Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Еф. 4:25-32 (зач. 227). Лк. 6:24-30 (зач. 25). За понедельник и за вторник (под зачало): Еф. 5:20-26 (зач. 230). Лк. 6:37-45 (зач. 27). Свв.: 1 Тим. 1:12-17 (зач. 280). Ин. 10:9-16 (зач. 36).

Евангелие и Апостол дня

Еф.4:25-32
Лк.6:24-30
Еф.5:20-26
Лк.6:37-45
1Тим.1:12-17
Ин.10:9-16
Юродивые

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Во вторник, св. Иоанну Предтече

Тропарь во вторник, св. Иоанну Предтече, глас 2

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

Кондак во вторник, св. Иоанну Предтече, глас 2

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́ я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,// и́бо па́ки, я́коже пре́жде в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

Перевод: Пророк Божий и Предтеча благодати, главу твою как священнейшую розу в земле обретя, мы всегда получаем исцеления, ибо снова, как и прежде, ты возвещаешь в мире о покаянии.

показать все

Священномученику Киприану и мученице Иустине

Тропарь священномученику Киприану и мученице Иустине, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Киприа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: И нравам Апостольским сопричастником, и престола их наследником став, делами ты, Богодухновенный, восхождения к созерцанию достиг; потому слово истины право возвещая, ты за веру пострадал до крови, священномученик Киприан, ходатайствуй пред Христом Богом о спасении душ наших.

Кондак священномученику Киприану и мученице Иустине, глас 1

От худо́жества волше́бнаго обрати́вся, Богому́дре,/ к позна́нию Боже́ственному,/ показа́лся еси́ ми́ру врач мудре́йший,/ исцеле́ния да́руя че́ствующим тя, Киприа́не со Иусти́ною:/ с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це// спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: От ремесла волшебного обратился, Богомудрый, к познанию Божественному, явился миру как врач мудрейший, исцеления даруя почитающим тебя, Киприан с Иустиной, с ней же молись Человеколюбцу Владыке о спасении душ наших.

Молитва священномученику Киприану

Святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих! Приими́ от нас, недосто́йных, хвале́ние сие́; испроси́ у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей; вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́вольскаго и вся́каго де́йства духо́в нечи́стых и укроти́т оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя; пода́ждь нам терпе́ние в искуше́ниих и в час кончи́ны на́шея яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствех; да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́на! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Андрею Константинопольскому, Христа ради юродивому

Тропарь блаженному Андрею Константинопольскому, Христа ради юродивому, глас 1

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ раб Твой, Андре́й, юро́д бысть на земли́/ Тебе́ ра́ди, Христе́ Бо́же./ Те́мже ны́не па́мять его́ почита́юще,// Тебе́ мо́лимся, Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Слова апостола Твоего Павла услышав, гласящие: «Мы безумны Христа ради» (1Кор.4:10), раб Твой Андрей юродивым стал на земле ради Тебя, Христос Бог. Потому сейчас, почитая его память, Тебе молимся, Господи, спаси души наши.

Кондак блаженному Андрею Константинопольскому, Христа ради юродивому, глас 4

Во юро́дство претвори́вся во́лею,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ плотска́я мудрова́ния увяди́л еси́ посто́м и жа́ждею, и зно́ем,/ и сту́дению мра́за,/ от дождя́ и сне́га, и от про́чия возду́шныя тя́готы никогда́же уклони́вся,/ очи́стил еси́ себе́, я́ко зла́то в горни́ле,// Андре́е блаже́нне.

Перевод: Юродивым став по своей воле, блага этого мира возненавидел ты, плотские мудрования ты иссушил постом и жаждой, и зноем, и холодом от мороза, дождя и снега, и прочих трудностей природных никогда не уклоняясь, очистил себя, как золото в горниле, Андрей блаженный.

Молитва блаженному Андрею Константинопольскому, Христа ради юродивому

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, блаже́нне Андре́е! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтем святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йнии есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному воину Феодору Ушакову

Тропарь праведному воину Феодору Ушакову, глас 1

Держа́ве Росси́йстей архистрати́г непобеди́мый яви́лся еси́,/ ага́рянскую зло́бу нивочто́же вмени́в и разори́в:/ ни сла́вы мирски́я, ниже́ бога́тства взыску́я,/ но Бо́гу и бли́жнему послужи́л еси́,/ моли́, свя́те Фео́доре,/ во́инству на́шему дарова́ти на враги́ одоле́ние,/ оте́честву во благоче́стии непоколеби́му пребы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Перевод: Государства Российского ты стал военачальником непобедимым, с мусульманским злом не считаясь, его разрушив, ни славы мирской, ни богатства не искал ты, но Богу и ближнему послужил, моли, святой Феодор, воинству нашему даровать победу над врагами, Отечеству пребывать непоколебимым в благочестии и сынам Российским спастись.

Кондак праведному воину Феодору Ушакову, глас 2

Архистрати́же Росси́йский,/ служи́телю наро́да Бо́жиего,/ ни́щих и угнете́нных свободи́телю,/ нечести́вых наказа́телю,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,// я́ко спобо́рник наш пра́ведне боля́рине Фео́доре.

Перевод: Военачальник Российский, служитель народа Божиего, нищих и угнетенных освободитель, нечестивых наказавший, полезное нам проси и великую милость, как защитник наш праведный вельможа Феодор.

Молитва праведному воину Феодору Ушакову

О, пресла́вный защи́тниче земли́ ру́сския и ве́ры Правосла́вныя усе́рдный побо́рниче, непобеди́ме во́ине Фео́доре! Ника́я благода́рственная словеса́, ниже́ изя́щная вити́йства довле́ют, во е́же просла́вити пра́ведное и ди́вное твое́ житие́, поне́же измла́да кре́пкую ве́ру во Христа́ и любо́вь ко оте́честву стяжа́в, благопло́дное прозябе́ние честны́х роди́телей яви́лся еси́. Сего́ бо ра́ди, Бо́жию да́ру тезоимени́т, стране́ свое́й в ско́рбныя времена́ бране́й про́тив иноплеме́нных показа́лся еси́. И́бо, пра́ведным воево́дам подража́я, не число́м и уме́ним то́кмо, но па́че ве́рою враги́ побежда́л еси́, си́лу благоче́стия и́стиннаго показу́я. Те́мже любо́вию к тебе́ распаля́еми, воспева́ем мно́гия доброде́тели твоя́: ве́лию любо́вь ко Го́споду и бли́жним, зане́ тех ра́ди живо́т полага́л еси́, чистоту́ ангелоподо́бную, та́ко вся воздержа́нием удиви́л еси́, нестяжа́ние и́стинное, и́бо блага́я и кра́сная ми́ра сего́ презре́л еси́. Ей, преблаже́нне Фео́доре, уго́дниче Бо́жий и благове́рный боля́рине царе́й правосла́вных, при́зри на убо́гое моле́ние на́ше, из грехо́внаго пле́на к тебе́ возноси́мое. Приклони́ на ми́лость Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да не возда́ст по дела́м на́шим, но оба́че да́рует грехо́в оставле́ние, изба́вит от злых, находя́щих на ны, и пода́ст власте́м на́шем и наро́ду усе́рдное попече́ние, во́инству му́жество во ра́тех, наро́ду благоче́стие тре́звенное. И сподо́бит нас дости́гнути безмяте́жнаго приста́нища во Ца́рствии Небе́снем, иде́же со все́ми святы́ми прославля́ти бу́дем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая праведному воину Феодору Ушакову

Прини́кни, пра́ведне во́ине Фео́доре, с го́рних селе́ний на притека́ющих к тебе́ и вонми́ моле́нию их: умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти всем нам е́же ко спасе́нию на́шему мы про́сим от Него́, при святе́м твое́м предста́тельстве. Ты вели́кое, возло́женное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́мже при́зван есть, наста́ви. Ты, победи́в супоста́тов мно́жества, и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти кре́пкий и ненаруши́мый мир и земли́ плодоно́сие, па́стырем святы́ню, зако́нам пра́вду и си́лу, военача́льникам му́дрость и до́блесть непобеди́мую, градонача́льникам суд, фло́ту твоему́ росси́йскому и всему́ во́инству на́шему пре́данность ве́ре и Оте́честву и неодоли́мое му́жество, всем же правосла́вным христиа́нам здра́вие и благоче́стие. Сохраня́й страну́ на́шу росси́йскую и оби́тель сию́ святу́ю от всех наве́тов вра́жиих, да сло́вом и де́лом прославля́ется в них всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверной княгине Анне Кашинской

Тропарь благоверной княгине Анне Кашинской, глас 3

Днесь восхваля́ем тя, пpеподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине А́нно:/ я́ко бо лоза́ плодови́та посpеде́ те́pния,/ пpоцвела́ еси́ во гpа́де Ка́шине твои́ми добpоде́тельми,/ и всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/ те́мже Хpисту́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не, pа́дующися и веселя́щися,/ пpебыва́еши с ли́ки пpеподо́бных жен,/ наслажда́ющися pа́йския кpасоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца Хpиста́, Бо́га на́шего// даpова́ти нам миp и ве́лию ми́лость.

Перевод: Сегодня прославляем тебя, преподобная мать, великая княгиня инокиня Анна, ибо, как плодовитая лоза среди терния, ты расцвела в городе Кашине твоими добродетелями и всех удивила чудесным твоим житием, потому угодила ты Христу Богу, и сейчас, радуясь и торжествуя, пребываешь в собрании преподобных жен, наслаждаясь райской красотой и радостью. Молим же тебя: «Моли о нас Человеколюбца Христа, Бога нашего, о даровании нам мира и великой милости».

Кондак благоверной княгине Анне Кашинской, глас 4

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́, во гра́де Ка́шине,/ преподо́бная ма́ти А́нно,/ во всех благочести́вых и ве́рных жена́х/ а́ки крин процве́ла еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м,/ во и́нокинях же совер­ше́нными твои́ми труды́ и по́двиги,/ и возшла́ еси́ к Вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися,/ я́ко до́бре соверши́вши твое́ тече́ние,/ и ны́не честны́я твоя́ мо́щи,/ а́ки би́серие драго́е, яви́шася,/ на исцеле́ние все́м, приходя́щим с ве́рою./ Тем и вопие́м ти:/ ра́дуйся, всекра́сная душе́ю,/ и моли́ Христа́ Бо́га// о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Как преяркая звезда, явилась ты в Российской земле, в городе Кашине, преподобная мать Анна, среди всех благочестивых и верных жен ты процвела, как лилия, чистым и непорочным твоим житием, а среди монахов - совершенными твоими трудами и подвигами, и взошла ты к Небесному граду, радуясь и торжествуя, так как хорошо прошла свой путь, и сейчас почитаемые твои мощи, как драгоценные камни, явились для исцеления всех, приходящих с верой. Потому и взываем к тебе: «Радуйся, прекрасная душой, и моли Христа Бога о спасении наших душ».

Молитва благоверной княгине Анне Кашинской

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к честны́м моще́м твои́м, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́, Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима есть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин тропарь благоверной княгине Анне Кашинской, глас 4

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная,/ и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву,/ тле́нная, и кра́сная, и вре́менная ни во что́же вмени́ла еси́./ Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися,/ по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами/ у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная А́нно,/ и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к моще́м твои́м./ И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́,// моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Перевод: Просветившись Божественной благодатью, преподобная, и правотой духовной душу свою соединив с любовью Христовой, смертным, временным и земными благами ты пренебрегла. Крестным знамением на духовных врагов мужественно вооружившись, постническими подвигами, постом и молитвами угасила угли страстей, достойная славы Анна, и после смерти источаешь благодать приходящим к мощам твоим. И сейчас, в Небесном чертоге с мудрыми девами (Мф.25:1-13) предстоя Христу, моли о нас, почитающих святую память твою.

Ин кондак благоверной княгине Анне Кашинской, глас 8

Скоропослу́шную помо́щницу, вси, су́щии в беда́х,/ благоче́стно воспое́м, А́нну святу́ю,/ днесь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х моще́й ея́./ Воспое́м песнь Еди́ному в Тро́ице Бо́гу, ра́дующеся,/ сподо́бльшему нас ви́дети пречи́стое сокро́вище честны́х моще́й ея́:/ от мног бо лет сокрове́ны бы́ша,/ напосле́док же нам явле́ны/ и источа́ют мно́га и разли́чна исцеле́ния./ Я́ко да моли́твами ея́ к Бо́гу/ от вся́ких находя́щих зол изба́вимся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца благода́рная воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Перевод: Готовую быстро услышать нас помощницу все, находящиеся в бедах, благоговейно воспоем, Анну святую, сегодня с любовью собравшись в день обретения почитаемых мощей ее. Воспоем песнь Единому в Троице Богу, радуясь, удостоившему нас видеть пречистое сокровище почитаемых мощей ее, которые на многие годы были сокрыты, потом же были нам явлены и источают многие и различные исцеления. Избавившись молитвами ее к Богу от всяких постигающих нас бед, с радостной душой и торжествующим сердцем воспоем благодарственные песнопения, говоря: «Радуйся, сила города нашего».

Преподобному Кассиану греку, Угличскому

Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому, глас 4

Днесь град Углеч тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло, я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми вся озари́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Кассиа́не преподо́бне,/ за град Углеч и оби́тель сию́,/ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ и́же ве́рою тебе́ почита́ющия,// и о спасе́нии душ на́ших.

Перевод: Сегодня город Углич тобой гордится, ибо ты воссиял в его пределах преярко, как великое солнце, и чудесами твоими все озарил, и сейчас молись Господу, Кассиан преподобный, о городе Угличе и обители этой, и о всяком городе, и стране, и людях, которые с верой тебя почитают, и о спасении наших душ.

Кондак преподобному Кассиану греку, Угличскому, глас 8

Я́ко светоза́рная звезда́, прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вль оте́чество и княже́ние твое́ Христа́ ра́ди,/ и в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́,/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ Углеча гра́да дости́гл еси́,/ и, близ его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ни Учме всели́вся,/ оби́тель сотвори́л еси́, и це́рковь созда́,/ и созва́ мона́хов во спасе́ние;/ с ни́миже моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Перевод: Как сияющая звезда, ты пришел с востока на запад, оставив отечество твое и княжение Христа ради, и в царствующий город Москву пришел ты и, направляем промыслом Божественного разума, ты дошел до города Углича, и вблизи его, над рекой Волгой, в пустыни на реке Учме поселился, создал обитель и церковь, и созвал монахов, чтобы спасаться, с ними же моли о нас, почитающих память твою, да взываем к тебе: «Радуйся, преподобный отче Кассиан».

Молитва преподобному Кассиану греку, Угличскому

О, преподо́бне о́тче наш Кассиа́не, вели́кий подви́жниче и уго́дниче Христо́в! Услы́ши нас, гре́шных, тебе́ ве́рою и любо́вию призыва́ющих, и вонми́ проше́нием на́шим. Я́коже ты оте́чество твое́ и княже́ние любве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ и от Росси́йскаго самоде́ржца дае́мыя тебе́ гра́ды и ве́си не прия́л еси́, да Вы́шнее нетле́нное насле́дие получи́ши, та́ко и нас, грехолю́бно в су́етном ми́ре сем стра́нствующих, моли́твами твои́ми к любви́ Бо́жией наста́ви и обрати́ ум наш ко внима́нию те́хже Небе́сных по́честей, да не прельща́емся тле́нными сего́ ми́ра красо́тами. О блаже́нне о́тче Кассиа́не, ты, вели́ким воздержа́нием и бде́нием плоть твою́ ду́ху покори́в, сотвори́л еси́ ю́ чи́стый сосу́д Свята́го Ду́ха. Испроси́ и нам благода́ть сию́, да, плотски́я по́хоти попра́вше, духо́вно и богоуго́дно поживе́м в сие́ вре́мя, да́нное нам для приобрете́ния ве́чных неизрече́нных сокро́вищ. О вели́кий трудолю́бче и уго́дниче Бо́жий, я́ко име́яй дар зубны́я и о́чныя боле́зни цели́ти, огне́вицы же и долголе́тныя ра́ны, и вся́кия разслабле́ния врачева́ти, и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́ти, исцели́ у́бо на́ша стра́сти душе́вныя и облегчи́ нестерпи́мыя боле́зни теле́сныя, от бед и напа́стей защити́, избавля́я нас от вся́каго искуше́ния и наси́льства диа́воля в жи́зни сей; в час же исхо́да душ на́ших предста́ни нам, вели́кий засту́пниче, и, прогна́в темностра́шныя зра́ки лука́вых духо́в, путево́дствуй нас до превы́спренняго Престо́ла вели́чества Бо́жия, да та́мо, узре́вше неизрече́нную сла́ву Христа́ Бо́га на́шего, возблагодари́м тя, толи́каго предста́теля и засту́пника, и, с тобо́ю ку́пно соединя́яся ли́ком святы́х, согла́сно и единоду́шно чи́стою любо́вию воспое́м и просла́вим Безнача́льную Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому, глас 4

Днесь пресве́тло красу́ется сла́внейший Углеч град,/ це́рковь же Бо́жия Ма́тере вельми́ ра́дуется,/ име́я многоцеле́бныя в себе́ мо́щи вели́каго чудотво́рца,/ преподо́бнаго Кассиа́на, возсия́вшаго от Ри́ма,/ я́коже со́лнце, всему́ ми́ру, издале́ча просвеща́ющаго ве́рных сердца́,/ и́мже украси́ Бог це́рковь Ма́тере Свое́я./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ бу́ди покрови́тель и засту́пник непобеди́мый/ от вся́ких бед гра́ду на́шему/ и всем ве́рным храни́лище,/ притека́ющим в дом Бо́жия Ма́тере и кла́няющимся тебе́,/ преподо́бне уго́дниче Христо́в Кассиа́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Сегодня пресветло торжествует славнейший город Углич, церковь же Божией Матери особо радуется, имея у себя подающие многие исцеления мощи великого чудотворца, преподобного Кассиана, воссиявшего из Рима, как солнце, всему миру, просвещающего издалека сердца верующих, им же украсил Бог церковь Матери Своей. Потому сейчас молим тебя: будь для города нашего покровителем и заступником непобедимым от всяких бед и защитой для всех верующих, приходящих в дом Божией Матери и поклоняющихся тебе, преподобный угодник Христов Кассиан, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Ин кондак преподобному Кассиану греку, Угличскому, глас 5

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ возсия́л еси́ в Ру́сстей земли́, о́тче Кассиа́не,/ и я́ко бога́тство драгоце́ннаго би́сера/ прии́де к нам от ве́тхаго Ри́ма/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Углеча,/ и близ его́ Боже́ственным смотре́нием/ оби́тель всече́стну возгради́л,/ и це́рковь Ма́тере Бо́жия чуднови́дну созда́,/ и созва́ и́нок мно́жества,/ с ни́ми же моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вити град сей от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния невреди́ма соблюди́,// преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Перевод: Как яркая звезда и как многоценное сокровище воссиял ты в земле Русской, отче Кассиан, пришел к нам от древнего Рима и, дойдя до спасаемого Богом города Углича, вблизи его Божественным промыслом основал почитаемую обитель, и создал чудесную видом церковь Божией Матери, и созвал множество монахов, с ними же молись Христу Богу избавить этот город от пленения язычниками и междоусобной войны, и от пожара сохрани невредимым, преподобный и Богомудрый отче Кассиан.

Ин тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому, глас 4

Ве́тхаго Ри́ма име́я воспита́ние,/ держа́ву оте́чества своего́, град Мангу́пский, оста́вль,/ и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние/ и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Христа́ ра́ди,/ и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную/ возвы́сив ум свой к Бо́гу,/ и житие́ свое́ со А́нгелы вожделе́л еси́ восприя́ти,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ и Богоспаса́емаго Углеча гра́да дости́гл еси́,/ и близ в преде́лех о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся,/ и оби́тель пресла́вну в честь Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Воспитаный древним Римом, столицу отечества твоего, город Мангуп, ради Христа ты оставил, и княжением и недолговечной славой этой суетной жизни ты пренебрег, и земному богатству ты предпочел Небесное богатство и вечную славу, возвысив ум свой к Богу, и стремился жить подобно Ангелам, направляемый промыслом Божественного разума, и дошел до спасемого Богом города Углича, и близко, в пределах его, над рекой Волгой, поселился в пустыни, и воздвиг преславную обитель в честь Божией Матери, и в ней тело свое предал Богу, как освященный дар. Потому молим тебя, отче Кассиан, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Ин кондак преподобному Кассиану греку, Угличскому, глас 4

Я́коже пресве́тлое со́лнце,/ возсия́ нам от Ри́ма и к ца́рскому гра́ду дости́гл еси́,/ преблаже́нне о́тче Кассиа́не,/ и А́нгельски в Ру́сстей земли́ пожи́л еси́,/ и дре́вних по́стник на высоту́ воздержа́ния востече́,/ и в пусты́ни Учме, близ Богоспаса́емаго гра́да Углеча,/ оби́тель пресла́вну и́ноком, во спасе́ние сооружи́,/ и храм благоле́пен Пречи́стей Богома́тери Ду́хом Бо́жиим уясни́,/ и в ней тобо́ю Бог прославля́ется,/ и ны́не моли́тися Го́сподеви не преста́й о ста́де свое́м,/ и́же мно́гими по́ты и труды́ стяжа́л еси́/ изба́вити его́ от всех обстоя́ний лука́ваго,/ и от вся́ких скорбе́й и бед невреди́му сохрани́тися,/ и нам, рабо́м твои́м, грехо́в проще́ние моли́твами твои́ми получи́ти,/ и гра́ду твоему́ Углечу от напа́стей вся́ческих/ и находя́щих паде́ний, гне́вом Бо́жиим пра́ведным, свободи́тися умоли́,// преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Перевод: Как преяркое солнце, воссиял нам от Рима и до царского города дошел, преблаженный отче Кассиан, и, как ангел, ты жил на Русской земле, и поднялся на высоту воздержания древних постников, и в пустыни Учме, вблизи спасаемого Богом города Углича, основал преславную обитель для спасения монахов, и прекрасно украшенный храм Пречистой Богоматери осенился Духом Божиим, и в обители этой тобой прославляется Бог, и сейчас не переставай молиться Господу о стаде своем, которое ты обрел многими трудами и по́том, об избавлении его от всех нападений лукавого (диавола), и от всяких скорбей и бед сохраниться невредимым, и нам, рабам твоим, получить прощение грехов по молитвам твоим, и городу твоему Угличу умоли освободиться от всяческих напастей и от постигающих падений по праведному гневу Божию, преподобный и Богомудрый отче Кассиан.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Флп.2:17–23; Лк.6:37–45)

«Не суди... отпускай... давай» (Лк.6:37–38)... – по-видимому, всё трата одна, а прибыли никакой. А между тем, вот что обещается: не будешь осуждать, и тебя не осудят; будешь отпускать, и тебе отпустят; будешь давать, и тебе дано будет. Теперь эта прибыль не видна; но она прибудет несомненно тому, кто от сердца сделает указанные затраты, – прибудет именно в ту пору, когда больше всего будет чувствоваться нужда в неосуждении и прощении. Как обрадуется тот, кто вдруг сподобится получить такие блага, как будто ни за что! 

И наоборот, как будет скорбеть и горевать тот, кто в свое время не умел прибыльно распорядиться своим достоянием! Все бы отпустил и все бы роздал, да поздно: всему время. Не все гоняться за такою прибылью, которая прямо идет в руки, почти вслед за тратою. Брось, по русскому присловью, хлеб-соль назади, – он очутится впереди. Образ действий в показанных случаях действительно похож на бросание; но только тут бросается не на попрание, а в руки Божии. В этих руках и хранение верно, и получение из них несомненно. Приложи только веру и упование.

Притча дня

Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.

 — Что у Тебя можно купить? — спросила женщина.

— У Меня можно купить всё доброе, — прозвучал ответ.

— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья и любви.

На прилавке появилась маленькая бумажная коробочка.

— И это всё?! — воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.

— Да, это всё. — Разве ты не знала, что в Моём магазине продаются семена?

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты


Аудиокниги и фильмы


Основы православия

Тема 288.   Истина и терпимость – почему противостоять заблуждениям есть дело любви.

Терпимость может означать стремление к поддержанию мира с людьми, которые отличаются от нас в каком-то отношении – выглядят по-другому, говорят на другом языке или придерживаются других обычаев. Такого рода терпимость – это добродетель. Как говорит Апостол, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим.12:18).

Но терпимость к людям часто подменяется чем-то совсем другим – готовностью соглашаться с любыми заблуждениями. Людям кажется, что говорить о том, что наша вера истинна, а другие – ошибочны, значить, проявлять нетерпимость.

Но открыто выступать против заблуждений – это долг любви. Врачи не станут проявлять терпимость к убеждению, что рак можно вылечить средствами народной медицины. Ведь от этого зависит жизнь пациентов. От истинной веры зависит нечто гораздо более важное – обретем ли мы жизнь вечную и блаженную. Поэтому стояние в истине и опровержение заблуждений – есть дело любви.

Практические советы

Можно ли после смерти мужа (жены) вступать в брак до истечения года?

Канонических препятствий для нового брака до истечения года от смерти супруга не имеется. Здесь срок определяет не канон, а нравственное чувство человека.

Случайный тест