Молитвы в блудной брани


 

Молитва ко Господу

Аудио:
00:48

Бо́же Вседержи́телю, всю тва́рь прему́дростию созда́вый, мене́, па́дшаго мно́гими согреше́ньми, Твое́ю воздви́гни руко́ю: пода́ждь ми Твою́ по́мощь, и сподо́би мя от мирски́х свободи́тися искуше́ний, от диа́вольских сете́й, и от плотски́х похоте́й. Умилосе́рдися и про­сти́ ми вся, ели́ка Ти согреши́х во вся дни живо­та́ мое­го́; пома́жи ду́шу мою́ еле́ем благода́ти и щедро́т Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, с Ним же Тебе́ и Свято́му Ду́ху подоба́ет вся́кая сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

* * *

Молитва ко Пресвятой Богородице, прп. Макария Оптинского

Икона Богородицы Ахтырская
Аудио:
00:23

О, Ма́ти Го́спода мое­го́ Твор­ца́, Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чисто­ты́. О Богороди́тельнице! Ты ми помо­зи́, немощству́ющему плотско́ю стра́стию и боле́зненну су́щу, еди́но бо с Тобо́ю Тво­е­го́ Сы́на и Бо́га име́ю заступле́ние. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобному Виталию Александрийскому

(Пре­по­доб­ный Вита­лий зани­мал­ся обра­ще­ни­ем блудниц)

Преподобный Виталий Александрийский

Аудио:
02:25

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Вита́лие, не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й нас все­гда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помя­ни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не пре­мол­чи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть все­гда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испро­си́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от зем­ли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь преподобному, глас 81

Аудио:
00:26

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Вита́лие, дух твой.

Пере­вод: В тебе, отче, точ­но сохра­ни­лось то, что в нас по Божию обра­зу: ибо взяв свой крест ты после­до­вал за Хри­стом, и делом учил пре­не­бре­гать пло­тью, как пре­хо­дя­щей, забо­тить­ся же о душе, тво­ре­нии бес­смерт­ном. Пото­му и раду­ет­ся с Анге­ла­ми, пре­по­доб­ный Вита­лий, дух твой.

Кондак преподобному, глас 22

Аудио:
00:19

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нные моли́твы/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния./ Вита́лие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Чисто­той душев­ной с Божи­ей помо­щью воору­жив­шись, и непре­стан­ные молит­вы, как копье взяв креп­ко, низ­ло­жил ты бесов­ские опол­че­ния, Вита­лий, отче наш, моли непре­стан­но о всех нас.

Величание преподобному1

Аудио:
00:14

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Вита́лие, и чтем святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

* * *

Молитва святителю Евфимию Новгородскому, чудотворцу

(Евфи­мий обла­дал бла­го­дат­ным даром избав­лять от плот­ской страсти)

Аудио:
01:45

О́тче святи́телю Евфи́мие! Ты от ю́ности тво­ея́ Хри­ста́ возлюби́л еси́, и благода́тию Его́ укрепля́ем, вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́, чи́стым же житие́м и кро́тким нра́вом Го́сподеви угоди́л еси́, и по благода́ти Его́ на престо́ле святи́тельства подвиза́яся, яви́лся еси́, па́стве Христо́ве Вели́каго Новогра́да па́стырь до́брый, ду́шу твою́ о ста́де твое́м полага́яй. Те́мже и по сме́рти твое́й просла́ви тя Пастыренача́льник Христо́с подая́нием чуде́с, от тебя́ истека́ющих, о́браз доброде́тельнаго жития́ в тебе́ нам показу́я. Те́мже и аз гре́шный и уны́лый, к ра́це моще́й твои́х припа́дая, молю́ся тебе́ усе́рдно: да́ждь ми ру́ку по́мощи, воздви́гни мя моли́твами твои́ми из глу­би­ны́ грехо́вныя: се бо волна́ми страсте́й плотски́х и ины́ми тьмочи́сленными жите́йскими треволне́нии обурева́юся. Бу́ди у́бо мне многогре́шному те́плый ко Хри­сту́ предста́тель и моли́твенник, да и аз, от потопле́ния грехо́внаго изба́влен, ко приста́нищу непоро́чнаго жития́ благода́тию Христо́вою дости́гну, и чи́стым житие́м просла́влю Спаси́теля мое­го́, кро́вию Свое́ю мене́ искупи́вшаго: и та́ко жития́ сконча́в, полу­чу́ жи́знь ве́чную во Ца́рствии Небе́снем, иде́же сла́вится Пречестно́е и Великоле́пое И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и вове́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобному Иоанну Многострадальному

(Бесы блу­да до того раз­жи­га­ли плоть Иоан­на, что он по несколь­ко дней ниче­го не ел, обре­ме­нял себя вери­га­ми, зака­пы­вал себя в яму, остав­ляя толь­ко свер­ху голо­ву и пле­чи. В таком поло­же­нии он одна­жды оста­вал­ся целый Вели­кий пост.)

Преподобный Иоа́нн Печерский, Многострадальный

Аудио:
02:14

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иоа́нне, не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й нас все­гда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помя­ни́ ста́до твое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не пре­мол­чи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть все­гда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испро­си́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно прейде́м от зем­ли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь преподобному, глас 82

Аудио:
00:23

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу прии́м бо крест после́довал еси́ Хри­сту́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо: прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней: тем же и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Иоа́нне, дух твой.

В тебе, отче, точ­но сохра­ни­лось то, что в нас по Божию обра­зу: ибо взяв свой крест, ты после­до­вал за Хри­стом, и делом учил пре­не­бре­гать пло­тью, как пре­хо­дя­щей, забо­тить­ся же о душе, тво­ре­нии бес­смерт­ном. Пото­му и раду­ет­ся с Анге­ла­ми, пре­по­доб­ный Иоанн, дух твой.

Кондак преподобному, глас 22

Аудио:
00:18

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся,/ и непреста́нные моли́твы/ я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния,/ Иоанне, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Чисто­той душев­ной с Божи­ей помо­щью воору­жив­шись, и непре­стан­ные молит­вы, как копье взяв креп­ко, низ­ло­жил ты бесов­ские опол­че­ния, Иоанн, отче наш, моли непре­стан­но о всех нас.

Величание преподобному2

Аудио:
00:12

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Иоа́нне, и чтем святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

* * *

Молитва преподобному Иоанну Кущнику

(Пре­по­доб­ный Иоанн сам про­вел шесть лет в страш­ной борь­бе с тос­кою по родине и о сво­их родителях.)

Преподобный Иоанн Кущник

Кондак, глас 23

Аудио:
00:18

Вы́шних улучи́ти, прему́дре, жела́я,/ до́лу кра́сных, му́дре, преоби́дел еси́/ и, Хри­сту́ обнища́вшему сообнища́в,/ ра́дуяся, после́довал еси, Иоа́нне./ К Нему́ же приле́жно не преста́й моля́ся о всех нас.

Выс­ше­го достичь желая, пре­муд­рый, ты с муд­ро­стью пре­зрел низ­шие, зем­ные бла­га и Хри­сту обни­щав­ше­му (2Кор.8:9), сам обни­щав, раду­ясь, после­до­вал, Иоанн. К Нему же не пере­ста­вай усерд­но молить­ся обо всех нас.

Ин кондак, глас 33

Аудио:
00:30

Уклони́лся еси́ жите́йского треволне́ния,/ и к приста́нищу Боже́ственному упра́вил еси́, блаже́нне, ше́ствия своя́,/ и источи́л еси́ исцеле́ния, я́ко струи́,/ ве́рою и любо́вию, Иоа́нне, к тебе́ притека́ющим и вопию́щим:/ предста́ни в День Суда́ восхваля́ющим светоно́сную па́мять твою́, о́тче,/ и страсте́й и мук изба́ви.

Ты избе­жал житей­ских бурь и к при­ста­ни­щу Боже­ствен­но­му напра­вил путь свой, бла­жен­ный, и исто­чил исце­ле­ния, как пото­ки, с верой и любо­вью, Иоанн, к тебе при­хо­дя­щим и взы­ва­ю­щим: «Защи­ти в День Суда про­слав­ля­ю­щих све­то­нос­ную память твою, отче и избавь от мук и страданий».

* * *

Молитва преподобному Мартиниану Кесарийскому

(Когда блуд­ни­ца под видом стран­ни­цы при­шла к Мар­ти­ни­а­ну, он сто­ял на рас­ка­лен­ных углях, пока не погас­ла в нем плот­ская похоть. Что­бы избе­жать соблаз­на жен­ско­го, он стран­ство­вал из места в место.)

Кондак, глас 24

Аудио:
00:45

Я́ко подви́жника благоче́стия иску́сна,/ и страда́льца произволе́нием честна́го,/ и пусты́ни жи́теля и все́льника,/ в пе́снех досто́йно восхва́лим Мартиниа́на присночестна́го:// той бо зми́я попра́.

Как испы­тан­но­го подвиж­ни­ка бла­го­че­стия, и почтен­но­го доб­ро­воль­но­го муче­ни­ка, жите­ля пусты­ни опыт­но­го, в молит­вен­ных пес­но­пе­ни­ях по досто­ин­ству про­сла­вим Мар­ти­ни­а­на все­гда почи­та­е­мо­го, ибо он змея (диа­во­ла) сокрушил.

Икос

От коне́ц да́же до коне́ц про́йде веща́ние кра́сных доброде́телей и Боже́ственных по́двиг твои́х: мла́д сы́й во́зрастом, в пусты́нях возжела́л еси́ пожи́ти, пе́ния Хри­сту́, псал­мы́ и моли́твы воспуща́я при́сно: де́нь же и но́щь возраста́я в боле́знех и слеза́х, чи́сте житие́ твое́ сконча́л еси́ и, му́дре, злонача́льнаго посрами́л еси́, ты́ бо зми́я попра́л еси́.

* * *

Молитвы преподобному Моисею Угрину

(Мои­сей был пле­нен коро­лем Поль­ским, затем выкуп­лен знат­ною ляхи­нею, кото­рая пле­ни­лась им и тре­бо­ва­ла от Мои­сея вза­им­ной стра­сти, но пра­вед­ный муж не изме­нил сво­ей бла­го­че­сти­вой жиз­ни. Ляхи­ня из мести поса­ди­ла его в яму, мори­ла голо­дом, еже­днев­но сек­ла его, затем осу­ди­ла его быть евну­хом и с бес­че­сти­ем изгна­ла его.)

Преподобный Моисей Угрин

Молитва 1‑я

Аудио:
01:05

О, пречу́дный и Богоно́сный о́тче Моисе́е, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий чудотво́рче, к тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: да́ждь нам бы́ти прича́стниками люб­ве́ тво­ея́ к Бо́гу и бли́жнему, помо­зи́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в про­сто­те́ се́рдца и смире́нии, за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, при́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи тво­ея́ и́щущих.
Ей, всеблаги́й уго́дниче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́, и не пре́зри нас, тре́бующих тво­е­го́ заступле́ния и досто́йную песнь тебе́ принося́щих, тебе́ ублажа́ем, о́тче Моисе́е, тя воспева́ем, чисто­ты́ свети́льниче, прославля́юще ми́лостиваго Бо́га, во Святе́й Безнача́льней Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Аудио:
02:32

Преподо́бне о́тче Моисе́е! Воз­зри́ на на́с ми́лостивно и к зем­ли́ приве́рженных воз­ве­ди́ к высо­те́ небе́сней. Ты́ горе́ на небе­си́, мы́ на зем­ли́ ни́зу, уда­ле­ны́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грех­ми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вра­зу­ми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испро­си́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением кре­ста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посра­ми́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих.
Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чуде­сы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти сво­е­го́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: при­и­ми́ моле́ния на́ша и воз­не­си́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укре­пи́ на́ше малоду́шие и утвер­ди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми.
О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помо­зи́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

Аудио:
02:10

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Моисе́е, не забу́ди убо́гих твои́х до кон­ца́, но помина́й на́с все­гда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помя­ни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не пре­мол­чи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́.
Помина́й на́с недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Хри­сту́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый.
А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть все­гда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших, и испро­си́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от зем­ли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Хри­сту́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Мученикам Галактиону и Епистимии

(Когда свя­то­го Галак­ти­о­на взя­ли на муче­ния, его неве­ста Епи­сти­мия доб­ро­воль­но при­со­еди­ни­лась к нему, что­бы до кон­ца раз­де­лить с ним чашу страданий.)

Тропарь, глас 41

Аудио:
00:20

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х вен­цы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спа­си́ ду́ши на́ша.

Муче­ни­ки Твои, Гос­по­ди, подви­гом сво­им вен­цы нетлен­ные полу­чи­ли от Тебя, Бога наше­го; ибо они, имея силу Твою, мучи­те­лей низ­ло­жи­ли, сокру­ши­ли и демо­нов немощ­ные дер­зо­сти. По молит­вам их, Хри­сте Боже, спа­си души наши.

Тропарь мученику, глас 41

Аудио:
00:19

Му́ченик Твой, Го́споди, Галактио́не,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокру­ши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спа­си́ ду́ши на́ша.

Муче­ник Твой, Гос­по­ди, Галак­ти­он подви­гом сво­им венец нетлен­ный полу­чил от Тебя, Бога наше­го; ибо он, имея силу Твою, мучи­те­лей низ­ло­жил, сокру­шил и демо­нов немощ­ные дер­зо­сти. По молит­вам его, Хри­сте Боже, спа­си души наши.

Кондак мученику, глас 65

Аудио:
00:19

Звез­да́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ Со́лнца Хри­ста́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми страстоте́рпче Галактио́не,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю:/ нам же подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Звез­дою свет­лой, не обман­чи­вой явил­ся ты миру, солн­це – Хри­ста – воз­ве­щая сия­ни­ем тво­им, стра­сто­тер­пец Галак­ти­он, и все обо­льще­ние уга­сил, нам же пода­ешь свет, молясь непре­стан­но о всех нас.

Величание мученику5

Аудио:
00:12

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Галактио́не, и чтем честна́я страда́ния твоя,́ и́же за Хри­ста́ претерпе́л еси́.

Тропарь мученице, глас 46

Аудио:
00:35

А́гница Твоя́, Иису́се, Епистимие/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Жени­ше́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и страж­ду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, при­и­ми́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спа­си́ ду́ши на́ша.

Агни­ца Твоя, Иису­се, Епи­сти­мия взы­ва­ет гро­мо­глас­но: «Тебя, Жених мой, люб­лю, и, Тебя ища, стра­даю, и рас­пи­на­юсь и погре­ба­юсь с Тобою в Тво­ем кре­ще­нии, и терп­лю муки за Тебя, да цар­ствую в Тебе, и уми­раю за Тебя, что­бы и жить с Тобою; но, при­ми меня как жерт­ву непо­роч­ную, с любо­вью при­не­сен­ную Тебе!» По хода­тай­ствам ее, как Мило­сти­вый, спа­си души наши.

Кондак мученице, глас 26

Аудио:
00:16

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цель­бу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Епи­сти­мие, великоимени́тая,// Хри­ста́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Храм твой все­свя­щен­ный обре­тя, как исце­ле­ние для душ, все мы, вер­ные, гро­мо­глас­но взы­ва­ем тебе: «Дева муче­ни­ца Епи­сти­мия, чье имя слав­но, Хри­ста Бога моли непре­стан­но о всех нас!»

* * *

Молитва преподобной Марии Египетской

(Мария поки­ну­ла сво­их роди­те­лей и ушла из Егип­та в Алек­сан­дрию. Там она лиши­лась сво­е­го цело­муд­рия и пре­да­лась без­удерж­но­му и нена­сыт­но­му любо­де­я­нию, но затем пока­я­лась и после дол­гих молитв отпра­ви­лась в путь за Иор­дан, в пусты­ню, где она про­ве­ла 47 лет, и Гос­подь про­стил ей гре­хи её.)

Преподобная Мария Египетская

Аудио:
01:12

О, вели́кая Христо́ва уго́днице, преподо́бная Мари́е! На Небе­си́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на зем­ли́ же ду́хом люб­ве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спа­сти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испро­си́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим – утеше́ние, неду́гующим – исцеле́ние, па́дшим – возста́ние, заблу́ждщим – укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам – заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ – ве́чное упокое́ние, всем же нам в де́нь стра́шнаго Суда́ одесну́ю стра­ны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ ми́ра услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобной Сарре Египетской

(Бла­жен­ная Сар­ра под­ви­за­лась в Еги­пет­ской пустыне при­мер­но в V веке. О ней рас­ска­зы­ва­ют, что она в тече­ние 13 лет пре­тер­пе­ва­ла бесов­ское иску­ше­ние блуд­ны­ми помыс­ла­ми. При этом Сар­ра нико­гда не моли­лась, что­бы эта брань кон­чи­лась, но, напро­тив, еще боль­ше пре­да­ва­лась подви­гу и стра­ху Божию, повто­ряя: «Гос­по­ди, дай мне силы!» Одна­жды, когда иску­ше­ние уси­ли­лось, свя­тая вышла на крыль­цо сво­ей кельи. Тогда дух блу­да явил­ся ей в телес­ном обли­чье и ска­зал: «Ты, Сар­ра, побе­ди­ла меня». Она отве­ча­ла: «Тебя побе­ди­ла не я, а мой Учи­тель Христос».)

Тропарь преподобной, глас 87

Аудио:
00:23

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Са́рре, дух твой.

В тебе, матерь, точ­но сохра­ни­лось то, что в нас по Божию обра­зу: ибо, взяв свой крест, ты после­до­ва­ла за Хри­стом, и делом учи­ла пре­не­бре­гать пло­тью, как пре­хо­дя­щей, забо­тить­ся же о душе, тво­ре­нии бес­смерт­ном. Пото­му и раду­ет­ся с Анге­ла­ми, пре­по­доб­ная Сар­ра, дух твой.

Кондак, глас 27

Аудио:
00:17

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Ради люб­ви ко Гос­по­ду, пре­по­доб­ная, ты жела­ние покоя воз­не­на­ви­де­ла, постом дух твой про­све­тив, ибо муже­ствен­но побе­ди­ла зве­рей; но молит­ва­ми тво­и­ми и вос­ста­ния на нас про­тив­ни­ков расстрой.

* * *

Молитва мученице Фомаиде Египетской

Мученица Фомаида Александрийская (Египетская)

Аудио:
01:28

О, всехва́льная му́ченице Фомаи́до! За чисто­ту́ супру́жества да́же до кро́ве подвиза́вшися и целому́дрия ра́ди ду́шу свою́ положи́вши, досто́йна пред Го́сподем обрела́ся еси́, во е́же в ли́це преподо́бных дев почте́нней тебе́ бы́ти. Услы́ши нас моля́щихся тебе́: и я́коже дре́вле бори́мии от пло́ти цели́тельницу тя име́яху, по дарова́нней тебе́ от Бо́га благода́ти, си́це и ны́не прибега́ющим ко предста́тельству тво­е­му́ пода́ждь отра́ду и свобожде́ние от плотски́я бра́ни, и целому́дренное житие́ и незазо́рное в супру́жестве и де́встве пребыва́ние твои́ми богоприя́тными моли́твами всем исхода́тайствовати потщи́ся, я́ко да теле­са́ на́ша храм живу́щаго в нас Свята́го Ду́ха бу́дут. О, преизбра́нная в жена́х и ве́рная рабо́ Христо́ва! Помо­зи́ нам, да не поги́бнем со страстьми́ и похотьми́ на́шими, но да упра́вимся умо́м на́шим и укрепи́мся се́рдцем на́шим во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сла́вяще твою́ по́мощь и предста́тельство, благода́ть же и ми́лость Триеди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва преподобной Таисии Египетской

(Таи­сия была весь­ма пре­крас­на и про­сла­ви­лась повсю­ду кра­со­тою сво­е­го лица. Пре­льщая поклон­ни­ков сво­их, она дово­ди­ла их до разо­ре­ния, нище­ты, ссор из-за нее. После бесе­ды с пре­по­доб­ным Паф­ну­ти­ем, Таи­сия пре­бы­ва­ла три года в затво­ре в жен­ском мона­сты­ре, зама­ли­вая свой грех блу­да, пока виде­ние Пав­лу Пре­про­сто­му не объ­яс­ни­ло, что грех быв­шей блуд­ни­цы Таи­сии прощен.)

Блаженная Таисия Египетская

Тропарь преподобной, глас 87

Аудио:
00:22

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Таи́сие, дух твой.

В тебе, матерь, точ­но сохра­ни­лось то, что в нас по Божию обра­зу: ибо взяв свой крест, ты после­до­ва­ла за Хри­стом, и делом учи­ла пре­не­бре­гать пло­тью, как пре­хо­дя­щей, забо­тить­ся же о душе, тво­ре­нии бес­смерт­ном. Пото­му и раду­ет­ся с Анге­ла­ми, пре­по­доб­ная Таи­сия, дух твой.

Кондак, глас 27

Аудио:
00:17

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Ради люб­ви ко Гос­по­ду, пре­по­доб­ная, ты жела­ние покоя воз­не­на­ви­де­ла, постом дух твой про­све­тив, ибо муже­ствен­но побе­ди­ла зве­рей; но молит­ва­ми тво­и­ми и вос­ста­ния на нас про­тив­ни­ков расстрой.

* * *

Молитва всем святым и бесплотным Небесным Силам8

Аудио:
01:28

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небе­си́ от А́нгел воспева́емый, на зем­ли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый: да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы Апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи. Тебе́ Само­му́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася, святи́и в кое́мждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́ нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в нем же са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в них де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми гре́шному после́довати их уче́нию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Боже свя­той и во свя­тых почи­ва­ю­щий, три­свя­той пес­нью на небе­сах Анге­ла­ми вос­пе­ва­е­мый, на зем­ле людь­ми во свя­тых Тво­их церк­вях сла­ви­мый, дав­ший Свя­тым Тво­им Духом бла­го­дать, каж­до­му по мере даро­ва­ния Хри­сто­ва, и ею поста­вив­ший Церк­ви Тво­ей свя­той Апо­сто­лов, про­ро­ков, бла­го­вест­ни­ков, пас­ты­рей и учи­те­лей. У Тебя Само­го, дей­ству­ю­ще­му всем во всех, есть мно­же­ство свя­тых в каж­дом роде, раз­лич­ны­ми доб­ро­де­те­ля­ми бла­го­уго­див­ших Тебе, и оста­вив­ших нам при­мер доб­рых подви­гов ради Тебя, в веч­ное бла­жен­ство пере­шед­ших и гото­вых помо­гать нам в борь­бе с напа­стя­ми, кото­ры­ми сами иску­ша­е­мы были. Этих свя­тых всех вспо­ми­ная, и их бого­угод­ное сла­вя житие, Тебя Само­го, через них дей­ство­вав­ше­го, вос­хва­ляю, и веруя, что их доб­ро­де­те­ли – Твои даро­ва­ния, при­леж­но молю Тебя, Свя­той свя­тых, дай мне греш­но­му после­до­вать их уче­нию, наи­бо­лее же Тво­ей все­де­я­тель­ной бла­го­да­тью удо­сто­ить­ся с ними небес­ной сла­вы и вос­сла­вить пре­свя­тое имя Твое, Отца и Сына и Свя­то­го Духа во веки. Аминь.


См. так­же: БЛУД

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

4 комментария

 • Вяче­слав, 11.01.2022

  По их молит­вам реаль­но идет Божья помощь, спа­си­бо за оформление!
  Мно­гая и бла­гая лета всем!)

  Ответить »
 • Веро­ни­ка, 29.08.2020

  Спа­си­бо большое

  Ответить »
 • Сте­пан, 25.05.2020

  Навер­ное, здесь молит­вы ко всем свя­тым для борь­бы про­тив блу­да. Раду­ет, что есть крат­кое опи­са­ние подви­га каж­до­го свя­то­го. Очень удоб­но, Спа­си вас Господь!

  Ответить »
 • Димит­рий, 20.12.2019

  Очень удоб­но в любое вре­мя, Хро­ни Господь

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки