Пятница
Старый стиль
21 сентября
Пятница
Новый стиль

4 октября

Чтения Священного Писания

Утр.: Ин. 10:1-9¹, (зач. 35 от полу').
Лит.: Еф. 1:7-17 (зач. 217). Лк. 4:22-30 (зач. 14). Свт.: Евр. 7:26-8:2 (зач. 318). Ин. 10:9-16 (зач. 36).

¹ - Чтения свт. Димитрия (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.

Евангелие и Апостол дня

Первый святой Российской империи —
святитель Димитрий Ростовский

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В пятницу, св. Кресту

Тропарь в пятницу, св. Кресту, глас 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Кондак в пятницу, св. Кресту, глас 4

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы.

показать все

Апостолу от 70-ти Кодрату, епископу Афинскому и Магнезийскому

Тропарь апостолу от 70-ти Кодрату, епископу Афинскому и Магнезийскому, глас 3

Апо́столе святы́й Кодра́те,/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Перевод: Апостол святой Кодрат, моли милостивого Бога, да прегрешений прощение подаст душам нашим.

Кондак апостолу от 70-ти Кодрату, епископу Афинскому и Магнезийскому, глас 8

Я́ко священнонача́льника че́стна и страда́льца тверде́йша,/ вселе́нная прино́сит Тебе́, Го́споди, Кодра́та апо́стола/ и пе́сньми почита́ет честну́ю его́ па́мять,/ прося́щи всегда́ прегреше́ний оставле́ния// тем дарова́тися пою́щим его́, Благоутро́бне.

Перевод: Как священноначальника почитаемого и мученика несгибаемого, вселенная приносит Тебе, Господи, апостола Кодрата и молитвенными песнопениями почитает его священную память, прося всегда прегрешений прощения даровать воспевающим его, Милосердный.

Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому

Тропарь святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, глас 8

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Православия ревнитель и раскола искоренитель, Российский целитель и новый к Богу молитвенник, сочинениями твоими неразумных ты вразумил, лира духовная, Димитрий блаженный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, глас 4

Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую,/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо все́м вся написа́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́,// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Перевод: Звезду Российскую в Киеве воссиявшую и через Новгород Северский в Ростов дошедшую, всю же страну нашу учениями и чудесами озарившую, прославим красноречивого учителя Димитрия, ибо он для всех написал все к наставлению, чтобы привести всех ко Христу, как Апостол Павел (1Кор.9:22), и спасти Православием души наши.

Молитва святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Хрис­то́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умоли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́­кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохрани́, ве́рных укрепи́, заблужда́ющих обрати́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́­ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохрани́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Иосифу Заоникиевскому

Тропарь преподобному Иосифу Заоникиевскому, глас 5

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шне прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился,/и в пло́ти сый, преподо́бне,/ безпло́тен в служе́нии свое́м к Богома́тери трудолю́бне подвиза́ся,/ бде́нии, поще́нии, слеза́ми и моли́твами,/ и́миже и пусты́ню многожи́тельну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся,/ Его́же моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,// дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Перевод: В смирении благодушно принимая испытания, ты удостоился получить неизреченный дар с Небес, и, пребывая во плоти, преподобный, ты, как бесплотный, подвизался в служении своем Богоматери, в бдении, пощении, слезах и молитвах, которыми ты и пустынь, населенную многими монахами, устроил. Потому Всевышний Мздовоздаятель в конце века особо тебя прославил, и гроб твой обогатился источением чудес, Его же моли, преподобный отче наш Иосиф, даровать нам прощение грехов и великую милость.

Кондак преподобному Иосифу Заоникиевскому, глас 8

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тере,/ стра́ждущим в неду́зех явля́яся, ско́ро помога́еши,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подае́ши./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя,/ е́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш Богому́дре Ио́сифе,// мона́хом удобре́ние.

Перевод: Высших благ желая, ты презрел влекущие вниз мудрования, трудолюбивое свое тело жесткой власяницей истязал, и был благоугодным служителем Богоматери, ты быстро помогаешь, являясь, страдающим в болезнях, с верой обращающимся к тебе неоскудеваемое здоровье подаешь. Потому взываем к тебе: «Исцели наши болезни душевные и телесные молитвами твоими к Богу, образец и наставник смирения, отче наш Богомудрый Иосиф, монахов украшение».

Ин тропарь преподобному Иосифу Заоникиевскому, глас 4

Испе́рва житие́ твое́, преподо́бне,/ хи́тростию благоюро́дства от челове́к утае́но на Небесе́х пред А́нгелы явле́нно бысть:/ и а́ще на земли́ тьмо́ю оче́с претыка́яся хожда́ше,/ но мы́сленными кри́лы на высоту́ возше́д,/ присносу́щным све́том облиста́емь,/ во Оте́чествии насле́довал еси́;/ и земны́х мня́щихся кра́сных хра́мов не тре́бовав,/ но в Небе́сных се́лех пресве́тлыя оби́тели стяжа́л еси́;/ ни ри́зами мя́гкими оде́яся,/ но па́че власяни́цу возлюби́в/ и сего́ ра́ди па́че всех име́ний земны́х Небе́сная сокро́вища приобре́л еси́;/ и на земли́ пло́тян сый со безпло́тными совокупля́яся,/ Небе́сней Цари́це служа́ и Той приноси́мых а́нгельских пе́сней наслади́лся еси́,/ и́хже мно́зи лю́дие, жела́юще, наслади́тися не мо́гут./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Творе́ц о́браз Свой/ и Ро́ждшия Его́ Богома́тере/ с высоты́ возду́ха на ру́це твоя́,/ я́ко на херуви́мская носи́ла дарова́ тебе́,/ от него́же присносу́щным све́том о́чи твои́ уясни́,/ и, я́ко росоточа́щий о́блак моли́твами твои́ми весь мир ми́лованный напои́,/ и ны́не в после́дняя времена́ святу́ю персть твою́, я́ко Еде́мский исто́чник во исцеле́ние неду́гов устро́и,/ Его́же моли́, наста́вниче наш, чудоно́сче Ио́сифе,// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Перевод: С самого начала святое житие твое, преподобный, мудростью юродства от людей утаенное, было известно ангелам на Небесах, и хотя на земле ты жил в беспомощности из-за болезни глаз, но на духовных крыльях ты взлетел на высоту, осиянный вечным светом, получив Небесное Отечество в наследство. В земных, считающихся красивыми домах ты не нуждался, но в Небесных селениях светлое жилище ты обрел. Ты не одевался в мягкие одежды, но больше полюбил власяницу и потому обрел ты не земные блага, а Небесные сокровища. Живя во плоти на земле, ты был един с бесплотными ангелами, служа Небесной Царице и наслаждаясь воспеваемыми для Нее ангельскими песнопениями, которые многие люди хотели бы услышать, но не могут насладиться ими. Поэтому Всевышний Творец образ Свой и родившей Его Богоматери с высоты небесной в руки твои, как на крылья херувимов, передал, и от этого образа вечным светом просветил твои глаза, и, как из облака дождевого, молитвами твоими весь мир напоил и сейчас, в последние времена, святые мощи твои, как Эдемский источник, для исцеления болезней нам устроил. Его же моли, наставник наш, чудотворец Иосиф, даровать нам мир и великую милость.

Ин кондак преподобному Иосифу Заоникиевскому, глас 8

От ю́ности Бо́га возлюби́в/ и просты́нею безгла́сие стяжа́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди и с Небе́с сла́дкий свет о́чию получи́л еси́,/ и росоточа́щий ми́лости пресве́тлый о́браз Богома́тере/ с высоты́ возду́ха чрез святы́х безме́здников во объя́тие прия́л еси́,/ и Ей богоуго́дно послужи́л еси́./ И оби́тель соста́вил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́,/ от него́же ка́плями кро́вными диа́вола потопи́л еси́./ Сего́ ра́ди и в после́дняя времена́/ гроб твой от Влады́ки на́шего Христа́ точе́нием чуде́с обогати́ся,/ тем и мы, ча́да твоя́, любо́вию притека́юще к тебе́, уми́льно глаго́лем:/ ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния,/ ра́дуйся, исцеле́ний пода́телю,// ра́дуйся, о́тче наш Ио́сифе, мона́хом удобре́ние.

Перевод: С юности Бога возлюбив, ты простотой сердца обрел безмолвие, преподобный. Потому с Небес ты увидел приятный свет и источающий росу милости пресветлый образ Богоматери с высоты небесной через святых бессребренников принял в свои объятия, и Ей богоугодно послужил. И обитель ты основал, волосяными веригами тело свое истязал и каплями крови своей диавола потопил. Потому и в последние времена гроб твой от Владыки нашего Христа обогатился источением чудес. Поэтому и мы, чада твои, с любовью обращаясь к тебе с благоговением взываем: «Радуйся, наставник нашего спасения, радуйся податель исцелений, радуйся, отче наш Иосиф, монахов украшение».

Молитва преподобному Иосифу Заоникиевскому

О, вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Ио́сифе преблаже́нне, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в Боже́ственнем хра́ме почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́! При́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия ти лю́ди, и я́ко стяжа́вый дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ стране́ на́шей благосостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, нам же всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим и всесвяту́ю па́мять твою́ благоче́стно почита́ющим, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных избавле́ние: я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь маловре́меннаго жития́ на́шего на земли́ безбе́дно соверши́м, и несконча́емый поко́й на Небеси́ улучи́вше, просла́вим с тобо́ю ку́пно всех благи́х Пода́теля, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Еф.6:18–24; Лк.4:22–30)

Назаретяне дивились слову Господа, а все же не веровали: помешала зависть, как открыл Сам Господь. И всякая страсть противна истине и добру, зависть же больше всех, ибо существо ее составляют ложь и злоба; эта страсть самая несправедливая и самая ядовитая и для носящего ее, и для того, на кого она обращена. В малых размерах она бывает у всякого, коль скоро равный и тем более худший берет верх. 

Эгоизм раздражается, и зависть начинает точить сердце. Это еще не так бывает мучительно, когда и самому открыта дорога; но когда она заграждается, и заграждается тем, к кому уже зачалась зависть, тогда стремлениям ее нет удержу: тут мир невозможен. Зависть требует свержения с горы своего противника и не успокоится, пока как-нибудь не достигнет этого или не сгубит самого завидующего. 

Доброхоты, у которых симпатические чувства преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом, – тотчас зависть и стихнет. Несколько повторений в том же роде, и, с Божией помощью, она совсем уляжется. Но так оставить ее – измучит, иссушит и в гроб вгонит, когда не одолеешь себя и не заставишь делать добро завидуемому.

Притча дня

Однажды к авве Дорофею пришел послушник и спросил: «Отче, как я могу исполнить заповедь «не суди»? Если я вижу, что мой брат солгал, должен ли я считать, что все равно он поступил правильно?» В ответ услышал он от старца: «Если скажешь: «Мой брат солгал» – ты скажешь правду. Но если скажешь: «Мой брат лжец», то осудил его. Ибо это осуждение самого расположения души его, произнесение приговора о всей его жизни. И добавил авва: а грех осуждения, по сравнению с любым иным грехом, – бревно и сучок по притче Христовой.

Основы православия

Тема 277.  Чтобы вы не поступали, как язычники.

Мы все воспринимаем наши взгляды, убеждения, представления о том, что хорошо и плохо, от общества, в котором мы выросли. Некоторые из этих представлений хороши и правильны. Некоторые – нет. Кроме того, в наши дни мы неизбежно находимся под влиянием массовой культуры, которая незаметно всевает в умы людей свои ценности и примеры.

Когда мы становимся христианами, мы пересматриваем наши взгляды в соответствии со словом Божьим. Там, где взгляды общества, в котором мы выросли, противоречат учению Церкви, мы принимаем решение слушаться Церкви, а не внешнего мира.

В нашем обществе, например, принято считать блуд и (что особенно ужасно) аборты, лишение жизни детей во чреве, чем-то вполне приемлемым. Когда мы приходим в Церковь, мы признаем, что это глубоко неправильно, отрекаемся от наших прежних взглядов. Мы признаем наши прошлые грехи именно грехами и принимаем прощение от Господа. Мы принимаем решение повиноваться Богу, а не миру сему.

Практические советы

Как бороться со страстями с точки зрения человеческих усилий?

  • Не давать греховному помыслу укорениться в сознании, отвергать греховный помысел на стадии зарождения, не пытаться его побороть размышлением.
  • Стараться делать противное страсти, как например: страсть понуждает на раздражение и ссору, а ты заставляешь себя молчать; страсть понуждает на объядение, а ты не даешь себе наедаться сверх меры и т. п.
  • Начинать борьбу следует с той страсти, которая у нас является главной. «Кто увидит в себе какую-нибудь господствующую страсть, тому должно прежде всего противу ней вооружаться» (Лествица).

Тест