Празднование:

История

Развернуть

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Трех Радостей», глас 4

От святы́я ико́ны Твоея́/ ра́дости неизрече́нныя преиспо́лнила еси́ се́рдце благочести́выя жены́./ О, Пречи́стая Влады́чице ми́ра,/ Всемо́щная Цари́ца ра́досте, Присноде́во тва́ри,/ егда́ возврати́ла о́ной и му́жа, и сы́на, и достоя́ние ея́,/ та́кожде и всем нам милосе́рдствуеши,/ да́руй исполне́ние благи́х жела́ний,/ источа́я приснотеку́щий исто́чник ра́дости моля́щимся Тебе́/ и вседу́шно вопию́щим:/ Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая,// ра́дости испо́лни неоскудева́ющия чту́щих Тя.

Перевод: От святой иконы Твоей неизреченной радостью наполнила Ты сердце благочестивой жены, о Пречистая Владычица мира, Всемогущая Царица радости, Приснодева всего мира, когда возвратила ей и мужа, и сына, и имущество ее. Так и всем нам окажи милосердие, даруй исполнение благих желаний, источая вечно текущий источник радости молящимся Тебе и от всей души взывающим: «Радость всему миру родившая, наполни безграничной радостью почитающих Тебя».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Трех Радостей», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Перевод: Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы – Твои рабы; да не постыдимся!

показать все

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Трех Радостей»

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Трех Радостей»

О, Пресвята́я Де́во, всеблага́го Сы́на Ма́ти всеблага́я, ца́рствующаго гра́да и свята́го хра́ма сего́ покрови́тельнице, все́м су́щим во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная предста́тельнице и засту́пнице! Не пре́зри моле́ния на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да все́м на́м, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред чудотво́рным о́бразом Твои́м, да́рует по коего́ждо потре́бе ра́дость: су́щим в ско́рбех и печа́лех утеше́ние, бе́дствующим милосе́рдие, су́щим в многонеду́жии неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние. О Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися ко все́м чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и все́м яви́ всемо́щный покро́в Тво́й и заступле́ние: вся́кому де́лу, Сы́ну Твоему́ уго́дному споспе́шествуй; вся́кое де́ло зло́е разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с небесе́ ниспосли́. Младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи и́м у́м к прия́тию вся́каго поле́знаго уче́ния. От дома́шния бра́ни и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́ и от вражды́ единокро́вных ми́ром и любо́вию огради́. И все́м на́м да́ждь дру́г ко дру́гу любо́вь, ми́р и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Преста́вившияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со а́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́, да вси́ на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя́ я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу на́шу, ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя́ и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест