи­манд­рит Ам­вро­сий (Аста­хов), игу­мен Па­хо­мий (Тур­ке­вич), диа­кон Иоанн Хре­нов, мо­нах Вар­ла­ам (Ефи­мов), ино­ки­ня Та­тья­на (Бес­фа­миль­ная), ми­ряне Ни­ко­лай Рейн, Ма­рия Вол­ну­хи­на и На­деж­да Аж­ге­ре­вич.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Ам­вро­сий (в ми­ру Алек­сей Ани­ке­е­вич Аста­хов) ро­дил­ся в 1860 го­ду в се­ле Бо­ри­сов­ка Ле­бе­дян­ско­го уез­да Там­бов­ской гу­бер­нии в кре­стьян­ской се­мье. До 1925 го­да он жил в мо­на­сты­ре, а по­сле его за­кры­тия – в раз­ных се­лах Мос­ков­ской об­ла­сти, в част­но­сти в се­ле Ак­си­ньи­но Крас­но­гор­ско­го рай­о­на, и ду­хов­но окорм­лял мо­на­хинь и по­слуш­ниц Го­ло­вин­ско­го мо­на­сты­ря.
– Кто и в ка­ких це­лях вас по­се­щал на квар­ти­ре? – спро­сил сле­до­ва­тель.
– Ме­ня по­се­ща­ли мои по­чи­та­те­ли, ко­то­рые об­ра­ща­лись ко мне за раз­лич­ны­ми со­ве­та­ми, – от­ве­тил ар­хи­манд­рит Ам­вро­сий.
– Ка­кие со­ве­ты вы да­ва­ли сво­им по­чи­та­те­лям?
– Я да­вал со­ве­ты толь­ко по во­про­сам се­мей­ной жиз­ни.
– След­ствие рас­по­ла­га­ет дан­ны­ми, что вы сво­их по­чи­та­те­лей об­ра­ба­ты­ва­ли в ан­ти­со­вет­ском ду­хе. Вы это под­твер­жда­е­те?
– Да, я дей­стви­тель­но го­во­рил, что со­вет­ская власть на ре­ли­гию и ду­хо­вен­ство устра­и­ва­ет го­не­ния, го­во­рил, что со­вет­ская власть есть власть ан­ти­хри­ста, по­слан­ная в на­ка­за­ние на­ро­ду за гре­хи.
– Из­ло­жи­те ва­ши взгля­ды на со­вет­скую власть.
– К со­вет­ской вла­сти я от­но­шусь враж­деб­но, счи­таю, что со­вет­ская власть раз­ру­ша­ет хра­мы, ссы­ла­ет со­вер­шен­но без­вин­ное ду­хо­вен­ство и ве­ру­ю­щих. По сво­им убеж­де­ни­ям я яв­ля­юсь мо­нар­хи­стом, а со­вет­скую власть я рас­смат­ри­ваю как вре­мен­ное яв­ле­ние... Лю­ди в Рос­сии, ко­то­рые по сво­ей глу­по­сти сверг­ли ца­ря, сей­час в этом рас­ка­и­ва­ют­ся, по­то­му что ви­дят очень мно­го неспра­вед­ли­во­сти от со­вет­ской вла­сти, че­го не бы­ло при ца­ре.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Па­хо­мий (в ми­ру Па­вел Аки­мо­вич Тур­ке­вич) ро­дил­ся в 1864 го­ду в ме­стеч­ке Ми­ля­но­ви­чи Ко­вель­ско­го уез­да Во­лын­ской гу­бер­нии в се­мье куз­не­ца. Под­ви­зал­ся в Зла­то­устов­ском мо­на­сты­ре до его за­кры­тия в 1923 го­ду. В кон­це два­дца­тых – на­ча­ле трид­ца­тых го­дов, бу­дучи в пре­клон­ных ле­тах, жил в Москве у сво­их ду­хов­ных де­тей.
– Ва­ше от­но­ше­ние к со­вет­ской вла­сти, – спро­сил сле­до­ва­тель игу­ме­на Па­хо­мия во вре­мя до­про­са.
– Я со­вет­скую власть счи­таю вла­стью ан­ти­хри­ста, ко­то­рая по­сла­на Бо­гом на­ро­ду в на­ка­за­ние.

Свя­щен­но­му­че­ник Иоанн ро­дил­ся 3 сен­тяб­ря 1888 го­да в го­ро­де Москве в се­мье слу­жа­ще­го Та­ган­ской тюрь­мы Се­ме­на Хре­но­ва. Се­мья бы­ла очень ре­ли­ги­оз­ная и бла­го­че­сти­вая. Иван с ран­не­го дет­ства хо­дил мо­лить­ся в Но­воспас­ский мо­на­стырь, рас­по­ло­жен­ный непо­да­ле­ку от до­ма, где они жи­ли. Со вре­ме­нем он стал петь на кли­ро­се вме­сте с мо­на­ха­ми и на неко­то­рых бо­го­слу­же­ни­ях был чте­цом. В 1907 го­ду Иван Се­ме­но­вич окон­чил пе­да­го­ги­че­ский ин­сти­тут, но учи­те­лем не стал; он не по­чув­ство­вал в се­бе при­зва­ния к этой про­фес­сии и уви­дел, что стал­ки­ва­ет­ся с боль­ши­ми труд­но­стя­ми в объ­яс­не­нии де­тям учеб­но­го ма­те­ри­а­ла. Он сна­ча­ла устро­ил­ся бух­гал­те­ром в Та­ган­скую тюрь­му, а за­тем иерос­хи­мо­нах Ари­сто­клий, с ко­то­рым Иван Се­ме­но­вич был хо­ро­шо зна­ком, по­мог ему устро­ить­ся бух­гал­те­ром в Мос­ков­ский ку­пе­че­ский банк. В 1911 го­ду Иван Се­ме­но­вич же­нил­ся на де­ви­це Ев­до­кии. Она бы­ла из бла­го­че­сти­вой се­мьи и при­хо­жан­кой Но­воспас­ско­го мо­на­сты­ря, где они по­зна­ко­ми­лись.
По­сле на­цио­на­ли­за­ции в 1917 го­ду бан­ков Иван Се­ме­но­вич стал ра­бо­тать бух­гал­те­ром в го­судар­ствен­ных учре­жде­ни­ях го­ро­да Моск­вы. По­сле за­кры­тия Но­воспас­ско­го мо­на­сты­ря он, как и все при­хо­жане мо­на­сты­ря, на­чал хо­дить в рас­по­ло­жен­ный ря­дом с оби­те­лью храм Со­ро­ка му­че­ни­ков; там ему пред­ло­жи­ли при­нять сан диа­ко­на. Вы­бор был очень се­рьез­ным, и Иван Се­ме­но­вич от­пра­вил­ся в храм свя­ти­те­ля Ни­ко­лая на Ма­ро­сей­ке к про­то­и­е­рею Алек­сию Ме­че­ву, чтобы по­со­ве­то­вать­ся с ним и взять бла­го­сло­ве­ние. Отец Алек­сий бла­го­сло­вил, и в 1921 го­ду епи­скоп Ве­рей­ский Ила­ри­он (Тро­иц­кий) ру­ко­по­ло­жил его в сан диа­ко­на ко хра­му Со­ро­ка му­че­ни­ков. При хра­ме то­гда еще су­ще­ство­ва­ла вос­крес­ная шко­ла, ко­то­рой диа­кон Иоанн стал ру­ко­во­дить. Про­слу­жил он здесь око­ло го­да; в хра­ме в это вре­мя на­ча­лись рас­при, и он ушел из него. За­тем слу­жил неко­то­рое вре­мя в Тро­иц­ком хра­ме в Ко­тель­ни­ках. Во вре­мя слу­же­ния в хра­ме Со­ро­ка му­че­ни­ков и в Тро­иц­ком хра­ме диа­кон Иоанн про­дол­жал ра­бо­тать бух­гал­те­ром. Се­мья от­ца Иоан­на, со­сто­яв­шая из су­пру­ги и до­че­ри, бы­ла друж­ной; все сво­бод­ное вре­мя в буд­ни они по­свя­ща­ли чте­нию ду­хов­ных книг, и в осо­бен­но­сти жи­тий свя­тых, чи­тая жи­тия на каж­дый день. В вос­крес­ные дни и в празд­ни­ки и при лю­бой воз­мож­но­сти они шли в храм. В на­ча­ле 1930 го­дов от­ца Иоан­на вы­зва­ли в ОГПУ и ска­за­ли ему:
– Вы хо­ро­ший ра­бот­ник, мы про­ве­ри­ли вас, мы пред­ла­га­ем вам ра­бо­тать у нас аген­том, со­об­щать нам обо всех, кто с ва­ми ра­бо­та­ет.
Отец Иоанн от­ве­тил на это:
– Я не мо­гу это­го де­лать, по­то­му что на мне сан диа­ко­на.
– А вы сни­ми­те с се­бя сан диа­ко­на.
– Бог дал, Бог с ме­ня сни­мет, – от­ве­тил отец Иоанн.
Со­труд­ни­ки ОГПУ не ста­ли бо­лее на­ста­и­вать, и один из них ска­зал:
– Нам бы по­боль­ше та­ких стой­ких лю­дей.
В 1937 го­ду на диа­ко­на Иоан­на до­нес­ли, что его квар­ти­ру по­се­ща­ет мно­го ду­хо­вен­ства, и к нему при­шли сде­лать обыск и аре­сто­вать. Во вре­мя обыс­ка у него на­шли справ­ку, что он ру­ко­по­ло­жен в сан диа­ко­на. «Ну, вот еще од­но де­ло», – удо­вле­тво­рен­но ска­зал один из обыс­ки­вав­ших. На до­про­сах отец Иоанн под­твер­дил, что он до се­го вре­ме­ни но­сит сан диа­ко­на и не же­ла­ет с се­бя сни­мать сан. А что ка­са­ет­ся об­ви­не­ний в контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти, то в этом он ви­нов­ным се­бя не при­зна­ет.

Пре­по­доб­но­му­че­ник Вар­ла­ам (в ми­ру Ва­си­лий Се­ва­стья­но­вич Ефи­мов) ро­дил­ся 12 ап­ре­ля 1903 го­да в се­мье бла­го­че­сти­вых мос­ков­ских жи­те­лей Се­ва­стья­на и Мав­ры Ефи­мо­вых. Ра­бо­тал ку­рье­ром в 33-м от­де­ле­нии ми­ли­ции. В 1935 го­ду он тай­но при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Вар­ла­ам. Он был аре­сто­ван 29 сен­тяб­ря 1937 го­да. Его об­ви­ни­ли в том, что он, «бу­дучи враж­деб­но на­стро­ен­ным по от­но­ше­нию к со­вет­ской вла­сти, сре­ди окру­жа­ю­щих про­во­дил си­сте­ма­ти­че­скую ан­ти­со­вет­скую аги­та­цию. Свою квар­ти­ру он предо­ста­вил для со­вер­ше­ния тай­ных бо­го­слу­же­ний и ноч­ле­га воз­вра­тив­ше­му­ся из ссыл­ки ду­хо­вен­ству. В 1935 го­ду он при­нял по­стри­же­ние в тай­ное мо­на­ше­ство, к че­му скло­нял и дру­гих сво­их еди­но­мыш­лен­ни­ков».
Сле­до­ва­тель спро­сил его, как в его квар­ти­ру по­па­ло свя­щен­ни­че­ское об­ла­че­ние. Ва­си­лий Се­ва­стья­но­вич от­ве­тил, что оно остав­ле­но иерос­хи­мо­на­хом Ари­сто­кли­ем, ко­то­ро­го глу­бо­ко по­чи­та­ла вся его се­мья и ко­то­рый несколь­ко раз со­вер­шал мо­леб­ны в их квар­ти­ре. Но «в дан­ное вре­мя его нет в жи­вых, так как он умер лет пять то­му на­зад», – по­яс­нил Ва­си­лий Се­ва­стья­но­вич. Ви­нов­ным он се­бя ни в чем не при­знал. 17 ок­тяб­ря 1937 го­да трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла мо­на­ха Вар­ла­а­ма (Ефи­мо­ва) к де­ся­ти го­дам за­клю­че­ния, и он был от­прав­лен в Лок­чим­лаг в Ко­ми об­ласть, где вско­ре скон­чал­ся.

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Та­ти­а­на (Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на Бес­фа­миль­ная) ро­ди­лась 10 ян­ва­ря 1866 го­да в Москве. В воз­расте пя­ти лет она бы­ла от­да­на ма­те­рью в при­ют Рож­де­ствен­ско­го мо­на­сты­ря, где про­жи­ла до са­мо­го его за­кры­тия в 1923 го­ду, не вы­хо­дя все это вре­мя за пре­де­лы оби­те­ли. Под­ви­за­ясь на раз­лич­ных по­слу­ша­ни­ях, она окон­чи­ла в мо­на­сты­ре цер­ков­но­при­ход­скую шко­лу. В 1920 го­ду Та­тья­на при­ня­ла ино­че­ский по­стриг. По­сле за­кры­тия оби­те­ли и до са­мо­го сво­е­го аре­ста она жи­ла в квар­ти­ре непо­да­ле­ку от мо­на­сты­ря, про­дол­жая со­вер­шать свой ино­че­ский по­двиг, за­ра­ба­ты­вая на жизнь ру­ко­де­ли­ем и ши­тьем. Бу­дучи аре­сто­ван­ной, ви­нов­ной се­бя не при­зна­ла.

Му­че­ник Ни­ко­лай ро­дил­ся 21 ян­ва­ря 1892 го­да в се­ле Сос­нов­ка Мор­шан­ско­го уез­да Там­бов­ской гу­бер­нии в се­мье потом­ствен­но­го по­чет­но­го граж­да­ни­на Алек­сандра Рей­на. По рож­де­нию Алек­сандр Рейн был прус­ским под­дан­ным, при­е­хав­шим в Рос­сию в ка­че­стве управ­ля­ю­ще­го име­ни­ем, но в 1903 го­ду он при­нял рус­ское под­дан­ство. В 1911 го­ду Ни­ко­лай Алек­сан­дро­вич окон­чил гим­на­зию Крей­ма­на, а в 1918 го­ду – сель­ско­хо­зяй­ствен­ный ин­сти­тут. С 1920 по 1930 год он ра­бо­тал на­уч­ным со­труд­ни­ком Ти­ми­ря­зев­ской ака­де­мии в Москве, а за­тем, по день сво­е­го аре­ста, – в ин­сти­ту­те овощ­но­го хо­зяй­ства. Во вре­мя го­не­ний на Цер­ковь от без­бож­ной вла­сти он при­ютил в сво­ем до­ме афон­ско­го иеро­мо­на­ха Ила­ри­о­на (Гро­мо­ва) и ока­зы­вал ему ма­те­ри­аль­ную по­мощь.
– След­ствие рас­по­ла­га­ет дан­ны­ми, что вы сре­ди ве­ру­ю­щих рас­про­стра­ня­ли про­во­ка­ци­он­ные слу­хи о яко­бы име­ю­щем­ся в СССР го­не­нии на ре­ли­гию. Вы это под­твер­жда­е­те?
– Я не от­ри­цаю, что го­во­рить о су­ще­ству­ю­щем го­не­нии на ре­ли­гию мог, но про­во­ка­ци­он­ных слу­хов сре­ди ве­ру­ю­щих не рас­про­стра­нял, – от­ве­тил Ни­ко­лай Алек­сан­дро­вич.
– След­ствие рас­по­ла­га­ет дан­ны­ми, что на квар­ти­ре у вас и зна­ко­мых вам при­хо­жан про­из­во­ди­лось тай­ное бо­го­слу­же­ние. Под­твер­жда­е­те ли это?
– Тай­но­го бо­го­слу­же­ния ни у ме­ня, ни у близ­ких свя­щен­ни­ка Ила­ри­о­на не бы­ло. Я не от­ри­цаю, что бо­го­слу­же­ния на квар­ти­ре у ме­ня и зна­ко­мых про­во­ди­лись, но это бы­ло свя­за­но с вы­пол­не­ни­ем ря­да ре­ли­ги­оз­ных об­ря­дов (по­хо­рон, празд­нич­ных мо­леб­нов и про­че­го).
– Ва­ши убеж­де­ния и взгля­ды на со­вет­скую власть.
– Со­вет­скую власть я счи­таю за­кон­ной вла­стью, но она не счи­та­ет­ся с ми­ро­воз­зре­ни­ем ве­ру­ю­щих, она бо­рет­ся с ре­ли­ги­ей и Цер­ко­вью как с контр­ре­во­лю­ци­он­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми...

Му­че­ни­ца Ма­рия (Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на Вол­ну­хи­на) ро­ди­лась 3 мар­та 1876 го­да в Москве в се­мье тор­гов­ца. Она вы­шла за­муж за фаб­ри­кан­та Ива­на Ге­ра­си­мо­ви­ча Вол­ну­хи­на. Оба бы­ли глу­бо­ко ве­ру­ю­щи­ми людь­ми, для ко­то­рых ве­ра бы­ла глав­ной цен­но­стью и со­дер­жа­ни­ем жиз­ни. Вско­ре по­сле ре­во­лю­ции Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на по­те­ря­ла му­жа. В 1927 го­ду все ее иму­ще­ство бы­ло на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но. В 1932 го­ду Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на бы­ла при­го­во­ре­на к трем го­дам ссыл­ки в Се­вер­ный край, в го­род Кот­лас, но вско­ре от­ту­да уеха­ла и с это­го вре­ме­ни на­ча­ла стран­ство­вать, не имея опре­де­лен­но­го ме­ста жи­тель­ства. Сре­ди ве­ру­ю­щих по­чи­та­лась за по­движ­ни­че­скую жизнь и про­зор­ли­вость. Бу­дучи аре­сто­ван­ной, она не при­зна­ла се­бя ви­нов­ной.
– На ка­кие же сред­ства вы су­ще­ство­ва­ли? – спро­сил ее сле­до­ва­тель.
– Я су­ще­ство­ва­ла на сред­ства, ко­то­рые по­лу­ча­ла от ни­щен­ства.
– Где вы про­жи­ва­ли по­сле ва­ше­го воз­вра­ще­ния из ссыл­ки?
– Опре­де­лен­но­го ме­ста жи­тель­ства я не име­ла, про­жи­ва­ла у сво­их зна­ко­мых, на­звать ко­то­рых я от­ка­зы­ва­юсь.

Му­че­ни­ца На­деж­да ро­ди­лась в 1877 го­ду в де­ревне Го­ло­вен­щи­цы Свер­жен­ской во­ло­сти Мин­ской гу­бер­нии в се­мье кре­стья­ни­на Гри­го­рия Аж­ге­ре­ви­ча. Она бы­ла глу­бо­ко ве­ру­ю­щим че­ло­ве­ком, име­ла бла­го­сло­ве­ние на при­ня­тие мо­на­ше­ства, но при­нять по­стриг не успе­ла. До­ма сво­е­го не име­ла и жи­ла у мо­на­хинь за­кры­тых мо­на­сты­рей в Москве и Мос­ков­ской об­ла­сти. Бу­дучи аре­сто­ван­ной, ви­нов­ной се­бя не при­зна­ла.
– Чем вы за­ни­ма­лись и на ка­кие сред­ства су­ще­ство­ва­ли? – спро­сил сле­до­ва­тель.
– Я на­хо­жусь без опре­де­лен­ных за­ня­тий, бро­дяж­ни­чаю и за­ни­ма­юсь ни­щен­ством.
– След­ствие рас­по­ла­га­ет дан­ны­ми, что вы сре­ди ве­ру­ю­щих про­из­во­ди­ли де­неж­ные сбо­ры для ока­за­ния ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи вы­слан­ным за контр­ре­во­лю­ци­он­ную де­я­тель­ность. Вы это под­твер­жда­е­те?
– Я не от­ри­цаю то­го, что ока­зы­ва­ла ма­те­ри­аль­ную по­мощь аре­сто­ван­ным из тех средств, кои мне уда­ва­лось со­брать.
– Вы рас­про­стра­ня­ли слу­хи о яко­бы име­ю­щем­ся в СССР го­ло­де?
– Я это­го не го­во­ри­ла, без ме­ня все ви­де­ли, как у церк­вей си­де­ли го­лод­ные, при­е­хав­шие с Укра­и­ны, ко­то­рые про­си­ли се­бе на про­пи­та­ние.
– Вы рас­про­стра­ня­ли про­во­ка­ци­он­ные слу­хи о яко­бы име­ю­щем­ся в СССР го­не­нии на ре­ли­гию и ду­хо­вен­ство?
– Да, я го­во­ри­ла, что со­вет­ская власть аре­сто­вы­ва­ет без­вин­ных лю­дей, бес­чин­ству­ет и рас­стре­ли­ва­ет без­вин­ный на­род.
– На­зо­ви­те сво­их по­чи­та­те­лей, ко­то­рые вам предо­став­ля­ли ноч­лег.
– Ноч­лег я по­лу­ча­ла от сво­их по­чи­та­те­лей, но их фа­ми­лии и адре­са мне неиз­вест­ны.
17 ок­тяб­ря 1937 го­да трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла аре­сто­ван­ных к рас­стре­лу.
21 ок­тяб­ря ар­хи­епи­скоп Ди­мит­рий (Доб­ро­сер­дов), ар­хи­манд­рит Ам­вро­сий (Аста­хов), игу­мен Па­хо­мий (Тур­ке­вич), диа­кон Иоанн Хре­нов, ино­ки­ня Та­ти­а­на (Бес­фа­миль­ная) и ми­ряне Ни­ко­лай Рейн, Ма­рия Вол­ну­хи­на и На­деж­да Аж­ге­ре­вич
бы­ли рас­стре­ля­ны на по­ли­гоне Бу­то­во под Моск­вой и по­гре­бе­ны в об­щей без­вест­ной мо­ги­ле.


Со­ста­ви­тель игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский)

«Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ ве­ка Мос­ков­ской епар­хии. Сен­тябрь-Ок­тябрь». Тверь, 2003 год, стр. 129-149.

Биб­лио­гра­фия

ГАРФ. Ф. 10035, д. 20816.
РГИА. Ф. 796, оп. 439, д. 320.
ГАТО. Ф. Р518, оп. 1, д. 230.
Спра­воч­ная и па­мят­ная книж­ка по Там­бов­ской епар­хии на 1893 год. Коз­лов, 1893.
Со­став Свя­тей­ше­го Пра­ви­тель­ству­ю­ще­го Все­рос­сий­ско­го Си­но­да и Рос­сий­ской Цер­ков­ной иерар­хии на 1917 год. Пет­ро­град, 1917.
Мос­ков­ский жур­нал. 1991, № 12.
За Хри­ста по­стра­дав­шие. Го­не­ния на Рус­скую Пра­во­слав­ную Цер­ковь. 1917-1956. Кн. 1. М., 1997.
Ар­та­мо­нов В.Б. Ар­хи­епи­скоп Ди­мит­рий (Доб­ро­сер­дов, 1864-1937): ма­те­ри­а­лы к жиз­не­опи­са­нию. Ру­ко­пись. 1998.
Да­мас­кин (Ор­лов­ский), игу­мен. Му­че­ни­ки, ис­по­вед­ни­ки и по­движ­ни­ки бла­го­че­стия Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви XX сто­ле­тия. Кн. 5. Тверь, 2001.

Ис­точ­ник: http://www.fond.ru/

Молитвы

Тропарь мученику Николаю Рейну, глас 5

Новому́ченик Тво́й, Го́споди, Нико́лае, во дни́ гоне́ния безбо́жнаго жи́знь свою́ за ве́ру правосла́вную и Сло́во Бо́жие положи́вый, и кровьми́ свои́ми ве́рность Тебе́ показа́вый, и гра́д Москву́ освяти́вый, его́ же моли́твами, я́ко Многоми́лостив, спаси́ души́ на́ша.

Перевод: Новомученик Твоей, Господи, Николай, во дни гонений безбожников жизнь свою за веру православную и Слово Божие отдавший, и кровью своей верность Тебе показавший, и город Москву освятивший, по его молитвам, как Многомилостивый, спаси души наши.

Кондак мученику Николаю Рейну, глас 3

Дне́сь ты́ предстои́ши пред Престо́лом Бо́жия, побе́дную пе́снь воспева́я, и све́том и́стинной ве́ры просвеща́я, и Засту́пницу Усе́рдную восхваля́я, новому́чениче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Сегодня ты предстоишь перед Престолом Божиим, победную песнь воспевая и светом истинной веры просвещая, и Защитницу Усердную прославляя, новомученик Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

показать все

Молитва мученику Николаю Рейну

О, святы́й новому́чениче Нико́лае, ты́ в житии́ свое́м земно́м яви́лся ре́вностным храни́телем и испове́дником ве́ры правосла́вной. За нея́же и му́ченическую кончи́ну прия́л еси́. И ны́не, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́маши ве́лие дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о на́с, недосто́йных и гре́шных. Услы́ши на́с, страстоте́рпче всехва́льне, и помози́ на́м в ве́к се́й лука́вый ве́ру Христо́ву незы́блему соблюсти́. Пода́й роди́телем му́дрость в воспитании ча́д свои́х в любви́, смире́нии, кро́тости, целому́дрии и убереги и́х от от все́х натисков бесо́вских, дабы́ и они́ могли́ противостоять ду́ху кова́рства, зла́ и безбо́жия и свое́й благочести́вой жи́знию послужили свято́му де́лу возрожде́ния Земли́ Ру́сской из мра́ка неве́рия и сму́ты. Да моли́твами и предста́тельством твои́м охраняемии еди́ным се́рдцем и еди́ными уста́ми воспое́м и просла́вим Всесвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая мученику Николаю Рейну

О, святы́й новому́чениче Нико́лае, при́зри с высо́т Небе́сных на на́с, гре́шных и недосто́йных ча́д твои́х и помози́ и на́м досто́йно вре́менное житие́ прожити и сконча́ти: отгони́ стра́сти ми́ра сего́ лука́ваго; да не отвратя́т на́с от пути́ спасе́ния ни ко́зни вра́жие, ни пре́лести бесо́вския; напра́ви стопы́ на́ши на стезю́ пра́вой ве́ры; бу́ди на́м поддержкой в беда́х и напа́стех; пода́й терпе́ние в ско́рбях и обстоя́ниях; научи́ покая́нию; любви́ к бли́жним; проще́нию — к оби́дящим. Ве́дуще у́бо тя́ и по сме́рти живы́м су́ща, припа́даем к тебе́ и мо́лимся: испроси́ у Го́спода Бо́га на́шего, святы́й Нико́лае, дарова́ти на́м вся́ поле́зная для спасе́ния ду́ш на́ших; христиа́нскую непосты́дную кончи́ну, да по́мощию твое́ю непреткнове́нно прейти́ воздушные мыта́рства и в де́нь стра́шнаго прише́ствия Своего́ от шу́ия стоя́ния да изба́вит и вме́сте с ва́ми насле́дниками Небе́снаго Ца́рствия да сотвори́т. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист святому новомученику Николаю Рейну

Кондак 1

Избранный страстотерпче и угодниче Божий, оросивый землю Российскую честною своею кровию, во дни гонения безбожнаго душу твою за веру во Христа положивый и венцем нетленныя славы от Него же украшенний, восхваляем подвиги и страдания твоя, с любовию воспевающе ти сице:

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Икос 1

Ангелов Творец и Господь во дни мятежа и нестроений велиих, охвативших Отечество наше, яви святых мучеников Своих, яко твердых адамантов во исповедании веры Христовой, иже за Него потекоша на страдальческий подвиг. В их сонме велием прослави Господь тя, всехвальный Николае, яко верного служителя Своего и стратотерпца добропобеднаго, лживым речениям лжепророков рая земнаго невнявшего и до смерти лютей токмо единому Христу, Пути, Истине и Жизни последовавшего. Сего ради приими убо от нас хвалебное пение сие:

Радуйся, во дни гонения безбожнаго твердое исповедние веры явивый;

Радуйся, благая мира сего ни во что же вменивый;

Радуйся, крест свой до конца понесший;

Радуйся, муками и страданиями любовь ко Христу показавый;

Радуйся, кровь свою за Него пролиявый;

Радуйся, от Христа венцем нетленным украшенный;

Радуйся, на земли в сонме святых прославленный;

Радуйся, на небеси с Ангелами Трисвятую песнь воспевающий;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 2

Видяще любовь твою к молитве и попечение, како угодити Богу, отец и мати и сродники твоя не прещаху, но паче споспешествоваху ти возрастати в разуме Божии и добродетели и научении книжнем. И промышлением Божиим тако совершися, яко егда в стране Российстей времена тяжкая для веры Православныя насташа, преславный поборник Тоя явился еси, да вси вернии воспоют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум богомудрый имея, яко Соломон, всем сердцем возлюбил еси, блаженне, премудрость Божию, юже и поискал еси прилежно от юности твоея; темже от Бога дарование прием, преуспел еси в научении книжнем и в благочестии возрастал еси, не одесную, ни ошую от веры праотеческия не отходяще. Мы, сия ныне поминающе, величаем тя сице:

Радуйся, не токмо классы полевыя, но и пшеницу духовную в души твоей возрастивый;

Радуйся, плевелы прелести и заблуждения духовнаго огнем премудрости твоея попаливый;

Радуйся, благоукрасный цветник добродетелей богоугодных Христу принесый;

Радуйся, во дни испытания духовнаго все упование твое на Предвечнего Бога возложивый;

Радуйся, и нас угождати Спасителю научающий;

Радуйся, в уповании на милосердие Божие нас утверждающий;

Радуйся, дела наша к славе Божией исправляющий,

Радуйся, к доброделанию всех призывающий;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 3

Силою благодати Божественныя укрепленный, прехвальный Николае, нашествия помыслов сопротивных не убоялся, несумнено и крепко держался еси веры истинней, сего же ради доблественне душу свою положи, да прославится Отец Небесный жертвою твоею. Сего ради, благодаряще о богоприятнем исповедании твоем, вопием Богу укрепившему тя: Аллилуиа.

Икос 3

Имея душу боголюбиву и сердце милостиво, надежду несумненную, любовь истинную к Распятому за ны Христу Богу нашему стяжал еси, всехвальне Николае, во время воздвигнутых богоборческой властию гонений на Церковь Божию, не убоялся еси веру истинную исповедати и ради спасения гибнущих от атеистическаго злосмрадия проповедал еси Евангелие среди колеблющихся и сомневающихся. Таковыя ради твоея ревности о Господе Вседержителе, вопием ти, святе Николае, сице:

Радуйся, поборниче Христов, в мужестве неодоленный.

Радуйся, советом нечестивых не покоривыйся.

Радуйся, непоколебимый столпе Церкве Христовы.

Радуйся, щите веры, притупивый стрелы лукавых.

Радуйся, звездо, путь ко Христу показующая.

Радуйся, святителей и священников любителю и богомудрых иноков собеседниче;

Радуйся, отроком и юношам чистым житием твоим благочестия и целомудрия учителю;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 4

Буря ярости и гонений, обрушившаяся на Церковь Русскую, поглоти в пучину лютыя скорби верныя люди Божия: мнози бо архиереи и священницы в заточении томяхуся, ты же, о тех печаляся, любвеобильный Николае, со духовными чады твоими, христианския любве исполненными, втайне приношения собираяй, в темницу посылал еси. Мы же, истинное твое братолюбие ублажающе, взываем Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша о храмов закрытии и видя святынь поругание, о сохрании веры и и преумножении ревности по Бозе поревновал еси, богомудрый Николае, и яко светильник на свещнице поставлен был еси промышлением Божиим во граде Москве. Ту вскоре начала приходите к тебе ближняя и дальняя, яко да в дому твоем Иллариона, священноинока афонскаго и других служителей Божиих принимал еси, дабы ближних твоих в благочестии и терпении утвердити. Сия же убо поминающе взываем ти сице:

Радуйся, правды Христовой ревнителю,

Радуйся, спасения ближних твоих взыскавый,

Радуйся, вся любовию сердечною объявый;

Радуйся, Отечества земнаго верный сыне;

Радуйся, Небеснаго Иерусалима преславный гражданине.

Радуйся, Распятаго Спасителя последователю всеусердный;

Радуйся, Небеснаго Домовладыки слуго благий и верный.

Радуйся, жатвы Господней делателю неленостный;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 5

Боготочную кровь Господа нашего Иисуса Христа, за нас грешных, пролиянную, созерцал еси духовными очесема своима, святый Николае, и благодатию укрепляемый не убоялся еси, егда безбожными мучители, по неправосудному наущению в темницу тя ввергоша, идеже насмеяния и уничижения претерпел еси, не переставая и там пети Богу: Аллилуйя.

Икос 5

Видевши, яко блага мира сего преходяща и тленна суть, потщился еси, да взыскал еси нетленное претерпение мук лютых за веру православную, зане сподоби тя Господь Вседержитель предстояти в славе вечней вкупе со ангелы и всеми святыми у Престола Своего. Не остави и нас, святый мучениче, память твою совершающих и вопиющих ти сице:

Радуйся, единовременно во узы темничные заключенный;

Радуйся, купно и с иными страстотерпцы муки велия приявый;

Радуйся, хулы и поношения богоотрекшейся толпы кротко несший;

Радуйся, бесовскою злобою гонителей веры Христовой опаленный;

Радуйся, на твердом камени заповедей Христовых утвердившыйся;

Радуйся, верностию воле Божией мучителей удививый;

Радуйся, злословящих тя благословивый;

Радуйся, на Христа, яко на Помощника и Защитника непрестанно уповавый;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 6

Проповедник благочестия явился еси, делателю непостыдный и право правящий слово Истины, святый мучениче Николае, яко добрый воин Христов ограждая ближних твоих в годину искушений и соблазнов и подвизаясь взывати истинному Богу: Аллилуйя.

Икос 6

Возсиял еси богоугодным житием твоим, богоносный Николае, все упование свое на Господа, вся во благо устрояющаго, возлагая. Мы же, восхваляя подвиги твоя, глаголем сице:

Радуйся, яко в житии твоем добродетельми просиявый.

Радуйся, чистотою сердца твоего Господа созерцавый.

Радуйся, в покои Господа Иисуса Христа вшедый;

Радуйся, срашныя страдания до конца претерпевый;

Радуйся, не убоявыйся убивающих тело, душу же свою не погубивый;

Радуйся, пренесением мук лютых тленная на нетленная пременивый;

Радуйся, истину Божию безбоязненно пред мучительми вещавый;

Радуйся, крест Христов всем сердцем и всею душею приявый;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 7

Хотевый подражати Агнцу Божию, вся скорби и страдания безропотно претерпел еси, святый мучениче Николае и, принимавый мученичестии страдания за веру в Господа нашего Иисуса Христа, воспевая ему: Аллилуйя.

Икос 7

Новую благость дарует Господь страждущему народу нашему, в горниле испытаний лютых смертельно изнемогшему, да уразумеем яко благ Господь, наказует, но не умерщевляет, показуя на избранных Своих, вчера униженных и обесславленных, ныне их Церковь святая к лику святых воздвизает. С ними же тя, святый новомучениче Николае, в чертог Свой приемлет молитися за ны. Сего ради радующеся, вопием Ти:

Радуйся, любовь ко Господу кровию своею запечатлевшый;

Радуйся, никаких мук за Христа не убоявыйся;

Радуйся, доблий воине Христов, верность ко Владыце до смерти сохранивый;

Радуйся, хулителей имени Господня твердостию веры удививый;

Радуйся, на Бога, яко на Помощника и Защитника уповавый;

Радуйся, временною смертию в жизнь вечную пришедый;

Радуйся, победную песнь на Небеси воспевающий;

Радуйся, ангелами пресветлыми присно торжествующий;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 8

Странен быв на земли, к горнему отечеству добре шествовал, еси, Христов угодниче Николае, Господа бо всем сердцем и всею душею измлада возлюбив, скорби многообразныя Его же ради добропобедно претерпел еси, егда воздвиже враг спасения брань лютую, дабы отлучися тя от Христа Спасителя. Ты же, презревше вся скорогибнущая мира сего претерпе до конца страдания, и в небесный вертоград вшел еси, и до днесь радостно поюще: Аллилуйя.

Икос 8

Всего себе Господеви предал еси, святый новомучениче Николае, егда потщался еси войти, тесным и прискорбным путем в жизнь вечную, презревый вся злопыхания богопротивная с кротостью и смирением своих мучителей взыде на заклание, благодатию Христовою укрепляемый. Мы же тобою ко духовному подвигу наставляеми, ублажаем тя:

Радуйся, в мучениих дух терпения стяжавый;

Радуйся, ни скорбию, ни муками, ни страданием от Христа не отлучивыйся;

Радуйся, ни во что же злобу мучителей вменивый;

Радуйся, их же злопыхания отвергнувый;

Радуйся, именем Христовым лютость мучителей победивый;

Радуйся, молитвы ко Господу и в заключении творивый;

Радуйся, волю свою воле Отца Небеснаго покоривый;

Радуйся, мученической кончиною своею торжество веры возвеличивый;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 9

Вся помыслы своя к Богу возвел еси, святый Николае, странником и пришельцем в жизни сей себя помышлявший, не хотел, святый новомучениче Николае, от истинной веры отступити и земная, паче небеснаго возлюбити. Убо и страдания лютая за Христа претерпел еси, на Небесех Отечество себе взыскал еси, и ныне тамо победную песнь Богу радостно воспеваеши: Аллилуйя.

Икос 9

Ветии многовещавшие не возмогли быша воспети достойно подвизи и мучения твоя, святый Николае, яко во время суровых испытаний веры православной душею твердее адаманта явился еси. Мы же, ублажая доблести твоя умиленно вопием:

Радуйся, в годину безбожных гонений воинами веры православныя явившиеся;

Радуйся, муками своими миродержателя века сего победивший;

Радуйся, прелесть бесовскую обличивший;

Радуйся, хулителей Имени Господня посрамивший;

Радуйся, на себе изображение страстей Христовых явивший;

Радуйся, лютых мучителей свирепства неубоявшийся;

Радуйся, на небеса со славою возшедый;

Радуйся, благодать велию от Господа получивый;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 10

Спасения и вечного покоя достигл еси, святый Николае, егда претерпел еси за верность Богу мучения страшная. Мы же чтя святую память твою, молим, да избави нас от бед лютых, напастей, искушений и скорбей, да поем с тобою купно Богу во веки: Аллилуйя.

Икос 10

Стеною твердою явился еси, святый Николае, егда беззаконные мучители глаголаша о казни твоей грядущей. Ты же купно со страстотерпцы святыми: святителем Димитрием, преподобными Амвросием, Пахомием, Татианою, диаконом Иоанном и жены благочестивыми Мариею и Надеждою живот свой за Христа положил еси, безбоязненно прешедше ко венцу земнаго бытия твоего. Мы же, поминающе и ублажающе страдания твоя, просим тя: подвигни на молитвы с тобою купно пострадавших страстотерпец святых и милостиво приими похвалы сия:

Радуйся, неправедный приговор с кротостию приявый;

Радуйся, во узилище смрад и тесноту претерпевый;

Радуйся, муки душевныя пред казнию мужественно пренесый;

Радуйся, обреченных с вами на казнь словесы своими ободрявый,

Радуйся, во страдании твоем диадиму нетленную стяжавый;

Радуйся, аки агнец кровию своею землю Бутовстию омочивый;

Радуйся, мощи твоя на мощи других новомучеников положивый;

Радуйся, страх смертный упованием на Христа-Жизнодавца низложивый!

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 11

Пение хвалебное приносим дивному во святых Своих Богу нашему, даровавшаго Церкви Своей и граду Москве усерднаго молитвенника, всехвальнаго новомученика Николая, иже и поныне не престает молитися за ны и научая пети всех: Аллилуиа.

Икос 11

Светолепною ризою спасения и одеждою нетления облече тя Христос Спас и Владыка, и венцем небесным увенча главу твою и лику избранных причте; темже в славе Царствия Небеснаго слышиши похвалы сия:

Радуйся, в сонме мучеников Христовых вечный покой и блаженство стяжавый;

Радуйся, града нашего молитвенные пред Богом предстателю;

Радуйся, промыслом Божиим к небесней славе представленный;

Радуйся, избрание твое подвигом мученическим оправдавый;

Радуйся, от земных скорбей пришедый к покою небесному;

Радуйся, обетованнаго Искупителя лицем к лицу узревый;

Радуйся, Его во житии и страданиях ваших возвеличивый;

Радуйся, к Царству Небесному узким путем восшествовавый;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 12

Благодать дана еси тебе свыше, святый мучениче, направи ко спасению и сохрани от бед чтущих память твою и прибегающих к предстательству твоему. Сего ради святыми молитвами огради от всякаго зла верных христиан сохрани, да воспоим все Богу : Аллилуйя.

Икос 12

Поюще прославление твое, всехвальный и благопопедный Николае, ублажаем мученическую кончину, восхваляем священную память твою, благодарим Господа всех, яко дарова нам многомощнаго ходатая и молитвенника о душах наших, и с любовию возглашаем сице:

Радуйся, усердных своих почитателей от бед и напастей отводящий;

Радуйся, жития нашего многогрешнаго исправителю;

Радуйся, от заблуждений духовных целителю;

Радуйся, страстями века сего души израненныя омывающий;

Радуйся, житию богоугодному и благочестию нас научающий;

Радуйся, во трудах благолепия церковнаго нам споспешествуяй;

Радуйся, в благочестии и трезвомыслии нас утвердждаяй;

Радуйся, мрак уныния нашего светом радости о Бозе разгоняяй;

Радуйся, святый новомучениче Николае, скорый помощниче и молитвениче о душах наших!

Кондак 13

О, предивный мучениче Христов Николае! Приими от чтущих тя и, призывающих имя твое святые малое акафистное пение сие, избави нас своим предстательством пред престолом Вседержителя от всех скорбных обстояний, недугов душевных и телесных, лукавых искушений, вечныя изми муки и наследниками Царствия Небеснаго соделай, да во веки поем Богу: Аллилуйя.

Сей кондак глаголи трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Случайный тест