Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)


Утверждено Священным Синодом 27 декабря 2016 года

Аудио:
21:43

 
Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. Боже, будь милостив ко мне, грешному.
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь. По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. Царь Небес­ный, Уте­ши­тель, Дух Исти­ны, вез­де пре­бы­ва­ю­щий и всё на­пол­ня­ю­щий, Сокро­вищ­ни­ца благ и жиз­ни Пода­тель, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны, и спа­си, Бла­гой, души наши.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли не­мо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (Три­жды) Гос­по­ди, по­ми­луй. (Три­жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Кото­рый на не­бе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Тро­парь, глас 6:

Тро­парь, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;/ вся́каго бо отве́та недоуме́юще,/ сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це/ гре́шнии прино́сим: поми́луй нас. Поми­луй нас, Гос­по­ди, по­ми­луй нас,/ ибо, не на­хо­дя себе ни­ка­ко­го оправ­да­ния,/ мо­лит­ву эту мы, греш­ные, Тебе при­но­сим, как Вла­ды­ке:/ «Поми­луй нас!»
Сла́ва:1 Го́споди, поми́луй нас,/ на Тя́ бо упова́хом;/ не прогне́вайся на ны́ зело́,/ ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших,/ но при́зри и ны́не, я́ко благоутро́бен,/ и изба́ви ны́ от враг на́ших:/ Ты́ бо еси́ Бог наш,/ и мы лю́дие Твои́,/ вси дела́ руку́ Твое́ю,/ и и́мя Твое́ призыва́ем. Слава: Гос­по­ди, по­ми­луй нас, ибо на Тебя мы упо­ва­ем,/ не про­гне­вай­ся на нас силь­но/ и не вспом­ни без­за­ко­ний на­ших,/ но воз­зри и ныне, как Мило­серд­ный/ и из­бавь нас от вра­гов на­ших./ Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой на­род;/ все мы – дело рук Тво­их/ и имя Твоё призываем.
И ны́не:1 Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,/ благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:/ Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго. И ныне: Мило­сер­дия две­ри от­вер­зи нам,/ бла­го­сло­вен­ная Бого­ро­ди­ца,/ дабы мы, на­де­ясь на Тебя, не по­сты­ди­лись,/ но из­ба­ви­лись мо­лит­ва­ми Тво­и­ми от бед,/ ибо Ты – спа­се­ние рода христианского.
Го́споди, поми́луй. (12 раз) Гос­по­ди, по­ми­луй. (12 раз)
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) При­ди­те, по­кло­ним­ся Царю на­ше­му, Богу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Царю, на­ше­му Богу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон) При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Само­му Хри­сту, Царю и Богу на­ше­му. (Поклон)

Пса­лом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Пса­лом 50

Поми­луй меня, Боже, по ве­ли­кой ми­ло­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Тво­их из­гладь без­за­ко­ния мои. Мно­го­крат­но омой меня от без­за­ко­ния мо­е­го, и от гре­ха мо­е­го очи­сти меня, ибо без­за­ко­ния мои я со­знаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Тебе, Тебе еди­но­му со­гре­шил я и лу­ка­вое пред оча­ми Тво­и­ми сде­лал, так что Ты пра­ве­ден в при­го­во­ре Тво­ем и чист в суде Тво­ем. Вот, я в без­за­ко­нии за­чат, и во гре­хе ро­ди­ла меня мать моя. Вот, Ты воз­лю­бил ис­ти­ну в серд­це и внутрь меня явил мне муд­рость [Твою]. Окро­пи меня ис­со­пом, и буду чист; омой меня, и буду бе­лее сне­га. Дай мне услы­шать ра­дость и ве­се­лие, и воз­ра­ду­ют­ся ко­сти, Тобою со­кру­шен­ные. Отвра­ти лице Твое от гре­хов моих и из­гладь все без­за­ко­ния мои. Серд­це чи­стое со­тво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый об­но­ви внут­ри меня. Не от­верг­ни меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­та­го не от­ни­ми от меня. Воз­вра­ти мне ра­дость спа­се­ния Тво­е­го и Духом вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня. Научу без­за­кон­ных пу­тям Тво­им, и не­че­сти­вые к Тебе об­ра­тят­ся. Избавь меня от кро­вей, Боже, Боже спа­се­ния мо­е­го, и язык мой вос­хва­лит прав­ду Твою. Гос­по­ди! от­вер­зи уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою: ибо жерт­вы Ты не же­ла­ешь, – я дал бы ее; к все­со­жже­нию не бла­го­во­лишь. Жерт­ва Богу – дух со­кру­шен­ный; серд­ца со­кру­шен­но­го и сми­рен­но­го Ты не пре­зришь, Боже. Обла­го­де­тель­ствуй, [Гос­по­ди,] по бла­го­во­ле­нию Тво­е­му Сион; воз­двиг­ни сте­ны Иеру­са­ли­ма: то­гда бла­го­угод­ны бу­дут Тебе жерт­вы прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ние; то­гда воз­ло­жат на ал­тарь Твой тельцов.

Сла­́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свя­то­́му Ду́ху, и ны́не и при́с­но и во ве́ки ве­ко́в. Ами́нь. Алли­лу­́иа, три­жды. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь. Алли­лу­иа, три­жды.

Канон по­ка­ян­ный, ке­лей­но что­мый для му­жей и жен, по­вин­ных в гре­хе ча­до­убий­ства, глас 6

Канон по­ка­ян­ный, ке­лей­но чи­та­е­мый для му­жей и жен, по­вин­ных в гре­хе ча­до­убий­ства, глас 6

Песнь 1

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше. Ирмос: Как по суше про­шел Изра­иль/ по без­дне сто­па­ми,/ и взы­вал, го­ни­те­ля фа­ра­о­на видя уто­пав­шим:/ «Богу по­бед­ную песнь воспоем!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ны́не приступи́х аз, гре́шный(ая) и обремене́нный(ая) грехо́м детоуби́йства, к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́;/ не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля:/ даждь ми, Го́споди, ум,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько. Ныне при­сту­пил я, греш­ный и обре­ме­нён­ный(ая) гре­хом де­то­убий­ства,/ к Тебе, Вла­ды­ке и Богу мо­е­му;/ но не смею взи­рать на небо,/ толь­ко молю, воз­гла­шая:/ «Дай мне, Гос­по­ди, ра­зум,/ что­бы опла­ки­вал я дела мои горько!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
О, го́ре мне гре́шному(ей)!/ Па́че всех челове́к окая́нен есмь,/ покая́ния несть во мне;/ даждь ми, Го́споди, сле́зы,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько. О горе мне, греш­но­му(ей)!/ Более всех лю­дей зло­сча­стен я:/ по­ка­я­ния нет во мне./ Дай мне, Гос­по­ди, сле­зы,/ что­бы опла­ки­вал я дела мои горько!
Сла́ва: Безу́мне, окая́нне челове́че,/ в нераде́нии о покая́нии вре́мя губи́ши;/ помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу,/ и пла́чися о де́лех твои́х го́рько. Слава: Безум­ный, не­счаст­ный че­ло­век,/ ты вре­мя в ле­но­сти гу­бишь!/ Помыс­ли о жиз­ни сво­ей/ и об­ра­тись ко Гос­по­ду Богу,/ и плачь о де­лах сво­их горько!
И ны́не: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ воззри́ на мя гре́шнаго(ую), и от се́ти диа́воли изба́ви мя,/ и на путь покая́ния наста́ви мя,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько. И ныне: Матерь Божия пре­чи­стая!/ Взгля­ни на меня, греш­но­го(ую),/ и от сети диа­во­ла из­бавь меня,/ и на путь по­ка­я­ния на­правь меня,/ что­бы опла­ки­вал я дела мои горько!

Песнь 3

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́. Ирмос: Нет свя­то­го,/ как Ты, Гос­по­ди Боже мой,/ воз­вы­сив­ший до­сто­ин­ство вер­ных Тебе, Бла­гой,/ и утвер­див­ший нас на кам­не/ ис­по­ве­да­ния Твоего.
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Cуди́щи Cтра́шнем,/ тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся;/ го́ре та́мо бу́дет гре́шному(ей), в му́ку отсыла́емому(ей);/ и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х. Когда по­став­ле­ны бу­дут/ пре­сто­лы на Страш­ном Суде,/ то­гда дела всех лю­дей от­кро­ют­ся;/ горе там бу­дет мне греш­но­му(ей), в муку от­сы­ла­е­мо­му(ей)!/ И зная это, душа моя,/ рас­кай­ся в злых де­лах твоих!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся;/ тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам,/ но дела́ на́ша осу́дят нас;/ те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х. Пра­вед­ни­ки воз­ра­ду­ют­ся,/ а греш­ни­ки возры­да­ют:/ то­гда ни­кто не смо­жет по­мочь нам,/ но дела наши осу­дят нас./ Пото­му преж­де кон­ца/ рас­кай­ся в злых де­лах твоих!
Сла́ва: Увы́ мне великогре́шному(ей),/ и́же(я́же) де́лы и мы́сльми оскверни́вся(шися),/ ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия;/ ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́,/ и пока́йся от злых дел твои́х. Слава: Увы мне, мно­го­греш­но­му(ей)!/ Я, де­ла­ми и мыс­ля­ми осквер­нив­шись,/ ни кап­ли слез не имею от же­сто­ко­сер­дия!/ Ныне вос­прянь от зем­ли, душа моя,/ и рас­кай­ся в злых де­лах твоих!
И ны́не: Се взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое,/ аз же гре́шный(ая) добра́ всегда́ бе́гаю;/ но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя,/ да пока́юся от злых мои́х дел. И ныне: Вот, взы­ва­ет, Гос­по­жа, Сын Твой/ и нас на­уча­ет доб­ро­му;/ я же, греш­ный(ая), все­гда бегу от добра!/ Но Ты, Мило­сти­вая, по­ми­луй меня,/ что­бы я рас­ка­ял­ся в де­лах моих злых!

Седа­лен, глас 6

Седа­лен, глас 6

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых:/ ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́,/ или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный(ая) аз?/ Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя. Помыш­ляю о дне страш­ном/ и опла­ки­ваю злые мои де­я­ния./ Как я дам от­вет Бес­смерт­но­му Царю?/ Или как дерз­ну я, блуд­ный(ая), взгля­нуть на Судию?/ Мило­серд­ный Отче, Сын Еди­но­род­ный/ и Дух Свя­той, по­ми­луй меня!
Сла­ва, и ныне2, Бого­ро­ди­чен: Сла­ва, и ныне, Богородичен:
Свя́зан(а) мно́гими ны́не плени́цами грехо́в/ и содержи́мь(а) лю́тыми страстьми́ и беда́ми,/ к Тебе́ прибега́ю, моему́ спасе́нию, и вопию́:/ помози́ ми, Де́во, Ма́ти Бо́жия. Ныне, свя­зан­ный(ая) мно­ги­ми уза­ми гре­хов/ и тес­ни­мый лю­ты­ми стра­да­ни­я­ми и бе­да­ми,/ к Тебе при­бе­гаю, мо­е­му спа­се­нию, и взы­ваю:/ «Помо­ги мне, Дева, Матерь Божия!»

Песнь 4

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. Ирмос: «Хри­стос – моя сила,/ Бог и Гос­подь»,/ – свя­тая Цер­ковь бла­го­го­вей­но поет, воз­гла­шая,/ от чи­сто­го ра­зу­ма/ в Гос­по­де торжествуя.
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти,/ но го́рько бу́дет в после́дний день,/ егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет;/ блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия. Широк путь здесь/ и лег­ко де­лать при­ят­ное,/ но горь­ко бу­дет в по­след­ний день,/ ко­гда душа с те­лом раз­лу­чать­ся бу­дет!/ Хра­ни себя от того, че­ло­век,/ ради Цар­ства Божия!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Почто́ по́хоть и блуд безу́мне твори́ши,/ сластьми́ ми́ра сего́ пленя́ешися,/ любо́вь роди́тельску попира́еши/ и свое́ беззащи́тное ча́до убива́еши?/ Пока́йся у́бо, душе́ моя́, Ца́рствия ра́ди Бо́жия. Зачем по­хоть и блуд в безу­мии тво­ришь,/ гре­хов­ны­ми на­сла­жде­ни­я­ми мира сего пле­ня­ешь­ся,/ лю­бовь ро­ди­тель­скую по­пи­ра­ешь,/ и свое без­за­щит­ное чадо уби­ва­ешь?/ Пото­му при­не­си по­ка­я­ние, душа моя,  Цар­ства ради Божия!
Сла́ва: О, безу́мный челове́че,/ доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́?/ Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел;/ но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия. Слава: О безум­ный че­ло­век!/ Доко­ле увя­за­ешь, слов­но пче­ла,/ со­би­рая бо­гат­ство своё?/ Ведь вско­ре по­гиб­нет оно, как прах и пе­пел;/ но ты преж­де взы­щи Цар­ства Божия.
И ны́не: Богоро́дичен: Богоро́дице, поми́луй мя гре́шнаго(ую),/ и в доброде́тели укрепи́,/ и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго(ую),/ и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия. И ныне: Гос­по­жа Бого­ро­ди­ца! Поми­луй меня, греш­но­го(ую),/ и в доб­ро­де­те­ли укре­пи,/ и со­хра­ни меня, что­бы вне­зап­ная смерть/ не по­хи­ти­ла меня, не­го­то­во­го(ую),/ и до­ве­ди меня, Дева, до Цар­ства Божия!

Песнь 5

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. Ирмос: Боже­ствен­ным све­том Сво­им, Бла­гой,/ души с рас­све­та к Тебе стре­мя­щих­ся/ лю­бо­вью оза­ри, – мо­люсь я, –/ что­бы знать Тебя, Сло­во Божие, ис­тин­но­го Бога,/ от мра­ка гре­хов к Себе призывающего.
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Воспомяни́ грехи́ твоя́, окая́нный челове́че,/ ка́ко себялю́бие, сребролю́бие, жестокосе́рдие и по́хоть чадоуби́йцею соде́лаша тя./ Душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́? Вспом­ни, не­счаст­ный че­ло­век,/ на­сколь­ко се­бя­лю­бие, среб­ро­лю­бие, же­сто­ко­сер­дие и по­хоть ча­до­бий­цею со­де­ла­ла тебя!/ Душа моя греш­ная, того ли же­ла­ла ты?
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́:/ очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай,/ язы́ком зла́я глаго́ляй,/ всего́ себе́ гее́нне предая́й;/ душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́? Тре­пе­щут чле­ны тела мо­е­го,/ ибо я все­ми ими про­ви­нил­ся:/ гла­за­ми взи­рая, уша­ми слу­шая, язы­ком го­во­ря злое,/ все­го себя ге­ен­не пре­дал!/ Душа моя греш­ная, это­го ли же­ла­ла ты?
Сла́ва: Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се,/ аз же еди́н(а) ле́ностию грехо́вною отягчи́хся/ и злым дело́м порабо́тихся;/ душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́? Слава: Блуд­но­го сына и раз­бой­ни­ка ка­ю­ще­го­ся/ при­нял Ты к Себе, Спа­си­тель;/ но лишь я один так гре­хов­ной ле­нью отяг­чён/ и злым де­лам по­ра­бо­щён!/ Душа моя греш­ная, это­го ли же­ла­ла ты?
И ны́не: Ди́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия,/ помози́ мне недосто́йному(ей),/ душа́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́. И ныне: Див­ная и ско­рая по­мощ­ни­ца/ всем лю­дям, Матерь Божия!/ Помо­ги мне, не­до­стой­но­му,/ ибо душа моя греш­ная воз­же­ла­ла того!

Песнь 6

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве. Ирмос: Житей­ское море видя,/ под­ни­ма­ю­ще­е­ся вол­на­ми ис­ку­ше­ний,/ я, к ти­хой при­ста­ни Тво­ей при­бег­нув, взы­ваю Тебе:/ «Воз­ве­ди от ги­бе­ли жизнь мою, Многомилостивый!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму преда́х,/ ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко:/ свободи́ мя от рабо́ты человекоуби́йцы диа́вола/ и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́. Жизнь зем­ную я блуд­но про­жил/ и душу во тьму пре­дал;/ ныне же молю Тебя, ми­ло­сти­вый Вла­ды­ка:/ осво­бо­ди меня от это­го раб­ства вра­гу/ и дай мне ра­зум ис­пол­нять волю Твою!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Кому́ уподо́билася еси́, душе́ моя́?/ Ка́ину окая́нному пе́рвому уби́йце и И́роду беззако́нному детоуби́йце./ Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от греха́ сего́/ и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́. Кому упо­до­би­лась ты, душа моя?/ Каи­ну ока­ян­но­му пер­во­му убий­це и Иро­ду без­за­кон­но­му де­то­убий­це./ Но Ты, Гос­по­ди, ис­торг­ни меня из гнус­но­сти той/ и дай мне серд­це, что­бы ис­пол­нять за­по­ве­ди Твои!
Сла́ва: Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния,/ припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́;/ Той же, я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́. Слава: Вос­прянь к Богу, не­счаст­ный че­ло­век,/ вспом­нив свои со­гре­ше­ния,/ при­па­дая ко Твор­цу, про­ли­вая сле­зы и сте­ная!/ Он же, как ми­ло­серд­ный,/ даст тебе ум по­знать волю Его!
И ны́не: Богоро́дице Де́во,/ от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пречи́стая,/ и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я́ Сы́ну Твоему́,/ да даст ми ум твори́ти во́лю Его́. И ныне: Бого­ро­ди­ца Дева! От ви­ди­мо­го и не­ви­ди­мо­го зла/ со­хра­ни меня, пре­чи­стая,/ и при­ми про­ше­ния мои,/ и пе­ре­дай их Сыну Тво­е­му,/ да даст мне ум ис­пол­нять волю Его!
Го́споди, поми́луй. Трижды.  
Сла́ва, и ны́не:  

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши,/ почто́ во́лю диа́волю твори́ши,/ в чесо́м наде́жду полага́еши?/ Преста́ни от сих и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи:/ милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго(ую).

Кондак

Душа моя! Зачем гре­ха­ми бо­га­те­ешь?/ Зачем волю диа­во­ла ис­пол­ня­ешь?/ На что на­деж­ду воз­ла­га­ешь?/ Пере­стань так по­сту­пать/ и об­ра­тись к Богу, с пла­чем взы­вая:/ «Мило­серд­ный Гос­по­ди, по­ми­луй меня, греш­но­го(ую)!»

Икос:

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти/ и Стра́шный Суд Творца́ твоего́ и Бо́га:/ А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́,/ и в ве́чный огнь введу́т:/ у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи:/ Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго(ую).

Икос

Помыс­ли, душа моя, о горь­ком часе смер­ти/ и о Страш­ном Суде Твор­ца тво­е­го и Бога./ Ведь то­гда Анге­лы гроз­ные возь­мут тебя, душа,/ и в веч­ный огонь вве­дут./ Так по­кай­ся же преж­де смер­ти, взы­вая:/ «Гос­по­ди, по­ми­луй меня, греш­но­го(ую)!»

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 7

Ирмос: Росо­нос­ною со­де­лал печь/ Ангел для бла­го­че­сти­вых от­ро­ков,/ а Божие ве­ле­ние, хал­де­ев опа­ляв­шее,/ му­чи­те­ля убе­ди­ло взы­вать:/ «Бла­го­сло­вен Ты, Боже от­цов наших!»

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние,/ вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й:/ поми́луй мя, Христе́ Бо́же, в чадоуби́йстве пови́ннаго(ую). Не по­ла­гай­ся, душа моя, на тлен­ное бо­гат­ство/ и на не­пра­вед­ное стя­жа­ние;/ ведь не зна­ешь ты, кому всё это оста­вишь,/ но воз­зо­ви: «Поми­луй меня, Хри­сте Боже, в ча­до­убий­стве по­вин­но­го(ую)!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́,/ ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й:/ поми́луй мя, Христе́ Бо́же, чадоуби́йцу скве́рнаго(ую). Не на­дей­ся, душа моя, на те­лес­ное здо­ро­вье/ и на ско­ро пре­хо­дя­щую кра­со­ту;/ ведь ты ви­дишь, как силь­ные и мо­ло­дые уми­ра­ют,/ но воз­зо­ви: «Поми­луй меня, Хри­сте Боже, ча­до­убий­цу сквер­но­го(ую)»
Сла́ва: Воспомяни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м,/ и тьму кроме́шную и гнев Бо́жий злым, и возопи́й:/ поми́луй мя, Христе́ Бо́же, тя́жко согреши́вшаго(ую). Слава: Вспом­ни, душа моя, о веч­ной жиз­ни/ и о Цар­стве Небес­ном, уго­то­ван­ном свя­тым,/ и о тьме внеш­ней и гне­ве Божи­ем – злым,/ и воз­зо­ви: «Поми­луй меня, Хри­сте Боже, тяж­ко со­гре­шив­ше­го(ую)!»
И ны́не: Припади́, душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ся Той,/ есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся,/ умо́лит Сы́на Христа́ Бо́га,/ и поми́лует мя покая́ние принося́щаго(ую). И ныне: При­па­ди, душа моя, к Божи­ей Мате­ри/ и по­мо­лись Ей,/ ибо Она, ско­рая Помощ­ни­ца ка­ю­щим­ся,/ умо­лит Сына, Хри­ста Бога,/ и Он по­ми­лу­ет меня, по­ка­я­ние при­но­ся­ще­го(ую).

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: Из пла­ме­ни Ты для бла­го­че­сти­вых росу ис­то­чил,/ и жерт­ву пра­вед­ни­ка во­дою по­па­лил:/ ибо Ты все со­вер­ша­ешь, Хри­сте, од­ним Сво­им хо­те­ни­ем./ Тебя мы пре­воз­но­сим во все века.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю о соде́янном мно́ю,/ вем бо зол мои́х мно́жество, детоуби́йца сый(су́щи)./ Что у́бо ча́ю и на что наде́юся?/ То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. Как мне не пла­кать, ко­гда по­мыш­ляю о со­де­ян­ном мною, / ибо ви­дел(а) я зол моих мно­же­ство, де­то­убий­цы. / Чего же я жду и на что на­де­юсь?/ Толь­ко дай мне, Гос­по­ди, преж­де кон­ца покаяние! 
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
О, Го́споди, жи́зни Пода́телю!/ За мно́гая Твоя́ бла́га возда́х Тебе́ злом, окая́нный(ая),/ отверго́х пренебе́сный дар жи́зни/ и дарова́нная Тобо́ю ча́да погуби́х,/ но во смире́нии молю́:/ даждь мне, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. О, Гос­по­ди, жиз­ни Пода­те­лю!/ За мно­гие Твои бла­га воз­дал(а) я Тебе злом, ока­ян­ный(ая),/ от­верг(ла) пре­не­бес­ный дар жиз­ни/ и да­ро­ван­ное Тобою чадо по­гу­бил(а),/ но во сми­ре­нии молю:/ по­дай мне, Гос­по­ди, преж­де кон­ца покаяние.
Сла́ва: Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых,/ и вси во свое́м чи́ну ста́нут,/ ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы;/ где обря́щуся аз?/ Сего́ ра́ди вопию́:/ даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. Слава: Верую, что Ты при­дёшь су­дить жи­вых и мёрт­вых,/ и все по чину сво­е­му ста­нут:/ ста­рые и мо­ло­дые, вла­ды­ки и кня­зья, девы и свя­щен­ни­ки./ Но где ока­жусь я?/ Пото­му взы­ваю:/ «Дай мне, Гос­по­ди, преж­де кон­ца покаяние!»
И ны́не: Пречи́стая Богоро́дице,/ приими́ недосто́йную моли́тву мою́,/ и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти,/ и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние. И ныне: Пре­чи­стая Бого­ро­ди­ца!/ При­ми не­до­стой­ную мо­лит­ву мою,/ и со­хра­ни меня от вне­зап­ной смер­ти/ и да­руй мне преж­де кон­ца покаяние!

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Песнь 9

Ирмос: Невоз­мож­но лю­дям уви­деть Бога,/ на Кото­ро­го не сме­ют пол­ки Анге­лов взгля­нуть;/ но чрез Тебя, Все­чи­стая, ста­ло ви­ди­мым для смерт­ных Сло­во во­пло­щен­ное./ Его ве­ли­чая,/ мы вме­сте с не­бес­ны­ми во­ин­ства­ми/ Тебя восхваляем.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ны́не к вам прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели и вся Небе́сныя Си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии,/ моли́теся ко Творцу́ своему́,/ да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя. Ныне к вам при­бе­гаю,/ Анге­лы, Архан­ге­лы и все не­бес­ные Силы,/ у пре­сто­ла Божия сто­я­щие:/ мо­ли­тесь Твор­цу сво­е­му,/ да из­ба­вит Он душу мою от муки вечной!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Припев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы,/ апо́столи и святи́телие и вси избра́ннии Христо́вы:/ помози́те ми на Суде́,/ да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия. Ныне пла­чу пред вами,/ свя­тые пра­от­цы, цари и про­ро­ки,/ апо­сто­лы и свя­ти­те­ли, и все из­бран­ни­ки Хри­сто­вы:/ по­мо­ги­те мне на Суде,/ да спа­сет Гос­подь душу мою от силы вражией!
Сла́ва: Ны́не к вам воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы,/ пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси святи́и,/ моля́щиися ко Го́споду за весь мир,/ да поми́лует мя в час сме́рти моея́. Слава: Ныне к вам воз­но­шу руки,/ свя­тые му­че­ни­ки, пу­стын­ни­ки, дев­ствен­ни­ки, пра­вед­ни­ки/ и все свя­тые, мо­ля­щи­е­ся ко Гос­по­ду за весь мир,/ да по­ми­лу­ет Он меня в час смер­ти моей!
И ны́не: Ма́ти Бо́жия, помози́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся(ейся),/ умоли́ Сы́на Своего́, да очи́стит мя от тя́жкаго греха́ детоуби́йства/ и покая́ния моего́ ра́ди да́рует проще́ние,/ егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь. И ныне: Матерь Божия, по­мо­ги мне,/ на Тебя силь­но на­де­ю­ще­му­ся(ейся),/ умо­ли Сына Сво­е­го,/ да очи­стит мя от тяж­ко­го гре­ха де­то­убий­ства/ и по­ка­я­ния мо­е­го ради да­ру­ет про­ще­ние,/ ко­гда ся­дет су­дить жи­вых и мёрт­вых! Аминь.
Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Поклон. Достой­но есть по­ис­ти­не вос­хва­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога на­ше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и не­срав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бого­ро­ди­цу, Тебя прославляем.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три­жды. Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас. Три­жды.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли не­мо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй, три­жды. Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Кото­рый на не­бе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.
И тро­парь, глас 1: И тро­парь, глас 1:
Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся,/ блу́дно мое́ ижди́х житие́,/ на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х, Спа́се:/ ны́не обнища́вшее мое́ да не пре́зриши се́рдце./ Тебе́ бо, Го́споди, умиле́нием зову́:/ согреши́х, на Не́бо и пред Тобо́ю. Объ­я­тия оте­че­ские от­крыть мне по­спе­ши:/ блуд­но я рас­тра­тил(а) жизнь мою,/ на бо­гат­ство не­ис­чер­па­е­мое ми­ло­стей Тво­их, Спа­си­тель, взи­рая без­участ­но!/ Ныне не пре­зри об­ни­щав­ше­го мо­е­го серд­ца,/ ибо к Тебе, Гос­по­ди, в со­кру­ше­нии взы­ваю:/ «Согре­шил(а) я, Отче, про­тив неба и пред Тобою!»
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Сла­ва, и ныне, Богородичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же родила́ еси́ Бо́га па́че ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с го́рними си́лами,/ да́ти оставле́ние грехо́в нам всем,/ и исправле́ние жития́, ве́рою и любо́вию при́сно Тя чту́щим. Надеж­да хри­сти­ан, Пре­свя­тая Дева,/ не­пре­стан­но моли с Гор­ни­ми Сила­ми/ Бога, рож­ден­но­го Тобою пре­вы­ше и ума и сло­ва,/ дать про­ще­ние гре­хов и ис­прав­ле­ние жиз­ни всем нам,/ с ве­рою и лю­бо­вью все­гда Тебя почитающим.

Молит­ва

Молит­ва

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, прише́дый в мир гре́шныя спасти́! При́зри на нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, вы́ю се́рдца и телесе́ пред вели́чеством сла́вы Твоея́ приклоня́ющих, согреши́хом бо, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, но, на щедро́ты Твоя́ и ми́лость Твою́ упова́юще, со слеза́ми мо́лим: благоутро́бне и всеми́лостиве Го́споди, прости́ и поми́луй нас, любо́вь Твою́ отве́ргших, зако́н ева́нгельский попра́вших, страстьми́ ум свой ослепи́вших, чад свои́х в безу́мии уби́вших, ины́х к сему́ сме́ртному греху́ подви́гших или́ престу́пному их наме́рению не возбрани́вших. Ве́мы, Го́споди, я́ко досто́йни есмы́ огня́ гее́нскаго и ве́чныя му́ки, но и́мамы и человеколю́бия Твоего́ о́бразы: разбо́йника, мытаря́, блудни́цу, блу́днаго сы́на, и́же покая́нием отверзе́ние двере́й Ца́рствия Небе́снаго и поми́лование улучи́вших. Те́мже ко мно́жеству щедро́т Твои́х взыва́ем: приими́ и́скреннее раска́яние на́ше и се́рдце, оскверне́нное безме́рными греха́ми, человеколю́бне очи́сти. При́зри, всеси́льне Го́споди, на лю́ди Твоя́, вразуми́ бра́тий и сесте́р на́ших, творя́щих беззако́ния; возсия́й и́стиною Твое́ю в сердца́х заблу́дших и во тьме пребыва́ющих, загради́ уста́ нечести́вая и лука́вая, детоуби́йство пропове́дующая; просвети́ ра́зум ма́терей, чад свои́х во чре́ве свое́м умерщвля́ющих; удержи́ ру́ку врача́-детоуби́йцы всеси́льною десни́цею Твое́ю; пресеки́ твори́мое крова́вое беззако́ние. О, многоми́лостиве и долготерпели́ве Го́споди! Моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех святы́х, наипа́че хода́тайством святы́х му́чеников младе́нцев, в Вифлее́ме от И́рода убие́нных, да́руй нам вре́мя на покая́ние, я́ко да, по за́поведем Твои́м пожи́вше, настоя́щих зол и бу́дущих ве́чных мук свободи́мся и со благо́ю наде́ждою и и́стинным увере́нием к та́мошнему ми́ру по́йдем, прославля́юще Безнача́льнаго Твоего́ Отца́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Сыне Божий, Источ­ник жиз­ни и бес­смер­тия, при­шед­ший в мир греш­ные спа­сти! При­з­ри на нас, не­до­стой­ных ра­бов Тво­их, серд­ца и тела пред ве­ли­че­ством сла­вы Тво­ей пре­кло­ня­ю­щих, со­гре­ши­ли, без­за­кон­ни­ча­ли, не­пра­вед­ны были пред Тобою, но, на щед­ро­ты Твои и ми­лость Твою упо­ва­ю­ще, со сле­за­ми мо­лим: ми­ло­серд­ный и все­ми­ло­сти­вый Гос­подь, про­сти и по­ми­луй нас, лю­бовь Твою от­верг­ших, за­кон еван­гель­ский по­прав­ших, страстьми ум свой осле­пив­ших, чад сво­их в безу­мии убив­ших, иных к сему смерт­но­му гре­ху по­двиг­ших или пре­ступ­но­му их на­ме­ре­нию не вос­пре­пят­ство­вав­ших. Веда­ем, Гос­по­ди, что до­стой­ны мы огня ге­ен­ско­го и веч­ной муки, но имея и че­ло­ве­ко­лю­бия Тво­е­го об­ра­зы: раз­бой­ни­ка, мы­та­ря, блуд­ни­цу, блуд­но­го сына, ко­то­рые по­ка­я­ни­ем от­вер­зе­ние две­рей Цар­ствия Небес­но­го и по­ми­ло­ва­ние улу­чив­ших. Тем­же ко мно­же­ству щед­рот Тво­их взы­ва­ем: при­ми ис­крен­нее рас­ка­я­ние наше и серд­це, осквер­нен­ное без­мер­ны­ми гре­ха­ми, че­ло­ве­ко­лю­би­во очи­сти. При­з­ри, все­силь­ный Гос­по­ди, на лю­дей Тво­их, вра­зу­ми бра­тий и се­стер на­ших, тво­ря­щих без­за­ко­ния; вос­си­яй ис­ти­ною Тво­ею в серд­цах за­блуд­ших и во тьме пре­бы­ва­ю­щих, за­гра­ди уста не­че­сти­вых и лу­ка­вых, де­то­убий­ство про­по­ве­ду­ю­щих; про­све­ти ра­зум ма­те­рей, чад сво­их во чре­ве сво­ем умерщ­вля­ю­щих; удер­жи руку вра­ча-де­то­убий­цы все­силь­ною дес­ни­цею Тво­ею; пре­се­ки тво­ри­мое кро­ва­вое без­за­ко­ние. О, мно­го­мило­сти­вый и дол­го­тер­пе­ли­вый Гос­по­ди! Молит­ва­ми Пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри, Вла­ды­чи­цы на­шей Бого­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Марии и всех свя­тых, осо­бен­но хо­да­тай­ством свя­тых му­че­ни­ков мла­ден­цев, в Виф­ле­е­ме от Иро­да уби­ен­ных, да­руй нам вре­мя на по­ка­я­ние, да, по за­по­ве­дям Тво­им по­жив­ше, на­сто­я­щих зол и бу­ду­щих веч­ных мук осво­бо­дим­ся и со бла­гою на­деж­дой и ис­тин­ным уве­ре­ни­ем к та­мош­не­му миру пой­дем, про­слав­ля­ю­ще Без­на­чаль­но­го Тво­е­го Отца, с Кото­рым бла­го­сло­вен Ты, со Все­свя­тым и Бла­гим и Живо­тво­ря­щим Тво­им Духом, ныне и все­гда и во веки ве­ков. Аминь.
Та́же: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.  
Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Трижды.  
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.  

Утверждено Священным Синодом на заседании 27 декабря 2016 года (журнал № 128).

1 Встречая сокращение Слава:, читаем: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, встречая сокращение И ны́не:И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

2 Встречая сокращение Слава, и ныне, следует читать полностью: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Комментировать

*

13 комментариев

 • Ирина, 14.02.2019

  Добрый день! Случайно поставила оценку три звездочки,вместо пяти… Как можно исправить ошибку? Спасибо

  Ответить »
 • Татьяна, 28.02.2019

  При подготовке к причастию можно?

  Ответить »
 • Yelena Flangas, 24.03.2020

  Здравствуйте! На протяжение какого времени церковь рекомендует читать канон? И как часто? 

  Спаси Господи!

  Ответить »
  • иер.Иоанн, 04.05.2020

   Всю жизнь нужно читать!

   Ну или до того как вам будет видение о том, что вы вымолили своих детей!!!

   Дело в том что их души сейчас в аду (т.к. все некрещенные попадают в ад по учению Церкви) вы и ваш муж (отец ребенка/детей абортированных) обязаны молиться за них всю жизнь, а на страшном суде (окончательном поэтому и страшный) будут учтены ваши молитвы и по милосердию Божьему определена участь ваших детей в вечности!

   Примерно так!

   Ответить »
  • Кирилл, 24.03.2020

   Елена, это индивидуально. Спросите Вашего духовника (священника, у которого исповедуетесь).

   Ответить »
 • Вяткина Зоя Амировна, 16.02.2021

  Слава Богу за посланную на старости благодать покаяния благословненным Каноном

  Ответить »
 • Кирилл, 02.02.2022

  Вам неправильно сказали. Учения о том, что все дети попадают в Рай, в христианстве нет. Подробнее: https://azbyka.ru/deti/ob-uchasti-mladencev-umershih-nekreshenymi

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки