Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

На 6-м часе: Иоил. 2:12-26. На веч.: Иоил. 3:12-21.

Литургии не положено.

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Преподобным Тимофею Олимпийскому и святителю Евстафию Антиохийскому

Тропарь преподобным Тимофею Олимпийскому и святителю Евстафию Антиохийскому, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Козельщанской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Козельщанской», глас 4

Весели́ся, земле́ Полта́вская/ и все оте́чество на́ше правосла́вное:/ се бо я́ко светоза́рное со́лнце,/ яви́ся пречу́дная ико́на Твоя́, Преблагослове́нная Богома́ти,/ мир озаря́ющи мно́жеством чуде́с Твои́х,/ те́ми у́бо обрета́ем, я́же на земли́, вся блага́я и поле́зная,/ и су́щих, я́же на Небеси́, сокро́вищ сподобля́емся./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Похвало́ на́ша приснопокланя́емая,/ спаси́ ны, моля́щияся Тебе́,// еди́ная Наде́ждо и Ра́дование ве́чное пою́щих Тя.

показать все

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Козельщанской», глас 3

Боголе́пно во смире́нии красу́ется оби́тель Красного́рская,/ осеня́емая и спаса́емая преди́вным о́бразом Влады́чицы Пречи́стыя,/ Небесе́ и земли́ Цари́цы Богоро́дицы,/ от него́же исто́чники благода́ти и ча́ша чуде́с оби́льно излива́ются,/ и усе́рдно притека́ющии исцеле́ния ве́рою прие́млют,/ и неве́рнии ве́рою кре́пкою сердца́ исполня́ют/ и мы, раби́ Твои́, Богома́ти, благода́рне вопие́м Ти:// ра́дуйся, Предста́тельство христиа́н непосты́дное и оби́тели Твоея́ красото́ и ра́дование.

Молитва первая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Козельщанской»

Богоро́дице Де́во Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пнице всего́ ро́да христиа́нскаго! Чудотво́рней ико́не Твое́й благогове́йно предстоя́ще, мо́лим Тя, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́: приими́ благодаре́ния на́ша недосто́йная о всех неизрече́нных Твои́х к нам благодея́ниих, в ме́сте сем и во мно́гих ве́сях и гра́дех земли́ Росси́йския явле́нных и явля́емых; Ты бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́ждших исправле́ние и вразумле́ние. Бу́ди всем нам покро́в и утеше́ние, приста́нище от вся́ких зол, бед и обстоя́ний, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник, смертоно́сныя я́звы и от злых челове́к озлобле́ния. О, Премилосе́рдая Ма́ти, бу́ди при́сно моли́твенница любвеоби́льная о благостоя́нии свята́го хра́ма сего́, о ми́ре и тишине́ жи́тельства общи́ны сея́, укрепи́ и поддержи́ священноде́йствующия и служа́щия во святе́м хра́ме сем. Осени́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́тели и благотвори́тели святы́я оби́тели сея́, возда́ждь им ве́чными дары щедро́т Твои́х, заступи́ от вся́кия напа́сти и сохрани́ с ве́рою и благогове́нием притека́ющия к чудотво́рной ико́не Твое́й и моля́щияся Тебе́ с любо́вию зде и на вся́ком ме́сте. Вознеси́ моли́твы на́ша, я́ко кади́ло благово́нное, ко Престо́лу Всевы́шняго, да́рующаго нам здра́вие, долгоде́нствие и в труде́х благочести́вых поспеше́ние, да Твои́м окормле́нием управля́еми, и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ Ма́тернее о нас заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Козельщанской»

О, Пресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, добропослу́шная Боже́ственному Сло́ву, Ма́ти Пречи́стая от всех родо́в избра́нная, на Небеси́ и на земли́ ублажа́емая, приими́ и сие́ благодаре́ние на́ше и всеблагогове́йное поклоне́ние чудотво́рней ико́не Твое́й ю́же я́ко многоцеле́бный исто́чник Твоея́ благода́ти благоизво́лила еси́ яви́ти стране́ на́шей правосла́вней и святе́й оби́тели сей. Арха́нгельский глас вопие́м Ти; Чи́стая, — Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь и Тобо́ю с на́ми! Предста́тельством Твои́м и заступле́нием на Небеси́ у Престо́ла Всеблага́го Бо́га никто́же да изы́дет отсю́да упова́ния своего́ тощ и неуслы́шан. О, Пречу́дная и вы́сшая всех тва́рей небе́сных и земны́х Богома́ти Де́во, благода́рне помина́я пресла́вная чудеса́ от свята́го о́браза Твоего́ дарова́нная, мо́лим Тя, Всеблага́я, не лиши́ от него́ и нас ди́внаго зна́мения во спасе́ние на́ше. Помяни́ щедро́ты Твоя́ дре́вния, в судьбах Оте́чества на́шего явле́нная, и да преста́нем вси от лука́вств свои́х и́миже прогне́вахом Тя в век сей мяте́жный удале́нием от любве́ е́юже возлюби́ и возрасти́ нас Це́рковь Свята́я. О, Прему́драя Небе́сная началоводи́тельнице ко спасе́нию и́нокинь оби́тели и́менем Твои́м нарече́нной ю́же избра́ла еси́ в достоя́ние Свое́ на ме́сте сем Тобо́ю благослове́ннем, яви́ ю́ приста́нище ти́хое всем скорбя́щим и обремене́нным и ча́ющим блаже́нныя ве́чныя жи́зни. Гре́шнии есмы́, Пренепоро́чная Влады́чице, но Твои́ до ве́ка. Озари́ у́бо ду́ши на́ша све́том Боже́ственная благода́ти Твоея́, покры́й нас от вся́каго зла, ско́рби и печа́ли: огради́ от вся́кия напа́сти, клеветы́ челове́ческия и наве́та вра́жия; немощны́м и боля́щим здра́вие да́руй; ка́ющихся гре́шников прости́ и от пле́на страсте́й свободи́; отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя све́том богопозна́ния просвети́ и Святе́й Апо́стольстей Це́ркви причти́. Мо́лим Тя, умиле́нно, сохрани́ и поми́луй па́стырей Це́ркви Правосла́вныя и всех ве́рных чад ея́; утверди́ житие́ на́ше в ми́ре; упра́ви пути́ и сове́ты на́ша в пра́вде, во е́же откры́тися в них Ца́рству Христо́ву: да́руй нам кончи́ну христиа́нскую, безболе́знену, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Та́ин прича́стну, и Сама́ нам в час той предста́ни и спаси́ посреди́ мыта́рств возду́шных от мра́ка и ско́рби лю́тыя; в стра́шный же день Суда́ сподо́би ны ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего. Мо́лим Тя, Де́во Всепе́тая, при́зри благосе́рдием Твои́м на оби́тель сию́ и сохрани́ ю́ до ве́ка це́лу и неврежде́нну, да вы́ну чистото́ю возвыша́ется и сла́вится в ней вели́чество Единосу́щныя Тро́ицы и Твое́ препе́тое и преблагослове́нное и́мя во ве́ки. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

«И ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив... Вострубите трубою.., назначьте пост и объявите торжественное собрание... пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. ...да плачут священники, служители Господни, и говорят: «пощади, Господи, народ Твой...»» (Иоил.2:12–13, 15–17).

Кто слышит ныне глас этот, раздающийся в церкви? Если бы с неба на площадях раздался громовой голос: «пощадите, люди, себя самих, да пощадит и вас Господь», может быть, кто-нибудь и услышал бы его и очнулся от упоения утехами, похотями и вином. Священники не перестают взывать: «пощади, Господи»! Но от Господа верно исходит грозный ответ: «не пощажу, ибо нет ищущих пощады». Все спиною стоят к Господу, отвратились от Него и забыли Его.

Притча дня

Бог знает, что – добро

Брат спросил старца:

– Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?

Старец отвечал:

– Бог знает, что – добро. Я слышал, что некто из старцев спрашивал авву Нестория: «Какое бы доброе дело сделать мне?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны? Писание говорит: «Авраам был страннолюбив – и Бог был с ним; Илия любил безмолвие, – и Бог был с ним; Давид был кроток, и Бог был с ним». Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди сердце твоё».

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по /воле/ Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по /Его/ изволению, все содействует ко благу. (Рим.8:27-28)

Практические советы

С этого дня, среды сырной седмицы, начинается чтение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина.

Эта молитва читается в храме на часах в среду и пятницу Сырной седмицы и во всю Святую Четыредесятницу, кроме суббот и воскресений; также в первые три дня Страстной седмицы. В эти же дни она включается в домашнее молитвенное правило.

Случайный тест

(1 голос: 5.00 из 5)