Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Мф. VI:1-13 (зач. 16). Лит. - Евр. III:5-11, 17-19 (зач. 308). Мк. IX:42 - X, 1 (зач. 42). Прав.: Евр. IV:14 - V, 6 * (зач. 311). Мф. V:14-19 (зач. 11). Сщмч.: Мк. IX:33-41 (зач. 41). * Апостольские чтения прав. Иоанна и сщмч. Игнатия совпадают.

Мф.6:1-13
Мк.9:42-10:1
Мф.5:14-19
Мк.9:33-41

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Предпразднства Рождества Христова

Тропарь предпразднства Рождества Христова, глас 4

Гото́вися, Вифлее́ме:/ отве́рзися всем Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не я́коже Ада́м у́мрем.// Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Священномученику Игнатию Богоносцу

Тропарь священномученику Игнатию Богоносцу, глас 4

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Игна́тие,// моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

показать все

Ин тропарь священномученику Игнатию Богоносцу, глас 4

Апо́стольских нpа́вов подpажа́телю/ и пpесто́ла их сонасле́дниче,/ архиеpе́ев удобpе́ние и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́pи деpзну́л еси́, ве́pы pа́ди/ и, слово и́стины испpавля́я,/ до кpо́ве постpада́л еси́,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Игнатию Богоносцу, глас 3

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный день/ предпропове́дует всем в верте́пе рожде́наго:/ сего́ бо жажда́я от любве́ наслади́тися,/ потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти;// сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси, Игна́тие всему́дре.

Молитва священномученику Игнатию Богоносцу

О, вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́ припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел, возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче, предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́; помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам здр́авие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая священномученику Игнатию Богоносцу

О, велики́й уго́дниче Христо́в, священному́чениче Игна́тие! При́зри ми́лостивым твои́м о́ком и простри́ ко Го́споду те́плыя твоя́ моли́твы, и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы, раби́ Бо́жии (имена), се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны, гре́шныя, призыва́ем, тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри нас недосто́йных, твоея́ по́мощи тре́бующих, и исхода́тайствуй нам вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Дарода́теля, Бо́га Еди́наго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Антонию (Смирницкому)

Тропарь святителю Антонию (Смирницкому), глас 8

Правосла́вия наста́вниче, чистоты́ зерца́ло, мона́шескаго жития́ ревни́телю и ни́щих пита́телю, оте́ческаго попече́ния о па́стве твое́й до́брый о́бразе, от ю́ности себе́ смири́вый и десни́цею Христо́вою в сла́ву святы́х возвы́шенный, земли́ Воро́нежския украше́ние, Анто́ние о́тче на́ш, в труде́х святи́тельских Митрофа́ну и Ти́хону поревнова́вый,/ с ни́миже в небесе́х ны́не лику́я, моли́ся Спа́су все́х дарова́ти ми́р и душа́м на́шим.

Кондак святителю Антонию (Смирницкому), глас 3

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви преда́л еси́, в пеще́рах Ки́евских богому́дренно пребыва́я, и отту́ду во епи́скопа па́стве Воро́нежстей поста́вленный, святи́телю Христо́в Анто́ние всече́стне, в труде́х, бде́ниих и моли́твах до́бле подвиза́лся еси́, и та́ко во смире́нии дости́г доброде́телей соверше́нства и Це́ркви Святе́й и́стиннаго послуша́ния, па́ки в Небе́сныя Оби́тели всели́лся еси́, с вели́кими во святы́х Митрофа́ном и Ти́хоном, предстоя́ Престо́лу Христо́ву, Влады́ку Спа́са все́х моли́, оставле́ние грехо́в получи́ти и ве́лию ми́лость.

Молитва святителю Антонию (Смирницкому)

О, святи́телю Христо́в, о́тче Анто́ние, свети́ло пресла́вное земли́ Воро́нежския! Ско́рый помо́щниче все́м с ве́рою к тебе́ притека́ющим, услы́ши ны́не на́ш во́пль серде́чный, к тебе́ возноси́мый. Исхода́тайствуй на́м ве́чное спасе́ние и проще́ние мно́жества грехо́в на́ших. Моли́ся приле́жно, да поми́ловани бу́дем, и Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы яви́мся. Та́же и в многоразли́чных ско́рбех и ну́ждах на́ших помози́ на́м: боля́щия исцели́, оби́димыя защити́, печа́льныя возвесели́, о Держа́ве Росси́йстей и лю́дех ея́ моли́тву те́плую сотвори́. Егда́ же прибли́зится вре́мя сконча́ния земна́го жития́ на́шего, моли́, да не без покая́ния и причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин оты́дем, да неосужде́нно предста́нем Царю́ Сла́вы, гро́зному Судии́ все́х и да сподо́бимся со все́ми святы́ми сла́вити Еди́наго И́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Иоанну Кронштадтскому

Тропарь праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 1

Правосла́вныя ве́ры побо́рниче,/ земли́ Росси́йския печа́льниче,/ па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным,/ покая́ния и жи́зни во Христе́ пропове́дниче,/ Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю/ и дерзнове́нный о лю́дех моли́твенниче,/ о́тче пра́ведный Иоа́нне,/ цели́телю и преди́вный чудотво́рче,/ гра́ду Кроншта́дту похвало́/ и Це́ркви на́шея украше́ние,/ моли́ всеблага́го Бо́га// умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: Православной веры поборник, земли Российской попечитель, пастырям правило и пример верующим, покаяния и жизни во Христе проповедник, Божественных Тайн благоговейный служитель и дерзновенный молитвенник о людях, отче праведный Иоанн, целитель и удивительный чудотворец, городу Кронштадту слава и Церкви нашей украшение, моли всеблагого Бога мир умиротворить и спасти души наши.

Ин тропарь праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 4

Росси́йския земли́ па́стырь до́брый показа́лся еси́,/ в служе́нии пресви́терстем жизнь во Христе́ стяжа́в, богому́дре о́тче Иоа́нне./ Благода́ть изоби́льную от Влады́ки Христа́ прия́л еси́:/ неду́ги отгоня́ти,/ малоду́шныя утеша́ти,/ в Та́йне Пречи́стаго Те́ла и Кро́ве ве́рныя со Христо́м соединя́ти./ Сего́ ра́ди восхваля́ем тя,// я́ко моли́твенника о душа́х на́ших.

Перевод: Ты явился добрым пастырем Российской земли, в служении священническом обретя жизнь во Христе, Богомудрый отче Иоанн. Благодать изобильную от Владыки Христа ты принял: прогонять болезни, утешать малодушных, соединять верующих в Таинстве Пречистого Тела и Крови. Потому прославляем тебя, как молитвенника о душах наших.

Кондак праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 3

Днесь па́стырь Кроншта́дтский/ предстои́т Престо́лу Бо́жию/ и усе́рдно мо́лит о ве́рных/ Христа́ Пастыренача́льника,/ обетова́ние да́вшаго:/ сози́жду Це́рковь Мою́/ и врата́ а́дова// не одоле́ют ей.

Перевод: Сегодня пастырь Кронштадский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верующих во Христа Пастыреначальника, давшего обещание: «Создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18).

Ин кондак праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 6

Пропове́дником и́стины, богоно́сным отце́м подра́жая,/ всего́ себе́ на служе́ние Бо́гу и бли́жним вдал еси́,/ и сан свяще́нства нося́, поко́я не ве́дал еси́,/ слу́жбы Бо́жия в хра́ме при́сно соверша́я,/ и в доме́х ве́рных моле́бныя пе́ния воспева́я,/ нужда́ющимся ще́дро благотворя́,/ та́ко наименова́ние благотво́рца и безсре́бренника стяжа́л еси́, Иоа́нне./ Те́мже и по успе́нии твое́м росси́йския лю́дие прославля́ют и́мя твое́,/ и ве́чную па́мять тебе́ возглаша́юще,// пою́т Бо́гу: аллилу́ия.

Перевод: В своей проповеди Истины ты последовал Богоносным отцам, всего себя предав служению Богу и ближним, и священный сан нося, ты не знал покоя, всегда совершая в храме службы Божие, и в домах верующих воспевая молитвенные песнопения, нуждающимся щедро благотворя, потому ты заслужил имя благотворителя и бессребренника, Иоанн. Поэтому после успения твоего российские люди прославляют имя твое и, возглашая тебе вечную память, поют Богу: «Аллилуйя».

Молитва святому праведному Иоанну Кронштадтскому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Вознося́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л: Имя Тебе́ — Любо́вь: не отве́ргни меня́, заблужда́ющагося. Имя Тебе́ — Си́ла: укрепи́ меня́, изнемога́ющего и па́дающаго. Имя Тебе́ — Свет: просвяти́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми. Имя Тебе́ — Мир: умири́ мяту́щуюся ду́шу мою́. Ны́не благода́рная твоему́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю озари́ нас, гре́шных и немощны́х, сподо́би нас принести́ досто́йные плоды́ покая́ния и не осужде́нно причаща́тися Христо́вых Та́ин. Си́лою твое́ю ве́ру в нас укрепи́, в моли́тве поддержи́, неду́ги и боле́зни исцели́, от напа́стей, враго́в, ви́димых и неви́димых, изба́ви. Све́том ли́ка твоего́ служи́телей и предстоя́телей Алтаря́ Христо́ва на святы́е по́двиги па́стырского де́лания подви́гни, младе́нцем воспита́ние да́руй, ю́ное наста́ви, ста́рость поддержи́, святы́ни хра́мов и святы́е оби́тели озари́! Умири́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды страны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междуусо́бныя бра́ни, расточе́нная собери́, прельще́нныя обрати́ и совокупи́ Святе́й Собо́рней и Апо́стольской Це́ркви. Ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблюди́, мона́шествующим в дела́х благи́х преуспея́ние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждущих от духо́в нечи́стых свободи́, в ну́ждах и обстоя́ниих су́щих поми́луй и нас на путь спасе́ния наста́ви. Во Христе́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне, приведи́ нас к Невече́рнему Све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святому праведному Иоанну Кронштадтскому

О, вели́кий чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Бо́жий, богоно́сне о́тче Иоа́нне! При́зри на нас и внемли́ благосе́рдно моле́нию на́шему, я́ко вели́ких дарова́ний сподо́би тя Госпо́дь, да хода́таем и при́сным моли́твенником за нас бу́деши. Се бо страстьми́ грехо́вными обурева́еми и зло́бою снеда́еми, за́поведи Бо́жия пренебрего́хом, покая́ния серде́чнаго и слез воздыха́ния не принесо́хом, сего́ ра́ди мно́гим ско́рбем и печа́лем досто́йни яви́хомся. Ты же, о́тче пра́ведный, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и сострада́ние к бли́жним свои́м име́я, умоли́ Всеще́драго Влады́ку ми́ра, да проба́вит ми́лость Свою́ на нас и потерпи́т непра́вдам на́шим, не погуби́т нас грех ра́ди на́ших, но вре́мя на покая́ние ми́лостивно нам да́рует. О, свя́тче Бо́жий, помози́ нам ве́ру правосла́вную непоро́чно соблюсти́ и за́поведи Бо́жии благоче́стно сохрани́ти, да не облада́ет на́ми вся́кое беззако́ние, ниже́ посра́мится Пра́вда Бо́жия в непра́вдах на́ших, но да сподо́бимся дости́гнути кончи́ны христиа́нския, безболе́зненныя, непосты́дныя, ми́рныя и Тайн Бо́жиих прича́стныя. Еще́ мо́лим тя, о́тче пра́ведне, о е́же Це́ркви на́шей Святе́й до сконча́ния ве́ка утвержде́нней бы́ти, Оте́честву же на́шему мир и пребыва́ние испроси́ и от всех зол сохрани́, да та́ко наро́ди на́ши, Бо́гом храни́ми, в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии и чистоте́, в ле́поте духо́внаго бра́тства, трезве́нии и согла́сии свиде́тельствуют: я́ко с на́ми Бог! В Нем же живе́м и дви́жемся, и есмы́, и прибу́дем во ве́ки. Ами́нь.

Преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому

Тропарь преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому, глас 4

Чи́стаго ра́ди и непоро́чнаго твоего́ жития́,/ Богоно́се о́тче Игна́тие,/ прие́мый от Го́спода чудотво́рныя да́ры исцеля́ти немощны́я,/ исцели́, мо́лим тя, и не́мощи на́ша,// моля́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому, глас 1

Проходя́, всеблаже́нне, доброде́тельми от си́лы в си́лу,/ и всех, с тобо́ю су́щих, о́ными превозвыша́я,/ всем служи́л еси́, Игна́тие, и угожда́л,/ тем избра́н был еси́ всем, в дому́ Бо́жия Ма́тере су́щим, в старе́йшину и вождя́,/ в чесо́м; па́че Го́сподеви благоуго́ждь и ста́до Его́ до́бре упа́сши,// моли́ся о нас, ча́дех твои́х.

Святителю Даниилу, архиепископу Сербскому

Тропарь святителю Даниилу, архиепископу Сербскому, глас 3

Чу́до яви́ся извеще́ния,/ дела́ми доброде́телей Бо́жиих возсия́л еси́,/ мона́шествующих ли́ки упа́сл еси́,/ архиере́йская седа́лища утверди́л еси́,/ ерети́ческаго нападе́ния не усумне́вся,/ Це́рковию Христо́вою управля́я,/ преподо́бне о́тче, Дании́ле прему́дре,/ усну́в, я́ко спя,/ те́ло же твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́но бысть,/ и подае́т цельбы́ боля́щим от разли́чных неду́гов,/ и де́моны прогоня́ет./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Даниилу, архиепископу Сербскому, глас 8

Возбра́нному и ди́вному на́шея земли́ свети́льнику днесь любо́вию притека́ем/ и песнь тебе́, Богоно́се, плете́м,/ я́ко иму́щему дерзнове́ние ко Го́споду:/ изба́ви нас от многообра́зных обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние оте́честву на́шему и вели́кий покрови́телю оби́тели своея́.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Новодворской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Новодворской», глас 4

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем,/ почита́ющи святу́ю ико́ну Твою́/ и припа́дающе к не́й уми́льно глаго́лем:/ Небе́сная на́ша Засту́пнице и Покрови́тельнице,/ изба́ви на́с от все́х бе́д и скорбе́й/ и умоли́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Новодворской», глас 1

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Новодворская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и на́с, к не́й притека́ющих,/ от бе́д и искуше́ний свободи́,/ оби́тели и́ноческия сохрани́/ и Правосла́вие в земле́ на́шей утверди́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих», глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих», глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих», глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко из­ба́вль­ше­ся от злых, бла­го­да́р­ствен­ная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Бо­го­ро́­ди­це; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м Ти: ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих»

Засту́пница усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго! Ты́ еси́ все́м христиа́ном по́мощь и заступле́ние, па́че же в беда́х су́щим. При́зри ны́не с высоты́ святы́я Твоея́ и на ны́, с ве́рою поклоня́ющияся Пречи́стому о́бразу Твоему́, и яви́, мо́лим Тя́, ско́рую по́мощь Твою́ по мо́рю пла́вающим и от ве́тров бу́рных тя́жкия ско́рби терпя́щим. Подви́гни и вся́ правосла́вныя христиа́ны на спасе́ние в вода́х утопа́ющих, и возда́ждь подвиза́ющимся о се́м бога́тыя ми́лости и щедро́ты Твоя́. Се́ бо, на о́браз Тво́й взира́юще, Тебе́, я́ко ми́лостивно су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти все́х скорбя́щих и напа́ствуемых. Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница, и на Тя́ упова́юще, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш Тебе́ предае́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Евр.11:17–23, 27–31; Мк.9:42–10:1)

«Всякий огнем осоли́тся, и всякая жертва солью осоли́тся» (Мк.9:49). Перед этим говорил Господь о том, что должно быть готовым на всякого рода пожертвования и на всякие дела самоотвержения, лишь бы устоять на добром пути. Хоть бы жертвы эти были дороги нам, как глаз, или необходимы, как правая рука, надо принести их не задумываясь; ибо если пожалеешь принести такую жертву и вследствие того увлечешься с правого пути на неправый, то принужден будешь в будущей жизни страдать вечно. 

Итак, принеси жертву, болезненную и скорбную, здесь, чтоб избежать мучений там. Без огненного очищения здесь нельзя быть спасену от огня вечного. Всякий, желающий быть спасенным, должен быть осолен огнем, пройти огненное очищение. Все мы, по закону сотворения, должны принести себя в жертву Богу; но всякий из нас нечист. Надо, значит, очистить себя, чтобы из нас составилась жертва, приятная Богу (ср. Рим.12:1). Но стань себя очищать, отрывать страсти от души, будет больно, как от обожжения огнем. 

Это действие внутреннего самоочищения похоже на действие огня, очищающего металл. Металл бесчувствен. Если дать ему чувство, то он и очищение, и жжение чувствовал бы современно; это самое происходит и в самоочищающемся человеке. Пройдя это действие, он бывает как бы весь пережжен огнем. Очистительный огонь проходит по всем частям его, как соль проникает осоляемое тело. И только тот, кто подвергается этому действию, бывает настоящею богородною жертвою; потому и необходимо всякому быть осолену огнем, подобно тому как в Ветхом Завете всякая жертва осолялась прежде принесения ее на всесожжение.

Притча дня

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(2 голоса: 5 из 5)