Историческое содержание

«Ио­анн Пред­те­ча»

О му­че­ни­че­ской кон­чи­не Пред­те­чи Гос­под­ня в 32 го­ду по Рож­де­стве Хри­сто­вом по­вест­ву­ют Еван­ге­лия от Мат­фея (Мф.14:1-12) и Мар­ка (Мк.6:14-29). Од­на­ко Свя­щен­ное пре­да­ние Апо­стольской Церк­ви со­хра­ни­ло не­ко­то­рые по­дроб­но­сти этих со­бытий, про­ис­хо­див­ших не­за­дол­го до Рас­пя­тия и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва.

По­сле смер­ти Иро­да Ве­ли­ко­го рим­ля­не раз­де­ли­ли тер­ри­то­рию Па­ле­сти­ны на че­ты­ре ча­сти и в каж­дой ча­сти по­ста­ви­ли пра­ви­те­лем сво­е­го став­лен­ни­ка. Ирод Ан­ти­па по­лу­чил от им­пе­ра­то­ра Ав­гу­ста в управ­ле­ние Га­ли­лею. У не­го бы­ла за­кон­ная же­на, дочь ара­вийско­го ца­ря Аре­фы. Ирод оста­вил ее и со­жи­тельство­вал с Иро­ди­а­дой, же­ной сво­е­го бра­та. Про­рок Ио­анн не­од­но­крат­но об­ли­чал его, но царь не по­смел при­чи­нить ему зла, так как по­чи­тал Ио­ан­на Кре­сти­те­ля как про­ро­ка и бо­ял­ся на­род­но­го гне­ва. Все же свя­той Ио­анн Кре­сти­тель был по­са­жен в тем­ни­цу ца­рем Иро­дом (Лк.3:19-20).

В день сво­е­го рож­де­ния Ирод устро­ил бо­га­тый пир, на ко­то­ром пе­ред го­стя­ми пля­са­ла Са­ло­мия, дочь Иро­ди­а­ды. Она так уго­ди­ла этим Иро­ду, что он по­клял­ся пе­ред го­стя­ми дать ей все, че­го бы она ни по­про­си­ла. Са­ло­мия по­шла к ма­те­ри за со­ве­том. Иро­ди­а­да на­учи­ла дочь про­сить го­ло­ву свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля. Ирод опе­ча­лил­ся: он бо­ял­ся гне­ва Бо­жи­его за убийство про­ро­ка, но не мог на­ру­шить не­о­сто­рож­ной клят­вы.

Ио­ан­ну Кре­сти­те­лю от­ру­би­ли го­ло­ву и от­да­ли Са­ло­мии. По пре­да­нию, го­ло­ва про­дол­жа­ла об­ли­чать Иро­да и Иро­ди­а­ду. Не­и­сто­вая Иро­ди­а­да ис­ко­ло­ла язык про­ро­ка бу­лав­кой и за­ко­па­ла го­ло­ву в не­чи­стом ме­сте. Но Ио­ан­на, же­на цар­ско­го до­мо­пра­ви­те­ля Ху­зы, тай­но взя­ла свя­тую гла­ву, по­ло­жи­ла в со­суд и по­греб­ла ее на Еле­он­ской го­ре, в од­ном из по­ме­стий Иро­да. Те­ло свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля взя­ли его уче­ни­ки и по­греб­ли его.

Бо­жий гнев об­ру­шил­ся на тех, кто ре­шил­ся по­гу­бить про­ро­ка. Са­ло­мия пе­ре­хо­ди­ла зи­мой ре­ку Си­ко­рис и про­ва­ли­лась под лед. Она ви­се­ла те­лом в во­де, а го­ло­ва ее на­хо­ди­лась на­до ль­дом. По­доб­но то­му, как она не­ко­г­да пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, те­перь она, слов­но пля­шу­щая, про­из­во­ди­ла бес­по­мощ­ные дви­же­ния в ле­дя­ной во­де. Так она ви­се­ла до тех пор, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал ее шею. Го­ло­ву ее, от­ре­зан­ную острой ль­ди­ной, при­нес­ли Иро­ду и Иро­ди­а­де, как не­ко­г­да при­нес­ли им го­ло­ву Ио­ан­на Пред­те­чи, а те­ло ее так и не на­шли. Ара­вийский царь Аре­фа в от­мще­ние за бес­че­стие сво­ей до­че­ри – же­ны Иро­да чет­ве­ро­власт­ни­ка – дви­нул свои вой­ска про­тив не­че­сти­во­го ца­ря и на­нес ему по­ра­же­ние. Рим­ский им­пе­ра­тор Гай Юлий Це­зарь Ка­ли­гу­ла (37–41 гг.) в гне­ве со­слал Иро­да вме­сте с Иро­ди­а­дой в за­то­че­ние в Гал­лию, а по­том в Ис­па­нию. Там они бы­ли по­г­ло­ще­ны раз­верз­шей­ся зем­лей.

Че­рез мно­го лет по­сле каз­ни Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, ко­г­да зем­ля, в ко­то­рой по­ко­ил­ся со­суд со свя­тою гла­вой Пред­те­чи, пе­ре­шла в соб­ствен­ность бла­го­че­сти­во­му вель­мо­же Ин­но­кен­тию, этот со­суд был об­ре­тен при стро­и­тельстве церк­ви, Ин­но­кен­тий узнал о ве­ли­чии свя­ты­ни по быв­шим при этом чу­де­сам и зна­ме­ни­ям. Но пе­ред сво­ей кон­чи­ной, бо­ясь как бы свя­ты­ня не бы­ла по­ру­га­на ино­вер­ца­ми, он сно­ва скрыл ее в том же ме­сте.

Про­шло мно­го лет, цер­ковь, по­стро­ен­ная Ин­но­кен­ти­ем, при­шла в за­пу­сте­ние. Во вре­мя прав­ле­ния им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го двум ино­кам, при­шед­шим на по­кло­не­ние в Иеру­са­лим, два­жды явил­ся свя­той Ио­анн Кре­сти­тель и ука­зал ме­сто на­хож­де­ния сво­ей чест­ной гла­вы. От­ко­пав свя­ты­ню, ино­ки по­ло­жи­ли ее в ме­шок из вер­блю­жьей шер­сти и от­пра­ви­лись до­мой, но по до­ро­ге встре­ти­ли не­зна­ко­мо­го гор­шеч­ни­ка, ко­то­ро­му до­ве­ри­ли не­сти дра­го­цен­ную но­шу. То­г­да гор­шеч­ни­ку явил­ся сам Пред­те­ча и ве­лел бе­жать от не­ра­ди­вых ино­ков вме­сте с но­шей. В се­мье гор­шеч­ни­ка чест­ная гла­ва хра­ни­лась и пе­ре­да­ва­лась из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние в за­пе­ча­тан­ном со­су­де, по­ка ею не завла­дел свя­щен­ник Ев­ста­фий, за­ра­жен­ный ере­сью ари­ан­ства. Поль­зу­ясь чу­до­действен­ной си­лой, ис­хо­див­шей от гла­вы, он со­вра­тил мно­же­ство лю­дей в ересь. Ко­г­да же его ко­щун­ство от­кры­лось, он бе­жал, за­ко­пав свя­ты­ню в пе­ще­ре близ Емес­сы, на­де­ясь впо­след­ствии сно­ва за­брать ее. Но Бог это­го не до­пу­стил. В пе­ще­ре по­се­ли­лись бла­го­че­сти­вые ино­ки, и воз­ник мо­на­стырь.

В 452 го­ду ар­хи­манд­ри­ту мо­на­стыря Мар­кел­лу свя­той Ио­анн ука­зал в ви­де­нии ме­сто со­крытия сво­ей гла­вы, и она бы­ла вновь об­ре­те­на. Свя­ты­ню пе­ре­нес­ли в Емес­су, а за­тем в Кон­стан­ти­но­поль. Празд­ник пер­во­го и вто­ро­го чу­дес­но­го об­ре­те­ния гла­вы Ио­ан­на Кре­сти­те­ля от­ме­ча­ет­ся Цер­ко­вью 8 мар­та (24 фев­ра­ля ст. ст.).

Во вре­ме­на ико­но­бор­че­ства гла­ву Ио­ан­на Кре­сти­те­ля тай­но вы­вез­ли из Кон­стан­ти­но­по­ля и спря­та­ли в Ко­ма­нах (близ Су­ху­ми), где в 407 го­ду скон­чал­ся, воз­вра­ща­ясь из ссыл­ки, свя­ти­тель Ио­анн Зла­то­уст. Только по­сле VII Все­лен­ско­го Со­бо­ра, вос­ста­но­вив­ше­го в 787 го­ду пра­во­слав­ное по­чи­та­ние икон, по пре­да­нию, пат­ри­арх Иг­на­тий во вре­мя ноч­ной мо­лит­вы по­лу­чил ука­за­ние о ме­сто­на­хож­де­нии свя­ты­ни. По при­ка­за­нию им­пе­ра­то­ра Ми­ха­и­ла III в Ко­ма­ны бы­ло на­прав­ле­но по­сольство, ко­то­рое око­ло 850 го­да об­ре­ло гла­ву Ио­ан­на Пред­те­чи в ука­зан­ном пат­ри­ар­хом ме­сте. По­сле это­го гла­ва бы­ла пе­ре­не­се­на в Кон­стан­ти­но­поль и бы­ла по­ло­же­на в при­двор­ной церк­ви; часть ее хра­нит­ся на Афо­не. Празд­ник тре­тье­го об­ре­те­ния гла­вы свя­то­го Ио­ан­на Пред­те­чи – 7 июня (25 мая ст. ст.).

В па­мять усек­но­ве­ния гла­вы свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля Цер­ко­вью уста­нов­лен празд­ник и стро­гий пост, как выра­же­ние скор­би хри­сти­ан о на­сильствен­ной смер­ти ве­ли­ко­го Про­ро­ка.

Ска­за­ние об усек­но­ве­нии гла­вы свя­то­го про­ро­ка, пред­те­чи и кре­сти­те­ля Гос­под­ня Ио­ан­на.
В из­ло­же­нии свя­ти­те­ля Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го

Свя­то­му Ио­ан­ну, Пред­те­че Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Ии­су­са Хри­ста, по­до­ба­ло пред­ва­рить смер­тью сво­ею, как рож­де­ние Гос­по­да, так и смерть Его; и, по­доб­но то­му, как на зем­ле он про­по­ве­дал о при­ше­ствии Гос­по­да, ска­зав: "идет за мною Силь­ней­ший ме­ня" (Мк.1:7): так и на­хо­див­шим­ся в аду ду­шам пра­от­цов свя­тых он дол­жен был про­по­ве­дать при­ше­ствие Гос­по­да; ибо Пред­те­ча Ио­анн дол­жен был ска­зать здесь, что уже явил­ся ожи­да­е­мый в ми­ре Мес­сия. И по­доб­но то­му, как Гос­подь наш Ии­сус Хри­стос по­стра­дал за гре­хи люд­ские, так и Пред­те­ча Его пред­по­лу­чил стра­даль­че­скую смерть по при­чи­не без­за­ко­ния Иро­до­ва. Слу­чи­лось же сие так:

Ирод, на­зы­ва­е­мый Ан­ти­пой, сын ста­рей­ше­го Иро­да, из­бив­ше­го мла­ден­цев виф­ле­ем­ских, – злая от­расль от зло­го кор­ня, имев­ший в сво­ей вла­сти Га­ли­лею, пер­во­на­чаль­но же­нил­ся на до­че­ри Аре­фы, ца­ря ара­вийско­го; он про­жил с нею не­ма­ло вре­ме­ни. Но по­том, бу­дучи пле­нен кра­со­тою Иро­ди­а­ды, же­ны Фи­лип­па, бра­та сво­е­го, сб­ли­зил­ся с нею, ибо она со­из­во­ля­ла по­хо­ти его; по тре­бо­ва­нию сей лю­бо­дей­цы, он про­г­нал от се­бя первую за­кон­ную же­ну свою и же­нил­ся на же­не бра­та сво­е­го, про­тив­но за­ко­ну; ибо ес­ли бы и умер брат его, он не мог бы взять его же­ны, так как оста­ва­лась бы в жи­вых дочь бра­та, рож­ден­ная от той же­ны; за­кон же по­ве­ле­вал брать же­ну умер­ше­го бра­та (вдо­ву) только то­г­да, ко­г­да умер­ший брат не остав­лял по­сле се­бя де­тей1. До­сто­вер­но со­об­ща­ют, что Ирод от­нял же­ну у Фи­лип­па, бра­та сво­е­го, еще то­г­да, ко­г­да он был жив; та­ким об­ра­зом он со­тво­рил ве­ли­кое без­за­ко­ние, как хищ­ник, пре­лю­бо­дей и кро­во­сме­си­тель.

Ви­дя та­кое без­за­ко­ние, учи­нен­ное Иро­дом, рев­ни­тель за­ко­на Бо­жия, об­ли­чи­тель гре­хов че­ло­ве­че­ских и про­по­вед­ник по­ка­я­ния, – свя­той Ио­анн Кре­сти­тель не умол­чал, но пред ли­цом всех об­ли­чал Иро­да, как пре­лю­бо­дея и гра­би­те­ля, от­няв­ше­го же­ну у бра­та сво­е­го, и го­во­рил ему:

– Не долж­но те­бе иметь же­ну Фи­лип­па, бра­та тво­е­го.

Ирод же, не вы­но­ся об­ли­че­ния, при­ка­зал за­клю­чить Ио­ан­на в тем­ни­цу, об­ло­жив его око­ва­ми; осо­бен­но гне­ва­лась на свя­то­го же­на Иро­да, Иро­ди­а­да, и весь­ма же­ла­ла смер­ти его, но не мог­ла его умерт­вить, ибо сам Ирод обе­ре­гал уз­ни­ка от убийствен­но­го на­ме­ре­ния же­ны сво­ей. Ирод счи­тал Ио­ан­на му­жем пра­вед­ным и свя­тым; ра­нее он со сла­до­стью слу­шал его и, вни­мая сло­вам его, тво­рил мно­го добра; по­се­му Ирод бо­ял­ся от­дать Ио­ан­на на смерть. Од­на­ко он бо­ял­ся не столько Бо­га, сколько лю­дей, как го­во­рит Еван­ге­лист Мат­фей: "и хо­тел убить его, но бо­ял­ся на­ро­да, по­то­му что его по­чи­та­ли за про­ро­ка" (Мф.14:5); Ирод бо­ял­ся, как бы на­род не вос­стал на не­го и не под­нял мя­те­жа; по сей-то при­чи­не он не осме­ли­вал­ся пре­дать яв­но на смерть про­ро­ка и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня, все­ми лю­би­мо­го и по­чи­та­е­мо­го, но только то­мил его в тем­нич­ном за­клю­че­нии, же­лая за­гра­дить не умол­кав­шие уста сво­е­го об­ли­чи­те­ля.

Свя­той Ио­анн в тем­ни­це про­был дол­гое вре­мя; его уче­ни­ки со­би­ра­лись к не­му; Ио­анн ча­сто по­у­чал их доб­ро­де­тель­ной жиз­ни, со­глас­но за­ко­ну Бо­жию, и воз­ве­щал им об уже при­шед­шем в мир Мес­сии, к Ко­е­му он и по­сылал их, как об этом ска­за­но и в Еван­ге­лии: "Ио­анн же, услы­шав в тем­ни­це о де­лах Хри­сто­вых, по­слал дво­их из уче­ни­ков сво­их ска­зать Ему: Ты ли Тот, Ко­то­рый дол­жен прид­ти, или ожи­дать нам дру­го­го?" (Ин.11:2-3). Он по­сылал во­про­сить не по­то­му, что сам не знал; ибо как он мог не знать То­го, Ко­го сам кре­стил и над Кем он ви­дел Ду­ха Свя­то­го, со­шед­ше­го с не­бес, от­но­си­тель­но Ко­то­ро­го слы­шал и го­лос От­ца, сви­де­тельство­вав­ше­го, и на Ко­то­ро­го, на­ко­нец, сам ука­зы­вал пер­стом, го­во­ря:

"Вот Аг­нец Бо­жий" (Ин.1:36).

Ио­анн по­сылал уче­ни­ков сво­их во­про­сить Гос­по­да для то­го, что­бы уче­ни­ки его сво­и­ми оча­ми уви­де­ли слав­ные чу­де­са, ко­то­рые тво­рил Гос­подь и дабы окон­ча­тель­но убе­ди­лись в том, что Он (Ии­сус Хри­стос) при­шел спа­сти род че­ло­ве­че­ский. Спу­стя не­ко­то­рое вре­мя на­сту­пил день, в ко­то­рый Ирод имел обык­но­ве­ние со­вер­шать празд­но­ва­ние сво­е­го рож­де­ния. Со­брав всех кня­зей сво­их, во­е­вод, ста­рей­шин и тет­рар­хов2 Га­ли­леи, Ирод устро­ил для них ве­ли­кое пир­ше­ство (Мк.6:21). Во вре­мя это­го пир­ше­ства дочь Иро­ди­а­ды пля­са­ла и сво­ею пляс­кою весь­ма уго­ди­ла Иро­ду и воз­ле­жав­шим вме­сте с ним; по на­уче­нию сво­ей же­сто­кой ма­те­ри она по­про­си­ла у Иро­да гла­ву свя­то­го Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и по­лу­чи­ла про­си­мое, ибо Ирод по­клял­ся ей дать всё, что бы она ни по­про­си­ла, хо­тя бы да­же пол­цар­ства его. Ока­ян­ный не по­же­лал на­ру­шить клят­ву свою, не по­же­лал огор­чить мерз­кую мать пля­са­ви­цы, но за­был о том ст­ра­же, в си­лу ко­то­ро­го он не ре­шал­ся до сих пор умерт­вить Ио­ан­на, за­был так­же и о свя­той жиз­ни его и, как упив­ший­ся ви­ном, рас­па­лил­ся на­ме­ре­ни­ем про­лить кровь не­по­вин­ную. И тот­час он по­слал па­ла­ча в тем­ни­цу, при­ка­зав усечь гла­ву Ио­ан­на и при­не­сти ее на блю­де.

Та­ким об­ра­зом Пред­те­ча Хри­стов, за об­ли­че­ние без­за­кон­но­го со­жи­тельства Иро­да и Иро­ди­а­дою, был усе­чен в тем­ни­це, уже позд­но но­чью; ибо то мер­зост­ное пир­ше­ство свя­тым Еван­ге­ли­стом Мар­ком на­зва­но ве­че­рей: "де­лал пир (го­во­рит Еван­ге­лист) вель­мо­жам сво­им" (Мк.6:21); эта ве­че­ря за­тя­ну­лась да­ле­ко за пол­ночь, и ко­г­да все уже силь­но упи­лись ви­ном и до­ста­точ­ное вре­мя уте­ша­лись пляс­кою упо­мя­ну­той бес­стыд­ной де­ви­цы, то­г­да-то и бы­ло учи­не­но то не­пра­вед­ное убийство. И при­не­се­на бы­ла гла­ва свя­то­го Ио­ан­на на блю­де по­сре­ди пир­ше­ства, при­чем кровь еще ка­па­ла и (как со­об­ща­ют не­ко­то­рые) гла­ва из­ре­ка­ла те же об­ли­чи­тель­ные сло­ва и по­сле усе­че­ния, ска­зав Иро­ду:

– Не долж­но те­бе иметь же­ну Фи­лип­па, бра­та тво­е­го.

О, сколь ве­ли­кий страх объял то­г­да всех, воз­ле­жав­ших и пред­сто­яв­ших на ве­че­ри той, ко­г­да все уви­де­ли че­ло­ве­че­скую го­ло­ву, как пи­щу, но­си­мою на блю­де, исто­чав­шую кровь, и, кро­ме то­го, дви­жу­щею уста­ми и из­ре­кав­шею сло­ва; и сию гла­ву пля­са­ви­ца взя­ла дерз­ки­ми ру­ка­ми сво­и­ми и от­нес­ла к ма­те­ри сво­ей. Иро­ди­а­да же, взяв ее, про­ко­ло­ла иг­лою язык, об­ли­чав­ший без­за­ко­ния ее; по­сме­яв­шись до­ста­точ­ное вре­мя, Иро­ди­а­да не поз­во­ли­ла по­хо­ро­нить гла­ву Ио­ан­на вме­сте с те­лом, ибо бо­я­лась, как бы Ио­анн не вос­крес, ес­ли гла­ва его бу­дет при­со­еди­не­на к те­лу, и то­г­да не на­чал бы сно­ва об­ли­чать ее и Иро­да. Те­ло свя­то­го Пред­те­чи уче­ни­ки его в ту же ночь взя­ли из тем­ни­цы и по­хо­ро­ни­ли в Се­ва­стии; гла­ву же Кре­сти­те­ля Иро­ди­а­да за­ко­па­ла в зем­ле, у се­бя во двор­це, на не­ко­ем бес­чест­ном и по­та­ен­ном ме­сте. От­но­си­тель­но то­го, ка­ким об­ра­зом от­ту­да бы­ла взя­та гла­ва Кре­сти­те­ля, на­пи­са­но под два­дцать чет­вер­тым чис­лом фев­ра­ля, ко­г­да празд­ну­ет­ся Об­ре­те­ние сей чест­ной гла­вы.

По­сле умерщ­в­ле­ния свя­то­го слав­но­го Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Ио­ан­на, ока­ян­ный Ирод со­вер­шил и дру­гое, не мень­шее, зло­де­я­ние; ибо он по­сме­ял­ся над Гос­по­дом на­шим Ии­су­сом Хри­стом во вре­мя воль­но­го Его стра­да­ния за нас, как о том по­вест­ву­ет свя­той Еван­ге­лист Лу­ка: "Ирод со сво­и­ми во­и­на­ми, уни­чи­жив Его и на­сме­яв­шись над Ним, одел Его в свет­лую одеж­ду и ото­слал об­рат­но к Пи­ла­ту" (Лк.23:11).

Од­на­ко мще­ние Бо­жие не за­мед­ли­ло со­вер­шить­ся над про­ро­ко­у­бий­цею и по­ру­га­те­лем Хри­ста; ибо, с од­ной сто­ро­ны, кровь Ио­ан­но­ва во­пи­я­ла на Иро­да к Бо­гу, как не­ко­г­да кровь Аве­ле­ва на Ка­и­на (Быт.4:1-16); с дру­гой сто­ро­ны, иные без­за­ко­ния Иро­да (осо­бен­но по­ру­га­тельство над Гос­по­дом на­шим Ии­су­сом Хри­стом) на­вле­ка­ли на не­го пра­вед­ную казнь Бо­жию; и действи­тель­но спу­стя не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя Ирод ли­шил­ся цар­ства и жиз­ни вме­сте с Иро­ди­а­дой и пля­са­ви­цей. Ибо Аре­фа, царь ара­вийский, мстя за бес­че­стие и по­ру­га­ние над его до­че­рью, со­брал во­и­нов и по­шел с ни­ми на Иро­да; точ­но так­же и Ирод, со­брав сво­их во­и­нов, вы­шел на борь­бу с Аре­фой. Про­изо­шла жар­кая схват­ка во­и­нов с той и дру­гой сто­ро­ны; во­и­ны Аре­фы по­бе­ди­ли во­и­нов Иро­до­вых; Ирод по­нес силь­ное по­ра­же­ние; по­чти все во­и­ны его бы­ли по­би­ты, и сам он спас­ся с боль­шим тру­дом. По­сле это­го Ирод ли­шен был сво­ей вла­сти и всех сво­их бо­гатств ке­са­рем рим­ским и был по­слан на за­то­че­ние с пре­лю­бо­дей­цею и до­че­рью ее пер­во­на­чаль­но в Ли­он, го­род галльский, по­том был пе­ре­слан от­ту­да в Илер­ду, го­род ис­пан­ский, и здесь окон­чил жизнь свою в ли­ше­ни­ях и бед­стви­ях; но ра­нее сво­ей смер­ти он ви­дел смерть пля­са­ви­цы, сво­ей до­че­ри, ко­то­рая по­гиб­ла та­ким об­ра­зом:

Как-то раз зи­мою она по­же­ла­ла пе­рейти ра­ди ка­кой-то по­треб­но­сти ре­ку, по име­ни Си­ко­рис; ко­г­да она шла, лед под­ло­мил­ся под нею и она упа­ла в во­ду, по­гру­зив­шись до шеи. По пра­во­су­дию Бо­жию, лед сда­вил шею ее, так что она ви­се­ла те­лом в во­де, имея го­ло­ву над ль­дом; и по­доб­но то­му, как не­ко­г­да она пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, так и на сей раз она не до­ста­ва­ла но­га­ми до зем­ли, но только про­из­во­ди­ла в во­де бес­по­мощ­ные дви­же­ния, как пля­шу­щая, при­чем быстрое те­че­ние ре­ки ко­ле­ба­ло ее; од­на­ко ни­кто не мог ока­зать ей по­мо­щи; и до то­го вре­ме­ни ви­се­ла ока­ян­ная в во­де в та­ком по­ло­же­нии, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал шеи ее. Мерз­кий труп ее, за­не­сен­ный во­дою под лед, не был най­ден, гла­ва же ее бы­ла при­не­се­на к Иро­ду и Иро­ди­а­де как не­ко­г­да гла­ва Пред­те­че­ва, но только бы­ла от­се­че­на не ме­чем, а ль­дом. Так на­ка­за­ло пра­во­су­дие Бо­жие пля­са­ви­цу, ко­то­рая по­вин­на бы­ла в усе­че­нии чест­ной гла­вы свя­то­го Ио­ан­на.

По­сле се­го по­гиб "с шу­мом" и без­за­кон­ный убий­ца Ирод с мерз­кою Иро­ди­а­дою; ибо по­вест­ву­ют, что они бы­ли по­жра­ны жи­вы­ми зем­лею.

Свя­той же Ио­анн, как при жиз­ни сво­ей, так и по­сле кон­чи­ны был Пред­те­чею Хри­сту Гос­по­ду. Ибо пред­ва­рив со­ше­ствие Гос­по­да в ад, он бла­го­вест­во­вал на­хо­див­шим­ся в аду Бо­га, явив­ше­го­ся во пло­ти, и по­ра­до­вал свя­тых пра­от­цев; с ни­ми он был из­ве­ден из ада, по­сле раз­ру­ше­ния его по вос­кре­се­нии Хри­сто­вом, и спо­до­бил­ся мно­гих вен­цов в Цар­ствии не­бес­ном, как дев­ствен­ник, как пу­стын­но­жи­тель, как учи­тель и про­по­вед­ник по­ка­я­ния, как про­рок, как Пред­те­ча и Кре­сти­тель и как му­че­ник. По мо­лит­вам его да на­ста­вит и нас на путь истин­но­го по­ка­я­ния и да спо­до­бит нас Цар­ствия не­бес­но­го Хри­стос, ми­ло­сер­дый Гос­подь и Бог наш, Ко­е­му вос­сы­ла­ет­ся сла­ва со От­цом и Свя­тым Ду­хом веч­но. Аминь.


При­ме­ча­ния

1 Древ­ний, уна­сле­до­ван­ный от пред­ков, обы­чай ужи­че­ства у ев­ре­ев, со­сто­ял в сле­ду­ю­щем, по опи­са­нию кни­ги Вто­ро­за­ко­ния: "Ес­ли бра­тья жи­вут вме­сте и один из них умрет, не имея у се­бя сы­на, то же­на умер­ше­го не долж­на вы­хо­дить на сто­ро­ну за че­ло­ве­ка чу­жо­го, но де­верь ее дол­жен войти к ней и взять ее се­бе в же­ну, и жить с нею, – и пер­ве­нец, ко­то­ро­го она ро­дит, оста­нет­ся с име­нем бра­та его умер­ше­го, чтоб имя его не из­гла­ди­лось в Из­ра­и­ле. Ес­ли же он не за­хо­чет взять не­вест­ку свою, то не­вест­ка его пой­дет к во­ро­там, к ста­рей­ши­нам, и ска­жет: "де­верь мой от­ка­зы­ва­ет­ся вос­ста­вить имя бра­та сво­е­го в Из­ра­и­ле, не хо­чет же­нить­ся на мне"; то­г­да ста­рей­ши­ны го­ро­да его долж­ны призвать его и уго­ва­ри­вать его, и ес­ли он ста­нет и ска­жет: "не хо­чу взять ее", то­г­да не­вест­ка его пусть пой­дет к не­му в гла­зах ста­рей­шин, и сни­мет са­пог его с но­ги его, и плю­нет в ли­це его, и ска­жет: "так по­сту­па­ют с че­ло­ве­ком, ко­то­рый не со­зи­да­ет до­ма бра­ту сво­е­му [у Из­ра­и­ля]"; и на­ре­кут ему имя в Из­ра­и­ле: дом ра­зу­то­го" (Втор.25:5-10). Обы­чай ужи­че­ства, по­лу­чив­ший у ев­ре­ев на­ча­ло ра­нее вре­ме­ни пат­ри­ар­ха Иа­ко­ва, су­ще­ство­вал и у мо­а­ви­тян; он был из­ве­стен так­же и дру­гим во­сточ­ным на­ро­дам, как на­при­мер пер­сам и др. Про­ис­хож­де­ние его объяс­ня­ют раз­лич­но; но ско­рее все­го объяс­не­ния его сле­ду­ет ис­кать в силь­ном же­ла­нии во­сточ­ных на­ро­дов иметь де­тей с це­лью уве­ко­ве­че­ния сво­е­го ро­да и сво­е­го име­ни в потом­стве.

2 Пра­ви­те­лей об­ла­стей.

Молитвы

Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 2

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Перевод: Память праведника чтится похвалами, тебе же довольно свидетельства Господня, Предтеча, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить Проповеданного. Потому за истину пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся во аде Бога, явившегося во плоти, подъемлющего грех мира и подающего нам великую милость.

Кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 5

Предте́чево сла́вное усекнове́ние,/ смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное;/ да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие./ Да рыда́ет у́бо Ироди́а,/ беззако́нное уби́йство испроси́вши:/ не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́,// но притво́рный, привре́менный.

Перевод: Предтечи славное усекновение произошло по некоему Божественному замыслу, чтобы он и пребывавшим во аде возвестил о пришествии Спасителя. Да восплачет же Иродиада, беззаконное убийство испросившая: ведь не закон она Божий возлюбила, не вечную жизнь, но обманчивую и временную.

показать все

Ин кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 4

И́род, Предте́че, беззако́нновав,/ жене́ подаде́ главу́ твою́ честну́ю,/ е́йже покланя́ющеся, весели́мся;/ Ироди́я же пла́чет и рыда́ет,// и И́род, и пляса́вшая.

Перевод: Ирод, совершая беззаконие, Предтеча, подал жене главу твою почитаемую, ей же поклоняясь, радуемся, Иродиада же плачет и рыдает, и Ирод с ней, и плясавшая (Саломея).

Величание Иоанну Предтече на Усекновение главы

Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси/ честны́я твоея́ главы́// усекнове́ние.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Богословское содержание

С богословской точки зрения сегодняшний день считается праздничным потому, что в сей день св. Иоанн Креститель был прославлен в очах Божьих как Его угодник, как претерпевший смерть за свою преданность Богу и Божьему закону; вместе с тем и Бог был прославлен через его духовный подвиг. Существует предание, что сойдя во ад, Предтеча Господень и там продолжал проповедовать о Христе, подготавливая, таким образом, обитателей ада к предстоящей встрече со Христом, которая состоялась тогда, когда Господь, умерев на Кресте, сошёл туда душой, победил дьявола, после чего все те обитатели, которые приняли Благовестие Христово, были выведены Им из адовых бездн и переселены в горние обители.

Иконография праздника

Центром композиции икон типа «Усекновения главы святого Иоанна Крестителя» является фигура Иоанна Предтечи. Обыкновенно он изображается смиренно согнувшимся, со связанными руками. Рядом с ним — воин, с занесенным над Иоанном орудием казни — обнаженным мечем. Возле ног Иоанна — чаша, в которой находится его голова, обрамленная нимбом. Причём, сам Иоанн может быть представлен при этом как с головой, так и уже без головы. Тот факт, что положение воина, при буквальном прочтении иконы, больше соответствует положению перед отсечением головы, а не после — напомним, что меч ещё только занесен над святым, а не опущен резким движением вниз — указывает, что и сам Иоанн был готов к мученическому завершению своей земной жизни (как пророк он вполне понимал, чем ему грозит его проповедь), и, конечно же, Бог, как всеведущий, от вечности знал, чем завершится земной путь этого пророка, и от вечности благословил путь его духовного подвига.

На заднем плане бывают изображены образы здания (зданий) и горы (гор). Здания могут интерпретироваться и буквально, и иносказательно, указывая на горний Иерусалим как на духовное наследие праведников. Равным образом гора может читаться как часть пейзажа, а может — как символ духовного восхождения. Иногда отсеченная голова изображается на фоне черной пещеры, которая выделяется в нижней части горы. В этом можно видеть указание на ад — куда после смерти сошла душа Крестителя Господня. Композиция бывает усложнена включением в неё изображений других исторических лиц.

Богослужебные (литургические) особенности

Накануне вечером совершается всенощное бдение. См. в Минее на 29 авг./11 сент.

На Великой вечерне читаются три паремии Предтече.

На Утрене два канона Предтече.

В день праздника Священный Синод рекомендует совершать Молебное пение о страждущих недугом винопития.

Каноны и Акафисты

Акафист святому славному Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоа́нн

Аудио:
 

Кондак 1

Из­бра́н­ный от лет дре́в­них бы­ти Предте́чею и Крести́телем Спа­си́­те­ля ми́­ра Хри­ста́ Бо́­га, Иоа́нне богохва́льне, про­слав­ля́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, по­хва́ль­ная воспису́ем ти, я́ко бо́льшему всех рожде́нных жена́ми, во пло́­ти А́нгелу, по­кая́­ния пропове́днику; ты же, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких бед сво­бож­да́й и к по­кая­нию воздвиза́й нас, лю­бо́­вию те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Икос 1

Ар­ха́н­гел Гаврии́л, пред­сто­я́й пред Бо́­гом, по́с­лан бысть ко иере́ю Заха́рии, ег­да́ той, служа́ по чи́ну чреды́ своея́, вни́­де покади́ти в це́р­ковь Госпо́дню; и, пред­ста́в одесну́ю ол­та­ря́ кади́льнаго, благовествова́ше о тво­е́м рождестве́, ве­ли́­кий Иоа́нне, возвеща́я Заха́рии ра́­дость и ве­се́­лие, и я́ко мно́­зи о рождестве́ тво­е́м возра́дуются. Се­го́ ра́­ди и мы, ди́в­но­му о те­бе́ Бо́­жию благоволе́нию чудя́­щеся и ра́дующеся, со благогове́нием в по­хва­лу́ те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, Сове́та Бо́­жия не­из­ре­че́н­наго таи́н­ни­че; ра́­дуй­ся, ди́в­на­го смотре́ния Его́ ис­пол­не́­ние.

Ра́­дуй­ся, пре́ж­де лет мно́гих проро́чеством Иса́ии проявле́нный; ра́­дуй­ся, ве́стниче пред ли­це́м Госпо́дним, дре́в­ле прорече́нный.

Ра́­дуй­ся, предназна́ченный бы­ти вели́ким проро́ком Вы́ш­ня­го; ра́­дуй­ся, по обетова́нию А́н­ге­ла рожде́нный.

Ра́­дуй­ся, еще́ во чре́ве ма́­те­ре твоея́ Ду́­ха Свя­та́­го ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, пре́ж­де рождества́ тво­его́ на вели́кое служе́ние освя­ще́н­ный.

Ра́­дуй­ся, непло́дства роди́телей разреше́ние; ра́­дуй­ся, иере́я Бо́­жия ра́­дость и ве­се́­лие.

Ра́­дуй­ся, дще́ре Ааро́новы прозябе́ние; ра́­дуй­ся, плод мо­ли́т­вы Богодарова́нный.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 2

Ви́­дя Заха́рия я́вльшагося ему́ А́н­ге­ла, сму­ти́­ся, и страх нападе́ нань, и не ве́рова словесе́м благове́стия его́ о рождестве́ тво­е́м; ег­да́ же за неве́рие немото́ю свя́зан бысть, удивля́шеся пресла́вному чудеси́, всем се́рд­цем вопия́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум неуразумева́емый ра­зу­ме́­ти и́щуще лю́­дие, жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся, уме́длившу ему́ в це́рк­ви; изше́дшу же ему́ и не могу́щу гла­го́­ла­ти к ним, но то́кмо помава́ющу, разуме́ша вси, я́ко ви́дение ви́де в це́рк­ви. Мы же, про­слав­ля́ю­ще ди́в­на­го Творца́ чу­де́с, Бо́­га, во­пи­е́м те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й вино́вниче безгла́сия о́тча; ра́­дуй­ся, слез ма́­те­ре твоея́ премене́ние на ра́­дость.

Ра́­дуй­ся, тоя́ поноше́ния в лю́­дех отъя́тие; ра́­дуй­ся, вели́кое ро́ждшим тя уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, я́ко в шесты́й ме́сяц о зача́тии тво­е́м Пре­свя­та́я Де́ва Мари́я в Назаре́те от А́н­ге­ла извести́ся; ра́­дуй­ся, я́ко о рождестве́ тво­е́м мно́­зи возвесели́шася.

Ра́­дуй­ся, я́ко и́мя благода́тное, от А́н­ге­ла нарече́нное, получи́вый; ра́­дуй­ся, я́ко и́ме­нем тво­и́м немотствова́ние от­ца́ тво­его́ Заха́рии разреши́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и́мя Бо́­жие о те­бе́ от­це́м тво­и́м благослови́ся; ра́­дуй­ся, я́ко о чу́днем рождестве́ тво­е́м страх и удив­ле́­ние в о́к­рест живу́щих яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко по всей стра­не́ Иуде́йстей о ди́внем рождестве́ тво­е́м возвести́ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю спа­се́­ние мно́гим в ми́­ре сем яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го разреши́ непло́дство заматоре́вшия во днех сво­и́х пра́ведныя Елисаве́ты: зача́т бо тя, сла́в­ный Предте́че Госпо́день, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́­ко мне со­тво­ри́ Гос­по́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. Ег­да́ же прия́ Иму́щую во чре́ве Хри­ста́, ис­по́л­ни­ся Ду́­ха Свя́та и возо­пи́ гла́сом ве́лиим: «Отку́ду мне сие́, я́ко при­и́де Ма́­ти Го́с­по­да мо­его́ ко мне!» С Не́ю­же ра́дующися, взыва́ше Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́яй предыти́ пред Го́с­по­дем ду́­хом и си́­лою Илиино́ю, еще́ из чре́ва ма́­те­ре твоея́ испо́лнился еси́ Ду́­ха Свя­та́­го, отону́дуже и Проро́к ди́вный по­ка­за́л­ся еси́, ег­да́ во утро́­бе ма́­те­ре твоея́ сый, взыгра́лся еси́ ра́дощами прише́ствию Ма­те­ри Госпо́дней. Бо́­га бо по­зна́л еси́ носи́ма в ложесна́х Бла­го­да́т­ныя и Того́ ма́терним гла́сом про­по­ве́­дал еси́: подоба́ше бо Бо­же́ст­вен­ных веще́й пресла́вным бы­ти нача́лом. Се­му́ у́бо бла­го­го­ве́й­но удивля́ющеся, с ра́­дос­тию те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, еще́ во утро́­бе ма́терней предпосла́вшаго тя Го́с­по­да чу́дным ве­се́­ли­ем предъяви́вый; ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ ра́­ди и ма­те­ри тво­е́й Елисаве́те воплоще́ние Хрис­то́­во откры́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и та ис­по́л­ни­ся Ду́­ха Свя́та; ра́­дуй­ся, я́ко и она́ преди́вная проро́чица яви́­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко от нея́ Пре­свя­та́я Де́ва Мари́я Блаже́нною в же­на́х нарече́ся; ра́­дуй­ся, я́ко то́ю Она́ и Ма́терию Го́с­по­да наименова́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и безсе́менный плод Тоя́ Благослове́нным пронарече́ся; ра́­дуй­ся, Пре­му́д­ро­сте Бо­же́ст­вен­ныя предъявле́ние.

Ра́­дуй­ся, свя­та́­го супру́жества благослове́ние; ра́­дуй­ся, непло́дных ложе́сн ди́в­ное прозябе́ние.

Ра́­дуй­ся, рожде́нием тво­и́м удиви́вый лю́­ди; ра́­дуй­ся, све́тлый Сло́ва гла́се.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 4

Бу́­рею сомне́ния смуще́нный, иере́й Заха́рия не можа́ше, по словеси́ а́нгельскому, проглаго́лати. Ег­да́ же по рождестве́ тво­е́м, Предте́че Госпо́день, написа́ благода́тное и́мя твое́, а́бие отверзо́шася ус­та́ и язы́к его́, и гла­го́­ла­ше, благословя́ Бо́­га, и проро́чествова, глаго́ля: бла­го­сло­ве́н Гос­по́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и со­тво­ри́ из­бав­ле́­ние лю́­дем Сво­и́м, и ты, от­ро­ча́, Проро́к Вы́ш­ня­го нарече́шися, поя́ Тому́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шаша о́к­рест живу́щии лю́­дие о пресла́внем и чу́днем рождестве́ тво­е́м, со удивле́нием глаго́лаху в се­бе́: «Что у́бо от­ро­ча́ сие́ бу́дет?» Мы же тя, пре­сла́в­ный Предте́че Госпо́день, я́ко бо́льша всех рожде́нных жена́ми, досто́йно чту́ще, убла­жа́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, от зача́тия тво­его́ бла­го­да́т­ных явле́ний ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, в рождестве́ тво­е́м Бо́­гом про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, во младе́нчестве тво­е́м от от­ца́ тво­его́ Проро́ком Вы́ш­ня­го нарече́нный; ра́­дуй­ся, во о́трочестве тво­е́м Ду́­хом Свя­ты́м про­све­ще́н­ный и укрепле́нный.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га воплоти́вшагося сро́дник по пло́­ти бы́вый; ра́­дуй­ся, от Бо́­га высо́кое зва́ние Предте́чи и Крести́теля при­е́мый.

Ра́­дуй­ся, заре́, Свет но́вый ми́­ру возвести́вшая; ра́­дуй­ся, звез­до́, путь, веду́щий ко Хри­сту́, освети́вшая.

Ра́­дуй­ся, денни́це Со́лн­ца незаходи́маго; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че Све́­та неугаса́емаго.

Ра́­дуй­ся, путь гряду́щему Хри­сту́ уготовля́яй; ра́­дуй­ся, А́н­ге­ла и че­ло­ве́­ка в се­бе́ явля́яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 5

Богопроти́вное веле́ние беззако́ннаго детоуби́йцы И́рода изгна́ тя из до́­му о́тча в непрохо́дную пус­ты́­ню, носи́ма ма́терию, Предте́че Госпо́день, иде́­же и пребыва́л еси́ до дне яв­ле́­ния тво­его́ ко Изра́илю, яды́й акри́ды и мед ди́вий и Бо́­гу вопия́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя­ще ди́в­ное Бо́­жие о те­бе́ про­мыш­ле́­ние, Иоа́нне богохва́льне, я́ко от младе́нческих пеле́н по́стническаго жи­тия́ люби́тель по­ка­за́л­ся еси́, отону́дуже во́­лею Вы́ш­ня­го по́с­лан был еси́ пропове́дати лю́­дем гряду́щее во Хрис­те́ спа­се́­ние, се­го́ ра́­ди со удивле́нием и лю­бо́­вию те­бе́ взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, я́ко, еще́ младе́нец сый, ца­ря́ И́рода устраши́л еси́; ра́­дуй­ся, от напра́снаго убие́ния тем десни́цею Вы́ш­ня­го сохране́нный.

Ра́­дуй­ся, пусты́ни шипо́к бла­го­во́н­ный; ра́­дуй­ся, высото́ю подвиго́в тво­и́х всех удиви́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́ваго пу­ти́ ве́р­ный указа́телю; ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия пре­ди́в­ный хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ева́нгельскаго самоотверже́ния о́б­ра­зе со­вер­ше́н­ный; ра́­дуй­ся, мо­на́­шест­вую­щих по­кро́­ве и утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, богосло́вствующих умо́в про­све­ще́­ние; ра́­дуй­ся, гре́ш­ным ми­ло­се́р­дия Бо́­жия две́ри отверза́яй.

Ра́­дуй­ся, ка́ющимся гре́шником от Го́с­по­да про­ще́­ние по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, плоды́ досто́йны по­кая́­ния твори́ти по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник сла́в­ный ты, бо­же́ст­вен­ный Предте́че, по­ка­за́л­ся еси́ в пусты́ни Иорда́нстей во дни яв­ле́­ния Хри­ста́ Бо́­га ми́­ру. Се­го́ бо, Гряду́щаго к те­бе́, показа́л еси́ лю́­дем, глаго́ля: «Се, А́г­нец Бо́­жий, взе́мляй гре­хи́ ми́­ра!»; Его́­же мы ве́­рою по­зна́в­ше, по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ свет и́с­ти­ны, Иоа́нне богопросвеще́нне, всем явля́яй Сла́­вы О́тчия сия́ние, я́вльшееся пло́тски нас ра́­ди. Вопия́л бо еси́ в пусты́ни лю́­дем: «Пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рст­вие Не­бе́с­ное: сотвори́те плоды́ досто́йны по­кая́­ния. Се бо гряде́т по мне, И́же крести́т вы водо́ю и Ду́­хом». Се­го́ ра́­ди по­хва́ль­ная те­бе́ во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, прише́ствия Месси́и возвести́телю; ра́­дуй­ся, путе́й Гос­по́д­них угото́вателю.

Ра́­дуй­ся, ве́тхия и но́выя бла­го­да́­ти хо­да́­таю; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков преде́ле и на­ча́­ло Апо́с­то­лов.

Ра́­дуй­ся, гла́се Сло́ва благознамени́тый; ра́­дуй­ся, по­кая́­ния про­по­ве́д­ни­че ве­ле­гла́с­ный.

Ра́­дуй­ся, мно́гих сыно́в Изра́илевых ко Го́с­по­ду обрати́вый; ра́­дуй­ся, лю́­ди соверше́нны Го́сподеви уго­то́­ва­вый.

Ра́­дуй­ся, фарисе́ев и саддуке́ев дерз­но­ве́н­но обличи́вый; ра́­дуй­ся, плоды́ досто́йны по­кая́­ния твори́ти научи́вый.

Ра́­дуй­ся, просвеще́ния духо́внаго указа́телю; ра́­дуй­ся, и́щущым предста́тельства тво­его́ не­усы́п­ный зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 7

Хо­тя́­щу от те­бе́ крести́тися Го́с­по­ду Иису́­су, Иоа́нне богоблаже́нне, глаго́лал еси́: «Аз тре́бую То­бо́ю крести́тися», оба́­че повину́яся, ре́кшу Тому́: «Оста́­ви ны́­не», воздви́гл еси́ десни́цу твою́ на гла­ву́ Его́ и, крести́в не тре́бующаго очище́ния, вопия́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую по­дая́ бла­го­да́ть крести́тися изво́ливый от те­бе́ Гос­по́дь, спо­до́­би тя Ду́­ха прише́ствие ви́дети и глас О́тческий с Не­бе­се́, свиде́тельствующий Его́ Сыновство́, слы́шати. Отону́дуже в Трие́х Ли́цех Еди́­но­му Бо́­гу покланя́тися нас научи́л еси́. Его́­же бре́н­ны­ми про­слав­ля́ю­ще уст­на́­ми, в по­хва­лу́ сия́ те­бе́ при­но́­сим:

Ра́­дуй­ся, Тро́и­чес­ка­го Богоявле́ния пе́рвый про­по­ве́д­ни­че; ра́­дуй­ся, в Трие́х Ли́цех Еди́­на­го Бо́­га и́с­тин­ный покло́нниче.

Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го в ви́де голуби́не яснозри́телю; ра́­дуй­ся, снисхожде́ния Его́ от От­ца́ на Сы́­на свиде́телю.

Ра́­дуй­ся, гла́­са с Не­бе­се́ от Бо́­га От­ца́ слы́шателю; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ния люб­ве́ О́тчи к Сы́­ну созерца́телю.

Ра́­дуй­ся, Сы́­на Бо́­жия из­бра́н­ный Крести́телю; ра́­дуй­ся, во́ли Его́ свя­ты́я исполни́телю.

Ра́­дуй­ся, сла́внаго слу­же́­ния спа­се́­нию ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го ре́в­ност­ный рачи́телю; ра́­дуй­ся, вели́каго Та́инства Креще́ния пе́рвый соверши́телю.

Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­ныя ра́­дос­ти ве́стниче; ра́­дуй­ся, Но́­ва­го Заве́та пе́рвый учи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 8

Стра́н­ное и не­из­ре­че́н­ное сми­ре́­ние воплоти́вшагося Бо́­га Сло́ва ви́­дев, богоблаже́нне Крести́телю, Боже́ственную Свою́ гла­ву́ приклони́вша и ра́бское креще́ние прие́мша, ты и сам весь испо́лнился еси́ вели́каго сми­ре́­ния. Ис­про­си́ у́бо боголюбе́зную доброде́тель сию́ и нам, одержи́мым го́рдостию, я́ко да от серд­ца́ смире́нна во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний ис­по́л­нен­ный, те­че́­ние вре́менныя жи́з­ни скончава́я, Иоа́нне богознамени́те, всех поуча́л еси́ исполне́нием Зако́на и покая́нием благоугожда́ти Го́сподеви. Се­го́ ра́­ди бла­го­да́р­ствен­ное хвале́ние те­бе́, ве­ли́­кому учи́­те­лю и́с­ти­ны, вос­пе­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, Зако́на и оправда́ний Гос­по́д­них на­са­ди́­те­лю; ра́­дуй­ся, И́родова без­за­ко́­ния обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, о ис­пра́в­ле­нии того́ рачи́телю; ра́­дуй­ся, пра́в­ды ра́­ди темни́чное заключе́ние и у́зы претерпе́вый.

Ра́­дуй­ся, за и́с­ти­ну во гла­ву́ усече́нный; ра́­дуй­ся, я́ко те́­ло твое́ от ученико́в тво­и́х че́стне погребе́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко Бо́­жи­им смотре́нием глава́ твоя́ нетле́нна соблюде́ся; ра́­дуй­ся, я́ко та на уте­ше́­ние, ос­вя­ще́­ние и цельбы́ христиа́ном да­де­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко и десни́це тво­е́й, крести́вшей Го́с­по­да, ве́рнии благоче́стне по­кла­ня́­ют­ся; ра́­дуй­ся, я́ко от те­бе́ мно́гая чу­де­са́ те́ми доны́не соверша́ются.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю ве́рнии от страс­те́й безче́стия из­бав­ля́­ют­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю гре́ш­нии к по­кая­нию воздвиза́ются.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся вы­со­те́ слу­же́­ния тво­его́, и Це́р­ковь бла­го­го­ве́й­но прославля́ет тя, я́ко дру́га Хри­ста́ Бо́­га, предше́дшаго пред Ним ду́­хом и си́­лою Илиино́ю. Ревну́я бо по и́стине, дерз­но­ве́н­но облича́л еси́ фарисе́ев и беззако́ннаго И́рода, от не­го́ же и му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну при­я́л еси́. Покланя́ющеся у́бо чест­не́й главе́ тво­е́й, мо́­лим­ся ти: из­ба́­ви нас от страс­те́й безче́стия, да чи́стым се́рд­цем и ус­ты́ по­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йство вся́­кое земноро́дных не довле́ет досто́йно вос­хва­ли́­ти тя, Иоа́нне богохва́льне: те­бе́ бо ус­та́ Хри­сто́­вы похвали́ша, вы́сша про­ро́­ков и бо́льша всех рожде́нных жена́ми тя наименова́ша. Отону́дуже досто́йную по­хва­лу́ при­нес­ти́ те­бе́ недоумева́юще, во­пи­е́м ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы ве­ли́­кая сла́­во; ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов преди́вное чу́­до.

Ра́­дуй­ся, пра́отцев ра́­дость и прославле́ние; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков вы­со́­кая по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, Апо́с­то­лов богосве́тлый ве́н­че; ра́­дуй­ся, свя­ти́­те­лей велеле́пая кра­со­то́.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков в но́вой бла­го­да́­ти на­ча́­ло; ра́­дуй­ся, пре­по­до́б­ных соверше́ние.

Ра́­дуй­ся, пра́­вед­ных удо­бре́­ние; ра́­дуй­ся, де́вственников и по́ст­ни­ков ос­но­ва́­ние.

Ра́­дуй­ся, всех хри­сти­а́н вели́кое уте­ше́­ние; ра́­дуй­ся, я́ко от всех христиа́нских ро­до́в и́мя твое́ прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 10

Спас­ти́ мир прише́дшаго во пло́­ти Хри­ста́ Бо́­га благовести́л еси́ и су́­щим во а́де: я́ко­же бо денни́ца, предходя́щая со́лн­цу, освети́л еси́ во тьме и се́ни сме́ртней седя́щих. Отону́дуже вско́ре Го́с­по­дем изведе́н был еси́ со все́­ми от ве́­ка пра́­вед­ны­ми, поя́ Ему́, я́ко Изба́вителю и По­бе­ди́­те­лю сме́р­ти: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и при­бе́­жи­ще спа­си́­тель­ное всем, моли́твенно к те­бе́ при­те­ка́ю­щим, бо­же́ст­вен­ный Иоа́нне: се­го́ ра́­ди пе́снь­ми похва́льными убла­жа́­ем тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, мо́щный зас­ту́п­ни­че наш и ве́р­ный от бед хра­ни́­те­лю; ра́­дуй­ся, злостра́ждущих от ду­хо́в зло́бы ско́­рый по­мо́щ­ни­че и изба́вителю.

Ра́­дуй­ся, непло́дствующим благослове́ние от Бо́­га низ­по­сы­ла́­яй; ра́­дуй­ся, при­те­ка́ю­щих к те­бе́ с ве́­рою от треволне́ния страс­те́й избавля́яй.

Ра́­дуй­ся, во вражде́ су́­щих ско́ро умиротворя́яй; ра́­дуй­ся, во вся́­кой нужде́ и пе­ча́­ли усе́рд­но при­те­ка́ю­щим к те­бе́ ско́рую по́­мощь по­да­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, благотеку́щих от самообольще́ния и пре́­лес­ти изыма́яй; ра́­дуй­ся, вруча́ющим се­бе́ тво­ему́ хо­да́­тай­ству в час сме́ртный по­мо­га́­яй.

Ра́­дуй­ся, лю́бящих тя от воз­душ­ных мыта́рств пред­ста́­тель­ством тво­и́м свобожда́яй; ра́­дуй­ся, по­чи­та́ю­щих сла́вную па́­мять твою́ ве́ч­ныя жи́з­ни мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми сподобля́яй.

Ра́­дуй­ся, ни́­щих и вдо­ви́ц и си­ро́т за­ступ­ле́­ние; ра́­дуй­ся, по Бо́­зе и Бо­го­ро́­ди­це христиа́ном при­бе́­жи­ще и упо­ва́­ние.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое не довле́ет по до­стоя́­нию до́блестей тво­и́х вос­хва­ли́­ти тя, Крести́телю Госпо́день; но мы, лю­бо́­вию пону́ждени, дерза́ем вос­пе­ва́­ти ве­ли́­чия твоя́, е́же ми́лостивно при­ими́ от нас, первостоя́телю у Пре­сто́­ла Пре­свя­ты́я Тро́ицы, и мо­ли́ свободи́тися нам от вся́­кия скве́р­ны гре­хо́в­ныя, да чи́стым се́рд­цем и уст­на́­ми по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­ти́ль­ни­ка Све́­та непристу́пнаго и всесве́тлых бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний всего́ испо́лнена тя, Иоа́нне богопросвеще́нне, ве́­ду­ще, ра́­дост­но при­но́­сим ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, самови́дче озари́вшаго тя свы́­ше Бо­же́ст­вен­на­го Све́­та; ра́­дуй­ся, све́­том доб­ро­де́­те­лей тво­и́х просла́вивый Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы велеле́пую сла́­ву яви́­вый; ра́­дуй­ся, пра́вый и ди́вный путь к Не­бе­си́ показа́вый.

Ра́­дуй­ся, и су́­щим во а́де Бо́­га, я́вльшагося во пло́­ти, благовести́телю; ра́­дуй­ся, душ пра́­вед­ных, от ве́­ка в преиспо́дней держи́мых, возвесели́телю.

Ра́­дуй­ся, Влады́ки Хри­ста́ Бо́­га дру́­же и́скренний; ра́­дуй­ся, яви́­вый ми́­ру Свет и́с­тин­ный.

Ра́­дуй­ся, светоза́рное све́­та ева́нгельскаго сия́ние; ра́­дуй­ся, ро́­да хри­сти­а́н­ска­го прославле́ние.

Ра́­дуй­ся, Сове́та Бо́­жия ис­пол­не́­ние; ра́­дуй­ся, я́ко от восто́к со́лн­ца да́же до за́пад хва́льно и́мя твое́.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 12

Бла­го­да́­ти тезоимени́тый, Крести́телю Госпо́день, и то́ю обогати́вся, победоно́сец пре­сла́в­ный по­ка­за́л­ся еси́: победи́л бо еси́ вра­ги́ и вся́­кую зло́бу, и вели́кое служе́ние твое́ му́­че­ни­чес­ким по́двигом запечатле́л еси́. Ны́­не же, пред­стоя́ Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, мо­ли́ Его́ дарова́ти ве́р­ным по­бе́­ды на вра­ги́ и во всем благопоспеше́ние, в доброде́телех же благода́тное укреп­ле́­ние, пою́щым Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Бо́­га, ди́в­но в те­бе́ просла́вльшагося, хва́­лим тя, богоблаже́нне Крести́телю, я́ко и́скренняго дру́га Хри­сто́­ва, про­сла­вля­ем ве­ли́­кия по́д­ви­ги твоя́, убла­жа́­ем му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну твою́ и си­це­ва́я ра́­дост­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, вселе́нский Апо́столе и Но́­ва­го Заве́та первому́чениче; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Хри­ста́ на зем­ли́ откры́вшагося Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го пе́рвый про­по­ве́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, язы́ков Бо­же́ст­вен­ное призва́ние предвозвести́вый; ра́­дуй­ся, безве́стная и та́йная пре­му́д­ро­сти Бо́­жия ми́­ру яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, боже́ственными дея́нии плодоно́сен па́­че ины́х яви́­вый­ся; ра́­дуй­ся, я́ко све́­том дел тво­и́х про­сла́­ви­ся Оте́ц Не­бе́с­ный.

Ра́­дуй­ся, я́ко в па́мяти тво­е́й Це́р­ковь Христо́ву весели́ши неизрече́нно; ра́­дуй­ся, я́ко ны́­не ве́ч­на­го на­слаж­да́е­ши­ся ве­се́­лия изоби́льно.

Ра́­дуй­ся, боже́ственными лу­ча́­ми Три­со́л­неч­на­го Све́­та осия­ва́е­мый; ра́­дуй­ся, я́ко со безпло́тными Трисвяту́ю песнь Бо́­гу немо́лчно вопие́ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко ны́­не, зерца́лом разре́шшимся, несре́дственне зри́ши Свя­ту́ю Тро́ицу.

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий Иоа́нне, Проро́че, Предте́че и Крести́телю Госпо́день.

Кондак 13

О, ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный Предте́че и Крести́телю Госпо́день Иоа́нне, при­ими́ от нас ны́­не при­но­си́­мое те­бе́ мо­ле́­ние и тво­и́ми богоприя́тными к Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми из­ба́­ви нас от вся́­ка­го зла, и ве́ч­ныя из­ми́ му́­ки, и нас­лед­ни­ками Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го соде́лай, да во ве́­ки по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Ар­ха́н­гел Гаврии́л...» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный от лет...».

Мо­ли́т­ва

Крести́телю Хрис­то́в, про­по­ве́д­ни­че по­кая́­ния, ка́ющагося не пре́­зри ме­не́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, мо­ли́­ся ко Вла­ды́­це за ме­не́, не­до­сто́й­на­го, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́­гия бе­ды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ мо­его́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй кон­ца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́, то́кмо к те­бе́, свя­ты́й Иоа́нне, бла­го­да́­ти те­зо­име­ни́­те, я́ко тя пред Го́с­по­дем, по Бо­го­ро́­ди­це, вем бо́льша бы­ти рожде́нных всех: ты бо спо­до́­бил­ся еси́ косну́тися верху́ Ца­ря́ Хри­ста́, взе́млющаго гре­хи́ ми́­ра, А́гнца Бо́­жия. Его́­же мо­ли́ за гре́шную мою́ ду́­шу, да поне́ отны́не, в первыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Хрис­то́в, чест­ны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во бла­го­да́­ти му­че­ни­че, по́ст­ни­ков и пусты́нников на­ста́в­ни­че, чис­то­ты́ учи́­те­лю и бли́жний дру́­же Хрис­то́в, тя молю́, к те­бе́ прибега́ю, не от­ри́­ни ме­не́ от тво­его́ за­ступ­ле́­ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́­ги­ми гре­хи́: обнови́ ду́­шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, по­не́­же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй грех, по­кая́­ние же пропове́дуяй во очи­ще́­ние кого́ждо дел скве́рных: очи́с­ти у́бо мя, грех­ми́ оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ни­что́же скве́рно вхо́дит в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное. Ами́нь.

Проповедь дня


Перейти в раздел «Проповеди»

Книги, статьи, стихи, кроссворды, тесты


Случайный тест