Молитвы перед иконами Божией Матери


Оглавление

 

^ Молитва ко Пресвятой Богородице благодарственная

Аудио:
1:44

Что Ти принесе́м, или́ что Ти воздади́м, о Преми́лостивая Гос­по­же́ Влады́чице, засту́пнице ро́да христиа́нскаго, за вся́ Твоя́ неисче́тная благодея́ния, я́же при́сно явля́еши всем призыва́ющим и́мя Твое́ и Тво­ея́ по́мощи прося́щим. Кто бо притека́яй к Те́бе посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ отхо́дит, о премилосе́рдая Ма́ти? Ве́мы, Пречи́стая, я́ко за мно́жество грехо́в и беззако́ний на́ших не́смы досто́йни ниже́ и́мя Твое́ пресла́дкое наре­щи́, не то́чию песнопе́ния от оскверне́нных усте́н Тебе́ приноси́ти, и удо́бее есть нам молча́ние люби́ти. Но да не яви́мся непа́мятливи и неблагода́рни пред Тобо́ю, дерза́ем приноси́ти Тебе́ сие́ коленопреклоне́нное славосло́вие: Ты же, премилосе́рдая Ма́ти, не возгнуша́йся прия́ти е, я́ко от избы́тка лю́бящих Тя серде́ц возноси́мое. Сама́ Ты, Влады́чице, благода́тию Твое́ю косни́ся серде́ц на́ших, да я́ко воск раста́явша, пролию́тся пред Тобо́ю в сле́зных благодаре́ниих и славосло́виих. Благодари́м Тя, Всепе́тая: не таи́м благодея́ний Твои́х, но велегла́сно возвеща́ем, да вси слы́шащии притека́ют к Тебе́, еди́ней непосты́дней Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, и да немо́лчно славосло́вят Тя, Всепе́тую, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Что Тебе при­не­сем или что воз­да­дим, о Пре­ми­ло­сти­вая Гос­по­жа Вла­ды­чи­ца, заступ­ни­ца рода хри­сти­ан­ско­го, за все Твои неис­чис­ли­мые бла­го­де­я­ния, кото­рые все­гда ока­зы­ва­ешь всем при­зы­ва­ю­щим имя Твое и Тво­ей помо­щи про­ся­щим. Ибо кто из при­бе­га­ю­щих к Тебе посрам­лен­ным или неуслы­шан­ным от Тебя отхо­дит, о пре­ми­ло­серд­ная Матерь! Зна­ем, Пре­чи­стая, что за мно­же­ство гре­хов и без­за­ко­ний наших недо­стой­ны даже и имя Твое пре­слад­кое назы­вать, а не толь­ко хва­леб­ные пес­ни от осквер­нен­ных уст Тебе пред­ла­гать, и луч­ше нам воз­лю­бить мол­ча­ние. Но что­бы не пока­зать­ся нам забыв­чи­вы­ми и небла­го­дар­ны­ми перед Тобою, осме­ли­ва­ем­ся пред­ла­гать Тебе это коле­но­пре­кло­нен­ное про­слав­ле­ние: Ты же, пре­ми­ло­серд­ная Матерь, не погну­шай­ся при­нять его, как от пол­но­ты любя­щих Тебя сер­дец воз­но­си­мое. Сама Ты, Вла­ды­чи­ца, бла­го­да­тью Тво­ей кос­нись сер­дец наших, да как воск рас­та­яв­ший, изо­льют­ся перед Тобой в слез­ных бла­го­да­ре­ни­ях и про­слав­ле­ни­ях. Бла­го­да­рим Тебя, все­ми Вос­хва­ля­е­мая: не скры­ва­ем бла­го­де­я­ний Тво­их, но гро­мо­глас­но объ­яв­ля­ем, да все слы­ша­щие при­бе­га­ют к Тебе, одной надеж­ной Заступ­ни­це рода хри­сти­ан­ско­го, и да непре­стан­но про­слав­ля­ют Тебя, все­ми Вос­пе­ва­е­мую, во веки веков. Аминь.

Молитвы пред иконами Божией Матери

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Акафистной»

(25 янва­ря)

Икона Богородицы Акафистная
Аудио:
1:49

О, Пречу́дная и Превы́сшая все́х тва́рей Цари́це и Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти, припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вныя и пресла́вныя чуде­са́ содева́еши! Смире́нно мо́лим Тя́, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, услы́ши на́с и уди­ви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, я́ко блага́я Скоропослу́шница, испо́лни. Благода́тию Твое́ю ду́ши на́ша освя­ти́ и не отнима́й от на́с покро́ва Сво­е­го́, под ни́м же при́сно пребыва́я, я́ко Стено́й Неруши́мей защище́ни пребу́дем от все́х бе́д и напа́стей, от вся́каго вра­га́ и супоста́та, от все́х злы́х ко́зней вра́жиих на на́с при́сно находя́щих. Благоуха́нием непоро́чней души́ Сво­ея́ напо́лни ду́ши на́ша, да возвеселя́тся серд­ца́ на́ша, и́бо не́сть никто́ в ми́ре се́м милее и пре­крас­нее Тебе́, Де́во Пресвята́я! Ты́ еси́ на́ше Бога́тство, Ты́ еси́ на́ше Сокро́вище, Ты́ еси́ на́ше Упова́ние и на́ша Защи́то! К Тебе́ Еди́ней в печа́лех на́ших притека́ем и у Тебе́ Еди́ней утеше́ние получи́ти ча́ем. О, Всепе́тая Де́во Богоро́дице, не преста́й моли́тися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих, и наде́жду на Тебе́ иму́щих, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О Пре­див­ная и Пре­выс­шая всех созда­ний Цари­ца и Бого­ро­ди­ца, Небес­но­го Царя Хри­ста Бога наше­го Матерь, при­па­да­ем и покло­ня­ем­ся Тебе перед свя­той и чти­мой ико­ной Тво­ей, кото­рой уди­ви­тель­ные и пре­слав­ные чуде­са совер­ша­ешь! Сми­рен­но молим Тебя, все­мо­гу­ще­ствен­ная рода наше­го Заступ­ни­ца, услышь нас и яви на нас обиль­ные дары, и про­ше­ния наши, воз­но­си­мые Тебе, как бла­гая Ско­ро­по­слуш­ни­ца, испол­ни. Бла­го­да­тью Тво­ей души наши освя­ти и не отни­ми от нас покро­ви­тель­ства Тво­е­го, под ним же все­гда пре­бы­вая, как Сте­ной Неру­ши­мой защи­ще­ны оста­нем­ся от всех бед и иску­ше­ний, от вся­ко­го недру­га и про­тив­ни­ка, от всех злых коз­ней непри­я­тель­ских на нас все­гда надви­га­ю­щих­ся. Бла­го­уха­ни­ем непо­роч­ной души Сво­ей напол­ни души наши, да воз­ра­ду­ют­ся серд­ца наши, ибо нет нико­го в мире этом бли­же к серд­цу и пре­крас­нее Тебя, Дева Пре­свя­тая! Ты – наше Богат­ство, Ты – наше Сокро­ви­ще, Ты – наша Надеж­да и наша Защи­та! К Тебе Одной в скор­бях наших при­бе­га­ем и у Тебя Одной уте­ше­ние полу­чить наде­ем­ся. О все­ми Вос­пе­ва­е­мая Дева Бого­ро­ди­ца, не пере­ста­вай молить­ся о нас, недо­стой­ных рабах Тво­их, про­слав­ля­ю­щих Тебя и почи­та­ю­щих, и надеж­ду на Тебя пола­га­ю­щих, ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Ахтырской»

(15 июля)

Икона Богородицы Ахтырская

Аудио:
3:09

О, Преблагослове́нная и Многоми́лостивая Влады́чице ми́ра! Се мы гре́шнии на святы́й о́браз Твой взира́юще и на нем Тя в ско́рби и сострада́нии распя́тому за нас Хри­сту́ Спаси́телю предстоя́щу ви́дяще, усе́рдно мо́лим Тя изве́стную о нас к Сы́ну Тво­е­му́ моли́твенницу: не оста́ви нас в день испыта́ния и ско́рби, но во искуше́ниих и напа́стех нам быва́емых огра­ди́ нас всечестны́м покро́вом Твои́м от враг ви́димых и неви́димых и да́ждь нам си́лу, во е́же всесоверше́нную и благу́ю во́лю Твор­ца́ и ми́ра Влады́ки твори́ти. Зри́ши бо, ми́лостивая Засту́пнице на́ша, коли́ко греха́м вся́ческим подве́ржени есмы́: не то́кмо бо во́лею согреша́ем, но и нево́лею в многоразли́чныя прегреше́ния впа­да­ем. Сего́ ра́ди к Тебе́ держа́вней устрои́тельнице спасе́ния христиа́нскаго прибега́ем и умиле́нно вопие́м: ум наш позна́нием Боже́ственныя и́стины про­све­ти́, се́рдце на́ше теплото́ю христиа́нския люб­ви́ и спаси́тельных жела́ний согрева́й, во́лю же на́шу в нелицеме́рном за́поведей Госпо́дних исполне́нии утвер­ди́. Ей, Гос­по­же́ Преми́лостивая, прини́кни с высо­ты́ Небе́сныя к воздыха́нием и моли́тве нас гре́шных: исце­ли́ боле́зни неду́жных, уми­ри́ серд­ца́ озло́бленных, да́ждь терпе́ние стра́ждущим, вну­ши́ стра́х Бо́жий оби́дящим, укре­пи́ гони́мыя за пра́вду, си́роты и вдо́вы защи­ти́, пода́ждь утеше́ние пла́чущим, испро­си́ проще́ние ка́ющимся, де́монскую же бу́рю страсте́й во гре́шных душа́х ути́ши и в сердца́х чту́щих Тя Христо́ву кро́тость и любо́вь вко­ре­ни́ и ду́хом милосе́рдия и сострада́ния сия́ утвер­ди́: отпа́дшыя же от ве́ры ере­ти­ки́ и отсту́пники к позна́нию и́стины напра́ви и уста́ нечести́вых, ху́лящих Святу́ю Це́рковь и ве́ру правосла́вную понося́щих загра­ди́. Отше́дшим от жития́ сего́ отце́м и бра́тиям и се́страм на́шим, о Ма́ти Бо́жия, проще́ние грехо́в и преднача́тие блаже́нства ве́чнаго испро­си́. Егда́ же и на́шея кончи́ны час прибли́жится, тогда́ у́бо, о Влады́чице, при­и­ми́ ду́шу на́шу и в со́нме пра́ведных сию́ упоко́й, иде́же ли́ци А́нгел и святы́х уго́дник немо́лчно славосло́вят держа́ву и ми́лость Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ма́тернее о нас предста́тельство и заступле́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О Пре­бла­го­сло­вен­ная и Мно­го­мило­сти­вая Вла­ды­чи­ца мира! Вот мы, греш­ные, на свя­той образ Твой взи­рая и на нем Тебя в муках и состра­да­нии рас­пя­то­му за нас Хри­сту Спа­си­те­лю сто­я­щую видя, рев­ност­но молим Тебя, посто­ян­ную о нас к Сыну Тво­е­му молит­вен­ни­цу: не оставь нас в день испы­та­ния и скор­би, но в испы­та­ни­ях и иску­ше­ни­ях с нами про­ис­хо­дя­щих огра­ди нас почи­та­е­мым покро­ви­тель­ством Тво­им от вра­гов види­мых и неви­ди­мых и дай нам силу, что­бы во всем совер­шен­ную и бла­гую волю Твор­ца и мира Вла­ды­ки испол­нять. Ибо видишь, мило­сти­вая Заступ­ни­ца наша, насколь­ко гре­хам вся­че­ским под­вер­же­ны, пото­му что не толь­ко доб­ро­воль­но согре­ша­ем, но и неволь­но в раз­но­об­раз­ные пре­гре­ше­ния впа­да­ем. Поэто­му к Тебе могу­ще­ствен­ной устро­и­тель­ни­це спа­се­ния хри­сти­ан­ско­го при­бе­га­ем и в сер­деч­ном сокру­ше­нии взы­ва­ем: ум наш позна­ни­ем Боже­ствен­ной исти­ны про­све­ти, серд­це наше пылом хри­сти­ан­ской люб­ви и спа­си­тель­ных устрем­ле­ний согре­вай, волю же нашу в нели­це­мер­ном испол­не­нии запо­ве­дей Гос­под­них укре­пи. О Гос­по­жа Пре­ми­ло­сти­вая, сни­зой­ди с высо­ты Небес­ной к про­ше­нию и сто­нам нас, греш­ных: исце­ли болез­ни недуж­ных, уми­ро­тво­ри серд­ца озлоб­лен­ных, подай тер­пе­ние стра­да­ю­щим, вну­ши страх Божий обид­чи­кам, укре­пи гони­мых за прав­ду, сирот и вдов защи­ти, подай уте­ше­ние пла­чу­щим, испро­си про­ще­ние каю­щим­ся, демон­скую же бурю стра­стей в греш­ных душах пре­кра­ти и в серд­цах почи­та­ю­щих Тебя Хри­сто­ву кро­тость и любовь утвер­ди и духом мило­сер­дия и состра­да­ния их укре­пи; отпав­ших же от веры ере­ти­ков и отступ­ни­ков к позна­нию исти­ны направь и уста без­за­кон­ни­ков, хуля­щих Свя­тую Цер­ковь и веру пра­во­слав­ную поно­ся­щих загра­ди. Ото­шед­шим от жиз­ни этой отцам и бра­тьям и сест­рам нашим, о Матерь Божья, про­ще­ние гре­хов и пред­на­чи­на­ние бла­жен­ства веч­но­го испро­си. Когда же и нашей кон­чи­ны час при­бли­зит­ся, тогда же, о Вла­ды­чи­ца, при­ми душу нашу и в сон­ме пра­вед­ных ее упо­кой там, где хоры Анге­лов и свя­тых угод­ни­ков не умол­кая про­слав­ля­ют вла­ды­че­ство и милость Отца и Сына и Свя­то­го Духа и Твое мате­рин­ское о нас заступ­ни­че­ство и защи­ту, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Барской»

(14 октяб­ря)

Икона Богородицы Барская

Аудио:
1:52

Богопросла́вленная, все­мир­но воспева́емая Гос­по­же́ Ма́ти Вседержи́телева Богоро́дице Мари́е!

При­и­ми́ на́шу сию́ от пол­но­ты́ серде́ц лю́бящих Тя́, приноси́мую Тебе́ пред свято́ю Твое́ю ико́ною моли́тву. Я́коже до сего́ дне́ и часа́ ми́лостиво покрыва́ла еси́ вся́ лю́ди, притека́ющия в хра́м се́й, та́ко и в пре́дняя бла­го­по­спе­ши́ на́м во все́х де́лех и начина́ниих на́ших, я́же не возбраня́ют на́шему ве́чному спасе́нию. Ты́ ве́си не́мощь на́шу, зри́ши ско́рби, ну́жды и смуще́ния отовсю́ду находя́щия, но вся́ сия́ мо́жеши еди́ным то́кмо воззре́нием Твои́м умири́ти, а́ще то́кмо восхо́щеши по́мощи на́м. Ве́мы, я́ко гре́х ра́ди на́ших не́смы досто́йни милосе́рдия Тво­е­го́, но Ты́, Ро́ждшая прише́дшаго в ми́р гре́шники спа­сти́, спа­си́ и на́с на вся́к де́нь и ча́с согреша́ющих. Укре­пи́ сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше и ожи­во­тво­ри́ на́с ду́хом и́стиннаго покая́ния.

Да та́ко очище́нии зде́ Тво­е­го́ покро́ва досто́йни бу́дем и с горя́щим свети́льники доброде́телей в Стра­ну́ Небе́сную пре́йдем невозбра́нно, иде́же сподо́бимся поклони́тися Тебе́, Пречи́стая Гос­по­же́, сла́вяще избра́вшую и возвели́чившую Тя́ Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Богом про­слав­лен­ная, все­мир­но вос­пе­ва­е­мая Гос­по­жа Матерь Все­дер­жи­те­ля Бого­ро­ди­ца Мария!
При­ми эту нашу от пол­но­ты сер­дец, любя­щих Тебя, при­но­си­мую Тебе перед свя­той Тво­ей ико­ной, молит­ву. Так же как до это­го дня и часа мило­сти­во покро­ви­тель­ство­ва­ла всем людям, при­хо­дя­щим в храм этот, так и впредь спо­соб­ствуй нам во всех делах и начи­на­ни­ях наших, кото­рые не пре­пят­ству­ют наше­му веч­но­му спа­се­нию. Ты зна­ешь немощь нашу, видишь муки, беды и потря­се­ния ото­всю­ду напа­да­ю­щие, но все это можешь одним толь­ко Тво­им взо­ром уми­ро­тво­рить, если толь­ко захо­чешь помочь нам. Зна­ем, что из-за наших гре­хов недо­стой­ны мы мило­сер­дия Тво­е­го, но Ты, Родив­шая При­шед­ше­го в мир греш­ни­ков спа­сти, спа­си и нас во вся­кий день и час согре­ша­ю­щих. Укре­пи сла­бую волю и немощ­ное устрем­ле­ние наше и ожи­ви нас духом истин­но­го покаяния.
Да таким обра­зом очи­ще­ны здесь Тво­е­го покро­ви­тель­ства удо­сто­е­ны будем и с горя­щи­ми све­тиль­ни­ка­ми доб­ро­де­те­лей в Стра­ну Небес­ную перей­дем бес­пре­пят­ствен­но, где же удо­сто­им­ся покло­нить­ся Тебе, Пре­чи­стая Гос­по­жа, про­слав­ляя избрав­шую и воз­ве­ли­чив­шую Тебя Пре­свя­тую Тро­и­цу, Отца и Сына, и Свя­то­го Духа во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Балыкинской» («Волынской»)»

(13 июля)

Икона Богородицы Балыкинская

Аудио:
2:55

О, Ма́ти Бо́жия, не́когда от наше́ствия инове́рных све́ев в вели́цей беде́ Оте́честву на́шему бы́вшу, яви́ла еси́ всемо́щное заступле́ние прославле́нием в стране́ Се́верстей всечестна́го о́браза Тво­е­го́, имену́емаго Балы́кинским, и зри́мыми на не́м слеза́ми оче́с Твои́х умоли́ла Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего дарова́ти правосла́вным Христиа́ном пресла́вную побе́ду и одоле́ние на супоста́ты. Ты́, Премилосе́рдная Ма́ти, и в мимоше́дшия дни́ во гра́де Орле́ пред Пречи́стым о́бразом Твои́м дарова́ла исцеле́ние стра́ждущей от ду́ха нечи́стаго деви́це, возврати́в ю́ роди́телем здра́ву и невреди́му.

Ты́, ско́рая Помо́щнице в беда́х челове́ческих, услы́шала во́пль ма́тери де́тища, с высо­ты́ жили́ща внеза́пу спа́дша, и возста́вила е́ здра́во и безвре́дно. Ты́, неизсяка́емый исто́чниче чуде́с и щедро́т, при­не­сен­ной к ди́вному о́бразу Тво­е­му́ отрокови́це зело́ раз­слаб­лен­ной благоизво́лила дарова́ти ско́рое исцеле́ние, укрепи́в плесне́ ея́ к жела́нному хожде́нию. Ты́, всемо́щная Цари́це не́ба и зем­ли́, воздви́гла от неисце́льнаго неду́га младе́нцев, и́х же роди́тели притеко́ша к Тебе́ с ве́рою и любо́вию.

Ты́, Пода́тельнице ми́ра душа́м на́шим, изба́вила ю́ношу от свирепе́ющих страсте́й и преклони́ла злонра́вие его́ ко благонра́вию и поко­ре­нию роди­те­лям. Ты́ неоску́дно излива́ла струи́ Свое́й ми́лости на все́х, притека́ющих к пресвято́му о́бразу Тво­е­му́ в душе́вных ско́рбех, теле́сных неду́зех и жите́йских напа́стех. Вон­ми́, о Всеблага́я, и ны́нешнему усе́рдному моле́нию на́шему: упра́ви пути́ земна́го стра́нствия на́шего к ми́рному и бла­го­де­тель­но­му житию́, укра­си́ жи́тельство на́ше благи́ми обы́чаи, загра­ди́ всеси́льною дла́нию Твое́ю уста́ лжеучи́телей, взды­ма­ю­щих­ся на Ра́зум Бо́жий, тля­щих обы́чаи правосла́вных пре́дков на́ших и развраща́ющих умы́ и се́рдца ю́ных ча́д на́ших, посли́ на́м во все́ дни́ жития́ на́шего име́ти чисто­ту́ по́мыслов и серде́чных движе́ний. Сама́, о, Всепе́тая, засту­пи́ и и́миже ве́си судьба́ми спа­си́ и вве­ди́ на́с в пре­ра­дост­ныя оби́тели Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Пере­вод: О Матерь Божья, когда-то, когда от наше­ствия ино­вер­ных шве­дов в вели­кой беде Оте­че­ство наше было, яви­ла все­мо­гу­ще­ствен­ное заступ­ни­че­ство про­слав­ле­ни­ем в сто­роне Север­ной осо­бо почи­та­е­мо­го обра­за Тво­е­го, име­ну­е­мо­го Балы­кин­ским, и види­мы­ми на нем сле­за­ми очей Тво­их умо­ли­ла Сына Тво­е­го и Бога наше­го даро­вать пра­во­слав­ным хри­сти­а­нам слав­ную побе­ду и одер­жать верх над вра­га­ми. Ты, Пре­ми­ло­серд­ная Матерь, и в минув­шие дни в горо­де Орле пред Пре­чи­стым обра­зом Тво­им даро­ва­ла исце­ле­ние стра­да­ю­щей от духа нечи­сто­го деви­це, воз­вра­тив ее роди­те­лям здо­ро­вой и невредимой.
Ты, ско­рая Помощ­ни­ца в бедах чело­ве­че­ских, услы­ша­ла вопль мате­ри ребен­ка, с высо­ты дома вне­зап­но упав­ше­го, и под­ня­ла его здо­ро­вым и невре­ди­мым. Ты, неис­ся­ка­е­мый источ­ник чудес и мило­стей, при­не­сен­ной к див­но­му обра­зу Тво­е­му отро­ко­ви­це пол­но­стью обез­дви­жен­ной бла­го­во­ли­ла подать быст­рое исце­ле­ние, укре­пив ноги ее для вожде­лен­но­го хож­де­ния. Ты, все­мо­гу­ще­ствен­ная Цари­ца неба и зем­ли, под­ня­ла от неиз­ле­чи­мой болез­ни мла­ден­цев, роди­те­ли кото­рых при­бег­ли к Тебе с верою и любовью.
Ты, Пода­тель­ни­ца мира душам нашим, изба­ви­ла юно­шу от лютей­ших стра­стей и пере­ме­ни­ла дур­ные наклон­но­сти его к чистой жиз­ни и послу­ша­нию роди­те­лям. Ты обиль­но изли­ва­ла струи Сво­ей мило­сти на всех, при­бе­га­ю­щих к пре­свя­то­му обра­зу Тво­е­му в душев­ных скор­бях, телес­ных неду­гах и житей­ских бедах. Внем­ли, о Все­б­ла­гая, и нынеш­не­му рев­ност­но­му моле­нию наше­му: направь пути зем­но­го стран­ствия наше­го к мир­ной и бла­го­де­тель­ной жиз­ни, упо­ря­до­чи обще­ство наше доб­ры­ми нра­ва­ми, загра­ди все­силь­ною рукой Тво­ей уста лже­учи­те­лей, под­ни­ма­ю­щих­ся на Разум Божий, раз­ру­ша­ю­щих обы­чаи пра­во­слав­ных пред­ков наших и раз­вра­ща­ю­щих умы и серд­ца юных детей наших, пошли нам во вся дни жиз­ни нашей чисто­ту помыс­лов и сер­деч­ных устрем­ле­ний. Сама, о все­ми Вос­пе­ва­е­мая, защи­ти и Тебе извест­ны­ми спо­со­ба­ми спа­си и вве­ди нас в радост­ные оби­те­ли Сына Тво­е­го и Бога наше­го. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Белыничской»

(25 апре­ля)

Икона Богородицы Белыничская

Аудио:
4:23

О, всеми́лостивая Гос­по­же́ Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды земны́ми и небе́сными ублажа́емая! Припа́даем, покланя́емся Тебе́ и смире́нно мо́лим Тя́: воз­зри́ ми́лостиво на предстоя́щия пред святы́м о́бразом Твои́м чудотво́рным, и при­и­ми́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и к Тво­е­му́ о́бразу пе́ние возсыла́емое со умиле́нием, я́ко Тебе́ Са́мой ту́ су́щей, послу́шающей и подаю́щей с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние. Ты́, имену́емая Все́х скорбя́щих Ра́дость, услы́ши на́с, ско́рбных. Ты́, называ́емая Уто­ли́ моя́ печа́ли, уто­ли́ на́шу печа́ль. Ты́, купи­но́ неопали́мая, сохра­ни́ ми́р и все́х на́с от вредоно́сных о́гненных стре́л вра­га́. Ты́, взыска́ние поги́бших, не попу­сти́ на́м поги́бнути в бе́здне грехо́в на́ших. Ты́, Одиги́трие, ука­жи́ на́м пра́вый пу́ть ко спасе́нию. Ты́, неувяда́емый цве́те чисто­ты́, да́ждь на́м по́мощь, немощны́м плотско́ю стра́стию, и уцелому́дри на́с. Ты́, боголюби́вая скоропослу́шнице, услы́ши в ча́с се́й моли́тву на́шу. Ты́, засту́пница усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Ты́, на́ша Ма́ти и наде́ждо, облег­чи́ ско́рбь на́шу, немощны́м здра́вие да́руй, разсла́бленных и неду́жных исце­ли́ и от одра́ боле́зни возста́ви. От бе́сных бе́сы отго­ни́, оби́димых от бе́д изба́ви, вдо́в защи­ти́, гре́шныя про­сти́, прокаже́нныя очи́сти, слепы́м зре́ние да́руй, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя наста́ви, ма́лыя де́ти поми́луй, непло́дны от непло́дства раз­ре­ши́, в семе́йствах ми́р утвер­ди́, путеше́ствующим спутеше́ствуй, правосла́вным христиа́ном на вра­ги́ побе́ду и одоле́ние да́руй, е́реси и раско́лы изко­ре­ни́, отпа́дшия от благочести́выя ве́ры на пу́ть пра́вый обра­ти́, стра­ну́ на́шу ми́ром огра­ди́, зем­ли́ плодоро́дие да́руй, все́х же на́с от внеза́пныя сме́рти сохра­ни́ и вся́кия многоразли́чныя стра́сти уврачу́й, вся́ бо возмо́жеши хода́тайством к Сы́ну тво­е­му́ Хри­сту́ Бо́гу на́шему.

О, всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, не преста́ни моли́тися о на́с, недосто́йных, и к пречи́стому о́бразу Тво­е­му́ со умиле́нием припа́дающих и со стра́хом и любо́вию на се́й взира́ющих, я́ко живе́й Ти́ су́щей. Услы́ши на́с, Влады́чице, на Тя́ по Бо́зе еди́ну наде́жду иму́щих. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тия и сест­ры́ на́ша упоко́й в селе́ниих святы́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чней жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, преблагослове́нная наде́ждо на́ша, да́руй на́м христиа́нскую кончи́ну живо­та́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́йн прича́стну, да в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́ ку́пно со все́ми святы́ми безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Тво­е­го́ Иису́са Хри­ста́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: О все­ми­ло­сти­вая Гос­по­жа Цари­ца Бого­ро­ди­це, от всех родов избран­ная и все­ми рода­ми зем­ны­ми и небес­ны­ми убла­жа­е­мая! При­па­да­ем, покло­ня­ем­ся Тебе и сми­рен­но про­сим Тебя: взгля­ни мило­сти­во на сто­я­щих перед свя­тым обра­зом Тво­им чудо­твор­ным, и при­ми молит­вы, со сле­за­ми Тебе при­но­си­мые от нас, недо­стой­ных рабов Тво­их, и к Тво­е­му обра­зу молеб­ное пение вос­сы­ла­е­мое с сокру­ше­ни­ем, как Тебе Самой здесь пре­бы­ва­ю­щей, выслу­ши­ва­ю­щей и пода­ю­щей с верою про­ся­щим каж­до­му про­ше­ния испол­не­ние. Ты, име­ну­е­мая Всех скор­бя­щих Радость, услышь нас, скорб­ных. Ты, назы­ва­е­мая Уто­ли мои печа­ли, облег­чи нашу печаль. Ты, Купи­на Неопа­ли­мая, сохра­ни мир и всех нас от вре­до­нос­ных огнен­ных стрел вра­га. Ты, Взыс­ка­ние погиб­ших (отыс­ка­ние про­пав­ших), не допу­сти нам погиб­нуть в без­дне гре­хов наших. Ты, Оди­гит­рия (Путе­во­ди­тель­ни­ца), ука­жи нам истин­ный путь к спа­се­нию. Ты, Неувя­да­е­мый цвет чисто­ты, ока­жи нам помощь, обес­си­лен­ным плот­ской стра­стью, и при­ве­ди нас к воз­дер­жа­нию. Ты, испол­нен­ная люб­ви к Богу Ско­ро­по­слуш­ни­ца, услышь в час этот молит­ву нашу. Ты, Заступ­ни­ца усерд­ная, Матерь Гос­по­да Все­выш­не­го, Ты, наша Матерь и надеж­да, облег­чи скорбь нашу, ослаб­лен­ным здо­ро­вье пода­ри, обес­си­лен­ных и боль­ных исце­ли и от одра болез­ни под­ни­ми. От бес­но­ва­тых бесов отго­ни, при­тес­ня­е­мых от бед изба­ви, вдов защи­ти, греш­ных про­сти, про­ка­жен­ных очи­сти, сле­пым зре­ние пода­ри, ста­рых укре­пи, юных научи, малых детей поми­луй, бес­плод­ных от бес­пло­дия избавь, в семьях мир укре­пи, путе­ше­ству­ю­щим сопут­ствуй, пра­во­слав­ным хри­сти­а­нам даруй побе­ду и пре­об­ла­да­ние над вра­га­ми, ере­си и рас­ко­лы иско­ре­ни, отпав­ших от бла­го­че­сти­вой веры на путь истин­ный вер­ни, стра­ну нашу миром огра­ди, зем­ле пло­до­ро­дие даруй, всех же нас от вне­зап­ной смер­ти сохра­ни и все мно­го­об­раз­ные стра­сти исце­ли, пото­му что всё смо­жешь посред­ни­че­ством к Сыну Тво­е­му Хри­сту Богу нашему.
О все­ми Вос­пе­ва­е­мая Матерь, Пре­свя­тая Дева Бого­ро­ди­ца, не пере­ста­вай молить­ся о нас, недо­стой­ных, и к пре­чи­сто­му обра­зу Тво­е­му с сокру­ше­ни­ем при­па­да­ю­щих и со стра­хом и любо­вью на него взи­ра­ю­щих, как на Тебя живую. Услышь нас, Вла­ды­чи­ца, на одну Тебя после Бога наде­ю­щих­ся. Ранее ото­шед­ших отцов и мате­рей, бра­тьев и сестер наших упо­кой в селе­ни­ях свя­тых, в месте свет­лом, в месте бла­жен­ном, в месте отрад­ном, где нет горя и сте­на­ния. Когда же подой­дет и наше от жиз­ни этой отхож­де­ние и к веч­ной жиз­ни пере­се­ле­ние, поза­боть­ся о нас, пре­бла­го­сло­вен­ная надеж­да наша, подай нам хри­сти­ан­скую кон­чи­ну жиз­ни нашей, без­бо­лез­нен­ную, непо­стыд­ную, мир­ную и Свя­тых Тайн при­об­щен­ную, да в буду­щей жиз­ни удо­сто­им­ся все вме­сте со все­ми свя­ты­ми бес­ко­неч­ной бла­жен­ной жиз­ни в Цар­стве воз­люб­лен­но­го Сына Тво­е­го Иису­са Хри­ста, Кото­ро­му подо­ба­ет вся­че­ское про­слав­ле­ние, почи­та­ние и покло­не­ние со Без­на­чаль­ным Его Отцом и Пре­свя­тым, и Бла­гим, и Живо­тво­ря­щим Его Духом ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Благодатное Небо»

(19 мар­та)

Икона Богородицы «Благодатное Небо»

Аудио:
3:32

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная Богома́ти Богоотрокови́це, Пренепоро́чная Мари́е? Ки́ими песнопе́нии возвели́чим Тя, возвели́ченную Не́бом и земле́ю, А́нгелами и челове́ки? Яви́ся бо на Тебе́ неслы́шанное от ве́ка на зем­ли́ и несве́домое А́нгелами на Небе­си́ та́инство, па́че ума́ и сло́ва, вочелове́чения Бо́га Сло́ва, рожде́ннаго съис­ко­ни́ от Безнача́льнаго Отца́ без ма́тери и воплоще́ннаго в Твое́й утро́бе и с нетле́нною печа́тию де́вства Тво­е­го́ роди́вшагося. О, чу́до всех дре́вних и но́вых чуде́с! Непрело́жное сло́во Сама́го Бо́га о победоно́сном се́мени жены́ и испо́лнися и соверши́ся в Безму́жней Де́ве. О, неизмери́мая глу­би­на́ прему́дрости и вели́чия Бо́жия! Ки́ими име­ны́ нарече́м Тя, о Неве́сто Неневе́стная? Заре́ю ли нарече́м Тя восходя́щаго на не́бе со́лнца? Но Ты – са́мое Не́бо, из Тебе́ бо воз­сия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с Бог наш, Спаси́тель гре́шных. Имену́ем ли Тя врата́ми, вводя́щими в поте́рянный прароди́телями рай, оби́ловавший все́ми блага́ми? Но Ты Сама́ еси́ благода́тный рай, произрасти́вшая Цвет нетле́ния, врачу́ющий и отгоня́ющий смерде́ние гре­ха́ и злово́ние прароди́тельскаго тле́ния. Нарече́м ли Тя ю́ною Непоро́чною Де́вою, не позна́вшей бра́ка? Но Ты и до ста́рости пре­бы­ла́ Неискусобра́чною и де́вственною до рожде́ния, и в рожде́нии, и по рожде́нии Сы́на пре­бы­ла́ еси́. Наимену́ем ли Тя Чи́стою и Свято́ю Мари́ею, превозше́дшею Свое́ю чистото́ю всех ма́терей и прама́терей? Но Ты не то́кмо роди­ла́ Того́ Младе́нца Хри­ста́, но и носи́ла Его́ при Свои́х пе́рсех, и пита́ла Твои́м матероде́вственным млеко́м, Того́, И́же пита́ет вся́кое созда́ние, Ему́же со стра́хом и тре́петом предстоя́т Небе́сныя си́лы и Его́ же хва́лит вся́кое дыха́ние и тварь. О, вои́стину Ты ди́вная еси́ в жена́х, чу́дная в де́вах, неподража́емая в ма́терех! К Тебе́ пред Твои́м Боже́ственным ли́ком припа́даем и пред Твои́ми святы́ми стопа́ми поверга́ем и слага́ем все на́ши мы́сли, жела́ния, наме́рения и чу́вства. Освя­ти́ их Твои́м Богома́терним призре́нием и воз­не­си́ их, я́ко же́ртву на́шего смире́ннаго се́рдца, я́ко малоце́нную ле́пту на́шей духо́вной нище­ты́, к Престо́лу Сы́на Тво­е­го́, Спаси́теля на́шего, да и́миже весть судьба́ми упра́вит наш путь ко спасе́нию и насле́дию Ца́рствия Его́, не иму́щаго кон­ца́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Как Тебя назо­вем, о Бла­го­дат­ная Бого­ма­терь Бого­от­ро­ко­ви­ца, Пре­не­по­роч­ная Мария? Каки­ми пес­но­пе­ни­я­ми про­сла­вим Тебя, про­слав­лен­ную Небом и зем­лею, анге­ла­ми и людь­ми? Откры­лось на Тебе неслы­хан­ное от нача­ла мира на зем­ле и неиз­вест­ное анге­лам на Небе­сах таин­ство, пре­вос­хо­дя­щее пони­ма­ние и разум, воче­ло­ве­че­ния Бога Сло­ва, рож­ден­но­го в нача­ле от Без­на­чаль­но­го Отца без мате­ри и вопло­щен­но­го в Тво­ей утро­бе и с нераз­ру­ши­мой печа­тью дев­ства Тво­е­го родив­ше­го­ся. О, чудо всех дав­них и новых чудес! Неиз­мен­ное сло­во Само­го Бога о побе­до­нос­ном семе­ни жены и испол­ни­лось и осу­ще­стви­лось в Без­муж­ней Деве. О, неиз­ме­ри­мая глу­би­на пре­муд­ро­сти и вели­чия Божья! Каким име­нем назо­вем Тебя, Неве­ста, бра­ка не познав­шая? Зарею ли назо­вем Тебя вос­хо­дя­ще­го на небе солн­ца? Но Ты – само Небо, ибо из Тебя вос­си­я­ло Солн­це Прав­ды – Хри­стос Бог наш, Спа­си­тель греш­ных. Назы­ва­ем ли Тебя вра­та­ми, вво­дя­щи­ми в поте­рян­ный пра­ро­ди­те­ля­ми рай, изоби­ло­вав­ший все­ми бла­га­ми? Но Ты Сама – бла­го­дат­ный рай, про­из­рас­тив­ший Цве­ток бес­смер­тия, исце­ля­ю­щий и отго­ня­ю­щий смер­де­ние гре­ха и зло­во­ние пра­ро­ди­тель­ской смерт­но­сти. Назо­вем ли Тебя юной Непо­роч­ной Девой, не познав­шей бра­ка? Но Ты и до ста­ро­сти оста­ва­лась Не познав­шей бра­ка и чистой до рож­де­ния, и в рож­де­нии, и после рож­де­ния Сына оста­лась. Назо­вем ли Тебя Чистой и Свя­той Мари­ей, пре­взо­шед­шей Сво­ей чисто­той всех мате­рей и пра­ро­ди­тель­ниц? Но Ты не толь­ко роди­ла Того Мла­ден­ца Хри­ста, но и носи­ла Его у Сво­ей гру­ди, и кор­ми­ла Тво­им мате­рин­ским деви­че­ским моло­ком, Того, Кото­рый кор­мит вся­кое созда­ние, Кото­ро­му со стра­хом и тре­пе­том пред­сто­ят Ангель­ские чины и Кото­ро­го бла­го­да­рит всё дыша­щее, и всё сотво­рен­ное. О, поис­ти­не Ты уди­ви­тель­ная меж­ду жена­ми, необы­чай­ная сре­ди дев, непод­ра­жа­е­мая сре­ди мате­рей! К Тебе перед Тво­им Боже­ствен­ным ликом при­па­да­ем и пред Тво­и­ми свя­ты­ми сто­па­ми низ­вер­га­ем и скла­ды­ва­ем все наши мыс­ли, стрем­ле­ния, наме­ре­ния и чув­ства. Освя­ти их Тво­им Бого­ма­тер­ним сочув­стви­ем и воз­не­си их, как жерт­ву наше­го сми­рен­но­го серд­ца, как мало­цен­ную леп­ту нашей духов­ной нище­ты, к Пре­сто­лу Сына Тво­е­го, Спа­си­те­ля наше­го, да каки­ми зна­ет спо­со­ба­ми напра­вит наш путь к спа­се­нию и насле­до­ва­нию Цар­ства Его, не име­ю­ще­го кон­ца во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Благоуханный Цвет»

(28 нояб­ря)

Икона Богородицы «Благоуханный Цвет»

Аудио:
2:17

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йшая, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние! О, Всеми́лостивая Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спа­си́ и поми́луй богохрани́мую стра­ну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся́ правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защи­ти́: и умо­ли́, Гос­по­же́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Хри­ста́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димые и ви́димые вра­ги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Гос­по­же́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Гос­по­же́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и про­све­ти́ и́м у́м и о́чи серде́чнии, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, ца́рствия Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна, и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

Пере­вод: О Пре­свя­тая Гос­по­жа Вла­ды­чи­ца Бого­ро­ди­ца! Ты выше всех анге­лов и архан­ге­лов, и всех тво­ре­ний слав­ней­шая, Помощ­ни­ца при­тес­ня­е­мых, поте­ряв­ших надеж­ду надеж­да, бед­ных Заступ­ни­ца, скорб­ных уте­ше­ние, голод­ных кор­ми­тель­ни­ца, нагих оде­я­ние, боль­ных исце­ле­ние, греш­ных спа­се­ние, хри­сти­ан всех помощь и заступ­ни­че­ство! О Все­ми­ло­сти­вая Гос­по­жа, Дева Бого­ро­ди­ца Вла­ды­чи­ца, мило­стью Тво­ей спа­си и поми­луй Бого­хра­ни­мую стра­ну нашу, вла­сти и воин­ство ее, и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, ризой Тво­ей почи­та­е­мой защи­ти: и умо­ли, Гос­по­жа, из Тебя бес­се­мен­но вопло­тив­ше­го­ся Хри­ста Бога наше­го, да обле­чет нас силою Сво­ею свы­ше на неви­ди­мых и види­мых вра­гов наших. О Все­ми­ло­сти­вая Гос­по­жа, Вла­ды­чи­ца Бого­ро­ди­ца, под­ни­ми нас из без­дны гре­хов­ной и избавь нас от голо­да, истреб­ле­ния, от зем­ле­тресе­ния и пото­па, от огня и меча, от наше­ствия ино­пле­мен­ни­ков и меж­до­усоб­ной вой­ны, и от вне­зап­ной смер­ти, и от напа­де­ния вра­же­ско­го (дья­воль­ско­го), и от опу­сто­ши­тель­ных вет­ров, и от смер­то­нос­ных ран, и от вся­ко­го зла. Подай, Гос­по­жа, покой и здо­ро­вье рабам Тво­им, всем пра­во­слав­ным хри­сти­а­нам, и про­све­ти им ум и духов­ное зре­ние для спа­се­ния: и удо­стой нас, греш­ных рабов Тво­их, Цар­ства Сына Тво­е­го, Хри­ста Бога наше­го: пото­му что власть Его бла­го­сло­вен­на, и про­слав­ле­на, со Без­на­чаль­ным Его Отцом, и с Пре­свя­тым, и Бла­гим, и Живо­тво­ря­щим Его Духом, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Боголюбской»

(1 июля)

Икона Богородицы Боголюбская

Аудио:
1:45

О, Пречи́стая Гос­по­же́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́шего спасе́ния! Воз­зри́ ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Тво­е­му́; при­и­ми́ на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас гре́шных ко Го́споду, да, презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас! О, Преди́вная Влады́чице! Пока­жи́ на нас чу́дныя ми́лости Твоя́. Мо́лим Тя умиле́нно, изба́ви нас от вся́кия ско́рби, наста́ви на путь вся́кия доброде́тели и благосты́ни, спа­си́ от искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры; сохра­ни́ от молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са, пото́па и смертоно́сныя я́звы; пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О, Всеми́лостивая Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу смире́нную моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни живо­та́ на́шего, но все­гда́ пребыва́й с на́ми, и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну сла́вим и велича́ем Преблагослове́нное и Всепе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Пере­вод: О Пре­чи­стая Гос­по­жа Бого­ро­ди­ца, Матерь Бого­лю­би­вая, надеж­да наше­го спа­се­ния! Взгля­ни мило­сти­во на пред­сто­я­щих с верой и любо­вью и покло­ня­ю­щих­ся пре­чи­сто­му обра­зу Тво­е­му; при­ми это наше хва­леб­ное пение и излей горя­чую Твою молит­ву о нас греш­ных к Гос­по­ду, да, несмот­ря на наши согре­ше­ния, спа­сет и поми­лу­ет нас! О Пре­див­ная Вла­ды­чи­ца! Яви на нас уди­ви­тель­ные мило­сти Твои. Молим тебя сокру­шен­но: избавь нас от вся­кой беды, наставь на путь вся­че­ских доб­ро­де­те­лей и бла­га, спа­си от иску­ше­ний, бед и болез­ней, избавь нас от кле­ве­ты и ссор, сохра­ни от мол­ние­нос­но­го гро­ма, от пожа­ра огнен­но­го, от голо­да, зем­ле­тря­се­ния, пото­па и смер­тель­ной раны; подай нам Свою мило­сти­вую помощь в путе­ше­ствии, в море и на суше, что­бы не погиб­ли жесто­ко. О Все­ми­ло­сти­вая Бого­лю­би­вая Матерь, с несо­мнен­ной надеж­дой вос­сы­ла­ем к Тебе нашу сми­рен­ную молит­ву! Не отверг­ни слез наших и сте­на­ний, не забудь нас во все дни жиз­ни нашей, но все­гда будь с нами, и Тво­им заступ­ни­че­ством и посред­ни­че­ством у Гос­по­да подай нам облег­че­ние, уте­ше­ние, защи­ту и помощь, да все­гда про­слав­ля­ем и вели­ча­ем Пре­бла­го­сло­вен­ное и все­ми Вос­пе­ва­е­мое имя Твое. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Валаамской»

(вос­кре­се­нье после 12 июля)

Икона Богородицы «Валаамская»

Аудио:
1:22

О, Чу́дная и вы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти! Услы́ши ны́ гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, в ча́с се́й моля́щияся и припа́дающия к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми и уми́льно глаго́лющия: изве­ди́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти Бо́жия, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и́х и спа­сти́, ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о на́с гре́шных не и́мамы к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. Его́же умо­ли́, Влады́чице, да, спасе́ннии Тобо́ю, сла́вим в бу́дущем ве́це всесвято́е и́мя Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: О Див­ная и выс­шая всех созда­ний Цари­ца Бого­ро­ди­це, Небес­но­го Царя Хри­ста Бога наше­го Матерь! Услышь нас греш­ных и недо­стой­ных рабов Тво­их, в час этот моля­щих­ся и при­па­да­ю­щих к Тебе со сте­на­ни­я­ми и сле­за­ми и сми­рен­но про­из­но­ся­щих: выве­ди нас из про­па­сти пре­гре­ше­ний, Вла­ды­чи­ца, избавь нас от вся­че­ской скор­би и горя, огра­ди от вся­че­ских бед и злоб­ной кле­ве­ты и от неспра­вед­ли­вых и страш­ных коз­ней вра­же­ских. Пото­му что можешь, о Бла­го­дат­ная Матерь Божья, не толь­ко от любо­го зла убе­речь людей Тво­их, но и вся­ки­ми бла­го­де­я­ни­я­ми сохра­нить их и спа­сти, кро­ме Тебя нет иной Защит­ни­цы в бедах и напа­стях и горя­чей Про­си­тель­ни­цы за нас греш­ных к Сыну Тво­е­му, Хри­сту Богу наше­му. Его умо­ли, Вла­ды­чи­ца, что­бы, спа­сён­ные Тобой, сла­ви­ли в буду­щей жиз­ни все­свя­тое имя Сына Тво­е­го и Бога наше­го, вме­сте с Отцом и Свя­тым Духом, ныне и бес­ко­неч­но. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери Ватопедской, именуемой «Отрада» или «Утешение»

(3 фев­ра­ля)

Икона Богородицы «Отрада» («Утешение») Ватопедская

Аудио:
1:31

Наде́жда всем конце́м зем­ли́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, Утеше́ние и Отра́до на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо1 ми́лость упова́ем. Уга­си́ пла́мень грехо́вный и покая́нием оро­си́ изсо́хшие серд­ца́ на́ша. Очи́сти ум наш от грехо́вных помышле́ний. При­и­ми́ моле́ния от души́ и се́рдца с воздыха́нием2 Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди Хода́таице о нас к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу и отвра­ти́ гнев Его́ от нас Ма́терними моли́твами. Укре­пи́ в нас ве́ру правосла́вную, вло­жи́ в нас дух стра́ха Бо́жия3, дух смире́ния, терпе́ния и люб­ви́. Душе́вныя и теле́сныя я́звы4 исце­ли́, ути­ши́5 бу́рю злых нападе́ний вра́жеских. Оты­ми́6 бре́мя грехо́в на́ших и не оста́ви нас до кон­ца́ поги́бнути. Пода́ждь нам ми́лость Твою́ и свято́е благослове́ние Свое́ всем зде7 предстоя́щим и моля́щимся и все­гда́ пребыва́й с на́ми, подава́я приходя́щим к Тебе́ отра́ду и утеше́ние, по́мощь и заступле́ние8, да сла́вим и велича́ем Тя вси до после́дняго на́шего воздыха́ния. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Взыскание погибших»

(18 фев­ра­ля)

vzyiskanie-pogibshih

Аудио:
1:54

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице, Спору́чнице9 гре́шных и Взыска́ние поги́бших10! При́зри11 ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием12 моля́щихся Тебе́: воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя, про­све­ти́ ум наш, омраче́нный страстьми́13, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы14 ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице: Ты ве́си15 вся не́мощи и согре́шения на́ша. К Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно16 и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами17 спа­си́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо еси́18, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо19 нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жи́зни на́шея ми́рен и непосты́ден и сподо́би20 нас Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных, иде́же21 непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирской»

(3 июня, 6 июля и 8 сентября)

p1arftotgs15p3uqdvpk129a1eko3

Аудио:
3:45

О, Всеми́лостивая Гос­по­же́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, всемо́щная22 Засту́пнице, непосты́дное на́ше упова́ние! Благодари́м Тя о всех благодея́ниих, росси́йским лю́дем от Тебе́ бы́вших, отдре́вле23 и додне́сь24 от чудотво́рныя ико́ны Тво­ея́ явле́нных. И ны́не, Преблага́я Влады́чице, при́зри на ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, яви́ нам ми́лость Твою́ и моли́ Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, о е́же25 изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́тися ца́рствующим градо́м, вся́кому гра́ду и ве́си26, и всей стране́ на́шей, от гла́да, губи́тельства, тру́са27, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Сохра­ни́ и умуд­ри́ па́стырей Це́ркве, е́же досто́йно пасти́ ста́до Христо́во и пра́во пра́вити28 сло́во и́стины; укре­пи́ христолюби́вое всеросси́йское во́инство, пода́ждь дух сове́та и ра́зума военача́льником, градонача́льником и всем, Иже во вла́сти суть; низ­посли́ свято́е Твое́ благослове́ние и всем правосла́вным христиа́ном, покланя́ющимся Ти и моля́щимся пред цельбоно́сною29 Твое́ю ико́ною. Бу́ди нам Засту́пница и Хода́таица пред Престо́лом Всевы́шняго, иде́же предстои́ши. К кому́ у́бо прибе́гнем, а́ще30 не к Тебе́, Влады́чице? Кому́ принесе́м сле́зы и воздыха́ния, а́ще не Тебе́, Пресвята́я Богоро́дице? Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве31 Тебе́, Небе́сная Цари́це. Под Твой покро́в притека́ем: моли́твами Твои́ми низ­посли́ нам мир, здра́вие, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние32, изба́ви ны от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти и от всех озлобле́ний враго́в ви́димых и неви́димых. Вра­зу­ми́ и научи́ ны, о Всеми́лостивая Засту́пнице, путь земна́го сего́ жития́ безгре́шно прейти́. Ты ве́си не́мощи на́ша, ве́си и согреше́ния на́ша, но и ве́ру ве́си, и упова́ние ви́диши: те́мже33 да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни и умяг­чи́ зла́я серд­ца́ на́ша. Укре­пи́ в нас пра́вую ве́ру, вло­жи́ в серд­ца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, терпе́ния и люб­ве́, в до́брых де́лех преуспе́яние: изба́ви же нас от искуше́ний, от па́губных душевре́дных уче́ний, от неве́рия, развраще́ния и поги́бели ве́чныя. Тебе́ у́бо про́сим, Пречи́стая Влады́чице, и припа́дающе пред свято́ю Твое́ю ико́ною, мо́лимся: умилосе́рдися на ны и поми́луй ны, в Стра́шный же день Суда́ хода́тайством и заступле́нием Твои́м сподо́би ны ста́ти одесну́ю34 Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирской-Елецкой»

(8 сен­тяб­ря)

Икона Богородицы Владимирская-Елецкая

Аудио:
2:27

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши35 еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши36, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние37, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние. О, Всеми́лостивая Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ми́лостию Твое́ю спа­си́ и поми́луй стра­ну́ на́шу, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство, и доброхо́ты, и вся́ правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защи­ти́, и умо­ли́, Гос­по­же́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Хри­ста́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя вра­ги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя, и изба́ви на́с от гла́да38, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от внеза́пныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Гос­по­же́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и про­све­ти́ и́м у́м и о́чи серде́чныя е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, я́ко Держа́ва39 Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Воспитание»

(18 мар­та)

Икона Богородицы «Воспитание»

Аудио:
0:39

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спа­си́ и сохра­ни́ под кро́вом Твои́м ча́д мои́х (име­на́ и́х), все́х отроко́в, отрокови́ц и младе́нцев, креще́ных и безымя́нных и во чре́ве ма́тере носи́мых. Покры́й и́х ри́зою Тво­е­го́ Матери́нства, соблю­ди́ и́х во стра́се40 Бо́жием и в послуша́нии роди́телем, умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́ и Го́спода на́шего, да да́рует и́м поле́зная ко спасе́нию и́х. Вруча́ю и́х Ма́тернему смотре́нию41 Тво­е­му́, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

(6 нояб­ря)

p1b059ofvc5nh15nckevvgcbdq3

Аудио:
1:32

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в ско́рби су́щим42: ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́ти Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помо­щи́: никто́же бо притека́яй к Тебе́ просра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас, ны́не в день ско́рби пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отже­ни́43 от нас належа́щия44 на нас ско́рби и печа́ли в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотво­ри́ ны Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емыя ра́дости во Ца́рствии Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всеблаженной»

(14 сен­тяб­ря)

Икона Богородицы «Всеблаженная»

Аудио:
3:01

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бное пе́ние сие́ от нас недосто́йных раб Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит45 благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся пречи́стому о́бразу Тво­е­му́. Не́смы46 бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть47. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши нас моля́щихся Тебе́, уди­ви́48 над на́ми вели́кия и бога́тыя ми́лости Твоя́, яви́ нам небе́сную по́мощь Твою́ и заступле́ние, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́, па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние; нам же всем низ­посли́ дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пречи́стая! Умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́, рассе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, неду́гующия уврачу́й, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния, воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ши ко зре́нию спасе́ния. Ми́лостива нам бу́ди зде и на стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́, преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со а́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, сла́ва небе́сных и упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и всю жи́знь на́шу предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всецарица»

(31 авгу­ста)

p1ar0dc9ss1cpb1af21di913atgo16

Аудио:
2:02

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му Обра­зу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Яко­же пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жива́ су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия лю́ди Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́, Хри­ста́ Спа́са на́шего. Яко живе́й Ти су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение»

(2 декаб­ря)

Икона Богородицы «В скорбех и печалех Утешение»

Аудио:
2:41

К кому́ возо­пию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч мо́й и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище на́м, гре́шным? Кто́ па́че49 Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́ и при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ ко мне́, Влады́чице Ма́ти Бо́га мое­го́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго50 Тво­ея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вра­зу­ми́ и научи́ мя́, Цари́це Небе́сная; не отсту­пи́ от мене́, раба́ Тво­е­го́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне́ Ма́ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Тво­е­му́: при­ве­ди́ мя́, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный а́з, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице, Цари́це Небе́сная! Ты́ мне́ упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ Преблага́я и ско́рая Засту́пнице, покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защи­ти́ мене́ от вра́г ви́димых и неви́димых; умяг­чи́ серд­ца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на мя́. О, Ма́ти Го́спода мое­го́ Твор­ца́! Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чисто­ты́. О, Богороди́тельнице! Ты́ пода́ждь ми́ по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Тво­е­го́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о, Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю! Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Грузинской» (Красногорской)»

(4 сен­тяб­ря)

Икона Богородицы Грузинская

Аудио:
1:45

При­и­ми́, Всеблагомо́щная51 Пречи́стая Гос­по­же́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я52 да́ры от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Тво­е­му́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей ту́ и послу́шающей моле́ния на́ша, подаю́щи с ве́рою прося́щим по коему́ждо53 проше́нию исполне́ние: скорбя́щим ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, и от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, и наси́луемых спаса́еши, гре́шных проща́еши, прокаже́нных очища́еши, и ма́лых дете́й ми́луеши, и непло́дныя от непло́дства разреша́еши. Еще́, Гос­по­же́ Влады́чице, от у́з и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чныя стра́сти исцеля́еши, и о́чныя боле́зни54 уврачу́еши, и от смертоно́сныя я́звы избавля́еши: вся́ бо возмо́жна су́ть хода́тайством Твои́м к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая55 Ма́ти, Пречи́стая Богоро́дице! Не преста́й моли́ти о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих, и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну56 и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве, Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих, и чту́щих, и пою́щих Тя́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Державной»

(15 мар­та)

p18iod86oco91a151ues9ku1ec84

Аудио:
1:40

О, ми́ра Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от прибега́ющих к Тебе́. Умо­ли́, милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, сладча́йшаго57 Го́спода Иису́са Хри­ста́: да сохрани́т в ми́ре стра­ну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу во благоде́нствии и изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни; да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную и незы́блему соблюде́т ю58 от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чисто­ту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя59 в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Донской»

(1 сен­тяб­ря)

p1ar0gptrcovl47bhnaun9mv83

Аудио:
2:47

О, Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным Обра­зом Твои́м Донски́м все­гда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются пол­ки́ чужди́х, гра́ды и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются о́чи слезя́щия, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется60. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости, и в ско́рбных обстоя́ниих61 неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и по ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и немощну́ю ста́рость под­дер­жи́. Посе­ти́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я серд­ца́ умяг­чи́, братолю́бие укре­пи́, ми́ра и люб­ве́ всех нас испо́лни. При­ми­ри́, благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истре­би́ поро́ки, да не восхо́дят гре­хи́ на́ша пред Судие́ю вся́ческих62, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огра­ди́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ина́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние63 и с Бо́гом примире́ние. Умо­ли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки Ангел и святы́х та́мо восхвали́ти пречестно́е и́мя Сы́на Тво­е­го́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Елецкой-Черниговской»

(18 фев­ра­ля)

Икона Богородицы Елецкая-Черниговская

Аудио:
2:48

Премилосе́рдая на́ша Засту́пнице, и ду́ш на́ших блага́я Храни́тельнице, и теле́с на́ших милосе́рдая Цели́тельнице, Богоро́дице Де́во! Ве́мы64, я́ко недосто́йни есмы́, не то́чию65 Твои́х дарова́ний прича́стницы бы́ти, но и оче́й свои́х на чудотво́рный Тво́й о́браз воз­ве­сти́, зане́66 ду́ши на́ша грехо́в испо́лнены су́ть и о́чи зави́стными и блу́дными воззре́ньми оскверне́ни су́ть. Оба́че67 Твое́ сострада́ние челове́ком, в нужда́х и ско́рбех пребыва́ющим, воспомина́юще, и́м же Тво­е­го́ Боже́ственнаго Сы́на на пе́рвое чу́до в Ка́не Галиле́йстей преклони́ла еси́, и да́же до дне́сь Того́ пра́ведный гне́в от гре́шников отвраща́еши, па́ки и па́ки на моль­бу́ Тебе́, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, подвиза́емся и со смире́нным упова́нием Тебе́ про́сим: испро­си́ грехо́м на́шим проще́ние, от па́губных страсте́й исцеле́ние, от нечу́вствия и от сна́ духо́внаго пробужде́ние и о доброде́телех христиа́нских ре́вность. Си́ми у́бо дарова́ньми ду́ши на́ша украси́вши, изба́ви на́с от го́рестей, в уны́ние некре́пкая серд­ца́ на́ша поверга́ющих, исце­ли́ боле́зни моля́щихся и о ни́хже моли́тву ти́и прино́сят, от напра́сныя сме́рти жи́знь на́шу сохра­ни́ и сию́ христиа́нскою кончи́ною во вре́мя подо́бно увенча́ти сподо́би. Но и земно́е на́ше пребыва́ние от взаи́мныя зло́бы и за́висти огра­ди́, и в люб­ви́ Христо́вой сие́ препровожда́ти на́м помо­зи́. Це́рковь Сы́на Тво­е­го́ во все́й вселе́нней умно́жи и утвер­ди́, еретико́м обраще́ние ко и́стине испро­си́, язы́ком68 же неве́рным ве́ры и́стинное позна́ние. Та́кожде и одоле́ние на вра­ги́ и супоста́ты да́руй, и все́х на́с научи́, я́коже во дни́ весе́лия, та́ко и во дни́ печа́ли Тебе́ прославля́ти и о все́х Сы́на Тво­е­го́ благодари́ти, житие́ свое́ в Его́ святу́ю во́лю вруча́ти со упова́нием ве́чнаго спасе́ния ожида́ти, да и та́мо просла́вим Его́ Пресвято́е и́мя и Твое́ милосе́рдое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Живоносный источник»

(пят­ни­ца Свет­лой седмицы)

p18ioftlgm1mhcave1p03hj265l3

Аудио:
0:49

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прибе́жище си́рых69 и стра́нных70 Предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помо­зи́ ми я́ко не́мощну, окор­ми́71 мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, раз­ре­ши́ ту, я́ко во́лиши72: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Жировицкой»

(20 мая)

p1aj3p4n0r112l12mm1g7m1jtr17486

Аудио:
3:05

О, Премилосе́рдная Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице! Ки́има73 устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й, или́ ки́ими сло­ве­сы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Тво­е­го́, и николи́же74 лише́н бых милосе́рдия Тво­е­го́. Зри́ши, Гос­по­же́, ско́рби се́рдца мое­го́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно пред­стоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ при­но­шу́ Ти. Не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Тво­е­го́ в день ско́рби моея́, и в день печа́ли моея́ засту­пи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни. Прибе́жище и предста́тельство бу́ди мне, Ми́лостивая, и све́та Тво­е­го́ заря́ми ум мой про­све­ти́. И не то́кмо о себе́ молю́ Тя, но и о лю́дех, притека́ющих к заступле́нию Твоему́.

Це́рковь Сы́на Тво­е­го́ по бла́гости соблю­ди́, и огра­ди́ ю от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве, и сохра­ни́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испро­си́ у Бо́га, Сы́на Тво­е­го́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго, и дух ра́зума и благоче́стия, чисто­ты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́.

Испро­си́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власть предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же притека́ющим к Тебе́ дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́.

Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осе­ни́ стра­ну́ на́шу кро́вом Тво­ея́ благосты́ни, и изба́ви ю от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в люб­ве́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т, и благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на небе­си́ во ве́ки. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Знамение» Абалакская»

(2 авгу­ста, 10 декабря)

Икона Богородицы «Знамение» Абалакская (Абалацкая)

Аудио:
1:04

О, Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, милосе́рдия су́щи исто́чник, покро́ве, упова́ние и прибе́жище христиа́н! Тебе́, Всеси́льней Предста́тельнице и Спору́чнице покая́ния и спасе́ния мое­го́, а́з, гре́шный ра́б Тво́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, вхо́ды и исхо́ды75 моя́, ве́ру и жи́тельство мое́, кончи́ну и чис­ло́ дне́й мои́х, глаго́лы и помышле́ния моя́, дела́ и начина́ния моя́; Ты́ же, ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, мно́ю руково́дствуй, покрыва́й, соблюда́й и спаса́й мя́ от все́х вра́жеских ко́зней невреди́мо, да немо́лчно, до после́дняго издыха́ния мое­го́, взыва́ю Ти́: Ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная! Ра́дуйся, Свята́я, святы́х бо́льшая! Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ мя́! Ами́нь!

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Знамение» Корчемная»

(10 декаб­ря)

Икона Богородицы «Знамение» Корчемная

Аудио:
1:42

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помо­зи́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, воз­ве­се­ли́ ра́достию серд­ца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Тво­ея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная»

(10 декаб­ря, 21 мар­та, 21 сентября)

Икона Богородицы «Зна́мение» Курская-Коренная

Аудио:
2:00

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, про­ли­тых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не бла­го­сло­ви́ зе́млю Ру́сскую. Спа­си́ от гре­ха́, поги́бели и собла́знов стра­ну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д зем­ле­дель­че­ский и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помя­ни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Тво­е­го́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обра­ти́ к покая́нию, на́с же все́х умуд­ри́ све́том Ева́нгельския люб­ви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды пока­жи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви и со Христо́м жи́ти сотво­ри́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Знамение» Новгородская»

(10 декаб­ря)

Икона Богородицы «Знамение» Новгородская

Аудио:
2:06

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю чудотво́рною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще ди́вное зна́мение Тво­е­го́ заступле́ния, вели́кому Нову́гра́ду от нея́ явле́нное во дни ра́тнаго на сей град наше́ствия. Смире́нно мо́лим Тя, Всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь уско́рила еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Тво­е­го́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спа­си́ и сохра­ни́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Тво­ея́ Це́рковь Святу́ю, град Твой, всю стра­ну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припа́дающих к Тебе́ с ве́рою и любо́вию умиле́нно прося́щих со слеза́ми Тво­е­го́ заступле́ния. Ей, Гос­по­же́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на ны, обурева́емыя гре­хи́ мно́гими, про­стри́ ко Хри­сту́ Го́споду Богоприи́мныя ру́це Твоя́ и предста́тельствуй за нас пред бла́гостию Его́, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Его́, да, спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Достопоклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иверской»

(26 октяб­ря, 25 фев­ра­ля и во втор­ник Свет­лой седмицы)

p1avgknuudt6m1r6r7so1g4ok8v8

Аудио:
1:27

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́! Вон­ми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высо­ты́ святы́я Тво­ея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Тво­е­му́. Се бо грех­ми́ погружа́емии и скор­бь­ми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти́ су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ино́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! Помо­зи́ нам, немощны́м, уто­ли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й боле́зненная серд­ца́ на́ша и спа­си́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живо­та́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Тво­е­го́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да все­гда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иерусалимской»

(25 октяб­ря)

Икона Богородицы Иерусалимская

Аудио:
0:58

Пресвята́я Гос­по­же́, Влады́чице Богоро́дице, упова́ние всех упова́ющих на Тя, Засту́пнице печа́льных, прибе́жище отча́янных, вдов и сиро́т Пита́тельнице! Услы́ши и поми́луй ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́, со умиле́нием ко пречи́стому Тво­е­му́ о́бразу припа́дающия: умо­ли́, Милосе́рдая Влады́чице, Сы́на Тво­е­го́ и Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, да отврати́т от нас пра́ведный гнев Свой, да прости́т гре­хи́ и беззако́ния на́ша, я́ко да сподо́бимся бла́гостию Его́ сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и получи́ти ми́лость Его́ со все́ми избра́нными Его́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Избавительница»

(30 октяб­ря, 30 апреля)

Икона Богородицы «Избавительница»

Аудио:
0:38

О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и все­гда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помо­зи́, пожале́й и изба́ви, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы при­и­ми́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих тво­е­го́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Казанской»

(4 нояб­ря и 21 июля)

p1b0vnqt2ppns1loi1l1vok1bbu3

Аудио:
1:45

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю (и чудотво́рною) ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от прибега́ющих к Тебе́. Умо­ли́, милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́, да сохрани́т ми́рну стра­ну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ Святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чисто­ту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на зем­ли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Калужской»

(25 октяб­ря, 31 июля, 15 сентября)

Икона Богородицы Калужская

Аудио:
4:11

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, Ди́вная Цари́це Небе­се́ и зем­ли́! Вон­ми́ многоболе́зненному воздыха́нию серде́ц на́ших; при́зри с высо­ты́ святы́я Тво­ея́ на нас, с ве́рою и любо́вию предстоя́щих пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, Влады́чице! Не преда́ждь умале́нию Це́рковь Правосла́вную, помо­зи́ нам, Пресвята́я Богоро́дице, святооте́ческую Правосла́вную ве́ру до кон­ца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти и изба́ви ны от па́губных душевре́дных уче́ний. На Твою́, Ди́вная Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, ми́лость упова́ем, раби́ Твои́: очи́сти умы́ на́ша от грехо́вных по́мыслов, душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й, от искуше́ний, собла́знов и грехопаде́ний; Ты бо еси́, Влады́чице, кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и и́стинным покая́нием оро­си́ изсо́хшая серд­ца́ на́ша, про­све­ти́ серде́чная оче­са́ на́ша ко зре́нию спасе́ния, и прельще́нных бесо́вскою пре́лестию на путь пра́вый наста́ви; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное раз­ру­ши́; вся́кому же благо́му и богоуго́дному де́лу научи́ и споспе́шествуй; вло­жи́, Влады́чице, в серд­ца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, незло́бия; умяг­чи́ зла́я серд­ца́ на́ша и нис­посли́ нам ре́вность о спасе́нии бли́жних на́ших. Вра­зу­ми́ и научи́ ны, о, Всеми́лостивая Засту́пнице на́ша, ка́ко безгре́шно ходи́ти по пути́ земна́го сего́ жития́: я́ко Ты, Пресвята́я, ве́си ве́ру на́шу, и упова́ние на́ше ви́диши. О, Влады́чице ми́ра! Скорбя́щих уте́ши, бе́дствующим помо­зи́; сохра­ни́ от молниено́снаго гро́ма, тлетво́рных ветр, лю́тых боле́зней, смертоно́сныя я́звы, междоусо́бныя бра́ни, наше́ствия враго́в иноплеме́нных. О, Пресвята́я Богоро́дице! Изба­ви́ ны от внеза́пныя и наси́льственныя сме́рти; всем нам да́руй обраще́ние на путь и́стинный и христиа́нскую кончи́ну живо­та́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Святы́х Тайн прича́стну. Во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам, Де́во Богоро́дице, и изба́ви ны от вла́сти бесо́вския, возду́шных го́рьких мыта́рств и огня́ ве́чнаго. Сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Тво­е­го́ умо­ли́, и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Тво­е­го́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица. Преста́вльшихся же в ве́ре и покая́нии от вре́меннаго жития́ сего́ отцы́, бра́тию, ма́тери и сест­ры́ на́ша сподо́би Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных со А́нгелы и со все́ми святы́ми, иде́же непреста́нно гла́сы пра́зднующих и ра́достно сла́вящих Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Киево-Братской»

(23 мая, 15 июня, 19 сентября)

Икона Богородицы Киево-Братская

Аудио:
2:37

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице. При́зри Всеми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, предстоя́щих пред пречи́стым Твои́м о́бразом, Ки́ево-Бра́тским нарица́ющимся, и моля́щихся Ти́ пред ни́м.

Да возсия́ет неизрече́нный све́т Возлю́бленнаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́ в сердца́х на́ших. Да бу́дет во́ля Его́ чрез все́ житие́ на́ше. Да да́рует на́м проще́ние и очище́ние все́х грехо́в и прегреше́ний на́ших.

Не и́мамы ины́я по́мощи, ни ины́я наде́жды, то́кмо Тебе́, Пречи́стая.

Я́коже в дре́вния вре­ме­на́ гра́д Вы́шгород и зе́млю Ки́евскую просла́вила еси́ зна́мениями и чуде­сы́ от ико́ны Тво­ея́ чу́дныя, егда́ инове́рнаго ага́рянина чу́дным о́бразом от во́днаго потопле́ния в реце́ Дне­пре́ спас­ла́ еси́, и до оби́тели Ки́ево-Бра́тския неврежде́нна доста́вила еси́, и та́мо и́стинное покая́ние его́ прия́ла еси́, и све́том свята́го креще́ния просвети́в, во А́нгельский чи́н в се́й оби́тели облек­ла́ еси́, и те́м ко спасе́нию и и́стинныя ве́ры правосла́вныя утвержде́нию путеводи́ла еси́.

Сего́ ра́ди и мы́, гре́шнии и недосто́йнии, дерза́юще про́сим и мо́лим: не отри́ни на́с, моля́щихся Ти́, пред се́ю ди́вною и чудотво́рною ико́ною Твое́ю. Укре­пи́ ве́ру в на́с пра́вую, да́руй любо́вь дру́г ко дру́гу нелицеме́рную. Бу́ди Взбра́нной Вое­во­дой на вся́ ви́димая и неви́димая вра­ги́ на́ша: неве́рных к правове́рию обра­ти́, ве́рных же на пу́ть покая́ния и спасе́ния наста́ви.

Помо­зи́, Гос­по­же́ Влады́чице, воздви́гнути хра́м и оби́тель ди́вному и сла́вному, досто­по­кло­ня­е­мо­му А́нгелы и челове́ки, и́мене Тво­е­му́, в че́сть и па́мять чудотво́рнаго о́браза Тво­е­го́ Ки́ево-Бра́тскаго.

Да и в хра́ме се́м и оби́тели се́й, па́че же в душа́х и сердца́х на́ших, просла́вим Тя́, Хода́таицу и Моли́твенницу за ро́д на́ш, и Тобо́ю сла́ву возсле́м Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Коневской»

(23 июля)

Икона Богородицы Коневская

Аудио:
2:03

О, Всеми́лостивая Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице! Вон­ми́ смире́нному моле́нию мое­му́, и сокруше́нно ны́не предстоя́щаго о́бразу Тво­е­му́ услы́ши глас. Вем бо, о, Соде́теля мое­го́ Ма́ти, я́ко Ты предста́тельство христиа́н непосты́дное и хода́тайство ко Твор­цу́ непрело́жное. Вем и сие́, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, и я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне, и уже́ несмь досто́ин ви́дети высо­ту́ Небе́сную, ниже́ воззре́ти ко Престо́лу сла́вы Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, но досто́ин мук и ве́чнаго осужде́ния. Сего́ ра́ди к Тебе́ (со предстоя́щими ку́пно) припа́даю, Тя про­шу́ умиле́нно, к Тебе́ со слеза́ми взыва́ю: сотво­ри́ к Нему́ ма́тернее Твое́ моле́ние, да не отве́ржет нас, гре́шных от лица́ Сво­е­го́: но я́ко Ми́лостив, да прости́т нам согреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, на путь спасе́ния наставля́я нас, и свы́ше си́лою укрепля́я к творе́нию за́поведей Свои́х святы́х. Да сохрани́т нас от собла́знов ми́ра, от вожделе́ний грехо́вных, от ко́зней диа́вольских, и от нападе́ния ви́димых враго́в. Да благослови́т дела́ рук на́ших, подава́я оби́тели сей и вся́кому гра́ду и стране́ оби́лие благ земны́х. Да сотвори́т нам дни бла́ги и безмяте́жны, да огради́т ми́ром Це́рковь Свою́ святу́ю, и разстоя́щая да соедини́т той, я́ко благ Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив, от всея́ тва́ри со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́вимый во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Купятицкой»

(28 нояб­ря)

Икона Богородицы Купятицкая

Аудио:
1:39

О, Преблагослове́нная Влады́чице, всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! При­и­ми́ хвале́бное и благода́рственное пе́ние на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Сы́на и Бо́га Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим Всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию поклоня́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Сохра­ни́ зе́млю на́шу от вся́кия беды́, посли́ ми́р лю́дем на зем­ли́, собе­ри́ вся́ христиа́ны во еди́но ста́до пра́во сла́вящих Бо́га в Тро́ице Еди́наго. Утвер­ди́ на́с все́х в Ве́ре Христо́ве и в усе́рдии к Це́ркве Правосла́вней. Вло­жи́ в серд­ца́ на́ша ду́х стра́ха Бо́жия, благоче́стия и смире́ния. В напа́стех терпе́ние на́м пода́ждь, во благоде́нствии воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко врага́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви на́с от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия. В стра́шный де́нь Суда́ сподо́би на́с хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Тво­е­го́ Хри­ста́ Бо́га на́шего. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Любечской»

(20 мая)

Икона Богородицы Любечская

Аудио:
3:14

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, Пречи́стая Присноде́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и чудотво́рною ико́ною Твое́ю, ю́же от лет дре́вних зде чуде­сы́ мно́гими и исцеле́ньми неисче́тными просла́вити благоизво́лила еси́. Смире́нно мо́лимся Тебе́, Благо́й и Милосе́рдной Засту́пнице на́шей, предста́тельством уго́дника Тво­е­го́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго, вон­ми́ гла́су гре́шных моле́ний на́ших, не пре́зри воздыха́ний от души́, виждь ско́рби и беды́, нас обыше́дшия, и, я́ко любвеоби́льная вои́стину Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам, безпо́мощным, уны́лым, во мно́гия и тя́жкия гре­хи́ впа́дшим и прис­но прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умо­ли́, Предста́тельнице на́ша, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но яви́т нам человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испро­си́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́, теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, благоче́стное и ми́рное житие́, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, до́жди благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. Исхода́тайствуй, Гос­по­же́, у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих стране́ на́шей на вся вра­ги́ побе́ду и одоле́ние, всем же правосла́вным христиа́ном ми́лость Бо́жию, благоустрое́ние и во всех благи́х изоби́лие. О, Цари́це Всепе́тая, Ма́ти Бо́жия Всеблага́я, про­стри́ богоно́снии ру́це Твои́ к возлю́бленному Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, умо­ли́ Его́ вся ны спа­сти́ и изба́вити поги́бели ве́чныя. Я́коже дре́вле на ме́сте сем отце́м на́шим ми́лость Твою́ явля́ла еси́, Влады́чице, си́це и нам ны́не яви́, Богоро́дице, Твоя́ щедро́ты: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́. Спо­спе­ши́ всем нам носи́ти и́го Христо́во в терпе́нии и смире́нии и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е сконча́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие унасле́дити Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Го́споду и Бо́гу на́шему Иису́су Хри­сту́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Максимовской»

(1 мая)

p18lfrvu57nc61d4r11ee1r94oo3

Аудио:
2:42

Нескве́рная, небла́зная76, нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва чело­ве­ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся есте­ство́ ро́да на́шего Небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́ждо и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих и всех христиа́н прибе́жище! Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и сло­ве­сы́, и дея́ньми все­го́ себе́ непотре́бна сотво́рша и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне, гре́шнем и блу́днем, и при­и­ми́ мое́ е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Тво­е­го́ Сы́на и на́шего Влады́ку и Го́спода, Ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Сво­ея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна77 яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая в настоя́щем у́бо житии́ те́плая78 Предста́тельница и Помо́щница, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя, и во вре́мя исхо́да мое­го́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки79 лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день Суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Тво­е­го́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи: Ю́же и да улу­чу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Мариупольской»

(28 авгу­ста)

Икона Богородицы Бахчисарайская (Крымская, Мариупольская)

Аудио:
3:28

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Цари́це небе­се́ и зем­ли́, Преблагослове́нная Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего! С ве́рою и любо́вию моли́твенно прибега́ем мы́ недосто́йнии к Тебе́, Пречи́стая Засту́пнице на́ша. Ты́ еси́ Покрови́тельнице гра́да на́шего Мариу́поля и всея́ Приазо́вския зем­ли́ благослове́ние. Тво́й бо о́браз святы́й, чуде́сно явле́нный не́когда в ка́менных гора́х Кры́мских, изба́ви лю́ди гре́ческия от стра́шных бе́дствий зми́я вели́каго, пожи­рав­ша­го ско­ты́ и вся́ о́крест живу́щия – изба́ви и на́с от вредоно́сных ко́зней диа́вольских, от вра́г ви́димых и неви́димых, от напа́стей, скорбе́й и боле́зней и вся́каго зла́. Ты́ еси́ Путеводи́тельнице блага́я, пу́ть спасе́ния ве́рным указу́ющая. Тво́й бо о́браз святы́й принесе́ся от го́р Кры́мских во основа́ние гра́да на́шего Мариу́поля святи́телем Игна́тием, и я́ко свети́льник пресве́тлый про­све­ти́ ве́рою правосла́вною вся́ живу́щия в не́м. Ты́ еси́ вои́стину Богоро́дице всепе́тая, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть и ели́ка80 а́ще восхо́щеши, вла́сть и́маши вся́ соверши́ти. Никто́же бо притека́яй к Тебе́, пред о́бразом си́м моля́щеся посра́млен отхо́дит, но про́сит благода́ти и прие́млет ми́лость по благо́му изволе́нию во спасе́ние ду́ш и теле́с.

О, Всеми́лостивая, Ма́ти, Мариу́польское Похва­ло́ и на́ше Заступле́ние! Тебе́ еди́ной от Всевы́шняго даде́ся вла́сть во все́м заступа́ти и спаса́ти на́с: Ты́ еси́ ве́рное и ско́рое вра­чев­ство́ грехо́вных страсте́й на́ших. От Тебя́ Госпо́дь вся́ко сло́во проше́ния прие́млет, тебе́ вси́ а́нгели и арха́нгели и вся́ нача́ла смире́нно слу́жат, и я́ко Цари́цу Небе́сную вси́ восхваля́ют. Ты́ отве́рзла еси́ ве́рным две́ри Ца́рствия Небе́снаго, – отве́рзи и на́м, чрез на́ше и́скреннее покая́ние две́ри спасе́ния ду́ш на́ших. Яви́ на́м бога́тую по́мощь Твою́ и бла­го­по­спе­ши́ во вся́ком де́ле бла́зе81: от вся́каго же начина́ния грехо́внаго и помышле́ния лука́ваго отвра­ти́ на́с, оза­ри́ на́ш у́м све́том и́стиннаго богопозна́ния, согре́й се́рдце на́ша любо́вию Христо́вою и пода́ждь на́м, Всеблага́я, вся́ поле́зная ко спасе́нию. Не преста́й моли́тися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и покланя́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́. Да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Милостивая»

(25 нояб­ря, 8 января)

Икона Богородицы «Милостивая»

Аудио:
3:03

О, Пресвята́я и преблагослове́нная Ма́ти Го́спода, Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, Ми́лостивая Богоро́дице и Присноде́во Мари́е! Припа́дая к святе́й и чудотво́рней ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́, Благо́й и Милосе́рдой Засту́пнице на́шей: вон­ми́ гла́су гре́шных моле́ний на́ших, не пре́зри воздыха́ний от души́, ви́ждь ско́рби и беды́ на́с обыше́дшия, и я́ко любвеоби́льная вои́стину Ма́ти потщи́ся на по́мощь на́м безпомо́щным, уны́лым, во мно́гия и тя́жкия гре­хи́ впа́дшим и при́сно прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умо­ли́, Предста́тельнице на́ша, да не погуби́т на́с со беззако́ньми на́шими, но яви́т на́м человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испро­си́ на́м, Влады́чице, у бла́гости Его́, теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, благоче́стное и ми́рное житие́, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся́ блага́я дела́ и начина́ния на́ша, и я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостиво на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшаго Ти́ пе́снь хвале́бную пред Пречи́стою ико́ною Твое́ю, и посла́ла еси́ к нему́ Арха́нгела Гаврии́ла научи́ти его́ пе́ти пе́снь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя́ а́нгели горе́, си́це при­и­ми́ благоутро́бно и на́ше ны́не усе́рдно приноси́мое Тебе́ молитвосло́вие, и при­не­си́ е́ Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу, да ми́лостив бу́дет О́н на́м гре́шным, и проба́вит ми́лость Свою́ все́м чту́щим Тя́ и с ве́рою покланя́ющимся Свято́му О́бразу Тво­е­му́. О, Цари́це Всеми́лостивая, Ма́ти Бо́жия Всеблага́я, про­стри́ к Нему́ Богоно́сныя Твои́ ру́це, и́миже Его́, я́ко младе́нца носи́ла еси́, и умо­ли́ Его́ вся́ ны́ спа­сти́ и изба́вити поги́бели ве́чныя. Яви́ на́м, Влады́чице, Твоя́ щедро́ты: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́: бла­го­по­спе­ши́ все́м на́м носи́ти и́го Христо́во в терпе́нии и смире́нии, сподо́би на́с благоче́стно житие́ сие́ земно́е сконча́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти, и Небе́сное Ца́рствие унасле́дити, Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Хри­сту́ Бо́гу на́шему, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Милующая», или «Достойно есть»

(24 июня)

p1aectc6bo39g4q7n0vdd8mj33

Аудио:
2:07

О, Пресвята́я и Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице! Припа́дающе ко святе́й ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́: вон­ми́ гла́су моле́ния на́шего, виждь ско́рби, виждь беды́ на́ша, и я́ко любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам безпомо́щным: умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да не погуби́т нас за беззако́ния на́ша, но да яви́т нам человеколю́бно Свою́ ми́лость. Испро­си́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́ теле́сное здра́вие, и душе́вное спасе́ние, и ми́рное житие́, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. И я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостивно на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшаго Тя пред пречи́стою ико́ною Твое́ю, и Анге­ла к нему́ посла́ла еси́, да научи́т его́ воспева́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя Анге­ли, та́ко и ны́не при­и­ми́ на́ше усе́рдное молитвосло́вие, Тебе́ приноси́мое. О Цари́це Всепе́тая! Про­стри́ ко Го́споду богоно́снии Твои́ ру́це, и́миже Богомладе́нца Иису́са Хри­ста́ носи́ла еси́, и умо­ли́ Его́ изба́вити нас от вся́каго зла. Яви́, Влады́чице, Твою́ ми́лость к нам: боля́щия исце­ли́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помо­зи́ и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е соверши́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие насле́дити, Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Хри­сту́ Бо́гу на́шему, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Млекопитательница»

(25 янва­ря)

6ab4c7fbc86a0fd90eaeb7466483ae34

Аудио:
2:28

При­и­ми́, Гос­по­же́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й ико́не, на рука́х нося́щую и млеко́м пита́ющую Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́. Аще и безболе́зненно роди­ла́ еси́ Его́, оба́че Ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному Обра­зу Тво­е­му́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно поща­ди́ и сострада́тельно засту­пи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви. Да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́еми от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нцев и ссу́щих82 Госпо́дь соверши́т хва­лу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исце­ли́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли уто­ли́, и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас, в день ско́рби пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния при­и­ми́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Воз­не­си́ моль­бы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и немоще́м на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша просла́вим Тя, милосе́рдую Засту́пницу и ве́рную наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Муромской»

(25 апре­ля)

Икона Богородицы Муромская

Аудио:
1:51

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем – му́дрость и си́лу, судия́м – пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником – ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом – любо́вь и согла́сие, ча́дом – послуша́ние, оби́димым – терпе́ние, оби́дящим — страх Бо́жий, скорбя́щим – благоду́шие, ра́дующимся – воздержа́ние. Нам же всем низ­посли́ дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пречи́стая! Умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собе­ри́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, неду́гующия уврачу́й, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния. Ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шном Суде́ Сы́на Тво­е­го́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, ты по Бо́зе на́ша наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и всю жи́знь на́шу предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Неопалимая Купина»

(17 сен­тяб­ря)

Икона Богородицы «Неопалимая Купина»

Аудио:
2:28

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вны и пресла́вны чуде­са́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́еши и вся́кое благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́еши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, сподо́би ны немощны́я и гре́шныя Тво­е­го́ Ма́терняго уча́стия и благопопече́ния. Спа­си́ и сохра­ни́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Тво­ея́ Це́рковь Святу́ю, оби́тель сию́, всю стра­ну́ на́шу правосла́вную, и вся ны припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию, и умиле́нно прося́щия со слеза́ми Тво­е­го́ заступле́ния. Ей, Гос­по­же́ Всеми́лостивая, умилосе́рдися на нас, обурева́емых греха́ми мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Хри­сту́ Го́споду, проси́ти Его о поми́ловании и проще́нии, но Тебе́ предлага́ем к Нему́ на умоле́ние Ма́терь Его́ по пло́ти: Ты же, Всеблага́я, про­стри́ к Нему́ Богоприи́мнии ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Бла́гостию Его́, прося́ще нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны, и до́браго отве́та на стра́шнем Суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, егда́ огне́м возгоря́тся до́мы на́ша, или молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние: да спаса́еми всеси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем и ве́чное блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем: и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пное и́мя поклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

(16 апре­ля)

Икона Богородицы «Неувядаемый Цвет»

Аудио:
1:58

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Ма́ти Де́во, наде́ждо христиа́н и прибе́жище гре́шным! Защи­ти́ всех в несча́стиях к Тебе́ прибега́ющих, услы́ши стена́ния на́ша, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ к моле́нию на́шему. Влады́чице и Ма́ти Бо́га на́шего, не пре́зри тре́бующия Тво­ея́ по́мощи и не отри́ни нас гре́шных, вра­зу­ми́ и научи́ нас, не отсту­пи́ от нас, рабо́в Твои́х, за ропта́ние на́ше. Бу́ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем себе́ ми́лостивому Покро́ву Тво­е­му́. При­ве­ди́ нас, гре́шных, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да опла́чем гре­хи́ на́ши. О, Ма́ти Мари́е, на́ша преблага́я и ско́рая Засту́пнице, покры́й нас Свои́м хода́тайством, защи­ти́ от враго́в ви́димых и неви́димых, умяг­чи́ серд­ца́ злых люде́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́ти Го́спода Твор­ца́ на́шего! Ты еси́ Ко́рень Де́вства и Неувяда́ющий Цвет чисто­ты́ и целому́дрия, пошли́ по́мощь нам немощны́м и обурева́емым плотски́ми страстьми́ и блужда́ющим сердца́ми. Про­све­ти́ на́ши душе́вныя о́чи, да ви́дим пути́ пра́вды Бо́жия. Благода́тию Сы́на Тво­е­го́ укре­пи́ на́шу сла́бую во́лю во исполне́ние за́поведей, да изба́вимся от вся́кия беды́ и напа́сти и оправда́ны бу́дем Твои́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Суде́ Сы́на Тво­е­го́, Ему́же мы воздае́м сла́ву, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

(18 мая)

p1aiuoki6814af100jsbo1o68a8g7

Аудио:
1:52

О, Премилосе́рдная Влады́чице! К Тво­е­му́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостиво услы́ши нас: жен, дете́й, ма́терей и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых, и того́ ра́ди от ма́тере сво­ея́, Це́ркве Христо́вой, и спасе́ния отпа́дающих, бра́тий и сесте́р и сро́дник на́ших исце­ли́. О Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́сь серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию при­ве­ди́ их. Умо­ли́ Сы́на Сво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Сво­ея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. При­и­ми́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы ма́терей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих, жен, о му́жех свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблю­ди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помо­зи́ прой­ти́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Нечаянная Радость»

(22 декаб­ря и 14 мая)

p1aikkepo91jlqqmj1qkd1351om6

Аудио:
5:51

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, ца́рствующаго гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покро́ве, всех су́щих во гресе́х и ско́рбех, беда́х же и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! При­и­ми́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое: и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но неча́янную ра́дость покая́ния тому́ дарова́ла еси́ и усе́рдным к Сы́ну Тво­е­му́ хода́тайством Сего́ ко проще́нию гре́шника преклони́ла еси́, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных раб Твои́х, и умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием пред цельбоно́сным Обра­зом Твои́м покланя́ющимся, по коего́ждо потре́бе неча́янную ра́дость да́рует: гре́шником, во глу­бине́ зол и страсте́й углеба́ющим83 – вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние же и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех – утеше́ние; в беда́х и озлобле́ниих пребыва́ющим – соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным – наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим – непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим – ми́лость; су́щим в боле́зни – исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим84 от неду́га ум – ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь – па́мять сме́ртную, умиле́ние и о гресе́х сокруше́ние, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Гос­по­же́ Пресвята́я! Умилосе́рдися ко всем чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чисто­те́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до после́дняго их сконча́ния во бла́гости соблю́ди; злы́я бла́ги сотво­ри́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Тво­е­му́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое зло́е и богопроти́вное начина́ние раз­ру­ши́; в недоуме́нии и злых обстоя́ниих су́щим незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небе­се́ низ­посли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спа­си́, от всех злых челове́к и от враг ви́димых и неви́димых лю́ди Твоя́ защи­ти́ и сохра­ни́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым заступле́ние; кле­ве­ту́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; кле­вет­ни­ки́ и хули́тели пред все́ми обли­чи́; ожесточе́нно вражду́ющим пода́ждь примире́ние, и всем нам друг ко дру́гу любо́вь и мир, благоче́стие же и здра́вие со долгоде́нствием. Супру́жества в люб­ви́ и единомы́слии сохра­ни́; супру́ги, во враж­де́ и разделе́нии су́щия, уми­ри́; ма́терем, де́ти родя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, и воздержа́нию, и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния сва́ры единокро́вныя лю́ди ми́ром и любо́вию огра­ди́; сирота́м бу́ди Ма́ти, от вся́каго поро́ка и скве́рны отвра­ти́ я, и все­му́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и в нечи­сто­ту́ па́дшия из бе́здны поги́бели изве­ди́; вдови́цам бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну жи́зни на́шея, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Христо́ве да́руй; преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со Анге­лы и все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́, сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Тво­е­го́ умо­ли́ и о всех усо́пших, па́че же о сих, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их моля́щихся, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небе­си́ и на зем­ли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и сие́ ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Тво­е­го́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Одигитрия» Выдропусская»

(10 авгу­ста)

Икона Богородицы «Одигитрия» Выдропусская

Аудио:
1:52

О, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, Влады́чице всеми́лостивая, Одиги́трие85 всечестна́я, Предста́тельнице на́ша усе́рдная, при Кре­сте́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га всынови́вшая ве́сь па́дший ро́д челове́ческий и по успе́нии Свое́м не оста́вившая на́с си́рых и безнаде́жных! Мо́лим Тя́, Всенепоро́чная, благода́ть Твою́ не оты­ми́ от ка́ющихся рабо́в Твои́х и упра́ви вся́, я́ко Ма́ти Преблага́я: защи­ти́ оте́чество на́ше, ве́ру правосла́вную сохра­ни́, вла́сти умуд­ри́, иере́и укре­пи́, ве́рным лю́дем Твои́м по́мощь неоску́дную да́руй, ю́ныя вра­зу­ми́, ста́рость уте́ши, боля́щия исце­ли́, отча́янныя возста́ви, заблу́ждшия обра­ти́ и все́м целому́дрие и кре́пость исхода́тайствуй – Ты́ бо еси́ блага́я Путеводи́тельница и милосе́рдная Засту́пница, к Тебе́ припа́даем и мо́лим Тя́: не отве́ржи на́с, но испро­си́ на́м до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́лищи, да не осу́димся по грехо́м и беззако́нием на́шим, но ми́лость улучи́м по безме́рному человеколю́бию Го́спода и Спаси́теля на́шего Иису́са Хри­ста́, Ему́же сла́ву и поклоне́ние возсыла́ем, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Остробрамской Виленской»

(8 янва­ря, 27 апреля)

Икона Богородицы Остробрамская Виленская

Аудио:
3:18

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних си́л, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це и гра́да на́шего Ки́ева всемо́щная Засту́пнице!

При­и­ми́ хвале́бное пе́ние сие́ от на́с недосто́йных ра́б Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко престо́лу Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет на́м, гре́шным, и да проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим Тя́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́.

К кому́ бо возопии́м Влады́чице? К кому́ прибе́гнем в го́рестех на́ших, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч на́ш и воздыха́ния на́ша прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и прибе́жище на́м гре́шным? Кто́ па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Те́м же мо́лим Тя́ усе́рдно: покры́й Твои́м хода́тайством на́ша прегреше́ния, защи­ти́ на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, умяг­чи́ серд­ца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на на́с.

О, Ма́ти Го́спода на́шего Твор­ца́! Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чисто­ты́. При­и­ми́ недосто́йную моли́тву на́шу и соблю­ди́ на́с в чисто­те́ душе́вней, сохра­ни́ на́с от наве́та злы́х челове́к и от внеза́пныя сме́рти, и да́руй на́м пре́жде кон­ца́ покая́ние. Поми́луй на́с в дневны́х часе́х и у́тренних и вече́рних, и во вся́кое вре́мя сохра­ни́ на́с: стоя́щих, седя́щих соблю­ди́, и на вся́ком пути́ ходя́щих, и в нощны́х часе́х спя́щих снаб­ди́, покры́й и засту­пи́. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди на́м, Ма́ти Преблага́я, сте­на́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое. Ты́ храни́тельница жи́зни всея́ на́м яви́ся, Пречи́стая; Ты́ на́с изба́ви от бесо́в в ча́с сме́рти; Ты́ и по сме́рти упокое́ние обре­сти́ испро­си́ у Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего.

Мы́ же, гре́шнии, со упова́нием моле́ния Тебе́ возно́сим и уми́льно вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная; ра́дуйся, Преблагослове́нная; Госпо́дь с Тобо́ю, с Тобо́ю с на́ми. К Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей, и Тебе́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш по Хри­сте́ Бо́зе предае́м, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м, со Пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «О Тебе радуется»

(8 янва­ря)

Икона Богородицы «О Тебе радуется»

Аудио:
0:39

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, Освяще́нный Хра́ме и Раю́ Слове́сный, Де́вственная похва­ло́, из нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш. Ложе­сна́ бо Твоя́ Престо́л сотво­ри́. И чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва тебе́.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Пермской»

(17 июля)

Икона Богородицы Пермская

Аудио:
0:52

О, всепе́тая Богоро́дице Присноде́во, Богоизбра́нная Отрокови́це! Огра­ди́ о́бразом Свои́м чудотво́рным всю́ зе́млю Пе́рмскую и все́х благоче́стно живу́щих на не́й от все́х наве́тов вра́жиих, защи­ти́ ча́д свои́х земны́х матери́нским Покро́вом Свои́м, укре­пи́ в ве́ре и благоче́стии все́х власте́й и во́инство зем­ли́ на́шей, архипа́стырем зем­ли́ Пе́рмстей пода́ждь му́дрость и кро́тость в несе́нии кре­ста́ сво­е­го́, и пода́ждь на́м, Влады́чице, си́лу служи́ти бли́жним свои́м, и стране́ на́шей пода́ждь стой­кость в испыта́ниях и ве́ру непоколеби́му.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Песчанской»

(21 июля)

Икона Богородицы Казанская (Песчанская)

Аудио:
2:55

О, преми́лостивая и премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, Покрови́тельнице держа́вы на́шея, ку́пно же и о все́м ми́ре Моли́твеннице, при­и­ми́ се́рдца на́шего воздыха́ния, и услы́ши коле­но­пре­кло­нен­ныя моли́твы, во умиле́нии ду́ш на́ших Тебе́ воз­сы­ла­е­мыя, я́коже издре́вле прии­ма­ла еси́ моли́твы лю́бящих ду́ш зде́, пред ико́ною Твое́ю возноси́мыя. Помо­зи́ на́м в побежде́нии пре́лестей и собла́знов ми́ра сего́, не попу­сти́ на́м отве́рженным бы́ти ве́чнаго Небе́снаго блаже́нства. Ты́ Еди́на на́ша ра́дость и утеше́ние в жи́зни се́й вре́менней, Ты́ на́ша наде́жда и в Жи́зни Ве́чней. Ве́руем, я́ко Ты́ Свое́ю Ма́тернею любо́вию и снис­хож­де­ни­ем удо­сто­и­ши на́с вожделе́ннаго Ца́рствия Сы́на Тво­е­го́. Тебе́ у́бо про́сим: не отступа́й от на́с, Всеблага́я, защища́й от все́х ко́зней вра́жиих, не попу­сти́ на́м чрез гре­хи́ на́ша лиши́тися милосе́рдия Бо́жия, изже­ни́ из на́с ле́ность в моли́тве и посеще́нии хра́ма Бо́жия. Изба́ви на́с от малоду́шия, уны́ния, враж­ды́, гне́ва, подозре́ния, за́висти, кле­ве­ты́, не́нависти и го́рдости бесо́вския. Вра­зу­ми́ попра́вших за́поведи Це́ркве Христо́вы. Сро́дником на́шим да́руй ми́р и любо́вь, да согла́сно поживу́т роди́тели и де́ти. Да бу́дет в стране́ на́шей пра́вда Бо́жия, да сохраня́тся в наро́де на́шем благочести́вии обы́чаи. Воз­не­си́, о, Всеблага́я, усе́рдныя моли́твы пред Бо́гом о все­го́ ми́ра умире́нии, да не поги́бнет ро́д людски́й в пла́мени опу­сто­ше­ния всеми́рнаго, да позна́ют вси́ наро́ди Отца́ Сво­е­го́ Небе́снаго и Тя́, Ма́терь Бо́жию, Засту́пницу ро́да христиа́нскаго. При­ве­ди́ вся́ наро́ды к и́стинному покая́нию и жи́зни грехо́вныя исправле́нию, да не осу́димся в де́нь Стра́шнаго Суда́ Бо́жия, но да сподо́бит на́с Госпо́дь ве́чныя ра́дости в Небе́сных селе́ниих, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Печерской»

(16 мая)

Аудио:
1:28

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рская похва­ло́ и украше́ние, держа́вный покро́ве свята́го ме́ста сего́, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Сво­е­го́. При­и­ми́ нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние, с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м, да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́ющи его́ све́том покая́ния, осе­ни́ нас, обремене́нных скор­бь­ми́ мно́гими, Твое́ю Небе́сною ра́достию, сподо́би нас при́сно сла́вити Тя в ми́ре и благоче́стии на ме́сте святе́м сем, да, без поро́ка преше́дше путь жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлости святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и всех преподо́бных Пече́рских и еди́ными усты́ и се́рдцы воспои́м Тя с Предве́чным Сы́ном Твои́м и Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Животворя́щим, Всеблаги́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

(14 октяб­ря)

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

Аудио:
3:10

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небе­се́ и зем­ли́ Цари́це, гра́да и стра­ны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! При­и­ми́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и воз­не­си́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Тво­е­го́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осе­ни́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испро­си́ у Бо́га Сы́на Тво­е­го́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. Ей, Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собе­ри́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния, воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя и про­све­ти́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Тво­е­го́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́. Ты бо еси́, Гос­по­же́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Попской»

(25 янва­ря)

Икона Богородицы Попская (Иерейская)

Аудио:
1:35

О, Пресвята́я Де́во, Пресла́вная Гос­по­же́ Влады́чице на́ша Богоро́дице, воз­зри́ ми́лостиво на на́с, предстоя́щих Ти́ с ве́рою и любо́вию: при­и­ми́ ми́лостиво на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й ко Го́споду Бо́гу на́шему Твою́ ма́тернюю моли́тву о на́с, гре́шных и недосто́йных, да у́зрит О́н на́ше покая́ние серде́чное и, прости́в на́м вся́ согреше́ния на́ша, спасе́т и поми́лует на́с. Пока­жи́ на на́с чу́дныя ми́лости Твоя́, Богома́ти, смире́нно мо́лим Тя́: на пу́ть пра́вый на́с наста́ви, све́том и́стины умы́ на́ша про­све­ти́, серд­ца́ на́ша умяг­чи́, ве́ру укре­пи́, наде́жду утвер­ди́, да́ра люб­ве́ к Бо́гу и бли́жним сподо́би, да в едине́нии дру́г со дру́гом пребыва́юще, богоуго́дное житие́ поживе́м, и дара́ми бла́г земны́х наслади́вшеся, бла́г небе́сных, милосе́рдия ра́ди Боже́ственнаго, не лиши́мся, да благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, Пречи́стая, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Почаевской»

(21 сен­тяб­ря и 5 августа)

p1ahqs6hr51rmdvhv13qbg11jss5

Аудио:
1:51

О, Всеми́лостивая Гос­по­же́, Цари́це и Влады́чице, от всех родо́в избра́нная и все́ми ро́ды Небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воз­зри́ ми́лостивно на предстоя́щий пред свято́ю ико́ною Твое́ю и усе́рдно к Тебе́ моля́щийся наро́д сей, и сотво­ри́ предста́тельством и заступле́нием Твои́м у Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да никто́же изы́дет отсю́ду упова́ния сво­е­го́ тощ и посра́млен в наде́жде свое́й, но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся, по благо́му изволе́нию се́рдца сво­е­го́ и по ну́жде и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, и на оби́тель сию́, Твои́м и́менем нарица́ющуюся, ю́же от лет дре́вних возлюби́ла еси́, избра́вши ее́ в достоя́ние Себе́, и неоску́дно источа́ющи то́ки исцеле́ний от чудотво́рныя ико́ны Тво­ея́ и от приснотеку́щаго исто́чника, в сле́де сто­пы́ Тво­ея́ нам откры́таго, и сохра́ни ю от вся́каго прило́га и наве́та вра́жия, я́коже дре́вле сохрани́ла еси́ Твои́м явле́нием це́лу и неврежде́нну от лю́таго наше́ствия ага́рянскаго, да вы́ну воспева́ется и сла́вится в ней Пресвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Твое́ пресла́вное у́спе́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Прибавление ума»

(вос­кре­се­нье после 28 августа)

Икона Богородицы Прибавление Ума (Подательница Ума)

Аудио:
2:16

Богоро́дице Пречи́стая, до́ме, его́же созда́ Себе́ Прему́дрость Бо́жия, даро́в духо́вных Пода́тельнице, от ми́ра к преми́рным ум наш возводя́щая и всех к позна́нию ра́зума приводя́щая! При­и­ми́ моле́бное пе́ние от нас, недосто́йных раб Твои́х, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющихся пред пречи́стым о́бразом Твои́м. Умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да да́рует власте́м на́шим му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, па́стырем му́дрость духо́вную, ре́вность и бде́ние о душа́х на́ших, наста́вником смиренному́дрие, ча́дом послуша́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух смире́ния и кро́тости, дух чисто­ты́ и пра́вды. И ны́не, всепе́тая, вселюби́мая на́ша Ма́ти, пода́й нам ума́ прибавле́ние, уми­ри́, соеди­ни́ во враж­де́ и разделе́нии су́щия и поло­жи́ им соу́з86 люб­ве́ неразреши́мый, всех заблу́ждших от неразу́мия к све́ту и́стины Христо́вы обра­ти́, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию научи́, сло́во прему́дрости и душеполе́зное зна́ние прося́щим да́руй, осе­ни́ нас ве́чною ра́достию, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. Мы же, сла́вная дела́ и многоразу́мную прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суе­ты́ и изли́шних жите́йских попече́ний, и ум и се́рдце на́ше на Небе­са́ возведе́м, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию сла́ву, хва­лу́, благодаре́ние и поклоне́ние в Тро́ице сла́вимому Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Призри на смирение»

(29 сен­тяб­ря)

Икона Богородицы «Призри на смирение»

Аудио:
1:43

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высо­ты́ небе́сной ми́лостивным Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся пред Пречи́стым о́бразом Твои́м; не лиши́ на́с Тво­е­го́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и многомяте́жнем. Спа­си́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глу­би­ны́ грехо́вныя, про­све­ти́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших! О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Уди­ви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укре­пи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умяг­чи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Рудненской»

(25 октяб­ря)

Икона Богородицы Рудненская (Руденская)

Аудио:
1:11

Пресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, ми́лосте Хри­ста́ мое­го́, оби́телище Пресвята́го и Животворя́щаго Ду́ха, наде́ждо всех святы́х раб, свято́е зерца́ло87 све́тлости Бо́жия, святе́йшая А́нгел и Арха́нгел, Тебе́ припа́дая, усе́рдно молю́ся: умо­ли́ Сы́на Сво­е­го́ и Бо́га мое­го́, да отпу́стит ми вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, изба́вит мя от всех наве́тов диа́вольских. Ей, Влады́чице, мое­го́ паде́ния возведе́ние, про­стри́ богоно́снеи Свои́ ру́це и извле­цы́ мя из глу­би­ны́ грехо́вныя и даждь ми, рабу́ Тво­е­му́ (имя рек), все­гда́ уго́дная Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу мое­му́ твори́ти, сла́вя Его́ вку́пе со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

(22 нояб­ря)

ba75df9807af82461a7e0a29749d58d7

Аудио:
1:32

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высо­ты́ небе́снаго вели́чия Тво­е­го́ на мя непотре́бнаго, ко святе́й ико́не Твое́й припа́дающа, услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву мене́ гре́шнаго и при­не­си́ ю к Сы́ну Тво­е­му́: умо­ли́ Его́, да озари́т мра́чную ду́шу мою́ све́том Боже́ственныя благода́ти Сво­ея́ и очи́стит ум мой от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее мое́ се́рдце и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся соде́янная мно́ю зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Небе́снаго Сво­е­го́ Ца́рствия. О Преблагослове́нная Богоро́дице! Ты благоизво́лила еси́ нарещи́ся88 во о́бразе Твое́м Скоропослу́шница, повелева́ющи всем притека́ти к Тебе́ с ве́рою: не пре́зри у́бо мене́ ско́рбнаго и не попу­сти́ поги́бнути мне в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе все мое́ упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Тво­е­му́ покро́ву и предста́тельству вруча́ю себе́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Смоленской»

(10 авгу­ста)

p1ap7jqc5ug92c0g1paq15rm93n3

Аудио:
1:42

О, пречу́дная и превы́шшая всех тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пресвята́я Одиги́трие Мари́е!

Услы́ши ны, гре́шныя и недосто́йныя, в час сей моля́щияся и к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми пред Пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це89 уми́льно глаго́лющия: изве­ди́ нас от ро́ва страсте́й, Одиги́трие Блага́я, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся́кия напа́сти и злых клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия.

Мо́жеши бо, о Благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спа­сти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях и те́плыя хода́таицы о нас гре́шных к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему, не и́мамы. Его́же умо­ли́, Влады́чице, спа­сти́ нас и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего Вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «София – Премудрость Божия»

(28 авгу­ста)

Икона Богородицы София – Премудрость Божия (Новгородская)

Аудио:
1:45

Непостижи́мая и Всепе́тая Прему́дросте Бо́жия, Софи́е Преимени́тая, де́вственных ду́ше, си́речь90 Единоро́дный Сы́не, Сло́ве Бо́жий, при­и­ми́ моле́бное сие́ пе́ние от недосто́йных и скве́рных уст на́ших. А́ще и пи́сана суть: не крас­на́ песнь во усте́х гре́шничих, оба́че же разбо́йник еди́нем сло́вом спасе́ся, мыта́рь воздыха́нием оправда́ся и ханане́ина дщерь ма́терним проше́нием исцели́ся, поне́же91 Ты, Го́споди, Благ и Человеколюби́в, гряду́щаго в мир просвеща́еши, и гре­хи́ гре́шником отпуща́еши, и ра́зумом неразу́мных наполня́еши, и бу́ияго92 умудря́еши, и жа́ждущия благи́х слове́с ду́ши уче́нием Твои́м, я́ко самаряны́ню водо́ю живо́ю, напая́еши, блуд­ни­ка́ целому́дренна устроя́еши, разбо́йнику рай отверза́еши, зане́ Ты еси́ всех благи́х Пода́тель, и Вразуми́тель, и живо­ту́ Храни́тель, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву и хва­лу́, честь и благодаре́ние и славословле́ние возсыла́ем и поклоне́ние твори́м со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, и со Пресвято́ю и Пренепоро́чною Твое́ю Ма́терию, Влады́чицею на́шею Богоро́дицею и Присноде́вою Мари́ею, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Спасительница утопающих» (Леньковская)

(2 янва­ря)

Икона Богородицы Спасительница утопающих (Леньковская)

Аудио:
1:19

Засту́пница усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго! Ты́ еси́ все́м христиа́ном по́мощь и заступле́ние, па́че же в беда́х су́щим. При́зри ны́не с высо­ты́ святы́я Тво­ея́ и на ны́, с ве́рою покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Тво­е­му́, и яви́, мо́лим Тя́, ско́рую по́мощь Твою́ по мо́рю пла́вающим и от ве́тров бу́рных тя́жкия ско́рби терпя́щим. Подви́гни и вся́ правосла́вныя христиа́ны на спасе́ние в вода́х утопа́ющих, и возда́ждь подвиза́ющимся о се́м бога́тыя ми́лости и щедро́ты Твоя́. Се́ бо, на о́браз Тво́й взира́юще, Тебе́, я́ко ми́лостивно су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти все́х скорбя́щих и напа́ствуемых. Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница, и на Тя́ упова́юще, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш Тебе́ предае́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Спорительница хлебов»

(28 октяб­ря)

p1avjol1au13nhp5q1k241dq7flu5

Аудио:
2:03

О, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам, и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблю­ди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость под­дер­жи́, младе́нцы воспита́й, всех вра­зу­ми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь». Сохра­ни́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой душе́ христиа́нстей и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Споручница грешных»

(20 мар­та, 11 июня)

Икона Богородицы Споручница грешных

Аудио:
2:52

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Гос­по­же́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия: но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мыта­ри́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гнути с покая́нием ко Тво­е­му́ благоутро́бию. О Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же роди­ла́ еси́, Сын Твой, есть вои́стину Христо́с, Сын Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стинну бо несть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Гос­по­же́ Преми́лостивая, и никто́же упова́я на Тя постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Тво­е­го́ мне, заблу́дшему и па́дшему в тиме́ние93 глу­би­ны́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния мое­го́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умо­ли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ гре­хи́, и изба́вит мя от па́губы моея́: я́ко да и аз со все́ми получи́вшими проще́ние вос­пою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Страстной»

(26 авгу­ста)

Икона Богородицы «Страстная»

Аудио:
2:33

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих Корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние. О Всеми́лостивая Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спа­си́ и поми́луй ра́б Твои́х, Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя ре́к), и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, Богохрани́мую стра­ну́ на́шу, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство и доброхо́ты, и вся́ правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защи­ти́, и умо­ли́, Гос­по­же́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Хри­ста́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя вра­ги́ на́ша. О Всеми́лостивая Гос­по­же́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни на́с из глу­би­ны́ грехо́вныя и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Гос­по­же́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и про­све­ти́ и́м у́м и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Табынской»

(9‑я пят­ни­ца после Пасхи)

Икона Богородицы Табынская

Аудио:
1:35

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, непреста́нная о нас пред Бо́гом Моли́твеннице и Хода́таице. О, Ма́ти на́ша Преблага́я, всех нас при Кре­сте́ Сы́на Тво­е­го́ усынови́вшая. Благодари́м Тя, безчи́сленныя бла́га моли́твою Свое́ю нам испроси́вшая. Благодари́м Тя, мно́жество ико́н Твои́х чудотво́рных стране́ на́шей дарова́вшая. Благодари́м Тя, ди́вную ико́ну Табы́нскую в годи́ну скорбе́й кра́ю Ура́льскому посла́вшая, на ка́мени ве́лием ико́ну Свою́ нам яви́вшая, мо́лим Тя: окамене́нныя серд­ца́ на́ша росо́ю моли́тв Твои́х умяг­чи́. Ми́лость Свою́ нам показа́вшая у исто́чника водна́го, иде́же боле́зни на́ша теле́сныя исцеля́ются, да́руй нам пото́ки ско́рбных слез и очи́сти и́ми ти́ну94 грехо́в на́ших. У исто́чника водна́го свято́ю ико́ною Твое́ю благослове́ние ме́сту сему́ показа́вшая, помо­зи́ нам сло́во Го́спода Сы́на Тво­е­го́ испо́лнити и со́лию зем­ли́ бы́ти. Лик Свой те́мным, нам, гре́шным, омраче́нным грехо́м яви́вшая, про­све­ти́ тьму грехо́в на́ших и при­ве­ди́ нас к ти́хому приста́нищу в ве́чныя оби́тели, угото́ванныя Го́сподом лю́бящим Его́. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Тихвинской»

(9 июля)

p1an2aa9j9c7jaq018qd15qf1b7i5

Аудио:
1:26

Бла­го­да­рим Тя, о Пре­б­ла­гая и Пре­чи­стая, Пре­бла­го­сло­вен­ная Дево, Вла­ды­чи­це, Мати Хри­ста Бога наше­го, о всех бла­го­де­я­ни­их Тво­их, яже пока­за­ла еси роду чело­ве­че­ско­му, наи­па­че же нам, хри­сто­име­ни­тым людем рос­сий­ским, о них­же ниже самый ангель­ский язык к похва­ле­нию дово­лен95 будет. Бла­го­да­рим Тя, яко­же и ныне уди­ви­ла еси неиз­ре­чен­ную Твою милость на нас, недо­стой­ных рабех Тво­их, пре­есте­ствен­ным само­при­ше­стви­ем Пре­чи­стыя Тво­ея ико­ны, ею же всю про­све­ти­ла еси Рос­сий­скую стра­ну. Тем­же и мы, греш­нии, со стра­хом и радо­стию покла­ня­ю­ще­ся, вопи­ем Ти: о Пре­свя­тая Дево, Цари­це и Бого­ро­ди­це, спа­си и поми­луй люди Твоя, и подаждь им побе­ды на вся вра­ги их, и сохра­ни цар­ству­ю­щия гра­ды, и вся гра­ды и стра­ны хри­сти­ан­ския, и сей свя­тый храм от вся­ка­го наве­та вра­жия изба­ви, и всем вся на поль­зу даруй, ныне при­шед­шим с верою и моля­щим­ся рабом Тво­им, и покло­ня­ю­щим­ся Пре­свя­то­му обра­зу Тво­е­му, яко бла­го­сло­вен­на еси с рожд­шим­ся от Тебе Сыном и Богом, ныне и прис­но и во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Толгской»

(21 авгу­ста)

Икона Богородицы Толгская

Аудио:
2:42

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́мов и Серафи́мов и святе́йшая всех святы́х! Ты, Всеблага́я, на То́лге ико́ну Твою́ многоцеле́бную блаже́нному святи́телю Три́фону огневи́дно яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чуде­са́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши, по Тво­е­му́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́даем и мо́лимся, Преблагослове́нная ро́да на́шего Засту́пнице: в стра́нствии сем земне́м, многоско́рбнем и многомяте́жнем, не лиши́ нас Тво­е­го́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спа­си́ и защи­ти́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго вра­га́ спасе́ния на́шего. Укре­пи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умяг­чи́ окамене́лая серд­ца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним на́шим, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да, очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, возмо́жем при­не­сти́ Твор­цу́ благоуго́дныя Ему́ пло­ды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и отве́та пра́ваго на стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. Ей, Гос­по­же́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, уско­ри́ тогда́ на по́мощь к нам, безпо́мощным, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхи­ти́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стину мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и ничто́же невозмо́жно хода́тайству Тво­е­му́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже, на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, покланя́ющеся, с упова́нием благи́м са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Трех Радостей»

(8 янва­ря)

Икона Богородицы «Трех Радостей»

Аудио:
2:24

О, Пресвята́я Де́во, всеблага́го Сы́на Ма́ти всеблага́я, ца́рствующаго гра́да и свята́го хра́ма сего́ покрови́тельнице, все́м су́щим во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная предста́тельнице и засту́пнице! Не пре́зри моле́ния на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умо­ли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да все́м на́м, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред чудотво́рным о́бразом Твои́м, да́рует по коего́ждо потре́бе ра́дость: су́щим в ско́рбех и печа́лех утеше́ние, бе́дствующим милосе́рдие, су́щим в многонеду́жии неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние. О Гос­по­же́ Пресвята́я, умилосе́рдися ко все́м чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и все́м яви́ всемо́щный покро́в Тво́й и заступле́ние: вся́кому де́лу, Сы́ну Тво­е­му́ уго́дному споспе́шествуй; вся́кое де́ло зло́е раз­ру­ши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с небе­се́ нис­посли́. Младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи и́м у́м к прия́тию вся́каго поле́знаго уче́ния. От дома́шния бра́ни и от враго́в ви́димых и неви́димых защи­ти́ и сохра­ни́. Супру́жества в люб­ви́ и единомы́слии сохра­ни́ и от враж­ды́ единокро́вных ми́ром и любо́вию огра­ди́. И все́м на́м да́ждь дру́г ко дру́гу любо́вь, ми́р и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Преста́вившияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со а́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотво­ри́, да вси́ на Небе­си́ и на зем­ли́ ве́дят Тя́ я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу на́шу, ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя́ и Тобо́ю Сы́на Тво­е­го́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Троеручица»

(11 июля и 25 июля)

p1an4mjnaflmqjgjpirpl41ffa

Аудио:
2:35

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усече́нныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаски́на от ико́ны сея́ явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, ко изображе́нию Тво­е­му́ прило́женныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, всеблагу́ю и всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных, не пре́зри, усе́рдно к Тебе́ от души́ сокруше́нныя прибега́ющих. Ты зри́ши, Гос­по­же́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, ну́жду, во Твое́й по́мощи потре́бу, я́ко отвсю́ду вра­зи́ окружа́ют нас, и несть помога́ющаго, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вон­ми́ гла́су боле́зненному на́шему и помо­зи́ нам святооте́ческую правосла́вную ве́ру до кон­ца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших все­гда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Его́же умо­ли́ за нас Ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нней ми́лости Свое́й. О Всеблага́я! Услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Тво­ея́ держа́вныя, да Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на зем­ли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ и́скупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Хри­ста́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «У источника» Пюхтицкой»

(1 июля)

Икона Богородицы «У Источника» Пюхтицкая

Аудио:
3:05

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред светоза́рным о́бразом Твои́м и смире́нно мо́лим: про­сти́, Всеми́лостивая, вся́ заблужде́ния на́ша и вся́ оскорбле́ния, в ве́дении или́ в неве́дении Сы́ну Тво­е­му́ и Спаси́телю на́шему от ю́ности оби́льно нане­сен­ная неис­пол­не­ни­ем за́поведей Его́ святы́х, небреже́нием к святы́не, нераде́нием в моли́тве и нетерпе́нием в несе́нии кре­ста́ на́шего. При́зри на жа́жду спасе́ния и несиль­ныя тру­ды́ и пребу́ди с многогре́шным, но оста́вшимся ве́рным Сы́ну Тво­е­му́ ма́лым Его́ стадо́м по нело́жному сло́ву Его́, во Святе́м Ева́нгелии рече́нному: «Не бо́йся, ма́лое ста́до: я́ко благоизво́ли Оте́ц ва́ш да́ти ва́м Ца́рство». О Животворя́щий Исто́чниче на́шего утеше́ния, к Тебе́ возно́сим смире́нное сие́ моле́ние и про́сим Ма́терняго Тво­е­го́ о на́с заступле́ния пред Престо́лом Отца́ на́шего Небе́снаго. Не лиши́ на́с Ца́рства сего́ благода́тнаго за премно́гия гре­хи́ на́ша, и́бо ве́мы, я́ко ничто́ вне́шнее и само­лю­би­вое, го́рдое и тщесла́вное, ни сла́вныя достиже́ния мирски́я, ни доброде́тели, с та́йным само­лю­бо­ва­ни­ем соверша́емыя, ни степе́ни, ни чи́ны, ни са́мое и́ноческое зва́ние не возмо́гут воз­ве­сти́ на́с в Ца́рствие Небе́сное, то́кмо се́рдце чи́стое и ду́х сокруше́нный и смире́нный, за мно́гия моли́твенныя тру­ды́ Ду́хом Святы́м да́руемыя. Помо­зи́ на́м остав­ши­е­ся дни́ жи́зни на́шея в ду́хе и и́стине покланя́тися Сы́ну Тво­е­му́, Милосе́рдная Богоро́дице, и, стяжа́в нелицеме́рную любо́вь к Бо́гу и бли́жнему, испо́лнити сию́ пе́рвейшую за́поведь Госпо́дню, еди́нственно приводя́щую в Ца́рство Небе́сное. Не взира́я на недосто́инство на́ше, сподо́би на́с соде́латися ча́дами Бо́жиими по благода́ти и насле́довати жи́знь ве́чную со все́ми, в покая́нии Бо́гу угоди́вшими, и вве­ди́ на́с, Ма́ти Бо́жия, я́звами Сы́на Тво­е­го́ Иису́са Пре­ти­ха­го в Небе́сный Черто́г Его́, дабы́ ве́чно сла́вити и воспева́ти Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Всесвяты́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умиление» (Серафимо-Дивеевской)

(10 авгу­ста)

p1aolrao3nume1pn5svp1psl1pqq3

Аудио:
3:08

О, Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ услажде́ние, изсо́хшаго се́рдца мое­го́ струе́ Богото́чная, потемне́ннаго ума́ мое­го́ пресве́тлый свети́льниче, лени́выя во́ли моея́ Путеводи́тельнице, не́мощи моея́ си́ло, наго­ты́ облече́ние, нище­ты́ бога́тство, неисцели́мых ран мо́щное и ско́рое врачева́ние, слез осуше́ние, рыда́ний утоле́ние, бед претворе́ние, боле́зней облегче́ние, уз разреше́ние, спасе́ния наде́ждо! Услы́ши моли́тву мою́: даждь ми вре́мя покая́ния, ре́вность спасе́ния, си́лу в по́двизех Богоугожде́ния; сохра­ни́ мя от напа́стей и вся́ких зол, во искуше́ниих же и беда́х про­стри́ Твою́ ру́ку по́мощи, да возста́ну в паде́нии и не поги́бну лю́те. До́ндеже пребыва́ю в сем многоболе́зненнем житии́, не лиши́ мене́ даро́в Тво­ея́ ми́лости. Уще́дри благосты́нею Твое́ю всю христолюби́вую бра́тию, зде предстоя́щую и моля́щуюся. Младе́нцы воспита́й, ю́ныя наста́ви, ста́рыя под­дер­жи́, малоду́шныя уте́ши, заблу́ждшия вра­зу­ми́, вдови́цы и си́рыя при́зри и защи­ти́, на всех лю́бящих и ненави́дящих нас изле́й бога́тую Твою́ ми́лость. И при кончи́не жи́зни моея́, во вре́мя исхо́да мое­го́ от теле­се́, бу́ди ми Предста́тельница: боле́знь сме́ртную умяг­чи́, тос­ку́ уто­ли́ и бе́дную мою́ ду́шу при­ве­ди́ к ве́чным оби́телем, да не во́зьмет мене́ те́мная си́ла, ниже́ да увлече́т во глу­би­ну́ а́да. Ей, Преблага́я Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ умиле́ние! Согре́й хла́дное в ве́ре и люб­ви́ се́рдце мое́ слеза́ми умиле́ния: низ­посли́ ми, скорбя́щему и обремене́нному грех­ми́, за моли́твы преподо́бнаго отца́ Серафи́ма, Тво­е­го́ чти́теля, потре́бную ра́дость и утеше́ние. Да не лишу́ся Убо, Богоневе́сто, упова́ния мое­го́ пло­да́, но да сподо́блюся в Бо́зе и Спаси́теле мое́м, возлю́бленном Сы́не Твое́м, Го́споде на́шем Иису́се Хри­сте́, сей прия́ти. Тому́ сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умиление» (Псково-Печерской)

(20 октяб­ря, Неде­ля 7‑я по Пасхе, 3 июня, 6 июля, 8 сентября)

Икона Богородицы «Умиление» Псково-Печерская

Аудио:
1:41

О, Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ма́ти всех стра́ждущих и боле́знующих се́рдцем! Стра­ны́ на́шея и гра́да Защи́тнице! Оби́тели Пско́во-Пече́рския кра­со­то́ и сла́во! При́зри на нас смире́нных, обремене́нных гре­хи́ мно́гими, отягче́нных скор­бь­ми́ и печа́лями, и с сокруше́нием и слеза́ми взира́ющих на пречи́стый лик Твой, в чудотво́рней ико́не явле́нный. Сохра­ни́ от вся́каго зла святу́ю оби́тель сию́, ю́же преподо́бный Корни́лий со ста́рцы Ма́рком и Ио́ною Тебе́ вру­чи́ и всех в ве́ре и наде́жде подвиза́ющихся в ней. Спа­си́ и град сей, и вся лю́ди, правове́рно живу́щия и к Тебе́ прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от вся́каго стра́ха и тру́са, от мо́ра и гла́да, от злых челове́к и вся́ческой ско́рби. Прини́кни к нам милосе́рдием Твои́м, я́ко ли́ком Твои́м Боже́ственным любе́зно прини́кла еси́ к лани́те Богомладе́нца. Согре́й нас дыха́нием Тво­ея́ люб­ве́ и нико­гда́ же отступа́й от нас, ни в сей жи́зни, ни в бу́дущей, да ча́юще Твою́ всеси́льную Матери́нскую по́мощь, сподо́бимся безбе́дно дой­ти́ ве́чныя жи́зни и прославля́ть Небе́снаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умягчение злых сердец»

(в Неде­лю Всех святых)

p1aqh2j21o22s11lf1o651p2ek633

Аудио:
0:48

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, превы́сшая всех дще́рей зем­ли́ по чисто­те́ Твое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на зем­ли́ перенесе́нных! При­и­ми́ многоболе́зненная воздыха́ния на́ша и сохра­ни́ нас под кро́вом Тво­ея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы, но я́ко дерзнове́ние иму́щи ко Иже из Тебе́ Рожде́нному, помо­зи́ и спа­си́ ны моли́твами Твои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Успение» Киево-Печерская»

(16 мая, 28 августа)

Икона Богородицы «Успение» Киево-Печерская

Аудио:
1:23

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рския похва­ло́ и украше́ние, покро́ве и заступле́ние, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Тво­е­го́; при­и­ми́ на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м; да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́юще его́ све́том покая́ния, осе­ни́ на́с, обремене́нных скор­бь­ми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достию, и сподо́би на́с при́сно сла́вити Тя́ в ми́ре и благоче́стии во оби́тели Пече́рстей, и зде́ без поро́ка преше́дше пу́ть жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлостех святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и все́х преподо́бных Пече́рских, и еди́ными усты́ и се́рдцы воспое́м Тя́ и Предве́чнаго Сы́на Тво­е­го́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Всеблаги́м, Животворя́щим и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Утоли моя печали»

(7 фев­ра­ля)

125778765_2159686

Аудио:
4:11

Де́во Влады́чице Богоро́дице, па́че есте­ства́ и сло́ва ро́ждшая Единоро́дное Бо́жие Сло́во, Твор­ца́ и Влады́ку всея́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, Еди́наго от Тро́ицы Бо́га, и Бо́га и Челове́ка, оби́тель Боже­ства́ я́вльшаяся, вмести́лище вся́кия святы́ни и благода́ти, в не́мже, по благоволе́нию Бо́га и Отца́, соде́йствующу Свято́му Ду́ху, всели́ся исполне́ние Боже­ства́ теле́сне; ца́рским и боголе́пным досто́инством несравне́нно превознесе́нная и над вся́кою тва́рию преиму́щая, сла́во и утеше́ние, и неизрече́нное весе́лие Анге­лов, апо́столов же и проро́ков ца́рственный ве́нче, му́чеников преесте́ственное и ди́вное му́жество, Побо́рнице в по́двизех и Пода́тельнице побе́ды, уготовля́ющая подви́жником вен­цы́ и воздая́ния ве́чная и боголе́пная, вся́кия че́сти превы́сшая, честь и сла́во преподо́бных, непогреши́тельная Путеуказа́тельнице и Наста́внице безмо́лвия, дверь открове́ний и духо́вных та́ин, исто́чниче све́та, вра­та́ ве́чныя жи́зни, неистощи́мая реко́ милосе́рдия, неисчерпа́емое мо́ре всех боголе́пных дарова́ний и чуде́с! Тебе́ про́сим и Тебе́ мо́лим, сострада́тельнейшую Ма́терь человеколюби́ваго Влады́ки: бу́ди ми́лостива к нам, смире́нным и недосто́йным рабо́м Твои́м, при́зри благосе́рдием на плене́ние и смире́ние на́ше, уврачу́й сокруше́ния душ и теле́с на́ших, разсе́й ви́димыя и неви́димыя вра­ги́, бу́ди нам недосто́йным столп кре́пок пред лице́м враг на́ших, бра́нное ору́жие, си́льное ополче́ние, Воево́да и необори́мая Побо́рница: яви́ ны́не на нас дре́вния и ди́вныя ми́лости Твоя́, да уве́дят беззако́ннии вра­зи́ на́ши, я́ко Сын Твой и Бог Еди́н есть Царь и Влады́ка, я́ко Ты еси́ вои́стину Богоро́дица, ро́ждшая по пло́ти Истин­на­го Бо́га, я́ко вся Тебе́ возмо́жна суть, и ели́ка а́ще восхо́щеши, Влады́чице, власть и́маши вся сия́ соверши́ти на Небе­си́ и на зем­ли́, и на вся́ко проше́ние дарова́ти, ели́ка коему́ждо поле́зна суть: боля́щим здра́вие, в мо́ри же су́щим тиши­ну́ и благо́е пла́вание. Путеше́ствующим у́бо спутеше́ствуй и сохраня́й я, плене́нныя спаса́й от го́рькаго ра́бства, уте́ши печа́льныя, облег­чи́ нище­ту́ и вся́кое ино́е теле́сное злострада́ние: всех сво­бо­ди́ от душе́вных неду́г и страсте́й неви́димыми Твои́ми предста́тельствы и наставле́нии, я́ко да безпоро́чно и непреткнове́нно путь сея́ вре́менныя жи́зни соверши́вше, насле́дим Тобо́ю и о́ная ве́чная бла́га во Ца́рствии Небе́снем. Спа­си́ моли́твами Твои́ми, Влады́чице, сию́ Тебе́ наипа́че посвяще́нную па́ству, вся́кий град и стра­ну́, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни, и вся́кий пра́ведно на ны дви́жимый гнев отвра­ти́, благоволе́нием и благода́тию Единоро́днаго Сы́на и Бо́га Тво­е­го́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Присносу́щным и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

(27 мар­та и 29 августа)

p1aqtmi6rh115s1d416c31su74dr3

Аудио:
2:37

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице и Присноде́во Мари́е, еди́ная наде́ждо нам гре́шным! К Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лим, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние к ро́ждшемуся от Тебе́ по пло́ти Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Хри­сту́. Не пре́зри слез на́ших, не возгнуша́йся воздыха́ний на́ших, не отри́ни ско́рби на́шея, не посра­ми́ упова́ния на́шего на Тя, но Ма́терними моле́нии Твои́ми умо­ли́ Го́спода Бо́га, да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, свободи́тися от грехо́в и страсте́й душе́вных и теле́сных, и ми́ру у́бо умре́ти96, а Ему́ Еди́ному жи́ти по вся дни жи́зни на́шея. О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице! Путеше́ствующим спутеше́ствуй и огражда́й и охраня́й о́ныя, изба́ви плене́нных от плене́ния, сво­бо­ди́ стра́ждущих от бед, уте́ши су́щих в печа́ли, ско́рбех и напа́стех, облег­чи́ нище­ту́ и вся́ко злострада́ние теле́сное, и да́руй всем вся потре́бная к живо­ту́, благоче́стию и жи́зни вре́менней. Спа­си́, Влады́чице, вся стра­ны́ и гра́ды, и сию́ стра­ну́ и сей град, и́мже сия́ чудотво́рная и свята́я ико́на Твоя́ даде́ся во утеше́ние и огражде́ние: изба́ви я от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, и отвра­ти́ вся́кий гнев, на ны пра́ведно дви́жимый. Да́руй нам вре́мя на покая́ние и обраще́ние, изба́ви нас от внеза́пныя сме́рти и во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам я́вльшися, Де́во Богоро́дице, и изба́ви нас от возду́шных мыта́рств князе́й ве́ка сего́, сподо́би на Стра́шнем Суде́ Христо́ве ста́ти одесну́ю, и соде́лай нас насле́дники ве́чных благ, да сла́вим великоле́пое и́мя Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Святы́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Цареградской»

(8 мая, 30 сентября)

Икона Богородицы Цареградская

Аудио:
4:16

К Тебе́, Пресвяте́й Гос­по­же́ Богоро́дице, недосто́йнии раби́ Твои́ прибега́ем: Ты бо, Преблага́я, еди́на незло́бивая и велемо́щная к Сы́ну Тво­е­му́, Хри­сту́ Бо́гу на́шему, за ны, гре́шныя, Хода́таица и Непосты́дная Предста́тельница. Ве́си, я́ко зело́ преогорчи́хом бла́гость Его́ преступле́нием Боже́ственных Его́ за́поведей. Несть бо гре­ха́, его́же мы, непотре́бнии, не сотвори́хом, всяк страх отве́ргши, того́ ра́ди и Ду́ха благода́ти и да́ра преесте́ственнаго сыноположе́ния97 отверго́хомся и вся́каго отвраще́ния и ка́зни досто́йни сотвори́хомся. Ве́си, Преблага́я Засту́пнице, я́ко и Твоя́ ми́лости и дарова́ния мы, безу́мнии, забве́нию преда́хом и Тво­е­го́ милосе́рдия недосто́йни соде́яхомся. Коли́ко бо Тя, Гос­по­же́ Богороди́тельнице, на умоле́ние Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего подвиза́хом, обеща́вше Ти, Пречи́стая, от злых исправле́ние, толи́ко Твое́ ма́тернее к Нему́ за ны, гре́шныя, предста́тельство и заступле́ние нивочто́же вмени́хом, неблагода́рни и злонра́вни су́ще. Ны́не стыд нося́ще и ниже́ досто́йни воззре́ти на пречи́стый о́браз Твой, пред ни́мже предста́хом. Но, о све́те душ на́ших, све́тлое зерца́ло бла́гости Бо́жия! И мы ве́мы, коли́ко мо́жет Твое́ ма́тернее ко Хри­сту́ Бо́гу на́шему дерзнове́ние, ве́мы, я́ко никто́же, прибега́яй к Тебе́, Благосе́рдая, с покая́нием и умиле́нием, посра́млен от Тебе́ бысть, или́ призыва́яй Тебе́, Пречи́стая, не услы́шан от Тебе́ изы́де: чтит бо Сын Твой Тя, Богоневе́сто, я́ко Ма́терь Свою́, ми́лостивно прие́мля моле́ния Твоя́. Сего́ ра́ди и ужаса́емся воззре́ти к Све́ту Тво­ея́ стра́шныя и Богоподо́бныя сла́вы, оскверне́ны иму́ще о́чи душе́вныя, оба́че коле́на душ и теле́с на́ших преклоня́юще, мо́лим Тя, Боголе́пная Мари́е, я́ко Ма́терь и Цари́цу на́шу: умилосе́рдися на ны, непотре́бныя рабы́ Твоя́, и, и́миже ве́си судьба́ми, взы­щи́ ны, поги́бшия, про­све­ти́ наш ум све́том Тво­е­го́ Богове́дения, да, им озаре́ни су́ще, вся́кое зло́е помышле́ние и всяк безсту́дных дея́ний о́браз до кон­ца́ отсече́м, всем же се́рдцем за́поведи Госпо́дни возлю́бим и в них непоро́чно ходи́ти начне́м. Ерети́ческая возста́ния пре­кра­ти́, разсе́янныя же собе­ри́, заблу́ждшия воз­вра­ти́ во еди́но ста́до Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, ста́рость под­дер­жи́, ю́ныя вра­зу­ми́, вдови́ц и сиро́т защи­ти́, боля́щия исце­ли́, стра­ну́ же на́шу ми́ром огра­ди́ и во ве́ки незы́блему соблю­ди́, всем же нам преспе́яние в ве́ре и де́лех благи́х в дол­го­ту́ дней да́руй. Пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу во све́тлостех ра́йских и селе́ниих пра́ведных упоко́й, с ни́ми и нас всех в покая́нии и испове́дании при­и­ми́ и сопри­чти́, да и мы, Преблага́я на́ша Засту́пнице, Богома́ти и Влады́чице, спасе́ни су́ще Твои́м хода́тайством, восхваля́я Тя, просла́вим со все́ми святы́ми пречестно́е и пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, ны́не, и при́сно, и во ве́ки. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Целительница»

(1 октяб­ря)

Икона Богородицы Целительница

Аудио:
1:36

О, Пресвята́я Гос­по­же́ Цари́це Богоро́дице, вы́сшая все́х небе́сных си́л и святе́йшая все́х святы́х! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред всечестны́м и цельбоно́сным о́бразом Твои́м, воспомина́юще ди́вное явле́ние Твое́ боля́щему кли́рику Вике́нтию, и усе́рдно мо́лим Тя́, всеси́льную ро́да на́шего засту́пницу и помо́щницу: я́коже дре́вле пода­ла́ исцеле́ние тому́ кли́рику, та́ко и ны́не исце­ли́ на́ша ду́ши и теле­са́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния, сохра­ни́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́ний неви́димых враго́в, пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну, безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́ин прича́стну и сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́щи Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра». Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Ченстоховской»

(19 мар­та)

Икона Богородицы Ченстоховская

Аудио:
4:57

О, Всеми́лостивая Гос­по­же́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воз­зри́ ми́лостивно на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щиеся Тебе́ и сотво­ри́ предста́тельством Твои́м и заступле́нием у Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, да никто́же оты́дет от ме́ста сего́ упова́ния сво­е­го́ то́щ и посра́млен в наде́жде свое́й; но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся́ по благо́му изволе́нию се́рдца сво­е­го́, по ну́жди и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Моли́, Милосе́рдая Влады́чице, пренебе́снаго Бо́га, да при́сно це́рковь свою́ святу́ю соблюде́т, вы́шним свои́м благослове́нием архиере́ев на́ших правосла́вных укрепи́т, ми́ром огради́т и святе́й свое́й це́ркви це́лых, здра́вых, честны́х, долгоде́нствующих и пра́во пра́вящих сло́во сво­ея́ и́стины да́рует, от все́х же ви́димых и неви́димых враго́в со все́ми правосла́вными христиа́ны ми́лостивно изба́вит и во Правосла́вии и тве́рдей ве́ре до кон­ца́ веко́в неотсту́пно и неизме́нно сохрани́т. Призира́й благосе́рдием, Всепе́тая, и призре́нием ми́лостиваго Тво­е­го́ заступле́ния на все́ ца́рство на́ше Всеросси́йское, ца́рствующия гра́ды на́ша, гра́д се́й и свято́й хра́м се́й, и изле́й на ня́ бога́тыя Твоя́ ми́лости, Ты́ бо еси́ всеси́льная Помо́щница и Засту́пница все́х на́с. Приклони́ся к моли́твам и все́х ра́б Твои́х, притека́ющих зде́ ко святе́й ико́не Твое́й се́й, услы́ши воздыха́ния и гла́сы, и́ми же раби́ Твои́ мо́лятся во святе́м хра́ме се́м. А́ще же и инове́рный, и иноплеме́нник, идя́ и про­хо­дя́ зде́, помо́лится, услы́ши, чадолюби́вая Гос­по­же́, и сего́ человеколю́бие и ми́лостивно соде́лай, я́же к по́мощи ему́ и ко спасе́нию. Ожесточе́нныя же и разсе́янныя се́рдцы свои́ми во страна́х на́ших на пу́ть и́стины наста́ви. Отпа́дшия от благочести́выя ве́ры обра­ти́ и па́ки сопри­чти́ святе́й Твое́й Правосла́вней кафоли́ческой це́ркви. В семе́йствах люде́й все́х и во бра́тии на́шей ми́р огра­ди́ и соблю­ди́, в ю́ных бра́тство и смиренному́дрие утвер­ди́, ста́рость под­дер­жи́, о́трочество наста́ви, му́жество умуд­ри́, си́рыя и вдови́цы засту­пи́, утесне́нныя и в ско́рбех су́щия уте́ши и охра­ни́, младе́нцы воспита́й, боля́щия уврачу́й, плене́нныя сво­бо­ди́, огражда́я ны́ вы́ну98 от вся́каго зла́ бла́гостию Твое́ю и уте́ши ми́лостивным Твои́м посеще́нием и все́х благоде́ющих на́м. Да́руй же, Блага́я, зем­ли́ плодоно́сие, возду́ху благорастворе́ние и вся́, я́же на по́льзу на́шу, да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, всемо́щным свои́м предста́тельством пред Всесвято́ю Живонача́льною Тро́ицею, ку́пно со святы́ми избра́нными угод­ни­ка­ми Ея́ Кири́ллом и Мефо́дием. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тия и сест­ры́ на́ша, и вся́ от ле́т дре́вних припа́давшия ко святе́й ико́не Твое́й се́й упоко́й в селе́ниях святы́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чной жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, Преблагослове́нная Де́во, и да́руй христиа́нскую кончи́ну живо­та́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́йн прича́стну, да и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́, ку́пно со все́ми святы́ми, безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Черниговской-Гефсиманской»

(14 сен­тяб­ря)

Икона Богородицы Черниговская-Гефсиманская

Аудио:
1:26

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, Цари́це Небе­си́ и зем­ли́! Вон­ми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высо­ты́ святы́я Тво­ея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Тво­е­му́: се бо, грех­ми́ погружа́еми и скор­б­ми́ обурева́еми, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живу́щей Ти с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша, не и́мамы бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства и утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помо­зи́ нам, немощны́м, уто­ли́ ско́рбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблу́дших, уврачу́й боле́зненная серд­ца́ на́ша и спа­си́ безнаде́жныя. Да́руй нам про́чее вре́мя живо­та́ на́шего в ми́ре и покая́нии проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Тво­е­го́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да все­гда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко Благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Черниговской-Ильинской»

(29 апре­ля)

p18iog9anl107n10fk3b9m051g523

Аудио:
1:47

Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас!

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Влады́чице моя Богоро́дице, Небе́сная Цари́це! Спа­си́ и поми́луй мя, гре́шнаго раба́ тво­е­го́, от напра́сныя кле­ве­ты́, от вся́кия беды́ и напа́сти и внеза́пныя сме́рти. Поми́луй мя в дневны́х часе́х, и у́тренних, и вече́рних, и во вся́кое вре́мя сохра­ни́ мя: стоя́ща, седя́ща соблю­ди́, и на вся́ком пути́ ходя́ща, и в нощны́х часе́х спя́ща снаб­ди́, покры́й и засту­пи́. Защи­ти́ мя, Влады́чице Богоро́дице, от всех враг мои́х ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́го обстоя́ния. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди ми, Ма́ти Преблага́я, сте­на́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое.

О, Пресвята́я Гос­по­же́, Влады́чице Де́во Богоро́дице! При­и­ми́ недосто́йную моли́тву мою́, и сохра­ни́ мя от внеза́пныя сме́рти, и дару́й ми пре́жде кон­ца́ покая́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас!

Ты мне Храни́тельница жи́зни всея́ яви́ся, Пречи́стая; Ты мене́ изба́ви от бесо́в в час сме́рти; Ты и по сме́рти мене́ упоко́й.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во: моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех, но от бед изба́ви нас, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас! Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Экономисса»

(18 июля)

Икона Богородицы «Экономисса» («Домостроительница»)

Аудио:
2:22

О, Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице, Все­чест­ней­шая на́ша Ма́ти Игу́мение все́х правосла́вных святы́х оби́телей и́ноческаго жития́, во Святе́й Горе́ Афо́нстей и по все́й вселе́нней су́щих! При­и­ми́ смире́нная моле́ния на́ша и при­не­си́ я́ ко всеще́дрому Бо́гу на́шему, да спасе́т души́ на́ша Свое́ю благода́тию. Воз­зри́ на ны́ мило­серд­ным Твои́м о́ком и совер­ши́ Сама́ о Го́споде на́ше спасе́ние, поне́же без ми́лости Спа́са на́шего и Тво­е­го́ свята́го о на́с хода́тайства не возмо́жем окая́ннии соверши́ти сво­е­го́ спасе́ния, я́ко окаля́хом99 житие́ на́ше в суе­тах мирски́х, и́бо вре́мя прибли́жися жа́твы Христо́вы и де́нь Стра́шнаго Суда́ при­спе́. Мы́ же, окая́ннии, погиба́ем в бе́здне грехо́вней нераде́ния ра́ди на́шего, по рече́нному от святы́х отце́в, первонача́льников а́нгельскаго во пло́ти жития́, я́ко после́днии мона́си100 нераде́нием жития́ сво­е­го́ упо­до­бят­ся мирски́м челове́ком, е́же и сбы́ся дне́сь, и́бо после́днее и́ночество на́ше пла­ва­ет житие́м свои́м в мо́ри жите́йском, посре­де́ вели́кия бу́ри и непо­го­ды, и́бо на́ша святы́я оби́тели во пра­се пребыва́ют, грехо́в бо ра́ди на́ших всепра́ведный Судия́ Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с та́ко бла­го­во­ли́, мы́ же, недосто́йнии, не и́мамы, где́ гла­вы́ подклони́ти.

О, сладча́йшая на́ша Ма́ти Игу́мение! Собе­ри́ ны́, раз­се­ян­ное ста́до Христо́во, воеди́но и спа­си́ правосла́вное мона́шество после́дняго ве́ка сего́, и все́х правосла́вных христиа́н сподо́би ра́йския жи́зни со а́нгелы и все́ми святы́ми во Ца́рствии Хри­ста́ Бо́га на́шего, Ему́же че́сть и сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.


При­ме­ча­ния:

1Бо — ибо, пото­му что.
2 Воздыха́ние — стон, вздох.
3 Страх Божий — бла­го­го­вей­ное отно­ше­ние к Богу, Богопочитание.
4Я́зва — рана, удар.
5Утиша́ть — облег­чать; утише́ние — прекращение.
6Отыма́ти — отнять, взять, снять, отме­нить, избавить.
7Зде — здесь.
8Заступле́ние — защита.
9Спору́чница — посред­ни­ца, пору­чи­тель­ни­ца, ходатаица.
10Взыска́ние поги́бших — спа­се­ние погиб­ших (согре­шив­ших); букв. отыс­ка­ние пропавших.
11Призира́ти, призре́ти — смот­реть свер­ху вниз, обра­тить вни­ма­ние, сни­зой­ти, ока­зать милость.
12Умиле́ние — печаль, сокру­ше­ние, сожаление.
13Стра́сть — стра­да­ние, бед­ность, жал­кое состо­я­ние, страсть, пора­бо­ща­ю­щее жела­ние, влечение.
14Име́ти, и́мам — иметь, быть в состо­я­нии, принимать.
15Ве́си (от гл. ве́дати) — зна­ешь, понимаешь.
16При́сно — все­гда, постоянно.
17Щедро́та — состра­да­ние, милосердие.
18Еси́ (2л., ед.ч. гл. бы́ти) — есть.
19У́бо — же, таким обра­зом, поэто­му, тогда.
20Сподо́бити — удо­сто­ить, сде­лать достойным.
21Иде́же — где, когда.
22Всемо́щный — всемогущественный.
23Отдре́вле — издавна.
24Додне́сь — до сего дня, доныне.
25(О) е́же — дабы, что­бы, что, если, когда.
26Ве́сь — селе­ние, дерев­ня, село.
27Тру́с — землетрясение.
28Пра́во пра́вити — пра­виль­но толковать.
29Цельбоно́сный — пода­ю­щий исцеление.
30А́ще — если, а́ще и — даже, хотя бы и.
31Ра́зве — кроме.
32Благорастворе́ние возду́ха — хоро­шая пого­да, бла­го­при­ят­ный климат.
33Те́мже — пото­му, для того.
34Одесну́ю — спра­ва, по пра­вую руку.
35Вы́шши (срав. степ. к высо́кий) — воз­вы­шен­ней­ший, сто­я­щий духов­но выше.
36Честне́йший — выс­ший честью.
37Наде́яние — надежда.
38Гла́д — голод.
39Держа́ва — сила, власть, господство.
40Во стра́се — в страхе.
41Смотре́ние — про­мысл, провидение.
42Су́щие — нахо­дя­щи­е­ся (прич. от гл. бы́ти).
43Отжени́ти — отогнать.
44Належа́щия — теснящие.
45Проба́вити — про­дол­жить, продлить.
46Не́смы — не (бук­валь­но — “не есть” — фор­ма гл. бы́ти с отрицанием).
47Суть — есть (3л., мн.ч. гл. бы́ти).
48Удиви́ти — явить нечто пора­зи­тель­ное, сде­лать чудес­ным, прославить.
49Па́че — более, луч­ше, выше.
50Тре́бующий — нуждающийся.
51Всеблагомо́щная — всесильная.
52Честны́й — чти­мый, дра­го­цен­ный, дорогой.
53Коему́ждо — каждому.
54О́чныя боле́зни — болез­ни глаз.
55Всепе́тая — все­ми воспеваемая.
56Невозвра́тна — непостыдная.
57Сладча́йший — сла­дост­ный, возлюбленный.
58Ю — её (В.п. от мест. она́).
59Великоле́пое и́мя — слав­ное имя.
60Претворя́тися — 1. при­со­еди­нять­ся, стре­мить­ся; 2. изме­нить­ся, стать другим.
61Обстоя́ниия — бед­ствия, невзгоды.
62Вся́ческий — вся­кий, каж­дый, любой.
63Изглажде́ние — уни­что­же­ние, устранение.
64Ве́мъ — знаю (наст. вр. 1 л. ед. ч. глаг. веде­ти). Ве́мы — мы знаем.
65То́чию — только.
66Зане́ — пото­му что.
67Оба́че — впро­чем, одна­ко, но.
68Язы́ки — народы.
69Си́рый — убогий.
70Стра́нный — 1. посто­рон­ний, чужой; 2. стран­ник, чуже­зе­мец, без­дом­ный; 3. неиз­вест­ный, невероятный.
71Окорми́ти — напра­вить, управить.
72Во́лиши — хочешь, желаешь.
73Ки́има — какими.
74Николи́же — никогда.
75Вхо́ды и исхо́ды — все поступ­ки и дей­ствия кого‑либо.
76Небла́зная — чистая, неосквер­нён­ная, чуж­дая соблазна.
77Иску́сный — испы­тан­ный, достой­ный одобрения.
78Те́плая — горя­чая, усердная.
79Зра́к — вид, образ.
80Ели́ко — сколь­ко, всё.
81Бла́зе (от «бла­гой») — хоро­шем, доб­ром, праведном.
82Ссу́щий — сосу­щий, т.е. груд­ной младенец.
83Углеба́ющий — погря­за­ю­щий, вяз­ну­щий, тонущий.
84Ижди́вший — изжив­ший, издер­жав­шим, растративший.
85Одиги́трия — Путеводительница.
86Соу́з — союз, узы.
87Зерца́ло — зеркало.
88Нарещи́ся — наречь­ся, назваться.
89Си́це — так, таким образом.
90Си́речь — то есть, ина­че гово­ря, ины­ми словами.
91Поне́же — ибо, пото­му что.
92Бу́ий — нера­зум­ный, глупый.
93Тиме́ние — грязь.
94Ти́на — грязь.
95Ниже́ дово́лен — не годен, не достаточен.
96Ми́ру у́бо умре́ти — для мира таким обра­зом умереть.
97Сыноположе́ние — усы­нов­ле­ние, сыновство.
98Вы́ну — всегда.
99Окаля́хом (от «окаля́ти») — осквер­ни­ли, обезобразили.
100Мона́си — монахи.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки