Молитва святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому


 

Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст

Тропарь Трём святителям, глас 41

Я́ко апо́столов единонpа́внии/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ миp вселе́нней даpова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пере­вод: Апо­сто­лам еди­но­мыс­лен­ные и все­лен­ские учи­те­ли, Вла­ды­ку все­го моли­те мир все­лен­ной даро­вать и душам нашим вели­кую милость.

Молитва Трём святителям1

О, пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся кон­цы́ зем­ли́ озари́вшии и ме́чем сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и шата́ния ересе́й угаси́вшия! Припа́дающе к ва́шему милосе́рдию» с ве́рою и любо́вию из глу­би­ны́ души́ вопие́м: предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием и житие́м до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, все­гда́ моли́теся Ей, да укрепи́т и ны в правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й; да препоя́шет ны с высо­ты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя вра­ги́ на́ша; да соблюде́т Це́рковь Сво­ию́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия, ересе́й и раско́ла; да да́рует наро́ду на́шему долгоде́нствие и во все́м благо́е поспеше́ние; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, власте́м суд и пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на вра­ги́, си́рым и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в ве́ре возраста́ние, ста́рцам утеше́ние, оби́димым заступле́ние и всем вся, ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми все­гда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Тропарь святителю Василию Великому, глас 12

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ есте­ство́ су́щих уясни́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свя́щение, о́тче преподо́бне,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: По всей зем­ле про­шел голос твой, ибо при­ня­ла она сло­во твое: им ты исти­ны веры бого­до­стой­но изло­жил, при­ро­ду все­го суще­ству­ю­ще­го изъ­яс­нил, чело­ве­че­ские обы­чаи бла­го­укра­сил, цар­ствен­ный свя­щен­ник, отче пре­по­доб­ный, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших.

Кондак святителю Василию Великому, глас 42

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ все́м некра́домое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми веле́ньми,// небоявле́нне Васи́лие, преподо́бне.

Пере­вод: Явил­ся ты непо­ко­ле­би­мым осно­ва­ни­ем Церк­ви, оде­ляя всех людей непри­кос­но­вен­ным досто­я­ни­ем и запе­ча­ты­вая его тво­и­ми уче­ни­я­ми, откры­ва­ю­щий небес­ное Васи­лий, преподобный.

Молитва 1‑я святителю Василию Великому2

Святитель Василий Великий

О, вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый, преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и тру­ды́ твоя́, я́же во сла́ву Святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и свети́льник ве́ры Христо́вы на зем­ли́ был еси́, све́том Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй и все­му́ ми́ру сло́во спаси́тельный и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко святе́й Тро́ице, помо­зи́ нам, со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю Правосла́вную ве́ру до кон­ца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблю­ди́, да не прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о пресла́вный Це́ркве Христо́вы па́стырю, возгре́и́ предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Умо­ли́ Го́споди, да возвы́сится стра­на́ на́ша, и да да́рует все­му́ наро́ду на́шему здра́вие, долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние. Испро­си́, о милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием возра́стание, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблужд­шим вра­зум­ле­ние и исправле́ние, оби́димым заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́ отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей Го́рних на нас, смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и к зем­ли́ приве́рженных воз­ве­ди́ к высо­те́ Небе́сней. Препода́ждь нам преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да, о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все про́чее вре́мя живо­та́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную пе́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю о́тче Васи́лие, пресла́вный вселе́нския Це́ркве учи́телю, сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы всеусе́рдный побо́рниче, Ма́тере Бо́жия и Ея́ пренепоро́чнаго де́вства предызбра́нный испове́дниче, пресве́тлый чисто­ты́, смире́ния и терпе́ния о́бразе. Се аз многогре́шный и недосто́йный на высо­ту́ небе́сную взира́ти, смире́нно молю́ тя, о прему́дрый Це́ркве Христо́вы учи́телю, научи́ мя та́ко богобоя́зненно житие́ свое́ проводи́ти, да нико­гда́ же на путь, Бо́жиим повеле́нием проти́вен, уклоню́ся или совраще́н бу́ду. Соблю­ди́ и изба́ви мя твои́м многомо́щным предста́тельством от собла́знов ми́ра и ко́зней диа́вольских, я́коже изба́вил еси́ от них ю́ношу, от Сладча́йшаго Спаси́теля на́шего отступи́вша и во власть сата­ны́ впа́дша. Да́руй мне си́лу душе́вную усе́рдным бы́ти подража́телем доброде́телей твои́х высо́ких: соде́лай мя в ве́ре пра́вей тве́рда и непоколеби́ма, укре­пи́ мя малоду́шнаго в терпе́нии и упова́нии на Го́спода, возгре́й в се́рдце мое́м и́стинную Христо́ву любо́вь, да небе́сных благ па́че всех жела́ю и и́ми услажда́юся. Испро­си́ мне у Го́спода и́скреннее о гресе́х сокруше́ние, да про́чее вре́мя живо­та́ мое­го́ в ми́ре, покая́нии и исполне́нии за́поведей Христо́вых провожда́ти бу́ду. Егда́ же час мое­го́ сконча́ния прибли́зится, ты, о преблаги́й о́тче, с Преблагослове́нною Де́вою Мари́ею, тогда́ уско­ри́ на по́мощь, защи­ти́ мя от зло́бных наве́тов вра́жиих, и сподо́би мя насле́дника бы́ти ра́йских селе́ний, да ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми непристу́пнаго Бо́жия вели́чества Престо́лу предста́ну и Живонача́льную, Единосу́щную же и Неразде́льную Тро́ицу прославля́ю и воспева́ю, при́сно и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умо­ли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на зем­ли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю, о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, раб Бо́жиих (име­на), и умо­ли́ Го́спода, Его́же ве́рный на зем­ли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние и во всех ну́ждах, скорбе́х и искуше́ниях ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, воспева́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Тропарь святителю Григорию Богослову, глас 13

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов побе­ди́ трубы́,/ я́коже бо глу­би­ны́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Хри­ста́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Пас­тыр­ская сви­рель бого­сло­вия тво­е­го побе­ди­ла тру­бы рито­ров, ибо, как взыс­кав­ше­му глу­бин Духа, и кра­со­та сло­ва была даро­ва­на тебе. Но хода­тай­ствуй пред Хри­стом Богом, отче Гри­го­рий, о спа­се­нии душ наших.

Кондак святителю Григорию Богослову, глас 33

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т твои́ми ча́ды:// ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Пере­вод: Бого­слов­ским язы­ком тво­им спле­те­ния рито­ров рас­торг­нув, слав­ный, Пра­во­сла­вия одеж­дой, свы­ше соткан­ной, ты Цер­ковь облек, и, нося ее, Она взы­ва­ет с нами, тво­и­ми чада­ми: «Радуй­ся, отче, бого­сло­вия ум высочайший».

Молитва 1‑я святителю Григорию Богослову

Святитель Григорий Богослов

О, вели­кий во иерар­сех все­лен­ныя учи­те­лю бого­муд­рый, преб­ла­женне отче Гри­го­рие! Велия подви­ги и тру­ды твоя, яже во сла­ву Свя­тыя Церкве совер­шил еси: ты испо­вед­ник твер­дый и све­тиль­ник веры Хри­сто­вы на зем­ли был еси, све­том бого­ве­де­ния вер­ныя оза­ря­яй, лож­ныя уче­ния попа­ля­яй, и все­му миру сло­во спа­си­тель­ныя исти­ны воз­ве­ща­яй. Ныне же, велие на небе­сех име­яй дерз­но­ве­ние ко Свя­тей Тро­и­це, пово­зи нам, со сми­ре­ни­ем к тебе при­па­да­ю­щим, твер­до и неиз­мен­но свя­тую Пра­во­слав­ную веру до кон­ца жития наше­го сохра­ни­ти, от мало­ве­рия же, сомне­ний и коле­ба­ния в вере соблю­ди, да не пре­льще­ни будем бого­про­тив­ных и душе­па­губ­ных уче­ний словесами.
Дух рев­но­сти свя­тыя, еюже ты пла­ме­нел еси, о пре­слав­ный Церкве Хри­сто­вы пас­ты­рю, воз­грей пред­ста­тель­ством тво­им и в нас, ихже Хри­стос поста­ви быти пас­ты­ря­ми, да все­усерд­но про­све­ща­ем и утвер­жда­ем в пра­вей вере сло­вес­ное ста­до Христово.
Испро­си, о мило­серд­ный свя­ти­те­лю, от Отца све­тов и всем, вся­кий дар кое­муж­до бла­го­по­тре­бен: мла­ден­цем бла­гое в стра­се Божи­ем воз­рас­та­ние, юным цело­муд­рие, ста­рым и немощ­ным укреп­ле­ние, скор­бя­щим уте­ше­ние, неду­гу­ю­щим исце­ле­ние, заблужд­шим вра­зу­ме­ние и исправ­ле­ние, оби­ди­мым заступ­ле­ние, сиро­там и вдо­ви­цам защи­ще­ние, иску­ша­е­мым бла­го­дат­ное помо­же­ние, отшед­шим от сего вре­мен­на­го жития, отцем и бра­ти­ям нашим, бла­жен­ное упо­ко­е­ние. Ей, свят­че Божий, при­з­ри мило­стив­но от Оби­те­лей Гор­них на нас сми­рен­ных, мно­ги­ми соблаз­на­ми и напастьми обу­ре­ва­е­мых, и к зем­ли при­вер­жен­ных воз­ве­ди к высо­те небесней.
Препо­даждь нам, пре­б­ла­гий отче, твое архи­пас­тыр­ское и свя­тое бла­го­сло­ве­ние, да оным осе­ня­е­мии, в сие новое лето и во все про­чее вре­мя живо­та наше­го в мире, пока­я­нии и послу­ша­нии Свя­тей Пра­во­слав­ной Церк­ви пожи­вем, запо­ве­ди Хри­сто­вы усерд­но тво­ря­ще, подви­гом доб­рым веры под­ви­за­ю­ще­ся, и тако Цар­ствия Небес­на­го достиг­нем, иде­же с тобою и все­ми свя­ты­ми спо­до­би Тро­и­цу Свя­тую, Еди­но­сущ­ную и Нераз­дель­ную, пети и сла­ви­ти во веки веков. Аминь.

Молитва 2‑я святителю Григорию Богослову

О, вели­кий свя­ти­те­лю отче Гри­го­рие, пре­слав­ный Все­лен­ския Церкве учи­те­лю, сла­вы Пре­свя­тыя Тро­и­цы все­усерд­ный побор­ни­че, Мате­ре Божия и Ея Пре­не­по­роч­на­го Дев­ства предъ­из­бран­ный испо­вед­ни­че, пре­свет­лый чисто­ты, сми­ре­ния и тер­пе­ния обра­зе. Се аз мно­го­греш­ный и недо­стой­ный на высо­ту небес­ную взи­ра­ти, сми­рен­но молю тя, пре­муд­рый Церкве Хри­сто­вы учи­те­лю, научи мя тако бого­бо­яз­нен­но житие свое про­во­ди­ти, да нико­гда­же на путь, Божи­им пове­ле­ни­ем про­ти­вен, укло­ню­ся или совра­щен буду. Соблю­ди и изба­ви мя тво­им мно­го­мощ­ным пред­ста­тель­ством от соблаз­нов мира и коз­ней диа­воль­ских, яко­же изба­вил еси от них юно­шу, от Слад­чай­ша­го Спа­си­те­ля наше­го отсту­пив­ша и во власть сата­ны впад­ша. Даруй мне силу душев­ную усерд­ным быти под­ра­жа­те­лем доб­ро­де­те­лей тво­их высо­ких: соде­лай мя в вере пра­вей твер­да и непо­ко­ле­би­ма, укре­пи мя мало­душ­на­го в тер­пе­нии и упо­ва­нии на Гос­по­да, воз­грей в серд­це моем истин­ную Хри­сто­ву любовь, да небес­ных благ паче всех желаю и ими услаж­да­ю­ся. Испро­си мне у Гос­по­да искрен­нее о гре­сех сокру­ше­ние, да про­чее вре­мя живо­та мое­го в мире, пока­я­нии и испол­не­нии запо­ве­дей Хри­сто­вых про­вож­да­ти буду. Егда­же час мое­го скон­ча­ния при­бли­зит­ся, ты, о пре­б­ла­гий отче, с Пре­бла­го­сло­вен­ною Девою Мари­ею, тогда уско­ри на помощь, защи­ти мя от злоб­ных наве­тов вра­жи­их, и спо­до­би мя наслед­ни­ка быти рай­ских селе­ний, да куп­но с тобою и со все­ми свя­ты­ми непре­ступ­на­го Божия Вели­че­ства Пре­сто­лу пред­ста­ну и Живо­на­чаль­ную, Еди­но­сущ­ную и Нераз­дель­ную Тро­и­цу про­слав­ляю и вос­пе­ваю, прис­но и в без­ко­неч­ныя веки. Аминь.

Молитва 3‑я святителю Григорию Богослову

О, вели­кий и пре­слав­ный свя­ти­те­лю Хри­стов, всея Все­лен­ския Церкве учи­те­лю бого­муд­рый, Пра­во­сла­вия твер­дый испо­вед­ни­че и побор­ни­че, преб­ла­женне отче Гри­го­рие! При­з­ри от высот небес­ных на нас, сми­рен­но к тебе при­па­да­ю­щих, и умо­ли Гос­по­да Все­дер­жи­те­ля, Его­же вер­ный на зем­ли слу­жи­тель был еси, да дару­ет нам веры пра­выя твер­дое и неиз­мен­ное сохра­не­ние, Церк­ви Свя­тей послу­ша­ние, жития наше­го исправ­ле­ние, и во всех нуж­дах, скор­бех и иску­ше­ни­их ско­рое помо­же­ние, тер­пе­ние же и укреп­ле­ние. Подаждь нам твое свя­тое бла­го­сло­ве­ние, да оным осе­ня­е­мии, сие новое лето, и во вся дни бого­угод­но, в мире и пока­я­нии, пожи­вем, и во Цар­ствии Небес­нем спо­до­бим­ся куп­но с тобою и со все­ми свя­ты­ми Живо­на­чаль­ну­то Тро­и­цу вос­пе­ва­ти и сла­ви­ти, Отца и Сына и Свя­та­го Духа, во веки веков. Аминь.

* * *

Тропарь святителю Иоанну Златоусту, глас 84

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высо­ту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми сло­ве­сы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пере­вод: Вос­си­яв­шая как све­точ огнен­ный уст тво­их бла­го­дать все­лен­ную про­све­ти­ла; нес­тя­жа­ния сокро­ви­ще для мира ты собрал, высо­ту сми­рен­но­муд­рия нам пока­зал. Но, сло­ва­ми тво­и­ми нас настав­ляя, отче Иоанн Зла­то­устый, моли Сло­во, Хри­ста Бога, о спа­се­нии душ наших.

Кондак святителю Иоанну Златоусту, глас 65

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:// еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Пере­вод: При­нял Ты с небес Боже­ствен­ную бла­го­дать и уста­ми тво­и­ми всех учишь покло­нять­ся еди­но­му в Тро­и­це Богу, Иоанн Зла­то­устый, все­б­ла­жен­ный, пре­по­доб­ный, по досто­ин­ству вос­хва­ля­ем тебя: ибо ты настав­ник наш, Боже­ствен­ное изъясняющий.

Молитва 1‑я святителю Иоанну Златоусту

Святитель Иоанн Златоуст

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (име­на), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во враж­ду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отже­ни́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по сло­ве­си́ тво­е­му́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я святителю Иоанну Златоусту4

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от Тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звез­да́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во враж­ду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отже­ни́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по сло­ве­си́ тво­е­му́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие святителя Иоанна Златоуста

Дни памя­ти 27 января/9 февраля,30 января/12 фев­ра­ля (Трех свя­ти­те­лей), 14/27 сен­тяб­ря, 13/26 ноября

Имел хоро­шее обра­зо­ва­ние и был изве­стен по всей Визан­тии как муд­рый архи­пас­тырь и уме­лый про­по­вед­ник. За откры­тое обли­че­ние цари­цы Евдок­сии в ее раз­вра­щен­ном нра­ве, пре­тер­пел нема­ло гоне­ний. Умер в ссыл­ке, в край­ней нище­те и изне­мо­же­нии от болез­ней, одна­ко все­гда сохра­нял бод­рость духа и упо­ва­ние на Гос­по­да. Свя­то­му Иоан­ну молят­ся, дабы избе­жать уны­ния и отча­я­ния, о помо­щи в хри­сти­ан­ском уче­нии, успе­хе в хри­сти­ан­ской проповеди.Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки