Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Ев. 2-е Мк.16:1-8 (зач. 70). Лит. - 1 Кор.6:12-20 (зач. 135). Лк.15:11-32 (зач. 79). Мчч.: Рим.8:28-39 (зач. 99). Лк.21:8-19 (зач. 105-106).
По­ми­но­ве­ние всех усоп­ших, по­стра­дав­ших в го­ди­ну го­не­ний за ве­ру Хри­сто­ву *.
На утрене к обыч­ным двум по­ли­е­лей­ным псал­мам при­со­еди­ня­ет­ся пса­лом 136-й «На ре­ках Ва­ви­лон­ских...». Этот же пса­лом по­ет­ся и в два по­сле­ду­ю­щих вос­кре­се­нья. * По­ми­но­ве­ние усоп­ших уста­нов­ле­но опре­де­ле­ни­ем Свя­щен­но­го Си­но­да Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви от 30 ян­ва­ря 1991 го­да на ос­но­ва­нии ре­ше­ния По­мест­но­го Со­бо­ра 1917–1918 го­дов.

Неделя о блудном сыне
Книга Деяний Апостолов. Комментарий.
Часть 27

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Преподобным Ксенофонту, супруге его Марии и чадам их

Тропарь преподобным Ксенофонту, супруге его Марии и чадам их, глас 4

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Ин кондак преподобным Ксенофонту, супруге его Марии и чадам их, глас 4

В за́поведех бо́дрствовал еcи́ Влады́чних,/ ни́щим расточи́вый твое́ бога́тство, блаже́нне,/ ти́хо с супру́жницею и ча́ды твои́ми;/ те́мже насле́дуете// Боже́ственное наслажде́ние.

показать все

Кондак преподобным Ксенофонту, супруге его Марии и чадам их, глас 4

Жите́йскаго мо́ря избе́гше, Ксенофо́нт пра́ведный/ с супру́жницею честно́ю, на Небесе́х свеселя́тся с ча́ды,// Христа́ велича́юще.

Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской

Тропарь Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, глас 4

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ я́ко ма́ти ча́да, прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя мужи́ и же́ны и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, Долготерпели́ве Го́споди,// страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Ин тропарь Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, глас 4

Цвети́ Росси́йскаго лу́га духо́внаго/ в годи́ну лю́тых гоне́ний ди́вно процве́тшии/ новому́ченицы и испове́дницы безчи́сленнии:/ святи́телие и па́стырие,/ мона́си и мирсти́и, му́жие, жены́ же и де́ти,/ до́брый плод в терпе́нии Христу́ прине́сшии,/ моли́теся Ему́, я́ко насади́телю ва́шему,/ да изба́вит лю́ди Своя́ от безбо́жных и злых,/ да утвержда́ется же Це́рковь Ру́сская/ кровьми́ и страда́нии ва́шими// во спасе́ние душ на́ших.

Кондак Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, глас 3

Днесь новому́ченицы Росси́йстии в ри́зах бе́лых предстоя́т А́нгцу Бо́жию/ и со а́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь, и си́ла, и кре́пость// на́шему Бо́гу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин кондак Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, глас 2

Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ испове́днически по́прище зе́мное прете́кшии,/ страда́ньми дерзнове́ние прии́мшии,/ моли́теся Христу́, вас укрепи́вшему,/ да и мы, егда́ найде́т на ны испыта́ния час,/ му́жества дар Бо́жий восприи́мем./ О́браз бо есте́ лобыза́ющим по́двиг ваш,/ я́ко ни скорбь, ни теснота́, ни смерть// от любве́ Бо́жия разлучи́ти вас не возмого́ша.

Молитва новомученикам и исповедникам Церкви Русской

О, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/ святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии страстоте́рпцы,/ благове́рнии кня́зие и княги́ни,/ до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и,/ благочести́вии му́жие и жены́,/ во вся́цем во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии,/ ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии/ и вене́ц жи́зни от Него́ прие́мшии!
Вы во дни гоне́ния лю́таго,/ зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго,/ на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х,/ в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих/ о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́./ Ны́не же, в раи́ сла́дости наслажда́ющеся,/ пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстои́те/ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите.
Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии,/ мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши:/ не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего,/ грехо́м Ка́инова братоуби́йства,/ поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго./ Умоли́те Го́спода Сил,/ да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом;/ да возроди́т в Земли́ на́шей дух братолю́бия и ми́ра;/ да па́ки бу́дем мы ца́рское свяще́ние,/ род Бо́жий, избра́нный и святы́й,/ при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Ксенофонту Робейскому

Тропарь преподобному Ксенофонту Робейскому, глас 4

Пусты́ни яви́лся еcи́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еcи́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и, того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ Вели́кому же Но́вуграду похвала́ и утвержде́ние,/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя./ Ксенофо́нте, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Ты стал прекрасным произрастанием пустыни, отче преподобный, ибо с юности ты предпочел чистую жизнь, духовному учителю последуя, и, его наставлением ум свой к Небесному устремив, поселился в пустыни и в ней создал монастырь, и для стада своего стал премудрым наставником, Великому же Новгороду честью и силой, потому и Христос, как преяркого светильника, обогатил тебя чудесами и прославил тебя, Ксенофонт, отче наш, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Преподобному Феодору Студиту

Тропарь преподобному Феодору Студиту, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих Богодухнове́нное удобре́ние,/ Фео́доре прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Феодору Студиту, глас 2

По́стническое и равноа́нгельное житие́ твое́/ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги/ и А́нгелом совсе́льник, Богоблаже́нне, яви́лся еси́, Фео́доре./ С ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся// не преста́й о всех нас.

Молитва преподобному Феодору Студиту

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Фео́доре! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу! Помяни́ ста́до твое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́; не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́теля, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу: и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со А́нгельскими во́инствами, со Безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Бо́гу на́шему Иису́су Христу́; Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(1Кор.6:12–20; Лк.15:11–32)

О чем ни говорит нам неделя блуднаго! Говорит и о нашем покое и довольстве в доме Отца Небесного, и о безумном нашем порыве из-под блюстительства Отчего на свободу необузданную, и о богатстве наследия, присвоенного нам, несмотря на непокорность, и о безрассудной растрате его на всякие непотребства, и о крайнем, вследствие того, обеднении нашем. Но говорит затем и о том, как кто опомнивается и в себя пришед, замышляет и решается возвратиться к Отцу многомилостивому, как возвращается, как любовно приемлется и восстановляется в первое состояние. И кто здесь ни найдет благопотребного для себя урока?

В доме ли отчем пребываешь, не рвись вон на свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! Убежал ли и проматываешься, остановись поскорей. Промотал ли все и бедствуешь, решайся поскорей возвратиться и возвратись. Там ждет тебя всякая снисходительность, прежняя любовь и довольство. Последний шаг – самый нужный. Но распространяться насчет его нечего. Все сказано коротко и ясно. Опомнись, решись возвратиться, встань и спеши ко Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя.

Притча дня

«Все мои леса, все мои луга!»

Человек в счастье забывается и все приписывает себе – своей бессильной и мнимой власти, но лишь посетит его какое-нибудь несчастье, просит пощады и у воображаемого врага. Эту истину о. Амвросий так изображал:

Человек – как жук. Когда теплый день и играет солнце, летит он, гордится собою и жужжит: «Все мои леса, все мои луга! Все мои луга, все мои леса!» А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер – забудет жук свою удаль, прижмется к листку и только пищит: «Не спихни!»

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Книги, статьи, стихи

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)