День памяти

5 сентября  (переходящая) – Собор Московских святых

Житие

Преподобные Варфоломей строитель, Игнатий иконник и Иоанн Златой, келарь

Пре­по­доб­ный Вар­фо­ло­мей Мос­ков­ский († 1442) был стро­и­те­лем Си­мо­нов­ско­го мо­на­сты­ря с 1436 го­да, при ве­ли­ком кня­зе Ва­си­лии Дмит­ри­е­ви­че. Пре­по­доб­ный Иг­на­тий икон­ник - ико­но­пи­сец Си­мо­но­ва мо­на­сты­ря и спост­ник пре­по­доб­но­го Ки­рил­ла Бе­ло­е­зер­ско­го. Пре­по­доб­ный Иоанн ке­ларь - мо­нах той же оби­те­ли. По­гре­бе­ны они в Си­мо­но­вом мо­на­сты­ре.

О них на­хо­дим све­де­ния в «От­ве­ща­нии лю­бо­за­зор­ным и ска­за­нии вкрат­це о свя­тых от­цех, быв­ших в мо­на­сты­рех, иже во Ру­стей зем­ли су­щих. Сло­во 10» у пре­по­доб­но­го Иоси­фа Во­лоц­ко­го:

«Слы­ша­хом от ве­ли­ка­го оно­го стар­ца Спи­ри­до­на, быв­ша­го игу­ме­на Сер­ги­е­ва мо­на­сты­ря, о свя­тем оном стар­це Вар­фо­ло­меи, иже бысть стро­и­тель Си­ма­но­ву мо­на­сты­рю: по от­ше­ствии бо Фе­о­до­ро­ве, на­чаль­ни­ка Си­ма­но­ва мо­на­сты­ря, на Ро­стов­ское вла­ды­че­ство, и по от­ше­ствии же по нем быв­ша­го ар­хи­манд­ри­та свя­та­го Ки­ри­и­ла на Бе­ло­озе­ро, бы­ша у них ар­хи­манд­ри­ты, иже неко­то­рая обы­чая и пре­да­ния бла­жен­на­го Фе­о­до­ра и Ки­ри­и­ла раз­вра­ща­ху. Обы­чай бо бя­ше то­гда то­го мо­на­сты­ря та­ков: в ке­ли­ях не ядя­ху, ни­же пи­я­ху, ни­же вне мо­на­сты­ря ис­хож­да­ху без бла­го­сло­ве­ния на­сто­я­теле­ва, ни­же от­ро­ча­та в мо­на­сты­ри жи­вя­ху, ни­же на двор­цех; но вся у них бе­ху по сви­де­тель­ству Бо­же­ствен­ных Пи­са­ней и об­ще­жи­тель­ных пре­да­ний. Бла­жен­ный же Вар­фо­ло­мей со стар­цы, иже то­гда су­щи­ми, от них же един мо­на­сты­ря то­го бя­ше Иоанн, Зла­тый на­ри­ца­е­мый, и Иг­на­тей икон­ник и Иона, иже то­гда бя­ше млад, по­сле­ди же бысть мит­ро­по­лит, и инии же то­гда бя­ху та­ко­вии, иже яко ви­де­ша обы­чая мо­на­стыр­ская из­ме­ня­е­мы и бла­го­чи­ние от­ме­та­е­мо, не мол­ча­ще, ни­же в небре­же­ние по­ла­га­ху се­го, но воз­бра­ня­ху, не по­пуша­ю­ще без­чи­нию и мя­те­жу бы­ва­ти, и мно­гу скорбь и пе­чаль от то­гда быв­ших ар­хи­манд­ри­тов прии­ма­ху, и па­че же бла­жен­ный Вар­фо­ло­мей, ему­же и стро­и­тель­ство бя­ше вве­ре­но от са­мо­держ­ца и ве­ли­ка­го кня­зя Ва­си­лия Дмит­ри­е­ви­ча. То­го ра­ди аще и яро­стию и гне­вом одер­жи­ми то­гда су­щии на­сто­я­те­ли и мно­жи­цею устрем­ля­ху­ся, еже би­та се­го жез­лом, но бо­я­ще­ся дер­жав­на­го.

Бла­жен­ный же Вар­фо­ло­мей непре­стан­но при­ле­жа ко мо­на­стыр­ско­му стро­е­нию, преж­де убо ду­хов­но­му, по­том же и те­лес­но­му: непре­стан­но бо об­хо­дя и вез­де смот­ря­ше, на мо­на­сты­ри же и в тра­пе­зе и в по­вар­ни и в хлебне и на двор­цех и в ке­ли­ях; и аще что ви­дя­ще не по обы­чаю их тво­ри­мо, но стро­пот­но и раз­вра­ще­но, и о сем не мол­ча­ше, но преж­де убо крот­ко и лю­бов­но гла­го­ла­ше и мо­ля­ще; не по­слу­ша­ю­щим же не по­пуща­ше, но воз­бра­ня­ше и за­пре­ща­ше; не хо­тев­ших же пре­ста­ти от сво­е­го лу­ка­ва­го обы­чая от оби­те­ли от­го­ня­ше. И та­ко бла­жен­ный на мно­гая ле­та под­ви­за­яся и ни­ко­гда же се­бе по­коя даст, но все­гда об­хо­дя, по­учая и на­ка­зуя и на бла­гое по­нуж­дая; бя­ше же еди­ною но­гою хром, но се­го ра­ди не осла­бе, ни­же пре­ста от Бо­же­ствен­на­го де­ла и его ра­ди тру­дов; и иже с ним су­щих бра­тий, иже ему ра­ди спо­ст­раж­ду­щих вся бя­ху в мо­на­сты­ри оном бла­го­чин­но и бла­го­го­вей­но, крот­ко же и мир­но. И се­го ра­ди Вла­ды­ка Хри­стос не оста­ви его тру­дов, ни­же в за­бве­ние по­ло­жи, но по­ка­за то­го, по мно­гих ле­тех пре­став­ле­ния его, неко­то­ро­му бла­го­го­вей­но­му и бла­го­род­но­му че­ло­ве­ку на ме­сте сто­я­ща в церк­ви, иде­же обы­чай имя­ше мо­ли­ти­ся бла­жен­ный Вар­фо­ло­мей, яко­же по­ка­за свя­тую му­че­ни­цу Фев­ро­нию и свя­та­го Ва­си­лия, уче­ни­ка Ве­ли­ка­го Фе­о­до­сия, по пре­став­ле­нии на сво­их ме­стех сто­я­щих в церк­ви».

Све­де­ния о стро­гом жи­тии по­бор­ни­ков бла­го­че­стия пре­по­доб­ных Вар­фо­ло­мея, Иг­на­тия и Иоан­на Си­мо­нов­ских мы на­хо­дим и в ле­то­пис­ных ис­точ­ни­ках, по­вест­ву­ю­щих о жиз­ни свя­ти­те­ля Ио­ны, ко­то­рый в юно­сти сво­ей под­ви­зал­ся в Си­мо­нов­ском мо­на­сты­ре: «Аще и юну ему то­гда су­щу, но оба­че о мо­на­стыр­ском бла­го­чи­нии и о по­дви­ге ино­че­ском ве­ли­кое по­пе­че­ние имея с про­чи­ми то­гда по­движ­ны­ми ино­ки оби­те­ли тоя, с бла­жен­ным Вар­фо­ло­ме­ем и с Ива­ном Зла­тым и Иг­на­ти­ем икон­ни­ком, не да­ду­ще ни­ка­ко­му бес­чи­нию бы­ва­ти в мо­на­сты­ре, ни са­мо­му ар­хи­манд­ри­ту не по­пуща­ху... аще и мно­гу скорбь и опе­ча­ле­ние прии­ма­ху... и о сих не сту­жа­ху си, и се­го ра­ди от Бо­га про­слав­ле­на бы­ша. Бла­жен­на­го Вар­фо­ло­мея по мно­зех ле­тах пре­став­ле­ния его по­ка­за Бог сто­я­ще в церкве на ме­сте, иде­же в жи­во­те еще обы­чай имея мо­ли­те­ся, яко­же о сих сви­де­тель­ству­ет в ду­хов­ном за­ве­ща­нии пре­по­доб­ный Иосиф Во­лоц­кий...».

От­сю­да мы узна­ем, что за свою рев­ность и бла­го­че­стие Си­мо­нов­ские по­движ­ни­ки Вар­фо­ло­мей, Иоанн Зла­той и Иг­на­тий икон­ник име­ли нема­лые скор­би, од­на­ко имен­но за это бла­го­че­стие и хра­не­ние мо­на­ше­ско­го уста­ва, пе­ре­дан­но­го им от уче­ни­ков пре­по­доб­но­го Сер­гия - пре­по­доб­ных Фе­о­до­ра и Ки­рил­ла, пре­по­доб­ные ино­ки бы­ли по­чи­та­е­мы сре­ди на­ро­да Бо­жия.

Случайный тест