Празднование:

История

Развернуть

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской» («Красногорской»), глас 2

Ра́дуйся, свята́я горо́ Кра́сная,/ небеси́ подо́бная,/ сла́ва бо Бо́жия на Тебе́ возсия́./ Взыгра́йте, го́ры и хо́лми, весе́лием,/ я́ко на сей горе́ ико́на Бо́жия Ма́тере,/ честна́го Ея́ умиле́ния, просла́вися./ Лику́йте, челове́цы, и весели́теся,/ я́ко нам дарова́ся бога́тство неотъе́млемое, исцеле́ний сокро́вище,/ гла́сы, я́коже тру́бы, возшуми́те,/ прославля́юще Ея́ чудеса́ пресла́вная.// И Ты, Чи́стая, ра́дуйся, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь.

Перевод: Радуйся, святая гора Красная, подобная небесам, ибо Божия слава воссияла на тебе. Радуйтесь, горы и холмы, в веселии, так как на горе этой прославилась икона Божией Матери, почитаемый Ее образ Умиление. Ликуйте люди и веселитесь, так как нам даровано неотъемлемое богатство, исцелений сокровище, вострубите громкими голосами, прославляя Ее преславные чудеса. И Ты, Чистая, радуйся, так как с Тобой Господь.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской» («Красногорской»), глас 3

На горе́ святе́й ви́дяще Твою́ святу́ю ико́ну,/ Богоро́дице, Ма́ти Де́во,/ пое́м Твоего́ светообра́знаго ли́ка изображе́ние,/ поклоня́емся Твое́й святе́й ико́не,/ почита́ем о́ную,/ и сла́вим тоя́ пресла́вная чудеса́,/ и си́це зове́м Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: На горе святой, видя Твою святую икону, Богородица Мать и Дева, воспеваем изображение Твоего светообразного лика, поклоняемся Твоей святой иконе, почитаем ее и славим преславные чудеса от нее, и так взываем к Тебе: «Радуйся, Невеста брака не познавшая».

Случайный тест