Дни памяти

11 июля  (переходящая) – Соборы Новгородских и Санкт-Петербургских святых

30 июля – Второе обретение мощей (1998)

12 сентября

30 апреля – Первое обре́тение мощей (1641)

3 июня – Собор Карельских святых

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь преподобному Александру Свирскому, глас 4

От ю́ности, Богому́дре, жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́вся,/ еди́наго Христа́ возжела́л еси́ усе́рдно стопа́м в след ходи́ти,/ те́мже и а́нгельстии чи́ни, зря́ще тя, удиви́шася,/ ка́ко, с пло́тию к неви́димым ко́знем подвиза́вся, прему́дре,/ победи́л еси́ полки́ страсте́й воздержа́нием/ и яви́лся еси́ равноа́нгелен на земли́,/ Алекса́ндре, преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: С самой юности, умудренный Богом, устремлением духовным ты поселился в пустыни, пожелав с усердием следовать только по стопам Христа, потому и ангельские чины, видя тебя, удивились, как ты во плоти боролся с коварством невидимых (бесов), победил полчища страстей воздержанием и явился на земле подобным ангелам, Александр преподобный, моли Христа Бога, да спасет наши души.

Кондак преподобному Александру Свирскому, глас 8

Я́ко многосве́тлая звезда́ днесь в страна́х росси́йских возсия́л еси́, о́тче,/ всели́вся в пусты́ню, Христо́вым стопа́м после́довати усе́рдно возжеле́л еси́/ и, Того́ свято́е и́го на ра́мо твое́ взем - честны́й крест,/ умертви́л еси́ труды́ по́двиг твои́х теле́сная взыгра́ния,/ те́мже вопие́м ти:/ спаси́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, о́тче наш.

Перевод: Как преяркая звезда ныне в стране российской ты воссиял, отче, вселившись в пустынь, ты пожелал с усердием следовать по стопам Христовым и Его святое иго (Мф.11:30), почитаемый крест, на плечи свои подняв, умертвил ты трудами подвигов твоих буйство плоти, потому молимся тебе: спаси стадо твое, которое ты собрал, мудрый, да взываем к тебе: «Радуйся, преподобный Александр, отче наш».

показать все

Величание преподобному Александру Свирскому

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Алекса́ндре, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобному Александру Свирскому

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земни́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы, явля́яй мно́гия ми́лости живу́щим во святе́й оби́тели твое́й и всем, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́! Испроси́ нам вся благопотре́бная к житию́ сему́ вре́менному, и ну́жная к ве́чному спасе́нию на́шему. Посо́бствуй предста́тельством твои́м, уго́дниче Бо́жий, пред Го́сподем на враги́ ви́димыя и неви́димыя. Ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зненный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Да в ми́ре глубо́це пребу́дет свята́я Правосла́вная Це́рковь Христо́ва, и в благострое́нии зи́ждется Оте́чество на́ше, во вся́ком благоче́стии неруши́мо. Бу́ди всем нам, чудотво́рче святы́й, помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби и обстоя́нии. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея яви́ся нам засту́пник благосе́рдый, да не пре́дани бу́дем на мыта́рствех возду́шных вла́сти зло́бнаго мироде́ржца, но да сподо́бимся непреткнове́ннаго восхо́да в Ца́рствие Небе́сное. Ей, о́тче, моли́твенниче наш при́сный! Не посрами́ упова́ния на́шего, не пре́зри смире́нная моле́ния на́ша, и предста́тельствуй за нас пред Престо́лом Живонача́льныя Тро́ицы, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми мы, недосто́йнии, в селе́ниих ра́йских сла́вити вели́чие, благода́ть и ми́лость Еди́наго в Тро́ице Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва преподобного Александра Свирского ко Господу Богу и Пресвятой Богородице

Бо́же, очи́сти мя́ гре́шнаго, и поми́луй мя́, и прости́ ми́, Го́споди Бо́же, Спа́се Ми́лостивый! Да́ждь ми́, Го́споди, христиа́нский коне́ц с Пречи́стым Те́лом и с Честно́ю Кро́вию, со слеза́ми и покая́нием. Изба́ви, Го́споди, му́ки ве́чныя, огня́ негаси́маго, и че́рвия неусыпа́ющаго, и смолы́ кипя́щия. Ты́ созда́л мя́ еси́, Го́споди, Ты́ поми́луй, Го́споди, Твое́ е́смь созда́ние. Пречи́стая Госпоже́ Ми́лостивая, Цари́це Небе́сная, помоли́сь Го́споду Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, Сы́ну Твоему́, за мене́, гре́шнаго раба́ Твоего́ (имяре́к). Да́ждь ми́, Госпоже́, христиа́нский коне́ц с Пречи́стым Те́лом и Честно́ю Кро́вию и со слеза́ми и покая́нием. Изба́ви, Госпоже́, му́ки ве́чныя, огня́ негаси́маго, и че́рвия неусыпа́ющаго, и смолы́ кипя́щия. Пречи́стая Госпоже́, Ми́лостивая Цари́це Небе́сная, Ты́ еси́ Моле́бница ко Го́споду Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́ за мене́, гре́шнаго и окая́ннаго раба́ Твоего́ (имяре́к), Ты́ еси́ Помо́щница, Ты́ Засту́пница от вся́каго зла́ и супоста́та, не забу́ди, Пречи́стая Госпоже́, ни́щаго Твоего́ до конца́. Посе́м: Засту́пнице усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю а́з окая́нный и па́че все́х челове́к гре́шнейший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и во́пль мо́й и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и а́з, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты́, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя́, ка́ющагося в злы́х де́лех мои́х, и обрати́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все́ упова́ние мое́. Ты́, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя́ под кро́вом Твои́м ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же моли́тва по вся́ дни́:

Душе́, душе́ моя́, почто́ жа́луешися на Го́спода? Я́ко ле́ность твоя́ ве́чной му́це хода́тай е́сть. А́ще бы ве́дала да́р Бо́жий, пла́кала бы ся́ горячими слеза́ми, стеня́щи со воздыха́нием, скорбя́щим о вся́ком гресе́, о ма́лем и о вели́цем. Возопи́ к своему́ Влады́це, да не предвари́т тебе́ я́рость одержа́щаго всеси́льною руко́ю пра́ведною. А́з же, гре́шный и лени́вый и льсти́вый язы́к име́яй, ка́ко помолю́ся Влады́це моему́, да изба́вит мя́ Госпо́дь от Стра́шнаго суда́? Всегда́ бо трепе́щу по́мыслов в се́рдце мое́м о Стра́шном суде́, да изба́вит мя́ от му́ки ве́чныя, и че́рвия неусыпа́ющаго, и тьмы́ кроме́шныя и от грозы́ несогреемыя. Поми́луй мя́, гре́шнаго раба́ Твоего́ (имяре́к), я́ко Па́вла апо́стола, его́же любля́ше па́че все́х, и от на́с убо́гих, не отврати́ лица́ Твоего́ во о́н де́нь Стра́шный, его́же трепе́щет душа́ моя́ и соста́вы те́ла моего́ ужаса́ются. Го́споди, изба́ви мя́ стра́шнаго ча́са, да не отпаду́ от ми́лости Твоея́. Но молю́ святы́я А́нгелы и Арха́нгелы, и проро́ки, и му́ченики, и вся́ святы́я, да мо́лят Бо́га за мою́ ду́шу. Ва́шего ра́ди моле́ния да возврати́т Влады́ка тре́бы Своя́ от мене́ гре́шнаго. И Ты́, Пречи́стая Госпоже́ Де́во, иму́ще дерзнове́ние к Сы́ну о рабе́х Твои́х, не забу́ди трудо́в раба́ Твоего́ (имяре́к), Влады́ко Спа́се, от убо́гия души́ Тебе́ молю́ся, изба́ви мя́ от печа́ли грехо́в мои́х и введи́ в ра́дость безконе́чнаго жития́, иде́же прославля́ется всесвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест