День памяти

Житие

Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон Ис­по­вед­ник по­стра­дал в Ико­нии во вре­мя од­но­го из го­не­ний на хри­сти­ан при им­пе­ра­то­рах Га­ле­рии (305–311), Мак­си­ми­ане (305–313) или Ли­ки­нии (311–324). В ис­по­вед­ни­че­ском по­дви­ге его укреп­лял бла­го­дат­ный при­мер свя­той пер­во­му­че­ни­цы Фек­лы (па­мять 24 сен­тяб­ря), уро­жен­ки его род­но­го го­ро­да, па­мять ко­то­рой он осо­бен­но глу­бо­ко чтил. Свя­той Ха­ри­тон му­же­ствен­но об­ли­чил язы­че­ских бо­гов и твер­до ис­по­ве­дал ве­ру в Еди­но­го Ис­тин­но­го Бо­га – Хри­ста-Спа­си­те­ля. Свя­той ис­по­вед­ник пре­тер­пел же­сто­кие му­че­ния, но по про­мыс­лу Бо­жию остал­ся жив. Ко­гда го­не­ния утих­ли, свя­той был осво­бож­ден из за­клю­че­ния и всю свою жизнь по­свя­тил слу­же­нию Гос­по­ду. На­прав­ля­ясь в Иеру­са­лим на по­кло­не­ние свя­тым ме­стам, он по­пал в ру­ки раз­бой­ни­ков. Они свя­за­ли его и бро­си­ли в пе­ще­ру, на­ме­ре­ва­ясь за­тем убить, а са­ми по­спе­ши­ли на про­мы­сел. В ожи­да­нии смер­ти свя­той го­ря­чо мо­лил­ся, бла­го­да­рил Бо­га и про­сил Его со­тво­рить с ним по во­ле Сво­ей. В это вре­мя в пе­ще­ру за­полз­ла змея и ста­ла пить ви­но из сто­яв­ше­го там со­су­да, отра­ви­ла его сво­им смер­то­нос­ным ядом. Вер­нув­шись в пе­ще­ру, раз­бой­ни­ки на­пи­лись отрав­лен­но­го ви­на и все до од­но­го по­гиб­ли. Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон, воз­дав бла­го­да­ре­ние Бо­гу, стал под­ви­зать­ся на ме­сте сво­е­го чу­дес­но­го спа­се­ния. На­граб­лен­ное раз­бой­ни­ка­ми зо­ло­то он раз­дал ни­щим и в мо­на­сты­ри, а в раз­бой­ни­чьей пе­ще­ре устро­ил цер­ковь, во­круг ко­то­рой со вре­ме­нем об­ра­зо­вал­ся мо­на­стырь – зна­ме­ни­тая в Па­ле­стине Фа­ран­ская Лав­ра. Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон сам со­ста­вил стро­гий устав для сво­ей оби­те­ли. Стре­мясь к уеди­не­нию, пре­по­доб­ный ушел даль­ше в пу­сты­ню, но и там не от­вер­гал тех, кто нуж­дал­ся в его ду­хов­ном ру­ко­вод­стве, и ос­но­вал еще две оби­те­ли – Иери­хон­скую и Су­кий­скую, име­ну­е­мую "Вет­хой Лав­рой". В кон­це жиз­ни пре­по­доб­ный Ха­ри­тон под­ви­зал­ся в пе­ще­ре на го­ре, близ Су­кий­ской оби­те­ли, но не остав­лял ру­ко­вод­ства бра­ти­ей всех трех ос­но­ван­ных им оби­те­лей. По пре­да­нию, пре­по­доб­ный Ха­ри­тон со­ста­вил чин ино­че­ско­го по­стри­же­ния. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Ха­ри­тон Ис­по­вед­ник в глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­гре­бен, по его за­ве­ща­нию, в Фа­ран­ской оби­те­ли, в церк­ви, по­стро­ен­ной на ме­сте раз­бой­ни­чьей пе­ще­ры.

См. так­же: "Жи­тие пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го Ха­ри­то­на Ис­по­вед­ни­ка" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Молитвы

Тропарь преподобному Харитону Исповеднику, глас 8

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нныя,/ сия́я чудесы́, Харито́не о́тче наш.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Слез твоих потоками ты возделал бесплодную пустыню, и стенаниями из глубины плод трудов своих умножил во сто крат, и сделался светилом вселенной, сияя чудесами, Харитон, отче наш, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак преподобному Харитону Исповеднику, глас 2

Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния,/ и пло́ти твоея́ вожделе́ния обузда́в,/ яви́лся еси́ ве́рою возраща́емь,/ и я́ко жи́зни дре́во посреде́ рая́ процве́л еси́,// Харито́не всеблаже́нне, свяще́ннейший.

Перевод: Насладившись, Богомудрый, воздержанием, и плоти твоей желания обуздав, ты стал возрастать в вере и процвел как дерево жизни в раю, Харитон всеблаженный, священнейший.

показать все

Молитва преподобному Харитону Исповеднику

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Харито́не! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, недосто́йных, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист преподобному Харитону Исповеднику

Святитель Харитон Исповедник, Иконийский, епископ

Кондак 1

Избранный угодниче Божий и чудотворче, пресветлый Фаранския пустыни светильниче, величая прославльшаго тя Господа, благодарственное пение приносим ти, чтуще святую память твою. Ты же, яко имеяй велие дерзновение ко Святей Троице, от всяких нас бед свободи, зовущих:

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Икос 1

Ангел во плоти явился еси, преподобне Харитоне, да явиши собою образ истиннаго благочестия и добрых дел. Мы же, чудящеся неизследимым путем Господним, на тебе явленным, и прославляя велие благоутробие Божие, во умилении сердечнем воспеваем ти:

Радуйся, Господеви поработати пламенне вожделевый.

Радуйся, Его единаго паче всего возлюбивый.

Радуйся, благое иго Христово на рамена своя вземый.

Радуйся, семя слова Божия в сердце своем всеявый.

Радуйся, веры Православныя и благочестия ревнителю.

Радуйся, молитвы, поста и воздержания хранителю.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 2

Видя Господа пред собою выну и на милость Его уповая, во благочестии преуспел еси, отче Харитоне, добродетельми христианскими душу свою обогащая и истинным исповедником имени Христова себе являя, непрестанно вопия: Аллилуиа.

Икос 2

Разумом истиннаго богопознания свыше руководимый, отче преподобне, положил еси в сердце твоем за Христом неуклонно следовати и во всем исполняти волю Его. Темже, усердие твое похваляюще, взываем сице:

Радуйся, плоти мудрование умертвивый.

Радуйся, терпением твоим злобу мира сего победивый.

Радуйся, воине Христов добропобедный.

Радуйся, Небеснаго Владыки рабе благий и верный.

Радуйся, яко в радость Господа твоего вшел еси.

Радуйся, яко со святыми мучениками и преподобными водворился еси.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 3

Сила Божественныя любве, еюже от юности исполнено бысть сердце твое, богомудре Харитоне, тако укрепи тя во благочестии, яко веру истинную пред всеми исповедуя и мучения жестокая претерпевая, николиже вспять обратился еси, радостно воспевая Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея в сердце своем твердую веру во Христа Бога, не убоялся еси, святе Харитоне, гнева нечестиваго Аврелиана, обаче, презрев славу мира сего, исповедал еси себе христианина быти; сего ради от него биения претерпев, яко злодей, в темницу всажден был еси. Таковому твоему дерзновению и мужеству дивящеся, глаголем ти сице:

Радуйся, исповедниче Христов неустрашимый.

Радуйся, столпе правоверия несокрушимый.

Радуйся, за имя Христово нещадно биенный.

Радуйся, за Господа твоего в темнице заключенный.

Радуйся, Его ради муки жесточайшия претерпевый.

Радуйся, венец победный от Него приявый.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 4

Буря страданий лютых не поколеба тя, отче Харитоне, егда игемон новыя прещения на тя воздвиже; ты же, на камени веры Христовы твердо стоя, со дерзновением глаголал еси: «Аз во Истиннаго Бога верую и Ему токмо служу и покланяюся, яко Той есть Создатель всего, Спас мира, пребывающий во веки, Емуже Ангели на Небеси вопиют: Аллилуиа».

Икос 4

Слышаще твердое исповедание твое, страстотерпче Христов, и видяще ран твоих исцеление, яряшеся мучитель и предаде тя на жесточайшия муки, повелевая тело твое свещами опаляти; ты же тверд яко адамант пребывая, Господа, во страданиях тя укрепляющаго, славословил еси. Сие твое пачеестественное терпение благоговейно воспоминающе, взываем сице:

Радуйся, Господем чудесно от ран исцеленный.

Радуйся, к лику святых исповедников сопричтенный.

Радуйся, Христовых страстей истинный причастниче.

Радуйся, Пресвятыя Троицы пламенный исповедниче.

Радуйся, благодатию Тоя яко бронею защищенный.

Радуйся, огнем страданий яко злато очищенный.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 5

Боготечною стезею к тихому пристанищу спасения устремився, преподобне, егда из темничнаго заключения изведен был еси и стопы твоя во Святый Град Иерусалим направил еси, воспевая Пострадавшему за род человеческий: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша тя разбойницы лютии, отче Харитоне, во Святый Град путь совершающа, умыслиша смерти предати тя: сего ради, связавше тя, в пещере затвориша, но по мале времени сами от яда змиина погибоша. Ты же, Господу за чудное спасение твое хвалу воздав, пещеру разбойничу в храм Божий претворил еси и с братиею, пришедшею вслед тебе, Создателя всяческих в нем славословил еси. Сего ради воспеваем ти:

Радуйся, себе и весь живот твой Господеви предавый.

Радуйся, все упование свое на Бога полагавый.

Радуйся, покорным себе воле Божией сотворивый.

Радуйся, горнее любомудрие возлюбивый.

Радуйся, яко вся любезная и красная мира сего презрел еси.

Радуйся, яко небесных и нетленных желанием вожделел еси.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 6

Проповедником нищелюбия явился еси, отче преподобне, егда все богатство, егоже разбойницы неправедно стяжаша, на пользу общую обратил еси, нищия и алчущия питая и обитель иноческую в пустыни Фаранстей созидая. Темже поминающе подвиги и труды твоя, во славу Бога Вышняго подъятыя, воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси яко солнце пресветлое в пустыни Фаранстей, отче Харитоне, и сиянием подвигов твоих привлекл еси во обитель твою многи ревнители богоугождения истиннаго, иже стекахуся к тебе отвсюду, да руководствуеши их ко спасению. Темже убо и мы, тобою наставляеми, ублажаем тя и зовем:

Радуйся, авво богомудрый, иноков множество собравый.

Радуйся, послушание братии твоей законоположивый.

Радуйся, селение Духа Святаго в себе показавый.

Радуйся, пост и воздержание яко сладчайшую снедь возлюбивый.

Радуйся, милосердие и братолюбие чудное явивый.

Радуйся, примером богоугоднаго жития твоего всех поучавый.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 7

Хотение имел еси, преподобне, в безмолвии пребывати: сего ради удалился еси в место безлюдное, идеже в подвизех пустынножительства добре подвизался еси. Обаче, содержа во уме слово Господне: «Грядущаго ко Мне не изжену вон», никогоже отринул еси от приходящих к тебе, но всех отечески наставлял еси, за вся благодаря Христа и воспевая Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго тя наставника иночествующих разумеем, отче Харитоне: мнози бо прихождаху к тебе, благословения ради и добродетельнаго жития; ты же всех с любовию приимал еси, поучая от Божественнаго Писания, еже творити заповеди Господни, хранити чистоту телесную и имети любовь нелицемерную друг ко другу. Темже благодарственно вопием ти:

Радуйся, в законе Господни непорочно ходивый.

Радуйся, в трезвении умнем все житие твое проводивый.

Радуйся, страхом Господним вся пути своя ограждавый.

Радуйся, ученики твоя неленостно во благочестии назидавый.

Радуйся, Христовы словесныя овцы ко спасению подвизаяй.

Радуйся, нерадивыя от сна греховнаго возбуждаяй.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 8

Странника и пришельца в мире сем помышляя себе быти, преподобне, о часе смертнем непрестанно памятовал еси; темже обители Иерихонскую и Сукийскую хотящим спастися устроив, в пещеру, безмолвия ради, вселился еси, идеже дни и нощи в молитве и подвизех пребывая, воспевал еси Сладчайшему Иисусу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь в Бозе быв, отче Харитоне, о Бозе и благоугождении Ему со ученики твоими беседовал еси, со слезами умоляя их вся заповеди Христовы верно хранити. Темже, яко возшедый на высоту совершенства духовнаго, наставляй и нас по пути спасения, да и мы тебе поем:

Радуйся, узок путь в Царствие Небесное избравый.

Радуйся, пустынничества подвиг волею подъявый.

Радуйся, Христа Бога в сердце твоем вместивый.

Радуйся, имя Его спасительное во уме своем носивый.

Радуйся, молитвенную сладость сердцем твоим познавый.

Радуйся, слез благодатных поток умилительный источавый.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 9

Всякое естество Ангельское удивися великому свыше тебе дарованию, богоблаженне Харитоне, ты бо на земли невещественное житие показал еси, и во плоти, аки безплотен, явился еси и дар чудотворения от Господа приял еси. Ныне же, Того благостию к Небесным причтен еси Силам, в Небесех поеши Всесильному Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не довлеют изглаголати вся подвиги и страдания твоя, отче Харитоне, ибо доброта жития твоего воистину превосходит похвалу человеческую. Обаче мы, любовию к тебе побеждаеми, дерзаем смиренномудренно благохвалити тя пением таковым:

Радуйся, яко Святей Троице ныне радостно предстоиши.

Радуйся, яко о спасениии нашем Бога умоляеши.

Радуйся, христианскому роду присное утешение.

Радуйся, любящим и чтущим тя ходатаю спасения.

Радуйся, приводяй грешных ко исправлению.

Радуйся, теплый о всем мире предстателю.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 10

Спасения подвиг добре совершивши, жития же временнаго отрешаяся и отходя к животу вечному и блаженному, Харитоне преподобне, утешал еси ученики твоя, глаголя: «Пецытеся о спасении своем, яко да избегнув сетей вражиих, сподобитеся по кончине своей Господа усрести и милость от Него получити, воспевая со избранными: Аллилуиа».

Икос 10

Стеною молитв твоих, угодниче Христов, огради нас от всякаго душевреднаго искушения диавольскаго, яко тебе дарова нам Преблагий Бог в помощь и защиту душам и телесем нашим. Тебе убо просим: помози нам во всякой скорби и обстоянии, сице тебе вопиющим:

Радуйся, яко свято и праведно на земли пожил еси.

Радуйся, яко воистину ангел земный и человек небесный был еси.

Радуйся, яко отверзошася тебе врата райския.

Радуйся, яко душу твою Господь прият в Небесныя обители.

Радуйся, дерзновение молитвенное ко Господу стяжавый.

Радуйся, по кончине твоей чад твоих не оставивый.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношаху тебе духовная чада твоя по чуднем твоем, отче, к Богу отшествии, с плачем велиим провождающе тя на место упокоения в первую обитель твою: слезы многия о разлучении твоем проливаху, со воздыханием вопиюще псаломскую песнь: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная звезда явился еси, богоносе Харитоне, небо церковное украшающая и мрак демонский далече отгоняющая; темже и наша сердца, омраченная грехми, просвети и к свету покаяния возведи, да зовем ти:

Радуйся, свеще, Божественным огнем пламенеющая.

Радуйся, деннице, верных души и сердца просвещающая.

Радуйся, благочестию прибегающих к тебе научаяй.

Радуйся, уз греховных молящихся тебе свобождаяй.

Радуйся, смиренномудрия искусный наставниче.

Радуйся, иноком в брани духовней помощниче.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 12

Благодать Пресвятаго Духа испроси нам, преподобне Харитоне, у Всещедраго Бога, вразумляющую и укрепляющую ны во спасение, да уклоняющеся от путей нечестия и заблуждений, ходим во свете заповедей Божиих, воспевающе ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще славное житие твое, страдания и подвиги, ублажаем тя, отче Харитоне, яко угодника Божия преподобнаго и исповедника преславнаго. Ты же, Богу предстоя, присно поминай нас, любовию совершающих память твою и во смирении зовущих ти таковая:

Радуйся, чтущих тя наставниче благодатный.

Радуйся, притекающих к тебе покровителю благонадежный.

Радуйся, яко воздвизаемых от мира, плоти и диавола искушений ходатайством твоим нас свобождаеши.

Радуйся, яко нераскаянных грешников к совершенному покаянию побуждаеши.

Радуйся, духов лукавых прогонителю и полчищ бесовских победителю.

Радуйся, ран греховных и недугов душевных всеблагий целителю.

Радуйся, преподобне отче Харитоне, монашествующих похвало и утверждение.

Кондак 13

О, преподобне и богоносне отче Харитоне, приими сие малое, от любящих сердец приносимое тебе хваление и, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, молися за ны, да благоприятным твоим ходатайством избавлени будем от всякаго искушения противнаго и, богоугодне зде на земли поживше, сподобимся выну на Небеси воспевати со бесплотными песнь Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

О, священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Харитоне! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, недостойных, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва, аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякия прелести бесовския, и козней диавольских, пастырю наш добрый. Ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов, воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Проповедь дня


Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест