Дни памяти

8 августа  (переходящая) – Собор Смоленских святых

10 августа – Преставление. Собор Тамбовских святых

23 сентября – Собор Липецких святых

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь святителю Питириму, епископу Тамбовскому, глас 4

Ве́ры и благоче́стия наста́вниче,/ Це́ркве свети́льниче, мона́шествующих о́бразе,/ святи́телю Питири́ме прему́дре,/ ста́до твое́ благоче́стно упа́сл еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ те́мже в Вы́шних венце́м сла́вы украше́н,/ с на́ми на земли́ ду́хом пребыва́еши, сия́я чудесы́./ Моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Веры и благочестия учитель, Церкви светильник, монашествующим образец, святитель Питирим премудрый, стадо твое благочестиво упас ты и ко Христу привел, потому украшенный венцом славы на Небесах, с нами на земле пребываешь духовно, сияя чудесами. Моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Питириму, епископу Тамбовскому, глас 8

Мона́хов наста́вника изря́дна и святи́теля все́м лю́дем ми́лостива,/ чудотво́рца преди́вна и моли́твенника о нас неусы́пна,// соше́дшеся воспои́м Питири́ма, Тамбо́вския земли́ похвалу́.

Перевод: Монахов учителя превосходного и святителя ко всем людям милостивого, чудотворца удивительного и молитвенника о нас неутомимого, собравшись, прославим Питирима, славу Тамбовского края.

показать все

Молитва святителю Питириму, епископу Тамбовскому

Благослове́н и препросла́влен Госпо́дь Бог, призва́вый тя, святи́телю о́тче наш Питири́ме, от пе́рваго часа́ де́лателя в виногра́д Свой, яви́вый в тебе́ послуша́ние во́ли Его́ неукло́нное, ре́вность Предте́чеву и любо́вь Па́влову, та́же и на све́щник Це́ркве Тамбо́вския тя поста́вивый и архиере́а вели́ка тя показа́вый. Благода́тию святи́тельства укрепля́ем и огне́м любве́ Христо́вы распаля́ем, не дал еси́, па́стырю наш до́брый, сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, на всяк день тружда́яся, моля́ся и благовеству́я, неве́рныя просве­ща́я, заблу́дшия вразумля́я, па́дшия восставля́я, немощны́я укреп­ля́я, пла́чущия утеша́я, всем быв вся, я́ко же святы́й Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши. Егда́ же вре́мя де́лания твоего́ в вертогра́де во́лю Влады́ки Христа́ испо́лнися и отше́л еси́ от земны́х в селе́ния го́рняя прия́ти мзду трудо́в твои́х, даде́ся ти, уго́дниче Бо́жий, Престо́лу Царя́ сла́вы с ли́ки святы́х предстоя́ти и отту́ду па́ству твою́ назира́ти, за ны гре́шныя моли́тися, не́мощи немощны́х носи́ти, неду́ги цели́ти, ско́рби утоля́ти. Сего́ ра́ди от дне блаже́ннаго успе́ния твоего́ ве́рнии не преста́ша притека́ти к тебе́ в ско́рбех и боле́знех, и о́нии прикоснове́ннем ри́зы твоя́, о́нии от воды́ из кла́дезя твоего́ избавле́ние улуча́ху. Те́мже и ны́не, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ соше́дшеся, сла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, и тебе́, о́тче свяще́ннейший, велича́ем и мо́лим: не отступа́й от нас любо́вию твое́ю, сохраня́й моли́твами твои́ми Це́рковь Правосла́вную незы́блему от неве́рия и раско́ла, страну́ же Росси́йскую от бед и напа́стей защити́, мир и безмяте́жие той да́руя, от вся́ких враго́в огради́, па́стырем Це́ркве Святы́я благопоспеши́, дела́ рук их испра́ви и ре́вностию о спасе́нии вруче́ннаго им слове́снаго ста́да сердца́ их распали́, вся же ны в послуша́нии спаси́тельному благове́стию Хри­сто́ву соблюди́ и де́ло спасе́ния, я́ко еди́но на потре́бу вменя́ти помози́, да ку́пно с тобо́ю еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем вся на всяк день и час пое́м и сла́вим Спа́са Христа́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Питириму, епископу Тамбовскому

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Питири́ме! К тебе́ смире́нно припа́даем и усе́рдно мо́лимся: яви́ нам, гре́шным, любо́вь твою́ оте́ческую и многомо́щное твое́ заступле́ние. Ве́руем бо, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду и я́ко мно́го мо́жет предста́тельство твое́ пред Престо́лом бла́гости Его́. Сохрани́ моли́твами твои́ми Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, от суеве́рия и неве́рия, испроси́ нам ве́ру пра́ву, наде́жду несомне́нну, любо́вь нелицеме́рну, в до́брых де́лех преспе́яние, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, мир и благоустрое́ние стране́ на́шей, здра́вие же и спасе́ние лю́дем ея́. При́зри ми́лостиво на предстоя́щия и моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю, и вся проше́ния их во бла́го испо́лни, и всем вся в жи́зни вре́менней и ве́чней потре́бная да́руй, во сла́ву ди́внаго во святы́х свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест