Пятница
Старый стиль
12 августа
Пятница
Новый стиль

25 августа

Успенский пост

Постный календарь. Глас 2-й

Мчч. Фо́тия и Аники́ты и многих с ними (305–306).

Сщмч. Алекса́ндра, епископа Команского (III); мчч. Памфи́ла и Капито́на.

Прмчч. Белогорских: Варлаа́ма (Коноплева), архимандрита, Анто́ния (Арапова), игумена, Се́ргия (Вершинина), Илии́ (Попова), Вячесла́ва (Косожилина), Иоаса́фа (Сабанцева), Иоа́нна (Новоселова), иеромонахов, Виссарио́на (Окулова), Михе́я (Подкорытова), Матфе́я (Банникова), Евфи́мия (Короткова), иеродиаконов, Варна́вы (Надеждина), монаха, Гермоге́на (Боярышнева), Арка́дия (Носкова), Евфи́мия (Шаршилова), иноков, Марке́лла (Шаврина), Иоа́нна (Ротнова), монахов, Се́ргия (Саматова), инока, Дими́трия Созинова, Са́ввы Колмогорова, Иа́кова Старцева, Петра Рочева, Иа́кова Данилова, Алекса́ндра Арапова, Фео́дора Белкина, Алекси́я Короткова и Петра, послушников (1918); сщмч. Васи́лия Инфантьева, пресвитера (1918); сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоа́нна Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров (1937).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания 

2 Кор. 7:10-16 (зач. 184). Мк. 2:18-22 * (зач. 9). * Если совершается полиелейная служба свт. Тихона (c 13/26 августа), то на утрене читается Ин. 10:9-16 (зач. 36), а на литургии - дня и святителя: Евр. 7:26 - 8, 2 (зач. 318). Мф. 5:14-19 (зач. 11). На этот день с субботы, 13/26 августа, может быть перенесена служба свт. Тихона Задонского.

Евангелие и Апостол дня

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В пятницу, св. Кресту

Тропарь в пятницу, св. Кресту, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Кондак в пятницу, св. Кресту, глас 4

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

показать все

Преподобномученикам Белогорским

Тропарь преподобномученикам Белогорским, глас 4

Земли́ на́шея Белогра́дския/ новому́ченицы и испове́дницы:/ святи́телие Никоди́ме, Ону́фрие и Анто́ние,/ с ва́ми же – иере́е, диа́кони и миря́не благочести́вии,/ в житии́ свое́м све́том Христо́вым просия́вшии,/ за Него́же до́бре страда́вшии и венча́вшиися,/ и ны́не на́с, во труде́х и слу́жбах су́щих,/ предста́тельством свои́м вразумляющии и укрепля́ющии/ ко возрожде́нию и возвыше́нию Правосла́вия!/ Христа́ Бо́га моли́те/ ми́р и благоде́нствие Оте́честву на́шему дарова́ти// и душа́м на́шим — ве́лию ми́лость.

Перевод: Земли нашей Белогорской новомученики и исповедники, святители Никодим, Онуфрий и Антоний, с вами же - иереи, диаконы и миряне благочестивые, в жизни своей светом Христовым просиявшие, за Него же свято пострадавшие и увенчавшиеся, вы и сейчас нас, трудящихся и служащих, защитой своей вразумляете и укрепляете на возрождение и возвышение Православия! Христа Бога молите даровать мир и благоденствие Отечеству нашему и душам нашим - великую милость.

Молитва преподобномученикам Белогорским

О, святи́и сла́внии и добропобе́днии новому́ченицы и испове́дницы земли́ Белогра́дския: архипа́стырие и па́стырие, мона́шествующии и мирсти́и, во вся́цем ро́де и зва́нии до́бре по́двиг сво́й соверши́вшии и ве́ру Христо́ву да́же до кончи́ны соблю́дшии!
Вы́ в годи́ну гоне́ний лю́тых и братоубийственныя бра́ни, постигшую страну́ на́шу от безбожников и отсту́пников, на непра́ведных суди́лищах, во вся́ческих обстоя́ниих и плене́ниих, темни́чных заточе́ниих и про́пастех земны́х, яви́ли есте́ о́бразы непоколеби́мыя ве́ры, терпе́ния, кро́тости и упова́ния на во́лю Бо́жию. От страда́ний же и кро́ве ва́шея, я́ко от се́мене до́браго, ве́ра и Це́рковь Христо́ва возраста́ют. Ве́мы бо, я́ко ны́не в одеждех бе́лых у Престо́ла Небе́снаго предстоите́ и на́м во служе́нии и труда́х благода́тно содействуете.
Па́мять ва́шу собо́рне почита́юще, приле́жно мо́лим: испроси́те у́бо у Всемогу́щаго Влады́ки земно́му Оте́честву на́шему ми́р, благоде́нствие и процвете́ние, ве́ры правосла́вныя утвержде́ние, ересе́й и раско́лов низложе́ние, архипа́стырем, па́стырем и служи́телем Це́ркви — благода́тней по́мощи к досто́йному служе́нию, еще́ же и да́р прозре́ния и разсужде́ния духо́внаго; вла́сть предержа́щим — му́дрое правле́ние, христолюби́вому во́инству — си́л духо́вных и теле́сных укрепле́ние, всему́ же наро́ду Бо́жию — вся́ я́же ко спасе́нию проше́ния, да моли́твами Пресвяты́я Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельством честны́х Небе́сных Си́л Безпло́тных, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов, добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц и все́х святы́х досто́йни бу́дем в де́нь Пра́веднаго Суда́ десна́го стоя́ния пред Престо́лом Триеди́наго Божества́ – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Кондак преподобномученикам Белогорским, глас 8

Избра́нных святи́телей и му́чеников Бо́жиих/ досто́йнии сонасле́дницы,/ я́ко прия́вшии благода́ть победи́тельную,/ на́м, ны́не во стра́нствии су́щим/ прему́дрость и си́лу от Го́спода испроси́те,/ да благода́рственно к ва́м взыва́ем:/ ра́дуйтеся, земли́ Белогра́дския похвало́ и утвержде́ние!

Перевод: Избранных святителей и мучеников Божиих вы достойные наследники, как получившие благодать победную, нам, странствующим, испросите премудрость и силу от Господа, да с благодарностью взываем к вам: «Радуйтесь, земли Белогорской честь и слава»!

Ин тропарь преподобномученикам Белогорским, глас 3

Му́жество необори́мое даде́ся вам,/ святи́и страда́льцы Белого́рстии,/ жития́ ра́ди всехва́льнаго,/ вы бо, ве́рность Христу́ Бо́гу до сме́рти сохрани́вше,/ муче́ния лю́тая претерпе́ли есте́./ Те́мже, венцы́ нетле́нныя стяжа́вше,/ моли́теся о нас приле́жно,// да сподо́бимся оправда́ния в Стра́шный День Су́дный.

Ин кондак преподобномученикам Белогорским, глас 6

Кто возмо́жет изрещи́ страда́ния ва́ша,/ святи́и преподобному́ченицы Белого́рстии,/ поруга́ния бо, ра́ны и у́зы темни́чныя претерпева́юще,/ я́ко ве́рнии раби́ Госпо́дни,/ еди́наго Бо́га славосло́вили есте́// и смерть за Христа́ восприя́ли есте́.

Мученикам Фотию и Аниките Никомидийским

Тропарь мученикам Фотию и Аниките Никомидийским, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Мученики Твои, Господи, подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога нашего; ибо они, имея силу Твою, мучителей низложили, сокрушили и демонов немощные дерзости. По молитвам их, Христе Боже, спаси души наши.

Кондак мученикам Фотию и Аниките Никомидийским, глас 2

Боже́ственныя, ве́рнии, и хра́брыя/ ублажи́м супру́ги Христо́вы сла́вныя,/ и похва́лим, я́ко тве́рдыя пропове́дники благоче́стию/ и су́ща рачи́тели, Фо́тия и Аники́ту,// и пе́сньми и хвала́ми венча́ем.

Перевод: Святых, верных и храбрых прославим удивительную двоицу Христову, и восхвалим, как твердых проповедников и любителей благочестия, Фотия и Аникиту, и молитвенными песнопениями и хвалами увенчаем.

Притча дня

Летал орел в высоте, наслаждался красотою мира и думал: «Я пролетаю большие пространства и вижу долины и горы, моря и реки, луга и леса; вижу множество зверей и птиц; вижу города и селения, и как живут люди; а вот деревенский петух ничего не знает, кроме своего двора, где видит всего лишь немного людей и скота; полечу к нему и расскажу о жизни мира».
Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур, и подумал: «значит, он доволен своею судьбою; но все-таки расскажу ему о том, что знаю я».
И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушал со вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом; а петух, не понимая, что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своею судьбою.
Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный петуху; ум духовного день и ночь поучается в законе Господнем и молитвою восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остается пустою и рассеянною. Духовный, как орел летает в высоте, и душою чувствует Бога, и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи, а недуховный услаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение.

Преподобный Силуан Афонский — «Притча об орле и петухе».

Основы православия

Тема 237.  Основы христианской нравственности. В чём различие между христианскими нравоучением и вероучением?

Христианское нравоучение имеет с вероучением теснейшую неразрывную связь. Можно сказать, что последнее лежит в основе первого. В рамках вероучения раскрывается, Кто такой Бог, как и ради чего Он создал мир, человека, каково высшее призвание и предназначение человека, как он пал и каковы были последствия этого грехопадения, что было сделано и делается Богом ради его спасения.

В формате же нравоучения объясняется, что должен сделать сам человек для того, чтобы достичь своего высшего призвания и предназначения. При этом авторитет христианского нравственного учения ставится в связь с авторитетом Церкви (подчеркнём, что значимость Церкви объясняется догматически в формате вероучения). Нравоучение не только указывает, что должен делать христианин, но и объясняет: зачем, почему (в этом отношении нравоучение также опирается на вероучение).

Концептуально христианское нравоучение представлено в формате научной дисциплины: Нравственное Богословие.

Практические советы

Как избежать наиболее распространённых ошибок обрядового плана на богослужении:

1) Во время разрешительной молитвы на исповеди кланяемся не священнику, а Евангелию и Кресту, которые лежат на аналое; они символизируют Христа, Которому мы исповедуемся при свидетельстве священника.

2) После начала службы не ставим свечи, расхаживая по храму, и не молимся отдельно, а сосредотачиваемся на Богослужении.

3) Не отвлекаем прихожан от молитвы просьбой передать свечу.

4) В воскресный день и двунадесятые праздники земные поклоны не совершаются. См. о поклонах.

5) Когда священник благословляет свещеносцев, то кланяются только они (это относится к малому входу на Литургии и Входу с кадилом на Вечерне).

6) Во время каждения храма (по периметру) не следует "крутиться вокруг своей оси". Молящихся священнослужитель кадит с солеи; в храм он выходит для каждения икон, если он в это время кадит и народ, то это его личная инициатива. Вообще не принято стоять спиной к алтарю во время богослужения.

7) Возглас: "Оглашенные, главы ваши преклоните" относится к оглашенным, т.е. ещё не крещёным, не рождённым духовно, которых через короткое время призовут покинуть храм (подробнее).

Источник.

Тест