Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Преподобному Иосифу Песнописцу

Кондак преподобному Иосифу Песнописцу, глас 4

Покая́ния исто́чник неисчерпа́емый,/ утеше́ния пода́тель неконча́емаго/ и умиле́ния пучи́на еси́, Ио́сифе,/ сле́зы нам пода́ждь покая́ния Боже́ственнаго,/ и́миже утеше́ние, зде пла́чущеся,/ обря́щем от Бо́га,// твоея́ по́мощи прося́ще, свя́те.

Перевод:Неисчерпаемый источник покаяния, податель нескончаемого утешения и глубина сердечного сокрушения ты, Иосиф, подай нам слезы Божественного покаяния, благодаря которым мы, плачущие здесь, получим утешение от Бога, просящие твоей помощи, святой.

Преподобному Иосифу Печерскому, Многоболезненному

Тропарь преподобному Иосифу Печерскому, Многоболезненному, глас 8

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Ио́сифе, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Слез твоих потоками ты возделал бесплодную пустыню и стенаниями из глубины плод трудов своих умножил во сто крат, и сделался светилом вселенной, сияя чудесами, Иосиф, отче наш, моли Христа Бога о спасении душ наших.

показать все

Кондак преподобному Иосифу Печерскому, Многоболезненному, глас 8

Многоле́тне страда́я в боле́знех,/ моли́твою и обеща́нием восприя́тия и́ночества/ прия́л еси́ здра́вие от Бо́га,/ и, неле́ностно подвиза́вся в Пече́рстей оби́тели,/ насле́дил еси́ неболе́зненную и ве́чную жизнь,/ и исцеля́еши неду́ги чту́щих тя,// преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш.

Перевод: Много лет страдая от болезней, молитвой и обещанием принять монашество ты получил здоровье от Бога и прилежно трудился в Печерской обители, ты наследовал безболезненную и вечную жизнь и исцеляешь болезни почитающих тебя, преподобный Иосиф, отче наш.

Преподобномученице Марии Гатчинской

Тропарь преподобномученице Марии Гатчинской, глас 4

А́гница Твоя́ Иису́се Мари́я./ утеше́ние рабо́м Твои́м в годи́ну лю́тую яви́ся,/ кре́пость ве́ры и благоче́стия показа́вши,/ муче́ния претерпе́ от богобо́рцев./ Тоя́ моли́твами я́ко ми́лостив спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Агница Твоя, Иисус, Мария стала утешением рабам Твоим в тяжелые времена, показав силу веры и благочестия, претерпев мучения от богоборцев. Ее молитвами по милости Своей спаси души наши.

Кондак преподобномученице Марии Гатчинской, глас 4

Страда́лице и благове́стнице пречу́дная,/ моли́твеннице за все́х скорбя́щих и стра́ждущих,/ преподобному́ченице ма́ти Мари́е,/моли́ся Го́споду Бо́гу со все́ми новому́ченики Росси́йскими/ спасе́ние на́м дарова́ти и поми́ловати ду́ши на́ша.

Перевод: Пострадавшая за веру, достойная удивления проповедница Евангелия, молитвенница о всех скорбящих и страдающих, преподобномученица мать Мария, молись Господу Богу со всеми новомучениками Российскими даровать нам спасение и помиловать души наши.

Молитва преподобномученице Марии Гатчинской

О, преподобному́ченице ма́ти Мари́е, а́нгелов похвало́, новому́чеников и испове́дников сла́во! При́зри на на́с гре́шных, предстоя́щих и моля́щихся тебе́, я́ко те́плой засту́пнице и смире́нной хода́таице пред Го́сподом, Ему́ же моли́твою и посто́м, ве́рою и терпе́нием скорбе́й угоди́ла еси́. Тебя́ бо, я́ко свети́льник ве́ры Христо́вой да́ром прозорли́вости и чудотворе́ний уще́дри Госпо́дь. Ви́ждь сле́зы на́ша и покая́ние, умоли́ ми́лостиваго Бо́га дарова́ти на́м (имена́) грехо́в проще́ние, к бли́жнему любо́вь нелицеме́рную, в ве́ре кре́пость неизме́нную, в житии́ целому́дрие и благоче́стие.
О, преблага́я ма́ти, осени́ твои́м благоволе́нием, все́х, чту́щих святу́ю па́мять твою́. Испроси́ моли́твами твои́ми у всеми́лостиваго Бо́га на́м в ско́рбех – утеше́ние, в беда́х – избавле́ние, в боле́знех – исцеле́ние.
Умоли́, преподобному́ченице свята́я, ми́лостиваго Созда́теля на́шего, да не одоле́ет зло́ба неизрече́нной бла́гости Его́, и да сподо́бимся жи́зни сея́ привре́менныя во вся́ком благоче́стии и чистоте́ пожи́ти, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Геронтисса»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Геронтисса», глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Тво́й, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в но́щи скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и на́м, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бе́д,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,/ спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая звезда просиял Божественными чудесами святой образ Твой, Избавительница, лучами благодати и милосердия Твоего озарив находящихся во тьме скорбей. Потому подай и нам, Всеблагая Дево, избавление от бед, излечение болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Геронтисса», глас 8

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́, бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше, заступле́нием Твои́м изба́вишася от злы́х, но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га и на́с свободи́ от лю́тых обстоя́ний, вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти́: ра́дуйся Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.

Перевод: К иконе Твоей, Пресвятая Госпожа, нуждающиеся с верою обратившись, защитой Твоей избавились от бедствий, но как Матерь Христа Бога и нас освободи от жестоких бедствий, временных и вечных, да взываем к Тебе: «Радуйся, Избавительница наша от всех бед».

Мысли свт. Феофана Затворника

(Ис.58:1–11)

«Взывай громко, – говорит Господь св. пророку Илии, – не удерживайся, обличая беззакония людей Моих» (Ис.58:1). Что же сделали? «Они ищут Меня,.. желают приближения к Богу» (Ис.58:2). Но разве в этом есть грех? Ведь это и должны они делать. Да, должны, но дело в том, что они делают это не так, как должно. Чают успеть в своем искании одним постом, не радуя о делах правды и любви. И пост Мне приятен, говорит Господь, но такой, когда смиряя тело свое, прощают обиды, оставляют долги, алчущих питают, беcкровных вводят в дом, нагих одевают. 

Когда все это будет при посте, тогда искание Меня и приближение ко Мне будет успешно; «тогда откроется, как заря, свет твой... и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: вот Я!... И будет Господь вождем твоим всегда» (Ис.58:8–9, 11).

Притча дня

Непостижимое

Шёл человек со своей семьей по пустыне. Уже измученные жаждой, увидели они впереди колодец и побежали к нему. Но внутренний голос сказал человеку, что вода в этом колодце отравлена. Однако он не обратил на это внимания и начал поить водой свою жену и детей. Когда он достал из колодца последний черпак, чтобы напиться самому, его родные уже корчились в предсмертных судорогах. Тогда он взмолился:

– Господи, спаси мою семью, спаси моих детей и жену! Жажда оказалась сильнее, и я проигнорировал Твоё предупреждение.

– Я верну тебе близких, – ответил Господь, – если ты ответишь на один Мой вопрос. Что является самым непостижимым в человеке?

Долго думал путник, боялся ответить неверно и, наконец, сказал:

– Самым непостижимым в человеке является то, что всю свою жизнь он видит вокруг себя смерть других людей, но сам живёт так, как будто никогда не умрёт.

И Бог вернул жизнь его семье.

Случайный тест

(25 голосов: 4.76 из 5)