День памяти

21 октября – Собор Вятских святых

Житие

В 1997 го­ду по бла­го­сло­ве­нию свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си Алек­сия II и ре­ше­ния ко­мис­сии по ка­но­ни­за­ции при Свя­щен­ном Си­но­де Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви яран­ский иеро­мо­нах Мат­фей был при­чис­лен к ли­ку ме­сто­чти­мых свя­тых. «Зем­ля Вят­ская об­ре­ла еще од­но­го хо­да­тая и мо­лит­вен­ни­ка у Пре­сто­ла Вла­дыч­на на­ря­ду с пре­по­доб­ным Три­фо­ном Вят­ским чу­до­твор­цем, бла­жен­ным Про­ко­пи­ем и Лео­ни­дом Усть­не­дум­ским» – так бы­ло ска­за­но в спе­ци­аль­ном об­ра­ще­нии к вят­ским пра­во­слав­ным лю­дям пат­ри­ар­хом Мос­ков­ским и всея Ру­си Алек­си­ем II.

Сло­во пред­сто­я­те­ля Рус­ской Пра­во­слав­ной церк­ви бы­ло тор­же­ствен­но огла­ше­но во вре­мя про­слав­ле­ния, ко­то­рое со­сто­я­лось в го­ро­де Яран­ске в сен­тяб­ре 1997 го­да. Про­слав­ле­ние воз­гла­ви­ли иерар­хи Рус­ской Пра­во­слав­ной церк­ви вла­ды­ка Хри­санф – ар­хи­епи­скоп Вят­ский и Сло­бод­ской, вла­ды­ка Алек­сандр – ар­хи­епи­скоп Ко­стром­ской и Га­лич­ский, вла­ды­ка Иоанн – епи­скоп Йош­кар-Олин­ский и Ма­рий­ский, вла­ды­ка Ев­ге­ний – епи­скоп Ве­рей­ский, ви­ка­рий Мос­ков­ской епар­хии.

В 1890 го­ду Мит­ро­фан Кузь­мич Шве­цов по­сту­па­ет по­слуш­ни­ком в Филей­ский Алек­сан­дро-Нев­ский мо­на­стырь, а через год при­ни­ма­ет по­стриг с име­нем Мат­фей и ру­ко­по­ла­га­ет­ся в сан иеро­мо­на­ха. В 1899 го­ду с от­кры­ти­ем Яран­ско­го Про­ро­че­ско­го мо­на­сты­ря о. Мат­фей был на­прав­лен по­мощ­ни­ком игу­ме­на. Ис­пол­нял по­слу­ша­ния каз­на­чея, бла­го­чин­но­го, ду­хов­ни­ка, ке­лей­ни­ка. В 1921 го­ду мо­на­стырь был за­крыт, и иеро­мо­нах Мат­фей в кон­це кон­цов пе­ре­хо­дит на по­сто­ян­ное жи­тель­ство в д. Ер­шо­во, неда­ле­ко от се­ла Бе­ля­е­ва. То­го са­мо­го се­ла, в ко­то­ром ро­дил­ся и вы­рос отец Алек­сандр (Ко­но­ва­лов). 29 мая 1927 го­да отец Мат­фей скон­чал­ся и по его за­ве­ща­нию был по­хо­ро­нен на го­род­ском клад­би­ще в Яран­ске.

Свой дар про­зор­ли­во­сти и ис­це­ле­ния, да­ро­ван­ный ему Гос­по­дом, отец Мат­фей на­чал про­яв­лять еще при жиз­ни, сла­ва о нем раз­ле­те­лась не толь­ко по всей Вят­ской зем­ле, но и по со­сед­ним гу­бер­ни­ям. К нему шли за по­мо­щью и со­ве­том при жиз­ни, не оста­но­вил­ся этот по­ток и по­сле смер­ти – лю­ди идут на его мо­ги­лу, мо­лят­ся, по­лу­ча­ют ис­це­ле­ния. В на­сто­я­щее вре­мя до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ва­но 30 ис­це­ле­ний.

По бла­го­сло­ве­нию вы­со­ко­прео­свя­щен­ней­ше­го Хри­сан­фа, ар­хи­епи­ско­па Вят­ско­го и Сло­бод­ско­го, по­дроб­но ис­сле­до­ва­на зем­ная жизнь иеро­мо­на­ха Мат­фея Яран­ско­го. Эти ис­сле­до­ва­ния лег­ли в ос­но­ву «Жи­тия пре­по­доб­но­го Мат­фея Яран­ско­го, чу­до­твор­ца». 

По-ви­ди­мо­му, со­став­ле­ние жиз­не­опи­са­ния свя­то­го от­ца Мат­фея, а та­ко­вым его счи­та­ли в на­ро­де за­дол­го до офи­ци­аль­ной ка­но­ни­за­ции, на­ча­лось так­же мно­го рань­ше. По край­ней ме­ре, еще го­ду в 1994 отец Алек­сандр (Ко­но­ва­лов) пе­ре­дал мне жи­тие от­ца Мат­фея, на­пе­ча­тан­ное на ма­шин­ке. Слу­чи­лось это в се­ле Бе­ля­е­во Кик­нур­ско­го рай­о­на. Бе­ля­ев­ская де­ре­вян­ная цер­ковь в честь свя­ти­те­ля и чу­до­твор­ца Ни­ко­лая, ко­то­рую в кон­це сво­ей жиз­ни по­се­щал о. Мат­вей, со­хра­ни­лась са­мым чу­дес­ным об­ра­зом – ее не кос­ну­лась ру­ка во­ин­ству­ю­щих ате­и­стов. На преж­нем ме­сте сто­ит и печь в этом хра­ме, печь, за ко­то­рой во вре­мя служ­бы на­хо­дил се­бе ме­сто ста­рец. Кро­ме жи­тия, отец Алек­сандр пе­ре­дал мне и фо­то­гра­фию, на ко­то­рой за­пе­чат­лен иеро­мо­нах Мат­фей с бра­ти­ей Яран­ско­го Про­ро­че­ско­го мо­на­сты­ря.

Ко­гда вам при­дет­ся ехать в сто­ро­ну Ша­ху­ньи и у вас бу­дет в за­па­се ка­кое-то вре­мя, за­вер­ни­те в Яранск и по­се­ти­те мо­ги­лу на­ше­го вят­ско­го свя­то­го – пре­по­доб­но­го Мат­фея, Яран­ско­го чу­до­твор­ца. Она на­хо­дит­ся неда­ле­ко от глав­но­го вхо­да по пра­вую ру­ку. Мо­ги­лу лег­ко най­ти, над ней в 1990 го­ду по­стро­е­на ча­сов­ня по про­ек­ту да­ро­ви­то­го ки­ров­ско­го ар­хи­тек­то­ра Иго­ря Ген­ри­хо­ви­ча Нос­ко­ва.

В на­шей ур­жум­ской Свя­то-Тро­иц­кой Церк­ви у Ни­коль­ско­го при­де­ла на ана­лое сто­ит ико­на пре­по­доб­но­го Мат­фея Яран­ско­го чу­до­твор­ца, а в мо­лит­ве к нему есть та­кое об­ра­ще­ние: «Тем же сми­рен­но мо­лим тя, пре­по­добне от­че наш Мат­фее. Ныне, вку­пе с пре­по­доб­ным Три­фо­ном, бла­жен­ным Про­ко­пи­ем, вят­ские зем­ли чу­до­твор­ца­ми и пред­ста­те­ля­ми, и все­ми свя­ты­ми, воз­не­си своя бла­го­мощ­ные мо­лит­вы ко Хри­сту, Спа­су на­ше­му, и ис­про­си у Него ве­ры пра­во­слав­ной во Оте­че­стве на­шем утвер­жде­ние, пас­ты­рям рев­но­сти, мо­на­ше­ству­ю­щим в по­дви­гах бла­гих пре­успе­я­ния, всем хри­сти­а­нам бла­го­че­сти­во­го и доб­ро­де­тель­но­го жи­тель­ства».

В. Зо­рин
Ис­точ­ник: «Ур­жум­ские Ве­до­мо­сти»

Каноны и Акафисты

Акафист святому преподобному Матфею Яранскому

Конда́к 1, глас 8

Избрáнный от Го́спода и Богоро́дицы ди́вный служи́телю, преподо́бне о́тче наш Матфéе, име́яй вéлие дерзновéние ко Отцу́ cве́тов, моли́ся о всех к тебе́ в нýждах и напáстех притекáющих и на́с гре́шных от всех бед и искушéний изба́ви, зовýщих ти:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

И́кос 1

Ангелоподо́бное житие́ возлюби́л еси́, о́тче Матфéе, от преподо́бнаго Стефáна приéм благоcловéние на пострижéние и́ноческое, свя́то и Богоуго́дно пожи́л еси́, в посте́, бде́нии и моли́тве непрестáнно пребывáя. Мы же, зря́ще ве́лия и прехва́льныя труды́ твоя́ и благодаря́ще Бо́га, даровáвшаго земли́ Вя́тстей таковáго свети́льника ве́ры и благоче́стия, воспевáем тебе́ си́це:

Рáдуйся, бде́нием, посто́м и моли́твою с Го́сподем соедини́выйся;

ра́дуйся, подви́жниче Бо́жий, ми́ра красотáми не прельсти́выйся.

Ра́дуйся, Кре́ст Госпо́день носи́ти усéрдно возжелáвый;

ра́дуйся, моли́твы кади́ло благово́нное.

Ра́дуйся, исто́чниче любве́ неизсякáемый;

ра́дуйся, свети́льниче я́ркий, Го́сподем на све́щнице постáвленный.

Ра́дуйся, ми́лоcть от Го́спода получи́вый;

ра́дуйся, жи́зни ве́чныя сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 2

По про́мыслу Бо́жию притéкл еси́ ко преподо́бному Стефáну научи́тися зако́ну Госпо́дню, в нéмже преуспевáя, от си́лы в си́лу восходя́, под и́го Христо́во смирéнно вы́ю преклони́л еси́, поя́ Бо́гу: Аллилýиа.

И́кос 2

Ви́дя прилежáние твое́ в постижéнии та́ин Госпо́дних и усéрдие в служéнии Бо́гу и лю́дем, со умилéнием в сердцáх нáших рáдостно вопиéм ти:

Ра́дуйся, от стáрца плáменную любо́вь к Бо́гу в сéрдце приéмый;

ра́дуйся, учи́телю благочéстия, о́бразом жития́ твоего́ всех поучáвый.

Ра́дуйся, о лю́дех и спасéнии их моли́твенниче усéрдный;

ра́дуйся, и́ночества Богоуго́днаго прáвило изве́стное.

Ра́дуйся, мир и чиcтоту́ в сéрдце своéм водвори́вый;

ра́дуйся, дýшу свою еди́ному Бо́гу вручи́вый.

Ра́дуйся, цве́те благово́нный, Бо́гом насаждéнный;

ра́дуйся, на спасéние ду́ш на́м явлéнный.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче. 

Конда́к 3

Ве́дая заве́т Христо́в: «И́же хо́щет по мне ити́, да отвéржется себе́, и во́змет крест свой, и по Мне грядéт», и рéвностно его́ исполня́я, мир отвéргл еси́ и за Го́сподем после́довал еси́, и получи́в нагрáду вéлию во Ца́рствии Небе́снем, непрестáнно поéши Бо́гу: Аллилýиа.

И́кос 3

Моли́тве у́мней научи́выйся и до сáмыя кончи́ны ея́ не остáвивый, непрестáнно и со умилéнием взывáл еси́ Вседержи́телю: «Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго». Ве́дуще и о нас твое́ усéрдное в моли́твах предстáтельство, благогове́йно взывáем ти:

Ра́дуйся, всеце́ло попечéнию Бо́жию себе́ предáвый;

ра́дуйся, шéдый ско́рбным путéм спасéния.

Ра́дуйся, чистоты́ усéрдный храни́телю;

ра́дуйся, вся кра́сная ми́ра сего́ презре́вый.

Ра́дуйся, за смирéние твое Бо́жия благода́ти сподо́бивыйся;

ра́дуйся, еще́ на земли́ све́том небе́сным озарéнный.

Ра́дуйся, пути́ те́снаго во Ца́рствие Небе́сное указáтелю нелéстный;

ра́дуйся, научéнием покая́ния со́весть нáшу очищáяй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 4

Подражáя житию́ преподо́бных отце́в и пе́ние непрестáнное Го́сподеви вознося́, преподо́бне о́тче Матфéе, всéю жи́знию твоéю подви́жник вели́кий благочéстия яви́лся еси́, научи́ и нас гре́шных непрестáнно Бо́гу вопия́ти: Аллилýиа.

И́кос 4

Ви́дя во вся́ком приходя́щем к тебе́ челове́це о́браз и подо́бие Бо́жие, я́ко Го́споду со тщáнием послужи́ти стреми́лся еси́. Сего́ рáди издалéча притекáху к тебе́ лю́дие, скорбьми́ и боле́зньми отягчéннии, и сих не отри́нул еси́, источáя исцеле́ния, дáруя утеше́ния, предстáтельствуя в моли́твах. Мы же, зря́ще ве́лия труды́ твоя́, рáди спасéния душ нáших си́це вопиéм:

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми дýхи зло́бы побеждáяй;

ра́дуйся, мир и рáдость о Го́споде в сердца́ на́ша водворя́яй.

Ра́дуйся, неутоми́мый попечи́телю о душáх нáших;

ра́дуйся, прибегáющих к тебе́ кре́пкая надéждо и заступлéние.

Ра́дуйся, неразýмных вразумлéние;

ра́дуйся, призывáяй гре́шников к слéзному покая́нию.

Ра́дуйся, врачу́ благоискýсный недýгов духо́вных;

ра́дуйся, умягчи́вый ко исправлéнию окамене́лая сердца́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 5

Смирéн сый, всех приходя́щих к тебе́ словесы́ богомýдраго стáрца Стефáна поучáл еси́: «Ищи́ блажéнство себе́, челове́че, не по твоему́ худо́му разуме́нию, но по указáнию Бо́жию, я́ко учáт тебе́ проро́цы и апо́столи, испо́лненнии прему́дрости». Те́мже и нас, в самонаде́янии пребывáющих, научи́ возлагáти жизнь свою́ на про́мысл Бо́жий, взывáя ко Го́споду: Аллилýиа.

И́кос 5

Зря́ще богоуго́дное житие́ твое́, из градо́в и вéсей во мно́жестве стекáхуся к тебе́ лю́дие Бо́жии, научéния рáди духо́внаго, и ни еди́н неуте́шен оты́де от тебе́, о́тче Матфéе, и нас не лиши́ воды́ живы́я, от тебе́ истéкшия, да и мы в рáдости возглаго́лем ти сицевáя:

Ра́дуйся, вмести́лище доброде́телей духо́вных;

ра́дуйся, изве́стное о лю́дех попечéние.

Ра́дуйся, со святы́ми земли́ Вя́тския вознося́й усе́рдныя моли́твы ко Христу́;

ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́дуйся, ангелонрáвный челове́че;

ра́дуйся, безпомо́щных ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, всех святы́х при́сный дрýже;

ра́дуйся, ско́рый пред Бо́гом ходáтаю.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 6

Име́яй вéлие дерзновéние пред Го́сподем, во дни гонéний и нестроéний моли́лся еси́ о Це́ркви Правослáвней коленопреклонéнно со слезáми. Ны́не же нас твои́ми моли́твами огради́ от ересéй пáгубных и заблуждéний духо́вных, да неврежде́ны от них чи́стым сéрдцем воззовéм к Бо́гу: Аллилýиа.

И́кос 6

Слы́шавше прáведное житие́ твое́ и я́ко богоно́снаго стáрца тебе́ разуме́юще, все́м приходя́щим к тебе́ сове́тник благи́й был еси. И Ду́хом Святы́м возвещáл еси́ им прáвду го́рнюю о послушáнии церко́внем, любви́ ко и́стине научáя. Я́коже в них тогда́, ны́не и в нас ве́ру святоотéческую Го́спода умоли́ укрепи́ти, вопию́щих ти си́це:

Ра́дуйся, защи́тниче Правослáвия;

ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный.

Ра́дуйся, моли́твы лампáдо неугаси́мая;

ра́дуйся, прáвило ве́ры и благоче́стия.

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудевáемый;

ра́дуйся, лико́в а́нгельских собесе́дниче.

Ра́дуйся, А́гнцу Бо́жию после́довавый на земли́;

ра́дуйся, мно́жество заблýждших к Це́ркви приведы́й.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 7

Хотя́ Госпо́дь прослáвити тя, о́тче Матфéе, я́ко ве́рнаго раба́ Своего́, дарова́ нам тебе́ тéплаго моли́твенника, оби́лие чудéс источáющаго, сего́ рáди немо́лчно воспевáем Благоде́телю Бо́гу: Аллилýиа.

И́кос 7

Юношу, на одре́ лежáща и лю́те стрáждуща, к ме́сту упокоéния твоего́ принесéннаго, исцели́л еси́, и жену́ избáвил еси́, преподо́бне о́тче Матфéе, от падéния грехо́внаго, призвáв ю к покая́нию сердéчному, и нас немощны́х и гре́шных не остáви своéю ми́лоcтию, взывáющих к тебе́:

Ра́дуйся, тяготы́ душе́вныя облегчáяй;

ра́дуйся, боле́зни теле́сныя врачýяй.

Ра́дуйся, сострадáния преиспо́лненный и в ми́лоcти богáтый;

ра́дуйся, в бедáх и обстоя́ниих ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, во смирéнии Христу́ служи́вый;

ра́дуйся, наро́ду Бо́жию ходáтаю спасéния.

Ра́дуйся, унывáющим о́бразе утешéния;

ра́дуйся, от духо́вныя смéрти избавлéние.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 8

Ны́не святы́я мо́щи твоя́, почивáющия во хрáме Святы́я Тро́ицы, цельбоно́сныя струи́ источáют с вéрою приходя́щим. Мы же исцелéний мно́жеству и чудéс по твои́м моли́твам соверши́вшимся диви́мся, поя́ Бо́гу: Аллилýиа.

И́кос 8

Благодáрственное пе́ние приноси́мое тебе́ не прéзри, о́тче Матфéе, его́же приими́ и рáдости духо́вныя испо́лни нас, моще́м твои́м святы́м покланя́ющихся и пою́щих:

Ра́дуйся, благодáти Бо́жия испо́лненный;

ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий, преди́вный в чудесе́х.

Ра́дуйся, сердца́ ско́рбная врачýяй;

ра́дуйся, дерзновéние моли́твенное стяжáвый ко Отцу́ Небе́сному.

Ра́дуйся, земли́ Вя́тския свети́льниче неугасáемый;

ра́дуйся, Цéркве незы́блемое утверждéние.

Ра́дуйся, по́стников похвало́;

ра́дуйся, и́стиннаго послушáния Бо́гу учи́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 9

Гоне́ния претерпе́л еси́ и бе́ды подъя́л еси́, преподо́бне о́тче Матфéе, и стáдо твое́ от нечéстия спáсл еси́, в весéлии воспевáя Христу́, вся благоустроя́ющему: Аллилýиа.

И́кос 9

Вети́я многовещáнныя не возмо́гут по достоя́нию воспе́ти дея́ния прáведнаго жития́ твоего́, и́мже небе́сныя слáвы сподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Матфéе, сея́ слáвы сопричáстники бы́ти и нам помози́, ди́вный чудотво́рче, да с ве́рою и уповáнием поéм ти:

Ра́дуйся, я́ко твои́м благочéстием научáемся;

ра́дуйся, и́ноком любвеоби́льный о́тче и настáвниче.

Ра́дуйся, богомы́слием непрестáнным ум просвети́вый;

ра́дуйся, я́ко на твоя́ моли́твы и по́мощь уповáем.

Ра́дуйся, дерзновéние вéлие ко Го́споду име́яй;

ра́дуйся, от гро́ба цельбоно́сныя струи́ нам изливáяй.

Ра́дуйся, застýпниче необори́мый и о всем ми́ре моли́твенниче;

ра́дуйся, огнéм ве́ры и рéвности дýши нáша озаря́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 10

Ви́дя вéлие поругáние святы́я оби́тели от людéй рýсских, безбо́жием помрачéнных, напрáвил еси́ стопы́ твоя́ в весь дáльнюю, во е́же тáмо ско́рбным сéрдцем возноси́ти моли́твы Го́сподеви о вразумлéнии отри́нувших благо́е и́го Христо́во, вопия́ Бо́гу песнь: Аллилýиа.

И́кос 10

В цéркви святи́теля Николáя вéси Беля́евския, моля́ся пред о́бразом покрови́теля хрáма того́, проси́л еси́ от него́ по́мощи и заступлéния за Русь Правослáвную, и днесь, укрепля́емии моли́твою твоéю, преподо́бне о́тче Матфéе, вопиéм ти:

Ра́дуйся, прáздность душегуби́тельную возненави́девый;

ра́дуйся, кáющихся с Бо́гом примирéние.

Ра́дуйся, лю́ди в ве́ре и и́стине утверждáяй;

ра́дуйся, церко́вному послушáнию патриáрху Ти́хону учи́вый.

Ра́дуйся, твéрдо обновле́нческая шата́ния отвéргий;

ра́дуйся, расколоучи́телей мýдро обличи́вый.

Ра́дуйся, к покая́нию их призвáвый;

ра́дуйся, духо́вная заблужде́ния ве́ка сего́ зре́ти нас научи́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 11

Царя́ царéй Христа́ Бо́га нáшего восхвáлим: Сей бо я́ко Освяти́тель святы́х дарова́ нам вéлию путево́дную звезду́ в Ца́рство Небе́сное, да све́тиши, о́тче Матфéе, твоему́ отéчествию земно́му, научáя нас уми́льно взывáти ко Святе́й Тро́ице: Аллилýиа.

И́кос 11

Еди́неми усты́ и еди́нем сéрдцем прослáвим Триипостáснаго Бо́га, чудоде́йствующаго, дáрующаго щедро́ты Своя́ лю́дем во спасéние. Воспои́м ны́не в нетле́нии пребывáющаго чудотво́рца Вя́тския земли́ преподо́бнаго Матфéя похвалáми таковы́ми:

Ра́дуйся, храм Бо́жий в души́ твоéй создáвый;

ра́дуйся, вéлий наречéнный во Ца́рствии Небе́снем.

Ра́дуйся, я́ко зри́ши лице́ Госпо́дне;

ра́дуйся, све́том Христо́вым дýши нáша просвещáяй.

Ра́дуйся, язы́ческих суеве́рий обличи́телю;

ра́дуйся, све́та одея́нием свы́ше облечéнный.

Ра́дуйся, чудеса́ твоя́, я́ко кéдры Лива́нския, умно́живый;

ра́дуйся, ско́рое заступлéние погибáющих.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 12

Весели́ся и рáдуйся, страно́ Вя́тская, возрасти́вшая досточýднаго сы́на твоего́, преподо́бнаго отца́ нáшего Матфéя, и возопи́й к Бо́гу, даровáвшему ти таковáго покрови́теля и духо́в зло́бы низложи́теля: Аллилýиа.

И́кос 12

Пою́ще слáвное житие́ твое́, по́двиги же ди́вныя и чудотворе́ния от тебе́ явля́емая, ублажáем тя, о́тче Матфéе, я́ко уго́дника Бо́жия преподо́бнаго и пáстыря до́браго. Ты же, Бо́гу предстоя́, при́сно поминáй нас, любо́вию совершáющих свящéнную пáмять твою́ и с рáдостию пою́щих ти таковáя:

Ра́дуйся, богоуго́дно течéние земно́е соверши́вый;

ра́дуйся, похвало́ грáду Ярáнску и Вя́тския земли́ защи́тниче.

Ра́дуйся, раздая́телю Боже́cтвенных сокро́вищ;

ра́дуйся, со избрáнными Христо́выми кýпно торжествýяй.

Ра́дуйся, лю́ди Бо́жии на прославлéние твое́ призвáвый;

ра́дуйся, архипáстырей настáвниче и свящéнников красото́.

Ра́дуйся, воспевáющих тя благода́тию Боже́cтвенною озаря́яй;

ра́дуйся, Ду́ха Бо́жия испо́лнен, приходя́щих к тебе́ оживля́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче наш Матфе́е, Яра́нский чудотво́рче.

Конда́к 13

О, преподо́бне о́тче Матфéе, ско́рый помо́щниче, моли́твенниче и застýпниче преди́вный, ны́нешнее нáше молéние приими́, сошéдшияся лю́ди сия́ от небе́с благослови́, рáзум уцеломýдри, житие́ испрáвити помози́ и к Бо́гу приведи́, да с тобо́ю во ве́ки поéм Ему́: Аллилýиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак.

Моли́тва 1

О, Боже́cтвенныя благода́ти до́брый и крáсный сосýде, преподо́бне о́тче Матфéе! К тебе́ мы гре́шнии и смирéнии моли́твенно прибегáем и из глубины́ сéрдца взывáем: при́зри на ны и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осýдит нас по беззако́нием нáшим, но да сотвори́т с нáми по вели́цей Своéй ми́лоcти. Сохрани́ нас твои́м заступлéнием от облежáщаго ны суемýдрия и неправове́рия и я́ко пáстырь до́брый упаси́ заблýждшия о́вцы стáда Христо́ва и во дворы́ Госпо́дни сих всели́. Огради́ нас от соблáзнов, ересéй и раско́лов и настáви твéрдо в ве́ре правослáвней подвизáтися. Сохрани́ зéмлю Вя́тскую и вся́ ве́си и грáды Росси́йския невреди́мы от вся́каго зла. Умоли́ Го́спода, да низпослéт нам ти́хое и Богоуго́дное житие́, уврачýет Своéю бла́гостию нáша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, согре́ет сердца́ на́ша любо́вию друг ко дрýгу и сотвори́т ны братолюби́вы и единомы́сленны. При́зри на всех с ве́рою к тебе́ притекáющих и прося́щих у тебе́ вели́кия и богáтыя ми́лоcти. Да сподо́бит Госпо́дь че́cтно прáзднующих святýю пáмять твою́ грехо́в оставлéния, да и мы вси с тобо́ю прослáвим Всесвято́е И́мя Отца́, и Сы́на, и Святáго Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2

Яко фимиáм благоухáнный, Бо́гови возжжéнный, суть святы́я мо́щи твоя́, преподо́бне о́тче Матфéе. Благодáтию Ду́ха Святáго ве́рных сердца́ наполня́еши, к моли́тве и благоугождéнию Го́сподеви и бли́жним на рáдость спасéния воздвизáеши. Приходя́щии же к рáце твоéй освящáются, духо́вным ми́ром помазýются, от бед и напáстей избавля́ются. О, преподо́бне о́тче, смирéнно припáдаем ко святы́м мощéм твои́м и вопиéм ти: моли́ Влады́ку Христа́, ми́лоcть обрести́ нам в день после́дняго испытáния сýднаго и сподо́би нас со все́ми святы́ми слáвити, восхваля́ти и величáти Человеколю́бца Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Святáго Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 3

О, преподо́бне о́тче наш Матфéе, Ярáнский чудотво́рче! От ю́ности твоея́ всем сéрдцем Христа́ возлюби́вый, испо́лненный Ду́ха ве́ры и благочéстия, невозврáтным желáнием Тому́ Еди́ному после́довал еси́, сéрдцем смирéнным вся зáповеди Госпо́дни исполня́я. Ты о́браз а́нгельскаго жития́ прия́л еси́, неле́ностно подвизáяся в посте́, бде́нии и моли́тве, возшéл еси́ на высоту́ доброде́телей, восприéм от Всещéдраго Бо́га мно́жество благодáтных даро́в духо́вных. Дар прозорли́вости, дар недýгов душéвных и телéсных врачевáния еще́ на земли́ оби́льно в тебе́ яви́ся. Мно́гим был еси́ до́брый настáвник и уте́шитель, пáстырь и моли́твенник. Во дни ско́рби и лю́таго гонéния от безбо́жных, во дни нестроéния и смýты ты, я́ко звезда́ светозáрная в нощи́, правосла́вным лю́дем ве́рный путь спасéния озари́л еси́, пáстырей в по́двизе испове́дничества и му́ченичества утверждáя, монáшествующих непрело́жно сле́довати зáповедем Христо́вым научáя, мно́жество ве́рных чад це́ркве нáшея утешáя и вразумля́я. Сам же гоне́ния, ско́рби и боле́зни претерпе́в, ны́не оте́чества небе́снаго дости́гл еси́, по преставлéнии твоéм дýхом от нас не отлучáяся, оби́льно благодáтную по́мощь подавáя всем с ве́рою и любо́вию притекáющим к тебе́. Те́мже смирéнно мо́лим тя, преподо́бне о́тче наш Матфéе, ны́не вкýпе с преподо́бными Три́фоном, Леони́дом, Стефáном, блажéнным Проко́пием и все́ми святы́ми земли́ Вя́тския, вознеси́ твоя́ благомо́щныя моли́твы ко Христу́ Спа́су нáшему и испроси́ у Него́ ве́ры правослáвныя утверждéние, пáстырем рéвности, монáшествующим в по́двизех благи́х неле́ностно подвизáтися, всем же христиáном благочеcти́ваго и доброде́тельнаго жи́тельства. Научи́ нас всéю душéю и сéрдцем возноси́ти Пречестно́е, Великоле́пое И́мя Го́спода нáшего Иису́са Христа́, Его́же возлюби́л еси́, с Ни́мже прославля́юще Безначáльнаго Его́ Отца́ и Всесвятáго Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест