День памяти

Житие

Благословением Святейшего Патриарха Кирилла от 7 мая 2015 года утвержден Собор святых Ивановской митрополии:

Ав­гу­стин (Бе­ля­ев), ар­хи­еп. Ка­луж­ский, сщ­мч.: †1937; Н.10 // Но­во­муч.
Авк­сен­тий Ка­лаш­ни­ков, мч.: †1922; Ап. 27 // Но­во­муч.
Алек­сандр Кры­лов, прот., сщ­мч.: †1937; Д. 26 // Но­во­муч.
Алек­сий Во­ро­шин, мч.: †1937: С. 12 // Но­во­муч.
Ана­ста­сия, мц.: †1922; Ап. 27 // Но­мо­муч.
Ан­на Се­ро­ва, мц.: † по­сле 1937; Ил. 31 // Но­во­муч.
Вла­ди­мир Вве­ден­ский, иерей, сщ­мч.: †1931; М. 21 // Но­во­муч.
Ев­фи­мий Ти­хо­нра­вов, иерей, сщ­мч.: †1938; Ян. 22 // Но­во­муч.
Ели­са­ве­та Ру­мян­це­ва, исп.: † по­сле 1937 // Но­во­муч.
Иоанн Бли­нов, исп.: †1932; М.19 // Но­во­муч.
Иоанн Пру­ден­тов, иерей, сщ­мч.: †1937; С. 12 // Но­во­муч.
Иоанн Рож­де­ствен­ский, иерей, сщ­мч.: †1922; Ап. 27 // Но­во­муч.
Иоанн Ру­мян­цев, иерей, сщ­мч.: † по­сле 1937 // Но­во­муч.
Иоанн Успен­ский, иерей, сщ­мч.: †1938; Ян. 22 // Но­во­муч.
Кон­стан­тин Ра­з­умов, иерей, исп.: † по­сле 1937; Ил. 31 // Но­во­муч.
Кон­стан­тин Твер­ди­слов, иерей, сщ­мч.: †1937; С. 18 // Но­во­муч. // Влад.
Леон­тий (Ста­се­вич), ар­хим., исп.: †1972; Ян. 28 // Но­во­муч.
Мак­сим Ру­мян­цев, мч.: †1928; Ил. 31 // Но­во­муч.
Мар­га­ри­та (За­ко­чу­ри­на), мо­на­хи­ня, прмц.: †1937; Д. 2 // Но­во­муч.
Ни­ко­лай Мал­ков, мч.: †1922; Ап. 27 // Но­во­муч.
Ни­ко­лай Смир­нов, мч.: †1930-е; Н. 10 // Но­во­муч.
Па­вел Све­то­за­ров, прот., сщ­мч.: †1922; Ап. 27 // Но­во­муч.
Петр Ле­бе­дев, прот., сщ­мч.: †1937; Окт. 14 // Но­во­муч.
Петр Язы­ков, мч.: †1922; Ап. 27 // Но­во­муч.
Се­ва­сти­а­на (Аге­е­ва-Зу­е­ва), мо­на­хи­ня, прмц.:†1938; Ин. 28 // Но­во­муч.
Сер­гий Ме­фо­ди­ев, мч.: †1922; Ап. 27 // Но­во­муч.
Си­мон Юрье­вец­кий, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый: †1584; М.10; Н. 4 // Костр.
Та­ма­ра (Про­вор­ки­на), мо­на­хи­ня, прмц.: †1937; Д. 2 // Но­во­муч.
Ти­хон Лу­хов­ской, Ко­стром­ской, чу­дотв.:†1503; Ин. 16, 26 // Костр.
Фе­о­дор Ле­бе­дев, прот., сщ­мч.:†1937; С.12 // Но­во­муч.
Митрофан Воронежский, еп.: †1703
Стефан Преображенский, сщмч.: †1938

Молитвы

Тропарь Собору Иваново-Вознесенских святых, глас 4

Дне́сь град Ива́ново све́тло пра́зднует,/ и с ним окре́стныя страны́ вся ликовству́ют,/ прославля́юще святы́я засту́пники своя́,/ святи́тели, преподо́бныя, блаже́нныя, испове́дники и му́ченики,/ и к ним со умиле́нием и ве́рою вопию́т:/ о по́лче святы́й богоизбра́нный,/ моли́те Христа́, Егоже возлюби́ли есте́,/ дарова́ти мир лю́дем свои́м,/ и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Перевод: Сегодня город Иваново радостно празднует, и с ним все соседние области торжествуют, прославляя святых заступников своих, святителей, преподобных, блаженных, исповедников и мучеников, и к ним в сокрушении сердечном с верой взывают: «О святое Богоизбранное воинство, молите Христа, Которого вы возлюбили, даровать мир людям своим, и спасение, и великую милость».

Кондак Собору Иваново-Вознесенских святых, глас 8

Избра́ннии от Бо́га сро́дницы на́ши,/ в ми́ре пожи́вшии, оба́че от ми́ра не су́щии,/ я́ко в предста́тельствах ва́ших наде́жду иму́ще спасе́ния,/ благода́рственная прино́сим пе́ния и хвале́ния,/ недосто́йнии сооте́чественницы ва́ши,/ вы же я́ко стяжа́вшии оте́чество ве́чное,/ от вся́ких нас бед свободи́те, зову́щих:/ ра́дуйтеся, вси святи́и земли́ Ива́новския, при́снии о нас к Бо́гу моли́твенницы.

Перевод: Избранные Богом родственники наши, в мире прожившие, однако не от мира бывшие, надеясь спастись под защитой вашей, мы воспеваем вам благодарственные и прославляющие вас молитвенные песнопения, недостойные соотечественники ваши, вы же, как заслужившие Вечное Отечество, от всяких нас бед освободите, взывающих: «Радуйтесь, все святые земли Ивановской, постоянные о нас к Богу молитвенники».

показать все

Молитва Собору Иваново-Вознесенских святых

О, прехва́льные уго́дницы Бо́жии, святи́и вси в земли́ Ива́новстей просия́вшии и я́ко цве́ти богосажде́ннии зе́млю на́шу облагоуха́вшии, мно́гая ва́ша имена́ и бо́льшая дарова́ния, ва́шим бо непоро́чным житие́м от дре́вних родо́в до ны́не свет Христо́в просвеща́ется и и́мя Бо́жие прославля́ется. Мы же, недосто́йная ча́да ва́ша, после́дних веко́в доше́дше и исполне́ние ча́емых ва́ми ви́девше: ве́ры правосла́вныя возрожде́ние, хра́мов и оби́телей обновле́ние, святы́х уго́дников прославле́ние, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, и к вам, избра́нным Его́, со умиле́нием и ве́рою припа́дающе мо́лим: не оста́вите Оте́чества ва́шего земна́го, моли́те всеблага́го Го́спода дарова́ти нам покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Его́, заблу́ждшыя и безчу́вственныя све́том ве́ры озари́ти и на пу́ть пра́вый наста́вити, власте́й предержа́щих сердца́ просвети́ти, е́же от це́ркви блага́я глаго́лати, ни́щыя и сироты́ препита́ти, плене́нныя от уз свободи́ти и во Оте́чество возврати́ти, вся во обстоя́нии и ско́рби су́щыя ско́ро изба́вити, и вся́кую ду́шу люде́й свои́х благода́тию Ду́ха Свята́го во благо́е наста́вити, да тем призыва́еми, очища́еми и просвеща́еми, Ца́рствия Небе́снаго с ва́ми сподо́бимся и просла́вим в Тро́ице сла́вимаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Акафист собору Иваново-Вознесенских святых

Собор святых Ивановской митрополии

Кондак 1

Избраннии от Бога святии сродницы наши, в мире пожившии, обаче от мира не сущии, яко в предстательствах ваших надежду имуще спасения, благодарственная приносим пения и хваления, недостойнии соотечественницы ваши, вы же яко стяжавшии отечество вечное, от всяких нас бед свободите, зовущих:

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Икос 1

Ангелом соревнителие и человеком наставницы в мире явистеся, святии сродницы наши, от древних родов даже до дней последних многоразличными подвиги Бога прославившии. Мы же пресветлый собор ваш купно и коегождо по имени хваляще, сице зовем:

Радуйся, Тихоне преподобне, Лухскую пустыню нищетою твоею обогативый;

Радуйся, мощи твоя, яко сокровище некрадомо под спудом сокровенное, обители твоей оставивый.

Радуйтеся, Фаддее и Герасиме, ученицы и спостницы Тихоновы;

Радуйтеся, смиренномудрия и трудолюбия его подражателие.

Радуйся, Макарие пустыннолюбне, на реце Лусе уединенно подвизавыйся;

Радуйся, зде первую твою обитель основавый.

Радуйся, Иоакиме, наставнику твоему Иринарху Ростовскому в подвизех поревновавый;

Радуйся, затворниче и иконописче благодатный, Николо-Шартомский монастырь возродивый.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 2

Видя сердцеведец Господь залог смирения вашего, и веру со упованием, и труд любве, и ревность о славе Его, благодатию Духа Святаго неизреченно обогати вас, в том же Дусе и нас земнородных молитвы приемлете, любовию поющих о вас: Аллилуиа.

Икос 2

Разум кичливый и мудрование плоти отвергше, святителие богомудрии, Духа елей в сосудех сердца стяжали есте, яко да просветится свет ваш пред человеки, темже и мы, недостойная чада ваша, с веселием вопием:

Радуйся, Митрофане, святителю Воронежский, земли нашея благое прозябение;

Радуйся, пастырю трудолюбный, начаток иноческаго жития зде положивый.

Радуйся, Августине, первый архипастырю града Иванова, святым патриархом поставленный;

Радуйся, народом божиим возлюбленный и жертво Богу благоуханная.

Радуйся, Василие, похвало Кинешемская и Русския Церкве украшение;

Радуйся, исповедниче, безбожная уста заградивый златоплетением словес твоих.

Радуйся, Борисе, чрез едино токмо лето в чине епископстем послуживый;

Радуйся, яко иерарх и яко мученик сугубую благодать приемый молитися о пастве твоей.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 3

Силою свыше облекостеся светло, святии, овому бо дар пророчества, овому же исцеления, иному слово мудрости, иному же дерзновение мученическое тем же Духом дадеся, да во всех прославляется Бог един, в Троице воспеваемый: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще дерзновение много, яко утверждени на камени веры, мученицы крепкодушнии, иже со святителем Августином сопричтены быти сподобльшиися, некрепкаго врага победили есте силою крестною, приимите от нас похвалы сицевыя:

Радуйся, Борисе, верный диаконе, во изгнании архиерею твоему послуживый;

Радуйся, нуждею от пастыря разлученный и в заключении гладом скончавыйся.

Радуйтеся, Иоанникие и Нифонте, пощением страсти первее умертвившии, страдальчески второе смерть приимшии;

Радуйся, мучениче Александре благородне, свободу духа во Христе стяжавый.

Радуйся, Иоанне протопресвитере, честную старость твою мученическим венцем увенчавый;

Радуйтеся, Алексие и Николае, на небеси со ангелы славящии Бога.

Радуйтеся, Апполоне и Михаиле, во храме славы нерукотвореннем вселившиися;

Радуйтеся, Феоктисто, Анно и Ольго, в женстем естестве мужескую твердость показавшыя.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 4

Бурею злобы богоборцы смущаеми бывше, тщахуся паки распяти Христа, пастырей церкве и верных в темницы влекуще и убивающе. Вы же, страдальцы святии, свидетельство миру явистеся, яко воскресе Христос, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше жителие града Шуи о разорении храмов божиих, предсташа заутра окрест церкве соборныя, во еже не предати святыни на проугание, аще и увещаеми быша от пастыря злу не противитися. Мы же сих страдалец безвинных похвалами венчаем, глаголюще:

Радуйся, отче Павле, от юности Христу послуживый;

Радуйся, яко и умрети за Христа не отреклся еси.

Радуйся, отче Иоанне, веси Палехския украшение;

Радуйтеся, священницы Божии, яко молитвою себе предуготовлясте к преселению горнему.

Радуйся, Петре, храма Божия любителю, за негоже и пострадати изволил еси;

Радуйся, яко смерти горькия избыти лестию не восхотел еси.

Радуйтеся, Николае, Авксентие, Сергие и Анастасие дево, от безбожных избиеннии;

Радуйтеся, яко первомученицы земли нашея явистеся.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 5

Боготечныя звезды во тьме безбожия сущым явистеся, священнострадальцы святии, образ бо бысте верным словом и житием, любовию, духом, верою и чистотою, к мысленному солнцу правды Христу приводяще зовущих Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше пастырие церкве Христовы стадо свое расхищаемо от волка душегубителя, потщашася душы своя положити за овцы, глаголом Божиим и молитвою на зверя льстиваго устремишася, и того до конца поправше, кровию своею в чертог небесный внидоша. Обаче не оставите сирых и нас, вопиющих:

Радуйся, отче Зосимо, града Иванова звездо пресветлая;

Радуйся, чина церковнаго и отеческих преданий ревнителю.

Радуйся, лжеучения и раскола обличителю дерзновенный;

Радуйся, священниче Божиий и жертво Богу священная.

Радуйся, отче Григорие, подвижниче бодренный и молитвенниче неленостный;

Радуйся, нищих питателю и скорбящих утешителю благодатный.

Радуйся, во страну сибирскую изгнанный и тамо смертию осужденный;

Радуйся, свободою духа и светлостию души твоея мучителей удививый.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 6

Проповедует Церковь Российская узы и скорби ваша, святии, вы бо от ближних и чад разлучаеми, в темницех многажды затворяеми, оклеветаеми и гоними, работы тяжкими изнуряеми, многообразне умерщвляеми веры ради, любве Христовы никакоже разлучистеся, присно поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияша в Российстей земли, яко заря невечерняго дне, страдальцы честнии, вами бо тьма безбожныя злобы отгнася, и клятва за грех отступления от рода нашего ныне отъемлется, мы же ко свету богоразумия вами наставлени, сице глаголем:

Радуйся, Константине, кинешемския обители Успения пастырю усерднейший;

Радуйся, яко в туюжде обитель разоренную во узах приведен был еси.

Радуйся, прещений мучительских не убоявыйся;

Радуйся, мученическую кончину во изгнании восприемый.

Радуйся, Иоанне, в решемстем монастыри Богу послуживый;

Радуйся, яко злато в горниле страданий искушенно явивыйся.

Радуйтеся, Елисавето и Анно, на изгнание неправедно осужденнии;

Радуйтеся, мученицы терпеливодушнии и достославнии.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 7

Хотя человеколюбец Господь помиловати люди согрешившия, яви в российстей земли сонм исповедников новых, да тех призывающе в помощь, и в покаяния ризу облекшеся, благонадежне зовем: Аллилуиа.

Икос 7

Дивное чудо является всем, любовию вас призывающым, новомученицы святии, вы бо недузи от душ и телес отгоняете, скорбь и печаль потребляете, веру в маловерных сердцах утверждаете, мы же по Бозе на вас уповающе, сице взываем:

Радуйся, отче Леониде, от юности изволивый приметатися в дому Божием;

Радуйся, от святаго партиарха рукоположение приемый.

Радуйся, яко за веру Христову седмижды в темницу заключен был еси;

Радуйся, едино слово во устех имевый: служу Богу моему дондеже есмь.

Радуйся, отче Феодоре, шуйских церквей благочинне и пастырю добронравный;

Радуйся, яко три дни и три нощи неправедно испытуемый, никакоже поколебался еси.

Радуйся, совесть пастырскую лжесвидетельством осквернити не преклонивыйся;

Радуйся, за верность Христу от мучителей зверонравных немилостивно убиенный.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 8

Странное слышание и видение неудобопостижное! Како кровию вашею, славнии, освятисте землю Российскую! Како же мощи ваша, в земли сокровенныя, быша яко пшеница чистая в сеятву, тучный класс приплодившая всем хотящим жати спасение, Богу поющым о вас: Аллилуиа.

Икос 8

Весь ум и желание сердца к Богу вперивше, старец честных седмочисленных лик, от паствы и чад разлучени, во единый час судищу предсташа, обаче прещений мучительских не убоявшеся, вернии даже до смерти пребыша. Ихже пресветлую память достойно восхвалим, глаголюще:

Радуйтеся, Петре, Иакове и Иоанне, трием апостолом тезоименитии;

Радуйтеся, на Голгофу земную возшедшии и небеснаго Фавора достигшии.

Радуйся, Николае, словом Божиим паче хлеба чувственнаго в темнице препитавыйся;

Радуйся, за сие слово неправедно осужденный.

Радуйтеся, и друзии три Иоанна, благодати Божия исполненнии;

Радуйтеся, пастырие единомудреннии и единонравнии.

Радуйтеся, седины ваша мученическим венцем увенчавшии.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися подвигом вашым, святии, како во плоти суще и в мире живуще, безплотнаго врага победили есте? Мы же таковыя ходатаи и помощницы в немощи нашей имуще, благодарно Богу поем: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещаннии и богомудрии многими песньми по достоянию вас восхвалиша, святии, мы же, аще и недостойнии и немудрии, обаче любовию понуждаеми, дерзаем сице вас величати:

Радуйся, отче Леонтие, от юности монашеское житие возлюбивый;

Радуйся, по вся дни о службе церковней поревновавый.

Радуйся, исповедниче, скорбьми многими веру запечатлевый;

Радуйся, старче и молитвенниче о людех богоприятный.

Радуйся, мати Арсение, Шуйския обители Успения игумение преподобная;

Радуйся, смирение, любовь и молитву паче всех добродетелей возлюбившая.

Радуйся, стаду твоему образ терпения в скорбех показавшая;

Радуйся, от затвора темничнаго к небеси возлетевшая и ангелы провождаемая.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 10

Спастися хотяй всем человеком промыслитель Господь, мнозей греховней тьме належащей, в мир посылает святыя своя, да тех любовию согреваеми и верою озаряеми, уныния хладность отринем и к деланию устремимся, Христово имя всегда призывающе, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Царя превечнаго воини добропобеднии, единый с нами имуще образ и естество, потоки слезными пламень страстей угасили есте, и всяку Христову заповедь верно сотворше, достойно ныне приемлете славы венцы, услышите убо и нас, вопиющих:

Радуйся, отче Стефане, веси Шустова пастырю добрый;

Радуйся, от утра даже до вечера жития твоего Богу волею поработавый.

Радуйся, яко в старости твоей инии тя связаша и ведоша, аможе не хощеши;

Радуйся, в работе тяжце смерть приемый и с лики мученик сочетавыйся.

Радуйся, отче Евфимие, на служение Церкве гонимей волею изшедый;

Радуйся, во храме пусте о людских гресех моления и жертву приносивый.

Радуйся, священниче законный, яко данный ти залог до конца непорочно соблюл еси;

Радуйся, яко Христа поругана и распята даже до смерти не отверглся еси.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 11

Пение всеумиленное приимите от нас недостойных, Сиона горняго граждане, вы бо премудрость, богатство и славу мира сего нивочтоже вменивше, юроди себе нарекосте, сего ради избраннии, возлюбленнии и святии от Бога нарекшеся, многу мзду восприяли есте, поете со ангелы вечную песнь: Аллилуиа.

Икос 11

Светлоявленнаго дне зарю в своем сердце имуще и богосветлый разум стяжавше, блаженнии, прозреваете ясно грядущая и тайная душ обличаете, к вечному свету всех приводяще, усердно вам воспевающих:

Радуйся, Симоне, на реце Елнати начало подвигу юродства положивый;

Радуйся, во граде Юрьевце претрудное житие скончавый.

Радуйся, блаженне Алексие, Симону в терпении поревновавый;

Радуйся, безбожных обличителю безмолвынй и страдальче кротчайший.

Радуйся, Киприане, при реце Уводи в дебри уединенно подвизавыйся;

Радуйся, честныя твоя мощи многими чудесы прославивый.

Радуйся, Максиме, странниче юроде, разум суетен блаженным безстрастием пременивый;

Радуйся, чистоты ради сердца твоего пророчества даром украшенный.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 12

Благодати Святаго Духа сосуди честнии, многия подвиги ваша кий язык от земных изречет? Мы же дивному во святых своих Богу присно поем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще подвиги ваша, святии, дивимся зело добродетелей светлости, устрашаемся оныя славы блистания, уязвляемся сладце любовию вашею и духом ревности исполняемся, да вам по силе последующе, и радости вашия общницы будем, зовущии:

Радуйтеся, святителие богомудрии, словом Божиим землю нашу озарившии;

Радуйтеся, священномученицы, проповедь Евангельскую кровию запечатлевшии.

Радуйтеся, мученицы всехвальнии, яко вами Церковь Христова утвердися;

Радуйтеся, исповедницы крепцыи, яко вами всякая лесть низложися.

Радуйтеся, отцы преподобнии, яко истину глагол Божиих в житии своем показасте;

Радуйтеся, жены преблаженныя, яко в немощи плоти вашея Божию силу явисте.

Радуйтеся, Христа ради юродивии, чистым сердцем Бога узревшии;

Радуйтеся, праведнии, в мире яко светильницы просиявшии.

Радуйтеся, вси святии земли Ивановския, приснии о нас к Богу молитвенницы.

Кондак 13

О святии сродницы наши, многообразне угодившии Богу, недостойная моления нашя приемше, милостиваго Бога молите, из глубины греховныя ны воздвигнути и вечных мук свободити о вас вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й: «Ангелом соревнителие…» и кондак 1-й: «Избраннии от Бога святии…»

Случайный тест