День памяти

Житие

Житие преподобного Сисоя Великого

Пре­по­доб­ный Си­сой Ве­ли­кий († 429) был мо­на­хом-от­шель­ни­ком, под­ви­зал­ся в Еги­пет­ской пу­стыне в пе­ще­ре, освя­щен­ной мо­лит­вен­ны­ми тру­да­ми его пред­ше­ствен­ни­ка – пре­по­доб­но­го Ан­то­ния Ве­ли­ко­го (па­мять 17 ян­ва­ря). За шесть­де­сят лет пу­стын­но­го по­дви­га пре­по­доб­ный Си­сой до­стиг вы­со­кой ду­хов­ной чи­сто­ты и вос­при­нял дар чу­до­тво­ре­ния, так что од­на­жды да­же сво­ей мо­лит­вой вер­нул к жиз­ни умер­ше­го от­ро­ка.

Чрез­вы­чай­но стро­гий к се­бе, пре­по­доб­ный Си­сой был очень ми­ло­стив и со­стра­да­те­лен к ближ­ним и всех при­ни­мал с лю­бо­вью. Тех, кто по­се­щал его, пре­по­доб­ный все­гда преж­де все­го учил сми­ре­нию. На во­прос од­но­го пу­стын­ни­ка, как он мог до­стичь непре­стан­но­го па­мя­то­ва­ния о Бо­ге, пре­по­доб­ный за­ме­тил: "Это еще немно­го, сын мой, важ­нее то­го – счи­тать се­бя ни­же всех, по­то­му что та­кое уни­чи­же­ние спо­соб­ству­ет при­об­ре­те­нию сми­ре­ния". Спро­шен­ный мо­на­ха­ми, до­ста­точ­но ли од­но­го го­да для по­ка­я­ния впад­ше­му в грех бра­ту, – пре­по­доб­ный Си­сой ска­зал: "Я ве­рую в ми­ло­сер­дие Че­ло­ве­ко­люб­ца Бо­га, и ес­ли че­ло­век по­ка­ет­ся всей ду­шой, то Бог при­мет его по­ка­я­ние в те­че­ние трех дней".

Ко­гда пре­по­доб­ный Си­сой ле­жал на смерт­ном од­ре, окру­жав­шие стар­ца уче­ни­ки уви­де­ли, что ли­цо его про­си­я­ло. Они спро­си­ли уми­ра­ю­ще­го, что он ви­дит. Ав­ва Си­сой от­ве­тил, что он зрит свя­тых про­ро­ков и апо­сто­лов. Уче­ни­ки спро­си­ли, с кем пре­по­доб­ный бе­се­ду­ет? Он ска­зал, что при­шли Ан­ге­лы за его ду­шой, а он про­сит их дать ему еще хоть крат­кое вре­мя на по­ка­я­ние. "Те­бе, от­че, нет нуж­ды в по­ка­я­нии", – воз­ра­зи­ли уче­ни­ки. Но пре­по­доб­ный Си­сой, по сво­е­му ве­ли­ко­му сми­ре­нию, от­ве­тил: "По­ис­ти­не я не знаю, со­тво­рил ли я хоть на­ча­ло по­ка­я­ния мо­е­го". По­сле этих слов ли­цо свя­то­го ав­вы про­си­я­ло так, что бра­тия не дер­за­ли на него смот­реть. Пре­по­доб­ный успел ска­зать им, что ви­дит Са­мо­го Гос­по­да, и свя­тая ду­ша его ото­шла в Цар­ство Небес­ное.

См. так­же: "Па­мять пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го Си­соя Ве­ли­ко­го" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Молитвы

Тропарь преподобному Сисою Великому, глас 2

Плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/ ми́ру распя́лся еси́/ и, в пусты́ни живы́й, всех по́хотей отсече́нием/ А́нгел земны́й и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ сего́ ра́ди тя, я́ко наста́вника и́ноком, пое́м, Сисо́е о́тче наш, и про́сим:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Телесные страсти умертвив воздержанием, ты распялся миру и, живя в пустыне, отсечением всех похотей стал как земной Ангел и Небесный человек, потому тебя как наставника монахов воспеваем, Сисой отче наш, и просим: «Моли Христа Бога, да спасет души наши».

Ин тропарь преподобному Сисою Великому, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя, и ду́ши ве́рою притека́ющих ти́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Перевод: Пустынным жителем, и во плоти Ангелом, и чудотворцем явился ты, Богоносный отче наш Сисой: постом, бдением, молитвою небесные дарования стяжав, исцеляешь ты болящих и души с верою прибегающих к тебе. Слава Давшему тебе силу, слава Увенчавшему тебя, слава Совершающему через тебя всем исцеления.

показать все

Кондак преподобному Сисою Великому, глас 4

Подвиза́вся, А́нгел на земли́ ви́ден был еси́,/ озаря́яй, преподо́бне, помышле́ния ве́рных Богозна́меньми всегда́.// Те́мже тя ве́рою, Сисо́е, почита́ем.

Перевод: Подвизавшись, ты был как ангел на земле, всегда просветляя, преподобный, разум верующих знамениями от Бога. Потому с верой тебя, Сисой, почитаем.

Ин кондак преподобному Сисою Великому, глас 8

Я́ко безпло́тным единожи́тель/ и всем преподо́бным соприча́стник,/ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными непреста́нно себе́ вооружа́я, му́дре,/ тем и дар прия́л еси́ от Бо́га/ исцеля́ти неду́ги и прогоня́ти бе́сы./ Того́ ра́ди вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче наш Сисо́е преподо́бне.

Перевод: Как живущий подобно ангелам и всем преподобным сопричастный, постническими трудами и молитвенными бдениями постоянно себя вооружал, мудрый, потому и дар ты принял от Бога исцелять болезни и изгонять бесов. Поэтому взываем к тебе: «Радуйся, отче наш Сисой преподобный».

Проповедь дня


Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест