Празднование:

14 июня - переходящая

19 марта

История

Чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Бла­го­дат­ное Небо», на­хо­дит­ся в ико­но­ста­се Мос­ков­ско­го Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра Крем­ля по ле­вую сто­ро­ну от цар­ских врат.

Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, дер­жа­щая на ру­ках Пред­веч­но­го Мла­ден­ца, изо­бра­же­на в пол­ный рост и в окру­же­нии яр­ко-крас­ной ман­дор­лы с ис­хо­дя­щи­ми от нее си­я­ю­щи­ми лу­ча­ми. Этот об­раз име­ет так­же на­име­но­ва­ние «Что Тя на­ре­чем?», про­ис­хо­дя­щее из тек­ста Бо­го­ро­дич­на 1-го ча­са, на­чер­тан­но­го по краю си­я­ния, ис­хо­дя­ще­го от Бо­жи­ей Ма­те­ри: «Что Тя на­ре­чем, о, Бла­го­дат­ная? Небо, яко вос­си­я­ла еси Солн­це Прав­ды; рай, яко про­зяб­ла еси Цвет нетле­ния; Де­ву, яко пре­бы­ла еси нетлен­на; Чи­стую Ма­терь, яко име­ла еси на свя­тых Тво­их объ­я­ти­ях Сы­на, всех Бо­га. То­го мо­ли спа­сти­ся ду­шам на­шим».

Ико­но­гра­фи­че­ское изо­бра­же­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, под но­га­ми Ко­то­рой пер­во­на­чаль­но был изо­бра­жен лун­ный серп, ил­лю­стри­ру­ет сло­ва От­кро­ве­ния Иоан­на Бо­го­сло­ва: И яви­лось на небе ве­ли­кое зна­ме­ние: же­на, об­ле­чен­ная в солн­це; под но­га­ми ее лу­на, и на гла­ве ее ве­нец из две­на­дца­ти звезд... И ро­ди­ла она мла­ден­ца му­же­ско­го по­ла, ко­то­ро­му над­ле­жит па­сти все на­ро­ды жез­лом же­лез­ным; и вос­хи­ще­но бы­ло ди­тя ее к Бо­гу и пре­сто­лу Его (Откр.12:1, 5).

Су­ще­ству­ет пре­да­ние, что этот об­раз на­хо­дил­ся ра­нее в Смо­лен­ске и в XIV ве­ке был пе­ре­ве­зен в Моск­ву до­че­рью ли­тов­ско­го кня­зя Ви­то­вта Со­фи­ей, ко­гда она ста­ла су­пру­гой Мос­ков­ско­го кня­зя Ва­си­лия Дмит­ри­е­ви­ча (1389–1425), вме­сте со мно­ги­ми дру­ги­ми древни­ми ико­на­ми, при­слан­ны­ми из Кон­стан­ти­но­по­ля (как сле­ду­ет из за­пи­си в Тро­иц­кой ле­то­пи­си за 1398 г.). Об этом ста­ло из­вест­но в 1853 го­ду, ко­гда во вре­мя по­нов­ле­ния ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра мит­ро­по­лит Фила­рет (Дроз­дов) рас­по­ря­дил­ся со­брать ис­то­ри­че­ские све­де­ния о чу­до­твор­ном об­ра­зе. В несо­хра­нив­шей­ся опи­си XVII в. Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра ука­зы­ва­лось, что об­раз яв­ля­ет­ся спис­ком с на­хо­див­шей­ся в со­бо­ре древ­ней ико­ны, сде­лан­ным ма­сте­ра­ми Ору­жей­ной па­ла­ты по ука­зу ца­ря Фе­о­до­ра Алек­се­е­ви­ча.

Об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Бла­го­дат­ное Небо», пре­бы­ва­ю­щий в на­сто­я­щее вре­мя в мест­ном ря­ду ико­но­ста­са Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра, был ис­пол­нен цар­ски­ми ико­но­пис­ца­ми при со­зда­нии но­во­го ико­но­ста­са в 1678–1680 го­дах и по­ме­щен в се­реб­ря­ный че­кан­ный оклад с над­пи­са­ни­ем тек­ста Бо­го­ро­дич­на. Укра­ден­ный в 1812 го­ду ста­рый оклад был за­ме­нен но­вым в 1815 го­ду. В 1916 г. чу­до­твор­ная ико­на бы­ла укра­ше­на се­реб­ря­ной ри­зой и на­клад­ны­ми се­реб­ря­ны­ми хе­ру­ви­ма­ми на по­лях, ко­то­рые до на­ше­го вре­ме­ни не со­хра­ни­лись.

Про­то­тип ико­но­гра­фи­че­ско­го изо­бра­же­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­явив­ший­ся в Гер­ма­нии в XV ве­ке и по­лу­чив­ший ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в за­пад­ном ис­кус­стве, в XVII ве­ке через Укра­и­ну, Бе­ло­рус­сию и Лит­ву по­пал в Рос­сию.

В на­ча­ле XX ве­ка по бла­го­сло­ве­нию свя­то­го пра­вед­но­го Иоан­на Крон­штадт­ско­го был сде­лан спи­сок с ико­ны «Бла­го­дат­ное Небо» для риз­ни­цы хра­ма Ва­у­лов­ско­го Успен­ско­го ски­та Ро­ма­но­во-Бо­ри­со­глеб­ско­го уез­да в Яро­слав­ской гу­бер­нии. В на­сто­я­щее вре­мя он пре­бы­ва­ет в Вос­кре­сен­ском со­бо­ре г. Ту­та­е­ва Яро­слав­ской об­ла­сти.

Дру­гой спи­сок с чу­до­твор­но­го об­ра­за по­ме­щен в хра­ме Рас­пя­тия Хри­сто­ва Боль­шо­го Кремлев­ско­го двор­ца.

Во 2-й по­ло­вине XIX — на­ча­ле XX ве­ка празд­но­ва­ние иконе со­вер­ша­лось два ра­за в год: 6 мар­та и в Неде­лю Всех свя­тых. По пят­ни­цам по­сле Ли­тур­гии пе­ред об­ра­зом со­вер­шал­ся мо­ле­бен с ака­фи­стом и во­до­освя­ще­ни­ем.

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо», глас 6

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная?/ Не́бо? – я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды;/ рай? – я́ко прозябла́ еси́ Цвет нетле́ния;/ Де́ву? – я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна;/ Чи́стую Ма́терь? – я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Как Тебя назовем, о Благодатная? Небом? Потому что на Тебе взошло Солнце Правды. Раем? Потому что Ты произрастила бессмертный Цветок. Девой? Потому что осталась непорочна. Чистой Матерью? Потому что держала в святых Твоих объятьях Сына и Бога для всех. Его же моли о спасении душ наших.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобою гордимся, потому что мы – Твои рабы, да не будем ничего опасаться.

показать все
 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Благодатное Небо»

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная Богома́ти Богоотрокови́це, Пренепоро́чная Мари́е? Ки́ими песнопе́нии возвели́чим Тя, возвели́ченную Не́бом и земле́ю, А́нгелами и челове́ки? Яви́ся бо на Тебе́ неслы́шанное от ве́ка на земли́ и несве́домое А́нгелами на Небеси́ та́инство, па́че ума́ и сло́ва, вочелове́чения Бо́га Сло́ва, рожде́ннаго съискони́ от Безнача́льнаго Отца́ без ма́тери и воплоще́ннаго в Твое́й утро́бе и с нетле́нною печа́тию де́вства Твоего́ роди́вшагося. О, чу́до всех дре́вних и но́вых чуде́с! Непрело́жное сло́во Сама́го Бо́га о победоно́сном се́мени жены́ и испо́лнися и соверши́ся в Безму́жней Де́ве. О, неизмери́мая глубина́ прему́дрости и вели́чия Бо́жия! Ки́ими имены́ нарече́м Тя, о Неве́сто Неневе́стная? Заре́ю ли нарече́м Тя восходя́щаго на не́бе со́лнца? Но Ты – са́мое Не́бо, из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с Бог наш, Спаси́тель гре́шных. Имену́ем ли Тя врата́ми, вводя́щими в поте́рянный прароди́телями рай, оби́ловавший все́ми блага́ми? Но Ты Сама́ еси́ благода́тный рай, произрасти́вшая Цвет нетле́ния, врачу́ющий и отгоня́ющий смерде́ние греха́ и злово́ние прароди́тельскаго тле́ния. Нарече́м ли Тя ю́ною Непоро́чною Де́вою, не позна́вшей бра́ка? Но Ты и до ста́рости пребыла́ Неискусобра́чною и де́вственною до рожде́ния, и в рожде́нии, и по рожде́нии Сы́на пребыла́ еси́. Наимену́ем ли Тя Чи́стою и Свято́ю Мари́ею, превозше́дшею Свое́ю чистото́ю всех ма́терей и прама́терей? Но Ты не то́кмо родила́ Того́ Младе́нца Христа́, но и носи́ла Его́ при Свои́х пе́рсех, и пита́ла Твои́м матероде́вственным млеко́м, Того́, И́же пита́ет вся́кое созда́ние, Ему́же со стра́хом и тре́петом предстоя́т Небе́сныя си́лы и Его́ же хва́лит вся́кое дыха́ние и тварь. О, вои́стину Ты ди́вная еси́ в жена́х, чу́дная в де́вах, неподража́емая в ма́терех! К Тебе́ пред Твои́м Боже́ственным ли́ком припа́даем и пред Твои́ми святы́ми стопа́ми поверга́ем и слага́ем все на́ши мы́сли, жела́ния, наме́рения и чу́вства. Освяти́ их Твои́м Богома́терним призре́нием и вознеси́ их, я́ко же́ртву на́шего смире́ннаго се́рдца, я́ко малоце́нную ле́пту на́шей духо́вной нищеты́, к Престо́лу Сы́на Твоего́, Спаси́теля на́шего, да и́миже весть судьба́ми упра́вит наш путь ко спасе́нию и насле́дию Ца́рствия Его́, не иму́щаго конца́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Благодатное Небо»

Икона Богородицы «Благодатное Небо»

Кондак 1

Избранней от всех родов Божией Матери и Царице, Благодатным Небом нами именуемой, телу нашему и душам спасение подающей, благодарственное приносим пение, Богородительнице. Ты же, яко имущая милосердие неизреченное, от всяких нас бед и грехов свободи, да зовем Ти:

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Икос 1

Ангели и праведных души удивишася, егда предстала еси пред Сыном Твоим и Богом и многим молением ходатайствовала о людех, во гресех пребывающих. Мы же, очима веры толикое Твое благоутробие зряще, со умилением взываем Тебе сице:

Радуйся, молитвы всех христиан приемлющая; радуйся, и самых отчаянных грешников моления не отвергающая.

Радуйся, к Сыну Твоему о них предстательствующая; радуйся, нечаянную радость спасения им подающая.

Радуйся, предстательством Твоим весь мир спасающая; радуйся, вся наша печали утоляющая.

Радуйся, житие наше добре устрояющая; радуйся, избавление от грехов всем человеком принесшая.

Радуйся, Радость всему миру родившая; радуйся, еже како ни единаго же научившая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 2

Видящи Пречистая люди грешныя, с верою и упованием пред честною Ея иконою долу повергающихся и слезно молящихся о гресех своих, внят молению их, да вси, зряще Матернее Ея милосердие, на небеси и на земли вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум человеческий воистину превосходит любовь Твоя к роду христианскому, о немже молишися Сыну Твоему и Богу, мы же, зряще Тя, неотступную Предстательницу за нас грешных, со слезами вопием Ти:

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго, от Бога нам дарованная; радуйся, Путеводительнице наша, к небесному отечеству нас возводящая.

Радуйся, верных ограждение и прибежище; радуйся, помоще призывающих имя Твое святое.

Радуйся, презренных и отверженных от рова погибели исхищающая; радуйся, тех на путь правый обращающая.

Радуйся, непрестанное уныние и мрак душевный отгоняющая; радуйся, оставленных врачми на Свои всемощнеи руце приемлющая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 3

Сила благодати преизобилова тамо, идеже умножися грех, да радуются на небеси вси ангели о грешницех кающихся, поюще пред престолом Божиим: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи к роду христианскому Матернее милосердие, всем, с верою и упованием прибегающим к Тебе, подаеши руку помощи, Владычице, да вси единым сердцем и единеми усты славословие Тебе приносят сицевое:

Радуйся, яко Тобою к нам нисходит Божие благоволение; радуйся, яко во всех бедах и обстояниих наших приносиши Сыну Твоему усердныя о нас молитвы.

Радуйся, яко наша молитвы приятными Богу соделоваеши; радуйся, яко от видимых врагов нас избавляеши.

Радуйся, яко сердца злых человек умягчаеши; радуйся, яко от клеветы, досаждения и укорения нас изъимаеши.

Радуйся, яко Тобою вся благая желания наша исполняются; радуйся, яко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 4

Пред честною иконою Твоею, Царице Небесная, склоняем колена душ и телес наших и со умилением дерзновенно молимся Ти: спаси нас, о, Мати милосердия, да не погибнем до конца во гресех наших; Ты бо еси всем грешником едина надежда и прибежище: преклонися убо на милость, благая Мати, и умоли о нас Сына Твоего и Творца нашего, да непрестанно зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше небожителие, яко молитвами Твоими пред Сыном Твоим прощение грехов и спасение на земли сущим грешником даруются, прославляют Тя, благосердную Царицу небесе и земли. И мы, грешнии, уведевше таковое Твое заступление о нас, грешных, недоумеваем, како благохвалити Тя возможем по достоянию, и от глубины сердца нашего умиленно воспеваем Ти сице:

Радуйся, Споручнице спасения грешных; радуйся, Взыскание погибших.

Радуйся, нечаянная грешных Радосте; радуйся, падших востание.

Радуйся, Предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, яко гласа молитв Твоих беси трепещут.

Радуйся, яко ангели сему радуются; радуйся, яко и нас, земнородных, сила молитв Твоих веселия исполняет.

Радуйся, яко теми от тины грехов нас изъимаеши; радуйся, яко пламень страстей наших угашаеши.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 5

Боготечную звезду чудотворную икону Матере Твоея показал еси нам, Господи, ибо, взирающе на образ Ея телесныма очима, умом и сердцем к Первообразней возвышаемся, и Ею к Тебе востекаем, поюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше ангели, хранителие христиан, яко Божия Матерь споспешествует им в наставлении тех, заступлении и спасении, потщашася сице возопити Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим:

Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; радуйся, Ему всегда о роде христианском моления приносящая.

Радуйся, в христианстей вере и благочестии Наставнице; радуйся, уповающим на Тя непостыдный конец жизни дарующая.

Радуйся, Матерним Твоим предстательством от вечнаго мучения нас избавляющая; радуйся, ходатайством к Сыну Твоему жизни вечныя сподобляющая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 6

Дивная дела милосердия Твоего, людем явленная, предаде писмени святитель Димитрий Ростовский в научение и утешение всем верным, да и тии, во гресех, бедах, скорбех и озлоблении суще, на всяк день пред честным Твоим образом, Благодатное Небо именуемым, колена преклоняют и, избывше бед, печалей и напастей, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия нам, яко пресветлая заря, чудотворная икона Твоя, Богомати, прогоняющи тьму бед и скорбей от всех с любовию вопиющих Ти сице:

Радуйся, Целительнице наша в болезнех телесных; радуйся, благая Утешительнице в печалех наших душевных.

Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, ненадеющихся несумненною надеждою возвеселяющая.

Радуйся, алчущих Питательнице; радуйся, нагих одеяние.

Радуйся, вдов Утешительнице; радуйся, безматерних сирот незримая Воспитательнице.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 7

Хотя Законодавец правосудный Господь Сам быти закона исполнитель и явити милосердия Своего бездну, преклонися на усердное моление Твое, Преблагословенная Мати Дево, о людех во гресех пребывающих и милостей Божиих чающих, глаголя: Закон повелевает, да сын чтит матерь. Аз Сын Твой, Ты же Мати Моя, Аз Тя должен чтити, послушая Твоего моления, буди убо, яко же хощеши. О нихже молишися — прощаются им греси Тебе ради. Мы же, видяще таковую силу молитвы Ходатаицы нашея о прощении согрешений наших, прославим милосердие и неизреченное благоутробие Ея, зовуще: Аллилуиа.

Икос 7

Новое дивное и славное знамение всем верным явися, яко не токмо Матери Твоея, но и пречистому Ея лику, на дске изображенному, силу чудотворения даровал еси, Господи; сему таинству дивящеся, во умилении сердца вопием к Ней таковая:

Радуйся, премудрости и благости Божия откровение; радуйся, веры утверждение.

Радуйся, благодати явление; радуйся, душеполезных знаний дарование.

Радуйся, слово премудрости просящим дарующая; радуйся, несмысленных разумными соделовающая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 8

Видяще славная дела и многразличную премудрость Божию в мире и жизни нашей, предстательством Твоим пред Богом над нами совершающаяся, о, Небо благодатное, Пречистая Владычице, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений, и ум и сердце наше на небеса возведем, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся в вышних пребываеши, и нижних никакоже отступила еси, премилосердная Царице небесе и земли. Аще бо по успении Твоем и взошла еси на небеса с пречистою Твоею плотию, обаче и грешныя земли не оставила еси, являющися причастница промышления Сына Твоего о роде христианском, сего ради Тя по долгу ублажаем:

Радуйся, сиянием пречистыя души Твоея всю землю просветившая; радуйся, чистотою телесе Твоего вся небеса возвеселившая.

Радуйся, о всем мире усердная Предстательнице; радуйся, всех нас при Кресте Сына Твоего усыновившая.

Радуйся, всегда Матернюю любовь к нам являющая; радуйся, в скорбех утешающая.

Радуйся, всех даров духовных и телесных независтная подательнице; радуйся, благ временных и вечных Ходатаице.

Радуйся, двери царствия Христова верным отверзающая; радуйся, и на земли чистаго веселия сердца наша исполняющая.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 9

Все естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко толико твердую и теплую Заступницу и Помощницу роду христианскому даровал еси, нам невидимо спребывающу, слышащу же Тебе поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не возможет по достоянию благохвалити Тя, Пресвятая Богородице, и воспети неисчетная чудеса Твоя, от иконы Твоея являемая, имиже православныя люди от бед, напастей и всякаго зла сохраняеши. Мы же, добре ведуще о многих чудотворных явлениих Твоего честнаго лика бывших и поклонением ему потребная ко временней и вечней жизни приемлюще, с веселием Богородице взываем:

Радуйся, яко от священнаго лика Твоего чудеса деются; радуйся, яко утаися премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего.

Радуйся, яко открыся та младенцем в вере; радуйся, яко прославляющих Тя прославляеши.

Радуйся, яко отвергающих Тя пред всеми посрамляеши; радуйся, яко от всякаго зла прибегающих к Тебе избавляеши.

Радуйся, яко вся болезни человеческия душевныя и телесныя милостивно врачуеши; радуйся, яко праведный гнев Божий на нас Твоим молением скоро утоляеши.

Радуйся, яко Ты еси тихое пристанище всем с верою к Тебе притекающим; радуйся, кораблю хотящих спастися.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 10

Спасти хотяще души своя от вечныя смерти, мы, недостойная чада Твоя, преклоньше колена своя пред пречистым Твоим образом, молим Тя, Небесная Царице и милосердная Мати спасения нашего: сотвори нас причастники вечнаго блаженства в Небесном Царствии Сына Твоего, поющих Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена необоримая и пристанище небурное Ты еси, Богородице Дево, всем к Тебе притекающим, темже и нас огради и покрый от всех враг видимых и невидимых, да с верою и умилением поклоняющеся пречестней и цельбоносней иконе Твоей, радостно вопием Ти:

Радуйся, сохраняти и спасати всех призывающих Тя обещавшая; радуйся, к Сыну Твоему и Богу молитвы верных приносящая.

Радуйся, и Сама непрестанно у престола Его молящаяся о нас; радуйся, благодать Твоим иконам даровавшая.

Радуйся, всю вселенную лучами тех озаряющая; радуйся, рода христианскаго похвало и непостыдное упование.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносяще Ти, недостоинии, просим Тебе, Дево Богородице: не презри гласа рабов Твоих, к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем, поюще: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная свеща сущим во тьме греха и юдоли плача явися предивная икона Твоя, Пречистая Владычице: всем бо притекающим к ней струи исцелений изливает и чудес зарями сердца верных веселит, подвизающи взывати сице:

Радуйся, Божественный Свет неизреченно родившая; радуйся, тьму смертную рождеством Твоим просветившая.

Радуйся, страны нашея неусыпная Покровительнице; радуйся, верных пастырей Церкве ободряющая и вразумляющая.

Радуйся, людей православных Хранительнице; радуйся, богобоязненных иноков и инокинь присное Утешение.

Радуйся, кающихся пред Богом грешников непостыдная Заступнице; радуйся, радости небесныя всем нам Подательнице.

Радуйся, всех христиан теплая Ходатаице; радуйся, о людех Твоих присная Молитвеннице.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 12

Благодать божественную испроси нам у Сына Твоего и Бога, простри нам руку помощи, отжени от нас всякаго врага и супостата, умири нашу жизнь, да не погибнем люте без покаяния, но приими нас в вечныя кровы, Богородительнице, да радующеся поем Богу, Тобою нас спасающему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще дивная Твоя чудеса, умильно припадаем пред пречистым образом Твоим и, благоговейно лобызающе его, немолчными песньми воспеваем Тя, предивная Царице небесе и земли, и просим Тя, Владычице, услыши наше моление в час сей и благодать Сына Твоего нам низпосли, с любовию вопиющим Тебе:

Радуйся, милостей Сына Твоего и Бога нас сподобляющая; радуйся, десную часть молитвами Твоими нам грешным уготовляющая.

Радуйся, изнемогающих от уныния и печали скорая Утешительнице; радуйся, грешником кающимся спасение подающая.

Радуйся, и нераскаянных грешников к покаянию обращающая; радуйся, всех Помоще, скорбным вдовицам и сирым помогающая.

Радуйся, алчущих и жаждущих правды к Богу приводящая; радуйся, рода христианскаго Заступнице усердная.

Радуйся, Церкве Православныя нерушимая Стено и Небо благодатное; радуйся, страны нашея Покрове и Защищение.

Радуйся, Благодатное Небо, радость и спасение нам дарующая.

Кондак 13

О, всепетая Мати, невместимаго Бога во чреве вместившая и Радость всему миру родившая! Нынешнее приемши пение, вся наша печали на радость преложи, от всякия избави напасти всех и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангели и праведных души …» и 1-й кондак «Избранней от всех родов …».

Молитва

Что Тя наречем, о, Благодатная Богомати Богоотроковице, Пренепорочная Марие? Киими песнопении возвеличим Тя, возвеличенную Небом и землею, Ангелами и человеки? Явися бо на Тебе неслышанное от века на земли и несведомое Ангелами на Небеси таинство, паче ума и слова, вочеловечения Бога Слова, рожденнаго съискони от Безначальнаго Отца без матери и воплощеннаго в Твоей утробе и с нетленною печатию девства Твоего родившагося. О, чудо всех древних и новых чудес! Непреложное слово Самаго Бога о победоноснем семени жены исполнися и совершися в Безмужней Деве. О, неизмеримая глубина премудрости и величия Божия! Киими имены наречем Тя, о, Невеста Неневестная? Зарею ли наречем Тя восходящаго на небе солнца? Но Ты – самое Небо, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос Бог наш, Спаситель грешных. Именуем ли Тя вратами, вводящими в потерянный прародителями рай, обиловавший всеми благами? Но Ты Сама еси благодатный рай, произрастившая Цвет нетления, врачующий и отгоняющий смердение греха и зловоние прародительскаго тления. Наречем ли Тя юною Непорочною Девою, не познавшей брака? Но Ты и до старости пребыла Неискусобрачною и девственною до рождения, и в рождении, и по рождении Сына пребыла еси. Наименуем ли Тя Чистою и Святою Мариею, превозшедшею Своею чистотою всех матерей и праматерей? Но Ты не токмо родила Того Младенца Христа, но и носила Его при Своих персех и питала Твоим матеродевственным млеком, Того, Иже питает всякое создание, Емуже со страхом и трепетом предстоят Небесные силы и Его же хвалит всякое дыхание и тварь. О, воистину Ты дивная еси в женах, чудная в девах, неподражаемая в матерех! К Тебе пред Твоим Божественным ликом припадаем и пред Твоими святыми стопами повергаем и слагаем все наши мысли, желания, намерения и чувства. Освяти их Твоим Богоматерним призрением и вознеси их, яко жертву нашего смиреннаго сердца, яко малоценную лепту нашей духовной нищеты, к Престолу Сына Твоего, Спасителя нашего, да имиже весть судьбами управит наш путь ко спасению и наследию Царствия Его, не имущаго конца во веки веков. Аминь.

Случайный тест