Канон собору Радонежских святых


Минея, 6 Июля, Кано́н преподо́бным

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Ка́ко восхва́лим вас, преподо́бнии Се́ргие, Ни́коне/ и вси чудотво́рцы, во оби́тели Тро́ицы Пресвяты́я подвиза́вшиися/ и мир весь житие́м свои́м равноа́нгельным удиви́вшии? 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Сам сый до́брая о́трасль от блага́го ко́рене роди́телей твои́х, блаже́нных Кири́лла и Мари́и,/ во святе́й схи́ме сконча́вшися, Богому́дре Се́ргие,/ восприя́л еси́ на ра́мо многоско́рбный Крест мона́шескаго жития́,/ не обину́яся после́дова Христу́. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Пусты́нное житие́ избра́в,/ насади́л еси́ духо́вный вертогра́д, Богоно́се о́тче Се́ргие,/ и воспита́л еси́ мно́жество и́ноков добронра́вных,/ и́миже просла́вися вели́кое Имя Святы́я Тро́ицы. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Процвете́, я́ко фи́никс, оби́тель Живонача́льныя Тро́ицы/ мно́гими труды́ твои́ми, преблаже́нне о́тче Се́ргие,/ да спаса́ются зде ре́вностно ученицы́ твои́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́га Истиннаго,/ приими́ мольбы́ рабо́в Твои́х, и́щущих Твоего́ заступле́ния,/ Ты бо еси́ приста́нище необурева́емое правосла́вных христиа́н. 

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х оспова́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

В час нощны́я моли́твы твоея́, Богохва́льне о́тче наш Се́ргие,/ бысть чу́дное явле́ние с Небесе́,/ зна́менующе бу́дущая о мно́жестве учени́к твои́х. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Ди́вныя пти́цы ра́йския, излете́вшия в луча́х све́та Небе́снаго,/ ви́дел еси́ в той час, преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и слы́шал еси́ глас, свы́ше глаго́лющ тебе́ гряду́щая о ученице́х твои́х. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жишася сподви́жницы и ученицы́ твои́/ и просла́вишася в доброде́телех, Се́ргие Богоблаже́нне,/ подража́юще твоему́ житию́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Восприи́м ре́вность духо́вную, мно́ги по́двиги соверши́л еси́/ и те́ми Пресвяту́ю Тро́ицу просла́вил еси́,/ те́мже ны́не наслажда́ешися на Небеси́,/ зря Той добро́ту неизрече́нную, Се́ргие вели́кий. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га, воплоща́ема из Тебе́, зри́ще, Де́во,/ ужаса́хуся стра́хом и тре́петом Го́рния си́лы/ и я́ко су́щую Богоро́дицу Тя непреста́нно велича́ют. 

Седален, глас 4

Приидо́сте в дом Животвори́щия Тро́ицы, преподо́бнии отцы́,/ и обрето́сте безце́нный би́сер, Христа́,/ в пе́ниих, бде́ниих и поще́ниих мона́шескаго жития́ стяжа́вше благода́ть Его́,/ непреста́нно моли́те Всеми́лостиваго Спа́са о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́, Ма́ти Бо́жия, ро́ди родо́в пою́т, сла́вят и поклоня́ются,/ изба́ви нас от вся́ких злых преткнове́ний вра́жиих,/ Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Оста́вивше суету́ мирску́ю, возлюби́ли есте́ житие́ мона́шеское/ и до конца́ пре́дали есте́ себе́, я́ко о́вцы, послуша́нию и смире́нию,/ во о́браз Сладча́йшаго Христа́, Ни́коне и Михе́е Богоно́снии. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Ми́ра красоту́ презре́ли есте́/ и всели́лися есте́ во оби́тель Ра́донежскую,/ процве́тшую, я́ко сад ди́вный, многообра́зными ва́шими доброде́тельми,/ Васи́лие и Иа́кове, отцы́ всеблаже́ннии. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Воздержа́нием, коленопреклоне́нием и слеза́ми/ угаси́ли есте́ душепа́губныя стра́сти в себе́, отцы́ пресла́внии Они́симе и Елиссе́е,/ и просла́вили есте́ Христа́ в душа́х и телесе́х ва́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Земны́я пре́лести отве́ргше,/ благода́тию Бо́жиею стори́цею преумно́женный плод духо́вный обрели́ есте́,/ научи́те у́бо и нас пра́вилам ве́ры и о́бразу и́стиннаго жития́,/ преподо́бнии Си́моне архимандри́те и игу́мене Митрофа́не. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н от Святы́я Тро́ицы воплоти́ся от Тебе́, Пречи́стая,/ да спасе́т весь род челове́ческий от рабо́ты вра́жия и ве́чнаго осужде́ния. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Свете Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Мно́гими боле́зньми, непреста́нными моли́твами/ и духо́вным трезве́нием тьму бесо́вскую отгна́вше,/ собесе́дники А́нгелов яви́лися есте́,/ Исаа́кие и Мака́рие, отцы́ прехва́льнии. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Вои́стинну христоподража́тельне пожи́ли есте́, преподо́бнии отцы́ Си́моне и Илие́,/ плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́ распя́вше,/ те́мже помози́те нам, немощны́м, преодоле́ти сопроти́вныя си́лы лука́вых духо́в. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Возде́вше ру́ки горе́,/ сотвори́те усе́рдное моле́ние и хода́тайство пред Всеми́лостивым Спа́сом/ о всех чту́щих ва́шу всечестну́ю па́мять,/ преподо́бнии Сильве́стре, Се́ргие и Па́вле,/ на реце́ Обно́ре подвиза́вшиися. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Те́плое предста́тельство ко Святе́й Тро́ице иму́ще,/ не забу́дите убо́гих рабо́в, с ве́рою призыва́ющих вас в час лю́тыя напа́сти,/ святи́и Фео́доре и Па́вле Росто́встии/ и сро́дниче по пло́ти Се́ргиев, святи́телю о́тче Фео́доре. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все на́ше упова́ние на Тя возложи́хом, Де́во Мари́е,/ при́зри на ны, лю́ди согреши́вшия,/ с ве́рою ча́ющия от Тебе́ заступле́ния и спасе́ния. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Прии́мше Госпо́дне благослове́ние и благода́тию Ду́ха Всесвята́го укрепля́емии,/ преподо́бнии отцы́ Иа́кове Железнобо́ровский и Григо́рие Голу́твинский,/ насади́ли есте́ оби́тели, я́ко духо́вныя исто́чники, на земли́ Российстей. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Просла́влени бы́ша ва́шими по́двиги, отцы́ досточу́днии,/ Авраа́мие Га́лицкий и Мефо́дие Пе́шношский, пусты́ни непроходи́мыя,/ процве́тшия, я́ко кри́ни се́льнии, и источи́вшия ре́ки чуде́с. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Слеза́ми, посто́м и моли́твою созда́вше оби́тели святы́я на земли́,/ ны́не ве́чно ра́дуетеся во оби́телех Отца́ Небе́снаго,/ святи́и Са́вво Стромы́нский и Лео́нтие Ду́бенский, му́жие добропобе́днии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Обогати́ли есте́ духо́вным сокро́вищем селе́ния своя́,/ и просла́вишася ва́шими доброде́тельми зе́мли Росто́вская и Обно́рская,/ Киржа́чская и Стромы́нская, Стороже́вская и Коло́менская/ и ины́я от преде́л мно́гих. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Богоро́дице, отве́рзи нам две́ри милосе́рдия Твоего́,/ Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго. 

Кондак, глас 8

Прииди́те, вси концы́ оте́чества на́шего,/ просла́вим святы́й лик уго́дников Ра́донежских,/ я́ко зве́зды, украси́вших не́бо церко́вное по́двиги земна́го жи́тельства,/ тех бо предста́тельством те́плым ко Го́споду/ мно́гия нам ми́лости Его́ низпосыла́ются,/ бе́дствия отгоня́ются и злы́я стра́сти укроща́ются./ И́хже всесвяту́ю па́мять ны́не пра́зднующе, та́ко возопии́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ни́коне и вси Ра́донежстии чудотво́рцы,/ усе́рднии служи́телие Живонача́льныя Тро́ицы.

Икос

Мирску́ю честь и сла́ву презре́вше,/ еди́ному Христу́ вожделе́ли есте́ порабо́тати,/ преподо́бнии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси святи́и,/ в земли́ Ра́донежстей и о́крест ея́ просия́вшии,/ зде досто́йно и пра́ведно Живонача́льней Тро́ице послужи́ли есте́./ Те́мже и всели́ся в вас Дух Пресвяты́й и умудри́ позна́нием пачеесте́ственным,/ наста́вите у́бо нас и́стинней ве́ре и житию́,/ да сподо́бимся неосужде́нно призыва́ти Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную./ Те́мже, ублажа́юще ны́не ва́шу честну́ю па́мять, непреста́нно зове́м:/ ра́дуйтеся, отцы́ пресла́внии,/ учи́телие на́ши и служи́телие неотсту́пнии Святы́я Тро́ицы.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тннце, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Дости́гше Го́рних черто́гов,/ та́мо со А́нгелы славосло́вите Го́спода Вседержи́теля, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Моли́теся непреста́нно за ны,/ де́ти ва́ша духо́вная, с ве́рою пою́щая:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Зря́ще с Небесе́ на призыва́ющия вас в ско́рбех христиа́ны,/ возниспосли́те по́мощь пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Со Христо́м ца́рствуете несконча́емо,/ те́мже умоли́те Го́спода сил спасти́ ны, пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Простри́ ру́це Твои́, Преблагослове́нная Де́во, к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, моля́щи усе́рдно,/ да поми́лует нас, гре́шных, по вели́цей Свое́й ми́лости. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Досто́йно и пра́ведно на земли́ житие́ сконча́вше,/ Ца́рству нетле́нных благ приобщи́лися есте́, пою́ще:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Вельми́ прославля́ет ны́не ва́ше равноа́нгельное житие́/ Це́рковь Христо́ва, воспева́ющи:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

До́брии и ве́рнии предста́ли есте́ на Небесе́х раби́ Христо́ви,/ я́ко умно́жили есте́ вруче́нныя вам тала́нты духо́вныя,/ те́мже благода́рне воспева́ете:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Насле́довавше блаже́нство неопи́санное,/ научи́те нас досто́йно жи́ти во вся́ком благоче́стии и чистоте́, пою́щих:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неусыпа́емую в моли́твах Засту́пницу/ обре́те Тя, Непоро́чная Де́во, челове́ческий род./ Те́мже, ра́дующеся, пое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, Богоно́снии отцы́,/ ско́ро предвари́те ми́лостию свое́ю всех чту́щих всечестну́ю па́мять ва́шу. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Услы́шите покая́нный глас моле́ния на́шего,/ да изба́вимся ва́шим кре́пким заступле́нием от мно́жества зол и прегреше́ний. 

Припев: Вси́ святи́и земли́ Ра́донежския, моли́те Бо́га о на́с.

Исцели́те на́ша неду́ги и я́звы грехо́вныя, отцы́ Богохва́льнии,/ вам бо свы́ше даде́ся благода́ть врачева́ти боле́зни душе́вныя и теле́сныя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Земля́ Росси́йская ны́не ликовству́ет,/ ублажа́ющи ва́шу пречестну́ю па́мять, отцы́ всесла́внии,/ те́мже приими́те на́шу песнь хвале́бную. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, Пречи́стая, плоть на́шу прие́мшаго,/ кро́вию Свое́ю на Кресте́ омы́вшаго от грехо́в па́дшаго Ада́ма,/ умоли́ у́бо Спа́са на́шего изба́вити нас от ве́чныя сме́рти. 

Светилен

Никто́же мо́жет из земноро́дных изрещи́ подвиго́в ва́ших тяготу́/ и уразуме́ти си́лу да́нныя вам от Бо́га благода́ти,/ те́мже при́зрите с высоты́ Небе́сныя, преподо́бнии отцы́, на нас,/ и́щущих ва́шея благосе́рдныя по́мощи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Немо́лчно воспева́ем Тя, Мари́е Богоневе́стная,/ а́нгельскими глаго́лы велича́юще:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки