День памяти

Житие

Крат­кое жи­тие про­ро­ка Осии

Свя­той про­рок Осия про­ис­хо­дил из ко­ле­на Ис­са­ха­ро­ва. Он жил в VIII в. (не позднее 722 г.) до Рож­де­ства Хри­сто­ва в цар­стве Из­ра­иль­ском и был совре­мен­ни­ком свя­тых про­ро­ков Ис­а­ии, Ми­хея и Амо­са. В то вре­мя мно­гие его со­пле­мен­ни­ки, за­быв Ис­тин­но­го Бо­га, по­кло­ня­лись идо­лам. Свя­той про­рок Осия сво­и­ми муд­ры­ми на­став­ле­ни­я­ми вновь об­ра­щал их к древ­не­му бла­го­че­стию. Об­ли­чая без­за­ко­ния жи­те­лей Из­ра­и­ля, про­рок воз­ве­щал им ве­ли­кие бед­ствия от ино­пле­мен­ни­ков и пе­ре­се­ле­ние в плен ас­си­рий­ский. По­чти за ты­ся­чу лет до при­ше­ствия Спа­си­те­ля свя­той про­рок по на­и­тию Свя­то­го Ду­ха пред­ска­зал, что пре­кра­тит­ся вет­хо­за­вет­ное жерт­во­при­но­ше­ние и не бу­дет Ааро­но­ва свя­щен­ства (Ос.3:5) и что по всей зем­ле рас­про­стра­нит­ся ис­тин­ное Бо­го­по­зна­ние (Ос.2:20). Го­во­рил Осия и о Хри­сте, что Он воз­вра­тит­ся из Егип­та (Ос.11:1; срав­ни Мф.2:15), три­днев­но вос­креснет (Ос.6; срав­ни 1Кор.15:4) и по­бе­дит смерть (Ос.13:14; срав­ни 1Кор.15:54-55). Про­ро­че­ства свя­то­го Осии вклю­че­ны в чис­ло книг Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Про­ро­че­ское слу­же­ние свя­то­го Осии про­дол­жа­лось бо­лее 60 лет. В глу­бо­кой ста­ро­сти скон­чал­ся Бо­го­дух­но­вен­ный про­рок, всю свою жизнь по­свя­тив­ший ис­пол­не­нию во­ли Бо­жи­ей.

Пол­ное жи­тие про­ро­ка Осии

Свя­той про­рок Осия, сын Бе­е­ри­ин, про­ис­хо­дил из ко­ле­на Ис­са­ха­ро­ва[1]. В то вре­мя мно­гие из лю­дей Из­ра­иле­вых от­сту­пи­ли от ис­тин­но­го Бо­га и, за­быв Его бла­го­де­я­ния и чу­де­са, по­кло­ня­лись идо­лам. Но Осия, бу­дучи че­ло­ве­ком Бо­го­бо­яз­нен­ным, слу­жил Еди­но­му ис­тин­но­му Бо­гу, со­тво­рив­ше­му небо и зем­лю и из­вед­ше­му ев­ре­ев из Егип­та ру­кою креп­кою. Осия на­став­лял лю­дей, от­пав­ших от ис­ти­ны, и сво­и­ми муд­ры­ми уве­ща­ни­я­ми сно­ва об­ра­щал их к оте­че­ско­му бла­го­че­стию.

По вдох­но­ве­нию от Свя­то­го Ду­ха Осия мно­го про­ро­че­ство­вал об Из­ра­иль­ском на­ро­де. Об­ли­чая без­за­кон­ных жи­те­лей Из­ра­иль­ско­го цар­ства, он пред­ска­зы­вал ему ве­ли­кие бед­ствия от вра­гов, пе­ре­се­ле­ние их в плен ас­си­рий­ский и за­тем об­ра­ще­ние их к Бо­гу[2]. Он пред­ска­зал о рас­про­стра­не­нии ис­тин­но­го Бо­го­по­зна­ния по всей зем­ле (Ос.2:20. Ср. Иер.31:34), пре­кра­ще­нии Ааро­но­ва свя­щен­ства и вет­хо­за­вет­ных жертв (Ос.3:5), а так­же о воз­вра­ще­нии из Егип­та Мла­ден­ца Иису­са[3] и о Его три­днев­ном Вос­кре­се­нии[4], и о по­бе­де над смер­тью[5]. Все эти про­ро­че­ства за­пи­са­ны Оси­ею в его кни­ге, со­сто­я­щей из 14 глав. Как из­ре­чен­ные чрез Свя­то­го Ду­ха, все про­ро­че­ства сии на­хо­дят­ся в чис­ле дру­гих Бо­го­дух­но­вен­ных книг Свя­щен­но­го Пи­са­ния.

Про­рок Осия про­жил мно­го лет[6] и скон­чал­ся в глу­бо­кой ста­ро­сти, за 820 лет до Рож­де­ства Хри­сто­ва, и по­гре­бен мир­но в сво­ей зем­ле.


При­ме­ча­ния

[1] Про­рок Осия жил в цар­стве Из­ра­иль­ском и про­ро­че­ство­вал во дни Осии, Иоафа­ма, Аха­за и Езе­кии, – ца­рей Иудей­ских, и во дни Иеро­воама II-го, ца­ря Из­ра­иль­ско­го (Ос.1:1). Из так на­зы­ва­е­мых ма­лых про­ро­ков его совре­мен­ни­ка­ми бы­ли Ми­хей и Амос; из боль­ших – Ис­а­ия. По ука­за­ни­ям у свв. Еф­ре­ма Си­ри­на, До­ро­фея и Епи­фа­ния, про­рок Осия был ро­дом из Ве­ель­мо­фа, го­ро­да в ко­лене Ис­са­ха­ро­вом.

[2] В про­ро­че­ствах Осии со­дер­жит­ся: 1) об­ли­че­ние совре­мен­но­го нече­стия, идо­ло­по­клон­ства и нрав­ствен­но­го раз­вра­ще­ния, так­же об­ли­че­ние со­ю­зов ев­ре­ев с язы­че­ски­ми на­ро­да­ми в на­деж­де на их си­лу и при­зыв к по­ка­я­нию и ис­прав­ле­нию; 2) угро­зы ас­си­рий­ским пле­ном; 3) уте­ше­ние чрез пред­ска­за­ние об осво­бож­де­нии из пле­на и о на­ступ­ле­нии Цар­ства Мес­сии, ко­то­рое, со­об­раз­но с мла­ден­че­ским со­сто­я­ни­ем на­ро­да, изо­бра­жа­ет­ся под об­ра­зом зем­но­го ве­ли­чия.

[3] Про­ро­че­ство о воз­вра­ще­нии Мес­сии из Егип­та на­хо­дит­ся в 11 гл. кни­ги про­ро­ка Осии. Пе­ре­чис­ляя ми­ло­сти Свои ев­ре­ям, Гос­подь го­во­рит: "Из Егип­та вы­звал Сы­на Мо­е­го" (Ос.11:1). На это имен­но ме­сто ука­зы­ва­ет еван­ге­лист Мат­фей, ко­гда го­во­рит: "да сбу­дет­ся ре­чен­ное Гос­по­дом через про­ро­ка, ко­то­рый го­во­рит: из Егип­та воз­звал Я Сы­на Мо­е­го" (Мф.2:16). Как во­об­ще ев­рей­ский на­род был про­об­ра­зом Мес­сии, так и част­ные со­бы­тия из жиз­ни на­ро­да име­ли про­об­ра­зо­ва­тель­ное мес­си­ан­ское зна­че­ние. Евреи по­се­ли­лись в Егип­те, спа­са­ясь от го­ло­да при Иа­ко­ве. Ко­гда же эта опас­ность ми­но­ва­ла, евреи вы­ве­де­ны бы­ли от­ту­да Бо­гом для осу­ществ­ле­ния сво­е­го на­зна­че­ния в Па­ле­стине. Так и Мес­сия-Хри­стос уда­лил­ся, по опре­де­ле­нию Бо­жию, в Еги­пет, спа­са­ясь от зло­бы Иро­да. Ко­гда же опас­ность ми­но­ва­ла, по смер­ти Иро­да, Мес­сия вы­зван был Бо­гом из Егип­та в Па­ле­сти­ну, для ис­пол­не­ния здесь Сво­е­го на­зна­че­ния.

[4] Про­ро­че­ство о три­днев­ном вос­кре­се­нии Мес­сии со­дер­жит­ся в 6-й гла­ве кн. прор. Осии. В 1-м по­сла­нии к Ко­рин­фя­нам апост. Па­вел от­но­сит сие про­ро­че­ство к вос­крес­ше­му Хри­сту, ко­гда го­во­рит, что Хри­стос "вос­крес в тре­тий день, по Пи­са­нию" (1Кор.15:4).

[5] В Ос.13:14 у про­ро­ка про­во­дит­ся мысль (в фор­ме во­про­са) о бес­си­лии ада пред Бо­гом: "От вла­сти ада Я ис­куп­лю их, от смер­ти из­бав­лю их. Смерть! где твое жа­ло? ад! где твоя по­бе­да?" Апо­стол Па­вел го­во­рит: "Ко­гда же тлен­ное сие об­ле­чет­ся в нетле­ние и смерт­ное сие об­ле­чет­ся в бес­смер­тие, то­гда сбу­дет­ся сло­во на­пи­сан­ное: по­гло­ще­на смерть по­бе­дою. Смерть! где твое жа­ло? ад! где твоя по­бе­да?" (1Кор.15:54-55). Та­ким об­ра­зом, ис­пол­не­ние про­ро­че­ства апо­стол от­но­сит к окон­ча­тель­но­му тор­же­ству над смер­тью в день все­об­ще­го вос­кре­се­ния мерт­вых.

[6] Про­ро­че­ское слу­же­ние Осии про­дол­жа­лось бо­лее 60 лет.

Богослужения

Молитвы

Тропарь пророку Осии, глас 2

Проро́ка Твоего́ Оси́и па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Пророка Твоего Осии память, Господи, празднуя, потому Тебя молим: спаси души наши.

Кондак пророка Осии, глас 2

Пра́выми стезя́ми после́дуя за́поведем Го́спода Твоего́, проро́че Оси́е,/ испо́лнился Ду́ха Свята́го/ и, прие́м дар проро́чествия,/ провозгласи́л еси́ Изра́илю Христо́во, хотя́щее в после́дняя ле́та бы́ти, прише́ствие,/ облича́я заблу́ждшия лю́ди от пути́ пра́ваго/ и наставля́я на путь, веду́щий в Вы́шний Иерусали́м,/ иде́же ны́не предстоя́,// моли́ся непреста́нно о всех нас.

Перевод: Истинными путями следуя заповедям Господа Твоего, пророк Осия, наполнившись Духа Святого и получив дар пророчества, провозгласил ты Израилю Христово пришествие, которое должно произойти в последние дни, обличая сбившихся с правильного пути людей и направляя на путь, ведущий в Небесный Иерусалим, где сейчас предстоя, молись непрестанно обо всех нас.

показать все

Ин кондак пророку Осии, глас 4

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище:/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая,// сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, Оси́е сла́вне.

Перевод: Просветившееся Духом чистое твое сердце стало вместилищем светлейшего пророчества, ибо ты видишь события будущего, как настоящее, потому почитаем тебя, пророк блаженный, Осия прославляемый.

Величание пророку Осии

Велича́ем тя, проро́че Бо́жий Оси́е, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Проповедь дня


Перейти в раздел «Проповеди»

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты


Случайный тест