Утрен­ние молитвы

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский
Вос­пря­нув без ле­но­сти, и ис­трез­ви­вся, во­став от сна, рцы сие:

Во имя От­ца, и Сы­на, и Свя­та­го Ду­ха. Аминь.

Встав от сна, преж­де вся­ко­го дру­го­го де­ла стань бла­го­го­вей­но, пред­став­ляя се­бя пред Все­ви­дя­щим Бо­гом, и, со­вер­шая крест­ное зна­ме­ние, про­из­не­си: Во имя От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха. Аминь.
По­сем по­стой ма­ло мол­ча, дон­де­же ути­шат­ся вся чув­ствия: и то­гда со­тво­ри три по­кло­ны, гла­го­ля: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сыне Бо­жий, по­ми­луй мя, грешнаго.

Та­же нач­ни си­це: Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сыне Бо­жий, мо­литв ра­ди Пре­чи­стыя Тво­ея Ма­те­ри, и всех свя­тых, по­ми­луй нас. Аминь.

Сла­ва Те­бе, Бо­же наш, сла­ва Те­бе. Ца­рю Небес­ный: Три­свя­тое и по От­че наш:

За­тем немно­го по­до­жди, по­ка все чув­ства твои при­дут в ти­ши­ну и мыс­ли оста­вят всё зем­ное, и то­гда со­вер­ши по­ло­жен­ные крат­кие мо­лит­вы с по­кло­на­ми, без по­спеш­но­сти и со вни­ма­ни­ем сердечным.

Да­лее чи­тай на­чаль­ные мо­лит­вы и, по­сле От­че наш:

Тро­па­ри Троичны:

Востав­ше от сна, при­па­да­ем Ти, Бла­же, / и ан­гель­скую песнь во­пи­ем Ти, Сильне: / Свят, Свят, Свят еси, Бо­же, / Бо­го­ро­ди­цею по­ми­луй нас.

Тро­па­ри Пре­свя­той Троице

Вос­став от сна, при­па­да­ем к Те­бе, Бла­гой, / и ан­гель­скую песнь воз­гла­ша­ем Те­бе, Силь­ный: / “Свят, Свят, Свят Ты, Бо­же, / по мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы по­ми­луй нас!”

Сла­ва: От од­ра и сна воз­двигл мя еси, Гос­по­ди, / ум мой про­све­ти и серд­це, / и устне мои от­вер­зи, / во еже пе­ти Тя, Свя­тая Тро­и­це: / Свят, Свят, Свят еси, Бо­же, / Бо­го­ро­ди­цею по­ми­луй нас. Сла­ва: С по­сте­ли и от сна Ты под­нял ме­ня, Гос­по­ди! / Ум мой про­све­ти и серд­це, / и уста мои от­вер­зи, / что­бы вос­пе­вать Те­бя, Свя­тая Тро­и­ца: / “Свят, Свят, Свят Ты, Бо­же, / по мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы по­ми­луй нас!”
И ныне: Вне­зап­но Су­дия при­и­дет, / и ко­е­го­ждо де­я­ния об­на­жат­ся, / но стра­хом зо­вем в по­лу­но­щи: / Свят, Свят, Свят еси, Бо­же, / Бо­го­ро­ди­цею по­ми­луй нас. И ныне: Вне­зап­но Су­дия при­дёт, / и де­ла каж­до­го об­на­ру­жат­ся. / Но в стра­хе вос­клик­нем в пол­ночь: / “Свят, Свят, Свят Ты, Бо­же, / по мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы по­ми­луй нас!”
Гос­по­ди, по­ми­луй, 12. Гос­по­ди, по­ми­луй. (12)

И мо­лит­ву сию:

От сна во­став, бла­го­да­рю Тя, Свя­тая Тро­и­це, яко мно­гия ра­ди Тво­ея бла­го­сти и дол­го­тер­пе­ния не про­гне­вал­ся еси на мя, ле­ни­ва­го и греш­на­го, ни­же по­гу­бил мя еси со без­за­конь­ми мо­и­ми; но че­ло­ве­ко­люб­ство­вал еси обыч­но и в неча­я­нии ле­жа­ща­го воз­двигл мя еси, во еже утре­не­ва­ти и сла­во­сло­ви­ти дер­жа­ву Твою. И ныне про­све­ти мои очи мыс­лен­ныя, от­вер­зи моя уста по­уча­ти­ся сло­ве­сем Тво­им, и ра­зу­ме­ти за­по­ве­ди Твоя, и тво­ри­ти во­лю Твою, и пе­ти Тя во ис­по­ве­да­нии сер­деч­нем, и вос­пе­ва­ти все­свя­тое имя Твое, От­ца и Сы­на и Свя­та­го Ду­ха, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва Пре­свя­той Троице

Вос­став от сна, бла­го­да­рю Те­бя, Свя­тая Тро­и­ца, что по ве­ли­кой Тво­ей бла­го­сти и дол­го­тер­пе­нию, Ты, Бо­же, не про­гне­вал­ся на ме­ня, ле­ни­во­го и греш­но­го, и не по­гу­бил ме­ня с без­за­ко­ни­я­ми мо­и­ми, но ока­зал мне обыч­ное Твоё че­ло­ве­ко­лю­бие, и под­нял ме­ня, в бес­чув­ствии ле­жа­ще­го, что­бы я ра­но утром к Те­бе об­ра­тил­ся и сла­во­сло­вил власть Твою. И ныне про­све­ти взо­ры мыс­лей мо­их, от­вер­зи уста мои, что­бы мне по­учать­ся сло­ву Тво­е­му, и ура­зу­ме­вать за­по­ве­ди Твои, и тво­рить во­лю Твою, и петь, про­слав­ляя Те­бя от серд­ца, и вос­пе­вать все­свя­тое имя Твоё, От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

При­и­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­ре­ви на­ше­му Богу. При­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­рю на­ше­му, Богу.
При­и­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем Хри­сту, Ца­ре­ви на­ше­му Богу. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Ца­рю, на­ше­му Богу.
При­и­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем Са­мо­му Хри­сту, Ца­ре­ви и Бо­гу нашему. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Са­мо­му Хри­сту, Ца­рю и Бо­гу нашему.

Пса­лом 50:

По­ми­луй мя, Бо­же, по ве­ли­цей ми­ло­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Тво­их очи­сти без­за­ко­ние мое. Наи­па­че омый мя от без­за­ко­ния мо­е­го, и от гре­ха мо­е­го очи­сти мя; яко без­за­ко­ние мое аз знаю, и грех мой пре­до мною есть вы­ну. Те­бе Еди­но­му со­гре­ших и лу­ка­вое пред То­бою со­тво­рих, яко да оправ­ди­ши­ся во сло­ве­сех Тво­их, и по­бе­ди­ши вне­гда су­ди­ти Ти. Се бо, в без­за­ко­ни­ях за­чат есмь, и во гре­сех ро­ди мя ма­ти моя. Се бо, ис­ти­ну воз­лю­бил еси; без­вест­ная и тай­ная пре­муд­ро­сти Тво­ея явил ми еси. Окро­пи­ши мя ис­со­пом, и очи­щу­ся; омы­еши мя, и па­че сне­га убе­лю­ся. Слу­ху мо­е­му да­си ра­дость и ве­се­лие; воз­ра­ду­ют­ся ко­сти сми­рен­ныя. От­вра­ти ли­це Твое от грех мо­их и вся без­за­ко­ния моя очи­сти. Серд­це чи­сто со­зи­жди во мне, Бо­же, и дух прав об­но­ви во утро­бе мо­ей. Не от­вер­жи мене от ли­ца Тво­е­го и Ду­ха Тво­е­го Свя­та­го не оты­ми от мене. Воз­даждь ми ра­дость спа­се­ния Тво­е­го и Ду­хом Вла­дыч­ним утвер­ди мя. На­учу без­за­ко­ныя пу­тем Тво­им, и нече­сти­вии к Те­бе об­ра­тят­ся. Из­ба­ви мя от кро­вей, Бо­же, Бо­же спа­се­ния мо­е­го; воз­ра­ду­ет­ся язык мой прав­де Тво­ей. Гос­по­ди, устне мои от­вер­зе­ши, и уста моя воз­ве­стят хва­лу Твою. Яко аще бы вос­хо­тел еси жерт­вы, дал бых убо: все­со­жже­ния не бла­го­во­ли­ши. Жерт­ва Бо­гу дух со­кру­шен; серд­це со­кру­шен­но и сми­рен­но Бог не уни­чи­жит. Убла­жи, Гос­по­ди, бла­го­во­ле­ни­ем Тво­им Си­о­на, и да со­зи­ждут­ся сте­ны Иеру­са­лим­ския. То­гда бла­го­во­ли­ши жерт­ву прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­же­га­е­мая; то­гда воз­ло­жат на oл­тарь Твой тельцы.

Пса­лом 50

По­ми­луй ме­ня, Бо­же, по ве­ли­кой ми­ло­сти Тво­ей и по мно­же­ству щед­рот Тво­их из­гладь без­за­ко­ние моё; со­вер­шен­но омой ме­ня от без­за­ко­ния мо­е­го, и от гре­ха мо­е­го очи­сти ме­ня. Ибо без­за­ко­ние моё я знаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Те­бе, Еди­но­му, я со­гре­шил и злое пред То­бою со­тво­рил, – да бу­дешь оправ­дан в сло­вах Тво­их и по­бе­дишь, ес­ли всту­пят с То­бою в суд. Ибо вот, я в без­за­ко­ни­ях зача́т, и во гре­хах ро­ди­ла́ ме­ня мать моя. Ибо вот, Ты ис­ти­ну воз­лю­бил, со­кры­тое и тай­ное пре­муд­ро­сти Тво­ей мне от­крыл. Ты окропи́шь ме­ня иссо́пом – и бу­ду очи­щен; омо­ешь ме­ня – и сде­ла­юсь бе­лее сне­га, дашь мне услы­шать ра­дость и ве­се­лие – воз­ра­ду­ют­ся ко­сти уни­жен­ные. От­вра­ти ли­цо Твоё от гре­хов мо­их и все без­за­ко­ния мои из­гладь. Серд­це чи­стое со­тво­ри во мне, Бо­же, и Дух Пра­вый об­но­ви внут­ри ме­ня. Не от­ринь ме­ня от ли­ца́ Тво­е­го и Ду­ха Тво­е­го Свя­то­го не от­ни­ми от ме­ня. Воз­вра­ти мне ра­дость спа­се­ния Тво­е­го и Ду­хом Вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди ме­ня. На­учу без­за­кон­ных пу­тям Тво­им, и нече­сти­вые к Те­бе об­ра­тят­ся. Из­бавь ме­ня от крове́й, Бо­же, Бо­же спа­се­ния мо­е­го, воз­ра­ду­ет­ся язык мой прав­де Тво­ей. Гос­по­ди, Ты от­кро­ешь уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою. Ибо ес­ли бы жерт­вы Ты вос­хо­тел, я дал бы её, – к все­со­жже­ни­ям не бу­дешь благоволи́ть. Жерт­ва Бо­гу – дух со­кру­шён­ный, се́рдца со­кру­шён­но­го и сми­рен­но­го Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Гос­по­ди, во благоволе́нии Тво­ём Си­он, и да бу­дут воз­двиг­ну­ты сте­ны Иеру­са­ли­ма, – то­гда при­мешь бла­го­склон­но жерт­ву прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ния, то­гда возло́жат на ал­тарь Твой тельцов.

Сим­вол веры:

Ве­рую во еди­на­го Бо­га От­ца Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца небу и зем­ли, ви­ди­мым же всем и невидимым.

Сим­вол веры

1 Ве­рую во еди­но­го Бо­га, От­ца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца неба и зем­ли, все­го и ви­ди­мо­го и невидимого.

И во еди­на­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сы­на Бо­жия, Еди­но­род­на­го, Иже от От­ца рож­ден­на­го преж­де всех век. Све­та от Све­та, Бо­га ис­тин­на от Бо­га ис­тин­на, рож­ден­на, несо­тво­рен­на, еди­но­сущ­на От­цу, Им­же вся быша. 2 И во еди­но­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сы­на Бо­жия, Еди­но­род­но­го, от От­ца рож­ден­но­го преж­де всех ве­ков, Све­та от Све­та, Бо­га ис­тин­но­го от Бо­га ис­тин­но­го, рож­ден­но­го, несо­тво­рен­но­го, еди­но­сущ­но­го От­цу, че­рез Ко­то­ро­го всё произошло.
Нас ра­ди че­ло­век и на­ше­го ра­ди спа­се­ния сшед­ша­го с небес и во­пло­тив­ша­го­ся от Ду­ха Свя­та и Ма­рии Де­вы и вочеловечшася. 3 Ра­ди нас, лю­дей, и на­ше­го ра­ди спа­се­ния со­шед­ше­го с небес, и во­пло­тив­ше­го­ся от Ду­ха Свя­то­го и Ма­рии Де­вы, и вочеловечившегося.
Рас­пя­та­го же за ны при Пон­тий­стем Пи­ла­те, и стра­дав­ша, и погребенна. 4 Рас­пя­то­го же за нас при Пон­тии Пи­ла­те, и стра­дав­ше­го, и погребенного.
И вос­крес­ша­го в тре­тий день по Писанием. 5 И вос­крес­ше­го в тре­тий день, по Писаниям.
И воз­шед­ша­го на Небе­са, и се­дя­ща одес­ную Отца. 6 И вос­шед­ше­го на небе­са, и си­дя­ще­го спра­ва от Отца.
И па­ки гря­ду­ща­го со сла­вою су­ди­ти жи­вым и мерт­вым, Его­же Цар­ствию не бу­дет конца. 7 И сно­ва гря­ду­ще­го со сла­вою су­дить жи­вых и мёрт­вых, и Цар­ству Его не бу­дет конца.
И в Ду­ха Свя­та­го, Гос­по­да, Жи­во­тво­ря­ща­го, Иже от От­ца ис­хо­дя­ще­го, Иже со От­цем и Сы­ном спо­кла­ня­е­ма и ссла­ви­ма, гла­го­лав­ша­го пророки. 8 И в Ду­ха Свя­то­го, Гос­по­да, Жи­во­тво­ря­ще­го, от От­ца ис­хо­дя­ще­го, со От­цом и Сы­ном рав­но по­кло­ня­е­мо­го и сла­ви­мо­го, го­во­рив­ше­го чрез пророков.
Во еди­ну Свя­тую, Со­бор­ную и Апо­столь­скую Церковь. 9 Во еди­ную, свя­тую, со­бор­ную и апо­столь­скую Церковь.
Ис­по­ве­дую еди­но кре­ще­ние во остав­ле­ние грехов. 10 При­знаю од­но Кре­ще­ние для про­ще­ния грехов.
Чаю вос­кре­се­ния мертвых, 11 Ожи­даю вос­кре­се­ния мёртвых
и жиз­ни бу­ду­ща­го ве­ка. Аминь. 12 и жиз­ни бу­ду­ще­го ве­ка. Аминь.

Мо­лит­ва 1, свя­та­го Ма­ка­рия Великаго:

Мо­лит­ва 1, св. Ма­ка­рия Великого*

Бо­же, очи­сти мя греш­на­го, яко ни­ко­ли­же со­тво­рих бла­гое пред То­бою, но из­ба­ви мя от лу­ка­ва­го, и да бу­дет во мне во­ля Твоя; да неосуж­ден­но от­вер­зу уста моя недо­стой­ная и вос­хва­лю имя Твое свя­тое, От­ца и Сы­на и Свя­та­го Ду­ха, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь. Бо­же, очи­сти ме­ня, греш­но­го, ибо я ни­ко­гда не де­лал доб­ро­го пред То­бою, но из­бавь ме­ня от зла и да бу­дет во мне во­ля Твоя, что­бы мне не в осуж­де­ние от­крыть уста мои недо­стой­ные и вос­хва­лить имя Твоё свя­тое, От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 2, то­го­жде святаго:

От сна во­став, по­лу­нощ­ную песнь при­но­шу Ти, Спа­се, и при­па­дая во­пию Ти: не даждь ми усну­ти во гре­хов­ней смер­ти, но ущед­ри мя, рас­п­ный­ся во­лею, и ле­жа­ща­го мя в ле­но­сти уско­рив воз­ста­ви, и спа­си мя в пред­сто­я­нии и мо­лит­ве, и по сне нощ­нем воз­си­яй ми день без­гре­шен, Хри­сте Бо­же, и спа­си мя.

Мо­лит­ва 2, его же*

Вос­став от сна, пол­ноч­ную песнь при­но­шу Те­бе, Спа­си­тель, и при­па­дая к сто­пам Тво­им, взы­ваю Те­бе: не дай мне уснуть во гре­хов­ной смер­ти, но сжаль­ся на­до мною, доб­ро­воль­но пре­тер­пев­ший рас­пя­тие, и ско­ро под­ни­ми ме­ня, бес­печ­но ле­жа­ще­го, и спа­си ме­ня, сто­я­ще­го пред То­бою на мо­лит­ве. И по­сле сна ноч­но­го по­шли мне яс­ный день без­греш­ный, Хри­сте Бо­же, и спа­си меня.

Мо­лит­ва 3, то­го­жде святаго:

К Те­бе, Вла­ды­ко Че­ло­ве­ко­люб­че, от сна во­став при­бе­гаю, и на де­ла Твоя под­ви­за­ю­ся ми­ло­сер­ди­ем Тво­им, и мо­лю­ся Те­бе: по­мо­зи ми на вся­кое вре­мя, во вся­кой ве­щи, и из­ба­ви мя от вся­кия мир­ския злыя ве­щи и диа­воль­ска­го по­спе­ше­ния, и спа­си мя, и вве­ди в Цар­ство Твое веч­ное. Ты бо еси мой Со­тво­ри­тель и вся­ко­му бла­гу Про­мыс­лен­ник и По­да­тель, о Те­бе же все упо­ва­ние мое, и Те­бе сла­ву воз­сы­лаю, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 3, его же*

К Те­бе, Вла­ды­ка Че­ло­ве­ко­лю­бец, вос­став от сна я спе­шу, и за де­ла Те­бе угод­ные при­ни­ма­юсь, по ми­ло­сер­дию Тво­е­му, и мо­люсь Те­бе: по­мо­ги мне во вся­кое вре­мя, во вся­ком де­ле, и из­бавь ме­ня от вся­кой злой пре­врат­но­сти в ми­ре сем и от диа­воль­ско­го со­дей­ствия, и спа­си ме­ня, и вве­ди в Цар­ство Твоё веч­ное. Ибо Ты – мой Тво­рец и вся­ко­го бла­га Про­мыс­ли­тель и По­да­тель. И в Те­бе – вся на­деж­да моя, и Те­бе сла­ву вос­сы­лаю, ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 4, то­го­жде свя­та­го Макария:

Мо­лит­ва 4, его же*

Гос­по­ди, Иже мно­гою Тво­ею бла­го­стию и ве­ли­ки­ми щед­ро­та­ми Тво­и­ми дал еси мне, ра­бу Тво­е­му, ми­мо­шед­шее вре­мя но­щи сея без на­па­сти прейти от вся­ка­го зла про­тив­на; Ты Сам, Вла­ды­ко, вся­че­ских Твор­че, спо­до­би мя ис­тин­ным Тво­им све­том и про­све­щен­ным серд­цем тво­ри­ти во­лю Твою, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь. Гос­по­ди, Ты по мно­гой Тво­ей бла­го­сти и ве­ли­ко­му ми­ло­сер­дию Тво­е­му дал мне, ра­бу Тво­е­му, ми­нув­шее вре­мя но­чи сей прой­ти без на­па­сти от вся­ко­го зла про­тив­ни­ка. Ты Сам, Вла­ды­ка, Тво­рец все­го, удо­стой ме­ня ис­тин­ным Тво­им све­том и про­све­щен­ным серд­цем тво­рить во­лю Твою, ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 5, свя­та­го Ва­си­лия Великаго:

Мо­лит­ва 5, св. Ва­си­лия Великого

Гос­по­ди Все­дер­жи­те­лю, Бо­же сил и вся­кия пло­ти, в выш­них жи­вый и на сми­рен­ныя при­зи­ра­яй, серд­ца же и утро­бы ис­пы­ту­яй и со­кро­вен­ная че­ло­ве­ков яве пред­ве­дый, Без­на­чаль­ный и Прис­но­сущ­ный Све­те, у Него же несть пре­ме­не­ния, или пре­ло­же­ния осе­не­ние; Сам, Без­смерт­ный Ца­рю, при­и­ми мо­ле­ния на­ша, яже в на­сто­я­щее вре­мя, на мно­же­ство Тво­их щед­рот дер­за­ю­ще, от сквер­ных к Те­бе устен тво­рим, и оста­ви нам пре­гре­ше­ния на­ша, яже де­лом, и сло­вом, и мыс­лию, ве­де­ни­ем, или неве­де­ни­ем со­гре­шен­ная на­ми; и очи­сти ны от вся­кия сквер­ны пло­ти и ду­ха. И да­руй нам бод­рен­ным серд­цем и трез­вен­ною мыс­лию всю на­сто­я­ща­го жи­тия нощь прейти, ожи­да­ю­щим при­ше­ствия светла­го и яв­лен­на­го дне Еди­но­род­на­го Тво­е­го Сы­на, Гос­по­да и Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Хри­ста, в онь­же со сла­вою Су­дия всех при­и­дет, ко­муж­до от­да­ти по де­лом его; да не пад­ше и об­ле­нив­ше­ся, но бодр­ству­ю­ще и воз­дви­же­ни в де­ла­ние об­ря­щем­ся го­то­ви, в ра­дость и Бо­же­ствен­ный чер­тог сла­вы Его сов­ни­дем, иде­же празд­ну­ю­щих глас непре­стан­ный, и неиз­ре­чен­ная сла­дость зря­щих Тво­е­го ли­ца доб­ро­ту неиз­ре­чен­ную. Ты бо еси ис­тин­ный Свет, про­све­ща­яй и освя­ща­яй вся­че­ская, и Тя по­ет вся тварь во ве­ки ве­ков. Аминь. Гос­по­ди Все­дер­жи­тель, Бо­же бес­плот­ных Сил и вся­кой пло­ти, на вы­со­тах небес­ных жи­ву­щий и ози­ра­ю­щий до­лы зем­ные, ис­пы­ты­ва­ю­щий и серд­ца, и внут­рен­ние чув­ства и со­кро­вен­ное лю­дей зна­ю­щий яс­но, без­на­чаль­ный и веч­ный Свет, у Ко­то­ро­го нет из­ме­не­ния и ни те­ни пе­ре­ме­ны! Сам, бес­смерт­ный Царь, при­ми мо­ле­ния на­ши, ко­то­рые мы, дерз­но­вен­но на­де­ясь на мно­же­ство ми­ло­стей Тво­их, в на­сто­я­щее вре­мя [но­чи] от сквер­ных уст Те­бе при­но­сим, и про­сти нам со­гре­ше­ния на­ши, де­лом, и сло­вом, и мыс­лию, со­зна­тель­но и по неве­де­нию со­вер­шён­ные на­ми, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны пло­ти и ду­ха, [де­лая нас хра­ма­ми Свя­то­го Тво­е­го Ду­ха]. И да­руй нам с бодр­ству­ю­щим серд­цем и трез­вым ра­зу­мом всю ночь на­шей ны­неш­ней жиз­ни прой­ти, ожи­дая при­ше­ствия свет­ло­го дня яв­ле­ния Еди­но­род­но­го Тво­е­го Сы­на, Гос­по­да и Бо­га и Спа­си­те­ля на­ше­го Иису­са Хри­ста, ко­гда Он, Су­дия всех, при­дёт на зем­лю со сла­вою воз­дать каж­до­му по де­лам его; да най­дет Он нас не пад­ши­ми и об­ле­нив­ши­ми­ся, но бодр­ству­ю­щи­ми и под­няв­ши­ми­ся, при ис­пол­не­нии за­по­ве­дей Его, и го­то­вы­ми вой­ти с Ним в ра­дость и бо­же­ствен­ный чер­тог Его сла­вы, где празд­ну­ю­щих глас непре­стан­ный и невы­ра­зи­мое на­сла­жде­ние со­зер­ца­ю­щих неска­зан­ную кра­со­ту ли­ца Тво­е­го. Ибо Ты ис­тин­ный Свет, про­све­ща­ю­щий и освя­ща­ю­щий всё, и Те­бя вос­пе­ва­ет всё тво­ре­ние во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 6, то­го­жде святаго:

Тя бла­го­сло­вим, выш­ний Бо­же и Гос­по­ди ми­ло­сти, тво­ря­ща­го прис­но с на­ми ве­ли­кая же и неиз­сле­до­ван­ная, слав­ная же и ужас­ная, их­же несть чис­ла, по­дав­ша­го нам сон во упо­ко­е­ние немо­щи на­шея, и ослаб­ле­ние тру­дов мно­го­труд­ныя пло­ти. Бла­го­да­рим Тя, якo не по­гу­бил еси нас со без­за­конь­ми на­ши­ми, но че­ло­ве­ко­люб­ство­вал еси обыч­но, и в неча­я­нии ле­жа­щия ны воз­двигл еси, во еже сла­во­сло­ви­ти дер­жа­ву Твою. Тем­же мо­лим без­мер­ную Твою бла­гость, про­све­ти на­ша мыс­ли, оче­са, и ум наш от тяж­ка­го сна ле­но­сти воз­ста­ви: от­вер­зи на­ша уста, и ис­пол­ни я Тво­е­го хва­ле­ния, яко да воз­мо­жем непо­ко­леб­ле­мо пе­ти же и ис­по­ве­да­ти­ся Те­бе, во всех, и от всех сла­ви­мо­му Бо­гу, Без­на­чаль­но­му От­цу, со Еди­но­род­ным Тво­им Сы­ном, и Все­свя­тым и Бла­гим и Жи­во­тво­ря­щим Тво­им Ду­хом, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 6, его же

Те­бя бла­го­слов­ля­ем, Все­выш­ний Бо­же и Гос­по­ди ми­ло­сти, все­гда тво­ря­ще­го с на­ми де­ла ве­ли­кие и непо­сти­жи­мые, слав­ные же и ужас­ные, ко­то­рым нет чис­ла, по­дав­ше­го нам сон для упо­ко­е­ния немо­щи на­шей и для от­ды­ха от тру­дов мно­го­труд­ной пло­ти. Бла­го­да­рим Те­бя, ибо Ты не по­гу­бил нас с без­за­ко­ни­я­ми на­ши­ми, но явил Свое че­ло­ве­ко­лю­бие, как обыч­но, и нас, в бес­чув­ствии сна ле­жа­щих, воз­двиг для сла­во­сло­вия мо­гу­ще­ства Тво­е­го. По­это­му мы мо­лим без­мер­ную Твою бла­гость: про­све­ти на­ши мыс­лен­ные очи и ум наш от тяж­ко­го сна бес­печ­но­сти воз­двиг­ни. От­вер­зи уста на­ши и на­пол­ни их хва­лою Те­бе, дабы мы смог­ли непо­ко­ле­би­мо вос­пе­вать, [вос­хва­лять] и сла­вить Те­бя, во всех и от всех про­слав­ля­е­мо­го Бо­га, без­на­чаль­но­го От­ца со еди­но­род­ным Тво­им Сы­ном и все­свя­тым, и бла­гим, и жи­во­тво­ря­щим Тво­им Ду­хом, ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 7.
Песнь ко Пре­свя­тей Богородице:

Мо­лит­ва 7.
Песнь пол­ноч­ная к Пре­свя­той Богородице*

Вос­пе­ваю бла­го­дать Твою, Вла­ды­чи­це, мо­лю Тя, ум мой обла­го­да­ти. Сту­па­ти пра­во мя на­ста­ви, пу­тем Хри­сто­вых за­по­ве­дей. Бде­ти к пес­ни укре­пи, уны­ния сон от­го­ня­ю­щи. Свя­за­на пле­ни­ца­ми гре­хо­па­де­ний, моль­ба­ми Тво­и­ми раз­ре­ши, Бо­го­не­ве­сто. В но­щи мя и во дни со­хра­няй, бо­рю­щих враг из­бав­ля­ю­щи мя. Жиз­но­да­те­ля Бо­га рожд­шая, умерщ­вле­на мя страстьми ожи­ви. Яже Свет неве­чер­ний рожд­шая, ду­шу мою ослеп­шую про­све­ти. О див­ная Вла­дыч­ня па­ла­то, дом Ду­ха Бо­же­ствен­на мене со­тво­ри. Вра­ча рожд­шая, увра­чуй ду­ши мо­ея мно­го­лет­ныя стра­сти. Вол­ну­ю­ща­ся жи­тей­скою бу­рею, ко сте­зи мя по­ка­я­ния на­пра­ви. Из­ба­ви мя ог­ня веч­ну­ю­ща­го, и чер­вия же зла­го, и тар­та­ра. Да мя не яви­ши бе­сом ра­до­ва­ние, иже мно­гим гре­хом по­вин­ни­ка. Но­ва со­тво­ри мя, обет­шав­ша­го нечув­ствен­ны­ми, Пре­не­по­роч­ная, со­гре­ше­нии. Стран­на му­ки вся­кия по­ка­жи мя, и всех Вла­ды­ку умо­ли. Небес­ная ми улу­чи­ти ве­се­лия, со все­ми свя­ты­ми, спо­до­би. Пре­свя­тая Де­во, услы­ши глас непо­треб­на­го ра­ба Тво­е­го. Струю да­вай мне сле­зам, Пре­чи­стая, ду­ши мо­ея сквер­ну очи­ща­ю­щи. Сте­на­ния от серд­ца при­но­шу Ти непре­стан­но, усерд­ствуй, Вла­ды­чи­це. Мо­леб­ную служ­бу мою при­и­ми, и Бо­гу бла­го­у­троб­но­му при­не­си. Пре­вы­ш­шая Ан­гел, мир­ска­го мя пре­вы­ш­ша сли­тия со­тво­ри. Све­то­нос­ная Сене небес­ная, ду­хов­ную бла­го­дать во мне на­пра­ви. Ру­це воз­дею и устне к по­хва­ле­нию, осквер­не­ны сквер­ною, Все­не­по­роч­ная. Ду­шет­лен­ных мя па­ко­стей из­ба­ви, Хри­ста при­леж­но умо­ля­ю­щи; Ему­же честь и по­кло­не­ние по­до­ба­ет, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь. Вос­пе­ваю бла­го­дать Твою, Вла­ды­чи­ца, мо­лю Те­бя, ум мой обла­го­дат­ствуй. На­ставь ме­ня хо­дить пра­во пу­тем Хри­сто­вых за­по­ве­дей. Укре­пи ме­ня, да бодр­ствую в пе­нии, уны­ния сон от­го­няя. Свя­зан­но­го уза­ми гре­хо­па­де­ний моль­ба­ми Тво­и­ми осво­бо­ди, Бо­жия Неве­ста. Но­чью и днем со­хра­няй ме­ня, из­бав­ляя от на­па­де­ний вра­гов. Ро­див­шая Бо­га, жиз­ни По­да­те­ля, ме­ня, умерщ­влен­но­го стра­стя­ми, ожи­ви. Ро­див­шая Свет Неве­чер­ний, ду­шу мою ослеп­шую про­све­ти. О див­ный Чер­тог Вла­ды­ки, до­мом Ду­ха бо­же­ствен­но­го со­де­лай ме­ня. Вра­ча ро­див­шая, увра­чуй мно­го­лет­ние стра­сти ду­ши мо­ей. Но­си­мо­го по вол­нам жи­тей­скою бу­рею, к пу­ти по­ка­я­ния ме­ня на­правь. Из­бавь ме­ня от ог­ня веч­но­го, зло­го чер­вя и пре­ис­под­ней. Да не ока­жусь я ра­до­стью бе­сам, во мно­гих гре­хах по­вин­ный. Об­но­ви ме­ня, Пре­не­по­роч­ная, одрях­лев­ше­го от непри­мет­ных со­гре­ше­ний. Яви ме­ня непри­част­ным вся­кой му­ке и всех Вла­ды­ку умо­ли. Удо­стой ме­ня со все­ми свя­ты­ми при­об­щить­ся к небес­но­му ве­се­лью. Пре­свя­тая Де­ва, услышь глас непо­треб­но­го ра­ба Тво­е­го! Да­руй мне по­то­ки слез, Пре­чи­стая, ду­ши мо­ей сквер­ну очи­ща­ю­щие. Сте­на­ния от серд­ца при­но­шу Те­бе непре­стан­но, – усерд­ствуй, Вла­ды­чи­ца! Мо­лит­вен­ное слу­же­ние моё при­ми и к Бо­гу ми­ло­серд­но­му при­не­си. Воз­не­сен­ная вы­ше Ан­ге­лов, над мир­ским смя­те­ни­ем ме­ня воз­не­си. Све­то­нос­ная Ски­ния небес­ная, ду­хов­ную бла­го­дать во мне на­правь. Ру­ки и уста воз­но­шу ко хва­ле, осквер­нен­ные сквер­ною, Все­не­по­роч­ная. От ду­ше­па­губ­ных мер­зо­стей из­бавь ме­ня, Хри­ста при­леж­но умо­ляя, – Ему честь и по­кло­не­ние по­до­ба­ет ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 8, ко Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Христу:

Мо­лит­ва 8, ко Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Христу*

Мно­го­мило­сти­ве и Все­ми­ло­сти­ве Бо­же мой, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, мно­гия ра­ди люб­ве сшел и во­пло­тил­ся еси, яко да спа­се­ши всех. И па­ки, Спа­се, спа­си мя по бла­го­да­ти, мо­лю Тя; аще бо от дел спа­се­ши мя, несть се бла­го­дать и дар, но долг па­че. Ей, мно­гий в щед­ро­тах и неиз­ре­чен­ный в ми­ло­сти! Ве­ру­яй бо в Мя, ре­кл еси, о Хри­сте мой, жив бу­дет и не узрит смер­ти во ве­ки. Аще убо ве­ра, яже в Тя, спа­са­ет от­ча­ян­ныя, се ве­рую, спа­си мя, яко Бог мой еси Ты и Со­зда­тель. Ве­ра же вме­сто дел да вме­нит­ся мне, Бо­же мой, не об­ря­ще­ши бо дел от­нюд оправ­да­ю­щих мя. Но та ве­ра моя да до­вле­ет вме­сто всех, та да от­ве­ща­ет, та да оправ­дит мя, та да по­ка­жет мя при­част­ни­ка сла­вы Тво­ея веч­ныя. Да не убо по­хи­тит мя са­та­на, и по­хва­лит­ся, Сло­ве, еже от­торг­ну­ти мя от Тво­ея ру­ки и огра­ды; но или хо­щу, спа­си мя, или не хо­щу, Хри­сте Спа­се мой, пред­ва­ри ско­ро, ско­ро по­ги­бох: Ты бо еси Бог мой от чре­ва ма­те­ре мо­ея. Спо­до­би мя, Гос­по­ди, ныне воз­лю­би­ти Тя, яко­же воз­лю­бих ино­гда той са­мый грех; и па­ки по­ра­бо­та­ти Те­бе без ле­но­сти тощ­но, яко­же по­ра­бо­тах преж­де са­тане льсти­во­му. Наи­па­че же по­ра­бо­таю Те­бе, Гос­по­ду и Бо­гу мо­е­му Иису­су Хри­сту, во вся дни жи­во­та мо­е­го, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь. Мно­го­мило­сти­вый и все­ми­ло­сти­вый Бо­же мой, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, по ве­ли­кой люб­ви Ты со­шел и во­пло­тил­ся, что­бы спа­сти всех. И сно­ва, Спа­си­тель, мо­лю Те­бя: спа­си ме­ня по бла­го­да­ти! Ведь ес­ли бы Ты за де­ла мог спа­сти ме­ня, это не бы­ло бы бла­го­да­тью и да­ром, но ско­рее дол­гом. Так, бо­га­тый со­стра­да­ни­ем и неиз­ре­чен­ный в ми­ло­сти, – ибо Ты ска­зал, о Хри­сте мой: “Ве­ру­ю­щий в Ме­ня бу­дет жить и не уви­дит смер­ти во­ве­ки”. Ес­ли же ве­ра в Те­бя спа­са­ет по­те­ряв­ших на­деж­ду, – то вот, я ве­рую, спа­си ме­ня, ибо Ты – Бог мой и Со­зда­тель. Да за­чтет­ся же мне ве­ра вме­сто дел, Бо­же мой, ибо не най­дешь Ты ни­ка­ких дел, оправ­ды­ва­ю­щих ме­ня. Но вме­сто всех их пусть бу­дет до­воль­но этой ве­ры мо­ей, – пусть она от­ве­ча­ет, пусть она оправ­да­ет ме­ня, пусть она по­ка­жет ме­ня участ­ни­ком сла­вы Тво­ей веч­ной. Да не по­хи­тит же ме­ня са­та­на и да не по­хва­лит­ся тем, что от­торг ме­ня от Тво­ей, Сло­во Бо­жие, ру­ки и огра­ды. Но хо­чу ли, или не хо­чу, спа­си ме­ня, Хри­сте, Спа­си­тель мой, ско­ро при­ди ко мне на по­мощь, по­спе­ши, я по­ги­баю, – ибо Ты Бог мой от чре­ва ма­те­ри мо­ей! Спо­до­би ме­ня, Гос­по­ди, ныне воз­лю­бить Те­бя, как я воз­лю­бил неко­гда тот са­мый грех, и вновь по­слу­жить Те­бе без ле­но­сти, усерд­но, как я преж­де по­ра­бо­тал на са­та­ну – обо­льсти­те­ля. Бу­ду же по­сто­ян­но слу­жить Те­бе, Гос­по­ду и Бо­гу мо­е­му Иису­су Хри­сту во все дни жиз­ни мо­ей, ныне и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­ва 9, к хра­ни­те­лю че­ло­ве­че­ския жиз­ни Ангелу:

Мо­лит­ва 9, к Ан­ге­лу, хра­ни­те­лю че­ло­ве­че­ской жизни*

Свя­тый Ан­ге­ле, пред­сто­яй ока­ян­ной мо­ей ду­ши и страст­ной мо­ей жиз­ни, не оста­ви мене греш­на­го, ни­же от­сту­пи от мене за невоз­дер­жа­ние мое. Не даждь ме­ста лу­ка­во­му де­мо­ну об­ла­да­ти мною, на­силь­ством смерт­на­го се­го те­ле­се; укре­пи бед­ству­ю­щую и ху­дую мою ру­ку и на­ста­ви мя на путь спа­се­ния. Ей, свя­тый Ан­ге­ле Бо­жий, хра­ни­те­лю и по­кро­ви­те­лю ока­ян­ныя мо­ея ду­ши и те­ла, вся мне про­сти, ели­ки­ми тя оскор­бих во вся дни жи­во­та мо­е­го, и аще что со­гре­ших в пре­шед­шую нощь сию, по­крый мя в на­сто­я­щий день, и со­хра­ни мя от вся­ка­го ис­ку­ше­ния про­тив­на­го, да ни в ко­ем гре­се про­гне­ваю Бо­га, и мо­ли­ся за мя ко Гос­по­ду, да утвер­дит мя в стра­се Сво­ем, и до­стой­на по­ка­жет мя ра­ба Сво­ея бла­го­сти. Аминь. Свя­той Ан­гел, по­став­лен­ный блю­сти мою бед­ную ду­шу и несчаст­ную жизнь, не оставь ме­ня, греш­но­го, и не от­сту­пи от ме­ня за невоз­дер­жа­ние моё. Не дай воз­мож­но­сти зло­му де­мо­ну власт­во­вать на­до мною по­сред­ством смерт­но­го те­ла се­го. Возь­ми креп­ко несчаст­ную и опу­стив­шу­ю­ся мою ру­ку и вы­ве­ди ме­ня на путь спа­се­ния. О свя­той Ан­гел Бо­жий, хра­ни­тель и по­кро­ви­тель бед­ной мо­ей ду­ши и те­ла! Про­сти мне всё, чем я оскор­бил Те­бя во все дни жиз­ни мо­ей, и ес­ли чем со­гре­шил я в про­шед­шую ночь сию, за­щи­ти ме­ня в на­сто­я­щий день и со­хра­ни ме­ня от вся­ко­го ис­ку­ше­ния вра­же­ско­го, что­бы мне ни­ка­ким гре­хом не про­гне­вать Бо­га, и мо­лись за ме­ня Гос­по­ду, да утвер­дит Он ме­ня в стра­хе Сво­ем и по­ка­жет ме­ня ра­бом, до­стой­ным Сво­ей бла­го­сти. Аминь.

Мо­лит­ва утрен­няя конечная,
ко Пре­свя­тей Богородице:

Мо­лит­ва 10. За­клю­чи­тель­ная утрен­няя молитва
ко Пре­свя­той Богородице*

Пре­свя­тая Вла­ды­чи­це моя Бо­го­ро­ди­це, свя­ты­ми Тво­и­ми и все­силь­ны­ми моль­ба­ми от­же­ни от мене, сми­рен­на­го и ока­ян­на­го ра­ба Тво­е­го, уны­ние, за­бве­ние, нера­зу­мие, нера­де­ние, и вся сквер­ная, лу­ка­вая и хуль­ная по­мыш­ле­ния от ока­ян­на­го мо­е­го серд­ца и от по­мра­чен­на­го ума мо­е­го; и по­га­си пла­мень стра­стей мо­их, яко нищ есмь и ока­я­нен. И из­ба­ви мя от мно­гих и лю­тых вос­по­ми­на­ний и пред­при­я­тий, и от всех действ злых сво­бо­ди мя. Яко бла­го­сло­ве­на еси от всех ро­дов, и сла­вит­ся пре­чест­ное имя Твое во ве­ки ве­ков. Аминь. Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца моя, Бо­го­ро­ди­ца, свя­ты­ми Тво­и­ми и все­силь­ны­ми моль­ба­ми от­го­ни от ме­ня сми­рен­но­го и несчаст­но­го ра­ба Тво­е­го уны­ние, за­бве­ние, нера­зу­мие, нера­де­ние и все сквер­ные, лу­ка­вые и хуль­ные по­мыш­ле­ния от бед­но­го мо­е­го серд­ца и от по­мра­чен­но­го ума мо­е­го, и по­га­си пла­мя стра­стей мо­их, ибо я убог и несча­стен. И из­бавь ме­ня от мно­гих и па­губ­ных вос­по­ми­на­ний и на­ме­ре­ний, и от всех дел злых осво­бо­ди ме­ня, ибо бла­го­слов­ля­ют Те­бя все ро­ды и сла­вит­ся мно­го­чти­мое имя Твоё во ве­ки ве­ков. Аминь.

Мо­лит­вен­ное при­зы­ва­ние святаго,
имя ко­то­ра­го носиши:

Мо­лит­вен­ное при­зы­ва­ние святого,
имя ко­то­ро­го носишь

Мо­ли Бо­га о мне, свя­тый угод­ни­че Бо­жий (имя­рек), яко аз усерд­но к те­бе при­бе­гаю, ско­ро­му по­мощ­ни­ку и мо­лит­вен­ни­ку о ду­ше моей. Мо­ли Бо­га о мне, свя­той угод­ник Бо­жий (или: свя­тая угод­ни­ца Бо­жия) (имя)*, ибо я усерд­но к те­бе при­бе­гаю, ско­ро­му по­мощ­ни­ку и мо­лит­вен­ни­ку (или: ско­рой по­мощ­ни­це и мо­лит­вен­ни­це) о ду­ше моей.

*или: свя­той апо­стол (му­че­ник, свя­ти­тель – и т.п.) (имя)

Песнь Пре­свя­тей Богородице:

Бо­го­ро­ди­це Де­во, ра­дуй­ся, / Бла­го­дат­ная Ма­рие, Гос­подь с То­бою; / бла­го­сло­ве­на Ты в же­нах / и бла­го­сло­вен Плод чре­ва Тво­е­го, / яко Спа­са ро­ди­ла еси душ наших.

Песнь Пре­свя­той Богородице

Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, ра­дуй­ся; / бла­го­дат­ная Ма­рия, Гос­подь с То­бою! / Бла­го­сло­вен­на ты меж­ду же­на­ми / и бла­го­сло­вен Плод чре­ва Тво­е­го, / ибо Ты ро­ди­ла Спа­си­те­ля душ наших.

Тро­парь Кресту
и мо­лит­ва за Отечество:

Тро­парь Кресту
и мо­лит­ва за Отечество

Спа­си, Гос­по­ди, лю­ди Твоя, / и бла­го­сло­ви до­сто­я­ние Твое, / по­бе­ды на со­про­тив­ныя да­руя, / и Твое со­хра­няя Кре­стом Тво­им жительство. Спа­си, Гос­по­ди, лю­дей Тво­их / и бла­го­сло­ви на­сле­дие Твоё, / по­бе­ды пра­во­слав­ным хри­сти­а­нам* над ино­пле­мен­ны­ми да­руя / и Кре­стом Тво­им со­хра­няя Твой народ.

*греч.: царям

Мо­лит­ва о живых:

Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй ра­бов Тво­их: от­ца мо­е­го ду­хов­на­го (имя­рек), ро­ди­те­лей мо­их (имя­рек), срод­ни­ков (имя­рек), на­чаль­ни­ков, на­став­ни­ков, бла­го­де­те­лей (имя­рек) и всех пра­во­слав­ных христиан.

Мо­лит­ва о живых

Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй от­ца мо­е­го ду­хов­но­го (имя), ро­ди­те­лей мо­их (име­на), род­ствен­ни­ков (име­на), на­чаль­ни­ков, на­став­ни­ков, бла­го­де­те­лей (име­на их) и всех пра­во­слав­ных христиан.

Мо­лит­ва о усопших:

Упо­кой, Гос­по­ди, ду­ши усоп­ших раб Тво­их: ро­ди­те­лей мо­их, срод­ни­ков, бла­го­де­те­лей (имя­рек), и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, и про­сти им вся со­гре­ше­ния воль­ная и неволь­ная, и да­руй им Цар­ствие Небесное.

О усоп­ших

Упо­кой, Гос­по­ди, ду­ши усоп­ших ра­бов Тво­их: ро­ди­те­лей мо­их (име­на), род­ствен­ни­ков, бла­го­де­те­лей (име­на их), и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, и про­сти им все со­гре­ше­ния воль­ные и неволь­ные, и да­руй им Цар­ство Небесное.

Ес­ли мо­жешь, чи­тай вме­сто крат­ких мо­литв о жи­вых и усоп­ших этот помянник:

По­мян­ник о живых:

По­мя­ни, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, ми­ло­сти и щед­ро­ты Твоя от ве­ка су­щия, их­же ра­ди и во­че­ло­ве­чил­ся еси, и рас­пя­тие и смерть, спа­се­ния ра­ди пра­во в Тя ве­ру­ю­щих, пре­тер­пе­ти из­во­лил еси; и вос­крес из мерт­вых, воз­несл­ся еси на Небе­са и се­ди­ши одес­ную Бо­га От­ца, и при­зи­ра­е­ши на сми­рен­ныя моль­бы всем серд­цем при­зы­ва­ю­щих Тя. При­к­ло­ни ухо Твое, и услы­ши сми­рен­ное мо­ле­ние мене, непо­треб­на­го ра­ба Тво­е­го, в во­ню бла­го­уха­ния ду­хов­на­го, Те­бе за вся лю­ди Твоя при­но­ся­ща­го. И в пер­вых по­мя­ни Цер­ковь Твою Свя­тую, Со­бор­ную и Апо­столь­скую, юже снаб­дел еси чест­ною Тво­ею Кро­вию, и утвер­ди, и укре­пи, и раз­ши­ри, умно­жи, уми­ри, и непре­бо­ри­му адо­вы­ми вра­ты во ве­ки со­хра­ни; раз­ди­ра­ния Церк­вей ути­ши, ша­та­ния язы­че­ская уга­си, и ере­сей во­ста­ния ско­ро ра­зо­ри и ис­ко­ре­ни, и в ни­что­же си­лою Свя­та­го Тво­е­го Ду­ха обрати.

О жи­вых

По­мя­ни, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, ми­ло­сти и щед­ро­ты, от ве­ка Те­бе при­су­щие, ра­ди ко­то­рых Ты и во­че­ло­ве­чил­ся, и рас­пя­тие и смерть, для спа­се­ния пра­во ве­ру­ю­щих в Те­бя, пре­тер­петь бла­го­во­лил; и вос­крес из мерт­вых, воз­нес­ся на небе­са и вос­се­да­ешь спра­ва от Бо­га От­ца, и при­зи­ра­ешь на сми­рен­ные моль­бы всем серд­цем при­зы­ва­ю­щих Те­бя; при­к­ло­ни ухо Твое, и услышь сми­рен­ное мо­ле­ние ме­ня, непо­треб­но­го ра­ба Тво­е­го, как аро­мат бла­го­уха­ния ду­хов­но­го, Те­бе за весь на­род Твой при­но­ся­ще­го. И во-пер­вых по­мя­ни Цер­ковь Твою Свя­тую, Со­бор­ную и Апо­столь­скую, Ко­то­рую Ты при­об­рел дра­го­цен­ною Тво­ею Кро­вью, и утвер­ди, и укре­пи, и рас­ширь, умножь, уми­ро­тво­ри, и непре­обо­ри­мой вра­та­ми ада на­ве­ки со­хра­ни; раз­де­ле­ния Церк­вей пре­кра­ти, дер­зость языч­ни­ков обуз­дай, и ере­сей вос­ста­ние ско­ро раз­рушь и ис­ко­ре­ни, и в ни­что си­лою Свя­то­го Тво­е­го Ду­ха об­ра­ти. (По­клон)

Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй бо­го­хра­ни­мую стра­ну на­шу, вла­сти и во­ин­ство ея, да ти­хое и без­молв­ное жи­тие по­жи­вем во пра­во­ве­рии, и во вся­ком бла­го­че­стии и чистоте. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй бо­го­хра­ни­мую стра­ну на­шу, вла­сти и во­ин­ство ее, дабы нам тихую и без­мя­теж­ную жизнь про­во­дить во вся­ком бла­го­че­стии и чи­сто­те. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй Ве­ли­ка­го Гос­по­ди­на и От­ца на­ше­го Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха (имя­рек), и свя­тей­шия все­лен­ския пат­ри­ар­хи, прео­свя­щен­ныя мит­ро­по­ли­ты, ар­хи­епи­ско­пы и епи­ско­пы пра­во­слав­ныя, иереи же и диа­ко­ны, и весь при­чет цер­ков­ный, яже по­ста­вил еси па­сти сло­вес­ное Твое ста­до, и мо­лит­ва­ми их по­ми­луй и спа­си мя грешнаго. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй Ве­ли­ко­го Гос­по­ди­на и От­ца на­ше­го Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха (имя), прео­свя­щен­ных мит­ро­по­ли­тов, ар­хи­епи­ско­пов и епи­ско­пов пра­во­слав­ных, так­же иере­ев и диа­ко­нов, и всех слу­жи­те­лей цер­ков­ных, ко­то­рых Ты по­ста­вил па­сти ду­хов­ное Твое ста­до, и по мо­лит­вам их по­ми­луй и спа­си ме­ня, греш­но­го. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй от­ца мо­е­го ду­хов­на­го (имя­рек), и свя­ты­ми его мо­лит­ва­ми про­сти моя согрешения. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй от­ца мо­е­го ду­хов­но­го (имя его), и по свя­тым его мо­лит­вам про­сти мои со­гре­ше­ния. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй ро­ди­те­ли моя (имя­рек), бра­тию и сест­ры, и срод­ни­ки моя по пло­ти, и вся ближ­ния ро­да мо­е­го, и дру­ги, и да­руй им мир­ная Твоя и пре­мир­ная благая. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй ро­ди­те­лей мо­их (име­на их), бра­тьев и се­стер, и род­ных мне по пло­ти, и всех близ­ких ро­ду мо­е­му, и дру­зей, и да­руй им зем­ные Твои и небес­ные бла­га. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй стар­цы и юныя, ни­щия и си­ро­ты и вдо­ви­цы, и су­щия в бо­лез­ни и в пе­ча­лех, бе­дах же и скор­бех, об­сто­я­ни­их и пле­не­ни­их, тем­ни­цах же и за­то­че­ни­их, из­ряд­нее же в го­не­ни­их, Те­бе ра­ди и ве­ры пра­во­слав­ныя, от язык без­бож­ных, от от­ступ­ник и от ере­ти­ков, су­щия ра­бы Твоя, и по­мя­ни я, по­се­ти, укре­пи, уте­ши, и вско­ре си­лою Тво­ею осла­бу, сво­бо­ду и из­ба­ву им подаждь. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй стар­цев и юных, ни­щих и си­рот, и вдов, и пре­бы­ва­ю­щих в бо­лез­ни и в пе­ча­лях, в бе­дах и скор­бях, тяж­ких об­сто­я­тель­ствах и пле­ну, в тем­ни­цах и за­то­че­нии, осо­бен­но же ра­бов Тво­их, ра­ди Те­бя и ве­ры пра­во­слав­ной го­ни­мых от языч­ни­ков, без­бож­ни­ков, от от­ступ­ни­ков и от ере­ти­ков, и по­мя­ни их, по­се­ти, укре­пи, утешь, и вско­ре си­лою Тво­ею об­лег­че­ние, сво­бо­ду и из­бав­ле­ние им по­дай. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй по­слан­ныя в служ­бу, пу­те­ше­ству­ю­щия, от­цы и бра­тию на­шу, и вся пра­во­слав­ныя христианы. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй по­слан­ных на служ­бу, и пу­те­ше­ству­ю­щих от­цов и бра­тьев на­ших, и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй их­же аз безу­ми­ем мо­им со­блаз­них, и от пу­ти спа­си­тель­на­го от­вра­тих, к де­лом злым и непо­доб­ным при­ведох; Бо­же­ствен­ным Тво­им Про­мыс­лом к пу­ти спа­се­ния па­ки возврати. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй тех, ко­го я по нера­зу­мию сво­е­му со­блаз­нил, от и пу­ти спа­си­тель­но­го от­вра­тил, и к де­лам злым и непо­до­ба­ю­щим при­влек; Бо­же­ствен­ным Тво­им Про­мыс­лом к пу­ти спа­се­ния их сно­ва об­ра­ти. (По­клон)
Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй нена­ви­дя­щия и оби­дя­щия мя, и тво­ря­щия ми на­па­сти, и не оста­ви их по­гиб­ну­ти мене ра­ди, грешнаго. Спа­си, Гос­по­ди, и по­ми­луй нена­ви­дя­щих и оби­жа­ю­щих ме­ня, и при­чи­ня­ю­щих мне непри­ят­но­сти, и не до­пу­сти им по­гиб­нуть из-за ме­ня, греш­но­го. (По­клон)
От­сту­пив­шия от пра­во­слав­ныя ве­ры и по­ги­бель­ны­ми ересь­ми ослеп­лен­ныя, све­том Тво­е­го по­зна­ния про­све­ти и Свя­тей Тво­ей Апо­столь­стей Со­бор­ней Церк­ви причти. От­сту­пив­ших от пра­во­слав­ной ве­ры и по­ги­бель­ны­ми ере­ся­ми ослеп­лен­ных све­том Тво­е­го по­зна­ния про­све­ти и к Свя­той Тво­ей Апо­столь­ской Со­бор­ной Церк­ви при­чти. (По­клон)

О усоп­ших:

По­мя­ни, Гос­по­ди, от жи­тия се­го от­шед­шия пра­во­вер­ныя ца­ри и ца­ри­цы, бла­го­вер­ныя кня­зи и кня­ги­ни, свя­тей­шия пат­ри­ар­хи, прео­свя­щен­ныя мит­ро­по­ли­ты, ар­хи­епи­ско­пы и епи­ско­пы пра­во­слав­ныя, во иерей­стем же и в при­чте цер­ков­нем, и мо­на­ше­стем чине Те­бе по­слу­жив­шия, и в веч­ных Тво­их се­ле­ни­их со свя­ты­ми упокой.

О усоп­ших

По­мя­ни, Гос­по­ди, от жиз­ни сей ото­шед­ших свя­тей­ших пат­ри­ар­хов, прео­свя­щен­ных мит­ро­по­ли­тов, ар­хи­епи­ско­пов и епи­ско­пов пра­во­слав­ных, всех, в сане иерей­ском, и в кли­ре цер­ков­ном, и мо­на­ше­ском зва­нии Те­бе по­слу­жив­ших, и в веч­ных Тво­их оби­те­лях со свя­ты­ми упо­кой. (По­клон)

По­мя­ни, Гос­по­ди, ду­ши усоп­ших раб Тво­их, ро­ди­те­лей мо­их, (имя­рек), и всех срод­ни­ков по пло­ти; и про­сти их вся со­гре­ше­ния воль­ная и неволь­ная, да­руя им Цар­ствие и при­ча­стие веч­ных Тво­их бла­гих и Тво­ея без­ко­неч­ныя и бла­жен­ныя жиз­ни наслаждение. По­мя­ни, Гос­по­ди, ду­ши усоп­ших ра­бов Тво­их, ро­ди­те­лей мо­их (име­на их), и всех род­ных по пло­ти; и про­сти все их со­гре­ше­ния воль­ные и неволь­ные, да­руя им Цар­ство Небес­ное, и при­ча­стие веч­ных Тво­их благ, и Тво­ей бес­ко­неч­ной и бла­жен­ной жиз­ни на­сла­жде­ние. (По­клон)
По­мя­ни, Гос­по­ди, и вся в на­деж­ди вос­кре­се­ния и жиз­ни веч­ныя усоп­шия, от­цы и бра­тию на­шу, и сест­ры, и зде ле­жа­щия и по­всю­ду, пра­во­слав­ныя хри­сти­а­ны, и со свя­ты­ми Тво­и­ми, иде­же при­се­ща­ет свет ли­ца Тво­е­го, все­ли, и нас по­ми­луй, яко Благ и Че­ло­ве­ко­лю­бец. Аминь. По­мя­ни, Гос­по­ди, и всех с на­деж­дою на вос­кре­се­ние и жизнь веч­ную усоп­ших: от­цов и бра­тьев на­ших и се­стер, и здесь и по­всю­ду ле­жа­щих пра­во­слав­ных хри­сти­ан, и со свя­ты­ми Тво­и­ми, там, где си­я­ет свет ли­ца Тво­е­го, их по­се­ли, и нас по­ми­луй, как Бла­гой и Че­ло­ве­ко­лю­бец. Аминь. (По­клон)
По­даждь, Гос­по­ди, остав­ле­ние гре­хов всем преж­де от­шед­шим в ве­ре и на­деж­ди вос­кре­се­ния, от­цем, бра­ти­ям и сест­рам на­шим и со­тво­ри им веч­ную па­мять. Три­жды. По­дай, Гос­по­ди, от­пу­ще­ние гре­хов всем преж­де ото­шед­шим в ве­ре и на­деж­де вос­кре­се­ния: от­цам, бра­тьям и сест­рам на­шим и со­тво­ри им веч­ную па­мять. (Три­жды)
По­сле се­го чи­та­ют­ся за­клю­чи­тель­ные молитвы.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки