Дни памяти

6 февраля  (переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской

3 июля  (переходящая) – Собор Санкт-Петербургских святых

13 августа

Житие

Развернуть

Богослужения

Развернуть

Молитвы

Молитва мученику Юрию Новицкому

К тебе́, о, пресла́вный новому́чениче Ю́рие, богому́дрому наста́внику ю́ных, просвети́телю и и́стины взыска́телю и возвести́телю, испове́днику, богосло́вия ревни́телю, за Христа́ страда́ния и сме́рть прия́вшему, вседу́шно прибега́ем и мо́лим: простри́ ру́ку по́мощи все́м в не́мощи и злострада́нии су́щим, научи́ во единоду́шии и любве́ пребыва́ти и спаса́тися вку́пе, не оста́ви хра́м, и́мени твоему́ посвяще́нный, твои́м попече́нием и все́х с ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́. У́м и се́рдце на го́рняя напра́ви; не слове́сно бо то́кмо, но де́йственно жи́ти по Бо́зе ревну́ем; бли́жняя па́че себе́ возлю́бим, гне́в, за́висть, коры́сть на кро́тость и милосе́рдие прело́жим, да над страстьми́ победи́тели яви́мся. Испове́дания ве́ры спаси́тельныя держа́тися помози́, прельще́ния льсти́ваго сете́й изба́ви; и та́ко прилепи́вшеся тебе́, свято́му засту́пнику на́шему, сподо́бимся Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, иде́же ты́ в со́нме новому́ченик и испове́дник Росси́йских непреста́нно сла́виши Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

показать все

Молитва вторая мученику Юрию Новицкому

О, святы́й новому́чениче Ю́рие Петрогра́дский! К тебе́, предста́телю святы́й, прибега́ем, я́ко не и́мамы дерзнове́ния ко Го́споду за премно́гия грехи́ на́ша. Ты́ же, страстоте́рпче святы́й, в земно́м житии́ твое́м сто́лп ве́ры правосла́вныя бы́в и испове́дник до́блий, укрепи́ на́шу ве́ру, да возмо́жем противуста́ти все́м ко́знем лука́ваго, испроси́ на́м у Всеми́лостиваго Бо́га вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, заблужда́ющих обрати́, неду́гующих исцели́, ю́ныя просвети́, да уве́дят благоче́стия добро́ту и греха́ безобра́зие, да́ждь на́м утеше́ние в печа́лех, пробуди́ в сердца́х на́ших покая́ние, возжги́ в сердца́х на́ших пла́мень Боже́ственныя любве́ и все́м вся́ да́руй, я́же ко спасе́нию потре́бное и поле́зная, да всеблагомо́щным предста́тельством твои́м изба́вимся от вся́кия беды́ и напа́сти, и да бу́дем благоуспе́шны в труде́х на́ших. Услы́ши моле́ния на́ша, благове́рне Ю́рие, ко ико́не твое́й с ве́рою и любо́вию припа́дающих, яви́ на́м многомо́щное твое́ заступле́ние, соблюди́ гра́д Петро́в, его́ же возлюби́л еси́, и вся́ гра́ды и ве́си ру́сския от напа́стей ненаве́тны, да сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья мученику Юрию Новицкому

О, святы́й новому́чениче Ю́рие Петрогра́дский! К тебе́, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику, недосто́йнии, прибега́ем, смире́нное моле́ние принося́ще: не пре́зри ны́, немощны́я, по вся́ дни́ и часы́ в беззако́ния впа́дающия. Е́й, свя́тче Бо́жий, не оста́ви ны́, твоея́ ми́лости принося́щия, ве́лие бо и́маши дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему, я́ко мно́ги му́ки и страда́ния за Него́ и сме́рть лю́тую прия́л еси́ и, ны́не со А́нгелы Престо́лу Бо́жию предстоя́, умоли́ Го́спода Бо́га изба́вити ны́ от вся́кия ско́рби и боле́зни и вся́каго зла́, наипа́че же от нахожде́ния врага́ те́мнаго, Це́ркве Правосла́вней благоде́нствие да́руй; гра́д Петро́в, в не́мже страда́ния прия́л еси́, и всю́ зе́млю Ру́сскую ми́ром огради́, от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и вся́, к животу́ вре́менному поле́зная и ко спасе́нию ве́чному приводя́щая, дарова́ти на́м у Го́спода Бо́га на́шего испроси́, да моли́твами твои́ми христиа́нскую кончи́ну получи́ти вси́ сподо́бимся и, ко́зней диа́вольских и му́ки ве́чныя изба́вльшеся, безконе́чнаго блаже́ннаго Ца́рствия прича́стницы бу́дем.
О, святы́й и добропобе́дный новому́чениче, сотвори́ моли́твы твоя́ за все́х стра́ждущих, за лише́нных кро́ва, рабо́ты, за су́щих во обстоя́ниях тя́жких, за пребыва́ющих в отча́янии и тревоге о днях гряду́щих.
Е́й, святы́й Ю́рие, ниспосли́ благослове́ние Бо́жие все́м в ра́дости су́щим, упроси́ Творца́ на́шего дарова́ти по́мощь благода́тную се́мьям на́шим, ча́дом, ста́рцем и ста́рицам, да сподо́бит все́х на́с Милосе́рдный на́ш Госпо́дь во вся́к де́нь и ча́с жития́ на́шего в ми́ре и славосло́вии Бо́жием пребыва́ти. К предста́тельству и засту́пничеству твоему́ прибега́я, уго́дниче Христо́в, усе́рдно про́сим тя́: приклони́ Милосе́рдие Бо́жие, к на́шей Святе́й Це́ркви, к архипа́стырем, пресви́тером, мона́шествующим и миря́ном, я́ко ты́ еси́, всеблаги́й засту́пниче на́ш, пред Престо́лом Всесвяты́я и Неразде́льныя Тро́ицы.
Вознеси́ моли́твы твоя́, о святы́й страстоте́рпче, за все́х уме́рших в наде́жде всео́бщаго воскресе́ния, да прости́т и́м Госпо́дь вся́ согреше́ния и́х, во́льная и нево́льная. О, святы́й Ю́рие, испроси́ у Иису́са Христа́, Го́спода и Спаси́теля на́шего, проще́ния все́х на́ших прегреше́ний, я́же от ю́ности до настоя́щаго дня́ и часа́ согреши́хом. Умоли́ Го́спода на́шего испо́лнити вся́ просьбы на́ша и моли́твами твои́ми сподо́би ны́ славосло́вити ку́пно с тобо́ю Всесвята́го Го́спода и Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест