Дни памяти

23 июня – Собор Сибирских святых

11 июля  (переходящая) – Собор Санкт-Петербургских святых

23 октября – Собор Волынских святых

9 декабря

22 февраля – Обре́тение мощей

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, глас 3

Свети́льниче Це́ркве пресве́тлый,/ озари́вый луча́ми добро́т твои́х страну́ сию́,/ и исцеле́ньми мно́гими притека́ющих к тебе́ с ве́рою/ Бо́га просла́вивый,/ мо́лим тя, святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ огражда́й моли́твами твои́ми град сей// от всех бед и печа́ли.

Перевод: Светильник Церкви преяркий, озаривший лучами добродетелей своих страну эту, и многими исцелениями приходящих к тебе с верой Бога прославивший, молим тебя, святитель отче Иннокентий, охраняй молитвами твоими город этот от всех бед и скорбей.

Кондак святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, глас 4

Непоро́чности соиме́ннаго па́стыря,/ пропове́дника ве́ры в язы́цех Монго́льских,/ сла́ву и украше́ние Ирку́тския па́ствы,/ любо́вию восхва́лим вси́ ве́рнии:/ той бо есть храни́тель страны́ Сиби́рския// и моли́твенник о душа́х на́ших.

Перевод: Непорочности одноименного пастыря (Иннокентий от лат. Innocentius — «невинный»), проповедника веры среди народов Монголии, славу и украшение иркутской паствы, с любовью прославим все верующие, ибо он хранитель земли Сибирской и молитвенник о душах наших.

показать все

Молитва святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

К тебе́, свя́тче Бо́жий, я́ко к ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о спасе́нии мое́м, аз недосто́йный и гре́шный припа́дая молю́ся: не пре́зри мене́ уны́лаго, не́мощнаго, во мно́гая беззако́ния впа́дшаго, и по вся дни и часы́ согреша́ющаго, но вонми́ души́ мое́й, я́ко скорблю́, и умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, Ему́же ны́не предстои́ши в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгелов, поми́ловати мя и извести́ из темни́цы грехо́вныя ду́шу мою́, пре́жде да́же не отъиду́ отсю́ду и ктому́ не угото́в явлю́ся на суд Его́. Ей, о́тче! не посрами́ мене́, к тебе́ с ве́рою притека́ющаго, а́ще бо и недосто́ин есмь твоего́ хода́тайства и заступле́ния, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, да та́ко душе́ю и те́лом здрав быв, сла́влю и пою́ ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Святи́телю, о́тче Инноке́нтие! При́зри на нас, раб Бо́жиих (имена), и на прихо́д (дом) сей; моли́ Христа́ Бо́га, да низпосле́т нам Ду́ха Своего́ Свята́го дар, во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Мы при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния: руководи́ нас, ми́лостивый наш наста́вниче. Мы не́мощни есмы́ в ве́ре: утверди́ нас, правове́рия учи́телю. Мы зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых дел: обогати́ нас, благосе́рдия сокро́вище. Мы при́сно наве́туеми есмы́ от враг, ви́димых и неви́димых, и озлобля́еми: помози́ нам, безпо́мощных засту́пниче; да славосло́вяще и́мя Бо́жие во дни и в нощи́, сподо́бимся бы́ти насле́дницы и жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Свя́тче Бо́жий, па́стырю до́брый, де́лателю ве́рный виногра́да Христо́ва, святи́телю о́тче Инноке́нтие! При́зри на град сей и на лю́ди сия́! Моли́ Христа́ Бо́га, да сохрани́т па́ству твою́ от волко́в, гу́бящих ю́; да ниспо́слет Ду́ха Своего́ Свята́го во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́ во вся дни живота́ на́шего, да славосло́вяще и́мя Его́ всесвято́е во дни и в нощи́, сподо́бимся бы́ти насле́дницы жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест