Дни памяти

16 декабря

11 июля – Прославление

Житие

Игу­ме­ния Па­рас­ке­ва, в ми­ру Оль­га Ива­нов­на Ро­дим­це­ва (1849-1928), яв­ля­лась на­сто­я­тель­ни­цей, и управ­ля­ла Топлов­ской оби­те­лью с 1889 по 1928 го­ды. Ро­дом она бы­ла из Моск­вы. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чи­ла в Мос­ков­ском ме­щан­ском учи­ли­ще. В 22 го­да по­сту­пи­ла Оль­га в Мос­ков­ский Страст­ной мо­на­стырь, где в 1874 го­ду бы­ла опре­де­ле­на в чис­ло се­стер и об­ле­че­на в ря­со­фор с на­ре­че­ни­ем име­ни Вя­че­сла­вы. Ко­г­да игу­ме­ния Страст­но­го мо­на­стыря Ва­ле­рия изъяви­ла же­ла­ние пе­рейти в Топлов­ский мо­на­стырь, вме­сте с ней в Крым в 1875 го­ду при­бы­ла и по­слуш­ни­ца Вя­че­сла­ва. По­сле ухо­да игу­ме­нии Ва­ле­рии из оби­те­ли, Вя­че­сла­ва за ней не по­сле­до­ва­ла, а оста­лась в мо­на­сты­ре и бы­ла выбра­на сек­ре­та­рем мо­на­стыр­ско­го со­ве­та, а позд­нее — каз­на­че­ей. В 1884 го­ду за от­лич­ную и по­лез­ную служ­бу ей бы­ло пре­по­да­но бла­го­сло­ве­ние Свя­тей­ше­го Си­но­да и вы­да­на гра­мо­та. 16 июня 1889 го­да вла­дыка Мар­ти­ни­ан по­стриг ее в мо­на­ше­ство с на­ре­че­ни­ем име­ни Па­рас­ке­вы, в де­каб­ре это­го же го­да она бы­ла на­зна­че­на на­сто­я­тель­ни­цей мо­на­стыря, а 26 июля 1890 го­да, в день па­мя­ти пре­по­доб­но­му­че­ни­цы Па­рас­ке­вы, сво­ей не­бес­ной по­кро­ви­тель­ни­цы, воз­ве­де­на в сан игу­ме­нии.

Трид­цать де­вять лет игу­ме­ния Па­рас­ке­ва управ­ля­ла Топлов­ской оби­те­лью, на ее гла­зах и ее ста­ра­ни­я­ми бед­ная оби­тель пре­вра­ти­лась в креп­кое, хо­ро­шо на­ла­жен­ное хо­зяйство. За тру­ды на поль­зу оби­те­ли в 1894 го­ду ма­туш­ка Па­рас­ке­ва бы­ла удо­сто­е­на са­мой выс­шей на­гра­ды, ка­кую только мо­гут иметь мо­на­ше­ству­ю­щие жен­щи­ны — на­перс­но­го кре­ста.

Тя­же­ло бы­ло ви­деть игу­ме­нии Па­рас­ке­ве, как по­сте­пен­но гиб­нет со­з­дан­ная ею оби­тель. Еще в 1922 го­ду она на­пи­са­ла за­ве­ща­ние, но по­ка жил мо­на­стырь, би­лось и ее серд­це. 16 де­каб­ря 1928 го­да в вос­кре­се­нье игу­ме­ния по­чув­ство­ва­ла се­бя пло­хо и че­рез пол­то­ра ча­са умер­ла от па­ра­ли­ча серд­ца. Она успе­ла ис­по­ве­дать­ся и при­ча­стить­ся, про­сти­лась с сест­ра­ми, всех бла­го­сло­ви­ла и са­ма при­ня­ла бла­го­сло­ве­ние от иеро­мо­на­ха Юве­на­лия (Лит­ви­нен­ко). По­хо­ро­ни­ли игу­ме­нию Па­рас­ке­ву на мо­на­стыр­ском клад­би­ще. Но ее мо­ги­ла бы­ла ра­зо­ре­на ис­ка­те­ля­ми «со­кро­вищ». Вна­ча­ле 1980-х го­дов ра­бо­чие хо­те­ли взять с мо­на­стыр­ско­го клад­би­ща па­мят­ник для брат­ской мо­ги­лы. Но ко­г­да над­гро­бие под­ня­ли и пе­ре­вер­ну­ли, ока­за­лось, что оно при­над­ле­жит игу­ме­нье Па­рас­ке­ве, о чем сви­де­тельство­ва­ли сло­ва: «Зде по­ко­ят­ся чест­ныя мо­щи игу­ме­нии Па­рас­ке­вы. Мо­лит­вен­ная све­ча ду­ши ея пол­ве­ка го­ре­ла лю­бо­вию ве­ли­ей и пла­мен­ной, про­ше­ни­я­ми об оби­те­ли сей свя­той ко Гос­по­ду. Лю­бим, кла­ня­ем­ся ти, доб­рая и муд­рая. ма­ти на­ша. 3. XII. 1928 (ст. ст.)». Сей­час оно на­хо­дит­ся внут­ри ча­сов­ни, по­се­ти­те­ли мо­на­стыря стре­мят­ся по­бы­вать здесь и при­ло­жить­ся к свя­ты­не, про­ся здо­ро­вья и бла­го­по­лу­чия.

На мо­ги­ле ма­туш­ки Па­рас­ке­вы и в на­ши дни про­ис­хо­дят чу­де­са. Вот что рас­ска­за­ла па­лом­ни­ца Не­рук Лю­бовь Ива­нов­на, по­бы­вав­шая в мо­на­сты­ре 7 июня 2001 го­да: «Я при­е­ха­ла в мо­на­стырь, по­шла на клад­би­ще по­кло­нить­ся ма­туш­ке Па­рас­ке­ве, по­про­сить за де­то­чек о бла­го­по­лу­чии в се­мье и нес­ла за­жжен­ные све­чи. Они на пу­ти к мо­ги­лоч­ке по­гас­ли. Я по­скор­бе­ла, что по­гас­ли све­чи, и ре­ши­ла их про­сто не­за­жжен­ны­ми по­ста­вить на мо­гил­ку. Ко­г­да я их по­ста­ви­ла на мо­гил­ку игу­ме­ньи ма­туш­ки Па­рас­ке­вы, то све­чи са­ми за­жг­лись».

В 2009-м го­ду, ре­ше­ни­ем свя­щен­но­го си­но­да Укра­ин­ской пра­во­слав­ной церк­ви, ма­туш­ка игу­ме­ния Па­рас­ке­ва Ро­дим­це­ва бы­ла ка­но­ни­зи­ро­ва­на и при­чис­ле­на к ли­ку свя­тых.Со­став­ле­на служ­ба и на­пи­са­на ико­на пре­по­доб­ной. 11 июля 2010-го го­да со­сто­я­лось про­слав­ле­ние ма­туш­ки, воз­глав­лял ко­то­рое бла­же­ней­ший мит­ро­по­лит Ки­ев­ский Вла­ди­мир. Мо­щи пре­по­доб­ной об­ре­те­ны, про­шли экс­пер­ти­зы, ко­то­рые пол­но­стью под­твер­ди­ли их под­лин­ность. Сей­час они на­хо­дят­ся в Па­рас­ке­ви­ев­ском хра­ме оби­те­ли. Па­мять пре­по­доб­ной игу­ме­нии Па­рас­ке­вы Топлов­ской со­вер­ша­ет­ся 16 Де­каб­ря.

Свя­то-Тро­и­це-Па­рас­ке­ви­ев­ский Топлов­ский мо­на­стырь

Молитвы

Тропарь преподобной Параскеве Топловской, глас 4

Преподо́бная ма́ти на́ша Параске́во,/ бога́тство и сла́ву ми́ра сего́ презре́ла еси́,/ измла́да уневе́стилася еси́ красне́йшему па́че все́х Христу,/ кре́ст взе́мше и с него́ да́же до сме́рти не сше́дше./ Чистоту́ душе́вную и теле́сную Го́сподеви в да́р принесла́ еси,/ безкро́вными страда́ньми Ему́ угоди́ла еси́:/ в Небе́сней оби́тели ны́не пребыва́еши,/ помина́й на́с чту́щих сла́вную па́мять твою.

Ин тропарь преподобной Параскеве Топловской, глас 1

От ю́ности твоея́ уневе́стилася еси́ Христу́/ и Тому́ Еди́ному рабо́тала еси́, Параске́во богому́драя./ Егда́ богоспаса́емую оби́тель твою́ хи́щныя богобо́рцы обложи́ша,/ по́двигом испове́дничества увенча́лася еси́./ Те́мже и на́с в доброде́телех с любо́вию вразуми́ тве́рдо стоя́ти/ в правосла́вной ве́ре и благоче́стии.

показать все

Кондак преподобной Параскеве Топловской, глас 2

Во оби́тели То́пловстей всели́лася еси́, Параске́во блаже́нная,/ мирски́й мяте́ж и челове́ческое лука́вство презре́ла́ еси́./ Те́мже и Бог превознесе́ тя́ во времена́ лютых гоне́ний./ Укрепи́ малоду́шныя и загради́ уста́ ху́лящих Святу́ю Це́рковь,/ от вся́ких находя́щих зо́л изба́ви на́с/ моли́твами твои́ми со умиле́нием зову́щих:/ Ра́дуйся, похвало́ земли́ на́шея и утвержде́ние.

Молитва преподобной Параскеве Топловской

О, преподо́бная и му́драя ма́ти на́ша Параске́во! В жи́зни се́й вре́менней, непреста́нно Христу́ рабо́тати навы́кшая, в послушании, посте́ и моли́тве при́сно пребы́вшая, благоче́стно житие́ твое́ сконча́вшая и стяжа́вшая неувяда́емый сла́вы вене́ц! Приими́ сие́ моле́ние на́ше ма́лое с любо́вию и слеза́ми тебе́ приноси́мое. Просвети́ тьму́ на́шу луча́ми пресве́тлыми боже́ственных доброде́телей твои́х. Изле́й на на́с, ча́д твои́х, еле́й ми́лостей и благодея́ний твои́х. Стру́пы грехо́вныя умягчи́, ра́ны душе́вныя и теле́сныя исцели́, в не́мощех су́щия посети́ и уте́ши. О, блаже́нная и кро́ткая ма́ти на́ша, не оста́ви на́с си́рых! И я́коже не оста́вила еси́ оби́тели твоея́ по успе́нии твое́м, пребыва́я та́мо те́лом, душе́ю же на небесе́х, та́ко и ны́не не оста́ви на́с в доброде́тели убо́гих. Изба́ви на́с всемо́щным твои́м, е́же к Бо́гу, предста́тельством от бе́д и искуше́ний, находя́щих на ны́ по грехо́м на́шим. Умоли́ Человеколю́бца Христа́ дарова́ти на́м оставле́ние грехо́в, да невозбра́нно про́йдем по́прище вре́меннаго жития́ сего́ и вни́дем в ра́дость ве́чную со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Случайный тест