День памяти

Житие

Развернуть

Молитвы

Молитва Собору Казанских святых

К ва́м, святи́и сро́дницы и засту́пницы на́ши, святи́и вси́, в земли́ Каза́нстей просия́вшии, усе́рдно ны́не прибега́ем и припа́дающе мо́лимся: предста́тельством ва́шим те́плым и ми́лостивым не оста́вите на́с, ча́д ва́ших, во гресе́х и искуше́ниих дни́ своя́ на земли́ иждива́ющих. О, Небе́снаго оте́чества гра́ждане! Не забу́дите на́с, гра́ждан земна́го оте́чества ва́шего, и я́ко при́снии на́ши хода́таицы и моли́твенницы, испроси́те на́м от Великодарови́таго Бо́га грехо́в проще́ния, в житии́ христиа́нстем наставле́ния и укрепле́ния, в про́поведи Ева́нгелия Христо́ва по́мощи и поспеше́ния, да и мы́ трудо́м и подвиго́м ва́шим подража́ем, о святи́телие на́ши равноапо́стольнии, отцы́ на́ши преподо́бнии и богоно́снии, му́ченицы на́ши кре́пцыи и непобеди́мии. Испроси́те гра́ду на́шему Каза́ни, оте́честву на́шему и все́й вселе́нней ми́р и благослове́ние, на́м же, па́мять ва́шу с любо́вию почита́ющим, благоче́стие в житии́ и в ве́ре укрепле́ние, в де́лех же благи́х преуспе́яние, да и мы́ вку́пе с ва́ми и со все́ми святы́ми, изря́дно же со Усе́рдною Заступницею ро́да христиа́нскаго Пречи́стою Де́вою Богоро́дицею, непреста́нно сла́вим и велича́ем пречестно́е и великоле́пое и́мя Живонача́льныя и Боже́ственныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест