Дни памяти

3 октября – Преставление. Собор Брянских святых

23 октября – Собор Волынских святых

Житие

Развернуть

Богослужения

Развернуть

Молитвы

Тропарь преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому, глас 8

От ю́ности возлюби́л Хpиста́ всем се́pдцем, пpеподо́бне,/ сла́ву земну́ю я́ко пpеходя́щу оста́вил еси́,/ и ца́pство земно́е в ничто́же вмени́в/ ли́ку и́нок pа́достно пpиче́лся еси́,/ и тpуды́ мно́гими гpад Бpя́нск, а́ки со́лнце пpесве́тло, озаpи́л еси́:/ тем быв Тpо́ицы укpаше́ние,// моли́, кня́же Оле́же, Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: С юности возлюбил Христа всем сердцем, преподобный, славу земную, как временную, ты оставил, и царство земное посчитав ничем, радостно принял монашество и многими трудами город Брянск, как яркое солнце, озарил ты, потому стал украшением Троицы, моли, князь Олег, Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому, глас 4

Уподо́бился еси́ плодоно́сней ле́торасли/ от ко́рене честна́го,/ Оле́же благоро́дне,/ и́стину возлюби́в и нетле́нный Христо́в живо́т./ Те́мже моли́твою, бде́нием и поще́нием/ свети́льник вели́кий быв твои́м ученико́м,// просвети́, блаже́нне, оте́чество твое́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Уподобился ты плодоносной ветви из почитаемого корня, Олег благородный, истину возлюбив и нетленную жизнь во Христе. Потому молитвой, бдением и пощением ты стал великим светильником для своих учеников, просвети, блаженный, отечество твое и спаси души наши.

показать все

Величание преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому

Ублажа́ем тя, благове́рне кня́же Оле́же, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому

О, преподо́бне о́тче, благове́рне кня́же Оле́же, уго́дниче Христо́в усе́рдный, моли́твенниче ко Го́споду те́плый, защи́тниче в беда́х и уте́шителю в печа́лех неуста́нный! Воззри́, преблаже́нне, ми́ло­стиво на град твой и виждь ча́да твоя́, смире́нно ти припа́дающия и служи́ти тебе́ хотя́щия. Не отве́ргни тре́бующия твоея́ по́мощи, но я́ко благоде́тель и хода́тай, моли́ при́сно Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да благослови́т страну́ Росси́й­скую, в ми́ре и благове́рии ю́ сохраня́я, гра́ды умножа́я, достоя́ние Свое́ соблюда́я. Вознеси́, богоно́сне о́тче наш, сие́ ма́лое моле́ние недосто́йных раб твои́х Влады́це Христу́, да утверди́т во святе́й Правосла́вней Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и любве́, благоче́стие непоколеби́мо, любому́дрие христопосле́довательно, да да́ру­ет па́стырям ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующая просвети́ти, заблу́ждшия наста́вити, отпа́дшия обрати́ти и привлещи́. Изря́днее же, да вся ча́да Це́ркве Правосла́вныя чи́сты сохрани́т от мирски́х искуше́ний, по́хотей плотски́х, суему́дрия, суеве́рий и наважде́ний вра́жеских. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, но помози́ нам ско­́рым предста́тельством твои́м, да вся́ких бед, напа́стей и скорбе́й в сей жи́зни вре́менней избежа́вше, кончи́ну непосты́дну обрете́м, и та́ко на земли́ богоуго́дно пожи́вше, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же вку́пе с тобо́ю просла́вим человеколю́бие и щедро́ты в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест