Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания 

Евр. 10:32-38 (зач. 325). Мк. 2:14-17 (зач. 8). За упокой: 1 Сол. 4:13-17 (зач. 270). Ин. 5:24-30 (зач. 16).
Литургия св. Иоанна Златоуста.

Евангелие и Апостол дня

Великий пост день за днем: Суббота
3-й седмицы

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В субботу, всем святым

Тропарь в субботу, всем святым, глас 2

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы,/ святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии,/ до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии,/ дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су,/ о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те,// спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Перевод: Апостолы, мученики и пророки, святители, преподобные и праведные, подвиг доблестно совершившие и веру сохранившие, дерзновение пред Спасителем имея, Его за нас, как благого, умолите, молимся, во спасение душам нашим!

Кондак в субботу, всем святым, глас 8

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики;/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Перевод: Как первые плоды природы Насадителю всего творения вселенная приносит, Тебе, Господи, богоносных мучеников. Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

показать все

В субботу, за умерших

Тропарь в субботу, за умерших, глас 2

Помяни́, Го́споди, я́ко благ, рабы Твоя́,/ и, ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́:/ никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты,// моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Перевод: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих и всё, в чем они в жизни согрешили, прости: ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. Ты можешь и преставившимся дать покой.

Кондак в субботу, за умерших, глас 6

Со святы́ми упоко́й,/ Христе́,/ ду́ши раб Твои́х,/ иде́же несть боле́знь, ни печа́ль,/ ни воздыха́ние,// но жизнь безконе́чная.

Перевод: Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная.

Святителю Тарасию, архиепископу Константинопольскому

Тропарь святителю Тарасию, архиепископу Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ я́же веще́й и́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче Тара́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче Тарасие, моли Христа Бога спастись душам нашим.

Кондак святителю Тарасию, архиепископу Константинопольскому, глас 3

Правосла́вными догма́ты Це́рковь уясни́в,/ и Христо́ву, блаже́нне, честну́ю ико́ну почита́ти/ и покланя́тися всех научи́в,/ обличи́л еси́ иконобо́рцов безбо́жное веле́ние./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// о о́тче, ра́дуйся, му́дре Тара́сие!

Перевод: Православные догматы Церкви изъяснив, и Христову, блаженный, почитаемую икону прославлять и ей поклоняться всех научив, обличил ты иконоборцев безбожное учение. Потому взываем к тебе, отче: «Радуйся, мудрый Тарасий!»

Молитва первая святителю Тарасию, архиепископу Константинопольскому

О, всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Тара́сие! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от на́с гре́шных, к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, я́ко да, призре́в на ны́ ми́лостивно, да́рует на́м согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит на́с от бе́д, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих на́с; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся́, я́же на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует на́м сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит на́с гре́шных и недосто́йных Небе́снаго Ца́рствия Своего́, со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Тарасию, архиепископу Константинопольскому

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый на́ш засту́пниче, святи́телю Тара́сие, предстоя́ у Престо́ла все́х Царя́ и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я пе́снь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́, архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующия к подвиго́м до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий гра́д и вся́ гра́ды страны́ до́бре сохрани́ и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, ми́р ве́сь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны́, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя́ и с ве́рою припа́дающия и моля́щияся тебе́ от вся́ких напа́стей и бе́д хода́тайством твои́м свободи́, моли́ о на́с Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в де́нь стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит на́с и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Деян.4:23–31; Ин.5:24–30)

«И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин.5:29). Вот чем все кончится! Как реки текут каждая в свое море, так течение жизней наших приспеет, наконец, каждое в место по характеру своему. И те, которые воскреснут в жизнь, будут на суде, но суд только запечатлеет их оправдание и определение на жизнь; тогда как другие воскреснут только за тем, чтобы выслушать осуждение на вечную смерть

Жизнь и смерть их характеризуются теперь еще, оттого что одни делают живые дела, а другие – дела мертвые и мертвящие. Живые дела те – которые совершаются по заповедям с радостью духа, во славу Божию; мертвящие дела те – которые совершаются в противность заповедям, с богозабвением, в угоду себе и страстям своим. Мертвые дела – все, которые, хоть по форме не противны заповедям, но делаются без всякой мысли о Боге и вечном спасении по каким-либо видам себялюбия. Бог – жизнь; то только и живо, в чем есть часть Его. И вот у кого только мертвые и мертвящие дела, тот прямо идет и в последний день изыдет на осуждение смерти; а у кого дела все живые, тот идет и в последний день изыдет на получение вечной жизни.

Притча дня

Однажды монахи разговаривали о смирении. Один из знатных граждан города Газы, слыша слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил:

– Как это может быть?

И, не понимая, хотел узнать, что значат эти слова. Один монах сказал ему:
– Именитый господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своём городе?

Он отвечал:
– Считаю себя великим и первым в городе.

– Если же ты пойдешь в Кесарию, то кем будешь считать себя там?
– Последним из тамошних вельмож.

– Если же ты отправишься в Антиохию, кем ты будешь там себя считать?
– Там буду считать себя всего лишь одним из простолюдинов.

– Если же пойдёшь в Константинополь и приблизишься к царю, то там кем ты станешь считать себя?
– Почти нищим.

– Вот так и святые, – сказал монах, – чем больше приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землёю и пеплом.

Основы православия

Тема 69.  Был ли Христос причастен первородному греху?

 Как следует из учения Церкви о грехопадении прародителей и его следствиях, первородный грех усматривается в том, что потомки Адама и Евы рождаются поврежденными по душе и по телу, со склонностью ко злу. Этот грех передаётся от предков к потомкам наследственным путём.

 При этом ни Священное Писание Нового Завета, ни святоотеческое богословие не даёт оснований считать, что Христос имел хоть малейшую склонность ко злу. Напротив, святые отцы, опираясь на тексты Писания, на Предание, подчеркивали, что Христос был чужд какого-либо греха: «Господь в детском состоянии подражал невинному и не поврежденному еще состоянию Адама» (свт. Василий Великий); «в Спасителе не было и следа того, что привнес в человека искуситель, и что прельщенный человек допустил (в себя)... Он восприял образ раба без скверны греха» (свт. Лев Великий).

 Напомним, Иисус Христос был зачат и рожден не как прочие люди, а особым сверхъестественным образом. Причем, как, опять же, отмечено в святоотеческой литературе, Он был обожен по человеческому естеству в самый момент зачатия. Учитывая, что Ипостась Христа — Ипостась Сына Божьего, понимаем: утверждать, что Христос как Человек был подвержен скверне первородного греха, значит то же, что и утверждать, будто скверне было подвержено одно из Лиц Пресвятой Троицы. Что касается тленности и смертности Христа, это не было признаком причастности Его первородному греху: тленность и смертность Он воспринял с целью осуществления Домостроительства Спасения.

Практические советы

Избавит ли освящение квартиры от воров, а освящение машины от аварии?

– Освящение квартиры или машины не гарантирует избавления от кражи, аварий и несчастных случаев. Оно имеет в первую очередь духовное значение. Следует помнить, что освящение машины и любой вещи – это посвящение ее на угодное Богу использование. В молитвах на освящение жилища призывается благословение Божье «на дом сей и в нем жити хотящих» и покровительство Ангела, сохраняющего от всякого зла и наставляющего к деланию добродетелей и исполнению заповедей Божьих живущих в нем. В молитвах на освящение машины священник также просит Бога: «ниспосли благословение Твое на колесницу сию и Ангела Твоего к ней пристави», чтобы путешествующие в ней им хранимые и наставляемые, в мире и благополучии путь свой совершив, воздавали благодарение Богу.

Тест