Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)


Утвер­жде­но Свя­щен­ным Сино­дом 27 декаб­ря 2016 года

Аудио:
21:43

 
Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь. Во имя Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа. Аминь.
Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. Боже, будь мило­стив ко мне, грешному.
Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь. По молит­вам свя­тых отцов наших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, поми­луй нас.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Сла­ва Тебе, Боже наш, сла­ва Тебе.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша. Царь Небес­ный, Уте­ши­тель, Дух Исти­ны, вез­де пре­бы­ва­ю­щий и всё на­пол­ня­ю­щий, Сокро­вищ­ни­ца благ и жиз­ни Пода­тель, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны, и спа­си, Бла­гой, души наши.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном.) Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным поклоном.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли не­мо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (Три­жды) Гос­по­ди, по­ми­луй. (Три­жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Кото­рый на не­бе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Тро­парь, глас 6:

Тро­парь, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;/ вся́каго бо отве́та недоуме́юще,/ сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це/ гре́шнии прино́сим: поми́луй нас. Поми­луй нас, Гос­по­ди, по­ми­луй нас,/ ибо, не на­хо­дя себе ни­ка­ко­го оправ­да­ния,/ мо­лит­ву эту мы, греш­ные, Тебе при­но­сим, как Вла­ды­ке:/ «Поми­луй нас!»
Сла́ва:1 Го́споди, поми́луй нас,/ на Тя́ бо упова́хом;/ не прогне́вайся на ны́ зело́,/ ниже́ помя­ни́ беззако́ний на́ших,/ но при́зри и ны́не, я́ко благоутро́бен,/ и изба́ви ны́ от враг на́ших:/ Ты́ бо еси́ Бог наш,/ и мы лю́дие Твои́,/ вси дела́ руку́ Твое́ю,/ и и́мя Твое́ призыва́ем. Сла­ва: Гос­по­ди, по­ми­луй нас, ибо на Тебя мы упо­ва­ем,/ не про­гне­вай­ся на нас силь­но/ и не вспом­ни без­за­ко­ний на­ших,/ но воз­зри и ныне, как Мило­серд­ный/ и из­бавь нас от вра­гов на­ших./ Ибо Ты – Бог наш, и мы – Твой на­род;/ все мы – дело рук Тво­их/ и имя Твоё призываем.
И ны́не:1 Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,/ благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:/ Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго. И ныне: Мило­сер­дия две­ри от­вер­зи нам,/ бла­го­сло­вен­ная Бого­ро­ди­ца,/ дабы мы, на­де­ясь на Тебя, не по­сты­ди­лись,/ но из­ба­ви­лись мо­лит­ва­ми Тво­и­ми от бед,/ ибо Ты – спа­се­ние рода христианского.
Го́споди, поми́луй. (12 раз) Гос­по­ди, по­ми­луй. (12 раз)
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) При­ди­те, по­кло­ним­ся Царю на­ше­му, Богу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Царю, на­ше­му Богу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон) При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Само­му Хри­сту, Царю и Богу на­ше­му. (Поклон)

Пса­лом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, вне­гда́ суди́ти Ти. Се́ бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́, и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Пса­лом 50

Поми­луй меня, Боже, по ве­ли­кой ми­ло­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Тво­их из­гладь без­за­ко­ния мои. Мно­го­крат­но омой меня от без­за­ко­ния мо­е­го, и от гре­ха мо­е­го очи­сти меня, ибо без­за­ко­ния мои я со­знаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Тебе, Тебе еди­но­му со­гре­шил я и лу­ка­вое пред оча­ми Тво­и­ми сде­лал, так что Ты пра­ве­ден в при­го­во­ре Тво­ем и чист в суде Тво­ем. Вот, я в без­за­ко­нии за­чат, и во гре­хе ро­ди­ла меня мать моя. Вот, Ты воз­лю­бил ис­ти­ну в серд­це и внутрь меня явил мне муд­рость [Твою]. Окро­пи меня ис­со­пом, и буду чист; омой меня, и буду бе­лее сне­га. Дай мне услы­шать ра­дость и ве­се­лие, и воз­ра­ду­ют­ся ко­сти, Тобою со­кру­шен­ные. Отвра­ти лице Твое от гре­хов моих и из­гладь все без­за­ко­ния мои. Серд­це чи­стое со­тво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый об­но­ви внут­ри меня. Не от­верг­ни меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­та­го не от­ни­ми от меня. Воз­вра­ти мне ра­дость спа­се­ния Тво­е­го и Духом вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня. Научу без­за­кон­ных пу­тям Тво­им, и не­че­сти­вые к Тебе об­ра­тят­ся. Избавь меня от кро­вей, Боже, Боже спа­се­ния мо­е­го, и язык мой вос­хва­лит прав­ду Твою. Гос­по­ди! от­вер­зи уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою: ибо жерт­вы Ты не же­ла­ешь, – я дал бы ее; к все­со­жже­нию не бла­го­во­лишь. Жерт­ва Богу – дух со­кру­шен­ный; серд­ца со­кру­шен­но­го и сми­рен­но­го Ты не пре­зришь, Боже. Обла­го­де­тель­ствуй, [Гос­по­ди,] по бла­го­во­ле­нию Тво­е­му Сион; воз­двиг­ни сте­ны Иеру­са­ли­ма: то­гда бла­го­угод­ны бу­дут Тебе жерт­вы прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ние; то­гда воз­ло­жат на ал­тарь Твой тельцов.

Сла­́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свя­то­́му Ду́ху, и ны́не и при́с­но и во ве́ки ве­ко́в. Ами́нь. Алли­лу­́иа, три­жды. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь. Алли­лу­иа, три­жды.

Канон по­ка­ян­ный, ке­лей­но что­мый для му­жей и жен, по­вин­ных в гре­хе ча­до­убий­ства, глас 6

Канон по­ка­ян­ный, ке­лей­но чи­та­е­мый для му­жей и жен, по­вин­ных в гре­хе ча­до­убий­ства, глас 6

Песнь 1

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше. Ирмос: Как по суше про­шел Изра­иль/ по без­дне сто­па­ми,/ и взы­вал, го­ни­те­ля фа­ра­о­на видя уто­пав­шим:/ «Богу по­бед­ную песнь воспоем!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ны́не приступи́х аз, гре́шный(ая) и обремене́нный(ая) грехо́м детоуби́йства, к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́;/ не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля:/ даждь ми, Го́споди, ум,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько. Ныне при­сту­пил я, греш­ный и обре­ме­нён­ный(ая) гре­хом де­то­убий­ства,/ к Тебе, Вла­ды­ке и Богу мо­е­му;/ но не смею взи­рать на небо,/ толь­ко молю, воз­гла­шая:/ «Дай мне, Гос­по­ди, ра­зум,/ что­бы опла­ки­вал я дела мои горько!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
О, го́ре мне гре́шному(ей)!/ Па́че всех челове́к окая́нен есмь,/ покая́ния несть во мне;/ даждь ми, Го́споди, сле́зы,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько. О горе мне, греш­но­му(ей)!/ Более всех лю­дей зло­сча­стен я:/ по­ка­я­ния нет во мне./ Дай мне, Гос­по­ди, сле­зы,/ что­бы опла­ки­вал я дела мои горько!
Сла́ва: Безу́мне, окая́нне челове́че,/ в нераде́нии о покая́нии вре́мя губи́ши;/ помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу,/ и пла́чися о де́лех твои́х го́рько. Сла­ва: Безум­ный, не­счаст­ный че­ло­век,/ ты вре­мя в ле­но­сти гу­бишь!/ Помыс­ли о жиз­ни сво­ей/ и об­ра­тись ко Гос­по­ду Богу,/ и плачь о де­лах сво­их горько!
И ны́не: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ воз­зри́ на мя гре́шнаго(ую), и от се́ти диа́воли изба́ви мя,/ и на путь покая́ния наста́ви мя,/ да пла́чуся дел мои́х го́рько. И ныне: Матерь Божия пре­чи­стая!/ Взгля­ни на меня, греш­но­го(ую),/ и от сети диа­во­ла из­бавь меня,/ и на путь по­ка­я­ния на­правь меня,/ что­бы опла­ки­вал я дела мои горько!

Песнь 3

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́. Ирмос: Нет свя­то­го,/ как Ты, Гос­по­ди Боже мой,/ воз­вы­сив­ший до­сто­ин­ство вер­ных Тебе, Бла­гой,/ и утвер­див­ший нас на кам­не/ ис­по­ве­да­ния Твоего.
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Cуди́щи Cтра́шнем,/ тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся;/ го́ре та́мо бу́дет гре́шному(ей), в му́ку отсыла́емому(ей);/ и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х. Когда по­став­ле­ны бу­дут/ пре­сто­лы на Страш­ном Суде,/ то­гда дела всех лю­дей от­кро­ют­ся;/ горе там бу­дет мне греш­но­му(ей), в муку от­сы­ла­е­мо­му(ей)!/ И зная это, душа моя,/ рас­кай­ся в злых де­лах твоих!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся;/ тогда́ никто́же возмо́жет помо­щи́ нам,/ но дела́ на́ша осу́дят нас;/ те́мже пре́жде кон­ца́ пока́йся от злых дел твои́х. Пра­вед­ни­ки воз­ра­ду­ют­ся,/ а греш­ни­ки возры­да­ют:/ то­гда ни­кто не смо­жет по­мочь нам,/ но дела наши осу­дят нас./ Пото­му преж­де кон­ца/ рас­кай­ся в злых де­лах твоих!
Сла́ва: Увы́ мне великогре́шному(ей),/ и́же(я́же) де́лы и мы́сльми оскверни́вся(шися),/ ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия;/ ны́не возни́кни от зем­ли́, душе́ моя́,/ и пока́йся от злых дел твои́х. Сла­ва: Увы мне, мно­го­греш­но­му(ей)!/ Я, де­ла­ми и мыс­ля­ми осквер­нив­шись,/ ни кап­ли слез не имею от же­сто­ко­сер­дия!/ Ныне вос­прянь от зем­ли, душа моя,/ и рас­кай­ся в злых де­лах твоих!
И ны́не: Се взыва́ет, Гос­по­же́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое,/ аз же гре́шный(ая) добра́ все­гда́ бе́гаю;/ но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя,/ да пока́юся от злых мои́х дел. И ныне: Вот, взы­ва­ет, Гос­по­жа, Сын Твой/ и нас на­уча­ет доб­ро­му;/ я же, греш­ный(ая), все­гда бегу от добра!/ Но Ты, Мило­сти­вая, по­ми­луй меня,/ что­бы я рас­ка­ял­ся в де­лах моих злых!

Седа­лен, глас 6

Седа­лен, глас 6

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых:/ ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́,/ или́ ко́им дерзнове́нием воз­зрю́ на Судию́, блу́дный(ая) аз?/ Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя. Помыш­ляю о дне страш­ном/ и опла­ки­ваю злые мои де­я­ния./ Как я дам от­вет Бес­смерт­но­му Царю?/ Или как дерз­ну я, блуд­ный(ая), взгля­нуть на Судию?/ Мило­серд­ный Отче, Сын Еди­но­род­ный/ и Дух Свя­той, по­ми­луй меня!
Сла­ва, и ныне2, Бого­ро­ди­чен: Сла­ва, и ныне, Богородичен:
Свя́зан(а) мно́гими ны́не плени́цами грехо́в/ и содержи́мь(а) лю́тыми страстьми́ и беда́ми,/ к Тебе́ прибега́ю, мое­му́ спасе́нию, и вопию́:/ помо­зи́ ми, Де́во, Ма́ти Бо́жия. Ныне, свя­зан­ный(ая) мно­ги­ми уза­ми гре­хов/ и тес­ни­мый лю­ты­ми стра­да­ни­я­ми и бе­да­ми,/ к Тебе при­бе­гаю, мо­е­му спа­се­нию, и взы­ваю:/ «Помо­ги мне, Дева, Матерь Божия!»

Песнь 4

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. Ирмос: «Хри­стос – моя сила,/ Бог и Гос­подь»,/ – свя­тая Цер­ковь бла­го­го­вей­но поет, воз­гла­шая,/ от чи­сто­го ра­зу­ма/ в Гос­по­де торжествуя.
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти,/ но го́рько бу́дет в после́дний день,/ егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет;/ блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия. Широк путь здесь/ и лег­ко де­лать при­ят­ное,/ но горь­ко бу­дет в по­след­ний день,/ ко­гда душа с те­лом раз­лу­чать­ся бу­дет!/ Хра­ни себя от того, че­ло­век,/ ради Цар­ства Божия!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Почто́ по́хоть и блуд безу́мне твори́ши,/ сластьми́ ми́ра сего́ пленя́ешися,/ любо́вь роди́тельску попира́еши/ и свое́ беззащи́тное ча́до убива́еши?/ Пока́йся у́бо, душе́ моя́, Ца́рствия ра́ди Бо́жия. Зачем по­хоть и блуд в безу­мии тво­ришь,/ гре­хов­ны­ми на­сла­жде­ни­я­ми мира сего пле­ня­ешь­ся,/ лю­бовь ро­ди­тель­скую по­пи­ра­ешь,/ и свое без­за­щит­ное чадо уби­ва­ешь?/ Пото­му при­не­си по­ка­я­ние, душа моя,  Цар­ства ради Божия!
Сла́ва: О, безу́мный челове́че,/ доко́ле углеба́еши, я́ко пче­ла́, собира́ющи бога́тство твое́?/ Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел;/ но бо́лее взы­щи́ Ца́рствия Бо́жия. Сла­ва: О безум­ный че­ло­век!/ Доко­ле увя­за­ешь, слов­но пче­ла,/ со­би­рая бо­гат­ство своё?/ Ведь вско­ре по­гиб­нет оно, как прах и пе­пел;/ но ты преж­де взы­щи Цар­ства Божия.
И ны́не: Богоро́дичен: Богоро́дице, поми́луй мя гре́шнаго(ую),/ и в доброде́тели укрепи́,/ и соблю­ди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго(ую),/ и дове­ди́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия. И ныне: Гос­по­жа Бого­ро­ди­ца! Поми­луй меня, греш­но­го(ую),/ и в доб­ро­де­те­ли укре­пи,/ и со­хра­ни меня, что­бы вне­зап­ная смерть/ не по­хи­ти­ла меня, не­го­то­во­го(ую),/ и до­ве­ди меня, Дева, до Цар­ства Божия!

Песнь 5

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию оза­ри́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. Ирмос: Боже­ствен­ным све­том Сво­им, Бла­гой,/ души с рас­све­та к Тебе стре­мя­щих­ся/ лю­бо­вью оза­ри, – мо­люсь я, –/ что­бы знать Тебя, Сло­во Божие, ис­тин­но­го Бога,/ от мра­ка гре­хов к Себе призывающего.
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Воспо­мя­ни́ гре­хи́ твоя́, окая́нный челове́че,/ ка́ко себялю́бие, сребролю́бие, жестокосе́рдие и по́хоть чадоуби́йцею соде́лаша тя./ Душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́? Вспом­ни, не­счаст­ный че­ло­век,/ на­сколь­ко се­бя­лю­бие, среб­ро­лю­бие, же­сто­ко­сер­дие и по­хоть ча­до­бий­цею со­де­ла­ла тебя!/ Душа моя греш­ная, того ли же­ла­ла ты?
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́:/ очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай,/ язы́ком зла́я глаго́ляй,/ все­го́ себе́ гее́нне предая́й;/ душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́? Тре­пе­щут чле­ны тела мо­е­го,/ ибо я все­ми ими про­ви­нил­ся:/ гла­за­ми взи­рая, уша­ми слу­шая, язы­ком го­во­ря злое,/ все­го себя ге­ен­не пре­дал!/ Душа моя греш­ная, это­го ли же­ла­ла ты?
Сла́ва: Блуд­ни­ка́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се,/ аз же еди́н(а) ле́ностию грехо́вною отягчи́хся/ и злым дело́м порабо́тихся;/ душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́? Сла­ва: Блуд­но­го сына и раз­бой­ни­ка ка­ю­ще­го­ся/ при­нял Ты к Себе, Спа­си­тель;/ но лишь я один так гре­хов­ной ле­нью отяг­чён/ и злым де­лам по­ра­бо­щён!/ Душа моя греш­ная, это­го ли же­ла­ла ты?
И ны́не: Ди́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия,/ помо­зи́ мне недосто́йному(ей),/ душа́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́. И ныне: Див­ная и ско­рая по­мощ­ни­ца/ всем лю­дям, Матерь Божия!/ Помо­ги мне, не­до­стой­но­му,/ ибо душа моя греш­ная воз­же­ла­ла того!

Песнь 6

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Тво­е­му́ прите́к, вопию́ Ти:/ воз­ве­ди́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве. Ирмос: Житей­ское море видя,/ под­ни­ма­ю­ще­е­ся вол­на­ми ис­ку­ше­ний,/ я, к ти­хой при­ста­ни Тво­ей при­бег­нув, взы­ваю Тебе:/ «Воз­ве­ди от ги­бе­ли жизнь мою, Многомилостивый!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Житие́ на зем­ли́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму преда́х,/ ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко:/ сво­бо­ди́ мя от рабо́ты человекоуби́йцы диа́вола/ и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́. Жизнь зем­ную я блуд­но про­жил/ и душу во тьму пре­дал;/ ныне же молю Тебя, ми­ло­сти­вый Вла­ды­ка:/ осво­бо­ди меня от это­го раб­ства вра­гу/ и дай мне ра­зум ис­пол­нять волю Твою!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Кому́ уподо́билася еси́, душе́ моя́?/ Ка́ину окая́нному пе́рвому уби́йце и И́роду беззако́нному детоуби́йце./ Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от гре­ха́ сего́/ и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́. Кому упо­до­би­лась ты, душа моя?/ Каи­ну ока­ян­но­му пер­во­му убий­це и Иро­ду без­за­кон­но­му де­то­убий­це./ Но Ты, Гос­по­ди, ис­торг­ни меня из гнус­но­сти той/ и дай мне серд­це, что­бы ис­пол­нять за­по­ве­ди Твои!
Сла́ва: Вос­пря­ни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния,/ припа́дая ко Твор­цу́, сле­зя́ и стеня́;/ Той же, я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́. Сла­ва: Вос­прянь к Богу, не­счаст­ный че­ло­век,/ вспом­нив свои со­гре­ше­ния,/ при­па­дая ко Твор­цу, про­ли­вая сле­зы и сте­ная!/ Он же, как ми­ло­серд­ный,/ даст тебе ум по­знать волю Его!
И ны́не: Богоро́дице Де́во,/ от ви́димаго и неви́димаго зла сохра­ни́ мя, Пречи́стая,/ и при­и­ми́ моли́твы моя́, и доне­си́ я́ Сы́ну Твоему́,/ да даст ми ум твори́ти во́лю Его́. И ныне: Бого­ро­ди­ца Дева! От ви­ди­мо­го и не­ви­ди­мо­го зла/ со­хра­ни меня, пре­чи­стая,/ и при­ми про­ше­ния мои,/ и пе­ре­дай их Сыну Тво­е­му,/ да даст мне ум ис­пол­нять волю Его!
Го́споди, поми́луй. Три­жды.  
Сла́ва, и ны́не:  

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, поч­то́ греха́ми богате́еши,/ поч­то́ во́лю диа́волю твори́ши,/ в чесо́м наде́жду полага́еши?/ Преста́ни от сих и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи:/ милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго(ую).

Кондак

Душа моя! Зачем гре­ха­ми бо­га­те­ешь?/ Зачем волю диа­во­ла ис­пол­ня­ешь?/ На что на­деж­ду воз­ла­га­ешь?/ Пере­стань так по­сту­пать/ и об­ра­тись к Богу, с пла­чем взы­вая:/ «Мило­серд­ный Гос­по­ди, по­ми­луй меня, греш­но­го(ую)!»

Икос:

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти/ и Стра́шный Суд Твор­ца́ тво­е­го́ и Бо́га:/ А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́,/ и в ве́чный огнь введу́т:/ у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи:/ Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго(ую).

Икос

Помыс­ли, душа моя, о горь­ком часе смер­ти/ и о Страш­ном Суде Твор­ца тво­е­го и Бога./ Ведь то­гда Анге­лы гроз­ные возь­мут тебя, душа,/ и в веч­ный огонь вве­дут./ Так по­кай­ся же преж­де смер­ти, взы­вая:/ «Гос­по­ди, по­ми­луй меня, греш­но­го(ую)!»

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля уве­ща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 7

Ирмос: Росо­нос­ною со­де­лал печь/ Ангел для бла­го­че­сти­вых от­ро­ков,/ а Божие ве­ле­ние, хал­де­ев опа­ляв­шее,/ му­чи­те­ля убе­ди­ло взы­вать:/ «Бла­го­сло­вен Ты, Боже от­цов наших!»

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние,/ вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й:/ поми́луй мя, Хри­сте́ Бо́же, в чадоуби́йстве пови́ннаго(ую). Не по­ла­гай­ся, душа моя, на тлен­ное бо­гат­ство/ и на не­пра­вед­ное стя­жа­ние;/ ведь не зна­ешь ты, кому всё это оста­вишь,/ но воз­зо­ви: «Поми­луй меня, Хри­сте Боже, в ча­до­убий­стве по­вин­но­го(ую)!»
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́,/ ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й:/ поми́луй мя, Хри­сте́ Бо́же, чадоуби́йцу скве́рнаго(ую). Не на­дей­ся, душа моя, на те­лес­ное здо­ро­вье/ и на ско­ро пре­хо­дя­щую кра­со­ту;/ ведь ты ви­дишь, как силь­ные и мо­ло­дые уми­ра­ют,/ но воз­зо­ви: «Поми­луй меня, Хри­сте Боже, ча­до­убий­цу сквер­но­го(ую)»
Сла́ва: Вос­по­мя­ни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м,/ и тьму кроме́шную и гнев Бо́жий злым, и возопи́й:/ поми́луй мя, Хри­сте́ Бо́же, тя́жко согреши́вшаго(ую). Сла­ва: Вспом­ни, душа моя, о веч­ной жиз­ни/ и о Цар­стве Небес­ном, уго­то­ван­ном свя­тым,/ и о тьме внеш­ней и гне­ве Божи­ем – злым,/ и воз­зо­ви: «Поми­луй меня, Хри­сте Боже, тяж­ко со­гре­шив­ше­го(ую)!»
И ны́не: При­па­ди́, душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ся Той,/ есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся,/ умо́лит Сы́на Хри­ста́ Бо́га,/ и поми́лует мя покая́ние принося́щаго(ую). И ныне: При­па­ди, душа моя, к Божи­ей Мате­ри/ и по­мо­лись Ей,/ ибо Она, ско­рая Помощ­ни­ца ка­ю­щим­ся,/ умо­лит Сына, Хри­ста Бога,/ и Он по­ми­лу­ет меня, по­ка­я­ние при­но­ся­ще­го(ую).

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся́ бо твори́ши, Хри­сте́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: Из пла­ме­ни Ты для бла­го­че­сти­вых росу ис­то­чил,/ и жерт­ву пра­вед­ни­ка во­дою по­па­лил:/ ибо Ты все со­вер­ша­ешь, Хри­сте, од­ним Сво­им хо­те­ни­ем./ Тебя мы пре­воз­но­сим во все века.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю о соде́янном мно́ю,/ вем бо зол мои́х мно́жество, детоуби́йца сый(су́щи)./ Что у́бо ча́ю и на что наде́юся?/ То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде кон­ца́ покая́ние. Как мне не пла­кать, ко­гда по­мыш­ляю о со­де­ян­ном мною, / ибо ви­дел(а) я зол моих мно­же­ство, де­то­убий­цы. / Чего же я жду и на что на­де­юсь?/ Толь­ко дай мне, Гос­по­ди, преж­де кон­ца покаяние! 
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
О, Го́споди, жи́зни Пода́телю!/ За мно́гая Твоя́ бла́га возда́х Тебе́ злом, окая́нный(ая),/ отверго́х пренебе́сный дар жи́зни/ и дарова́нная Тобо́ю ча́да погуби́х,/ но во смире́нии молю́:/ даждь мне, Го́споди, пре́жде кон­ца́ покая́ние. О, Гос­по­ди, жиз­ни Пода­те­лю!/ За мно­гие Твои бла­га воз­дал(а) я Тебе злом, ока­ян­ный(ая),/ от­верг(ла) пре­не­бес­ный дар жиз­ни/ и да­ро­ван­ное Тобою чадо по­гу­бил(а),/ но во сми­ре­нии молю:/ по­дай мне, Гос­по­ди, преж­де кон­ца покаяние.
Сла́ва: Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых,/ и вси во свое́м чи́ну ста́нут,/ ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы;/ где обря́щуся аз?/ Сего́ ра́ди вопию́:/ даждь ми, Го́споди, пре́жде кон­ца́ покая́ние. Сла­ва: Верую, что Ты при­дёшь су­дить жи­вых и мёрт­вых,/ и все по чину сво­е­му ста­нут:/ ста­рые и мо­ло­дые, вла­ды­ки и кня­зья, девы и свя­щен­ни­ки./ Но где ока­жусь я?/ Пото­му взы­ваю:/ «Дай мне, Гос­по­ди, преж­де кон­ца покаяние!»
И ны́не: Пречи́стая Богоро́дице,/ при­и­ми́ недосто́йную моли́тву мою́,/ и сохра­ни́ мя от на́глыя сме́рти,/ и да́руй ми пре́жде кон­ца́ покая́ние. И ныне: Пре­чи­стая Бого­ро­ди­ца!/ При­ми не­до­стой­ную мо­лит­ву мою,/ и со­хра­ни меня от вне­зап­ной смер­ти/ и да­руй мне преж­де кон­ца покаяние!

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Песнь 9

Ирмос: Невоз­мож­но лю­дям уви­деть Бога,/ на Кото­ро­го не сме­ют пол­ки Анге­лов взгля­нуть;/ но чрез Тебя, Все­чи­стая, ста­ло ви­ди­мым для смерт­ных Сло­во во­пло­щен­ное./ Его ве­ли­чая,/ мы вме­сте с не­бес­ны­ми во­ин­ства­ми/ Тебя восхваляем.

Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ны́не к вам прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели и вся Небе́сныя Си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии,/ моли́теся ко Твор­цу́ своему́,/ да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя. Ныне к вам при­бе­гаю,/ Анге­лы, Архан­ге­лы и все не­бес­ные Силы,/ у пре­сто­ла Божия сто­я­щие:/ мо­ли­тесь Твор­цу сво­е­му,/ да из­ба­вит Он душу мою от муки вечной!
Припе́в: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. При­пев: Поми­луй меня, Боже, по­ми­луй меня!
Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы,/ апо́столи и святи́телие и вси избра́ннии Христо́вы:/ помози́те ми на Суде́,/ да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия. Ныне пла­чу пред вами,/ свя­тые пра­от­цы, цари и про­ро­ки,/ апо­сто­лы и свя­ти­те­ли, и все из­бран­ни­ки Хри­сто­вы:/ по­мо­ги­те мне на Суде,/ да спа­сет Гос­подь душу мою от силы вражией!
Сла́ва: Ны́не к вам воз­де­жу́ ру́це, святи́и му́ченицы,/ пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси святи́и,/ моля́щиися ко Го́споду за весь мир,/ да поми́лует мя в час сме́рти моея́. Сла­ва: Ныне к вам воз­но­шу руки,/ свя­тые му­че­ни­ки, пу­стын­ни­ки, дев­ствен­ни­ки, пра­вед­ни­ки/ и все свя­тые, мо­ля­щи­е­ся ко Гос­по­ду за весь мир,/ да по­ми­лу­ет Он меня в час смер­ти моей!
И ны́не: Ма́ти Бо́жия, помо­зи́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся(ейся),/ умо­ли́ Сы́на Сво­е­го́, да очи́стит мя от тя́жкаго гре­ха́ детоуби́йства/ и покая́ния мое­го́ ра́ди да́рует проще́ние,/ егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь. И ныне: Матерь Божия, по­мо­ги мне,/ на Тебя силь­но на­де­ю­ще­му­ся(ейся),/ умо­ли Сына Сво­е­го,/ да очи­стит мя от тяж­ко­го гре­ха де­то­убий­ства/ и по­ка­я­ния мо­е­го ради да­ру­ет про­ще­ние,/ ко­гда ся­дет су­дить жи­вых и мёрт­вых! Аминь.
Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Поклон. Достой­но есть по­ис­ти­не вос­хва­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога на­ше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и не­срав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бого­ро­ди­цу, Тебя прославляем.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три­жды. Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас. Три­жды.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли не­мо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй, три­жды. Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Кото­рый на не­бе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.
И тро­парь, глас 1: И тро­парь, глас 1:
Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся,/ блу́дно мое́ ижди́х житие́,/ на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х, Спа́се:/ ны́не обнища́вшее мое́ да не пре́зриши се́рдце./ Тебе́ бо, Го́споди, умиле́нием зову́:/ согреши́х, на Не́бо и пред Тобо́ю. Объ­я­тия оте­че­ские от­крыть мне по­спе­ши:/ блуд­но я рас­тра­тил(а) жизнь мою,/ на бо­гат­ство не­ис­чер­па­е­мое ми­ло­стей Тво­их, Спа­си­тель, взи­рая без­участ­но!/ Ныне не пре­зри об­ни­щав­ше­го мо­е­го серд­ца,/ ибо к Тебе, Гос­по­ди, в со­кру­ше­нии взы­ваю:/ «Согре­шил(а) я, Отче, про­тив неба и пред Тобою!»
Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Сла­ва, и ныне, Богородичен:
Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во,/ Его́же роди­ла́ еси́ Бо́га па́че ума́ же и сло́ва,/ непреста́нно моли́ с го́рними си́лами,/ да́ти оставле́ние грехо́в нам всем,/ и исправле́ние жития́, ве́рою и любо́вию при́сно Тя чту́щим. Надеж­да хри­сти­ан, Пре­свя­тая Дева,/ не­пре­стан­но моли с Гор­ни­ми Сила­ми/ Бога, рож­ден­но­го Тобою пре­вы­ше и ума и сло­ва,/ дать про­ще­ние гре­хов и ис­прав­ле­ние жиз­ни всем нам,/ с ве­рою и лю­бо­вью все­гда Тебя почитающим.

Молит­ва

Молит­ва

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, прише́дый в мир гре́шныя спа­сти́! При́зри на нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, вы́ю се́рдца и теле­се́ пред вели́чеством сла́вы Тво­ея́ приклоня́ющих, согреши́хом бо, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, но, на щедро́ты Твоя́ и ми́лость Твою́ упова́юще, со слеза́ми мо́лим: благоутро́бне и всеми́лостиве Го́споди, про­сти́ и поми́луй нас, любо́вь Твою́ отве́ргших, зако́н ева́нгельский попра́вших, страстьми́ ум свой ослепи́вших, чад свои́х в безу́мии уби́вших, ины́х к сему́ сме́ртному гре­ху́ подви́гших или́ престу́пному их наме́рению не возбрани́вших. Ве́мы, Го́споди, я́ко досто́йни есмы́ огня́ гее́нскаго и ве́чныя му́ки, но и́мамы и человеколю́бия Тво­е­го́ о́бразы: разбо́йника, мыта­ря́, блудни́цу, блу́днаго сы́на, и́же покая́нием отверзе́ние двере́й Ца́рствия Небе́снаго и поми́лование улучи́вших. Те́мже ко мно́жеству щедро́т Твои́х взыва́ем: при­и­ми́ и́скреннее раска́яние на́ше и се́рдце, оскверне́нное безме́рными греха́ми, человеколю́бне очи́сти. При́зри, всеси́льне Го́споди, на лю́ди Твоя́, вра­зу­ми́ бра́тий и сесте́р на́ших, творя́щих беззако́ния; возсия́й и́стиною Твое́ю в сердца́х заблу́дших и во тьме пребыва́ющих, загра­ди́ уста́ нечести́вая и лука́вая, детоуби́йство пропове́дующая; про­све­ти́ ра́зум ма́терей, чад свои́х во чре́ве свое́м умерщвля́ющих; удер­жи́ ру́ку врача́-детоуби́йцы всеси́льною десни́цею Твое́ю; пре­се­ки́ твори́мое крова́вое беззако́ние. О, многоми́лостиве и долготерпели́ве Го́споди! Моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех святы́х, наипа́че хода́тайством святы́х му́чеников младе́нцев, в Вифлее́ме от И́рода убие́нных, да́руй нам вре́мя на покая́ние, я́ко да, по за́поведем Твои́м пожи́вше, настоя́щих зол и бу́дущих ве́чных мук свободи́мся и со благо́ю наде́ждою и и́стинным увере́нием к та́мошнему ми́ру по́йдем, прославля́юще Безнача́льнаго Тво­е­го́ Отца́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Сыне Божий, Источ­ник жиз­ни и бес­смер­тия, при­шед­ший в мир греш­ные спа­сти! При­з­ри на нас, не­до­стой­ных ра­бов Тво­их, серд­ца и тела пред ве­ли­че­ством сла­вы Тво­ей пре­кло­ня­ю­щих, со­гре­ши­ли, без­за­кон­ни­ча­ли, не­пра­вед­ны были пред Тобою, но, на щед­ро­ты Твои и ми­лость Твою упо­ва­ю­ще, со сле­за­ми мо­лим: ми­ло­серд­ный и все­ми­ло­сти­вый Гос­подь, про­сти и по­ми­луй нас, лю­бовь Твою от­верг­ших, за­кон еван­гель­ский по­прав­ших, страстьми ум свой осле­пив­ших, чад сво­их в безу­мии убив­ших, иных к сему смерт­но­му гре­ху по­двиг­ших или пре­ступ­но­му их на­ме­ре­нию не вос­пре­пят­ство­вав­ших. Веда­ем, Гос­по­ди, что до­стой­ны мы огня ге­ен­ско­го и веч­ной муки, но имея и че­ло­ве­ко­лю­бия Тво­е­го об­ра­зы: раз­бой­ни­ка, мы­та­ря, блуд­ни­цу, блуд­но­го сына, ко­то­рые по­ка­я­ни­ем от­вер­зе­ние две­рей Цар­ствия Небес­но­го и по­ми­ло­ва­ние улу­чив­ших. Тем­же ко мно­же­ству щед­рот Тво­их взы­ва­ем: при­ми ис­крен­нее рас­ка­я­ние наше и серд­це, осквер­нен­ное без­мер­ны­ми гре­ха­ми, че­ло­ве­ко­лю­би­во очи­сти. При­з­ри, все­силь­ный Гос­по­ди, на лю­дей Тво­их, вра­зу­ми бра­тий и се­стер на­ших, тво­ря­щих без­за­ко­ния; вос­си­яй ис­ти­ною Тво­ею в серд­цах за­блуд­ших и во тьме пре­бы­ва­ю­щих, за­гра­ди уста не­че­сти­вых и лу­ка­вых, де­то­убий­ство про­по­ве­ду­ю­щих; про­све­ти ра­зум ма­те­рей, чад сво­их во чре­ве сво­ем умерщ­вля­ю­щих; удер­жи руку вра­­ча-де­то­у­бий­­­цы все­силь­ною дес­ни­цею Тво­ею; пре­се­ки тво­ри­мое кро­ва­вое без­за­ко­ние. О, мно­го­мило­сти­вый и дол­го­тер­пе­ли­вый Гос­по­ди! Молит­ва­ми Пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри, Вла­ды­чи­цы на­шей Бого­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Марии и всех свя­тых, осо­бен­но хо­да­тай­ством свя­тых му­че­ни­ков мла­ден­цев, в Виф­ле­е­ме от Иро­да уби­ен­ных, да­руй нам вре­мя на по­ка­я­ние, да, по за­по­ве­дям Тво­им по­жив­ше, на­сто­я­щих зол и бу­ду­щих веч­ных мук осво­бо­дим­ся и со бла­гою на­деж­дой и ис­тин­ным уве­ре­ни­ем к та­мош­не­му миру пой­дем, про­слав­ля­ю­ще Без­на­чаль­но­го Тво­е­го Отца, с Кото­рым бла­го­сло­вен Ты, со Все­свя­тым и Бла­гим и Живо­тво­ря­щим Тво­им Духом, ныне и все­гда и во веки ве­ков. Аминь.
Та́же: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.  
Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. Три­жды.  
Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй и спа­си́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.  

Утвер­жде­но Свя­щен­ным Сино­дом на засе­да­нии 27 декаб­ря 2016 года (жур­нал № 128).

1 Встре­чая сокра­ще­ние Сла­ва:, чита­ем: Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, встре­чая сокра­ще­ние И ны́не:И ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

2 Встре­чая сокра­ще­ние Сла­ва, и ныне, сле­ду­ет читать пол­но­стью: Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Комментировать

*

11 комментариев

 • Кирилл, 02.02.2022

  Вам непра­виль­но ска­за­ли. Уче­ния о том, что все дети попа­да­ют в Рай, в хри­сти­ан­стве нет. Подроб­нее: https://azbyka.ru/deti/ob-uchasti-mladencev-umershih-nekreshenymi

  Ответить »
 • Вят­ки­на Зоя Амировна, 16.02.2021

  Сла­ва Богу за послан­ную на ста­ро­сти бла­го­дать пока­я­ния бла­го­слов­нен­ным Каноном

  Ответить »
 • Yelena Flangas, 24.03.2020

  Здрав­ствуй­те! На про­тя­же­ние како­го вре­ме­ни цер­ковь реко­мен­ду­ет читать канон? И как часто? 

  Спа­си Господи! 

  Ответить »
  • Кирилл, 24.03.2020

   Еле­на, это инди­ви­ду­аль­но. Спро­си­те Ваше­го духов­ни­ка (свя­щен­ни­ка, у кото­ро­го исповедуетесь).

   Ответить »
  • иер.Иоанн, 04.05.2020

   Всю жизнь нуж­но читать!

   Ну или до того как вам будет виде­ние о том, что вы вымо­ли­ли сво­их детей!!!

   Дело в том что их души сей­час в аду (т.к. все некре­щен­ные попа­да­ют в ад по уче­нию Церк­ви) вы и ваш муж (отец ребенка/детей абор­ти­ро­ван­ных) обя­за­ны молить­ся за них всю жизнь, а на страш­ном суде (окон­ча­тель­ном поэто­му и страш­ный) будут учте­ны ваши молит­вы и по мило­сер­дию Божье­му опре­де­ле­на участь ваших детей в вечности!

   При­мер­но так!

   Ответить »
   • Ася, 02.10.2020

    Здрав­ствуй­те.
    Не совсем понят­но поче­му абор­ти­ро­ван­ные мла­ден­цы попа­да­ют в ад. Ведь по сути они невин­но­уби­ен­ные. Муче­ни­ки ‚так ска­зать. При­чём они ещё не роди­лись и не успе­ли нагре­шит. Так поче­му же их ждёт ад?

    Ответить »
 • Татья­на, 28.02.2019

  При под­го­тов­ке к при­ча­стию можно?

  Ответить »
 • Ири­на, 14.02.2019

  Доб­рый день! Слу­чай­но поста­ви­ла оцен­ку три звездочки,вместо пяти… Как мож­но испра­вить ошиб­ку? Спасибо

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки